Контрольна робота 11 клас

1. Сукупність усіх ознак і властивостей організму називають ... А). генотипом;
Б). фенотипом;
В). геномом;
Г). підтипом.
2. Позначте правильне, на вашу думку, визначення генотипу: А). властивість організму набувати нових ознак в онтогенезі; Б). сукупність усіх ознак і властивостей організму;
В). сукупність генів диплоїдного набору хромосом;
Г). властивість організму передавати свої ознаки нащадкам.
3. Гомологічними називають хромосоми,...
А). однакові за формою;
Б). з однаковим набором генів;
В). різні за формою;
Г). які мають різний набір генів.
4. Вкажіть, який набір хромосом мають соматичні клітини: А). гаплоїдний;
Б). триплоїдний;
В). диплоїдний;
Г). тетраплоїдний.
5. Вкажіть, як називають здатність організмів набувати нових ознак в онтогенезі: А). спадковість;
Б). норма реакції;
В). мінливість;
Г). проміжне успадкування.
6. Вкажіть, що таке гомозигота:
А). статева клітина, у якій відсутня одна хромосома;
Б). особина, яка зазнала впливу мутацій;
В). особина, гомологічні хромосоми якої мають однакові алельні гени;
Г). особина, гомологінчі хромосоми якої мають різні алельні гени.
7. Вкажіть, що таке геном:
А). сукупність генів диплоїдного набору хромосом;
Б). сукупність генів гаплоїдного набору хромосом;
В). набір хромосом у соматичних клітинах;
Г). набір хромосом у зиготі.
8. Термін «геном» використовують для означення набору генів у ... А). гаплоїдних клітинах;
Б). соматичних клітинах;
В). диплоїдних клітинах;
Г). без'ядерних клітинах.
9. Вкажіть назву генів у гомологічних хромосомах, які детермінують одну ознаку: А). алельні;
Б). домінантні;
В). неалельні;
Г). рецесивні.
10. Вкажіть, що таке ген:
А). органела еукаріотної клітини;
Б). мономер білка;
В). ділянка ДНК, яка обумовлює певну спадкову ознаку;
Г). фермент, який каталізує реплікацію ДНК.
11. Вкажіть назву особини, яка утворює лише один тип гамет: А). гомозигота;
Б). гібрид;
В). гетерозигота;
Г). мутант.
12. Вкажіть назву ознаки, яка не виявляється в фенотипі гетерозигот: А). домінантна;
Б). зчеплена зі статтю;
В). рецесивна;
Г). спадкова.
13. Вкажіть, скільки типів гамет може продукувати гетерозиготна особина за однією ознакою:
А). один;
Б). три;
В). два;
Г). чотири.
15. Вкажіть, скільки альтернативних ознак враховують при моногібридному схрещу ванні:
А). одну;
Б). три;
В). дві;
Г). чотири.
16. Вкажіть назву ознаки, яка виявляються у фенотипі першого покоління гібридів: А). алельна;
Б). рецесивна;
В). альтернативна;
Г). домінантна.
19. Вкажіть, який набір хромосом мають гамети:
А). тетраплоїдний;
Б). дигогоїдний;
В). триплоїцний;
Г). гаплоїдний.
21. Дигібридне схрещування це поєднання батьківських форм, які відрізняються за
А). однією спадковою ознакою;
Б). фенотипом;
В). двома спадковими ознаками;
Г). кількістю хромосом.
22. У гаплоїдному наборі хромосом людини міститься ... А). 22 хромосоми;
Б). 44 хромосоми; В). 23 хромосоми;
Г). 46 хромосом.
23. Вкажіть, які хромосоми називають гомологічними:
А). хромосоми однієї пари;
Б). хромосоми статевої клітини;
В). статеві хромосоми;
Г). хромосоми соматичної клітини.
24. Вкажіть назву генів, які займають однакові локуси гомологічних хромосом та обумовлюють альтернативні вияви однієї ознаки:
А). геном;
Б). неалельні;
В). алельні;
Г). група зчеплення.
25. Позначте назву диплоїдного набору хромосом певного виду: А). генотип;
Б). каріотип;
В). геном;
Г). фенотип.
26. Вкажіть назву особини, геном якої містить однакові алелі певного гена: А). гомозигота;
Б). гібрид;
В). гетерозигота;
Г). мутант.
27. Вкажіть назви генів, які займають різні локуси в 1 хромосомі: А). алельні;
Б). антиподи;
В). неалельні;
Г). синергіди.
28. Вкажіть співвідношення фенотипів у потомстві за аналізуючого схрещування, якщо особина, генотип якої аналізують, дигетерозиготна:
А). 1 : 1;
Б). 1 : 1 : 1 : 1;
В). 3:1;
Г). 3:3:3:1.
29. Третій закон Менделя розкриває закономірності... А). незалежного комбінування ознак;
Б). аналізуючого схрещування;
В). спадкування, зчепленого зі статтю;
Г). проміжного спадкування.
30. Якщо при аналізуючому схрещуванні відбулося розщеплення за фенотипом 1 : 1, то генотипи батьків ...
А). Аа х Аа;
Б). Аа х аа;
В). ААхАА;
Г). ААхаа.
31. Вкажіть альтернативні вияви ознаки:
А). зелене насіння зморшкувате насіння;
Б). жовте насіння гладеньке насіння;
В). короткозорість нормальний зір;
Г). далекозорість дальтонізм.
32. Вкажіть тип взаємодії генів, характерний для спадкування кольору очей у людини:
А). неповне домінування;
Б). полімерія;
В). повне домінування;
Г). комплементарність.
33. Позначте тип взаємодії генів, характерний для спадкування хвилястого типу волосся в людини:
А). кодомінування;
Б). повне домінування;
В). епістаз;
Г). неповне домінування.
34. Фенотип це ...
А). система зовнішніх та внутрішніх ознак і властивостей організму, які формуються в ході його індивідуального розвитку;
Б). диплоїдний набір хромосом соматичної клітини організму;
В). сукупність генів певного організму;
Г). ознаки, зумовлені генами, розміщеними тільки в аутосомах.
32. Вкажіть метод генетики, який дає можливість визначити каріотип організму:
А). цитогенетичний;
Б). генеалогічний;
В). біохімічний;
Г). близнюковий.
33. Гамети у тварин це ...
А). клітини зі щільною оболонкою, нерухомі;
Б). клітини, які утворюються внаслідок мітозу;
В). соматичні клітини, які виникають шляхом мітозу, мають гаплоїдний набір хромосом;
Г). клітини з гаплоїдним набором хромосом, які утворюються в спеціальних органах шляхом мейозу.
33. Вкажіть, який організм називають гетерозиготним:
А). у якого в гомологічних хромосомах є однакові алельні гени;
Б). у якого алельні гени детермінують одну й ту ж ознаку;
В). який утворює два або більше типів гамет;
Г). що розвивається із декількох зигот. 1025.Вкажіть, що таке генотип:
35. Позначте генотип особини, гомозиготної за домінантною алеллю: А). АА;
Б). аа;
В). Аа;
Г). АЬ.
36. Вкажіть, де розміщені алельні гени:
А). в однакових локусах гомологічних хромосом;
Б). в однакових локусах негомологічних хромосом;
В). у різних локусах гомологічних хромосом;
Г). у різних локусах негомологічних хромосом.
37. Вкажіть характер повного домінування:
А). домінантний ген повністю пригнічує дію рецесивного;
Б). домінантний ген не повністю пригнічує дію рецесивного;
В). жоден з генів не пригнічує дії іншого;
Г). рецесивний ген пригнічує дію домінантного
38. Вкажіть тип взаємодії неалельних генів, за якого відбувається пригнічення одним неалельним геном дії іншого:
А). полімерія;
Б). епістаз;
В). комплементарність;
Г). проміжне спадкування
39. Вкажіть тип взаємодії неалельних генів ...
А). повне домінування;
Б). кодомінування;
В). полімерія;
Г). проміжне успадкування.
40. 3датність одного гена контролювати кілька ознак називають ... А). повним домінуванням;
Б). кодомінуванням;
В). комплементарністю;
Г). плейотропією.
40. Спадкування IV групи крові системи АBО відбувається за типом ...
А). комплементарної взаємодії;
Б). плейотропії;
В). неповного домінування;
Г). кодомінування.
41. Прикладом кодомінування в людини є спадкування генів, які детермінують ...
А). IV групу крові;
Б). високий зріст;
В). колір очей;
Г). секрецію грудного молока.
42. Вкажіть, що таке кросинговер:
А). обмін ідентичними ділянками між гомологічними хромосомами;
Б). стадія попарного сполучення гомологічних хромосом;
В). процес обміну ділянками негомологічних хромосом;
Г). процес розходження гомологічних хромосом.
43. Частота кросинговеру вимірюється ...
А). у відсотках;
Б). в мікронах;
В). в нанометрах;
Г). в ангстремах.
44. Вкажіть захворювання людини, що спадкується зчепленим зі статтю: А). гемофілія;
Б). коклюш;
В). паратиф;
Г). хвороба Дауна.
45. 3чеплення генів не буває абсолютним, оскільки порушується внаслідок .
А). кросинговеру під час мейозу;
Б). незалежного розходження хромосом під час мейозу;
В). взаємодії алельних генів;
Г). взаємодії неалельних генів.
46. Частота кросинговеру залежить від ...
А). відстані між генами;
Б). виду клітин;
В). кількості хромосом
Г). кількості хромосом
48 .Вкажіть назву хромосом, якими відрізняються соматичні клітини самок і самців одного виду:
А). гомологічні хромосоми;
Б). аутосоми;
В). негомологічні хромосоми;
Г). гетерохромосоми.
49. Ознаки, зумовлені генами, які містяться в Х-хромосомах та Ґ-хромосомах, називають ...
А). домінантними;
Б). залежними від статі;
В). зчепленими зі статтю;
Г). обмеженими статтю.
50. Зчеплене спадкування генів, локалізованих в одній парі гомологічних хромосом встановив ...
А). Г. Мендель;
Б). В. Йогансен;
В). Т. Морган;
Г). Г. де Фріз.
51. Одиницею вимірювання відстані між генами слугує ... А). морганіда;
Б). нанометр;
В). одиниця карти хромосом;
Г). мікрометр.
52. Вкажіть твердження, яке грунтується на хромосомній теорії Т. Моргана:
А). ознаки успадковуються незалежно одна від одної;
Б). ген займає визначений локус у хромосомі;
В). ознаки успадковуються зчеплено одна з одною;
Г). ген займає будь-який локус у хромосомі.
53. Позначте захворювання людини, яке успадковується через Х-хромосому:
А). кір;
Б). саркома;
В). краснуха;
Г). дальтонізм.
54. Вкажіть каріотип жінки з порушенням кількості статевих хромосом: А). 44 аутосоми + XXX;
Б). 44 аутосоми + ХУ;
В). 44 аутосоми + Ґ0;
Г). 44 аутосоми + XX.
55. Позначте положення хромосомної теорії Т. Моргана:
А). що ближче розміщені гени в хромосомі, то частіше відбувається кросинговер між ними;
Б). що далі розміщені гени в хромосомі, то частіше відбувається кросинговер між ними;
В). в одному локусі може розміститись кілька генів;
Г). гени, що визначають різні ознаки, розміщені в різних парах хромосом.
56. Позначте правильне твердження:
А). гомогаметна стать утворює кілька типів гамет;
Б). яйцеклітина людини має 22 аутосоми;
В). чоловіча стать завжди гетерозиготна;
Г). парні хромосоми, однакові у самців і самок, називають гетеросомами.
57. Вкажіть нормальний каріотип чоловіка:
А). 44 аутосоми + ХУ;
Б). 44 аутосоми + XX;
В). 44 аутосоми + У;
Г). 46 аутосом + ХУ.
58. Вкажіть гетерозиготу за II групою крові: А). ІАІА;
Б). ІАІВ;
В). ІАІО;
Г). ІВІО
.59. Вкажіть генотип людини з І групою крові:
А). ІАІА;
Б ). ІВІВ;
В). ІАІВ-
Г). І°І°
60. Вкажіть гомозиготу за III групою крові:
А). ІАІА;
Б). ІВІВ;
В). ІАІВ-
Г). І°І°
61. Вкажіть генотип IV групи крові:
А). ІАІО;
Б). ІВІВ;
В). ІАІВ-
Г). І°І°
62. Вкажіть вид взаємодії неалельних генів:
А). кодомінування;
Б). комплементарність;
В). повне домінування;
Г). проміжне успадкування.
64. Вкажіть групу крові, якої не може бути в дітей, якщо обоє батьків мають IV групу крові:
А). І;
Б). III;
В). II;
Г). IV.
65. Позначте кількість алельних генів у людській популяції, які кодують групи крові за системою АБО:
А). 1;
Б). 3;
В). 2;
Г). 46.
66. Позначте групи крові дітей, якщо в батьків І і IV групи крові: А). І і II;
Б). III і IV;
В). II і III;
Г). І і III.
67. Відхилення від законів Менделя спричиняють процеси ...
А). зчепленого спадкування;
Б). взаємодії алельних генів;
В). взаємодії неалельних генів;
Г). розходження хромосом.
68. Явище зчеплення спостерігається між генами ...
А). однієї хромосоми;
Б). тільки аутосом;
В). різних хромосом;
Г). тільки Х-хромосом.
69. Позначте кількість груп зчеплення генів у самки миші, якщо набір хромосом у соматичних клітинах становить 40: А). 20;
Б). 60;
В). 40;
Г). 80.
70. Вкажіть набір хромосом у яйцеклітинах курки, якщо її соматичні клітини містять 18 хромосом:
А). 16А + ХХ;
Б). 8А + Х або 8А + У;
В). 16А + ХУ;
Г). 17А + X або 17А + У.
71. Вкажіть групи крові й генотипи батьків, якщо в сина І група крові (0), а в дочки IV (АВ):
А). II (АО), III (ВО);
Б). І (00), IV (АВ);
В). II (АО), III (ВВ);
Г). І (00), III (ВО).
72. Вкажіть імовірність народження хворих на гемофілію синів, якщо мати гетерозиготна, а батько здоровий за цією ознакою: А). 0%;
Б). 50%;
В). 25%;
Г). 75%.
73. Вкажіть ймовірність народження хворих на гемофілію хлопчиків, якщо мати здорова (гомозиготна), а батько гемофілік: А). 0%;
Б). 50%;
В). 25%;
Г). 75%.
74. Вкажіть прізвище вченого, який довів, що гени в хромосомах розміщені в лінійному порядку:
А). Е. Чермак;
Б). В. Йогансен;
В). В. Бетсон;
Г). Т. Морган.
75. Вкажіть назву схрещувань, за допомогою яких визначають відстань між зчепленими генами:
А). обернені;
Б). реципрокні;
В). зворотні;
Г). аналізуючі.
76. Наслідком кросинговеру в соматичних клітинах може бути ...
А). поява нового органу;
Б). стимуляція клітинних циклів;
В). утворення соматичних химер;
Г). поява в потомстві особин із перекомбінацією ознак.
77. Вкажіть, якої групи крові не може бути в батька, якщо в дитини група крові 0, а в матері В:
А). А;
Б). АВ;
В). В;
Г). 0.
78. У батька II група крові, а в матері III. Вкажіть можливі групи крові в дітей, якщо батьки гетерозиготні за цією ознакою:
А). АО, ВО, АВ, 00;
Б). АА, ВВ;
В). АО, ВО;
Г). АА, ВВ, 00.
79. У хлопчика І група крові (О), а у його сестри IV (АВ). Позначте групи крові та генотипи батьків:
А). друга (АО); третя (ВО);
Б). перша (00); четверта (АВ);
В). друга (АО); третя (ВВ);
Г). перша (00); третя (ВО).
80. Позначте умови спадкування гемофілії хлопчиками:
А). батько несе у своїй Х-хромосомі дефектний ген;
Б). мати гомозиготна, хвора на гемофілію;
В). мати в одній зі своїх Х-хромосом несе дефектний ген;
Г). батько фенотипно здоровий, а мати гомозиготна з нормальним процесом зсідання крові.
81. Вкажіть, у якому випадку дівчинка може успадкувати гемофілію:
А). батько у своїй Х-хромосомі несе дефектний ген, а мати гомозиготна й фенотипно здорова;
Б). батько несе у своїй Х-хромосомі дефектний ген, а мати гетерозиготна за цією ознакою;
В). мати гетерозиготна за цією ознакою і хворіє на гемофілію;
Г). батько здоровий, а мати гетерозиготна за цією ознакою.


Приложенные файлы

  • doc 23350828
    Размер файла: 138 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий