Копия (2) Копия ККР зразок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДВНЗ “УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
Кафедра психології

ЗАТВЕРДЖУЮ
проректор з навчальної роботи УжНУ
проф..Сливка О.Г.
________________________
"____" ____________2011 р.
Пакет
комплексної контрольної роботи
з дисципліни " Психологія аномального розвитку "
Спеціальність:
Напрям підготовки:Розглянуто на засіданні кафедри
____________________________
протокол № _____ від ________
Завідувач кафедри ____________


Ужгород – 2011
Зміст
Склад робочої групи з підготовки пакету ККР3
Анотація до пакету комплексних контрольних робіт.4
Тематичний план навчальної дисципліни5
Комплексні контрольні роботи (25 варіантів).6
Критерії оцінки виконання комплексної контрольної роботи. 39
Рецензії на пакет комплексної контрольної роботи...40
Список літератури.41Склад робочої групи

Голова робочої групи
Голова циклової комісії спеціальних дисциплін спеціальності
8. 13010201 – "Соціальна робота" доц.. Пелін О.В.

Члени робочої групи:

Доц.. Ігнатоля Н.І.
Наук.співроб. Афанасьєв Д.М.


Анотація
до пакету комплексних контрольних робіт (ККР)
«Психологія аномального розвитку»

Комплексна контрольна робота - це перелік формалізованих завдань першого рівня, вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання матеріалу. Тривалість виконання 60 хвилин. Форма контролю завдань 1 рівня – тест, другого і третього рівня – письмова робота.
Призначення пакету ККР - об'єктивна оцінка знання студентами професійної бази теоретичних знань та умінь студентів щодо освоєння та ефективного використання проектної діяльності для реалізації практичних завдань та прогнозування у галузі соціальної роботи.

Зміст складових пакету ККР:
Пакет ККР «Психологія аномального розвитку» містить вимоги до знань та умінь студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".
Навчальний курс «Психологія аномального розвитку » – основна ланка, з одного боку, між теоретичними та практичними дисциплінами. Згідно світових тенденцій та національного досвіду України, передбачені різні форми організації освіти і соціалізації для дітей із вадами фізичного та (або) психічного розвитку, зокрема в умовах загальноосвітніх установ для дітей із нормальним розвитком (так зване інтегроване та інклюзивне навчання і виховання). Враховуючи, що такі діти потрапляють у різні типи установ, де вони перебувають разом з нормальними і потребують спеціальної корекційно-спрямованої роботи для збереження їх розвитку, виправляння і компенсації певних вад, відхилень у процесі соціалізації, є потреба в ознайомленні майбутніх психологів - з основами такої галузі як психологія аномального розвитку.
У даному випадку йдеться дійсно лише про основи відповідних знань, тому що детально, у повному обсязі, вивчення різних складових спеціальної психології як системи знань про особливості корекційної допомоги дітям із різними вадами психофізичного розвитку у спеціалізованих освітніх установах, забезпечується програмами підготовки фахівців з самостійної спеціальності "Дефектологія" ("Корекційна освіта").
Мета курсу курсу є ознайомити студентів із структурою та значенням психології аномального розвиту для реалізації корекційно – освітніх задач сучасного простору.
Основними завданнями курсу є ознайомити студентів з психологічними феномени, категоріями та методами вивчення та опису закономірностей функціонування і розвитку психіки осіб з обмеженими можливостями здоров'я з позицій, які існують у вітчизняній і закордонній науці підходів; ознайомити студентів з психологічними технологіями, що дозволяють вирішувати типові завдання в різних областях практики; ознайомити студентів з принципами організації навчально-виховного процесу дітей та підлітків з обмеженими можливостями здоров'я.
Навчальні завдання дисципліни є психологічні феномени, категорії, методи вивчення та опис закономірностей функціонування і розвитку психіки осіб з обмеженими можливостями здоров'я з позицій, які існують у вітчизняній і закордонній науці підходів; психологічні технології, що дозволяють вирішувати типові завдання в різних областях практики; принципи організації навчально-виховного процесу дітей та підлітків з обмеженими можливостями здоров'я.
Студенти навчаються прогнозувати зміни і динаміку функціонування різних складових психіки в нормі і при відхиленнях в розвитку; професійно впливати на рівень розвитку та особливості пізнавальної та особистісної сфери з метою гармонізації психічного функціонування осіб з обмеженими можливостями здоров’я та володіють основними прийомами діагностики, профілактики, експертизи, корекції психологічних властивостей і станів, характеристик психічних процесів, різних видів діяльності індивідів і груп осіб з обмеженими можливостями здоров'я та критеріями вибору психодіагностичних та психокорекційних методик для дітей та підлітків з відхиленнями у розвитку.
Сформульовані в ККР питання охоплюють курс психологія аномального розвитку та прогнозування як складової ОКХ майбутнього фаху практичного психолога. За обсягом ККР містить практично всі навчальні елементи програми «Психологія аномального розвитку».ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
“ Психологія аномального розвитку ”

Всього: 60 год.
(Лекцій – 18 год.; практичних. – 18 год.; СРС – 24 год.)


Тема
Лекції
Практичні
Самостійна
робота


МОДУЛЬ 1
1.
Особи з вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання.
2
2
2

2.
Види розладів психофізичного розвитку та їх причини (загальна характеристика)

2
2
4

3.
Комплексна диференційована діагностика відхилень у психофізичному розвитку та його моніторинг
2
2
4

4.
Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при глибоких порушеннях слуху.
2
2
2

5.
Особливості розвитку, навчання і виховання особистості при глибоких порушеннях зору
2
2
2

6.
Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при порушеннях інтелекту, ЗПР.
2
4
4

7.
Діти з відхиленнями емоційновольової сфери та соціальної поведінки.
2
2
2

8.
Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при тяжких вадах мовлення.
2
-
2

9.
Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при розладах рухової сфери.
2
2
2

ВСЬОГО
18
1 8

24

КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 1
Час проведення тестування 60 хв.
Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Предметом вивчення психології аномального розвитку є:
а) виховання та навчання дітей з порушеним розвитком
б) розвиток психіки, що протікає в несприятливих умовах
в) своєрідність психічного розвитку осіб з порушеним зором.

2.Типи інтеграції :
а) функціональні;
б) соціальна;
в) неконтрольована.

3.Умови соціальної інтеграції:
а) спеціальна допомога;
б) надання медико –соціальної – педагогічної допомоги;
в) неконтрольована допомога.

4.Інклюзія це:
а) активний процес;
б) процес адаптації;
в) процес включення інвалідів в суспільство.


2. Завдання другого рівня. Підготуйте повідомлення про вчених , які працювали в галузі психології аномального розвитку.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку про поняття „дизонтогенез”, його параметрів та класифікацію видів психічного дизонтогенезу.

Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. СоломкаКОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 2
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Дизонтогенія - це:
а) порушення фізичного і психічного розвитку;
б) психічне захворювання;
в) дослідження соматичного статусу дитини.

2. Теорію системної будови дефекту висунув:
а) В. І. Лубовский;
б) В. В. Лебединський;
в) Л. С. Виготський;

3. За часом виникнення порушення розвитку класифікують:
а) вроджені;
б) соціальні;
в) придбані.

4. У межах психологічної корекції відбувається формування:
а) навичок адаптивної поведінки;
б) неврозостійкості;
в) стресостійкості.

2. Завдання другого рівня. Назвіть вчених , які працювали в галузі психології аномального розвитку.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо особливостей завдання психології аномального розвитку.


Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка
КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 3
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Основні параметри порушеного розвитку описав:
а) В. І. Лубовский;
б) В. В. Лебединський;
в) Л. С. Виготський.

2. Відповідно до теорії Л. С. Виготського, вищі психічні функції мають властивості:
а) прижиттєве формування;
б) вроджений характер;
в) усвідомленість

3. Складна відповідна реакція індивіда на факт внутрішніх порушень, що перешкоджає можливу втрату цілісності і втрати рівноваги з навколишнім середовищем, називається:
а) корекція ;
б) компенсація;
в) декомпенсація.

4. Система заходів, спрямованих на відновлення повноцінного суспільного буття особистості, називається:
а) компенсація;
б) абілітація.

2. Завдання другого рівня. Визначте структуру, психології аномального розвитку її специфіку.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку про вплив емоційного стану жінки під час вагітності на психічний розвиток дитини.


Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка

КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 4
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Виправлення тих чи інших вад розвитку називається:
а) корекція;
б) компенсація;
в) абілітація.

2. Система заходів, спрямованих на формування способів соціальної адаптації в можливих для даного індивіда межах, називається:
а) корекція;
б) компенсація;
в) абілітація.

3. Компенсаторні процеси реалізуються на наступних рівнях:
а) соціально-психологічному ;
б) психологічному;
в) соціальному.

4. При патопсихологічному обстеженні дітей з алелією, спостерігаються:
а) порушення координації рухів;
б) політерне читання;
в) порушення розуміння прочитаного.


2. Завдання другого рівня. Прокоментуйте визначення „норма розвитку”.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо загальньної характеристики сучасним уявлення про нормальний і аномальний розвиток.


Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. СоломкаКОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 5
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Дайте визначння дислексії:
а) порушення засвоєння процесу;
б) порушення розуміння мови;
в) порушення процесу писання.

2. В яких випадках може спостерігатись дисграфія:
а) порушення у формування навичок лічби;
б) порушення процесу писання;
в) заміщення літер при читанні.

3. В яких випадках спостерігається дискалькулія:
а) порушення розуміння прочитаного;
б) порушення процесу писання;
в) порушення у формуванні навичок лічби.

4. Що спостерігається в основі раннього дитячого аутизму?
а) порушення координації рухів;
б) порушення мови;
в) порушення соціального міжособистісного сприйняття і функції спілкування.


2. Завдання другого рівня. Охарактеризуйте дефект і компенсація ( дослідження починаючи з А. Адлера і Л.С. Виготського до сучасності ).
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо особливостей розвитку та клініко – психологічну класифікацію факторів аномального розвитку.
Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка
КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 6
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Які основні функції корекційно-реабілітаційної роботи:
а) координована та керована система;
б) система безпосередньої практичної роботи з дітьми;
в) відповіді А та Б.

2. Головною метою системи корекційно-реабілітаційної роботи є:
а) підготовка до інтеграції в соціум;
б) розвиток інтелектуального потенціалу;
в) фізичний розвиток.

3. Основні завдання корекційно – реабілітаційної роботи є:
а) діагностичні;
б) корекційно – реабілітаційні;
в) відповіді А,Б.

4. Які завдання спільної діяльності закладу та сім»ї:
а) навчання батьків способів взаємодії ;
б) розвиток та спілкування;
в) відповіді А,Б.

2. Завдання другого рівня.Прокоментуйте схему психологічних параметрів дизонтогенезу.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо теорії дитячої розумової відсталості К. Левіна з поглядами Л. Виготського.
Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка


КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 7
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Який напрямок корекційно – реабілітаційної допомоги батькам:
а) консультативна підтримка;
б) консультативно-методична підтримка;
в) консультаці .

2. В чому причини затримки психічного розвитку?
а) нездатність до концентрації уваги;
б) уповільнений темп сенсомоторних реакцій;
в) уповільнення темпів розвитку.

3. Які типи ЗПР ви знаєте?
а) гармонійний психофізичний інфантилізм;
б) церебрально – органічна затримка;
в) відповіді А, Б.

4. В чому полягають причини психічного недорозвинення:
а) незрілість мислення;
б) непристосованість до самообслуговування;
в) недостатність точної координації рухів.

2. Завдання другого рівня. Охарактеризуйте міжпредметні зв’язки спеціальної психології з іншими науками.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку про клініко – психологічні механізми синдрому дифіциту уваги з гіперактивністю у дитячому віці.

Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка
КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 8
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Які психологічні особливості дітей з розумовою відсталістю:
а) органічний інфантилізм;
б) в тотальному нервово-психічному недорозвинення;
в) соматогенна затримка.

2. Які диференційно – діагностичні критерії розумової відсталості та ЗПР:
а) емоційній сфері;
б) інтелектуальній сфері;
в) соціальній сфері.

3. Які детермінанти відхилень спостерігаються у розвитку особистості?
а) генетичний;
б) соціальний;
в) генетичний, соціальний, фізіологічний.

4. Дайте визначення поняття первинного дефекту:
а) недорозвинення;
б) порушення між функціональних зв”язків;
в) часткові та загальні порушення центральної нервової системи.

2. Завдання другого рівня. Опишіть форми інфантилізму, спираючись на праці Г.Є. Сухаревої, М.С. Певзнер, К.С. Лебединського.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку про особливостей дітей із ЗПР і ЗНМ.


Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка
КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 9
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.

1. В результаті дій яких факторів може виникнути вторинний дефект?
а) порушеннями психофізичного розвитку;
б) соціальна деривація;
в) явища ретардації.

2. В яких випадках може спостерігатись ретардація розвитку:
а) ранні прояви сексуального потягу;
б) при ранньому дитячому аутизмі;
в) незавершеність окремих періодів розвитку.

3. Сильний і стійкий страх перед соціальними ситуаціями чи виступами, в яких може виникнути сум»яття, називається:
а) фобією;
б) специфічною фобією;
в) соціофобією.


4. Сильний і стійкий страх перед необхідністю з»являтись у людних місцях наодинці називається:
а) фобією;
б) специфічною фобією;
в) соціофобією.


2. Завдання другого рівня. Охарактеризуйте проблему норми і патології в сучасних науках про людину.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо загальної характеристики детермінантам відхилень в розвитку особистості.

Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка

КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 10
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Захворювання, що характеризується стійким і надмірним почуттям тривоги, а також тривогою про багато подій і дій, - це:
а) страх;
б) ситуаційна тривожність;
в) генералізований тривожний розлад.

2. Стан стійкої психічної дисгармонії особистості, який виникає на основі неповноцінності, недостатності характеру і формується, як правило, з юного віку, має назву:
а) психоз;
б) невроз;
в) психопатія.

3. Алекситимія характеризується:
а) утрудненням чи нездатністю точно описати власні емоційні переживання;
б) втратою людиною відчуття радості,задоволення;
в) одночасним існуванням протилежних почуттів.

4. Дромоманія – один з видів порушення вольової сфери, що характеризується:
а) патологічною тягою красти непотрібні даній людині предмети;
б) патологічною тягою до підпалів;
в) патологічною тягою до бродяжництва.

2. Завдання другого рівня. Охарактеризуйте структуру первинного та вторинного дефектів.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо особливостей часткового і загального характеру порушень психічного розвитку.

Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка


КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІV курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 11
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Гіпобулія – розлад рухово-вольової сфери, який характеризується:
а) руховою розгальмованістю;
б) руховою загальмованістю (ступор) ;
в) частим, ритмічним повторенням одних і тих самих рухів.

2. Стійкі думки, ідеї, імпульси чи образи, які повторюються і викликають тривогу, - це:
а) обсесії;
б) компульсії;
в) тривожна чутливість.

3. Пригнічений стан, який характеризується тугою, спадом сил, дуже низькою самооцінкою, почуттям провини, - це:
а) депресія;
б) манія;
в) афективний розлад.

4. Виділяють усі нижче наведені типи девіантної поведінки, за винятком:
а) кримінальної;
б) делінквентної;
в) адиктивної.


2. Завдання другого рівня. Охарактеризуйте основні форми та види реабілітації.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо профілактики відхилень психічного розвитку.
Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. СоломкаКОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 12
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Делінквентна поведінка – один з типів девіантної поведінки, що характеризується:
а) діями, що тягнуть за собою кримінальне покарання;
б) ігноруванням реальності, що зумовлене гіперздібностями людини;
в) дисгармонійністю рис характеру.

2. Виділяють усі нижче наведені порушення взаємодії індивіда з реальністю, за винятком:
а) пристосування;
б) протистояння;
в) хворобливе пристосування.

3. Система вчинків чи окремі вчинки, що суперечать прийнятим у суспільстві нормам і проявляються у вигляді незбалансованості психічних процесів, не адаптованості, порушенні процесу самоактуалізацї у вигляді ухилення від морального і естетичного , контролю за власною поведінкою називається:
а) кримінальною поведінкою;
б) адиктивною поведінкою ;
в) девіантною поведінкою.

4. У людей із гіперздібностями, як правило, трапляється такий тип порушення взаємодій з реальністю:
а) пристосування;
б) протистояння;
в) ігнорування.

2. Завдання другого рівня. Опишіть психологічні особливості дітей з ЗПР.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо психологічної особливості дітей з мовленневими порушеннями.
Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка

КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 13
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Одна з форм девіантної поведінки з формуванням прагнення до втечі від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану називається:
а) кримінальною;
б) делінквентною;
в) адиктивною.

2. Знижена переношуваність труднощів повсякденного життя поряд з хорошою переношуваністю кризових ситуацій є ознакою:
а) кримінальної поведінки;
б) адиктивної поведінки;
в) делінквентної поведінки.

3. Феномен «спраги гострих відчуттів» є типовим для:
а) кримінальної поведінки;
б) адиктивної поведінки;
в) делінквентної поведінки.

4. На думку Н.Пезешкіана, існують усі наведені нижче типи «втечі від реальності», за винятком:
а) втечі в тіло;
б) втечі в фантазії;
в) втечі в сексуальність.2. Завдання другого рівня. Особистісні особливості дітей та підлітків з відхиленнями у розвитку.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо психологічної особливості дітей порушеннями опорно - рухового апарату.
Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка


КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 14
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Основою девіантної поведінки при патохарактерологічному типі є:
а) психопаталогічні симптоми;
б) психопаталогічні синдроми;
в) девіації характеру (акцентуації і психопатії).

2. Спроба самогубства, яка не закінчується смертю, має назву:
а) суїцид;
б) пара суїцид;
в) розвага.

3. До якого типу людей, які цілеспрямовано прагнуть покласти край своєму існуванню, належить людина, яка відчуває подвійні почуття щодо можливості власної смерті навіть у момент здійснення спроби самогубства:
а) шукач смерті;
б) ініціатор смерті;
в) гравець зі смертю.

4. До якого типу людей, які цілеспрямовано прагнуть покласти край своєму існуванню, належить людина, яка здійснює спробу самогубства, оскільки вважає, що процес помирання уже розпочався і що вона просто прискорює свою смерть:
а) шукач смерті;
б) ініціатор смерті;
в) заперечував смерті.
2. Завдання другого рівня. Охарактеризуйте аутичні розлади в різні періоди дитинства.
3.Завдання третього рівня. Назвіть власну думку щодо психологічної особливості дітей порушеннями слуху та зору.

Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка
КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 15
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.

1. Суїцидальна поведінка, пов’язана з кризовими ситуаціями у житті та особистими трагедіями, називається:
а) психогенною;
б) егоїстичною;
в) аномічною.

2. Віковими психологічними кризами називають:
а) періоди онтогенезу, що характеризують різкими змінами зовнішності ;
б) періоди онтогенезу, що характеризують різкими психологічними змінами;
в) періоди різкої зміни ставлення до батьків.

3. До способів психологічної допомоги відносять усі нижче наведені, за винятком:
а) психологічного консультування;
б) психологічної корекції;
в) правильної відповіді немає.

60. Спосіб психологічної допомоги, при якому відбувається формування «особистісної позиції», називається:
а) психологічним консультуванням ;
б) психокорекцією ;
в) психологічним захистом.


2. Завдання другого рівня. Визначте взаємозвязок клінічних та психологічних класифікацій відхилень психічного розвитку
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо психологічної особливості дітей з емоційно- вольовими та поведінковими порушеннями.

Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка


КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 16
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1.Типи інтеграції :
а) функціональні;
б) соціальна;
в) неконтрольована.

2.Умови соціальної інтеграції:
а) спеціальна допомога;
б) надання медико –соціальної – педагогічної допомоги;
в) неконтрольована допомога.

3.Інклюзія це:
а) активний процес;
б) процес адаптації;
в) процес включення інвалідів в суспільство.

4.Церебрально – органічна затримка:
а) уваги;
б) виснаженість;
в) пізнавальна діяльність.

2. Завдання другого рівня. Опешіть сімейне виховання та системні відхилення в психічному розвитку особливої дитини.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо загальної характеристики психології здоровя та про сучасні погляди психічного здоровя.

Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. СоломкаКОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 17
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1.Соматична затримка психічного розвитку:
а) важкі соматичні захворювання;
б) важкі травми;
в) важкі інфекції.

2.Педагогічна та мікросоціальна занедбаність:
а) діти у сім»ях соматично хворих;
б) діти у сім»ях психічно хворих;
в) діти у розлучених сім»ях.

3.Онтогенез це:
а) розвиток дитини;
б) розвиток підлітка;
в) розвиток від зачаття до смерті.

4.Педагогічна запущеність:
а) зміни в пізнавальній діяльності;
б) зміни в соціумі;
в) зміни у вихованні.

2. Завдання другого рівня.Опишіть роль та значення клініко-психологічних досліджень у розвитку культурно-історичної теорії формування свідомості Л. С. Виготського.
3.Завдання третього рівня.Сформулюйте власну думку щодо можливостей колекційної роботи і динаміки виникнення системних відхилень.

Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка

КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 18
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1.Парез це:
а) параліч;
б) слабка форма параліча;
в) відсутність руху.

2.Ретардація це:
а) неуважність;
б) тривожність;
в) відставання в розвитку.

3.Соціалізація це:
а) формування поведінки;
б) формування мислення;
в) формування уваги.

4.Причини синдрому дефіциту уваги і гіперактивності :
а) емоційні травми;
б) морфо функціональне пошкодження головного мозгу;
в) вживання алкоголю під - час вагітності.

2. Завдання другого рівня. Опешіть співвідносність факультативних та аблігативних особливостей психічного розвитку проблемних дітей.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо можливих актуальних питань сурдо- та тифлопсихології.
Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка

КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 19
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1.Перенатальні фактори дитячого церебрального параліча :
а) асфіксія в родах та родові травми;
б) затримка розвитку;
в) мовні та рухові порушення.

2.Фактори які впливають на синдром дефіциту уваги і гіперактивності :
а) емоційні травми;
б) куріння під – час вагітності;
в) психосоціальні фактори.

3.Причини синдром дефіциту уваги і гіперактивності:
а) генетичний;
б) психосоціальний;
в) генетичний та психосоціальний.

4.Основні клініко – психологічні прояви синдром дефіциту уваги і гіперактивності:
а) емоційність;
б) імпульсивність;
в) тривожність.

2. Завдання другого рівня. Охарактеризуйте основні специфічні здібності при психічному недорозвинення.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо можливостей причин виникнення ушкодженого психічного розвитку.
Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка

КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 20
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1.Основні психолого – педагогічні прояви синдрому дефіциту уваги і гіперактивності:
а) неуважність;
б) замкнутість;
в) неохайність.

2.Мовні порушення дитячий церебральний параліч :
а) зір;
б) не сформованість оптико – просторової системи;
в) спілкування.

3.Порушення формування особистості при дитячий церебральний параліч:
а) порушення розвитку мозгу;
б) психічна депривація;
в) А, Б.

4.Основні клініко – психологічні прояви аутизму :
а) порушення фізичного та психічного розвитку;
б) порушення пам»яті ;
в) порушення мови.


2. Завдання другого рівня. Визначте психологічні механізми які лежать в основі раннього дитячого аутизму.
3.Завдання третього рівня.Сформулюйте власну думку щодо психологічних особливостей виховання дитини з вадами слуху.

Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. СоломкаКОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 21
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.

1.Основні психолого - педагогічні прояви аутизму:
а) відсутність потреби в іграх;
б) відсутність самостійності;
в) відсутність потреби спілкування та ціле направленої поведінки.

2.Генетичні порушення слуху проявляються:
а) порушення слухових функцій;
б) глухота та туговухістю;
в) слухова депривація .

3.Вродженні порушення слуху виникають:
а) третій та четвертий місяць вагітності;
б) внутріутробні інфекції;
в) А, Б.

4.Причини які приводять до сліпоти :
а) вродженні захворювання очей;
б) мовні та моторні розлади;
в) А,Б.

2. Завдання другого рівня. Опешіть проблеми психосоціального розвитку у сліпих та слабозорих.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо можливостей формування навичок соціальної поведінки у сліпих та слабозорих.

Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка

КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 22
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.

1.Відхилення розвитку можна охарактеризувати як:
а) розвиток, що має стихійний, непередбачуваний характер;
б) розвиток, що протікає поза виховного впливу;
в) розвиток, що протікає в рамках іншої мовної культури.

2.Розвиток дрібної моторики рук та зорово-рухової координації є:
а) кореляція між розвитком моторики рук та розумовим і мовним розвитком;
б) розвиток письма;
в) розвиток мови.

3.Прийоми розвитку уваги:
а) ігри;
б) завдання на матеріалі «коректурних проб»;
в) вправи.

4. Прийоми розвитку саморегуляції пізнавальної діяльності:
а) орієнтація на розвиток уваги;
б) орієнтація на розвиток пам»яті;
в) орієнтація на систему правил та завдання.


2. Завдання другого рівня. Опешіть методи медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо особливості методів реабілітаційної психології та спеціальної педагогіки.
Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка


КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 23
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. З якими суміжними науками пов'язана психологія аномального розвитку:
а) з психологією;
б) з травматологією;
в) зі спеціальною педагогікою.

2.Корекція сприймання спрямована у дітей дошкільного та шкільного віку:
а) на розширення його обсягу та диференційності;
б) розвиток мислення;
в) розвиток мови.

3.Прийоми розвитку сприймання:
а) закінчи малюнок з поданих фігур;
б) знайди зайвий предмет;
в) знайди відмінності.

4.Корекція логічного мислення це розвиток у дитини:
а) логічних операцій;
б) аналізу;
в) порівняння.

2. Завдання другого рівня. Яка роль неправильного сімейного виховання у виникненні адекватної поведінки у підлітків.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо особливості консультативно-корекційної роботи.

Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка


КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 24
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1. Завданнями психології аномального розвитку є:
а) розробка методів психологічної діагностики відхилень у розвитку;
б) вивчення закономірностей різних варіантів відхилень у розвитку;
в) вивчення психологічних проблем, пов'язаних з інтеграцією.

2.Основні напрямки ігрової терапії:
а) все перераховане;
б) ігрова терапія, центрована на клієнті;
в) ігрова терапія відреагування; ігрова терапія ставлень; «примітивна» ігрова терапія.

3.Ігрова терапія у вітчизняній психологічній практиці :
а) Л.Абрамян;
б) О.Варга;
в) все перераховане.

4.Форми ігрової терапії:
а) директивна та не директивна;
б) інтуїтивна;
в) директивна.

2. Завдання другого рівня. Прокоментуйте феномен дитячої агресивності як соціально-психологічна проблема.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо загальної характеристики індивідуальної і групової психологічної корекції.


Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. СоломкаКОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ
комплексної контрольної роботи з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
для студентів ІІІ курсу спеціальності «Психологія»


Варіант 25
Час проведення тестування 60 хв.
1. Завдання першого рівня. Визначте одну правильну відповідь із трьох запропонованих.
1.Психом»язове тренування в дошкільному віці розробила:
а) М.Чистякова;
б) Л.Абрамян;
в) О.Варга.

2.Психогімнастичні етюди допомагають у танцювальній терапії:
а) контролювати пізнавальні процеси;
б) контролювати емоційний стан;
в) контролювати тіло.

3.Психогімнастичні етюди допомагають дітям:
а) розуміти почуття;
б) розуміти симптоми;
в) розуміти інших.

4.Танцювальна терапія орієнтована на проблеми :
а) взаємодії з оточуючими;
б) взаємодії з рідними;
в) взаємодії з дітьми.

2. Завдання другого рівня. Прокоментуйте основні завдання корекційно-реабілітаційної роботи.
3.Завдання третього рівня. Сформулюйте власну думку щодо особливості корекції агресивної поведінки школяра.

Розглянуто на засіданні кафедри психології
Пр.№_____ від «____» ___________2011 р.

Завідувач кафедри, доц. ___________________ Е.Т. Соломка

Ключ
правильних відповідей на завдання першого рівня.
Варіант
Номер завдання


1.1.
1.2.
1.3
1.4

1
а
а
б
в

2
а
б
в
а

3
в
а
в
б

4
а
в
а
а

5
а
б
в
в

6
в
а
в
а

7
б
в
в
а

8
б
б
в
в

9
а
в
в
в

10
в
в
а
в

11
б
а
а
а

12
а
а
в
в

13
в
б
б
в

14
в
б
в
б

15
в
б
в
а

16
а
б
в
в

17
а
б
в
а

18
б
в
а
б

19
а
в
а
б

20
а
б
в
в

21
в
б
в
в

22
б
а
б
в

23
в
а
а
а

24
в
а
в
а

25
а
б
а
а


Критерії оцінки виконання комплексної контрольної роботи:
кожна правильна відповідь на завдання 1 рівня оцінюється в 4 бала;
- максимально можлива кількість балів – 16.
- максимально можлива кількість балів за правильну і повну відповідь на завдання 2 рівня складає 17 балів.
- максимально можлива кількість балів за правильну і повну відповідь на завдання 3 рівня складає 17 балів.
- максимально можлива кількість балів за правильні і повні відповіді на завдання 1, 2 і 3 рівня складає 50 балів.
“ВІДМІННО”- студент вільно володіє вивченим навчальним матеріалом, вільно висловлює власні думки, переконливо аргументує особисту позицію, здатний дати правильні відповіді на питання 1 рівня та обґрунтовані відповіді на питання 2 та 3 рівня комплексної контрольної роботи. Загальна сума має складати 47 і більше балів.
“ДУЖЕ ДОБРЕ”- студент здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні, наводити окремі приклади на підтвердження власних тверджень, вміє порівнювати, узагальнювати, здатний дати правильні відповіді на питання 1 рівня та обґрунтовані відповіді на питання 2 рівня комплексної контрольної роботи. Загальна сума має складати 38 і більше балів.
“ДОБРЕ”- студент здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні власних інтерпритації, наводити окремі приклади на підтвердження власних тверджень, здатний дати правильні відповіді на питання 1 рівня та обґрунтовані відповіді на питання 2 рівня комплексної контрольної роботи. Загальна сума має складати 30 і більше балів.
“ЗАДОВІЛЬНО” – студент володіє навчальним матеріалом на стандартних ситуацій, виявляє знання і розуміння основних положень та категорій, за допомогою викладача може аналізувати матеріал, здатний дати правильні відповіді на питання 1 рівня комплексної контрольної роботи. Загальна сума має складати не менш 25 балів.
“ДОСТАТНЬО” - студент володіє навчальним матеріалом на початковому рівні, виявляє знання і розуміння основних положень та категорій, за допомогою викладача може аналізувати матеріал, здатний дати правильні відповіді на питання 1 рівня комплексної контрольної роботи. Загальна сума має складати не менш 12 балів.
“НЕЗАДОВІЛЬНО”- студент володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання, не виявляє здатність викласти думку (окремі слова, фрази не зв’язані смислом), здатний дати частково правильні відповіді на питання 1 рівня комплексної контрольної роботи. Загальна сума має складати менше 12 балів.
“НЕПРИЙНЯТНО” - студент не володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання, не здатний дати правильні відповіді на питання 1 рівня комплексної контрольної роботи. Загальна сума має складати менше 6 балів.
13 SHAPE 1415
13 SHAPE 1415
Рецензія
на комплексну контрольну роботу
з дисципліни «Психологія аномального розвитку»
Комплексна контрольна робота розроблена для студентів IІІ курсу вищого навчального закладу ІІІ-IV рівня акредитації з метою перевірки залишкових знань за попередній семестр.
Папка документів Комплексної контрольної роботи включає Анотації, пояснення мети, Критерії оцінювання та 25 варіантів, кожен з яких містить по 3 рівні складності. Кожний рівень складається з 3 питань. Варіанти завдань мають рівномірне навчальне навантаження. Термін виконання кожного варіанту в межах 1,5 академічних годин.
Змістом завдань передбачено перевірку знань студентів про об’єкт, предмет, основні категорії, психологічні феномени, методи вивчення та опис закономірностей функціонування і розвитку психіки осіб з обмеженими можливостями здоров'я з позицій, які існують у вітчизняній і закордонній науці та їх підходів.
Комплексна контрольна робота з психології аномального розвитку складена методично грамотно, характеризується ясністю формулювань та конкретністю поставлених завдань. Вони відповідають програмовим вимогам і заслуговують на схвальну оцінку. Рекомендується до користування в ДВНЗ «Ужгородський національний університет».


Завідувач кафедри соціальної роботи ХНУ
ім..Каразина, проф.., к. ф. н. В.М.Николаєвський
Список літератури
Основна:

1.Діти з затримкою психічного розвитку та їх навчання: Навчальний посібник для педагогів і шкільних психологів / Т.Д. Ляшенко, Н.А. Бастун, Т.В.Сак. К.:ІЗМН, 1997. 128 с.
2. Липа ВЛ. Основи корекційної педагогіки: Учебное пособие. Славянск. 2000. 203 с.
3. Основи спеціальної дидактики / за ред. Доктора пед. наук, професора І.Г.Єременка 2-е вид. К.: Рад. школа, 1986. 200 с.
4. Островська К. О., Химко М. Б., Кудрявцева Ю. В. Особливості реабілітапії дітей з аутизмом та їх Львів, 2007. - 32 с.
5. Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім'ї: поради батькам / В.І. Бондар та інші; за ред. ВЛ. Бондаря, В.В. Засенка. К.: Наук, світ, 2005. 256 с.
6. Психологическое и социальное сопровождение больньїх детей и детей-инвалидов: Учебное пособие / Под ред. С. М. Безух и С. С. Лебедевой. - Санкт-Петербург: Речь, 2007. -112 с.
7. Родименко І.М. Обласний психолого-медико- педагогічний центр. Наук.-метод. Посібн. К.: Генеза, 2005.192 с.
8. Синьова Є.П. Тифлопсихологія. Київ, 2004. 213 с.
9. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник. К.: Вища школа, 1994. 143 с.
10. Синьов В.М. До побудови загальної теорії корекційної педагогіки: визначення предмету науки / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №19.Корекційна педагогіка та психологія: зб. наукових праць. К.: НПУ імені М.П. Драго¬манова, 2004. №1. 299 с.
11. Сорокин В. М., Кокоренко В. Л. Практикум по специальной психологи: Учебно-метод. Пособ. / Под научн. Ред.. Л. М. Шипициной. - Санкт-Петербург: Речь, 2003.-122с.
12. Спеціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / За ред. академіка В.І. Бондаря. Луганськ: Альма-матер, 2003. 436с.
13. Специальная психология: Учебник для студентов высш. Учебных заведений; Под ред.. Л.М.Шипицыной.- СПб: Речь, 2010. -253 с.
14. Хрестоматія з логопедії / За ред. Шеремет М.К.,Київ, 2005. 357 с.
15. Хрестоматія з сурдопедагогіки /за ред. Фомічової Л.І., Київ, 2003. 262 с.

Додаткова:

1.БлейхерВ. М. Патопсихологическая диагностика. Киев, 1986.
2.Дегтяренко Т.М., Вавіна Л.С. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами:
Навчальний посібник.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2008
3. Домицкевич С. А. Методы научно-психологических исследований в дефектологии. Иркутск, 1983.
4. Зейгарник Б. В., Братусь Б. С. Очерки по психологии аномального развития личности. М., 1980.
5. Кабанов М. М. Методы психологической диагностики и корекции в клинике. Л., 1983.
6. Конопляста С.Ю., Сак Т.В. Логопсихологія: навч.посіб. – К.:Знання, 2010.
7. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей. М., 1985.
8. Левченко И. Ю. Патопсихология: теория и практика. М., 2000.
9. Лубовский В. И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей. М., 1989.
10. Максимова Н. Ю., Милютина Е. Л. Курс лекций по детской па-топсихологии. Ростов на Дону, 2000.
11. Мамайчук И. И. Психология дизонтогенеза. СПб., 2000.
12.Мартинюк І.А. Патопсихологія . Навчальний посібник .- К.: Центр учбової літератури, 2008,
13. Методы исследования в психологии / Под ред. Т В. Корниловой. М., 1998.
14. Основы специальной психологии / Под ред. Л. В. Кузнецовой. М., 2002.
15.Пожар Л. Психология аномальных детей и подростков патопсихология. М., 1996.
16. Полякової О.М. Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація: навч.посіб. Університетська книга, - Суми., 2009.
17. Розанова Т. В. Принципы психологической диагностики отклонений в развитии у детей /Дефектология, 1995. №1.
18. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии. СПб., 1998.
19. Семаго Н. Я., Семаго М.М. Руководство по психологической диагностике. М., 2000.
20. Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. М., 2002.
21. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога. М., 2000.
22. Усанова О. Н. Специальная психология. М., 1990.
23. Худик В. А. Детская патопсихология. Киев, 1997.


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 23379287
    Размер файла: 242 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий