Лекція 10. Пакети комп`ютерних програм, викорис..


Лекція 10. Пакети комп`ютерних програм, використовуваних в оціночній діяльності
План
1. Програмне забезпечення оціночної діяльності
2. Задачі динамічного програмування
3. Аналіз якості програмного забезпечення
1. Програмне забезпечення оціночної діяльності
Програмне забезпечення (ПЗ) - це сукупність програм, які забезпечують спілкування користувача з комп'ютерною технікою і орієнтуються на вирішення задач певного класу.
Комп’ютерні бази даних з програмним забезпеченням, які рекомендують застосовуюти при оцінці колісних транспортних засобів (КТЗ):
Комп'ютерні програми для складання кошторису відновлювального ремонту КТЗ іноземного виробництва "Audatex М21", "Audatex М95", "AudaShare" - Німеччина.
Комп'ютерна програма для складання кошторису відновлювального ремонту КТЗ виробництва країн СНД "НАМИ-Сервис". - Прайс-Н, Російська Федерація.
Комп'ютерна програма для складання кошторису відновлювального ремонту КТЗ виробництва країн СНД "Автобаза". -Автоинжениринг, Російська Федерація.
Комп'ютерна програма для складання кошторису відновлювального ремонту КТЗ виробництва країн СНД "АС: смета". - Инженерно-технический центр АВТОСФЕРА, Тольятті, Російська Федерація.
Електронна база даних для складання кошторису відновлювального ремонту КТЗ "УкрАвтоКальк". - ПП "Тавтєлєв", Україна.
Комп'ютерна програма для складання кошторису відновлювального ремонту КТЗ іноземного виробництва "Silver DAT II", російська версія. - DAT Marktspiegel, DAT-Рус, Німеччина, Росія.
Комп'ютерна програма "DonRest". - ДНДІСЕ, ІОЦ СЕУ, Донецьк.
Комп'ютерна програма "Der Gross DAT". - DAT Marktspiegel, Німеччина.
Комп'ютерна програма "Каталог двигунів". - ДНДІСЕ, ІОЦ СЕУ, Донецьк.
Комп'ютерна програма "Розшифровка кодів VIN". - НАМИ, Російська Федерація.
Комп'ютерна програма "Auto VIN". - Науково-дослідне бюро судових експертиз "Сантодор", Київ.
Комп'ютерна програма "ПС: Идент". - ПрайсСофт, Російська Федерація.
Також в оціночній діяльності використовують деякі програми Корпорпорації Парус.
Парус-Підприємство 8. (powered by Oracle) - Система орієнтована на комплексну автоматизацію управління та обліку на середніх і великих підприємствах різної галузевої спрямованості, а також у корпораціях, холдингах з територіально розподіленого структурою. Гнучкість і функціональність системи дозволяють її використовувати на підприємствах різних типів: від торговельних і сервісних компаній до виробничих і видобувних підприємств. Система побудована в архітектурі "клієнт-сервер" на базі СУБД Oracle з використанням сучасних технологій обробки інформації.
Окремо потрібно виділити інформаційно-аналітичну систему за законодавством України Парус-Консультант, яка містить більше 300 000 нормативно-правових документів, довідник бухгалтерських проводок, набір типових договорів і бухгалтерських бланків, бізнес-словник, курси валют, нормативно-довідкові таблиці, а також унікальну інформацію рекомендаційного і консультаційного характеру.
2. Задачі динамічного програмування
В розглянутих нижче задачах лінійного та нелінійного програмування ми знаходили їх розв’язок ніби в один етап чи в один крок. Такі задачі отримали назву одноетапних чи однокрокових.
На відміну від цих задач задачі ДП (динамічне програмування) є багатоетапними чи багатокроковими. Іншими словами, знаходження розв’язку конкретних задач методами ДП включають декілька етапів чи кроків, на кожному з яких визначається розв’язок деякої окремої задачі, обумовленою початковою. Тому термін “динамічне програмування” не стільки визначає собою тип задач, скільки характеризує методи знаходження розв’язку окремих класів задач математичного програмування, які можуть відноситися до задач як лінійного, так і нелінійного програмування. Не дивлячись на це, доцільно дати загальну постановку задачі ДП і визначити єдиний підхід до її розв’язку.
Припустимо, що дана фізична система S знаходиться в деякому початковому стані S0 S0 та є направляючою. Таким чином, завдяки здійсненню деякого управління U вказана система переходить з початкового стану S0 в кінцевий стан Sкін SR. При цьому якість кожного з реалізуючих управлінь U характеризується відповідним значенням функції W(U). Задача полягає в тому, щоб з більшості можливих управлінь U знайти таке U* , при якому функція W(U) приймає екстремальне значення W(U*). Сформульована задача і є загальною задачею ДП.
Дамо геометричну інтерпретацію цієї задачі. Припустимо, що стан системи характеризується деякою точкою S на площині x1Ox2 (мал.1) і ця точка завдяки здійснюваному управлінню її рухом переміщується удовж лінії, яка зображена на мал.1, з області можливих початкових станів S0 в область допустимих кінцевих станів SR . Кожному управлінню U рухом точки, а саме кожній траєкторії руху точки, поставимо у відповідність значення деякої функції W(U) (наприклад, довжину відстані, пройденої точкою під впливом даного управління). Тоді задача полягає в тому, щоб з усіх допустимих траекторій руху точки S знайти таку, яка виходить в результаті реалізації управління U*, що забезпечує екстремальне значення функції W(U*). До означення такої “траекторії” зводиться і задача ДП у випадку, коли допустимі стани системи S визначаються точками n-вимірного 150749061341000простору.
Економічну інтерпретацію загальної задачі ДП розглянемо на конкретних прикладах.
1. У розпорядження міністерства, у підпорядкуванні якого знаходиться k підприємств, виділено кошти в розмірі К тис. грн. для використання їх на розвиток підприємств протягом m років. Ці кошти на початку кожного господарського року, тобто в моменти t1, t2, …, tm , розприділяються між підприємствами. Одночасно з цим між підприємствами розподіляється отриманий ними за минулий рік прибуток. Таким чином, на початок кожного і-го року періоду, який нас цікавить j-те підприємство отримує в своє розпорядження хi( j ) тис.грн. Задача полягає у визначенні таких значень xi( j ) , тобто в знаходженні таких розподілів виділених коштів між підприємствами і прибутку що ними отримується, при яких за m років забезпечується отримання максимального прибутку всіма підприємствами.
Сформулювати поставлену задачу в термінах загальної задачі ДП.
Розв’язок. Припускаючи, що j-му підприємству на і-ий рік виділяється xi(j) тис. грн., будемо розглядати даний розподіл коштів як реалізацію деякого управління ui . Таким чином, управління ui полягає в тому, що на і-му кроці першому підприємству виділяється xi(1) тис. грн., другому - xi(2) тощо. Сукупність чисел xi(1), xi(2), …, xi(k) визначає всю сукупність управлінь u1, u2, …, um на m кроках розподілу коштів як m точок в k-вимірному просторі.
В якості критерію оцінки якості обраного розподілу коштів, тобто реалізуючих управлінь, взятий сумарний прибуток за m років, який залежить від всієї сукупності управлінь:
W= W (u1, u2, …, um).

Отже, задача полягає у виборі таких управлінь ui*, тобто в такому розподілі коштів, при якому функція W приймає максимальне значення.
Сформульована задача є багатоетапною. Ця багатоетапність визначається її умовами, якими передбачено прийняття певних рішень на початку кожного року періоду часу, який розглядається. Разом з тим в цілому ряді інших задач ДП така багатоетапність безпосередньо не слідує з їх умов. Але в цілях знаходження розв’язку такі задачі доцільно розглядати як багатоетапні.
2. Для збільшення об’ємів випуску продукції, яка користується більшим попитом, що її випускають підприємства, виділені капіталовкладення в розмірі S тис. грн. Використання і-тим підприємством xi тис. грн. з вказаних коштів забезпечує приріст випуску продукції, що визначається значенням нелінійної функції fi (xi).
Знайти розподіл капіталовкладень між підприємствами, що забезпечує максимальне збільшення випуску продукції.
Розв’язок. Математична постановка задачі полягає в визначені найбільшого значення функції n
F = å fi (xi) (1)
i=1
при умовах
n
å xi = S (2)
i=1
хі ³ (і = 1, n) (3)
Сформульована задача є задачею нелінійного програмування. В тому випадку, коли fi (xi) – опуклі функції, її розв’язок можна знайти, наприклад, методом множників Лагранжа. Якщо ж функції fi (xi) не є такими, то відомі методи знаходження розв’язку задач нелінійного програмування дозволяють визначити глобальний максимум функції (1). Тоді розв’язок задачі (1) –(3) можна знайти за допомогою ДП. Для цього початкову задачу потрібно розглянути як багатоетапну. Замість того щоб розглядати допустимі варіанти розподілу капіталовкладень між n підприємствами та оцінювати їх ефективність, будемо розглядати ефективність вкладення коштів на одному підприємстві, на двох підприємствах, на n підприємствах. Таким чином, отримаємо n етапів, на кожному з яких стан системи, в якості якої виступають підприємства, описується об’ємом коштів, які належать освоєнню k підприємствами (k=1,n). Розв’язки про об’єми капіталовкладень, що виділяються k-му підприємству (k = 1, n) і є управліннями. Задача полягає у виборі таких управлінь, при яких функція (1) приймає найбільше значення.
3. Аналіз якості програмного забезпечення
Якість ПЗ - це сукупність властивостей, що визначають спроможність задовольнити запити замовника, які він висловив у вигляді вимог до розроблень. Згідно з міжнародними та вітчизняними стандартами оцінки рівня якості виділяють два процеси забезпечення якості впродовж життєвого циклу програмного забезпечення:
1) гарантія якості ПЗ, що є результатом певних дій на кожній стадії ЖЦ з перевірки й підтвердження відповідності ПЗ стандартам та процедурам, орієнтованим на досягнення якості;
2) інженерія якості як процес надання продуктам ПЗ надійності, супроводження й інших характеристик якості.
Ці процеси потребують:
оцінки стандартів і процедур, що виконуються при розробленні програм;
ревізії управління, розроблення і забезпечення гарантії якості ПЗ, а також усієї проектної документації (звітів, графіків розроблення, повідомлень);
контролю проведення формальних інспекцій та оглядів;
аналізу і контролю проведення тестування (випробувань) ПЗ.
Функціональність - це сукупність властивостей, які визначають спроможність ПЗ виконувати в заданому середовищі упорядковану послідовність дій для задоволення споживчих властивостей, замовлених користувачем, відповідно до вимог обробки і загальносистемних засобів.
Атрибути функціональності ПЗ:
функціональна повнота - атрибут, який показує ступінь достатності основних функцій для вирішення спеціальних завдань відповідно до призначення ПЗ;
правильність - атрибут, який показує, як забезпечується досягнення правильних та погоджених результатів;
інтероперабельність або сумісність - атрибути, які вказують на спроможність ПЗ взаємодіяти з іншими системами і середовищами;
захищеність - атрибути, які вказують на можливість запобігати несанкціонованому доступу до програм і даних;
узгодженість - атрибут, який вказує на відповідність заданим стандартам, угодам, правилам, законам і розпорядженням.
Надійність - це множина атрибутів, які вказують на спроможність ПЗ коректно перетворювати вхідні дані на результати. Зниження надійності ПЗ відбувається внаслідок помилок у вимогах, проектуванні і виконанні.
Атрибути надійності ПЗ:
безвідмовність - атрибути, які визначають частоту відмов внаслідок наявності помилок у ПЗ;
стійкість до помилок - атрибути, які вказують на забезпечення спроможності виконувати функції в аномальних умовах (збої апаратури, помилки в даних та інтерфейсах, порушення в діях оператора тощо);
відновлюваність - атрибути, які вказують на спроможність програми до перезапуску для повторного виконання й відновлення даних після відмов;
узгодженість - атрибут, який показує відповідність діючим стандартам, угодам, правилам, законам і розпорядженням.
Деякі типи систем (реального часу, радарні, безпеки, комунікації, медичного устаткування тощо) містять особливі вимоги до забезпечення високої надійності з такими атрибутами, як недопустимість помилок, безпека, захищеність і зручність застосування, а також достовірність як основний критерій надійності.
Зручність застосування - це множина атрибутів, що характеризують умови взаємодії користувача з ПЗ.
Атрибути зручності застосування ПЗ:
зрозумілість - визначається, наскільки зрозумілі для розпізнавання логічні концепції ПЗ та умов їх застосування;
легкість навчання - визначається, наскільки доступні (легкі) для вивчення умови використання;
оперативність - характеризується швидкістю реакції системи на дії користувача;
узгодженість - визначається відповідністю розробки вимогам діючих стандартів, угод, правил, законів і розпоряджень;
Ефективність - це зв'язок між результатами використання ПЗ та кількістю задіяних для цього ресурсів (апаратура, матеріали, послуги обслуговуючого персоналу тощо).
Супроводжуваність - зусилля, які необхідно витратити на коригування, вдосконалення й адаптацію ПЗ у разі зміни середовища, вимог або функціональних специфікацій.
Атрибути супроводжуваності ПЗ:
аналізованість - показник, який визначає необхідні зусилля для діагностики причин відмов або ідентифікації частин, що потрібно модифікувати;
змінюваність показник, який визначає зусилля на модифікацію, усунення помилок або внесення змін у зв'язку з помилками чи новими можливостями середовища функціонування;
стабільність - атрибут, що характеризує імовірність модифікації;
тестованість- атрибут, що характеризує зусилля щодо проведення валідації та верифікації.
Переносність - це здатність ПЗ пристосовуватися до роботи у разі зміни середовища виконання.
До основних компонент середовища розроблення ІС відносять: організаційне, технологічне, апаратне, програмне тощо (мал. 3.1)
Мал. 3.1.Середовище розроблення

Атрибути переносності ПЗ: адаптивність, налагоджуваність, сумісність, узгодженість, інтероперабельність.
Оцінювання якості ПЗ - це дії, які мають визначити, якою мірою ПЗ відповідає своєму призначенню.

Приложенные файлы

  • docx 23386659
    Размер файла: 78 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий