7 Комплексна контрольна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ


ПАКЕТ
матеріалів для проведення
комплексної контрольної роботи


з дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням)
спеціальність
Економіка підприємства


2012

АНОТАЦІЯ
на комплексну контрольну роботу
з дисципліни: Українська мова
(за професійним спрямуванням)
cпеціальність
Економіка підприємства

Комплексна контрольна робота розроблена на підставі навчальної програми і робочої навчальної програми з української мови (за професійним спрямуванням) для визначення рівня залишкових знань і вмінь студентів з нормативної дисципліни.

Згідно з навчальним планом для спеціальності 5.05010301 „Економіка підприємства ” курс „Українська мова (за професійним спрямуванням)” складає 54 години, з них 36 годин – аудиторні заняття, 18 годин – на самостійне вивчення дисципліни.

Комплексна контрольна робота складається з 30 варіантів по 5 запитань у кожному.

Варіант охоплює декілька тем і дає можливість об’єктивно, більш повно оцінити знання студентів, вміння складати документи, правильно використовувати граматичні форми, перекладати фаховий текст тощо.

Контрольна робота виконується 80 хвилин і розрахована на творчу діяльність студента, аналітичне осмислення вивченого матеріалу з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”.
Викладач
Горлівського машинобудівного коледжу О.В. Леонова


Зразок виконання одного з варіантів комплексної
контрольної роботи

1. Що таке акт? Назвіть його реквізити.
Акт - обліково-фінансовий документ, який стверджує встановлені факти та події і містить рішення щодо постанов, законів, указів.
Складання акта регламентується спеціальними правовими нормами і здійснюється обов’язково кількома особами.
До основних реквізитів документа належать:
Вид документа (окремим рядком).
Дата складання документа.
Індекс.
Місце складання і видання.
Заголовок до основного тексту.
Основний текст.
Відмітка про наявність додатка.
Підпис.
Гриф затвердження.

2. Виберіть та підкресліть правильний варіант словосполучення.
1. Завідувач відділу – завідувач відділом.
2. Заслуговувати уваги – заслуговувати на увагу.
3. Завдати шкоду – завдати шкоди.
4. Завдати поразку – завдати поразки.
5. Зазнати втрат – зазнати втрату.
6. Доводити до відома – доводимо до відома.
7. Дякуємо Вас – Дякуємо Вам.
8. Ігнорувати думку – ігнорувати думкою.
9. Хворіти ангіною – хворіти на ангіну.
10. Виступити у захист – виступити на захист
11. Властиві для цієї професії риси – властиві цій професії риси.

3. Перепишіть текст. Поставте розділові знаки.
Мовець може говорити багато, але використовувати одні й ті ж слова чи словосполучення. Часто виступаючий орієнтується лише на писемний стиль, тобто, послуговується книжними словами.
Компетентний мовець повинен говорити просто, зрозумілою слухачам мовою, уникати важкої термінології, іноземних слів. Якщо ж вживання термінів є необхідним, то поряд з ним слід подавати описове пояснення їх значень, добирати синоніми, іноді користуватися порівняннями й образними засобами.
4. Доберіть російські відповідники до наведених українських слів:
Виняток – исключение; випадок – случай; доброякісний – доброкачественный; досі – до сих пор; досить – достаточно; другорядний – второстепенный; залучати - вовлекать.

5. Перекладіть текст українською мовою:
Предприятие – это самостоятельная хозяйственная единица, осуществляющая свою деятельность на территории данного государства и подчиняющаяся законам данного государства.  Административная и экономическая самостоятельность предприятия обусловлены законодательством и означают, что предприятие самостоятельно принимает решение, сколько продукции производить и как ее реализовать, как распределять полученный доход.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4
засідання циклової комісії гуманітарних дисциплін
Горлівського машинобудівного коледжу
від 8 листопада 2012 року

Присутні :
Члени комісії гуманітарних дисциплін:
Леонова О.В.
- голова циклової комісії, викладач УМПС

Гаєвська О.В.
- викладач української мови та літератури

Мержева Т.Ю.
- викладач зарубіжної літератури, культурології


СЛУХАЛИ: про затвердження пакету матеріалів для проведення комплексної контрольної роботи з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” для спеціальності 5.05010301 „Економіка підприємства ”

УХВАЛИЛИ:
Вважати за доцільне рекомендувати до затвердження пакет матеріалів для проведення комплексної контрольної роботи з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням) для спеціальності 5.05010301 „Економіка підприємства ”
Голова засідання О.В. Леонова

Секретар С.В. Зінькевич
Варіант № 1

1. Що таке мовна норма? На яких рівнях мови вона проявляється.

2. Поясніть значення слів: адресат – адресант; абонент – абонемент

3. Відредагуйте документ.
Директорові коледжу
Шкребі В.П.
від студента економіста
Галієнка А.В.
Заява

Прошу надати мені матеріальну допомогу, бо дуже потрібні гроші.

5.03.10
Галієнко А.В.


4. Виправте помилки.
1.Читає багато преси.
2.Приймає активну участь у громадській роботі.
3.До навчання відноситься сумлінно.

5. Перекладіть текст.
Основными характерными чертами предприятия являются производственно-техническое единство, выражающееся в общности процессов производства; организационное единство – наличие единого руководства, плана; экономическое единство, проявляющееся в общности материальных, финансовых ресурсов, а также экономических результатов работы.

Варіант № 2

1. Продовжіть речення:
Мовні норми – це
2. Граматичні норми передбачають

2. Складіть словосполучення з поданими словами:
Округ/округа: автономний, мальовничий, військовий, виборчий, промисловий.

3. Що таке лист? Напишіть лист запрошення на новорічний гала-концерт учасників програми "Пісенний вернісаж".

4. Відредагуйте речення.
1. Абсолютна більшість цих наказів виконано.
2. Переверніть сторінку книжки.
3. Завдяки хворобі він відстав від інших.

5. Перекладіть текст.
Подобно всем другим отраслям знаний экономика включает набор аксиом и доказательств, пригодных для анализа в любых конкретных условиях. Экономика как наука не может быть национальной, так же как не может существовать американской физики или немецкой математики. Цены товаров повсюду определяются соотношением спроса и предложения. С ростом дохода происходят уменьшение потребляемой его части и возрастание накопляемой.


Варіант № 3

1. Виберіть правильний варіант відповіді.
Стилістичні норми передбачають:
а) правильну будову словосполучень, речень;
б) правильну вимову і наголошення слів;
в) певні мовні засоби, відповідні до стилю мовлення.

2. Складіть словосполучення з поданими словами:
адрес/адреса: домашній, службовий, вітальний, тимчасовий, підписаний, поштовий.

3. Вставте пропущенні букви, де треба розкрийте дужки:
(Не)скінчен..ий, осін..ій, південний, завтрашн..ій, бездоганний, безпідставн..ий, сторон., ій, (не)вимушен..ий, (не)оцінний, ефективн..ий, розчин..ий, (не)замін..ий, впевнен..ий, тварин.,ий, штучн..ий.

4. Відредагуйте речення.
1. Хвороба моя була запущена, операція пройшла важко.
2. На підприємствах важкої промисловості встановлено семигодинний робітничий день.
3. Я виходжу на слідуючій зупинці.

5. Перекладіть текст.
Макроэкономика - экономическая наука, которая изучает либо функционирование экономики страны в целом, либо функционирование какой-то части или отрасли. Макроэкономика также изучает общие процессы и явления как инфляция, безработица, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], экономический рост, государственное регулирование экономики, вопросы [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Говоря о макроэкономике, следует также упомянуть о [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], в соответствии с которой развивается государство или, которой придерживается государство.
Варіант № 4

1. Що таке стиль мовлення? Назвіть стилі літературної мови.
Складіть словосполучення з поданими словами:
Кар'єр/ кар'єра: артистичний, піщаний, відкритий, стрімкий, занедбаний, гранітний.

2. Які документи належать до господарсько-договірних? Охарактеризуйте ці документи.

3. Виправте помилки.
1. Вони стояли вірній дорозі.
2. Я виходжу на слідуючій зупинці.
3. Вона постійно працює над підвищенням свого інтелектуального
рівня.

4. Продовжіть речення :
1. Заява – це документ, який містить
2. Вона пишеться
3. Містить такі реквізити
4. У складній заяві подаються відомості про те,

5. Перекладіть текст.
В [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] уровень экономического развития был низким, обеспечивающим потребление на грани физического выживания. Сначала первобытные люди добывали средства к существованию [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], но в результате [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] возникли [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Развитие общества привело к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], появились [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Возникло [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Варіант № 5

1. Що таке документ? За якими ознаками класифікують документ? Назвіть групи документів.

2. Складіть словосполучення з поданими словами:
Керівництво/керування: установа, машина, організація, діяльність, механізм.

3. Продовжіть речення
а) Протокол - це документ, в якому...
б) Його веде...
в) Текст протоколу складається з ...
г) За обсягом інформації протоколи бувають такі...
д) Реквізити цього документа такі...

4. Відредагуйте речення.
1. Це ліки від усяких хвороб.
2. Я живу на вулиці Грушевського.
3. Бажаючі взяти участь в екскурсії, повинні записатися в профкомі.

5. Перекладіть текст.
Но у экономики есть принципиальное отличие от точных и естественных наук: она имеет дело не с отдельным человеком на необитаемом острове, а с членом общества, подверженным воздействию традиций, национального менталитета, политических институтов и пристрастий. Поэтому инструментарий экономиста имеет национальную специфику. Наука формируется примерно так же, как строится здание, фундаментом которого служит микроэкономика. Великие экономисты прошлого создали теорию микроэкономику, которая изучает отношения между предпринимателями и наемными работниками, продавцами и покупателями.


Варіант № 6

1. Що таке бланк? Розкрийте зміст поняття "формуляр".

2. Запишіть слова скорочено:
Кілометр, метр, дециметр, сантиметр, міліметр, тонна, центнер, кілограм, грам, мільярд, мільйон, тисяча, квадратний кілометр, кубічний метр, область, район, місто, наприклад, порівняйте, бібліотека, тридцять дві сторінки, п'ята сторінка

3. Напишіть протокол загальних зборів студентів вашої групи з таким порядком денним:
1. Звіт старости групи про результати зимової екзаменаційної сесії.
2. Про розподіл стипендії.

4. Побудуйте правильно словосполучення.
1. Літак було знято з виробництва (у зв'язку, з, з-за, за, завдяки, в силу-його конструктивних недоліків).
2. Відмовити (по причині, у зв'язку, з, з-за, через відсутність належних приміщень).
3. Вирішити питання (з, по, через-постачання дизпалива).

5. Перекладіть текст.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - это основной вопрос макроэкономики. Решение его является приоритетом для [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Изучение макроэкономического кругооборота дает возможность говорить о существовании нескольких состояний экономики: равновесном и неравновесном. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (или [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) - это состояние экономической системы.

Варіант № 7

1. Розкрийте зміст поняття "реквізит". Назвіть відомі вам реквізити документа.

2. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що:
Студенти та викладачі зарошуються на лекцію професора Донбаської машинобудівної академії Гальченка В.О. «Світ сьогодні. Перспективи економічної співпраці», яка відбудеться 20 лютого 2012 р. в актовому залі ЄМТ.

3.Утворити від поданих слів нові слова з префіксами пре-, при- :
вертати, власник, бічний, дбати, значення, міський, великий, мітка, мусити, мудрий.

4. Побудуйте правильно словосполучення.
1. Подати заяву (про, на, по-звільнення).
2. Рішення прийнято (відповідно до, відповідно з, у відповідності до, згідно з-наказ).
3. Робота виконана (з, по, відповідно до-інструкція).

5. Перекладіть текст.
Предмет экономики как самостоятельной области знаний вырисовался гораздо позже, около 300 лет тому назад, когда зародилась политическая экономия предвестник будущей экономической теории. За истекший с тех пор период времени, в особенности за последние 150 лет, представления о предмете экономической науки значительно трансформировались. На вопрос «Что такое экономика как наука?- творцы и самые яркие представители этой отрасли знаний, ученые-экономисты дают далеко не однозначные ответы. Можно выделить, по крайней мере, три заметно отличающихся подхода к формулированию предмета экономики.

Варіант № 8

1. Що таке заява? З яких реквізитів вона складається?

Оформіть документ, використовуючи вставні і вставлені компоненти, про те, що Міненерго України нагадує адміністрації "Укрреклами" про заборгованість за енергоносії.

3. Поставте, де потрібно, м'який знак або апостроф:
автопавільйон, ал..янс, барел..єф, вал..юта, вар..єте, н..юанс, кон..юнктура, В..єтнам, фамільярний, Х..юстон, Севіл..я, л...юкс, дос..є.

4. Відредагуйте речення.
1. Підписка на газети та журнали розпочалась.
2. Питання внесене у повістку дня.
3. Комітету треба ще працювати дві неділі.

5. Перекладіть текст.
По Марксу, стоимость экономического блага определяется затратами общественно необходимого труда, т. е. труда, совершаемого при средних общественно нормальных условиях производства и средней интенсивности труда. Согласно неоклассическим воззрениям, ценность благ зависит от их редкости, прежде всего от интенсивности потребности и количества благ, способных данную потребность удовлетворить. При этом предполагается, что любая потребность может быть удовлетворена несколькими благами, а любое экономическое благо мажет использоваться для удовлетворения разных потребностей.

Варіант № 9

1. Продовжіть речення:
1. За обсягом інформації протоколи бувають ...
2. Наказ набуває чинності з моменту ...
3. Протокол веде ...

2. Напишіть лист, в якому ви висловлюєте невдоволення дизайном замовлених вами різдвяних подарунків для дітей-сиріт.

3. Подайте українські відповідники російським висловам:
- к тому идёт
- между прочим
- свести на нет
- острая необходимость
- принимать участие

4.Відредагуйте речення.
1. На 12 люте ситуація склалася дуже складна.
2. З цього приводу я б хотів добавити ще кілька слів.
3. Стаття складалася з трьох строчок.

5. Перекладіть текст.
Но у экономики есть принципиальное отличие от точных и естественных наук: она имеет дело не с отдельным человеком на необитаемом острове, а с членом общества, подверженным воздействию традиций, национального менталитета, политических институтов и пристрастий. Поэтому инструментарий экономиста имеет национальную специфику. Наука формируется примерно так же, как строится здание, фундаментом которого служит микроэкономика. Великие экономисты прошлого создали теорию микроэкономику, которая изучает отношения между предпринимателями и наемными работниками, продавцами и покупателями.
Варіант № 10

1. Визначте вид документа. Оформіть його за всіма правилами.
Прошу надати мені відпустку з 10 до 20 вересня 2012 р. у зв'язку з сімейними обставинами.

2. Виправте помилки, допущені під час спілкування:
- А хто це дзвонить?
- А навіщо він вам?
- Давайте Петренка до телефону.
- Івану Петровичу немає часу розмовляти з вами.
- Я ж вам казав, що не зможу прийти на збори.

3. Перепишіть розкриваючи дужки:
(М,м)міністерство (0,о)світи, (А,а)втоматична (Т,т)елефонна (С,с)танція, (Д,д)ержавна (А,а)втомобільна (І,і)нспекція, (М,м)іністерство (Ю,ю)стицій (У,у)країни, (М,м)але (П,п)риватне (П,П)ідприємство.

4. Відредагуйте речення.
1. Все це дуже добре викладено на бумазі, а в житті все не так.
2. Я теж притримуюсь такої думки.
3. Починаючи сьогодні програму, мені подумалось, що ми все ж не все зробили, аби поліпшити ситуацію.

5. Перекладіть текст.
Есть еще одна сфера человеческого знания, с которой у экономики обнаружилось совпадение интересов и методов анализа: это психология социальная и личностная. Появившись на свет в виде поэтической сказки о странствиях человеческой души, присягнув поиску гармонии, психология превратилась в науку о человеческом сознании, эмоциях и интеллекте, о личности и социуме. Психологический подход впитался в ткань экономики.

Варіант № 11

1. Визначте вид документа. Оформіть його за всіма правилами.
Провести генеральне прибирання кабінетів - до 20 вересня. Відповідальні класні керівники.

2. Продовжіть речення:
а) Накладна - це обліковий документ ...
б) У накладній повинні бути такі реквізити ...

3. Подані прізвища запишіть українською мовою.
Ефимов, Савельев, Евгеньев, Благоев, Литвинов, Лукьянов, Сухарев, Давыдов, Демьянов, Лучанинов, Рощин, Тёркин, Гущин, Слепцов, Муромцев, Астафьев, Звягинцев.

4. Відредагуйте речения.
1. У прошлому році закупили 10 т. сировини. Але в слідуючому році планується збільшити обсяг закупівель.
2. Роботу відложили на місяць.

5. Перекладіть текст.
Производственные возможности возможности общества по производству экономических благ при полном и эффективном использовании всех имеющихся ресурсов и при условии данного уровня развития технологии. Возможный и желательный выпуск продукции характеризует кривая производственных возможностей. Поясним это на условном примере. Допустим, что в обществе производятся лишь два блага: зерно и ракеты. Если общество использует своп ресурсы для производства только зерна, то оно производит его 5 млн т; если же только для производства ракет, то их производится 6 штук Варіант № 12

1. Що таке заява? Які реквізити має цей документ? Виправте помилки в поданому документі
Директору Горлівської
загальноосвітньої школи № 2
Бєлоненко Л.А.

Заява
Прошу прийняти мене на посаду учителя іноземної мови. До заяви додаю копію диплома про закінчення вузу, автобіографію, трудову книжку, особовий листок з обліку кадрів.
15.08.12р. Петрова Л.С.

2. Напишіть акт списання (зняття з балансу) такого малоцінного інвентаря:
1) шашок 5 комплектів;
2) шахів 2 комплекти;
3) доміно 4 комплекти;
4) м'яч баскетбольний-1;
5) м'яч - футбольний;
6) настільний теніс 1 комплект.

3. Вставте потрібні літери.
Д..намізм, пац.єнт, ас..гнац..я, ф..нанси, дец..метр, д..апазон, акс..ома, ш..фр, ауд..єнц..я, графіка, деф..с, д..спансер.

4. Відредагуйте речення.
1. Більша частина активу осталася і продовжують свою справу.
2. Може настати екологічна катастрофа, завдяки тому, що буде горіти нафта.
3. На жаль, справи не змінюються у кращу сторону.

5. Перекладіть текст.
Сейчас получили развитие принципы классического либерализма, когда единственно реальным экономическим агентом признается индивид. Все остальные агенты рассматриваются как производные от него формы: фирмы как юридические фикции, а государство как агентство по спецификации и защите прав собственности. Традиционная для микроэкономики раздвоенность на теорию поведения индивида и теорию фирмы тем самым преодолевается, а принцип максимизации полезности приобретает универсальное значение. Фирма возникает как необходимая реакция на дороговизну рыночной координации, как своеобразный способ минимизации транзакционных издержек.
Варіант № 13

1. Оформіть документ, у якому Смалюк Інна Миколаївна просить надати їй відпустку з 10 по 20 жовтня 2012 року за сімейними обставинами.

2. Продовжіть речення:
а) Акт - це офіційний документ,..
б) Текст акта має ...
в) У кінці акта повідомляються ...
г) До формуляра акта входять такі реквізити ...

3. Запишіть числівники словами.
3/4 склянки, 2/5 виграшу, з 367 постраждалими, на 285 місцях, у 1654 виробів.

4. Відредагуйте речення.
1. По слідуючому питанню виступить голова комісії.
2. Необхідно додержуватись регламенту.
3. Представники делегацій заключили договір про співробітництво.

5. Перекладіть текст.
Но у экономики есть принципиальное отличие от точных и естественных наук: она имеет дело не с отдельным человеком на необитаемом острове, а с членом общества, подверженным воздействию традиций, национального менталитета, политических институтов и пристрастий. Поэтому инструментарий экономиста имеет национальную специфику. Наука формируется примерно так же, как строится здание, фундаментом которого служит микроэкономика. Великие экономисты прошлого создали теорию микроэкономику, которая изучает отношения между предпринимателями и наемными работниками, продавцами и покупателями.

Варіант № 14

1. Відредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти.
а) Прошу надати мені академвідпустку у зв'язку з потребою догляду за дитиною.
б) Прошу вашого дозволу на звільнення від занять у зв'язку з сімейними обставинами з 10 по 14 жовтня.

2. Напишіть лист, в якому ви просите вибачення за те, що не прийшли на ділову зустріч, про яку домовилися не особисто, а через секретаря. Поясніть, що помилка сталася через непорозуміння.

3. Запишіть українською мовою.
МИД, госторговля, Госплан, госавтоинспекция, ГАИ, главпочтамп, Стройбанк, главбух.

4. Запишіть речення правильно.
1. Цей тезис не протирічить раніше затвердженому рішенню.
2. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за представленні послуги.

5. Перекладіть текст.
Главными экономическими целями общества являются: экономический рост, повышение эффективности производства, полная занятость и социально-экономическая стабильность. Экономический рост расширяет производственные возможности, служит обшей предпосылкой повышения народного благосостояния. Однако такая предпосылка достижима лишь при эффективном использовании всех ресурсов. Этот рост должен достигаться не за счет деградации окружающей среды, а за счет повышения эффективности использования старых ресурсов и вовлечения в производственный процесс новых. Важнейшим среди них является население.
Варіант № 15

1. Відредагуйте текст заяв. Запишіть правильні варіанти.
а) Прошу надати мені п'ятиденну відпуску за власний рахунок.
б) Прошу Вашого дозволу на переведення мене на заочну форму навчання за сімейними обставинами.

2. Продовжіть речення.
а) Лист - це документ ...
б) Листи поділяються на ...
в) На відміну від інших документів формуляр листа не містить ...

3.Утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові:
Олексій, Микола, Василь, Сергій, Микита, Данило

4.Виправте помилки у побудові речень.
1. Промовець, плануючи виступати, наближається до трибуни.
2. Ще одна стаття розходів нашого об'єднання – охорона оточуючого середовища.
3. У засіданні приймали участь представники вищестоящих організацій.
5. Перекладіть текст.
Прежде всего, экономика это само хозяйство в широком смысле этого слова, т. е. совокупность всех средств, предметов, вещей, субстанций материального и духовного мира, используемых людьми в целях обеспечения условий жизни, удовлетворения потребностей.
В этом смысле экономику надо воспринимать как созданную и используемую человеком систему жизнеобеспечения, воспроизведения жизни людей, поддержания условий существования.
Во-вторых, экономика означает науку, совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним деятельности людей, об использовании разнообразных ресурсов в целях обеспечения жизненных потребностей людей и общества, об отношениях, возникающих между людьми в процессе хозяйствования.

Варіант № 16

1. Визначте, який це документ за а) найменуванням; б) призначенням; в) походженням; г) місцем виникнення.
У 1987 році пішов у перший клас загальноосвітньої школи № 5 м. Києва. Після закінчення дев'яти класів у 1995 році вступив до Технічного ліцею
м. Києва, який закінчив із золотою медаллю.

2. Доберіть російські відповідники до наведених українських слів.
Виняток, випадок, випробний, доброякісний, зичити, досі, другорядний.

3. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові:
Ілля, Кузьма, Сава, Броніслав, Лука, Валерій

4. Відредагуйте речення.
1. Не дивлячись на тяжкі погодні умови, колгосп добився певних результатів.
2. Підвести підсумки дискусії про присвоєння вченої ступені поручили голові ВАК.

5. Перекладіть текст.
Наряду с предметным восприятием экономики как хозяйственной системы и представлением об экономике как совокупности знаний об этой системе отдельные авторы склонны видеть в экономике еще и третью сторону. Они характеризуют экономику как отношения, возникающие между людьми в связи с процессами производства, распределения, обмена, потребления товаров. Так что в целом экономика это хозяйство, наука о хозяйстве и хозяйствовании и человеческих отношениях в процессе хозяйствования.
Экономическая наука зародилась намного позже, чем сама экономика. В течение многих тысячелетий экономической истории люди хозяйствовали, опираясь на передаваемый из поколения в поколение опыт.

Варіант № 17

1. Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості

Резюме
Мірошник Ірина Дмитрівна - народилась у Броварському районі Київської області. Закінчила Київську середню школу №115. На протязі 1980-85 рр. навчалась в інженерно - будівельному інституті. Призначили працювати інженером тресту. Приймаю участь у громадській роботі, голова профкому тресту.
Одружена маю, доньку.
Дата Підпис

2. Доберіть російські відповідники до наведених українських слів.
Зрадіти, зрадити, зразок, стислий, натомість, халепа, безготівковий, словотвір.

3. Запишіть слова разом або через дефіс.
Пів/року, пів/Львова, пів/олівця, пів/місяця, пів/яблука, пів/Харкова, пів/Європи, пів/апельсина, пів/оберта, пів/аркуша. пів/Москви, пів/сотні, пів/озера.

4. Утворіть сполучення "прийменник+іменник" за допомогою прийменників по, на, за, від, в(у), через, після, з.
Ім'я, професія, замовлення, адреса, народження, вимога, час, освіта, потреба.

5. Перекладіть текст.
Экономическая наука носит как позитивный, так и нормативный характер. Поскольку экономическая наука носит позитивный, отражающий объективную реальность, характер, постольку она анализирует поведение участников экономических процессов. Эти участники, подчиняясь ограничениям, которые накладывают природа и общество, обладают свободой действия. Тем не менее, конечный результат их деятельности объективен, не зависит от воли и сознания отдельных индивидов. Более того, такой результат далеко не как со сложившимися в обществе условиями, так и с непредсказуемостью отдельных действий хозяйствующих субъектов. Поскольку экономическая наука носит нормативный характер, т. е. стремится найти наилучшие формы организации производства, постольку она создает своего рода идеальную модель человеческой деятельности в сфере экономики. С этим связано стремление экономистов использовать взаимозаменяемость экономических благ. Варіант № 18

1. Складіть зразок резюме, використавши в ньому наведені слова або похідні від них: Мар..яна, В..ячеслав, сім..я, п..ять, дев..ять, об..єднання, Донецький, державний

2. Оформіть витяг з протоколу про надання вам матеріальної допомоги у зв’язку з довготривалою хворобою.

3. Перекладіть словосполучення українською мовою.
Местный житель, проездной билет, туристический поезд, гигантский завод, участник хора, президентский налог.

4. Утворіть сполучення "прийменник+іменник" за допомогою прийменників по,на, за, від, в(у),через, після, з.
Зразок, обставини, автор, використання, доказ, бажання, справи, думка, закон.

5. Перекладіть текст.
Экономические агенты субъекты экономических отношений, участвующие в производстве, распределении, обмене и потреблении экономических благ. Основными экономическими агентами являются индивиды (домохозяйства), фирмы, государство и его подразделения. В свою очередь, среди фирм выделяют, прежде всего, индивидуальные деловые предприятия, партнерства и корпорации. Современная экономическая теория исходит из предпосылки о рациональном поведении агентов. Это означает, что целью является максимизация результатов, а средством минимизация затрат. Индивиды стремятся к максимальному удовлетворению потребностей при минимизации издержек, государство к наивысшему росту общественного благосостояния при минимальных расходах. В качестве экономических агентов выступают также профсоюзы, целью которых является повышение зарплаты и улучшение социальных условий жизни их членов, средством борьба за выгодные условия заключения коллективных договоров.

Варіант № 19

1. Продовжіть речення:
а) Резюме - це документ, в якому ...
б) Кожне нове повідомлення пишеться ...
в) Цей документ має такі реквізити ...

2. Напишіть витяг з протоколу зборів студентів вашої групи щодо відзначення кращих студентів.

3. Від поданих слів утворіть слова за допомогою суфіксів- ськ(ий), ств(о).
Кривий Ріг, трюк, гігант, Полісся, латиш, декабрист, студент, казах, ткач, Случ, інтелігент, чех, Галич, Санкт-Петербург.

4. Перебудуйте прості речення так, щоб вони стали складними.
1. У визначені дні для організованого обміну карбованців на гривні працюватимуть обмінні пункти.
2. Після ретельної перевірки фінансової документації підприємства ревізійна комісія наклала стягнення у вигляді штрафу.

5. Перекладіть текст.
Домашние хозяйства и фирмы платят в пользу государства налоги, получай от него, в свою очередь, трансфертные платежи и субсидии. Кроме этого, правительство осуществляет на всех рынках крупные закупки как потребительского, так и производственного характера. В-третьих, модель кругооборота может быть уточнена путем включения в нее международной торговли.
Модель экономического кругооборота имеет важное значение не только для понимания механизма функционирования рыночной экономики, но и для исследования специфики функционирования различных экономических систем. Чтобы подойти к их анализу, кратко остановимся на основных экономических целях, к которым стремятся индивиды, фирмы и общество в целом.

Варіант № 20

1. Продовжіть текст:
а) Інструкція - це ...
б) Різновиди інструкції...
в) Реквізити інструкції...

2. Укладіть документ, дотримуючись послідовності необхідних реквізитів:
Довідка з місця вашого навчання чи роботи.

3. До поданих слів доберіть антоніми.
Промовчати, виправити, виправданий, виникнення, віддалення, вкінці, доводити, заперечувати, збільшувати, здалека, зменшувати, розширювати.

4. Перебудуйте прості речення так, щоб вони стали складними.
1. Вважаємо за потрібне нагадати вам про наближення опалювального сезону.
2. Незважаючи на гостру критику опонентів, промовцю вдалося переконати слухачів у правильності своєї теорії.

5. Перекладіть текст.
В [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] уровень экономического развития был низким, обеспечивающим потребление на грани физического выживания. Сначала первобытные люди добывали средства к существованию [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], но в результате [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] возникли [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Развитие общества привело к [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], появились [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Возникло [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Варіант № 21

1. Відредагуйте речення.
а) До навчання відноситься сумлінно.
б) Вона постійно працює над підвищенням свого інтелектуального рівня.
в) Приймає активну участь у громадській роботі.
г) Читає багато преси.

2. Напишіть доповідну записку завідувачу відділення з пропозицією провести виставку творчих робіт, присвячену Дню матері.

3. Від поданих слів утворить слова за допомогою суфіксів - ськ(ий), -ств(о).
Черемош, Дрогобич, Прага, француз, убогий, Воронеж, таджик, Волинь, Черкаси, киргиз, Козелець, Владивосток, товариш, Бахмач

4. Перепишіть речення, вставляючи розділові знаки.
1.Найкраще буде якщо перед початком виступу доки у вас ще немає великого лекторського досвіду ви не говоритимете багато з іншими людьми а зосередитеся на змісті свого виступу.
2.Лекція що супроводжується демонстрацією діапозитивів та фільмів зрозуміло викликає більше зацікавлення ніж та протягом якої лектор користується лише словесним описом.

5. Перекладіть текст.
Вначале зародилось представление об экономической науке, как изучающей создание и использование материальных баз, получение материальных средств существования. Истоки такого видения четко просматриваются у отца экономики А. Смита: - «Экономическая наука изучает ту сферу индивидуальных и общественных действий, которая теснейшим образом связана с созданием и использованием материальных основ благосостояния». Недостаточность подобной формулировки с позиций современных экономических представлений заключена в том, что в ней из сферы экономической деятельности исключено «нематериальное производство» в виде духовной, интеллектуальной деятельности, услуг. К тому же экономическая наука оказывается сконцентрированной в сфере производства, тогда как обращение, обмен товарами остаются вне ее поля зрения.

Варіант № 22

1. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що:
Студенти та викладачі запрошуються на лекцію професора Бостонського університету (США) Дена Макгіла „Світ сьогодні: перспектива співробітництва", яка відбудеться 20 листопада 2012 р. о 15-й годині в актовому залі УДПУ ім. М.П. Драгоманова.

2. Утворіть кличну форму:
Петро Михайлович, Людмила Василівна, голова зборів, доповідач, пан директор, шановний президент компанії, адвокат, засновник фірми, редактор.

3. Відредагуйте текст:
У травні місяці біля шестидесяти студентів нашого вузу прийматимуть участь у міроприємствах, присвячених ювілею вузу. Запрошують і представників підприємств, де студенти проходять практику.

4. Поясніть значення слів:
особа – особистість

5. Перекладіть текст українською мовою:
Наряду с предметным восприятием экономики как хозяйственной системы и представлением об экономике как совокупности знаний об этой системе отдельные авторы склонны видеть в экономике еще и третью сторону. Они характеризуют экономику как отношения, возникающие между людьми в связи с процессами производства, распределения, обмена, потребления товаров. Так что в целом экономика это хозяйство, наука о хозяйстве и хозяйствовании и человеческих отношениях в процессе хозяйствования.

Варіант № 23
1. Складіть лист, використавши в ньому прикметники:
(Не)оціне...ий, ефектив...ий, розчи...ий, (не)замі...ний, впевне...ий, твари...ий, штуч...ий.

2. Перекладіть слова українською мовою:
Соперник, сотрудник, соучастник, сообщество, сослуживец, соавтор, соратник.

3. Перебудуйте прості речення так, щоб вони стали складними.
1. Гурток «Аматор» почне роботу першого жовтня в каб. № 212 о 15-й годині.
2. Дослідник за покликанням, автор навів у статті маловідомі, надзвичайно цікаві факти з давньої історії.
3. Після ретельної перевірки фінансової документації ревізійна комісія наклала стягнення у вигляду штрафу.

4. Перекладіть наведені словосполучення українською мовою. Складіть з ними речення.
1. Шести книг.
2. Пятью машинами.
3. Двумстам пятидесяти восьми рабочим.

5. Перекладіть текст українською мовою:
Экономическая наука зародилась намного позже, чем сама экономика. В течение многих тысячелетий экономической истории люди хозяйствовали, опираясь на передаваемый из поколения в поколение опыт.
Предшественницами научной экономики были философия и социология, а взросла она на почве многолетней практики.
Предмет экономики как самостоятельной области знаний вырисовался гораздо позже, около 300 лет тому назад, когда зародилась политическая экономия предвестник будущей экономической теории.


Варіант № 24

1. Що таке резюме. Подайте зразок цього документа.

2. Поставте в кличній формі:
Шановний, (Федір Антонович);
Добрий день,(Лаврін Ігорович);
Вітаю Вас, (Людмила Миколаївна);
Заходьте частіше, (Петро Тимофійович).

3.Запишіть прізвища українською мовою:
Литвиненко, Муляр, Ётов, Маёров, Дехтярёв, Пушкарёв, Чижов, Горячев, Лещев, Мельник, Урсина, Биллевич, Белкин, Седина.

4. Перепишіть текст. Поставте розділові знаки.
Мовець може говорити багато але використовувати одні й ті ж слова чи словосполучення. Часто виступаючий орієнтується ліпне на писемний стиль тобто послуговується книжними словами.
Компетентний мовець повинен говорити просто зрозумілою слухачам мовою уникати важкої термінології іноземних слів. Якщо ж вживання термінів є необхідним то поряд з ним слід подавати описове пояснення їх значень добирати синоніми іноді користуватися порівняннями й образними засобами.

5. Перекладіть текст українською мовою:
Множество экономических целей при ограниченности ресурсов ставит проблему экономического выбора выбора наилучшего среди альтернативных вариантов, при котором достигается максимальное удовлетворение потребностей при минимуме затрат.
Перед каждым человеком, фирмой и обществом в целом возникают проблемы: что, как и для кого производить, т. е. как определить условия и направления использования ограниченных ресурсов. Экономическая наука при этом пытается не только зафиксировать то, что есть, но и разрабатывает наилучшие варианты решения возникших проблем. В последнем случае встает проблема рационального ведения хозяйства: все общество как бы участвует в игре со строго определенными и заранее всем известными правилами. При этом предполагается, что субъектом хозяйства выступает разумный (рациональный) индивид, хорошо обученный, обладающий глубокими общими и профессиональными знаниями, а также большим практическим опытом («человек-компьютер»)
Варіант № 25

1. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що:
Студенти та викладачі запрошуються на лекцію професора Бостонського університету (США) Дена Макгіла „Світ сьогодні: перспектива співробітництва", яка відбудеться 20 листопада 2012 р. о 15-й годині в актовому залі УДПУ ім. М.П. Драгоманова.

2.Утворіть кличну форму:
Петро Михайлович, Людмила Василівна, голова зборів, доповідач, пан директор, шановний президент компанії, адвокат, засновник фірми, редактор.

3. Перебудуйте прості речення так, щоб вони стали складними.
1. Дослідник за покликанням, автор навів у статні маловідомі, надзвичайно цікаві факти з давньої історії.
2. Після ретельної перевірки фінансової документації ревізійна комісія наклала стягнення у вигляду штрафу.
3. Борг вашого підприємства за електроенергію, враховуючи підвищення тарифів у серпні, становить 2000 гривень.

4. Перекладіть слова українською мовою:
Соперник, сотрудник, соучастник, сообщество, сослуживец, соавтор, соратник.

5. Перекладіть текст українською мовою:
Современная экономическая теория исходит из рационального поведения хозяйствующих субъектов при выборе целей их экономической деятельности. В реальной действительности это означает стремление к максимизации результатов при минимизации затрат.
Экономической целью потребителя является максимизация удовлетворения всех его потребностей, т. е. максимизация функции полезности. При этом необходимо распределять доход между экономическими благами так, чтобы отношение предельной полезности к цене было одинаковым для всех видов товаров и услуг. Максимизация полезности зависит не только от текущего потребления, но и от сбережений, осуществляемых в соответствии с динамикой цен.
Экономической целью фирмы выступает максимизация прибыли при минимизации издержек производства. Для этого используются не только цены, но и реклама, дизайн, изменение товарно-материальных запасов и т. д.

Варіант № 26

1. Що таке службовий лист? Назвіть його реквізити.

2. Запишіть числівники словами:
З 367 постраждалими; на 285 місцях; у 1654 виборців.

3. Поставте розділові знаки.
1. Вміння спілкуватися крім усього іншого включає також організацію зборів та зустрічей які без організатора не відбулися.
2. Якщо ви належите до таких людей то працюючи над стилем виступу не поспішайте добре продумайте всі важливі формулювання.
3. Тренуючись ви запам'ятовуєте вдало сформульовані речення і пізніше вам не доведеться з хвилюванням імпровізувати перед слухачами.

4. Запишіть прізвища українською мовою:
Местковский, Иващенко, Фирсов, Линенко, Живков, Кочигин, Шишацкий, Щипачёв, Ильин, Марьин, Черныш, Малышевский, Цимбал, Мироненко

5. Перекладіть текст українською мовою:
Современная экономическая теория исходит из рационального поведения хозяйствующих субъектов при выборе целей их экономической деятельности. В реальной действительности это означает стремление к максимизации результатов при минимизации затрат.
Экономической целью потребителя является максимизация удовлетворения всех его потребностей, т. е. максимизация функции полезности. При этом необходимо распределять доход между экономическими благами так, чтобы отношение предельной полезности к цене было одинаковым для всех видов товаров и услуг. Максимизация полезности зависит не только от текущего потребления, но и от сбережений, осуществляемых в соответствии с динамикой цен.
Экономической целью фирмы выступает максимизация прибыли при минимизации издержек производства. Для этого используются не только цены, но и реклама, дизайн, изменение товарно-материальных запасов и т. д.


Варіант 27

1. Що таке акт? Назвіть його реквізити.

2. Виберіть та підкресліть правильний варіант словосполучення:
Завідувач відділу - завідувач відділом.
Заслуговувати уваги - заслуговувати на увагу.
Завдати шкоду - завдати шкоди.
Завдати поразку - завдати поразки.
Зазнати втрат - зазнати втрату.
Доводити до відома - доводимо для відома.
Дякуємо Вас - дякуємо Вам.
Ігнорувати думку - ігнорувати думкою.
Хворіти ангіною - хворіти на ангіну.
Виступити у захист - виступити на захист.
Властиві для цієї професії риси - властиві цій професії риси.

3. Перепишіть текст. Поставте розділові знаки.
Мовець може говорити багато але використовувати одні й ті ж слова чи словосполучення. Часто виступаючий орієнтується лише на писемний стиль тобто послуговується книжними словами.
Компетентний мовець повинен говорити просто зрозумілою слухачам мовою уникати важкої термінології іноземних слів. Якщо ж вживання термінів є необхідним то поряд з ним слід подавати описове пояснення їх значень добирати синоніми іноді користуватися порівняннями й образними засобами.

4. Доберіть російські відповідники до наведених українських слів:
Виняток, випадок, доброякісний, досі, досить, другорядний, залучати.

5. Перекладіть текст українською мовою:
Под экономическими потребностями обычно понимается недостаток чего-либо для поддержания жизнедеятельности и развития личности, фирмы и общества в делом. Именно экономические потребности выступают как внутренний побудительный фактор активной деятельности человека. Потребности подразделяются на первичные, удовлетворяющие жизненно важные потребности человека (пища, одежда и др.), и вторичные, к которым относятся все остальные потребности (например, потребности досуга: кино, театр, спорт и т. д.). Первичные потребности не могут быть заменены одна другой, вторичные могут. Деление экономических потребностей на первичные и вторичные исторически условно, соотношение между ними с развитием общества изменяется.
Потребности делятся на эластичные и неэластичные (жесткие).

Варіант № 28

1. Охарактеризуйте документ з господарсько-договірної діяльності.

2. Поставте, де потрібно, м'який знак або апостроф.
Ін...єкція, кон...юктура, В...єтнам, аб...юнкт, фамільярний, диз...юнкція, Х...юстон, ескадри...я, сен...йор, транс...європейський

3. Поставте розділові знаки.
Успіх публічного виступу залежить не тільки від його змісту а від того яким стилем викладу ви користуєтеся. Стиль це спосіб вибору мовних засобів для вираження своїх думок і упорядкування їх в одне ціле.
З плином часу ви розумієте що мова подібна до музичного інструмента на якому треба навчитися грати. Ви відчуєте її мелодійність вишуканість і ніжність побачите які багатющі можливості вона дає для спілкування й зближення з людьми що вас оточують. І можливо ви переконаєтесь що досі ставились до неї не так як вона того заслуговує.

4. Відредагуйте речення.
1. Представники делегацій заключили договор про співробітництво.
2. Цей тезис не протирічить раніше затвердженому рішенню.
3. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за представлені послуги.

5. Перекладіть текст українською мовою:
Индивид, как и общество в целом, живет в мире ограниченных возможностей. Ограничены физические и интеллектуальные способности человека, имеющиеся в его распоряжении средства производства, информация и даже время, которым он располагает для удовлетворения своих потребностей. С проблемой ограниченности ресурсов сталкиваются также фирмы и общество в целом.
Наличные ресурсы, которые мы хотим использовать, как правило, ограничены; во всяком случае, их меньше, чем необходимо для удовлетворения наших потребностей при данном уровне общественного развития. Конечно, ограниченность ресурсов относительна. С развитием общества, она обычно преодолевается. Однако в каждый данный момент времени ограниченность экономических ресурсов имеет место. Это означает, что одновременное и полное удовлетворение всех потребностей принципиально невозможно. Следствием ограниченности ресурсов является стремление к наилучшему их использованию. В этой связи перед экономической наукой встает двойная задача: объективная и субъективная, или, иначе говоря, позитивная и нормативная.

Варіант № 29

1. Що таке документ?

2. Перекладіть наведені словосполучення українською мовою.
На девяносто семи участках. Шестидесяти студентов. Семьюдесятью гривнями.

3. Поставте розділові знаки.
1. Це безперечно не означає що кожна наукова або технічна лекція повинна бути сухою та неемоційною.
2. Якщо йдеться про короткочасне порушення вашого виступу поблизу проїжджає ваговоз на вежі б'є годинник тощо то в цьому разі краще на хвилину зупинитися.
3. Слухачі інстинктивно відчувають різницю якщо вона існує між зовнішньою впевненістю промовця та його внутрішніми побоюваннями браком віри у власні сили.

4. Складіть лист-вибачення, використовуючи такі слова та словосполучення:
Прошу вибачення, вибачте, даруйте на слові, заздалегідь вдячний, перепрошую.

5. Перекладіть текст українською мовою:
Такая предпосылка довольно нереальна, так как существующая статистика слишком неточна, методы анализа довольно грубы, а информация о реальной деятельности хозяйствующих субъектов весьма ограниченна. Тем не менее, теория оптимизации служит своеобразным руководством к рациональной деятельности. В экономической теории предполагается, что каждый хозяйствующий субъект стремится к максимизации: потребитель удовлетворения своих потребностей, фирма прибыли, профсоюз доходов его членов, государство уровня народного благосостояния.
В реальной действительности люди всегда сталкиваются с альтернативными издержками. Производство одного продукта означает отказ от производства другого. Рациональный человек должен подсчитать не только будущие производственные затраты, но и издержки неиспользованных производственных возможностей, чтобы сделать оптимальный экономический выбор. Издержки одного блага, выраженные в другом благе, которым пришлось пренебречь, называются альтернативными издержками, издержками неиспользованных возможностей или вмененными издержками.

Варіант № 30

1. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що:
Студенти та викладачі запрошуються на огляд-конкурс "Дебют першокурсника", який відбудеться 5 жовтня 2012 року о 15-й годині в актовому залі ЄМТ.

2. Утворіть кличну форму:
Семен Петрович, Ганна Павлівна, секретар, прибиральниця, пан директор, адвокат, редактор.

3. Замініть складні речення простими:
1. Книжка стане у пригоді учням, студентам і всім, хто небайдужий до філології.
2. Навчання в групах англійської мови пожвавилося, коли прийшов новий викладач.
3. Вахтеру автобази № 3 м. Києва Лісовому А.О. було повідомлено про те, що його звільнено згідно з наказом директора автобази Назаренка М.В.

4. Відредагуйте речення:
1. Комітету треба ще працювати дві неділі.
2. На 12 люте ситуація склалася дуже складна.
3. З цього приводу я б хотів добавити ще кілька слів.

5. Перекладіть текст українською мовою:
Но у экономики есть принципиальное отличие от точных и естественных наук: она имеет дело не с отдельным человеком на необитаемом острове, а с членом общества, подверженным воздействию традиций, национального менталитета, политических институтов и пристрастий. Поэтому инструментарий экономиста имеет национальную специфику. Наука формируется примерно так же, как строится здание, фундаментом которого служит микроэкономика. Великие экономисты прошлого создали теорию микроэкономику, которая изучает отношения между предпринимателями и наемными работниками, продавцами и покупателями.
Приложенные файлы

  • doc 23351300
    Размер файла: 251 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий