instrukciya биология мед2

Інструкція
(для студентів)
до проведення практичного заняття з медичної біології
Тема: «Молекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації»
Спеціальність: Сестринська справа
Оснащення: Комплект тестових завдань, задачі, таблиці будови ДНК, РНК, біосинтезу білка. Таблиці генетичного коду.

Навчальна мета: Засвоїти особливості будови нуклеїнових кислот, їх роль у збереженні, передачі та реалізації генетичної інформації. Засвоїти процеси, які відбуваються на кожному етапі біосинтезу білка. Вміти визначати структуру гена, його масу, довжину за структурою білка, закодованого в цьому гені, і навпаки.

1. Конкретні цілі:
Знати:
Характеристику нуклеїнових кислот ДНК і РНК: просторову організацію, видову специфічність, роль у зберіганні та перенесенні спадкової інформації.
Реплікацію молекули ДНК.
Генетичний код, його основні принципи і властивості.
Біосинтез білка. Поняття про транскрипцію і трансляцію.
Ген. Хімічна будова та функції.
Вміти:
Аналізувати механізми послідовних етапів біосинтезу білка;
Користуватися таблицею генетичного коду.
Визначати послідовність амінокислот, закодованих у послідовність нуклеотидів ДНК та іРНК.
Визначати антикодони тРНК залежно від нуклеотидного складу іРНК.
Визначати структуру гена, його молекулярну масу, довжину за масою білка, закодованого в цьому гені, і навпаки.
Визначати молекулярну масу білка за складом його компонентів.
Прогнозувати наслідки порушень генетичного матеріалу на різних етапах синтезу білка.

2. План проведення заняття.
Завдання практичного заняття:
Завдання 1. Дати порівняльну характеристику нуклеїнових кислот, заповнивши таблицю.

Завдання 2. Оволодіти методикою використання таблиці генетичного коду для побудови поліпептидних ланцюгів.

Завдання 3. Розв’язати ситуаційні задачі з моделювання:
- процесів кодування та декодування спадкової інформації;
- процесів транскрипції і трансляції.

Домашнє завдання:
Література:
Основна:
1. Медична біологія: підручник / В.В. Барціховський, П.Я. Шерстюк. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. - с. 31-52.
2. Медична біологія: підручник / М.Д. Нарійчук, Т.А. Решетняк; за ред. проф. А.Д. Тимченка. – К.: Медицина, 2009 – с. 47-80.
3. Медична біологія: Підруч. для студ. мед. спеціальностей ВУЗів ІІIІV рівнів акредитації / Кол. авт.; за ред. проф. В.П. Пішака та проф. Ю.І. Бажори. Вінниця: Нова книга, 2004. - с.81-115.
4. Практикум з медичної біології: навч. Посібник / Н.О. Саляк. – К.: Медицина, 2009. – с. 12-26.

Додаткова:
1. Биология / Ярыгин В.Н., Волков И.Н., Васильева В.И. и др.; Под ред. проф. В.Н. Ярыгина. – М.:Медицина, 1987. с.32-37, 61-66.

Викладач Василенко Ю.М.
Хід заняття:
Завдання 1. Дати порівняльну характеристику нуклеїнових кислот, заповнивши таблицю.

Ознаки
ДНК
РНК

Кількість ланцюгівАзотисті основиВид пентози (вуглеводу)У яких частинах клітини міститьсяФункції

і-РНК
т-РНК
р-РНК
Завдання 2. Оволодіти методикою використання таблиці генетичного коду для побудови поліпептидних ланцюгів.

Генетичний код

1. Перший нуклеотид у триплеті береться з лівого вертикального ряду, другий – з верхнього горизонтального і третій – з правого вертикального.
2. Там, де перетнуться лінії, що йдуть від усіх трьох нуклеотидів, і знаходиться та амінокислота, яку ми шукаємо.
Припустимо, потрібно довідатись, про яку амінокислоту несе інформацію триплет УГГ в іРНК:
Ліворуч по вертикалі беремо У, зверху – Г, праворуч по вертикалі Г.
Лінії перетинаються на «Три», тобто триптофан. У ДНК ця амінокислота закодована триплетом АЦЦ.

Завдання 3. Розв’язати задачі з моделювання:
- процесів кодування та декодування спадкової інформації;
- процесів транскрипції і трансляції.
Задача 1. У фрагменті одного ланцюга молекули ДНК нуклеотиди розміщені у такій послідовності: ТТГ – АГЦ – АЦГ – ГТА – ААТ – ЦГА.
Побудуйте схему дволанцюгової ДНК.
Яка довжина цього фрагмента у нанометрах?
Яка маса дволанцюгового фрагмента?

Задача 2. Один із ланцюгів фрагмента ДНК має таку послідовність нуклеотидів: АГТ АЦЦ ГАТ ЦЦТ ЦГА ТТТ АЦГ . Визначте послідовність нуклеотидів і-РНК, закодованої в даному фрагменті ДНК.

Задача 3. Ділянка молекули ДНК має таку будову: АЦЦ – АТА – ГТЦ – ЦАА – ГГА. Визначте послідовність амінокислот в поліпептидному ланцюгу.

Задача 4. Визначити антикодони тРНК, які беруть участь у синтезі білка, закодованого фрагментом ДНК з такою послідовністю нуклеотидів:
ГГТ – АЦГ – АТГ – ТЦА – АГА.

Задача 5. Початкова ділянка молекули білка має таку будову:
асп – лей – ала – сер – ала. Визначити нуклеотидний склад молекули ДНК.

Задача 6. До системи штучного синтезу білка внесли тРНК з такими антикодонами: АЦГ, УУА, АЦЦ, ГЦА. Які амінокислоти братимуть участь у біосинтезі поліпептиду?

Задача 7. Фрагмент молекули іРНК складається з послідовно розміщених нуклеотидів: ГАЦ – УГГ – АГУ – ЦЦГ – ААУ. Які антикодони в тРНК відповідатимуть кодонам в наведеному фрагменті іРНК?

Задача 8. Відносна молекулярна маса білка 9 000 а.о.м., а молекулярна маса однієї амінокислоти – 100 а.о.м. Визначте довжину відповідного гена, який кодує цей білок, якщо довжина одного нуклеотида дорівнює 0,34 н.м.

Задача 9. Відносна молекулярна маса білка 100 000 а.о.м., а молекулярна маса однієї амінокислоти – 100 а.о.м. Визначте масу відповідного гена, який кодує цей білок, якщо молекулярна маса одного нуклеотида дорівнює 345 а.ом.

Задача 10. Фрагмент молекули ДНК містить 440 гуанілових нуклеотидів, що становить 22 % загальної кількості нуклеотидів. Визначте довжину даного фрагмента ДНК, якщо довжина одного нуклеотиду дорівнює 0,34 н.м.

Завдання для самостійного опрацювання та самоконтролю.

1. Правий ланцюг молекули ДНК містить такі нуклеотиди: ТАТ – ЦГЦ – ЦАГ – ЦГТ – АТТ. Визначити послідовність амінокислот у білку, закодованому в лівому ланцюзі молекули ДНК.

2. Ділянка молекули ДНК містить такі азотисті основи:
АТА – ГЦГ – ГТЦ – ЦТТ – ТАА. Якою буде послідовність амінокислот у білку?

3. Фрагмент молекули іРНК складається з послідовно розміщених нуклеотидів: ЦАЦ – УЦЦ – АГУ – ЦЦГ – УУА. Які антикодони в тРНК відповідатимуть кодонам в наведеному фрагменті іРНК?

4. Ділянка молекули ДНК містить такі азотисті основи:
ААГ – ЦТТ – ГЦТ – ААЦ - АЦГ. Якою буде послідовність амінокислот у білку?

5. Ділянка кодуючого ланцюга молекули ДНК має таку будову: ТГЦ – АГА – ТТТ – ТАЦ.
Визначте амінокислотний склад відповідної ділянки молекули поліпептиду, інформація про який закодована в цьому фрагменті ДНК.

6. Фрагмент молекули іРНК складається з послідовно розміщених нуклеотидів: ЦАЦ – УУЦ – АГУ – ГГЦ – ААУ. Які антикодони в тРНК відповідатимуть кодонам в наведеному фрагменті іРНК?

7. Фрагмент екзону гена, в якому закодована інформація про певну послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі, має такі триплети нуклеотидів: ЦТЦ – ТТТ – ГГА – ААТ – ЦАЦ. Якою буде послідовність амінокислот, що кодується цими триплетами?

8. Відносна молекулярна маса білка складає 100 000 а.о.м., а молекулярна маса однієї амінокислоти дорівнює 100 а.о.м. Визначте довжину відповідного гена, який кодує цей білок, якщо довжина одного нуклеотида складає 0,34 н.м.

9. Унаслідок мутації гена його триплет ЦАТ перетворився на триплет ТАЦ. Чи зміниться від цього структура поліпептиду, інформація про будову якого закодована у ланцюгу нуклеїнової кислоти, що включає цей триплет?

10. Відносна молекулярна маса білка складає 50 000 а.о.м., а молекулярна маса однієї амінокислоти дорівнює 100 а.о.м. Визначте масу відповідного гена, який кодує цей білок, якщо молекулярна маса одного нуклеотида складає 345 а.о.м.

Довідковий матеріал:
Mr (амінокислоти)13 QUOTE 1415100 а.ом.
Mr (нуклеотида) 345 а.ом.
l (амінокислоти) 0,35 н.м.
l (нуклеотида) 0,34 н.м..

15

Приложенные файлы

  • doc 22712057
    Размер файла: 142 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий