Положення про курсову, бакалаврську, дипломну р..

Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. КороленкаПоложення
ПРО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВИХ, БАКАЛАВРСЬКИХ І дипломних кваліфікаційних РОБІТ (ПРОЕКТІВ) У Полтавському національному
педагогічному університеті імені В.г. короленка
Полтава-ПНПУ – 2010
УДК
ББКПоложення про виконання та захист курсових, бакалаврських та дипломних кваліфікаційних робіт (проектів) у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка // Укладачі С.В.Ленська, І.М.Мужикова, Н.М.Савельєва, А.Ю.Цина. – Полтава, ПНПУ. – 2010. - 36 с.
ЗАТВЕРДЖЕНО
вченою радою
Полтавського національного
педагогічного університету
імені В.Г.Короленка
__________________ 2010 р.
протокол № __________

1. Загальні засади

1.1. Положення про виконання та захист курсових, бакалаврських та дипломних кваліфікаційних робіт (проектів) у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка (далі – Положення) ґрунтується на чинних нормативно-правових актах Міністерства освіти і науки України та локальних нормативних документах Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
"Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" (наказ МОН України № 161 від 2.06.1993 р.);
"Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні" (Постанова Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р.);
"Рекомендації про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України" (№83-5/1259 від 29.12.93, м.Київ);
"Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів" (наказ МОН України № 450 від 07.08.2002 р.);
"Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців" (наказ МОН України № 48 від 23.01.2004 р.);
"Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу" (наказ МОН України № 774 від 30.12.2005р.);
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (наказ МОН України № 943 від 16.10.2009р.);
"Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка" (затверджене вченою радою 28 травня 2009 р., протокол № 13).

1.2. Цим Положенням визначається процедура написання і захисту курсових, бакалаврських та дипломних кваліфікаційних робіт (проектів) відповідно до Державних стандартів освіти, навчальних планів і програм навчальних дисциплін із підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «спеціаліст» у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

2. написання і захист курсових робіт (Курсових проектів)

2.1. Загальні положення
2.1.1. Курсова робота, курсовий проект є нормативними видами самостійної навчально-дослідницької роботи студентів вищих навчальних закладів.
Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження певної проблеми, що виконується з однієї або кількох навчальних дисциплін одного спрямування під керівництвом викладача на основі набутих студентом знань та умінь.
Курсовий проект – це творче індивідуальне завдання, кінцевим результатом виконання якого є розробка нового продукту (пристрою, обладнання, технологічного процесу, механізму, апаратних і програмних засобів тощо або їх окремих частин). Курсовий проект виконується самостійно під керівництвом викладача згідно з технічним завданням на основі набутих студентом знань та умінь.
2.1.2. Згідно з "Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" (наказ МОН України № 161 від 2.06.1993р.), курсові роботи і курсові проекти виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування у комплексному вирішенні конкретного фахового завдання..
2.1.3. Курсова робота (курсовий прект) спрямована на виявлення здатності студента до самостійного осмислення проблеми, творчого, критичного її дослідження; до аналізу й систематизації наукових джерел; до застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань за фахом, що складає критеріальну основу оцінки рівня виконаної курсової роботи (проекту).
2.1.4. Курсові роботи (курсові проекти) виконуються на ІІ, ІІІ, ІV і V курсах, що передбачено Державними стандартами освіти та навчальними планами з окремих спеціальностей.
2.1.5. Протягом одного навчального року може виконуватися лише одна курсова робота (курсовий проект).
2.1.6. Виконання курсових робіт (курсових проектів) узгоджується у часі з вивченням курсу «Основи наукових досліджень».
2.1.7. Курсова робота (курсовий проект) на ІІ і ІІІ курсах, як правило, має теоретичний характер і спрямована на оволодіння первинними навичками дослідницької роботи переважно з інформаційними матеріалами, що не повинно зводитися до реферування наукових джерел. Теоретична курсова робота повинна містити самостійний аргументований виклад матеріалу відповідно до сформульованої мети. У процесі виконання цієї роботи студент має продемонструвати володіння способами відбору, групування й узагальнення інформації, навчитися знаходити невирішені проблеми і дискусійні питання у досліджуваному полі, визначати підходи до їх вирішення.
2.1.8. Курсова робота (курсовий проект) на ІV, V курсі, крім теоретичного дослідження проблеми, містить емпіричне дослідження, практичні матеріали, творчі й технічні об’єкти, які засвідчують здатність студента до використання фахових знань у вирішенні типових завдань з професійної діяльності.
2.1.9. Матеріали курсової роботи можуть бути використані для подальшої навчально-дослідницької роботи студента – написання бакалаврської, дипломної, магістерської кваліфікаційних робіт.

2.2. Порядок визначення і затвердження тематики курсових робіт (проектів) та складу їх керівників
2.2.1. Тематика курсових робіт (курсових проектів) є нормативною складовою навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни (НМКД).
2.2.2. Тематика курсових робіт (курсових проектів) щорічно оновлюється і затверджується на засідінні кафедри.
2.2.3. Тематика курсових робіт (курсових проектів) повинна відповідати меті вивчення певної навчальної дисципліни та практичним потребам з конкретного фаху.
2.2.4. Студент має право обрати тему курсової роботи (курсового проекту) з числа визначених кафедрою або ж запропонувати на розгляд кафедри власну тему з обґрунтуванням актуальності її розробки. Кінцеве рішення щодо визначення теми залишається за науковим керівником.
2.2.5. Студент має право самостійно обрати наукового керівника курсової роботи (курсового проекту) з числа професорсько-викладацького складу кафедр, на базі яких заплановане виконання цього виду навчально-дослідницької роботи.
2.2.6. Викладач може відмовити студентові у здійсненні наукового керівництва у разі, якщо: 1) кількість студентів, роботами яких він керує, перевищує заплановане йому навантаження на цей вид навчальної роботи; 2) студент звернувся пізніше встановленого кафедрою терміну обрання теми курсового дослідження і наукового керівника. У такому випадку тему курсового дослідження і його наукового керівника визначає завідувач кафедри.
2.2.7. Списки студентів із зазначенням тем курсових робіт (курсових проектів) та складу наукових керівників подаються деканатами факультетів до навчального відділу університету за встановленою формою упродовж п’ятого навчального тижня поточного семестру і затверджуються у визначеному чинними нормативними вимогами порядку.
2.2.8. В окремих випадках допускається літературне редагування теми, що не призводить до зміни об’єкта і предмета курсового дослідження. Відредагована тема курсового дослідження фіксується у протоколі засідання кафедри, витяг з якого подається до навчального відділу.
2.2.9. Курсова роботи (курсовий проект), тема якого не відповідає затвердженій, до рецензування й захисту не допускається.
2.2.10. Науковий керівник здійснює консультування студента у процесі виконання ним курсового дослідження у межах запланованого навантаження.

2.3. Вимоги до змісту та оформлення курсової роботи (курсового проекту)
2.3.1. Структура курсової роботи:
Титульна сторінка (додаток А).
Структура роботи позначається словом "ЗМІСТ" (див. додаток Б). У ЗМІСТі подаються назви структурних елементів роботи та номери сторінок, на яких вони містяться. Усі сторінки роботи, від титульної до останньої, нумеруються арабськими цифрами без пропусків або літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.
ВСТУП розкривaє основні засади роботи: актуальність, короткий аналіз стану розробки проблеми, мету, завдання, об'єкт, предмет, методи дослідження, опис загальної структури роботи.
Основна частина складається з двох-трьох розділів теоретичного і практичного характеру. Розділи включають підрозділи, пункти, підпункти. Зміст розділів повинен відповідати темі роботи та повністю розкривати її.
ВИСНОВКИ. У висновках, згідно з поставленими завданнями, стисло і систематизовано висвітлюються основні результати курсового дослідження. Обов’язковою є нумерація окремих положень висновків, відповідність окремих пунктів висновків сформульованим дослідницьким завданням.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ укладається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (див. Бюлетень ВАК України. - 2008. - №3. - С. 9-13). У тексті курсової роботи (проекту) повинні бути посилання на наукові джерела, представлені в бібліографічному описі.
ДОДАТКИ містять допоміжний матеріал, який конкретизує, доповнює та ілюструє основний зміст. Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки за винятком літер Ґ, Є, І, Й, О, Ч, Ь. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами після першої великої букви симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами друкується слово «Додаток___».
Заголовки структурних частин роботи друкують великими літерами симетрично до набору. Кожна структурна частина починається з нової сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.
Текст курсової роботи (курсового проекту) повинен відповідати орфографічним і стилістичним нормам сучасної літературної мови.
2.3.2. Структура і зміст основної частини визначаються специфікою навчальної дисципліни, з якої виконується курсова робота (курсовий проект), та освітньо-кваліфікаційними вимогами до фахівця з відповідного напряму й спеціальності. В основній частині здійснюється аналіз опрацьованої наукової літератури відповідно до завдань дослідження, з’ясовуються історичні та теоретичні основи дослідження, наводяться авторські висновки із визначенням перспектив подальших дослідницьких пошуків. Практичний розділ містить опис виконння дослідницького завдання й узагальнення його результатів, розробки навчально-фахових матеріалів, розрахунково-графічні матеріали тощо.
2.3.3. Курсове дослідження, з огляду на фахову специфіку, може бути представлене у вигляді творчої роботи чи технічного виробу з пояснювально-розрахунковою запискою, оформлення якої повинно відповідати вимогам п.п. 2.3.1 - 2.3.5 цього Положення.
2.3.4.Список використаних джерел і додатки не входять до основного змісту курсової роботи (курсового проекту).
2.3.5. Курсова робота виконується українською мовою (за окремими винятками, обумовленими специфікою фахової підготовки студента) і оформлюється згідно вимог цього Положення. Обсяг курсової роботи – 25-30 сторінок основного тексту в комп’ютерному наборі (розмір шрифту – 14; інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman), або 40-45 сторінок рукописного тексту. Відступи на сторінці: зверху та знизу – 20 мм, зліва – 30 мм, справа – 10 мм).

2.4. Процедура захисту і оформлення результатів виконання курсової роботи (курсового проекту)
2.4.1. Курсова робота (курсовий проект) у зшитому вигляді подається на кафедру не пізніше, ніж за 10 днів до визначеної деканатом дати захисту, реєструється лаборантом кафедри у спеціальному журналі реєстрації курсових і контрольних робіт.
2.4.2. Курсова робота (курсовий проект) з позначкою про дату реєстрації передається науковому керівникові на рецензування. Рецензія надається за встановленою формою (додаток В).
2.4.3. У разі порушення студентом зазначених п. 2.4.1. термінів, курсова робота (курсовий проект) до захисту не допускається. Дата захисту таких курсових робіт визначається окремо, але не пізніше останнього дня семестру, у якому заплановане її виконання.
2.4.4. У разі встановлення факту плагіату або невідповідності теми курсової роботи (курсового проекту) затвердженій, вона не приймається до рецензування і захисту. Студент виконує нову курсову роботу (курсовий проект) із попередньо затвердженої теми.
2.4.5. Терміни захисту курсових робіт (курсових проектів) визначаються деканатами факультету.
2.4.6. Порядок і процедура захисту курсових робіт (курсових проектів) визначається кафедрою.
2.4.7. Загальними критеріями оцінки якості виконання курсової роботи (курсового проекту) є:
рівень складності й науковості виконаної роботи (виходячи з її структури, постановки мети і завдань, системності; повноти виконання мети і завдань роботи);
наявність усіх елементів „ВСТУПУ” (актуальність теми, короткий огляд дослідження проблеми, мета, завдання, об’єкт і предмет, перелік методів, наукова новизна, практичне значення, структура), правильність їх формулювання;
наукова культура і грамотність написання тексту;
відповідність висновків правилам їх оформлення;
рівень використаної джерельної бази, повнота її використання;
рівень засвоєння етичних норм використання джерел інформації із посиланням на них в основній частині роботи;
оцінка якості й доцільності системи ілюстративних матеріалів;
правильність оформлення таблиць, рисунків, додатків;
правильність оформлення списку використаних джерел;
самостійність у плануванні роботи та виконанні її завдань;
дотримання графіка виконання роботи, встановленого науковим керівником:
лаконічність (дотримання вимог до обсягу; доцільність у пропорціях окремих частин роботи; чи багато в роботі необов’язкового, другорядного матеріалу);
культура оформлення роботи;
рівень володіння змістом, якість презентації курсового дослідження під час захисту.
2.4.8. Конкретизація критеріїв оцінювання якості виконання курсового дослідження (на основі викладеного у п. 2.4.7 цього Положення) здійснюється кафедрами з урахуванням напряму підготовки, спеціальності, галузі знань, у якій виконується це дослідження
2.4.9. Оцінка, отримана студентом за результатами виконання і захисту курсової роботи (курсового проекту), заноситься у відомість обліку успішності студентів за встановленою формою та в індивідуальний навчальний план студента із дотриманням чинних вимог до ведення вказаних видів навчальної документації.
2.4.10. Заповнена відомість обліку успішності з оцінками курсових досліджень студентів академічної групи передається у деканат факультету в день захисту.
2.4.11. Захищена курсова робота (курсовий проект) з рецензією наукового керівника та зазначеними на титульній сторінці датою захисту і оцінкою зберігається на відповідній кафедрі упродовж терміну навчання студента, після чого списується в установленому порядку.
3. написання і захист
бакалаврСЬКих Кваліфікаційних робіт (ПРОЕКТІВ)

3.1. Загальні положення
3.1.1. Бакалаврська кваліфікаційна робота/проект (далі – БКР) – це вид самостійної навчальної роботи студента науково-дослідницького характеру.
3.1.2. Метою виконання БКР є інтеграція отриманих студентом знань із циклів соціально-гуманітарних, фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін, демонстрація використання цих знань у галузі майбутньої професійної діяльності за фахом, формування професійного мислення та професійно значущих умінь і навичок.
3.1.3. Написання БКР регламентується Державними стандартами освіти й навчальними планами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
3.1.4. Захист БКР у Державній екзаменаційній комісії є нормативною формою Державної атестації, що спрямована на встановлення відповідності рівня професійної підготовки випускника до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з певного фаху й напряму освіти.

3.2. Порядок визначення й затвердження тематики, керівників та рецензентів БКР
3.2.1. Тематика БКР є нормативною складовою навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни (НМКД). Вона щорічно оновлюється і затверджується на засіданні випускової кафедри.
3.2.2. Студент має право обрати тему БКР з числа визначених кафедрою або ж запропонувати власну тему з обґрунтуванням актуальності її розробки.
3.2.3. Студент має право самостійно обрати наукового керівника БКР з числа професорсько-викладацького складу кафедр, на базі яких заплановане виконання цього виду кваліфікаційних робіт.
3.2.4. Викладач може відмовити студентові у здійсненні наукового керівництва у разі, якщо воно перевищує заплановане навчальне навантаження з цього виду роботи.
3.2.5. Якщо навчальним планом передбачено виконання протягом одного навчального року курсової роботи (курсового проекту) і БКР, виконання цих робіт може здійснюватися за наскрізною тематикою.
3.2.6. До рецензування БКР залучається рецензент, який працює у відповідній галузі, має науковий ступінь та вчене звання за профілем поданої на рецензування БКР (за винятком окремих спеціальностей, зокрема, мистецького напряму, де до рецензування можуть залучатися знані митці: народні і заслужені артисти, художники, діячі культури, мистецтва тощо). Рецензент не може бути працівником кафедри, на якій виконувалася БКР.
3.2.7. Теми бакалаврських кваліфікаційних робіт, склад наукових керівників і рецензентів затверджуються:
до 1 жовтня поточного навчального року - на засіданні кафедри;
до 1 листопада поточного навчального року - вченою радою факультету. Рішення за встановленою формою передається до навчального відділу університету;
до 31 грудня поточного навчального року списки передаються навчальним відділом для затвердження до наказу за підписом ректора університету.
3.2.8. Після затвердження наказом ректора в окремих випадках допускається літературне редагування теми БКР без зміни об’єкта і предмета її дослідження. Інформація про відредаговану тему БКР подається до навчального відділу університету як витяг із протоколу засідання відповідної кафедри не пізніше 1 березня поточного навчального року.

3.3. Етапи написання БКР
3.3.1. Написання БКР здійснюється за графіком, укладеним і затвердженим деканатом факультету. Графік містить перелік конкретних етапів роботи над БКР з визначенням чітких календарних термінів їх завершення. Дотримання графіка виконання досліджень розглядається на засіданнях кафедр та фіксується у відгуку керівника БКР. Кафедри, на яких виконуються БКР, можуть також затвердити індивідуальний план роботи студента над БКР (додаток Л).
3.3.2. Контроль за дотриманням студентами графіка написання БКР покладається на наукових керівників, деканати факультетів та навчальний відділ університету. Питання виконання БКР заслуховуються на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів, вченої ради університету.
3.3.3. Порушення графіка написання БКР є підставою для застосування до студента дисциплінарних заходів, визначених нормативними документами МОН України та локальними нормативними документами ПНПУ імені В.Г.Короленка (аж до відрахування з університету).
3.3.4. Не пізніше, як за місяць до встановленої дати Державної атестації бакалавра, на випускових кафедрах проводиться попередній захист-обговорення БКР, який оформлюється як протокол. За його результатами формулюється висновок про рекомендацію бакалаврського дослідження до захисту у Державній екзаменаційній комісії, про що робиться відповідний запис на титульному аркуші БКР (за підписом завідувача кафедри, зазначенням дати засідання та номера протоколу). Після цього БКР подається для складання відгуку науковому керівнику та рецензенту.
3.3.5. Якщо БКР не подана на попередній захист-обговорення або не рекомендована до захисту, до студента застосовуються визначені чинною нормативною базою вищої освіти дисциплінарні заходи, зокрема, відрахування з університету за невиконання вимог навчального плану.
3.3.6. Негативний відгук наукового керівника, негативна рецензія не є підставами для недопуску БКР до захисту у Державній екзаменаційній комісії.
3.3.7. За тиждень до встановленої розкладом роботи ДЕК дати захисту БКР, студент зобов’язаний подати на кафедру оформлену згідно зі встановленими цим Положенням вимогами БКР (у зшитому вигляді та на електронному носієві) із супровідними документами.
3.4. Вимоги до змісту та оформлення БКР
3.4.1. Структура БКР:
Титульна сторінка (додаток Д).
Зміст (див. додаток Е). У змісті подаються назви структурних елементів БКР та номери сторінок, на яких вони містяться. Усі сторінки роботи від титульної до останньої нумеруються арабськими цифрами без пропусків або літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.
Вступ до БКР розкриває її основні засади: актуальність, короткий аналіз стану розробки проблеми, мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу (у разі проведення експериментального дослідження), теоретико-методологічні засади дослідження, методи дослідження, його практичне значення, відомості про апробацію (за наявності), опис структури роботи.
Основна частина складається з кількох розділів теоретичного і практичного характеру. У змісті теоретичного розділу (розділів), відповідно до завдань, здійснюється аналіз і узагальнення опрацьованих наукових джерел, формулюються авторські висновки, визначаються перспективи подальших дослідницьких пошуків, формулюється і обгрунтовується гіпотеза дослідження (за потреби). Практичний розділ містить опис виконаного дослідницького завдання, розробки навчально-фахових матеріалів, розрахунково-графічні матеріали, творчі роботи тощо.
Висновки в кінці роботи стисло і систематизовано висвітлюють основні результати БКР. Обов’язковою є нумерація окремих положень висновків, відповідність окремих пунктів висновків сформульованим дослідницьким завданням.
Список використаних джерел укладається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (Бюлетень ВАК України. - 2008. - №3. - С. 913). В тексті БКР робляться посилання на наукові джерела, представлені в бібліографічному описі (за встановленими стандартами).
Додатки містять допоміжний матеріал, який конкретизує, доповнює та ілюструє основний зміст. Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки за винятком літер Ґ, Є. І, Й, О, Ч, Ь. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується «Додаток___» і велика літера, що позначає додаток.
Заголовки структурних частин роботи друкують великими літерами симетрично до набору. Кожна структурна частина починається з нової сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між заголовком і текстом (за винятком заголовка пункту) повинна дорівнювати 3-4 інтервали.
Текст БКР повинен відповідати орфографічним і стилістичним нормам мови.
3.4.2.Зміст, характер і форму представлення практичної частини БКР визначає науковий керівник з урахуванням фахової специфіки.
3.4.3. БКР виконується українською мовою (за окремими винятками, що обумовлені специфікою фахової підготовки студента). Обсяг БКР становить (в залежності від фаху) 40-50 сторінок основного тексту в комп’ютерному наборі (розмір шрифту – 14; інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman, відступи: зверху та знизу – 20 мм, зліва – 30 мм, справа – 10 мм). Назви структурних одиниць роботи (ВСТУП, назви РОЗДІЛІВ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ) друкуються великими літерами. БКР подається на захист у зшитому вигляді з підписом автора.
3.4.4. Додатки і список використаних джерел не враховуються при визначенні обсягу основного тексту БКР.

3.5. Процедура захисту БКР та оформлення його результатів
3.5.1. Захист БКР відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК), склад якої визначений та затверджений у встановленому порядку.
3.5.2. До захисту у ДЕК студент подає оформлений згідно вимог цього Положення примірник БКР з ілюстративними матеріалами та супровідними документами - відгуком наукового керівника (додаток Ж) та рецензією (додаток К).
3.5.3. Процедура захисту БКР передбачає:
представлення секретарем ДЕК студента;
оголошення теми БКР та переліку супровідних документів;
презентацію студентом бакалаврського дослідження: виступ із тезами роботи, презентацію ілюстративного матеріалу, технічного виробу, творчої роботи тощо;
відповідь студента на питання членів ДЕК та присутніх на захисті;
виступ рецензента (за його відсутності - оголошення змісту рецензії) та відповідь студента на зауваження рецензента;
виступ керівника (за його відсутності – оголошення змісту відгуку);
прийняття ДЕК рішення щодо оцінювання БКР (за 100-бальною шкалою, шкалою ECTS та національною шкалою).
оголошення рішення ДЕК.
3.5.4. У процесі оцінювання БКР ДЕК бере до уваги:
якість роботи загалом (її творчий характер, уміння автора аналізувати теоретичний матеріал, повноту й вичерпність цього аналізу, достовірність експериментальних даних, рівень узагальнення та обґрунтованість висновків та практичних рекомендацій; апробацію результатів);
самостійність у дослідженні проблеми;
якість оформлення роботи (відповідність граматичним і стилістичним нормам, загальним вимогам до оформлення, якість ілюстративного матеріалу);
рівень презентації студентом роботи (чіткість у формулюванні концептуального апарату, володіння змістом дослідження, обґрунтованість та переконливість висновків, повноту, доказовість та правильність відповідей на поставлені питання, рівень володіння вмінням вести наукову дискусію, культуру мовлення тощо);
характер відгуку наукового керівника;
оцінку рівня поданої до захисту роботи рецензентом.
3.5.5. Рекомендації для ДЕК щодо розширення та уточнення критеріальних засад оцінювання БКР з урахуванням їх фахової специфіки розробляють випускові кафедри.
3.5.6.  Рішення щодо оцінки БКР приймається на закритому засіданні ДЕК на підставі аналізу роботи, якості її презентації, з урахуванням думки керівника та оцінки рецензента. Рішення протоколюється в установленому порядку та оголошується студентові.
3.5.7. Оцінка, отримана студентом за результатами захисту БКР, заноситься у протокол засідання ДЕК (за національною шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою ECTS), зазначається на відповідних сторінках індивідуального навчального плану (за національною шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою ECTS) та залікової книжки студента (за умови її наявності) – за національною шкалою.
3.5.8. У випадку, якщо ДЕК за результатами голосування визнає, що БКР не відповідає чинним вимогам, або визнає, що студент не заслуговує присвоєння йому освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, він підлягає відрахуванню як такий, що закінчив курс навчання за програмою підготовки бакалавра і не захистив кваліфікаційної роботи. Такому студенту видається академічна довідка встановленого зразка. Він має право виконати нову БКР і подати її до захисту протягом трьох календарних років.
3.5.9. За незадовільного рівня бакалаврської кваліфікаційної роботи ДЕК може в окремих випадках рекомендувати цю роботу на доопрацювання і подання її до повторного захисту з оплатою витрат згідно з діючим кошторисом. Це рішення фіксується в протоколі засідання ДЕК, студенту видається витяг із цього протоколу.
3.5.10. У разі встановлення плагіату повторний захист БКР без зміни її теми заборонено.
3.5.11. Захищена БКР зберігається на відповідній кафедрі упродовж 5 років, після чого списується в установленому порядку.


4. написання і захист
Дипломних Кваліфікаційних робіт (ПРОЕКТІВ)

4.1. Загальні положення
4.1.1. Дипломна кваліфікаційна робота/проект (далі – ДКР) – самостійне оригінальне наукове дослідження студента з актуальних проблем професійної діяльності, яке виконується упродовж випускного курсу за програмою і навчальним планом підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. ДКР концентровано відображає результативність процесу навчальної діяльності студента як майбутнього спеціаліста.
4.1.2. Метою виконання ДКР є:
розширення й поглиблення теоретичних знань студентів з обраної проблеми, систематизація й аналіз сучасних наукових підходів до розв'язання теоретичних та практичних завдань;
поглиблення знань студентів із суміжних наук;
удосконалення вмінь та навичок студентів самостійно вести наукові дослідження, користуватися сучасною методикою їх проведення;
набуття навичок організаційної роботи в процесі постановки і проведення експерименту;
розвиток умінь студентів застосовувати одержані знання при вирішенні конкретних наукових завдань;
удосконалення навичок самостійної роботи студентів із науковою літературою;
формування готовності й здатності студентів до самоосвіти й саморозвитку, самостійної дослідницької роботи в майбутній професійній діяльності.

4.2. Порядок визначення і затвердження тематики, наукових керівників та рецензентів ДКР
4.2.1. Тематика ДКР визначається на початку випускного курсу за погодженням із науковим керівником, послуговуючись рекомендаціями фахових (випускових) кафедр з урахуванням їхньої планової наукової проблематики, кола наукових інтересів керівника та студента.
4.2.3. Теми ДКР та кандидатури їхніх наукових керівників і рецензентів розглядаються й затверджуються:
до 1 жовтня поточного навчального року - на засіданні кафедри;
до 1 листопада поточного навчального року - вченою радою факультету, після чого за встановленою формою подаються до навчального відділу університету;
до 31 грудня поточного навчального року подаються навчальним відділом для затвердження до наказу ректора університету.
4.2.4. Підготовлені ДКР підлягають рецензуванню. Для рецензування ДКР залучається 1 рецензент, який працює у відповідній галузі, має науковий ступінь та наукове звання за профілем поданої на рецензування роботи (за винятком окремих спеціальностей, зокрема, мистецького напряму, де до рецензування можуть залучатися знані митці: народні і заслужені артисти, художники, діячі культури, мистецтва тощо). Рецензент не може бути працівником кафедри, на якій виконувалася ДКР.
4.2.5. Після оприлюднення наказу ректора про затвердження тем, складу наукових керівників та рецензентів ДКР, зміни дозволяються лише у виняткових випадках за поданням рапорту декана відповідного факультету на розгляд ректору у термін до 1 лютого поточного навчального року. В окремих випадках можливе літературне редагування теми ДКР, яке не може тягти за собою зміну об’єкта та предмета дослідження. Інформація про відредаговану тему ДКР подається до навчального відділу університету як витяг із протоколу засідання кафедри не пізніше 1 березня поточного навчального року.

4.3. Етапи виконання ДКР
4.3.1. Написання ДКР здійснюється за графіком, укладеним деканатом факультету. Графік містить перелік конкретних етапів роботи над ДКР з визначенням чітких календарних термінів їх завершення. Дотримання графіка виконання досліджень розглядається на засіданнях кафедр та фіксується у відгуку керівника ДКР. Кафедри, на базі яких виконуються ДКР, можуть також затвердити індивідуальний план студента щодо виконання ДКР (додаток Л).
4.3.2. Для роботи над ДКР студентові може надаватися час, вільний від аудиторних занять та практики, у разі, якщо це передбачено навчальним планом.
4.3.3. Контроль за дотриманням студентами графіка написання ДКР покладається на наукових керівників, деканати факультетів та навчальний відділ університету. Питання виконання ДКР заслуховуються на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів, вченої ради університету.
4.3.4. Порушення графіка написання ДКР є підставою для застосування до студента дисциплінарних заходів, визначених нормативними актами МОН України та локальними нормативними документами ПНПУ імені В.Г.Короленка (аж до відрахування з університету).
4.3.5. Не пізніше, як за місяць до встановленої дати Державної атестації спеціаліста, на випускових кафедрах проводиться попередній захист-обговорення ДКР, який оформлюється протоколом. За його результатами формується висновок про рекомендацію роботи до захисту у Державній екзаменаційній комісії, про що робиться відповідний запис на титульному аркуші ДКР (за підписом завідувача кафедри, зазначенням дати засідання та номера протоколу). Після цього ДКР направляється на відгук науковому керівнику та рецензенту.
4.3.6. У разі, якщо студент не подав ДКР на попередній захист-обговорення або ДКР не рекомендована до захисту в ДЕК, до студента застосовуються визначені чинними нормативними актами дисциплінарні заходи, зокрема, відрахування з університету за невиконання вимог навчального плану.
4.3.7. Негативний відгук наукового керівника, негативна рецензія не є підставами для недопуску ДКР до захисту у Державній екзаменаційній комісії.
4.3.8. За тиждень до встановленої розкладом роботи ДЕК дати захисту ДКР студент зобов’язаний подати оформлену згідно зі встановленими цим Положенням вимогами ДКР (у зшитому вигляді та на електронному носієві) із супровідними документами на кафедру.
4.4. Вимоги до змісту та оформлення ДКР
4.4.1.Структура ДКР:
Титульна сторінка (додаток Д).
План (заголовок дається словом "ЗМІСТ", див. додаток Ж). У ЗМІСТі подаються назви структурних елементів ДКР та номери сторінок, на яких вони містяться. Усі сторінки роботи від титульної до останньої нумеруються арабськими цифрами без пропусків або літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.
ВСТУП до ДКР розкриває її основні концептуальні засади: актуальність, коротку характеристику стану розробленості проблеми дослідження, мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу (якщо галузь, у якій виконується робота передбачає проведення експериментального дослідження), теоретико-методологічні засади дослідження, характристику методів дослідження, опис експериментальної бази, наукову новизну (за потреби), теоретичне і практичне значення, відомості про апробацію (за наявності), характеристику загальної структури роботи.
ОСНОВНА ЧАСТИНА складається з кількох розділів. Кількість розділів обумовлюється завданнями роботи, авторським задумом. Зміст розділів повинен точно відповідати темі роботи та повністю розкривати її. У першому розділі (перших розділах) відповідно до теоретичних завдань дослідження рекомендується подавати огляд і узагальнення існуючих у відповідній галузі досліджень, авторські висновки із визначенням перспектив подальших дослідницьких пошуків, теоретико-методологічне обгрунтування гіпотези дослідження (в залежності від фаху студента та галузі знань). У наступних розіліх розкриваються організаційно-технологічні аспекти дослідження, узагальнюються та аналізуються його результати, подаються розробки навчально-фахових матеріалів. Ці розділи з огляду на фахову специфіку можуть містити розрахунково-графічні матеріали, описи творчих робіт, технічні ою’єкти тощо. Кожний розділ ДКР закінчується лаконічними висновками.
ВИСНОВКИ в кінці роботи подаються у вигляді окремих лаконічних положень, які стисло і систематизовано у відповідності до завдань висвітлюють основні результати ДКР. У висновках слід зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в результаті доялідження, а й недоліки і проблеми практичного характеру та конкретні рекомендації щодо їх усунення. Обов’язковою є нумерація окремих положень висновків, відповідність окремих пунктів висновків сформульованим дослідницьким завданням.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ укладається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (див. Бюлетень ВАК України. - 2008. - №3. - С. 913). Текст ДКР повинен містити посилання на наукові джерела, представлені у бібліографічному описі (за встановленими стандартами).
ДОДАТКИ містять допоміжний матеріал, який конкретизує, доповнює та ілюструє основний зміст. Додатки позначаються послідовно великими літерами української абетки за винятком літер Г, Є. І, Й, О, Ч, Ь. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується «Додаток___» і велика літера, що позначає додаток.
Заголовки структурних частин роботи друкують великими літерами симетрично до набору. Кожна структурна частина починається з нової сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між заголовком і текстом (за винятком заголовка пункту) повинна дорівнювати 3-4 інтервали.
Текст ДКР повинен відповідати орфографічним і стилістичним нормам мови.
4.4.2. Зміст, характер і форму представлення практичної частини ДКР визначає науковий керівник з урахуванням фахової специфіки.
4.4.3. ДКР виконується українською мовою (за окремими винятками, що обумовлені специфікою фахової підготовки студента) та подається на захист у зшитому вигляді. Оптимальний обсяг ДКР природничо-математичного і технічного напряму – 50-60 сторінок основного тексту, гуманітарного напряму – 70-80 сторінок основного тексту в комп’ютерному наборі (розмір шрифту – 14; інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman).
4.4.4. Список використаних джерел і додатки не враховуються при визначенні обсягу основного тексту роботи.
4.4.5. Кафедра надає студенту методичну допомогу в оформленні та апробації матеріалів ДКР.

4.5. Процедура захисту ДКР
4.5.1. Захист ДКР відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК), склад якої визначений та затверджений у встановленому порядку.
4.5.2. До захисту ДКР студент повинен подати:
примірник дипломної кваліфікаційної роботи;
відгук наукового керівника про роботу студента над ДКР (додаток Ж);
рецензію (додаток К);
ілюстративний матеріал до дипломної кваліфікаційної роботи (мультимедійні презентації, плакати, креслення, прозірки, макети, творчі роботи тощо);
матеріали, що засвідчують апробацію результатів дослідження (за наявності).
4.5.3. Процедура захисту ДКР передбачає:
представлення секретарем ДЕК студента, оголошення теми його ДКР та переліку супровідних документів;
презентацію студентом дипломного дослідження: виступ із тезами роботи, презентацію ілюстративного матеріалу, технічного виробу, творчої роботи тощо;
відповідь студента на питання членів ДЕК та присутніх на захисті;
виступ рецензента (за його відсутності - оголошення змісту рецензії) та відповідь студента на зауваження рецензента;
виступ наукового керівника (за його відсутності – оголошення змісту відгуку);
прийняття ДЕК рішення щодо оцінювання ДКР (за 100-бальною шкалою, шкалою ECTS та національною шкалою);
оголошення рішення ДЕК.
4.5.4. У процесі оцінювання ДКР ДЕК бере до уваги:
якість роботи в цілому: відповідність змісту роботи заявленій темі, глибину й повноту її розкриття, рівень складності й науковості, самостійність студента при плануванні та виконанні дослідження, повноту й вичерпність теоретичного аналізу, достовірність експериментальних даних, рівень узагальнення, переконливість та обґрунтованість висновків і практичних рекомендацій;
апробацію результатів (за наявності);
наукову культуру, якість та доцільність системи ілюстративних матеріалів; якість оформлення роботи (науковість викладу, відповідність граматичним та стилістичним нормам, дотримання вимог до оформлення бібліографічного опису, якість і доцільність ілюстративного матеріалу);
якість презентації роботи на захисті – володіння змістом дослідження, обґрунтованість і переконливість висновків, повноту, доказовість та правильність відповідей на поставлені питання, володіння вмінням вести наукову дискусію, якість та інформативність ілюстративного матеріалу, візуального супроводу, культуру мовлення);
зміст відгуку наукового керівника;
оцінку рівня виконання дослідження рецензентом.
4.5.5. Рекомендації для ДЕК щодо розширення та уточнення критеріальних засад оцінювання ДКР з урахуванням їх фахової специфіки розробляють випускові кафедри.
4.5.6.  Рішення щодо оцінки ДКР приймається на закритому засіданні ДЕК та оголошується студенту.
4.5.7. Оцінка, отримана студентом за результатами захисту ДКР, заноситься у протокол засідання ДЕК (за національною шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою ECTS), зазначається на відповідних сторінках індивідуального навчального плану (за національною шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою ECTS) та залікової книжки студента (за національною шкалою –за умови її наявності).
4.5.8. У випадку, якщо ДЕК за результатами голосування визнає, що ДКР не відповідає вимогам, або вважає, що студент не заслуговує на присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, він підлягає відрахуванню як такий, що закінчив курс навчання за програмою підготовки спеціаліста і не захистив дипломної кваліфікаційної роботи. Студенту видається академічна довідка встановленого зразка з правом виконання нової ДКР та подання її до захисту протягом наступних трьох календарних років з оплатою витрат згідно з діючим кошторисом.
4.5.9. За умови незадовільного рівня дипломної кваліфікаційної роботи ДЕК в окремих випадках може рекомендувати повернути цю роботу на доопрацювання з метою подання її до повторного захисту з оплатою витрат за діючим кошторисом. Це рішення фіксується в протоколі засідання ДЕК, студентові видається витяг із протоколу.
4. 5.10. У випадку встановлення плагіату повторний захист ДКР без зміни її теми забороняється.
4.5.11. Захищена ДКР зберігається на відповідній кафедрі упродовж 5 років, після чого списується в установленому порядку.


5. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
БАКАЛАВРСЬКИХ І ДИПЛОМНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ)Оцінка
Зміст оцінки


За національною шкалою
За 100-бальною шкалою
За шкалою
ECTS


1.
«Відмінно»
90-100 балів
А
повна відповідність змісту роботи темі;
тема розкрита глибоко та повно;
правильно визначено концептуальний апарат дослідження;
дотримані норми наукової культури і грамотності написання тексту;
дотримані вимоги до написання та оформлення;
робота виконана на високому рівні складності й науковості;
повноцінно використана джерельна база;
систематизовано, якісно оформлено та вдало представлено систему ілюстративного матеріалу;
студентом виявлена самостійність при плануванні та виконанні дослідження;
здійснена апробація результатів дослідження:
виконання кваліфікаційної роботи відбувалося із дотриманням графіка;
наявний позитивний відгук керівника;
рецензент оцінив рівень роботи як дуже високий (відмінний);
впевнений, аргументований захист із використанням сучасних методів унаочнення, високий рівень володіння змістом роботи, чіткі та коректні відповіді на запитання.


2.
«Добре»
83-89 балів
В
зміст повністю відповідає темі роботи;
достатньо повне та глибоке розкриття теми;
правильно визначено концептуальний апарат дослідження;
в цілому дотримані норми наукової культури і грамотності написання тексту,
допущені незначні відхилення від вимог до написання та оформлення наукових робіт;
достатньо високий рівень складності й науковості виконаної роботи;
належним чином представлено й використано джерельну базу;
систематизовано та якісно оформлено систему ілюстративного матеріалу;
виявлено певну самостійність при плануванні та виконанні дослідження;
виконання кваліфікаційної роботи відбувалося із дотриманням графіка.
загалом позитивний відгук керівника;
рецензент, висловивши несуттєві зауваження та побажання, оцінив рівень роботи як високий («добре» – за національною шкалою );
в цілому впевнений, аргументований захист, хороший рівень володіння змістом дослідження, правильні відповіді на запитання.


3.

75-82 балів
С
зміст відповідає темі роботи;
тему в цілому розкрито;
в цілому правильно визначено концептуальний апарат дослідження;
наявні окремі порушення норм наукової культури і грамотності написання тексту;
допущені окремі відхилення від вимог до написання та оформлення наукових робіт;
достатній рівень складності й науковості виконаної роботи;
достатній рівень представлення і використання джерельної бази;
якісно оформлено та представлено ілюстративний матеріал;
наявні елементи самостійності студента при плануванні та виконанні дослідження;
в цілому графік виконання кваліфікаційної роботи дотримувався;
наявні незначні зауваження у відгуку керівника;
рецензент, вказавши на ряд недоліків, оцінив рівень її виконання як достатньо високий («добре» - за національною шкалою);
в цілому логічний, аргументований виступ, правильні відповіді на питання і зауваження рецензента.

4.
«Задовільно»
68-74 балів
D
зміст значною мірою відповідає темі роботи;
недостатньо повне розкриття теми;
концептуальний апарат дослідження потребує окремих уточнень;
є певні відхилення від вимог до написання та оформлення наукових робіт;
допущені окремі порушення вимог до наукової культури та літературного оформлення тексту;
посередній рівень складності й науковості виконаної роботи;
джерельну базу представлено і використано не повною мірою;
ілюстративний матеріал фрагментарно представляє зміст роботи, є суттєві зауваження до його оформлення;
студент не виявив самостійності у процесі плануванні та виконання дослідження;
спостерігалися порушення графіка виконання роботи (що зафіксовано у протоколах кафедри та відгуку наукового керівника);
наявні суттєві зауваження у відгуку керівника та рецензії;
невпевнений виступ на захисті, неповні або некоректні відповіді на запитання членів комісії та зауваження рецензента.

5.

60-67 балів
E
зміст значною мірою відповідає темі роботи;
неповне розкриття теми;
концептуальний апарат дослідження потребує суттєвих уточнень;
наявні суттєві порушення норм наукової культури і літературного оформлення тексту,
допущені суттєві відхилення від вимог до написання та оформлення наукових робіт;
рівень складності й науковості виконаної роботи мінімально достатній;
рівень представлення й використання джерельної бази мінімально достатній;
наявний ілюстративний матеріал має випадковий, несистематизований характер, є суттєві зауваження до його оформлення;
студент не виявив здатності до самостійного планування та виконання дослідження;
допущено серйозні порушення графіка виконання кваліфікаційної роботи, зафіксовані у протоколах кафедри та відгуку наукового керівника;
у відгуку керівника зафіксовано ряд зауважень;
рецензент вказує на ряд суттєвих недоліків у роботі, оцінюючи її мінімальним позитивним балом («задовільно») за умові позитивного захисту;
мінімально достатній рівень володіння змістом дослідження, невпевнений виступ, нечіткі та неповні відповіді на питання членів комісії та зауваження рецензента.


6.
«Незадовільно»
з можливістю доопрацювання роботи за попередньою темою
35-59 балів
FX
спостерігається невідповідність змісту темі роботи;
не розкрито тему дослідження;
концептуальний апарат дослідження визначено невірно;
виявлено значну кількість помилок у розкритті змісту дослідження;
не дотримані норми наукової культури і літературного оформлення тексту,
кваліфікаційна робота не відповідає чинним вимогам до написання та оформлення наукових робіт;
недостатній рівень складності й науковості виконаної роботи;
поверхово представлено і використано джерельну базу;
відсутність або низька якість ілюстративного матеріалу;
виявлено нездатність до самостійного планування та виконання дослідження;
недотримання графіку написання роботи, зафіксоване у протоколах кафедри та відгуку наукового керівника;
негативний відгук наукового керівника;
рецензент вказує на системні недоліки у роботі, оцінюючи її негативно («незадовільно» - за національною шкалою);
невпевнений виступ на захисті, низький рівень володіння змістом роботи, відсутність відповідей на питання та зауваження.

7.
«Незадовільно»
з обов’язковим виконання кваліфікаційної роботи за новою темою
1-34 балів
F
зміст не відповідає темі роботи;
не розкрито тему дослідження;
виявлено плагіат;
робота не відповідає вимогам до написання й оформлення наукових робіт;
робота має ненауковий характер;
відсутність ілюстративного матеріалу;
студент виявив нездатність до самостійного планування та виконання дослідження;;
невиконання графіку написання бакалаврської роботи (що зафіксовано у протоколах кафедри);
негативний відгук наукового керівника;
негативний відгук рецензента («незадовільно» - за національною шкалою);
студент не володіє змістом роботи, що виявилося у відсутності її презентації на захисті;
студент не в змозі відповісти на питання членів комісії та зауваження рецензента.


Примітка: додаткові критерії щодо оцінювання кваліфікаційних робіт з урахуванням галузі знань та фаху підготовки розробляються та затверджуються випусковими кафедрами.


6. ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ВИМОГ ДО НОРМАТИВНИХ ВИДІВ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п
Вимоги
до нормативних видів навчально-дослідницької роботи студентів
Вид нормативної навчально-дослідницької роботиКурсова робота
(курсовий проект)
Бакалаврська кваліфікаційна робота (проект)
(БКР)
Дипломна кваліфікаційна робота (проект)
(ДКР)

1.
2.
3.
4.
5.

І.
Вимоги до змісту
1.1.
Обгрунтування актуальності проблеми дослідження
+
+
+

1.2.
Історія дослідження проблеми
+/-
+
+

1.3.
Мета дослідження
+
+
+

1.4.
Завдання дослідження
+
+
+

1.5.
Об’єкт дослідження
+
+
+

1.6.
Предмет дослідження
+
+
+

1.7.
Гіпотеза дослідження
+/-
(з урахуванням фаху і характеру роботи)
+/-
(з урахуванням фаху і характеру роботи)
+/-
(з урахуванням фаху і характеру роботи)

1.8.
Опис методів дослідження
+/-
+
+

1.9.
Опис структури дослідження
+
+
+

1.10.
Наявність складного плану дослідження
+
+
+

1.11.
Визначення практичного значення дослідження
+/-
+
+

1.12.
Визначення теоретичного значення дослідження
_
+/-
+/-

1.13.
Визначення наукової новизни дослідження
_
_
+/-

1.14.
Наявність аналізу джерельної бази дослідження
+
+
+

1.15.
Наявність теоретичного розділу (розділів)
+
+
+

1.16.
Наявність практичного або експериментального розділу (розділів)
+/-


+
+

1.17.
Висновки в кінці кожного розділу
_
+
+

1.18.
Загальні висновки в кінці роботи
+
+
+

1.19.
Розрахунково-графічні матеріали
+/-
(з урахуванням фаху і характеру роботи)
+/-
(з урахуванням фаху і характеру роботи)
+/-
(з урахуванням фаху і характеру роботи)

1.20.
Наявність складових творчого характеру, технічних об’єктів
+/-
(з урахуванням фаху і характеру роботи)
+/-
(з урахуванням фаху і характеру роботи)
+/-
(з урахуванням фаху і характеру роботи)

1.21.
Ілюстративний матеріал
+/-
(з урахуванням фаху і характеру роботи)
+
+

1.22.
Список використаних джерел
+
+
+

1.23.
Додатки
+/-
(з урахуванням фаху і характеру роботи)
+/-
(з урахуванням фаху і характеру роботи)
+/-
(з урахуванням фаху і характеру роботи)

1.24.
Апробація результатів дослідження
_
+/-
+/-

ІІ.
Вимоги до оформлення, захисту та зберігання
2.1.
Мова виконання
Українська (за винятком окремих спеціальностей)
Українська (за винятком окремих спеціальностей)
Українська (за винятком окремих спеціальностей)

2.2.
Обсяг
25-30 с.
(комп. набір)
або
40-45
(рукописний варіант)
40-50 с.
(комп.набір)
50-60 с. або 70-80 с. (комп.набір)
– в залежності від фаху

2.4.
Форма подання і кількість примірників
1 примірник у зброшурованому вигляді
1 примірник у зброшурованому вигляді та
1 примірник на електронному носієві
1 примірник у зброшурованому вигляді та
1 примірник на електронному носієві

2.5.
Відгук наукового керівника
-
+
+

2.6.
Рецензія
Дає науковий керівник
+
(1 рецензент)
+
(1 рецензент)

2.7.
Процедура захисту
+/-
+
На засіданні ДЕК
+
На засіданні ДЕК

2.8.
Термін зберігання
З роки
5 років
5 років

Умовні позначки:
«+» - обов’язково;
«+/-» - не обов’язково;
«-» - не вимагається.

7. Нормативи планування навчального навантаження на керівництво, рецензування та захист
курсових, бакалаврських та дипломних кваліфікаційних робіт (ПРОЕКТІВ)
7.1. На наукове керівництво курсовою роботою (курсовим проектом) планується 3 години навчального навантаження; на наукове керівництво бакалаврською кваліфікаціійною роботою (проектом) планується 20 годин навчального навантаження; на наукове керівництво дипломною кваліфікаційною роботою (проектом) планується до 25 годин навчального навантаження.
7.2. Керівництво курсовими роботами (курсовими проектами) можуть здійснювати, як правило, найбільш кваліфіковані викладачі, які мають наукові звання, наукові ступені, або досвід викладання відповідних курсів дисциплін не менше 4 років.
7.3. Наукове керівництво бакалаврськими та дипломними кваліфікаційними роботами здійснюють професори, доценти, старші викладачі університету.
7.4. За одним керівником для наукового керівництва написанням бакалаврських кваліфікаційних робіт закріплюється до восьми студентів.
7.5. За одним керівником для наукового керівництва написанням дипломних кваліфікаційних робіт закріплюється до восьми студентів.
7.6. На рецензування БКР планується 2 години навчального навантаження, ДКР – 3 години навчального навантаження.
7.7. На процедуру захисту бакалаврських та дипломних кваліфікаційних робіт (проектів) у Державній екзаменаційній комісії відводиться по 0,5 години голові та кожному членові ДЕК на 1 роботу, але не більше 6 годин на день. Кількість членів ДЕК не може перевищувати чотирьох осіб.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Вимоги цього Положення обов’язкові для виконання всіма учасниками навчального процесу в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.
8.2. Контроль за дотриманням вимог Положення покладається на навчальний відділ університету, деканати факультетів, завідувачів кафедр, на яких виконуються курсові роботи (курсові пректи), бакалаврські та дипломні кваліфікаційні роботи (проекти).


ДОДАТКИ

Додаток А
Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

_______________________________
(Факультет)
_______________________________
(Кафедра)(ТЕМА)

Курсова робота


Курсова робота (проект)
захищена «____» _____201__р.
з оцінкою ________________
_________________________
(підпис наукового керівника)
Виконав (ла):
студент(ка) __ курсу, групи ______
_______________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

Науковий керівник:
_______________________________
(науковий ступінь, звання, посада)
_______________________________
(прізвище, ім’я, по-батько ві )


Полтава – 201__
Додаток Б
Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП.
3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ГРИ ЯК ЗАСОБУ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ..

6

1.1. Історія виникнення та розвитку навчальних ігор
6

1.2. Функції навчальної гри
8

1.3. Класифікації дидактичних ігор...
12

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГРИ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ..............................16

2.1. Дослідження ефективності використання дидактичних ігор у процесі вивчення мовного матеріалу в початковій школі.


16

2.2. Психолого-педагогічні та методичні вимоги до організації та проведення дидактичних ігор......................................................

20

ВИСНОВКИ..
28

ДОДАТКИ..
30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ......
36
Додаток В
Зразок рецензії на курсову роботу (курсовий проект)
Рецензія на курсову роботу (проект)
На тему____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________
студента (студентки)_________________________________________________________________________
групи_______курсу______спеціальності_________________________________________________________
кафедра___________ _________________________________________________________________________
науковий керівник____________________________________________________________________________

Критерії оцінювання
Рівень
Макси-мум
Оцінка
керівника

Загальна оцінка рівня складності й науковості виконаної роботи (виходячи з її структури, постановки мети і завдань, системності; повноти виконання мети і завдань роботи)
відмінний
27-30добрий
18-26задовільний
10-17


Наявність усіх елементів „Вступу” (актуальність теми, мета завдання, об’єкт і предмет, перелік методів, практичне значення, відображення особистого внеску автора), правильність їх формулювання
10


Наукова культура і грамотність написання тексту
5


Відповідність висновків правилам їх оформлення
5


Рівень використаної джерельної бази, повнота її використання
5


Рівень засвоєння етичних норм використання джерел інформації із посиланням на них в основній частині роботи
5


Оцінка якості й доцільності системи ілюстративних матеріалів, таблиць (ілюстрацій і таблиць у додатках зокрема)
5


Правильність оформлення таблиць, рисунків, додатків
5


Правильність оформлення списку джерел (див. Бюлетень ВАК України. - 2008. - №3. - С. 913.)
10


Самостійність у плануванні роботи та виконання її завдань
5


Дотримання графіка виконання роботи, встановленого науковим керівником
5


Лаконічність (дотримання вимог до обсягу; доцільність у пропорціях окремих частин роботи; чи багато в роботі необов’язкового, другорядного матеріалу)
5


Культура оформлення роботи (дотримання вимог до оформлення, акуратність)
5


Інші критерії:Додаткові балиОцінка за шкалою навчального закладу
100


Для одержання позитивної оцінки за курсову роботу студенту необхідно набрати 60 балів і більше. Оцінка „відмінно” (А) виставляється за курсову роботу, якщо студент набрав 90 балів і більше; „добре” – від 75 до 89 балів (В = 82-89; С = 75-81); „задовільно” – від 60 до 74 балів (D = 68–74; Е = 60–73 бали).
До набраної суми додається 5 балів за тези чи матеріали, опубліковані у співавторстві в збірниках студентських наукових праць місцевого рівня; 10 балів – всеукраїнського рівня; 15 балів – міжнародного рівня. Ця сума подвоюється, якщо студент опублікував тези чи матеріали самостійно. За самостійні наукові статті в журналах і наукових збірниках студент може отримати додатково до 30 балів.
Окремі пункти оцінювання може бути змінено, залежно від специфіки спеціальності, кафедри.
Аргументований висновок rерівника: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Оцінка за національною шкалою: ________________Оцінка за шкалою ECTS________
„____” ______________ 20___р. Підпис керівника:_____________________
Додаток Д
Зразок оформлення титульної сторінки бакалаврської (дипломної)
кваліфікаційних робіт

Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка


_______________________________
(Факультет)
_______________________________
(Кафедра)(ТЕМА)
Бакалаврська (дипломна) кваліфікаційна робота
зі спеціальності______________


Рекомендовано до захисту
«____» ________ 201__р.,
протокол №___________
Зав. кафедри___________

Виконав (ла):
студент(ка) __ курсу, групи ______
_______________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

Науковий керівник:
_______________________________
(науковий ступінь, звання, посада)
_______________________________
(прізвище, ім’я, по-батькові )

Полтава – 201__

Додаток Е
Зразок оформлення змісту бакалаврської кваліфікаційної роботи
“Біоекологічні особливості видів роду сосна (Pinus L.) в урбанізованому середовищі правобережного лісостепу України”

ЗМІСТ
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ОТОЧУЮЧОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВНИХ
РОСЛИН ДЛЯ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1. Характеристика району досліджень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2. Методика та об’єкт дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
РОЗДІЛ 2. БОТАНІЧНА ТА СИСТЕМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
РОДУ PINUS L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВИДІВ РОДУ PINUS L.
В УРБАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.1. Морфогенез P. sylvestris в екотопах, забруднених радіонуклідами . 29
3.2. Біоіндикація урбанізованого середовища з допомогою P. sylvestris . 34
3.3. Шкідники і хвороби видів роду Pinus L. в міських зелених
насадженнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ДОДАТКИ

Додаток Ж
Зразок оформлення змісту дипломної кваліфікаційної роботи
“Історіософія поезії Ліни Костенко”
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
РОЗДІЛ 1. ХУДОЖНЯ ІСТОРІОСОФІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ
ГУМАНІТАРНОМУ ПРОСТОРІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Загальнотеоретичні аспекти використання терміна історіософія . . 8
Історіософська поезія Л.Костенко у літературній критиці та
дослідженнях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
РОЗДІЛ 2. ХРИСТИЯНСЬКИЙ І ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИЙ ВИМІРИ
ЕТИЧНИХ ДОМІНАНТ В ІСТОРІОСОФСЬКІЙ ПОЕЗІЇ Л.КОСТЕНКО. . . . 28
2.1. Специфіка відтворення минулого в поезії Л.Костенко. . . . . . . . . . . .28
2.2. Загальнолюдський етос в історіософській ліриці та ліро-епічних
поемах авторки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.3. Християнська етична настанова в історіософській ліриці поетеси . . 41 РОЗДІЛ 3. ІСТОРИЧНИЙ РОМАН У ВІРШАХ “МАРУСЯ ЧУРАЙ”:
СПЕЦИФІКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЕГЕНДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.1. “Маруся Чурай” Л.Костенко в контексті інтерпретацій
легенди про піснетворку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
3.2. Аксіологічний аспект в аналізі історії та роман Л.Костенко
“Маруся Чурай” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
РОЗДІЛ 4. ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
В РОМАНІ Л.КОСТЕНКО “БЕРЕСТЕЧКО” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.1. Специфіка побудови історичного сюжету в романі . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2. Особистість гетьмана в контексті державницької діяльності . . . . . . . 67
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Додаток З
Opiєнтовнa схема відгуку керівника на бакалаврську (дипломну)
кваліфікаційну роботу

Відгук наукового керівника
про бакалаврську (дипломну) кваліфікаційну роботу

студента групи_____________ ________________________________факультету
____________________________________________________
(прізвище, ініціали)
Тема: ______________________(назва)_________________________

У відгукові наукового керівника БКР (ДКР) слід зазначити:
Актуальність теми.
Відповідність змісту роботи обраній темі.
Рівень повноти розробки питань і окремих проблем.
Рівень теоретичної та професійної підготовки студента, його здатність до самостійної професійної діяльності за фахом.
Логічність, послідовність, аргументованість викладу матеріалу, уміння робити обґрунтовані висновки.
Характеристика студента (дисциплінованість, наполегливість, організованість, підготовленість, дотримання графіка роботи, зацікавленість проблемою дослідження тощо).
Важливість наслідків роботи та запропонованих рекомендацій
Дані про апробацію (за наявності).
Відповідність дослідження вимогам, що висуваються до БКР (ДКР).

Дата і підпис керівника МКР із зазначенням посади, наукового ступеня та вченого звання.

Науковий керівник _____(підпис)_______
(науковий ступінь, учене звання) (прізвище та ініціали)

«___»________20 _р.

Додаток К
Орієнтовна схема рецензії на бакалаврську (дипломну)
кваліфікаційну роботу
Рецензія укладається в довільній формі і подається до захисту роботи Державній екзаменаційній комісії.


Рецензія
на бакалаврську (дипломну) кваліфікаційну роботу
студента групи_____________ __________________________факультету
____________________________________________________
(прізвище, ініціали)
Тема: ______________________(назва)_____________________________


У рецензії зазначається:
Актуальність теми.
Теоретична (за наявності) й практична цінність.
Наукова новизна (за наявності)
Коротка характеристика роботи за розділами.
Позитивні моменти і недоліки роботи.
Новизна й оригінальність ідей, покладених в основу роботи.
Оцінка методики дослідження, обробки матеріалів.
Доказовість висновків.
Наявність у роботі певних рекомендацій та їхнє обґрунтування.
Наявність та якість апробації матеріалів.
Якість оформлення.
Недоліки роботи.
Оцінка роботи за чотирибальною шкалою.

Дата і підпис рецензента із зазначенням посади, наукового ступеня та вченого звання.

Рецензент _____(підпис)_______
(науковий ступінь, учене звання) (прізвище та ініціали)

«___»________20 _р.
Додаток Л

Зразок Індивідуального плану роботи студента над бакалаврською (дипломною) квалфікаційною роботою:

Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри___________________
__________________________________

Індивідуальний план роботи студента над бакалаврською (дипломною) квалфікаційною роботою

_________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові студента)
Факультет________________________________________________________________________
Спеціальність ____________________________________________________________________
Кафедра _________________________________________________________________________
Науковий керівник ________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
_____________________________________________________________________________________
Тема кваліфікаційної роботи_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Термін подання роботи на кафедру_________________________(не пізніше 10 днів до захисту)


Етапи виконання кваліфікаційної роботи,
їх зміст
Термін виконання
Відмітка про виконання

1.
Вибір теми роботи, вивчення наукової літератури, затвердження теми та наукового керівника.
До 25 вересня


2.
Отримання консультації у наукового керівника, вивчення наукової літератури, розробка плану роботи, визначення концептуальних засад дослідження.
До 01 жовтня


3.
Робота над теоретичною частиною, аналіз літературних джерел. Розробка та апробація методики дослідно-експериментальної роботи.
Листопад-грудень


4.
Подання теоретичної частини роботи та методики експериментальної роботи для першого читання науковим керівником.
До 01 січня


5.
Усунення зауважень, урахування рекомендацій наукового керівника, подання теоретичної частини на друге читання.
За домовленістю з науковим керівником


6.
Проведення експериментальної роботи. Поетапний аналіз та обговорення її результатів.
Січень-квітень


7.
Подання першого варіанта дослідно-експериментальної частини роботи на перевірку науковому керівникові.
Перший тиждень квітня


8.
Урахування рекомендації наукового керівника, збагачення роботи додатковими дослідженнями, проведеними під час практики, підготовка варіанта роботи до передзахисту.
До 20 квітня


9.
Попередній захист роботи на кафедрі. Доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій після передзахисту.
За місяць до державної атестації


10.
Подання роботи науковому керівникові та рецензентові на підготовку відгуку та рецензії.
За три тижні до державної атестації


11.
Подання на кафедру примірника роботи, оформленого згідно чинних вимог, із супровідними документами.
За десять днів до державної атестації
Підпис студента: _______________________
Підпис наукового керівника:___________________

Примітка. Конретний перелік етапів роботи над кваліфікаційним дослідженням, їх зміст визначає випускова кафедра.

13PAGE 15


13PAGE 142715

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 23523844
    Размер файла: 405 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий