КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 5 КЛАС Німецька мова І — ІІ семестрКАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Німецька мова (1 – й рік навчання), 5 клас.
Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів
М.М. Сидоренко, О.А. Палій. – К.: Грамота, 2013.

Bчителя: Мартиньчук Сніжани Ігорівни
Дата № Тема уроку Інтегровані змістові лінії Очікувані результати Лінгвістична компетенція Види мовленнєвої діяльності Фонетика Граматичний
Матеріал Лексичний матеріал Аудіювання Говорі- ння Читання Письмо Тема 1: «Machen wir uns bekannt!»
1 Guten Tag!
(Добрий день!)
Hallo, Kinder! Громадянська відповідаль-ність Уміє вітатися та прощатися, називати своє ім’я, запитувати, як звати співрозмовника, звідки він. Звуки:
[а],[а’],
[d], [t],
[o:], [m], [n].
Пісня:
«Guten Tag!» Особові займенники: ich, du, дієсловоseine у 1-й і 2-йособах
однини. GutenTag! Guten Morgen!Guten Abend!
Gute Nacht!
Wie heißt du? — Ich heiße Anna. Ich bin Ada.Woher bist du?
Ich bin aus der Ukraine. Вітання. Питальні та розповідні речення. Впр.4 ст.8 Фрази знайомства та прощання Впр.3(А)ст.8 Букви:Аа,Dd,OoMm,Nn.
Слоа. Букви Писати букви. Вивчити фрази. Впр.5(с)за заповни табличку
ст.9
2 Wie geht’s?
(як справи?)
Громадянська відповідаль-ність Уміє розпитувати про справи інших та розповідати про місце проживання Звуки:
[e],[i],[s]
[i:],[z],[t],
[h], [ei].
Пісня:
«Hello». Дієслова зв’язки ist, sind. Відмінювання дієслів у/ та//ос. Однини. Wie geht’s?, Klasse! Super! Рrima! Gut! Еsgeht,
schlecht.
Woher kommst du? — Ich komme aus Berlin.
Sehr angenemen.
Знайомство. Питальні та розповідні речення.Впр.1 (В), 2(В)
С.10. Фрази: Wie geht’s? Woher kommst du?
Діалоги. Впр.3(с)
С.11.
Букви Іі,Ее,Нh,
Ss,Tt, слова Впр.8
(с13). Букви
Впр.5ст.12 Впр.1ст.13
Заповнити табличку. Впр.2
Записати слова.
3 Ich wohne in Berlin
(Я живу в Берліні) Громадянська відповідаль-ність Уміє розпитувати інших про місце проживання та розповідати про своє місце проживання. Уміє рахувати до 12. Звуки: [s][k]
[m][b]
Пісенька
«Eins, zweinPolizei» Закінчення дієслів в /та //ос.
Однини. Wo wohnst du? — Ich wohne in ...
eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Питальні та розповідні речення.
Впр.1(А) ст.14. Пісня
«Wie geht`s» Діалоги.
Впр. 1(В) ст..14,
Впр. 3ст.14. Слова, короткі речення. Впр.8
С.15, Впр.2
с16. Букви,
Слова.
Впр.7
с.15
Впр. 2(В) с16 Вивчити фрази, навчитися читати слова. Впр.1 с.16.
4 Wer ist das?
(хто це?) Громадянська відповідаль-ність Уміє надавати інформацію про себе, про свій вік та вік друзів. Уміє перепитувати та виражати сумнів. Уміти рахувати до 12. Звуки:[n:]
[r] [v] [b] [g]
Лічилка
Eins, zwei, drei… Питальне речення з пит.словом
Wer.
Порядок слів у пит. Розповідному реч. Числівники від 1 до 12. Wer ist das? — Das ist ...
Wie alt bist du
Ich bin 11. — Wie alt ist sie?
Sie ist auch 11. Діалоги.
Впр. 2(А), 5(А)
С.18. Запитання
Ist das …?
Sind das…?
— Wiealtbist du?
Впр.3, 5(А),6 ст. 18,19 Букви, слова.
Впр. 4(А)
Ст.18
Впр.7 с19 Букви, слова
Впр.1 (А)
Ст.20 Записати популярні українські імена
Впр. 2.
с 20
5 Das bin ich
(Це я) Громадянська відповідаль-ність Уміє надавати інформацію про себе. Уміє надавати заперечні речення. Вміє вибачатися, ввічливо спілкуватися з друзями. Звуки:
[p] [L] [f] [c] [k] [h]
Пісенька
"Eins, zwein, bunlesEi».
Заперечні речення з
Nein .
Порядок слів в заперечному реченні. Питальні речення з питальними словами:
Wei?Woher?
Wer?Wo? Nein. Entschuldigung. Bitte. Macht nichts.
Wie heißt du? Woher kommst du? Wer ist das?
Wo wohnst du? Питальні та розповідні речення.
Впр.2,3(В)
с21 Діалоги
Впр. 3(В)
Ст.21, Впр.5(В)
Ст22. Впр.2(В) Ст.23 Діалог
Впр.4(А)с.215(А)с.22, Впр.6с.22 Букви:
Рр, Ll, Ff,Cc,
ck,ch.
Впр.2(А)
С.23 Впорядкувати речення з питальними словами: впр. 1с.23
6 Du und ich.
(Ти і я) Громадянська відповідаль-ність Уміє розповісти товаришеві про себе, уміти розповісти про друга за його візиткою.
Уміє вести поширені діалоги. Уміє описувати малюнок. Звуки:
Звукосполучення
Інтонація речень.
Впр.2(А)
с.24. Питальні речення з питальними словами та без них.
Стверджувальні та заперечні речення. Повторення вивченої лексики. Діалог. Впр.1(А),
2(А)с.24 Гра
Впр.2(С)
С.24
Впр.3,4,5
с.25 Букви, слова та речення. Впр. 6
С.26 Букви та буквосполучення.
Слова з вивченими буквами.
Впр.5(В) с.25 Впр.6 с.26.
Навчитися читати, заповнитита таблицю. Підготуватись до к/р.
Тема 2. MeineFamilie. (Моя сім’я ), (уроки 1-9)
1 (7) Das ist eine Familie.
Це сім’я. Екологічна безпека та сталий розвиток Рекомендує членів своєї родини та характеризувати їх. Пісенька
«Auf die Frage»…
Означений артикль. Особові займенники er, sie,es,sie.
Однина і множина іменників. Рід. Wessen?
Р. в. іменників. die Eltern, der Vater, die Mutter, die Großeltern, der Opa, die Oma,
das Kind, der Sohn, die Tochter, die Geschwister, der Bruder,
die SchwesterПісня« Die Familie».
Впр.1(А)
Ст.34 Гра «Ланцюжок»- діалогічне мовлення.
Впр.3(А)
(В)с.35 Впр.2
С.35,
4(В)
С.35
Нові слова.
Впр.4(А)
С.35
Навчитися читати слова,
текст.
2 (8) Wie ist der Mensch?
(Яка людина?) Здоров`я і безпека Рекомендує членів своєї родини та давати їм характеристику.
Обмінюватись репліками на рівні діалогу. Повторення вивчених звуків. Наголос.
Віршик «Eikas»
Інтонація вірша, вимова приголосних. Антоніми.
Прикметники. Питальні речення. jung, alt, klein, groß, lustig, traurig, gut, böse, nett, mutig, klug.
Wie bin sch? Wer ist das? Пісенька «Die Familie».Впр. 2,ст.37.
Впр.3,с.38
Впр.4(С),с.38 Нові слова, впр. 1,(В),с.37-38 Нові слова і вирази. Речення про свою см’ю.
Впр.1,с.39 Ставити запитання до речень
Впр. 2,с.39
3 (9) Was macht Erika? — Sie lernt.
Що робить Еріка?
Вона вчиться. Громадянська відповідаль-ність Рекомендує членів своєї сім`ї,
Характеризує їх, вказувати на рід занять.
Розповідає про сім‘ю товариша. Німецькі прізвища,
Впр. 2(В),
С.40 Закінчення дієслів теперішнього часу І,ІІ,ІІІ ос.
однини. lernen, singen, rennen, tanzen, basteln Was macht Anna? — Sie tanzt Діалог с.40 впр.2(А)
Розповідь про сім`ю.
Діалог гра «Ланцюжок». Гра «Відгадай.
Впр.3,4,
С.41 Нові слова.
Впр.
2(С)
С.41 Впр. 1(С),
С.40
Слова,
Вирази. Доповнити речення впр.1, с.41
Поставити запитання до речень.
Впр.2,с.41
4
(10) ICH MALE GERN
Я охоче малюю Здоров`я і безпека Вміє розказати про себе та свого друга.
Складає діалог. Римування» »
Впр.1,(А)
С.42
Вимова слів, інтонація Розповідні та питальні речення в теперішньому часі. malen, turnen, spielen, springen Ich male gern. Впр.2(А),
(В), с.42
Діалоги за малюнками.
Гра «Ланцюжок».
Впр.3,с.43
Впр.5,с.43 Тексти:
Впр.4(В),с.43 Нові слова.
Складання речень з новими словами. Доповнити текст;
Записати в зошит.
Прочитати текст.
Впр.1,2,
с.44
5
(11) Das sind die Elter
(Це батьки) Громадянська відповідаль-ність Вміє рекомендувати сім’ю свою та інших, характеризуючи їх; використовувати в мовленні числівники від 1 до 20 Впр.2(А),(В), с.45.
Римування. Вимова числівників. Множина.
Sie sind.
Дієслова в ос. мн.
Числівники1-20 Das sind Taras und Erika. Siespielen. Числівники, тексти.
Впр.3(А),с.45,
4(А),с.45
Складання діалогів за аналогією.
Впр.3(В),
4(с),с.45 Діалог с.44
Впр.3(В)4(А),с.45
Впр. 4(С),
С.46 Нові вирази,
Числівники.
Впр. 2(В)
4(А),с.45 Виправити помилки і записати в зошит.
Впр. 1(А)с.46,
Прочитати текст, поставити зошит.
6
(12) DAS IST MEIN VATER
Це мій батько Громадянська відповідаль-ність Уміє рекомендувати свою сім’ю та сім’ю товариша,
Використовуючи присвійні займенники. Складає розповіді за картинкою та запитаннями. Римування с.47.
Складання власних римувань.
Вимова звуків та інтонація речень.
Впр.4(В),
С.48 Присвійні займенники.
Роди іменників, число іменників. der Freund, die Freundin, Klavierspielen, mit Murka spielen mein(e), dein(e), sein(e), ihr(e) Впр.3(А),
С.47.
Текст с. 47 Впр.3(А),
3(В),с.47.
Складання розповіді про сім’ю Тараса з допомогою запитань
Впр.4(В),
С.48,5с.48.
Впр..1(А),
С.46, 1(В),с.47,
3(А),(В), с.47,
Текст с.48 Нові слова, таблиця с.47.
Впр. 3(В),
С.47 Заповнити таблицю,
Записати в зошит
С.49, впр.1
Розказати про свою сім”ю.
7
(13) SINGT ER? — NEIN, ER SINGT NICHT.
Він співає? – Ні. Підприємливість та фінансова грамотність Характеризує друзів, вказуючи на їхні улюблені заняття. В мовленні використовувати заперечення
nicht Інтонація речень з запереченням nicht
Вимова звуків.
Впр.2,с.50 Заперечні речення з заперечнням
Nicht.
Порядок слів у цих реченнях.
Р.в. іменників.
Des Kindes
Des MadchensNicht, aber.
Ich singe nicht –
Ich tanze.
Nein? Ich male
Nicht gern. Текст про дітей.
Впр.1(В),с.49. Розповідь про дітей с.49.
Впр.2,с.50.
Гра «Відгадай»
Впр.3,с.50
Гра «Ланцюжок»,с.51. Впр 4(А),с.50,
5(А),с.51,7,с.51. Нові вирази.
Впр.1(С),
С.49. Розглянути малюнки, прочитати.
Відредагувати речення.
Впр. 1(А),
1(В),с.52.
8 (14) DAS IST MEINE FAMILIE.
Це моя сім’я
Громадянська відповідаль-ність Уміє давати характеристику своєї сім’ї;
Читає та складати листа про свою сім’ю, сім’ю інших. Вимова числівників. Інтонація речень з числівникам.
Впр.2(В),
С.53. Порядок слів в розповідному та питальному реченнях. Множина іменників. Liben, die Geschwister,
die Schwester,
der Bruder, die Frreunde,
die Eltern.
Впр.3(А)
С.54.
Текст про батьків. Інсценування діалогу
С.53.
Впр.3(С),
С54. Впр.2(А),
С.53,
4(А), с.55 Впр. 1,с.53
3(В),с.54,
4(В),с.55 Заповнити табличку с.56.
Прочитати лист.
Підготуватись до к/р.
9
(15) Контр. урок
Контроль лексичних та граматичних навичок
Тема ІІІ. Schule(Школа). Уроки (1-8)
1
(16) Das Klassenzі-mmerКласна кімната Підприємливість та фінансова грамотність Розповідає про класну кімнату. Описує картинки. Лексика до теми. Інтонація речень. Наголос у словах.
Впр. 2(А),
С.64. Множина іменників.
Порядок слів у реченні. Die Tafel, der Schwamm, die Kreide, der Stuhl, der Lehrertisch,
der Bücherschrank, das Fenster, die Schulbank, die Tür; hell Вірш«hinrs ist das Fenster»
Впр.3(А),
С.65. Опис класної кімнати.
Впр.3(В),
С.65. Впр.2(А),
С.64;
3(А),4(А),
С.65. Нова лексика.
Впр.4(В), С.66. Доповнити і записати речення,
Впр.4(С),
С.66.
2
(17) MEINE FEDERTASCE.
Мій пенал. Підприємливість та фінансова грамотність Розповідає про школу, називати речі, які знаходяться в пеналі, описувати їх. Впр.1(А),
С.66.
Пісенька – лічилка Неозначений артикль в однині та множині іменників. Заперечний займенник Kein. Der Kuli, der Spitzer, der Bleistift, der Filzstift, der Radiergummi,
der Pinsel, das Lineal, die Schere, neu, modern, spitz, lang, liegen. Впр. 4,5,с.67.Діалоги. Гра «Ланцюжок»,гра «Снігова куля».с.66
Гра «Відгадай»
Впр.6, с.67 Слова, вирази.
Впр.1(В) с.66.
Впр.7(А), с.67, текст
Meine federtascheЛексичне матеріал до уроку. Впр8(В), с.68. Описати свій пенал.
Впр.1,2, с.68.
3
(18) ME INE SCHULTASCE
Мій портфель. Підприємливість та фінансова грамотність Веде бесіду про школу, шкільні речі, вміст портфеля. Складає ситуативні діалоги. Нова лексика.
Вппр.1(А),
С.69 Множина іменників, повторення числівників. Питальні речення з питальними словами. Die Schulsachen, das Buch, die Farbstifte, das Heft, die Schultasche,
das Tagebuch, die Mappe, die Farbe, das Papier
(das Blatt), der Klebstoff, schwer, leicht, suchen, kosten.
Was kostet…?
Вірш «Has du alles mit»
Впр.1(А)
С.69 Гра «Відгадай» с.69.
Впр.3,с.70.
Інсценування діалогу с.70. Нова лексика, впр. 2(А),
С.69, 4(А), 5(А),
Ст.70-71. Нова лексика, впр.3
с.70 впр.5(В),с. 71. Записати слова у множині.
Впр.5, ст.71
4
(19) WAS HAST DU?
Що ти маєш? Підприємливість та фінансова грамотність Веде діалог та розповідь, про шкільні речі, що потрібно мати у портфелі, на столі. Впр.1(А),
Сс.71
Інтонація речень. Дієслово мати,
Відмінювання дієслова
Haben за особами в одн. І множ.
Nom.
Gen. Займенників.
haben, brauchen, tut mirleid, wir, ihr, Sie, doch
ich habe ein lineal, einen Kuli und eine Schere.
Macht nichts. Впр.1(А),
С.71.
Діалоги. Впр.1(В),
(С),с.72.
Гра «Відгадай», впр.3,4,5(В),с.73. Нова лексика.
Діалог с.73,впр.5(А). Слова до теми, впр.1( ), Речення. Доповнити речення,
Впр.5(С). ст.73
5(20) DIE SCHULE.
Школа. Екологічна безпека та сталий розвиток Розповідає про школу, заняття школі, про улюблені предмети.
Уміє складати діалоги по темі. Впр.1(А),с.74.
Наголос у нових словах. Утворення складних іменників:
Lieblingsfac,
Lieblingslehrerstreng, das Lieblingsfach, marschieren, laufen, springen, hier,
denn, schadeБечівка.
Діалог
С.74 Складання діалогів, вппр.2(В), с..74.
Впр.4(А),(В),5(В)
С.75 Впр.3(В), (С), с.75
Впр.2(А)
С.74, впр.5(А),с.75.
Лексичне матеріал, впр.3(В), (С)с.75 Написати листа за зразком впр.5 (А).
Ст.75
6
(21) MACH MIT!
Роби зі мною. Підприємливість та фінансова грамотність Вміє спілкуватися по темі, використовуючи
Спонукальні речення. Впр.1(А) Наголошування спонукальна інтонація. Наказовий спосіб дієслів,
Спонукальні окличні речення. stehen, boxen, geben, besuchen, der Montag…, Вірш
«Schreiben-schreib». Впр..1(А), 2,с.76.
Ситуативне мовлення с.77.Гра с.78 Впр.1(А),
С.76,
6(А),с.77.
Впр.7,
С.78. Впр.2,
С.76.6(В),
С.77 Взяти інтерв’ю в однокласників.
Впр.1,с. 78.
7
22) IN DER SCHULE.
У школі. Громадянська відповідаль-ність Вміє вести ситуативну бесіду по темі, характеризувати предмети та особи. Навчився лічити додавати та віднімати в межах 100. Пісня
Числівники, впр.1(А), с. 79. Числівники від 20 до 100.
Порядок слів у реченні. Am Wochenende, fleißig, faul, kurz, plus, minus, durch, mal, ist. Schachspielen, Fotosmachen,, tanzen, Sport treiben, Compu-ter spiele machen.
Впр. 1(А),
С. 79
Діалоги впр. 6(А)с.80. Впр. 2(В), 3(А), с.79.
Ситуативне мовлення. Впр. 7(В), 8, с.81. Впр.1(В), с. 79, 6(А), с.80, 7(А),с.81. Впр.3(В),(С),с.80, впр.5, с.80 Записати про клуби.
Впр.1,2,с.81.
Підготуватися до к/р.
ТемаIV. DIE JAHRESZELTEN(Пори року). (уроки 1-6)
1(23) ES IST HERBST.
Осінь. Екологічна безпека та сталий розвиток Складає ситуативні діалоги за темою «Осінь».
Розповідає про осінь та заняття восени. Впр.1,с.90.
Лексика до уроку. Питальні реч. З питальним словом
Was macht
Dein Freund?
Es ist Herbst. Viel zu tun haben, Pilze im Wald suchen, Obstim Garten pflücken,
Beeren sammeln, die Zugvögel ziehen nach Süden,
Bäume pflanzen, die Sonne scheint, der Himmel, blau. Пісня «Jahreszeiten». Впр.1
С.90. Гра «Відгадай», впр.4,с.91.
Ситуативне мовлення: Was machstdu gern?
Впр.1,2 с.90, впр.5,с. 91(діалог) впр.6, с.92 Нова лексика, впр.6
С.92 Впорядкувати речення.
Впр.1, 2, ст.93
2
(24) DIE MONATE.
Місяці. Екологічна безпека та сталий розвиток Веде бесіду про осінь, осінні місяці.
Місяці року.
Розповідає, що хто робить за календарем. Впр.1,с.93
Назви місяців – наголошування, інтонація в реченні.
Впр.2,с.94 Порядок слів у реченні:
Прямий і зворотний. Der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, derJ uni,
Der Juli, der August, der September, der Oktober,
Der November, der Dezember. Вірш «Місяці».
Ст.93.
Впр.4(А), с. 94. Називати назви місяців. Впр. 3,с. 94, впр.4 (В), (С), с.95 впр. 5,с.95.
Гра с.95. Впр.1,с.93,
Впр.4(А), с. 94-95. Впр.4(В),
С.95.
Назва лексика Написати, що ти робиш від січня до грудня.
3
(25) HERBSTFEStE
Осінь свята.
Здоров`я і безпека Вміє розповідати про осінні свята, вести бесіду та складати діалоги по даній темі. вірш
«der Herbst»
Лексичний матеріал. Питальні речення Das Erntedankfest, der Herbstball, die Kirche, das Gemüse,
Die Nuss, die Blume, das Brot, die Ausstellung, weihen,
Der Gast, draußen. Pilzesuchen, Ba umep flanzen. Лист с.96.
Діалог (впр.3(А),
С.97. Відповіді на запитання до листа.
Впр.2(В),с. 96.
Впр.3(В), с.97, 4(С),с.97. Впр.1(А), 2(А),с. 96
Впр4(В),с.97. ВПР.3В ВПР.4С,
С.97 Доповнити текс с.98 впр.1.
3
(26) DER WINTER.
Зима.
Екологічна безпека та сталий розвиток Веде бесіду по темі. Розповідає про зиму та заняття дітей взимку. Вміє ставити запитання, відповідати на запитання по темі. Ричівка «Am Morgen»
Інтонація, вимова слів. Відмінювання дієслів за особами в однині та множині. rodeln, Schi (Ski) laufen, die Glückwunschkartenschreiben, einen
Schneemannbauen, eine Schneeballschlachtmachen, Schlittschuh
laufen, der Schlitten, der Silvester, der Nikolaustag, wenig, viel Впр.1, с.98.
Діалог- впр.7(А),
с.100 Заняття взимку, опис картинок, впр.2,с.99.
Впр.5,6,7- діалогічне мов. С.100
Гра «Ланцюжок»с.99. Впр.1,с.98
4,с.100;
Впр.7(А). Впр.8,с.100.
Впр.2,
с.99 Проч.текст
DER WINTER
Відповідати на запитання. Впр. 1,2,3, с.101.
4
(27) IM DEZEMBER.
VOR WEIHNACHTEN.
Перед Різдвом. Здоров`я і безпека Екологічна безпека і сталий розвиток Вміє розмовляти про зиму, зимові розваги, свята.
Веде діалог по темі. Вміє вести бесіду про зимові розваги, складати діалоги та розповіді за картинками. Вміє висловлювати прохання та подяку. Вірш.
с.102.
Вимова слів, наголос та інтонація. Lieber, gutter NikolausСт105.
Нова лексика-наголос у словах Коренева голосна в дієсловах при відмінюванні за особами,. Наказовий спосіб дієслів. Es gibt-
В однині та множині. Das Weihnachten, der Advent, die Kerze, der Adventskalender,
Der Adventskranz, die Girlande, die Schmucksachen. Впр.1(А)
С.102.
Впр.3(А)
С.103. Впр.1,
С.105
Діалоги, текст. Гра впр.4,
С.103.
Впр.6(В). Нова лексика, с.102-103, впр.5,с.103, впр.6(А).
Лист,с. 104 Впр.3(В),с.103, впр.7(В),
С.104.
Навчання написання листа. Впорядкувати речення, впр.1,2,
с.105.
Kontrollstunden. 1 Semester
1
(28) Контро-льний урок Контроль навичок аудіювання Повторити вивчений лексичний і граматичний матеріал.
2
(29) Контро-льний
урок Контроль навичок говоріння Повторити вивчений матеріал за І семестр.
3(30) Контро-льний урок Контроль навичок читання.
Повторити вивчений лексичний і граматичний матеріал
4 (31) Контро-льний урок Контроль навичок письма. Повторити вивчений матеріал за І семестр.
5(32) Узагаль-нюючий урок І семестру
ІІ семестр
№/Дата Тема уроку Очікуванний результат Інтегровані змістові лінії Лінгвістична компетенція Види мовленнєвої діяльності Домашнє завдання
Екологічна безпека та сталий розвиток Громадянська відповідальність Здоров`я і безпека Підприємливість та фінансова грамотність Фонетика Граматика Лексика Аудіювання Говоріння Читання Письмо Тема V. Одяг. (8 год.)
33 Що ти охоче носиш? Уміє розповісти про свій одяг, та розпитувати інших, що вони носять охоче Тлумачить функцію грошей у суспільстві.
Римівка «Die Mаdchen fragen Rocke“ Відмінювання за особами дієслів fragenDer Rock, der Anorak, der Pullover, der Schall, das Hemd, das Kleid, Die Hose, die Jacke,die Bluse, Mutze, der Stiefel. Впр.2, ст.117 Гра «Ich frage gern? Впр. 3 ст.117 Гра «Was Frage ich?
Впр. 4,ст.117 Впр.6(А),ст.117 Впр.6(В),ст.118 Ст.118, впр.1,2.Вивчити лексику, записати слова у множину.
34 Кольори одягу. Уміти давати характеристику предметам одягу за кольором. Вміти запитувати та відповідати про предмети. Вести діалог. Пояснює вибір одягу залежно від погоди.
Віршик, впр. 1, ст.118 Порядок слів питального та розповідального речення Shwarz, weiB, grun, rot, gelb, grau, draun, orange, uiolrt, end, weit. Впр.5(А),
Ст.. 120 Впр.3(С),ст.119
Впр.6(В),ст.121 Впр.3(В),ст.119
Впр.4(В),
ст.120 Впр.4(В),ст.120 Впр. 1,2,ст.. 121.
Скласти: записати речення,записати слова в одн.
35 Я в капелюсі. Уміти складати діалоги за темою «Одяг» Впр. 1,2 ст. 122 Дієслова з відокремлюваним префіксом Anhaben, anziehen,einpachen,der Hut, der Gürtel,das Tuch. Впр.1 ст.122 Впр. 3, ст 122 Гра «Ich gehe spazieren»
Впр. 4, ст122 Впр.1ст. 122.
Впр.6
ст.123 Впр.2(В),сс.122,
Впр.7, ст.. 123 Впр.1,ст.124,доповнитиреченнявпр. 2(А),выдкоригуватиречення
36 В бутіку. Уміти «робити замовлення» в магазині одягу та «продавати» одяг. Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету.
Римівкавпр. 1, ст. 124 [ü], [ä ], [ö]. Від мінювання дієсловаmochten за особами DieBoutigne,möchten, einkanfen,gefallen, zahlen. Впр.6, ст.126 Впр.2,3,ст..125
Впр.4(В), ст..125 Впр.4(А)
Ст..125
Впр.5, ст.125 Впр.7(А),
Ст..126 Впр. 1,2,
Ст.127.
Прочитати текст
за діалог.скласти діалог.
37 Урок розвиток граматичних навичок Прийменники Akkusativ Знати прийменники 3.в., вміти використовувати їх в мовленні. Пісенька ст..128 Приймен-ник в AkkFur, um, durch, gegen,achne,bisentlang,aussechen,wann ?
Ichmeine, ichglaube. Впр.1,ст128,
Впр.5(В), ст.130 Впр. 2(В),(С),
ст.129
Впр. 3(В),
ст.130
Гра «Ми пакуєм речі». Впр. 2(А), ст.128 Впр.3(А),ст.130 Впр.1(А),1(В), Впр.2,ст.131.
Записати речення в Akk.
38 Мій улюблений предмет одягу.
«KleidenmachenLeute». Уміти називати та характеризувати предмети одягу, та аксесуари. Вміти розповідати як виглядає хтось. Народна пісенька Warte und Weise. Утворення складних іменників. Zusammen passen, die Kaffe, der Orring, die uhr, die Krawatte, die Brille. Впр. 4(В),ст.133. Впр. 4(С), ст.133,
Впр.2(В), ст.135 Впр.. 2(В), ст.132,
впр.2,
ст.134,
впр.2(А), ст. 135 Впр.2 ст.134.
Впр.3(С),
сс.136 Впр.1(А),(В), 2,3,
Ст.137.
Описати особу з тексту.
39 Я і мода.
Підготовка до к/р. Вміти складати діалоги за темою «Одяг», вміти спілкуватись по темі. Впр. 1, ст.137 Порядок слів в реченні. unwichtig, verrückt, doof. Впр. 1,ст.137 Впр.2(С), ст.138,
Впр.3(В),ст. 139. Впр. 2 (В), ст.138,
впр.2, ст. 139 (кросворд) Ст.139, впр.4 Ст.139, впр.1, дати відповіді на запитання, впр. 2 – знати і записати
слова у словник.
40 Контрольна робота.
Тема VI Вільний час і хобі (8 год)
41 У мій вільний час. Уміти називати заняття у вільний час. Вміти написати листа про свій вільний час. Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку.
Впр. 1 ст. 146. Вживання прийменників am, mit- Die Freizeit,
Rad fahren,
fernsehen,
Bücher lesen, Musik hören, Computerspielen, machen, Gitarre spielen, schwimmen
Tennis/Fußballen/Volleyball spielen. Впр. 6(А), ст.147 Впр.2,ст. 146.Гра впр.3,ст.146, Гра
«Was machen ich gern». Впр.1,ст.146, впр.5(А),
Ст.147,
Впр.6(А), ст.147. Написати листа впр.6, ст.147. Ст.148,впр. 1,2 –впорядкувати
Тексти.
42 Мої хоббі. Вміти розповідати про своє хоббі та розпитувати про хоббі товариша. Обговорює розмаїття літературної спадщини.
Впр.1,ст. 149.
Ричівка
«Immer wieder Schule». Род. відмінок іменників.Розповідні та питальні речення. Das Hobby, Freunde treffen, verbringen, spazieren, stundenlang, faullenzen, leider- Впр. Ст.149 Гра «Was machst du gern»,впр.3, ст.149.впр.4,
ст.150 Впр.5(А),ст.150 Впр.5(В), ст.150 Ст.150,впр.1,2 Доповнити речення, скласти розповідь.
43 Я читаю охоче книжки Вміти спілкуватися з друзями про книги, хто що читає. Впр.1 ст. 151,[ä],[ü], Wo? Was? Wie oft? Wann? Gefallen, der Krimi, der Witz, die Comics,das Märchen, die Sciencefiction , die Erzählung, die Anekdote, das Gedicht. Впр.4(А),
ст. 152 Гра «Bücherwurm»
Ст.151, впр.3 (В),ст.152, впр.5 ст.153. Впр.3(А)
Ст.152,
впр.5(В),
ст.153 Впр.4, ст.152 Ст.154,впр.1,2,3,4.
Записати слова в зош.
44 Я танцюю охоче. Вміти розповідати про своє хоббі, писати листа. Впр. 1,ст.155. Питальні речення з питальними словами. Die Volkstänze, die Spartfänze, der Rock-n- Roll, der Breakdanze, der Hip-Hop, Spaß,bringen. Впр.3(А),ст.155 Впр.2(В),ст155. Впр.5, ст.156 Впр.4 (А),ст.156 Написати листа. Ст.156. написати вдома листа товаришеві, за запит. ст.156.
45 Я колекціо-ную іграшки Вміти розпитувати друзів про їхнє захоплення та розповідати про свої. Впр. 1(А), ст. 157. Множина іменників. Безос. займ. маn. Die Spielsachen, der Aufkleben,
die Puppe,
der Teddy, das Puppenhaus,
das Schiff, sammel. Впр.1, ст.157 Впр. 1(С), ст. 157. Гра «Was fehlt?»
Впр.4,5, ст.158 Впр.1
Впр.7(А), ст.158 Впр.5,
ст.158 Ст. 159-160.
Впр. 1-впорядкуватислова, впр.2,3,4.
46 Спорт - це здоров‘я Вміти ставити запитання та відповідати на них за темою «Спорт». Визначає власні спортивні уподобання та потреби.
Впр.1 ст.160. [äu]. Питальні слова. Sport treiben, weit springen, vorn seid träumen, Sportsendungen sehen, eine Sportzeitung lesen- Впр. 1, ст.160,
Пісенька«Gesundheit» Впр.2(В),ст.161, діалоги. Впр.3(А), ст 161. Впр.4, ст.161. Ст.162впр.1,2,3,4 впорядкувати розповідь, вивчити її.
47 Ми подорожуємо по Україні. Вчитися описувати картинки. Вивчити сторони горизонту. Пояснює необхідність прибирання за собою під час відпочинку, наводить приклади з власного досвіду.
Впр.1,ст. 163. –en. Складні іменники. Die Ukraine, die Heimat, die Stadt, die Hauptstadt, die Großstadt, reise. Римівка «Norden, Westen». Впр.2(В),ст.165,
Ігри ст.165. Впр.2 (А) ст. 163, впр.7(А), ст.166 Впр.3(А), ст.165, впр.7 (В), ст.166. Ст.. 167 впр. 1-2
Записати речення в зошит
48 Задоволення від подорожі.
Вміти розповідати про подорож в Німеччину. Впр.1,
ст.167 Питальні та розповідні речення. Порядок слів в реченнях. Die Reise,
Deutschland, das Vergnügen,besichtigen. Впр.1 (А), ст. 171 Гра «Groß-städte“
Впр.3,4,ст.169, діалоги. Впр.2 (А),ст. 168-169, впр.7, ст.170. Впр.2 (В),
Ст.169, навчальне написання листа. Ст. 171, впр.1,2 ст.171, підготуватись до к/р.
Тема VII. Весна (8 год.)
49 Звірі Вміти називати звірів та характеризувати їх за кольором. Розглядає природу як цілісну систему.
Впр.5(А)
Ст.179 Речення з модальним дієсловом kann Der Bär, der Wolf, das Krokodil,der Elefant, die Maus , der Affe,
der Hase, der Tieger, das Zebra, der Papagei, das Fleisch, klettern, fressen Впр. 1(А), ст. 178. Гра «Хто відсутній», гра «Відгадай»
Ст.178. Ст.179,
Впр.5(А). Впр.6(А),
Ст.179. Ст.180, впр.1,2, впорядкувати речення, скласти реч.
50 Які є звірі? Вміти давати характеристику звірям. Впр.1, ст.180. Прикметники. Das Insekt, gefährlich, tauchen, fauchen, fauchen, züchten. Вірш «Viele Tiere» Впр.3, ст.181, Гра «Відгадай хто я?» ст. 181, діалог. Впр.1, ст.180, впр.3, ст.181. Впр.5(А)
Ст.181,
Впр.3, ст.181. Ст.182, впр.1,2, описати звірів.
51 Це весна. Вчитися описувати пору року весну. Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів.
Впр.1ст.182 Множина іменників,неозначена форма дієслова
(повтор.) Es tauf, zurücrhommen, blühen,Knospen, bekommen, pflügen, säen. Впр.5,ст.184 Впр.2(А), ст.183, впр.4(В),ст.183.
Впр.6 ст.184 Ст.182, впр.1,впр.2,(А), ст.183. Впр.4, ст.183, впр.3(А), ст.183. Ст.184,впр.1(А),(В). Скласти розповідь про весну.
52 Весняні квіти Вміти називати весняні квіти, вказувати, де вони ростуть , характеризувати за кольором. Впр.1, ст. 185, пісенька. Множина іменників. Das Schneegläkchen , das Maiglockchen, die Tulpe, das Vailchen, die Narzisse, der Krokus, der Flieder. Впр.1, ст.185 Гра «Wie heißt die Blume?», ст.186,впр.4 (В),ст. 186. Ст.185, впр.1,2; впр.4, ст.186. Впр.6, ст.186. Ст.187,впр.1,2.
Знайти слова. Та записати в зошит
53 На провесні Вміти вести розповідь про весну Робить повідом-лення про складні погодні умови.
Впр.1, ст.187 Логічний наголос. Versteck spielen, schaukeln, rutschen. Впр.1, ст.187 Ст.188, впр.3,4.
Діалог, ст. 189. Ст.188, впр.5(А), ст.189, впр.6 (А). Впр.6(В), впр. 189. Ст.189, впр.1
–записати діалоги, впр.2
-розповісти про весну.
54 Ми святкуєм день народження. Вміти розповісти про свій день народження та привітати друзів. Вміти підписати святкову листівку. Впр. 1, ст.190[ü],[ä]
(повт.) Окличні речення. Der Geburtstag, allesGute wünschen, feiern, gratulieren. Впр.1, ст.190, впр.6(А), ст. 193. Гра «Щоя подарую?», гра впр.3(С), ст.191, впр.4(В), ст. 192. Впр.2(А), ст. 190, впр.5(А), ст.192. Впр. 6(В), .ст.193. навчання писати привітання, листівка. Ст.194, впр.1,2.
Написати листівку.
55 Пасха-льні символи. Вміти називати символи Пасхи, розповідати про це свято. Порівнює свята й традиції в різних країнах.
Впр.1,2, с. 194. Утворення складних іменників. Das Ostern, der Osterkuchen, das Osterei, die Osterkarte, der Osterhase, das Osternest, der Osterschmuck. Впр. 7, ст196. Гра «Що це?»,
Впр.4,5, ст. 195 Впр.4,5, ст.195, впр.6, ст.195. Впр.6, ст.195 Ст. 196, впр.1
-впорядк речення і картинки.
56 Велик-день настає. Контрольна робота Вміти розповідати про свято. «Великодня» та його символи в Німеччині. Впр.1, ст. 197 Розповідні та питальні речення. Die Ostermesse besuchen, backen,färben. Впр.4(А), ст.198. Впр.3 (В), ст.198. Впр.2, ст.197, впр.3(А), ст.197, впр.4. ст199,впр.5(А). Вп.4(С), ст.198. Ст.199, впр.1
-написати листівку, підготуватись до к\р.
Тема VIII. Літо (6 год.)
57 Наші літні радощі Вміти розповідати про літо та заняття влітку. Пояснює взаємозв’язок людини й навколишнього середовища та залежність її від природних ресурсів.
Впр.1, ст.208. Порядок слів у розповідному та питальному реченні. Заперечення Nein. (повтор.) Baden,zelten, Boot fahren, angeln, in der Sonne liegen, der Kopf tut weh. Впр.5(А), ст.208. Впр.2,3,4,ст.208.
Впр.7, ст.209(діалог) Ст.209, впр.7; ст208, впр.1. Впр.6, ст.209. Ст.210,впр.1, прочитати, інсценувати діалог
58 На морі Вміти розповідати про заняття влітку,вести розмову про відпочинок на морі. Планує краєзнавчу подорож.
Впр.1(А), ст.210 Дієслова в ІІ та ІІІ ос. однини. segeln, surfen,Wasserball spielen, Munscheln suchen, Eis essen, eine Sandburg bauen Впр.1, ст. 210 Впр.3,ст.211, складання діалогів ст.212 впр.5(В). Впр.5(А),
Ст.212 Впр.4(В)
Ст.121. Ст.213,впр.1, 2- записати запитання до речень.
59 Ми мандруєм Вміти називати заняття влітку, вести розмову за темою. Впр.1, ст.215 Дієслово brauchen-відмінювання Die Route bestimmen, kochen, den Rucksack packen Впр.3(А),ст. 216 Впр.2(В), ст.215, впр.4,5,6 (В), ст. 216. Ст.6 (А),
Ст.216 Впр.3(С),
ст.216. Ст.217, впр.1,2 –записати текст в зошит.
60 У селі Вміти називати свійських тварин,вести розмову про літо. Вміти характер.домашніх тварин. Наводить приклади участі родини у житті місцевої громади.
Впр.1,ст.
218 [ü][ö][ä] Відмінювання дієсловаfüttern DieKuh, dasSchuein, dasPferd, dasSchaf, dieZiege, derHund, dieKatze,füttern. Впр.3(А),
ст.218 Впр.2,3(В), ст.218, гра «Хто відсутній?»
Ст.219. Впр.6,ст.219.
Впр.7(А), ст.219. Впр. 2, ст. 218, впр. 7(В),ст. 220, впр.8, ст.220 Ст.220,впр.8 –записати речення.
61 Домаш-нє птаство Називати характеризувати дом. птицю. Впр.1,ст. 221. Порядок слів в розповідному реченні. Das Geflügel, der Hahn, das Huhn, das Küken, die Ente, die Gans, der Truthahn. Впр.1(А), ст.221. Гра «Wer fühlt?»Впр.4,5(В)
Ст.222. впр.2, ст 222 Впр.5, ст.223. Ст.223, впр.1,2 –скласти речення, записати
62 Мої літні канікули Уміти вести бесіду про літо, літні канікули,заняття влітку, подорожі. Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації при активному відпочинку.
Впр.1,ст.
224, наголос у словах. Прийменники nach, in. Das Ragenwetter,
der Sonnensche die Sommerferien Впр.4(А) ст.225 Впр.3(В) –діалог, впр.5,6(В), ст.225 Впр.3(А), ст.224, впр.6(А), ст.225 Впр.2,ст.224 Ст.226, впр1,2 –записати запитання.
63 Контроль навичок
аудіювання Підготуватись до контролю читання
64 Контроль навичок читання Підготуватись до контролю навичок говоріння
65 Контроль навичок говоріння Підготуватись до контролю навичок письма
66 Контроль навичок письма Повторити матеріал ІІ семестру
67 Підсумковий урок ІІ семестру

Приложенные файлы

  • docx 23318008
    Размер файла: 78 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий