КОРОТКИЙ СЛОВНИК ЛІНГВІСТИЧНИХ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТЕРМІНІВ


КОРОТКИЙ СЛОВНИК ЛІНГВІСТИЧНИХ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

Абревіатура - скорочене складне слово (іменник), утворене з початкових звуків, назв початкових літер чи початкових частин слів, на основі яких твориться скорочення. До абревіатури може входити й ціле слово (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.7).
Адекватний переклад - відтворення єдності змісту і форми оригіналу засобами іншої мови. [ ...] Деякі автори пропонують використовувати замість терміна "адекватний переклад" термін "повноцінний переклад", маючи на увазі вичерпну передачу смислового змісту оригіналу і повноцінне функціональну-стилістичну відповідність йому (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.188).
Аналог - результат перекладу по аналогії шляхом вибору одного або декількох можливих синонімів (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.188).
Антонімічний переклад - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що полягає у заміні поняття, вираженого в оригіналі, протилежним поняттям  (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.188).
Антропонім - будь-яке власне ім'я людини (особисте ім'я, по-батькові, прізвище, прізвисько, псевдонім, криптонім, кличка) (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.18).
Афікс - загальна назва всіх [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], крім кореня; службова морфема, частина слова, що змінює [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] або [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] кореня (основи) слова, виражає відношення між словами в словосполученні і реченні (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.23)
Біблеїзм - біблейське слово або вираз, яке увійшло в загальну мову (Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., изд-во «Советская энциклопедия», 1966. С.66)
Буквалізм - перекладацька помилка, що є результатом відповідності формальних або семантичних компонентів двох мов. Створення помилкових мовних зв’язків між двома мовами на основі формальних або семантичних зв’язків. (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.188)
Відповідник - один із варіантів перекладу одиниці вихідного тексту. (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.200)
Генералізація понять - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], який полягає в переході від видового поняття до родового, наприклад "синиця" перекладається як "пташка", "виноград" як "фрукти" (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.189)
Герундій - вид [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в латинській і англійській мовах (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.47)
Граматичне значення - абстрагований мовний зміст граматичної одиниці, який відносить її до того чи іншого класу або підкласу і служить засобом вираження відношень між словами. Граматичне значення є додатковим (супровідним) щодо [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Лексичне та граматичне значення співіснують, взаємодіють в одному слові, відображаючи в ньому і світ реальних предметів, явищ і відношення між ними (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.87)
Десемантизація - втрата словом власного лексичного значення (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.60)
Диференціація - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] розмежування [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і значень окремих слів (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.63)
Домінанта - один із членів [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], навколо якого групуються всі інші слова-синоніми цього ряду; стрижневе слово. Домінантою, чи стрижневим словом синонімічного ряду, є слово, найбільш загальне за [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і здебільшого нейтральне в експресивному і стилістичному відношенні (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.70).
Дослівний переклад - відтворення у тексті, що перекладається формальних і/або [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] зв'язків (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.188).
Еквіваленти - у перекладі так називають міжмовні синоніми. У теорії закономірних відповідників Я.І.Рецкер еквівалентами називає постійні рівнозначні відповідники між одиницями вихідного і перекладного тексту, які не залежать від [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.202)
Еліптичний - який ґрунтується на пропусканні в реченні слів, що легко домислюються; неповний (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.75)
Емфаза - напруженість мови, посилення її емоційної виразності, виділення якогось елемента за допомогою інтонації, повторення, звертань, запитань тощо (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.75)
Загальна теорія перекладу - наукова концепція про суть і особливості будь-якої двомовної комунікації (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.195)
Знаковий спосіб перекладу - одна з об’єктивно існуючих закономірностей переходу від однієї мови до іншої, яка виражається в перекладацьких операціях на формально-знаковому рівні. Знаковий спосіб перекладу використовується переважно в синхронному перекладу. (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.190).
Ідіома - стійкий неподільний зворот мови, що виражає єдине поняття, зміст якого не визначається змістом його складових елементів: байдики бити, на руку ковінька, впадати в око (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.89).
Інваріантом перекладу називають те, що повинне залишатися незмінним в результаті процесу перекладу, а саме повідомлення, під яким розуміють інформацію, призначену для передачі. (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.191).
Інтернаціоналізми або інтернаціональні слова - це слова або вислови, які належать до спільного за виникненням фонду ряду мов, близьких за походженням або подібних за своїм культурним розвитком (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.96).
Калька - слово або вираз, скопійовані засобами рідної мови з іншої мови, тобто кожна значуща частина оригіналу буквально перекладається і займає в перекладі таке ж місце, як і в оригіналі (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.101)
Кліше - мовний стереотип, готовий зворот, що використовується в певних умовах і подібних [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.107).
Конкретизація понять - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], який полягає в переході від родового поняття до видового (наприклад, "учащийся" перекладається в залежності від контексту як "студент" або "слушатель") (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.193)
Контекст - 1. Лінгвістичне оточення даної мовної одиниці; умови, особливості вживання даного елементу в мовленні. 2. Завершений в смисловому відношенні відрізок письмового мовлення який дає можливість встановити значення слова або фрази, що входять в нього.
Контекст ситуації - умови, в яких здійснюється даний акт мовлення з точки зору їх впливу на зміст останнього, його детермінованості особливостями даної культурної спільноти (Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., изд-во «Советская энциклопедия», 1966. С.207)
Контекстуальна заміна - це така [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] перекладацька [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], внаслідок якої перекладним [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] стає слово або словосполучення, що не є словниковим відповідником і що підібрано із врахуванням [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] слова, яке перекладається, його [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] вживання та [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і традицій мови перекладу (Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Київ-Кременчук, 1999. Ч.ІІ, с.26)
Лексичне значення - реальний, предметно-речовий зміст слова, який визначається співвіднесеністю слова з відповідним поняттям (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.88).
Метафора - вид [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що побудований на основі вживання слів або виразів у переносному значенні за подібністю, аналогією тощо і служить одним із засобів посилення образності й виразності мови. [...] Розрізняють метафори прості, побудовані на зближенні предметів чи явищ за однією якоюсь ознакою, і метафори розгорнуті, побудовані на різних асоціаціях між предметами і явищами (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.125).
Метод "чорної скриньки" - один з методів дослідження процесу перекладу, який полягає у вимірюванні і порівнянні даних вихідного тексту з даними перекладного тексту (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.194)
Неологізм - слово або мовний зворот, створені для позначення нового предмета чи вираження нового поняття. Кожне нове слово, що постає у мові, спочатку являє собою неологізм, а набувши широкого вжитку, входить в активний словниковий склад мови, перестає бути неологізмом (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.151)
Нульова інформація – відсутність будь-яких даних.
Одиниця перекладу - одиниця мови, що вимагає самостійного рішення на переклад. В якості постійних (готових) одиниць перекладу виступають штампи, ситуаційні кліше, терміни, прислів’я і образні вирази. (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей,1996. С.190)
Омоніми  - слова, однакові за звучанням, але зовсім різні за значенням. Наприклад: балка - улоговина і балка - дерев'яний або залізний брус; пара - газоподібний стан води і пара - два предмети як одне ціле або комплект (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.166)
Описовий прийом - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], який полягає в описі засобами іншої мови позначуваного поняття. До цього прийому вдаються, якщо в мові перекладу немає відповідної номінації або ж вона невідома перекладачеві (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.195)
Плеоназм - багатослів'я, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] мови, який містить у собі слова з однаковими чи близькими значеннями і служить засобом надання більшої виразності і переконливості. Плеоназм як багатослів'я - дефект мовлення, якщо вживання близьких за змістом слів зайве (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.200).
Постпозиція - постановка одного з двох мовних елементів, які взаємопов'язані між собою, після іншого (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.208)
Прецизійні (фактичні) слова - одномовні, але на відміну від термінів загальновживані слова, які, як правило, не викликають конкретних асоціацій. При усному перекладі викликають певні труднощі. До прецизійних слів відносяться власні імена, назви днів тижня і місяців, числівники. (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.197)
Семантика - 1. Розділ науки про мову, який вивчає значення слів і виразів та зміну цих значень. 2. Значення мовних одиниць - окремих слів, словосполучень, фразеологічних одиниць, а також граматичних форм (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.246).
Синоніми - слова, що означають назву одного й того ж поняття, спільні за основним лексичним значенням, але відрізняються значеннєвими відтінками або емоційно-експресивним забарвленням (чи тим і тим водночас), або сферою [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] використання чи можливостями поєднання з іншими словами (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.249).
Синоніми абсолютні - слова, тотожні за значенням і стилістичним забарвленням: кавалерія, кіннота; чорногуз, лелека, бусол; майдан, площа (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.250).
Синоніми граматичні - слова з синонімічними граматичними показниками; рівнозначні граматичні конструкції: книга батька - батькова книга (Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., изд-во «Советская энциклопедия», 1966. С.407)
Синоніми смислові (ідеографічні, понятійні, семантичні) - це [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] нейтральні слова, які які відрізняються додатковими значеннєвими відтінками, обсягом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: бажання, хотіння, охота, жадання, жадоба, жага (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.250).
Синоніми контекстуальні - це слова, які зближуються за своїм значення і вступають в синонімічні зв'язки лише в умовах певного [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Поза контекстом слова повний і мертвий, глибокий і німий не усвідомлюються як слова-синоніми, але вони синонімізуються, коли вживаються як [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] до іменника тиша  (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.250).
Синоніми стилістичні - це тотожні за значенням слова, але різні за експресивно-емоційним забарвленням, сферою вживання, приналежністю до [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. В одних рядах стилістичних синонімів [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] нейтральне, а решта - емоційно забарвлені, в інших - усі слова мають емоційно-експресивне забарвлення: єднати, возз'єднувати, ріднити, братати; летіти, линути (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.250).
Спосіб перекладу - одна з основних категорій науки про переклад. Спосіб перекладу визначається як об’єктивно існуюча закономірність переходу від однієї мови до іншої в перекладацькій діяльності. Відомі два способи перекладу – знаковий і смисловий. (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.200)
Стиль - функціональний різновид літературної мови, який визначається сферою її функціонування і характеризується особливостями у виборі, поєднанні й організації системи мовних засобів (лексичних, граматичних, фонетичних та ін.) у зв'язку з метою і змістом спілкування (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.291-292).
Транскрипція - особлива система письма, яка застосовується для точного відтворення звукового складу слів і текстів якої-небудь мови або діалекту. Транскрипція практична - запис засобами національного алфавіту іншомовних імен, термінів тощо, які не перекладаються рідною мовою, передаються найближчими за звучанням. Наприклад: парашут (фр. parachute), Нью-Йорк (New York), Шауляй (Siauliai)  (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.311-312)
Транслітерація - передача тексту й окремих слів, які записані однією графічною системою, засобами іншої графічної системи, тобто передача однієї писемності літерами іншої (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.312)
Трансформація - основа більшості прийомів перекладу. Полягає у зміні формальних (лексичні або граматичні трансформації) або [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (семантичні трансформації) компонентів при збереженні інформації, призначеної для передачі (Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. С.201)
Універсалії лінгвістичні – мовні явища (особливості, характеристики), які виявляються у всіх мовах, характерні для всіх мов (Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., изд-во «Советская энциклопедия», 1966. С.485)
Фразеологічна одиниця (фразеологізм) - лексико-граматична єдність двох і більше нарізно оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення, але неподільна лексично, стійка у своєму складі й структурі, яка, маючи цілісне значення, відтворюється в мові (Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. С.324)
Часткова теорія перекладу – наукове дослідження особливостей різних видів перекладу або співставлення двох конкретних мов або двох з позиції завдань і мети науки про переклад15

Приложенные файлы

  • doc 23396017
    Размер файла: 72 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий