Посібник МДА-2011


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Академія муніципального управління

Ф а к у л ь т е т м е н е д ж м е н т у


Кафедра державного управління
та місцевого самоврядування


Немирівська О., Немирівський Я.місцеві державні адміністрації


для студентів стаціонару та
заочного відділення


Київ - 2011
ЗМІСТ
Робочий план - 3
Програма курсу. - 4 - 5
Теми і плани лекцій... - 6 - 7
Теми і плани семінарських занять. .- 8 - 9
Рекомендована література .. - 10-12
Тематика рефератів, контрольних робіт, співбесід . - 13
Тест ... - 14-27

Додатки:

Конституція України ст.118, 119. - 28-29
Про місцеві державні адміністрації: Закон України ..- 30-49
Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України- 50-59
Про упорядкування структури апарату центральних органів
виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих
державних адміністрацій.. - 60
Структура місцевих державних адміністрацій . - 61-67
Типовий регламент місцевої державної адміністрації . - 68-81
Типове положення про управління охорони здоров'я обласної,
Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління
охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації..- 82-86
типові професійно-квалiфікаційнi характеристики посад
державних службовців місцевої державної адміністрації ... - 87-98
9. Рекомендації з організації праці державних службовців в
органах виконавчої влади..... . - 99-105

* * *РОБОЧИЙ ПЛАН

п\п Тема лекцій семінарів

1 Вступ до курсу 2 2

2 Місцеві державні адміністрації як ключова
ланка місцевих органів виконавчої влади 2 2

3 Зародження та етапи становлення низових
органів державнох влади загальної компетенції 2 2

4 Конституційно-правові засади діяльності
місцевих держадміністрацій 2 2

5 Призначення, функції та повноваження
місцевих держадміністрацій 2 2

структура місцевих державних адміністрацій
(статус, формування та діяльність керівного складу) 2 2

Структурні підрозділи місцевих держадміністрацій
формування, завдання, компетенція 2 2

8 Особливості й специфіка організації
та діяльності держадміністрацій у містах
зі спеціальним статусом 2 2

9 Організація роботи місцевих держадміністрації 2 2

Всього 18 18
ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Вступ до курсу.

Предмет, завдання та зміст курсу. Місце та значення курсу в системі професійної підготовки сучасного урядовця. Особливості вивчення курсу в Академії муніципального управління, зв’язок з іншими навчальними дисциплінами.
Сучасне поняття держави. Різномаїття поглядів на причини заснування та місце держави в життєдіяльності суспільства. Крах класового підходу до природи та ролі держави.
Етатизм як тенденція зростання ролі держави в житті сучасного суспільства.
Держава західна та східна: спільні риси та основні відмінності в побудові та призначенні.
Євроцентризм та його подолання в житті сучасного українського суспільства.

Тема 2. Місцеві державні адміністрації – ключова ланка місцевих органів виконавчої влади

Поняття про територіальне представництво та місцеве самоврядування.
Процес урядування як практичне здійснення публічної влади.
Теорія дихотомії – теоретична основа політико-адміністративної системи. Ол.Ф.Вів’єн, Вудро Вільсон, Макс Вебер й ін. творці науки про адміністрацію.
Державна адміністрація - органічна складова політико-адміністративної системи. взаємовідносини державної адміністрації з політичним керівництвом держави.
Центральна та місцева державна адміністрація.
Роль та значення місцевих структур в сучасній державній адміністрації.
Заснування та еволюція місцевих держадміністрацій в незалежній Україні.

Тема 3. Конституційно-правові засади побудови й функціонування місцевих держадміністрацій.

Місцеві державні адміністрації - єдиноначальні органи виконавчої влади загальної компетенції.
Конституція України, Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, “Типовий регламент місцевої державної адміністрації”, інші нормативно-правові акти та їх значення для організації і діяльності державно-владних структур загальної компетенції місцевого рівня.
Взаємовідносини між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування в сучасній Україні.

Тема 4. Призначення, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій

Процедури призначення посадових осіб та іншого особового складу місцевих держадміністрацій.
Основні функції (напрямки діяльності) місцевих державних адміністрацій. Повноваження та структура керівного складу місцевих державних адміністрацій.

Тема 5. Склад та структура місцевих державних адміністрацій
Керівний склад держадміністрацій, його роль в організації роботи місцевих держадміністрацій.
Голови місцевої державної адміністрації – єдиноначальні керівники низових органів виконавчої влади загальної компетенції, їх відповідальність, підлеглість та підконтрольність.
Заступники голів місцевих держадміністрацій, їх місце і роль в організації та діяльності місцевих держадміністрацій.
Керівники структурних підрозділів як безпосередні організатори роботи особового складу держадміністрацій.

Тема 6. Структурні підрозділи місцевих держадміністрацій

Місце структурних підрозділів у проведенні державної політики на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
Положення про структурний підрозділ як головний нормативно-правовий документ, що визначає місце, повноваження, функції та структуру підрозділу.
Посадові інструкції, їх розробка та роль в організації роботи особового складу держадміністрацій.
“Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців“ як основа розробки конкретних посадових інструкцій особового складу держадміністрацій, конкретних завдань, обов’язків та повноважень, прав, знань, кваліфікаційних вимог.

Тема 7. Організація роботи місцевої державної адміністрації

Розподіл обов’язків між головою та заступниками місцевих державних адміністрацій.
Планування роботи посадових осіб та особового складу місцевих держадміністрацій.
Апарат та допоміжні органи місцевої держадміністрації, організація їх роботи.

Тема 8. Особливості організації та діяльності держадміністрацій у містах зі спеціальним статусом.

Особливості функціонування органів публічної влади у мм. Києві та Севастополі.
Закон України “Про столицю – України місто-герой Київ“ – правова основа побудови та функціонування органів публічної влади в м. Києві.
Специфіка організації місцевого самоврядування та виконавчої влади в м. Севастополь.

Тема 9. Сучасна кадрова політика та кадрова робота (зарубіжний досвіт та вітчизняна практика).

Необхідність нового підходу до формування та проведення кадрової політики в незалежній Україні.
Поняття “кадрова політика“, “державна кадрова політика“, “кадрова робота“
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації урядовців – важливе завдання держави.
Сучасна система підготовки нової адміністративної еліти та її значення в подальшому удосконаленню вітчизняного державотворення.
Академія муніципального управління та її роль в підготовці нової генерації урядовців низового рівня.

Плани лекцій
Тема 1. Вступ до курсу.

1. “Місцеві державні адміністрації“ як навчальна дисципліна, її специфіка.
2. Предмет та завдання курсу; актуальність його вивчення для сучасного урядовця.
3. Зв’язок курсу з іншими державознавськими дисциплінами.
Особливості вивчення курсу в Академії муніципального управління.

Тема 2. Місцеві державні адміністрації – ключова ланка місцевих органів виконавчої влади

1. Поняття про територіальне представництво та місцеве самоврядування.
2. Державна адміністрація - органічна складова політико-адміністративної системи.
3. Роль та значення місцевих структур в сучасній державній адміністрації.
4. Заснування та еволюція місцевих держадміністрацій в незалежній Україні.

Тема 3. Конституційно-правові засади побудови й функціонування місцевих держадміністрацій.

1. Місцеві державні адміністрації - єдиноначальні органи виконавчої влади загальної компетенції низового рівня.
2. Конституція України, Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, “Типовий регламент місцевої державної адміністрації”, інші нормативно-правові акти та їх значення для організації і діяльності державно-владних структур загальної компетенції місцевого рівня.
3. Взаємовідносини між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування в сучасній Україні.

Тема 4. Призначення, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій

1. Процедури призначення посадових осіб та спеціалістів місцевих держадміністрацій.
2. Основні функції місцевих державних адміністрацій.
3. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

Тема 5. Склад та структура місцевих державних адміністрацій

1. Керівний склад держадміністрацій, його роль в організації роботи місцевих держадміністрацій.
2. Статус голів місцевої державної адміністрації (відповідальність, підлеглість та підконтрольність).
3. Заступники голів місцевих держадміністрацій, їх місце і роль в організації та діяльності місцевих держадміністрацій.
4. Керівники структурних підрозділів як безпосередні організатори роботи особового складу держадміністрацій.

Тема 6. Структурні підрозділи місцевих держадміністрацій

1. Місце структурних підрозділів у проведенні державної політики на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
2. Положення про структурний підрозділ як головний нормативно-правовий документ, що визначає місце, повноваження, функції та структуру підрозділу.
3. Посадові інструкції, їх розробка та роль в організації роботи особового складу держадміністрацій.

Тема 7. Організація роботи місцевої державної адміністрації

1. Розподіл обов’язків між головою та заступниками місцевих державних адміністрацій.
2. Планування роботи посадових осіб та спеціалістів місцевих держадміністрацій.
3. Апарат та допоміжні органи місцевої держадміністрації, організація їх роботи.

Тема 8. Особливості організації та діяльності держадміністрацій у містах зі спеціальним статусом.

1. Особливості функціонування органів публічної влади у мм. Києві та Севастополі.
2. Закон України “Про столицю – України місто-герой Київ“ – правова основа побудови та функціонування органів публічної влади в м. Києві.
3. Специфіка організації місцевого самоврядування та виконавчої влади в м. Севастополь.

Тема 9. Сучасна кадрова політика та кадрова робота (зарубіжний досвіт та вітчизняна практика).

1. Поняття “кадрова політика“, “державна кадрова політика“, “кадрова робота“
2. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації урядовців – важливе завдання держави.
3. Академія муніципального управління та її роль в підготовці нової генерації урядовців низового рівня.
* * *
ТЕМИ І плани семінарських занять

Тема 1. Вступ до курсу.

1. Предмет, завдання та зміст курсу.
2. Адміністративна наука, її роль та місце в державознавстві.
2. Сучасне поняття держави.
3. Етатизм як тенденція зростання ролі держави в житті сучасного суспільства.

(Див. Джерела та література: 11,12,13, 20,23,25,26,27,28,29,38,42,44,47,48,50)

Тема 2. Місцеві державні адміністрації – ключова ланка місцевих органів виконавчої влади

1. Поняття про територіальне представництво та місцеве самоврядування.
2. Державна адміністрація та політичне керівництво держави.
3. Роль та значення місцевих структур в сучасній державній адміністрації.
4. еволюція становлення місцевих держадміністрацій в незалежній Україні.

(Див. Джерела та література: 10,14,15,22,25,26,30,31, 31,32,33,37,47,51)

Тема 3. Конституційно-правові засади побудови й функціонування місцевих держадміністрацій.

1. Місцеві державні адміністрації - єдиноначальні органи виконавчої влади загальної компетенції.
2. Конституція України, Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, інші нормативно-правові акти та їх значення для організації і діяльності державно-владних структур загальної компетенції місцевого рівня.
3. Взаємовідносини між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування в сучасній Україні.

(Див. Джерела та література: 1,2,4,23,25,26,32,34,35,51)

Тема 4. Призначення, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій

1. Формування складу місцевих держадміністрацій.
2. функції місцевих державних адміністрацій.
3. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

(Див. Джерела та література: 1,2,4,7,12,15,22,24,25,26,27,30,31,36,37,51)

Тема 5. Склад та структура місцевих державних адміністрацій

1. Керівний склад держадміністрацій, його роль в організації роботи місцевих держадміністрацій.
2. Статус голови місцевої державної адміністрації.
3. Роль і місце заступників голів місцевих держадміністрацій в організації та діяльності місцевих держадміністрацій.
4. Статус і роль керівників структурних підрозділів держадміністрацій.

(Див. Джерела та література:1,2,4,6,9,16,31,36,37,49,51 )

Тема 6. Структурні підрозділи місцевих держадміністрацій

1. Місце структурних підрозділів у проведенні державної політики.
2. Положення про структурний підрозділ, його роль у встановленні повноважень особового складу.
3. Посадові інструкції, їх розробка та роль в організації роботи особового складу держадміністрацій.
4. “Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців“ як основа розробки конкретних завдань, обов’язків та повноважень, прав, знань, кваліфікаційних вимог до урядовців.

(Див. Джерела та література:1,2,6,7,9,17,25,26,27, 31,36,37,46,49)

Тема 7. Організація роботи місцевої державної адміністрації

1. Розподіл обов’язків між головою та заступниками місцевих державних адміністрацій.
2. Планування роботи посадових осіб та спеціалістів місцевих держадміністрацій.
3. Апарат та допоміжні органи місцевої держадміністрації, організація їх роботи.

(Див. Джерела та література: 1,2,8,9, 10,30,31,35,36,37,46,49 )

Тема 8. Особливості організації та діяльності держадміністрацій у містах зі спеціальним статусом.

1. Особливості функціонування органів публічної влади у мм. Києві та Севастополі.
2. Закон України “Про столицю – України місто-герой Київ“ – правова основа побудови та функціонування органів публічної влади в м. Києві.
3. Специфіка організації місцевого самоврядування та виконавчої влади в м. Севастополь.

(Див. Джерела та література: 1,2,3,5,7,26,37)

Тема 9. Сучасна кадрова політика та кадрова робота (зарубіжний досвіт та вітчизняна практика).

1. Поняття “кадрова політика“, “державна кадрова політика“, “кадрова робота“
2. Сучасна система підготовки нової адміністративної еліти та її значення в подальшому удосконаленню вітчизняного державотворення.
3. Академія муніципального управління та її роль в підготовці нової генерації урядовців низового рівня.

(Див. Джерела та література: 16,17,18,19,24,25,26,37,40,41,42,45,51,52,53)

Рекомендована література

Основна література

Конституція України / Прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Ст. 118,119.
Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року № 586-XIV.
Про столицю України - місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 року № 401-XIV.
Про затвердження порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1374.
Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у м. Києві державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 791.
Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996.
Про затвердження Порядку утворення структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, не передбачених переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та введення додаткової посади заступника голови місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 957.
Типовий регламент місцевої державної адміністрації: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263.
Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. - К.,2011
9а. Рекомендації з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади \ Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 N 55

Додаткова література

.Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К., 1997.
Білозерська Т.О. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до Європейської інтеграції \\ Форум права. – 2007. № 2. – С.11-19
Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. - К., 2000.
Бернар Гурней. Введение в науку управления. – М., Прогресс, 1969. (B. Gournay. Introduction a la science administrative. 1966)
Биков Л.Ф., Гамбур Л.С. Проблеми співвідношення взаємодії місцевих виконавчих та представницьких органів в Україні \\ Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. Монографія \ Вол. авт.; Відпов. ред.-проф. Н.Р.Нижник. - К.,1997.- С.301-311
Битяк Ю. П. Повноваження та організація діяльності місцевих державних адміністрацій, їх відносин з органами місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр.- Харків: Ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування, 2002. - Вип. 4. - СС. 3
Воронько О.О. Керівні кадри: державна політика та система управління. Навч. посібник. - К.,УАДУ,2000.
Державна кадрова політика і система роботи з кадрами державної служби \\ Вісник державної служби України.- 2001.- № 1,4.
Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія / Кол. Авт.; За заг. Ред. проф. О.Ю. Оболенського.-Хмельницький: Поділля, 1999.
Державне управління: теорія і практика / Під заг. ред. В.Г.Авер`янова.-К.,1998.
Драго Ролан (Roland Drago). Административная наука (Science Administrative) (1980). - М., Прогресс, 1982. – 245 с.
Дробуш І. Компетенційні спори між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями: шляхи їх вирішення // Управління сучасним містом. - 2001. - № 4/6. - C.74-81.
Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади \\ Право України. - 2001.- № 10.- С. 20-24.
Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС: порівняльний аналіз / Пер з фр. В. Ховхуна. - К.: Основи, 1996. - 420 с.
Концепція адміністративної реформи в Україні. - К.,1998.
Лазор О. Я., Лазор О. Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: Словник-довідник. - К.: Дакор, КНТ , 2005. - 336 с.
Лазор О.,Д., Лазор О.Я., Чмерис А.О. Територіальна організація влади в Україні: навчальний посібник. – К.,Дакор, 2007. – 576 с.
Малиновський В. Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Луцьк, 2000.
Малиновський В. Публічна адміністрація: постановка проблеми \\ Вісник НАДУ. - 2006. - № 1. - С.33-39.
Малиновський В. Сучасний стан і перспективи реформування публічної адміністрації в Україні \\ Вісник державної служби України. - 2009. - № 3. - С.21-25
Місцеві державні адміністрації \\ Державне управління: теорія і практика. К.,1998.- С.166-174
Місцеві державні адміністрації в Україні: організаційно-функціональна характеристика \\ Державне управління в Україні: організаційно-правові засади. Навч. посібник. К., 2002.- С. 65-74.
Мельник Ю.В. До питання про правовий статус місцевих державних адміністрацій // Зб. наук. пр. КНЕУ «Правове регулювання економіки». – К. – 2006. – С. 191-199.
Мельник Ю.В. Місцеві органи виконавчої влади в системі державних органів // Юриспруденція: теорія і практика. Вип. 6(20). – 2006. – С. 71-75.
Мельник Ю.В. Проблеми ефективності законодавства, що регулює діяльність місцевих органів виконавчої влади // Зб. наук. пр. КНЕУ «Правове регулювання економіки». – К. – 2005. – С. 191-199.
Мельник Ю.В. Характеристика нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади як вираження форми методу правового регулювання // Науковий потенціал світу 2004: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (1-15 листопада 2004 р.). – Дніпропетровськ, 2004. – Т. 48 – СС. 50-53.
Местные государственные администрации, организация их работы \\ Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление в Украине. Х.,2001.- С.186-197.
Немирівська О., Немирівський Я. Місцеві державні адміністрації. К., 2002.
Немирівський Я. Держава – керівна підсистема суспільства \\ Відкриті еволюціонуючі системи \ Друга міжнарод. наук.-практ. конф. 1-30 грудня 2003 року. Т.І. – К.-ВТУРоЛ.-2004.- СС. 49-50.
Немирівський Я. Високий професіоналізм урядовців – першочергова турбота держави: з історії підготовки державних службовців \\ Державне управління і право: Зб. наук. праць. Вип.. І. Частина І. К.,2006. - СС. 101-108.
Немирівський Я. З історії підготовки професійних урядовців в Україні \\ Сучасні проблеми та підходи у муніципальному управлінні. Серія ”Управління”. Вип.. 1/2007. Зб.наук.праць. К.,2007.-СС. 155-162.
Немирівський Я. З вітчизняної історії підготовки фахових урядовців (XVIII – поч. XX ст.) \\ Науковий вісник АМУ. Серія ”Управління”. Вип. 3 (5). Державне та муніципальне управління. За заг. ред.. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменко. К.,2008. - СС.47-55.
Немирівський Я. Публічна адміністрація: зародження науки про адміністрацію та її родоначальники \\ Європейські орієнтири муніципального управління. Ч. 2. М-ли н-пр. конф. за міжнародною участю 14 березня 2008 р. К.,2008. – СС.7072.
Немирівський Я. Місцеві власті – гарант стабільного розвитку територіальної громади \\ Збалансований (сталий) місцевий розвиток: теоретичні та практичні аспекти. М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 листоп. 2009 р. Зб. наук. праць. К.,2009. – СС.266-268.
Немирівський Я. до питання про сутність публічної адміністрації \\ Антикризові механізми регіональної та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-прктичної конференції (9 квітня 2010 р.) Ч. 2. К., 2010. С. 63-65.
Немирівський Я. З історії підготовки керівних кадрів політико-адміністративної системи урср \\ Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування. М-ли науково-практичної конференції за міжнародною участю (8 квітня 2011 р.). Ч. ІІ. К., 2011. С. 131-134.
Організація роботи місцевих державних організацій \\ Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. К., 2001.- СС.150-163.
Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток. К.,2010.
публічна адміністрація як центральна категорія адміністративного права \ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Соловйова О. М. Акти відділів та управлінь місцевих державних адміністрацій // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. - Харків: Ін-т державного будівництва та місцевого самоврядування, 2002. - Вип. 2. - С. 118 -123.
Староцяк Е(жи). Элементы науки управления. – М., Прогресс, 1965. (Jerzy Starosciak. Elementy nauki administracji. W. 1964).
Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За заг. ред. А. П.3айця. - К.: Видавничий дім ”Ін Юре”, 2002. - 928 с.
Шурубенко А. Конституційні підходи до розвитку навчання і управлінської підготовки кадрів \\ Вісник УАДУ.- 2000.- № 3.
Яковенко О. Сучасна кадрова політика: регіональний аспект \\ Вісник УАДУ. – 2000. - №3.
* * *
Тематика рефератів, контрольних робіт, тем співбесід

Досвід підготовки кадрів для місцевих органів державної влади.
Еволюція державного урядування в Україні (місцевий рівень).
Конституційні засади місцевого врядування в Україні.
Місцева державна влада у світлі адміністративної реформи в Україні.
Основні проблеми в діяльності держадміністрацій та шляхи їх подолання (місцевий досвід).
Особливості функціонування місцевих держадміністрацій на сучасному етапі.
Особливості трансформаційних процесів в державному управлінні на регіональному рівні.
Поняття про територіальне представництво.
Практика діяльності місцевих держадміністрацій (у певному напрямку).
Предмет, завдання та значення курсу “Місцеві державні адміністрації” у справі підготовки сучасних урядовців.
Проблеми взаємин держадміністрацій з органами місцевого самоврядування.
Проблеми використання зарубіжного досвіду організації роботи низових органів держави загальної компетенції в умовах українського державотворення.
Роль місцевих державних адміністрацій в державному управлінні.
Роль та значення місцевих органів в системі державного урядування.
Сучасна державна кадрова політика в Україні.
Територіальне представництво та місцеве самоврядування в Україні.
Територіальне представництво у світовому співтоваристві.
Функції та структура місцевих державних адміністрацій в сучасній Україні.
Шляхи реформування низових державно-владних структур в Україні.
Психологічні та правові аспекти підготовки урядовців.
* * *

ТЕСТ
1. Як можуть бути оскаржені рішення місцевих державних адміністрацій
а) рішенням Верховної Ради України
б) рішенням вищестоящого державного органу
в) в судовому порядку відповідно до закону

2. Як відшкодовується матеріальна шкода, завдана незаконними рішеннями посадових осіб місцевих державних адміністрацій
а) за рахунок голів місцевих державних адміністрацій
б) за рахунок держави
в) за рахунок посадової особи місцевої державної адміністрації, яка заподіяла шкоду

3. Чим визначаються умови оплати праці, соціального забезпечення посадових осіб місцевих державних адміністрацій
а) декретами Кабінету Міністрів України
б) рішеннями вищестоящих державних органів
в) Законом України "Про державну службу"

4. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій здійснюється за рахунок:
а) місцевого бюджету
б) Державного бюджету України
в) спонсорських коштів

5. Ким встановлюється фонд оплати праці працівників та видатки на утримання місцевих державних адміністрацій:
а) головами відповідних державних адміністрацій
б) Кабінетом Міністрів України
в) Президентом України

6. Ким визначається гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів і апарату місцевої державної адміністрації:
а) Президентом України
б) головою державних адміністрацій вищого рівня
в) головами відповідних місцевих державних адміністрацій (в межах виділених асигнувань)

7. Регламенти, що регулюють організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевих державних адміністрацій затверджуються:
а) Адміністрацією Президента України
б) головами відповідних місцевих державних адміністрацій.
в) Кабінетом Міністрів України

8. Ким затверджуються типові регламенти місцевих державних адміністрацій
а) Адміністрацією Президента України
б) Кабінетом Міністрів України
в) вищестоящим органом виконавчої влади

9. Ким утворюється апарат місцевої державної адміністрації:
а) вищестоящими органами виконавчої влади
б) головою відповідної ради
в) головою місцевої державної адміністрації (в межах виділених бюджетних коштів)

10. Ким призначається на посаду керівник апарату місцевих державних адміністрацій:
а) головою місцевої державної адміністрації вищого рівня
б) головою відповідної ради
в) головою місцевої державної адміністрації

11. Хто затверджує положення та визначає структуру апарату місцевої державної адміністрації, призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату
а) Адміністрація Президента України
б) голова місцевої державної адміністрації
в) Кабінетом Міністрів України

12. Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до:
а) органу виконавчої влади вищого рівня
б) Президента України
в) до суду

13. Ким скасовуються розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами:
а) Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.
б) в судовому порядку
в) головою місцевої державної адміністрації вищого рівня

14. Ким можуть бути скасовані накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:
а) головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади
б) головами рад відповідного рівня
в) головою місцевої державної адміністрації вищого рівня

15. Кому підзвітні та підконтрольні управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій:
а) головам відповідних місцевих державних адміністрацій, а також органам виконавчої влади вищого рівня
б) головам місцевих державних адміністрацій вищого рівня
в) Кабінету Міністрів України

16. Кому підзвітні та підконтрольні управління, відділи та інші структурні підрозділи районних державних адміністрацій:
а) Адміністрації Президента України
б) Кабінету Міністрів України
в) відповідним управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації.

17. Голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження:
а) колегіально
б) колективно
в) одноособово і несуть за них відповідальність згідно з законодавством

18. Проекти розпоряджень голів місцевих державних адміністрацій нормативно-правового характеру погоджуються з:
а) відповідними Радами
б) вищестоящими органами виконавчої влади
в) керівниками відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

19. Акти місцевих державних адміністрацій ненормативного характеру, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту:
а) їх оприлюднення
б) їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію
в) їх опублікування

20. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку і набирають чинності з моменту:
а) їх прийняття
б) їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію
в) їх оприлюднення

21. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій, які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту:
а) їх прийняття
б) їх опублікування
в) їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію

22. Перші заступники та заступники голови, інші посадові особи місцевих державних адміністрацій здійснюють функції і повноваження відповідно:
а) до чинного законодавства
б) до розподілу обов'язків, визначених головами місцевих державних адміністрацій,
в) рішення Кабінету Міністрів України

23. Перші заступники та заступники голови, інші посадові особи місцевих державних адміністрацій несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед:
а) головою місцевої державної адміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня.
б) головою відповідної ради
в) Адміністрацією Президента України

24. Чи можуть голови обласних державних адміністрацій у випадках, передбачених законом, порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови:
а) ні, не можуть
б) можуть
в) можуть, з відома Кабінету Міністрів України

25. Хто виконує функції і повноваження голови місцевої державної адміністрації у разі його відсутності:
а) голова відповідної ради
б) перший заступник голови, а у разі відсутності останнього - один із заступників голови місцевої державної адміністрації
в) керівник апарату місцевої державної адміністрації

26. Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні питань:
а) загальнонаціонального значення
б) що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій
в) місцевого значення

27. У якому порядку посадові особи місцевих державних адміністрацій проводять особистий прийом громадян:
а) визначеному головою відповідної ради
б) визначеному головою місцевої державної адміністрації
в) визначеному законом

28. Чи можуть бути оскаржені рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду:
а) можуть з ініціативи відповідної ради
б) так, можуть
в) ні, не можуть

29. Чи можуть політичні партії, громадські та релігійні організації вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій:
а) можуть, за підтримки відповідних рад
б) ні, не можуть
в) так, можуть

30. Чи мають право політичні партії, громадські та релігійні організації бути присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення:
а) можуть, з дозволу голови місцевої державної адміністрації
б) так
в) ні

31. Керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, призначаються та звільняються з посад:
а) за клопотанням відповідної ради
б) за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.
в) за поданням голови відповідної ради

32. Чи мають право місцеві державні адміністрації втручатися у господарську діяльність підприємств, установ і організацій, крім випадків, визначених законом:
а) ні, не мають
б) так, мають
в) мають, з дозволу вищестоящого державного органу

33. Чи мають право місцеві державні адміністрації звернутися до власника підприємства, установи, організації чи уповноваженої ним особи з вмотивованим поданням про притягнення до відповідальності їх керівників у разі порушення ними законів:
а) мають у випадках, передбачених законодавством
б) так, мають
в) ні, на мають

34. Чи мають право керівники підприємств, установ та організацій звернутися до органів виконавчої влади вищого рівня або до суду про скасування розпорядження голови місцевої державної адміністрації, що суперечить законодавству в питаннях, що стосуються їх діяльності:
а) ні, не мають
б) мають у випадках, передбачених законодавством
в) так, мають

35. В який строк керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані надавати на вимогу голови місцевої державної адміністрації необхідну інформацію у межах, визначених законом:
а) у тижневий термін
б) у двотижневий термін
в) в десятиденний

36. Чи мають право голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації або їх представники бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханими з питань, що стосуються їх компетенції:
а) так, мають
б) у випадках, передбачених законодавством
в) ні, не мають

37. Чи мають право місцеві державні адміністрації втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень:
а) мають з дозволу органів виконавчої влади вищого рівня
б) так, мають
в) ні, не мають

38. Чи можуть місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для здійснення спільних програм укладати договори, створювати спільні органи та організації:
а) можуть, з дозволу органів виконавчої влади вищого рівня
б) ні, не можуть
в) так, можуть

39. Чи здійснюють місцеві державні адміністрації повноваження, делеговані їм відповідними обласними, районними радами:
а) так, у випадках, передбачених законодавством
б) ні
в) так

40. Чи супроводжується делегування радами повноважень місцевим державним адміністраціям передачею фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення:
а) ні
б) так
в) так, у випадках, передбачених законодавством

41. Кому підзвітні та підконтрольні місцеві державні адміністрації:
а) органам місцевого самоврядування
б) відповідним радам у частині делегованих ними повноважень
в) органам самоорганізації громадян

42. Чи можуть голови місцевих державних адміністрацій вносити на розгляд відповідних рад питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень та інші пропозиції:
а) так
б) ні
в) можуть, з дозволу органів виконавчої влади вищого рівня

43. Голови обласних (районних) державних адміністрацій на засіданнях обласних (районних) рад:
а) мають право ухвального голосу
б) мають право дорадчого голосу
в) не мають ні ухвального, ні дорадчого голосу

44. Голови місцевих державних адміністрацій звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень:
а) щомісячно
б) щорічно
в) щоквартально

45. Обласна та районна ради можуть висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого, з урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня:
а) Кабінет Міністрів України готує подання Президенту України про відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації
б) Президент України приймає відставку голови місцевої державної адміністрації
в) Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обгрунтовану відповідь

46. У якому випадку Президент України приймає відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації:
а) якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловила половина складу відповідної ради
б) якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловили одна третина від складу відповідної ради
в) якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради

47. В чому полягає сутність відносин обласної та районних місцевих державних адміністрацій
а) обласні державні адміністрації в межах своїх повноважень спрямовують діяльність районних державних адміністрацій та здійснюють контроль за їх діяльністю.
б) найголовніші рішення районних державних адміністрацій погоджуються з обласною державною адміністрацією
в) діяльність районних державних адміністрацій повністю погоджується з обласною державною адміністрацією

48. Як часто голови районних державних адміністрацій інформують про свою діяльність голів обласних державних адміністрацій та звітують перед ними:
а) раз в півроку
б) регулярно інформують про свою діяльність, щорічно та на вимогу звітують перед ними
в) щомісячно

49. У якому випадку голови обласних державних адміністрацій мають право скасовувати розпорядження голів районних державних адміністрацій:
а) коли ці розпорядження суперечать рішенням відповідних рад
б) коли ці розпорядження суперечать рішенням обласної ради
в) коли ці розпорядження суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, голів обласних державних адміністрацій, а також міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

50. Чи можуть скасувати накази керівників відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого рівня керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації:
а) ні, не можуть
б) так, можуть
в) вони можуть це зробити з дозволу голови обласної державної адміністрації

51. Голови обласних державних адміністрацій можуть порушувати питання перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів районних державних адміністрацій:
а) у випадку скоєння ними дисциплінарного проступку
б) у випадку скоєння ними кримінального злочину
в) за наявності підстав, передбачених законодавством

52. Чи може голова обласної державної адміністрації за результатами роботи районної державної адміністрації застосовувати встановлені законодавством заходи заохочення до посадових осіб районної державної адміністрації:
а) так
б) це йому категорично заборонено
в) ні, не може

53. Якими є відносини місцевих державних адміністрацій з іншими органами державної влади:
а) при здійсненні повноважень місцеві державні адміністрації всі свої дії погоджують з іншими органами державної влади
б) при здійсненні повноважень місцеві державні адміністрації взаємодіють з іншими органами державної влади у межах Конституції та законів України
в) при здійсненні повноважень місцеві державні адміністрації діють незалежно від інших органів державної влади

54. Чи взаємодіють місцеві державні адміністрації з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади при здійсненні своїх повноважень у сфері управління:
а) так
б) тільки у випадках, передбачених законодавством
в) ні

55. Чи підзвітні та підконтрольні управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:
а) ні
б) так
в) тільки у випадках, визначених законодавством

56. Чи підзвітні і підконтрольні головам відповідних місцевих державних адміністрацій керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій:
а) так
б) ні
в) тільки у випадках, визначених законодавством

57. У який термін голова місцевої державної адміністрації зобов'язаний розглянути вмотивоване подання міністра чи керівника іншого центрального органу виконавчої влади про незадовільну роботу відповідного управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації або їх керівників і дати обгрунтовану відповідь або прийняти рішення:
а) у двохмісячний термін
б) у трьохмісячний термін
в) у місячний термін

58. У який термін міністерство, інший центральний орган виконавчої влади повинен дати обгрунтовану відповідь або прийняти рішення на порушені головою місцевої державної адміністрації вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів:
а) у місячний термін
б) у десятиденний термін
в) у двохмісячний термін

59. Перед ким відповідальні місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень:
а) перед відповідними радами
б) перед Президентом України
в) перед Адміністрацією Президента України

60. Перед ким відповідальні, підзвітні і підконтрольні місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень:
а) перед головою відповідної ради
б) перед органом виконавчої влади вищого рівня
в) перед Кабінетом Міністрів України

61. Як часто голови обласних державних адміністрацій звітують перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України про виконання місцевою державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на відповідній території:
а) щомісячно
б) щорічно
в) регулярно

62. Чи здійснюють місцеві державні адміністрації повноваження, делеговані їм обласними і районними радами відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":
а) так
б) лише у випадках, передбачених законодавством
в) ні

63. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" визначає:
а) роль і місце місцевих державних адміністрацій у системі виконавчої влади
б) організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.
в) права і обовязки місцевих державних адміністрацій

64. Яку роль відіграють місцеві державні адміністрації:
а) проводять політику органів виконавчої влади вищого рівня
б) захищають права громадян відповідної території
в) здійснюють виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі

65. Чи входить місцева державна адміністрація до системи органів виконавчої влади:
а) так
б) ні
в) лише деякі з них

66. Чим визначаються особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі:
а) Законом України "Про місцеві державні адміністрації"
б) окремими законами України
в) указами Президента України

67. Чи є місцеві державні адміністрації юридичними особами:
а) ні
б) є
в) лише деякі з них, відповідно чинного законодавства

68. Хто формує склад місцевих державних адміністрацій:
а) голови місцевих державних адміністрацій.
б) голови відповідних рад
в) Адміністрація Президента України

69. Хто визначає структуру місцевих державних адміністрацій:
а) їх голови
б) їх голови, у межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій
в) голови відповідних рад

70. Яким державним органом затверджуються примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також типові положення про них:
а) Конституційним Судом України
б) Адміністрацією Президента України
в) Кабінетом Міністрів України

71. Які акти видаються місцевою державною адміністрацією:
а) декрети
б) постанови
в) на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів - накази.

72. Чи є обов'язковими для виконання всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами на відповідній території розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції:
а) ні, необов’язкові
б) так, є
в) тільки у випадках, передбачених законодавством

73. Чим встановлюється правовий статус місцевих державних адміністрацій:
а) Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України
б) спеціальними законами
в) Законом України "Про місцеві державні адміністрації"

74. З якого моменту голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень:
а) з моменту подання Кабінету Міністрів України Президенту України
б) з моменту підписання указу Президента України
в) з моменту призначення

75. У якому разі Президентом України припиняються повноваження голів місцевих державних адміністрацій
а) визнання судом недієздатним
б) порушення вимог несумісності
в) порушення ними Конституції України і законів України; втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства; визнання судом недієздатним; виїзду на проживання в іншу країну; набрання законної сили обвинувальним вироком суду; порушення вимог несумісності; за власною ініціативою Президента України з підстав, передбачених Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та законодавством про державну службу; висловлення недовіри більшістю (дві третини) голосів від складу відповідної ради; подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

76. У якому разі Президент України може припинити повноваження голів місцевих державних адміністрацій:
а) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної ради
б) у разі їх смерті
в) прийняття відставки голови відповідної обласної державної адміністрації; подання Кабінету Міністрів України з підстав, передбачених законодавством про державну службу; висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної ради; у разі їх смерті.

77. У разі обрання нового Президента України голови місцевих державних адміністрацій:
а) продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій
б) автоматично йдуть у відставку
в) продовжують виконувати свої повноваження

78. Хто визначає обов'язки першого заступника та заступників голів місцевих державних адміністрацій:
а) голови відповідних рад
б) вищестоящі державні органи
в) голови відповідних державних адміністрацій

79. Якою є процедура призначення на посаду першого заступника голови обласної державної адміністрації:
а) головою відповідної ради
б) Адміністрацією Президента України
в) головою обласної державної адміністрації за згодою Прем’єр-міністра України

80. Хто призначає на посаду заступників голови обласної державної адміністрації:
а) голова відповідної ради
б) голова обласної державної адміністрації за погодженням з відповідним віце-Прем`єр-міністром України
в) Адміністрація Президента України

81. Якою є процедура призначення на посади перших заступників та заступників голів районних державних адміністрацій:
а) вони призначаються головами районних державних адміністрацій
б) вони призначаються головами районних рад
в) вони призначаються головами районних державних адміністрацій за погодженням з відповідними заступниками голів обласних державних адміністрацій

82. Коли перші заступники та заступники голів місцевих державних адміністрацій заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеним головам місцевих державних адміністрацій:
а) після відставки попереднього голови місцевої державної адміністрації
б) у день їх призначення
в) після оголошення про призначення

83. Перед ким несуть персональну відповідальність керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій:
а) перед головами відповідних рад
б) перед головами відповідних державних адміністрацій за виконання покладених на ці підрозділи завдань
б) перед органами виконавчої влади вищого рівня

84. Ким призначаються на посаду та звільняються з посади керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій:
а) головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України
б) головами відповідних рад
в) Кабінетом Міністрів України

85. Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не можуть:
а) бути народними депутатами України
б) входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку
в) бути народними депутатами України або мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою, в тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку

86. Чи можуть бути призначені на посади в місцеві державні адміністрації особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку:
а) так, можуть
б) ні, не можуть
в) можуть у випадках, передбачених чинним законодавством

87. Чи можуть бути призначеними на посади в місцеві державні адміністрації не громадяни України:
а) так
б) ні
в) з дозволу Президента України

88. Які питання відносяться до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України:
а) охорона кордонів країни
б) наведення порядку на відповідній території
в) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; соціально-економічного розвитку відповідних територій; бюджету, фінансів та обліку; управління майном, приватизації та підприємництва; промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку; науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх; використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; зовнішньоекономічної діяльності; оборонної роботи та мобілізаційної підготовки; соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати й інші питання, віднесені законами до їх повноважень

89. Чи здійснюють місцеві державні адміністрації повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами:
а) ні
б) так
в) так, у випадках, передбачених законодавством

90. Чи може Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня:
а) так, може
б) ні, не може
в) може, з дозволу Адміністрації Президента України

91. Чи супроводжується передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших органів передачею їм відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень:
а) так
б) ні
в) тільки у випадках, передбачених законодавством

92. Чи дозволяється місцевим державним адміністраціям використовувати об'єкти державної власності, власності територіальних громад, що перебувають в їх управлінні, як заставу:
а) так
б) ні
в) так, з дозволу відповідних рад і вищестоящих органів державної влади

93. Чи мають право місцеві державні адміністрації здійснення на відповідних територіях державного контролю:
а) ні
б) так
в) так, мають, в межах, визначених Конституцією і законами України

94. Чим керуються місцеві державні адміністрації у своїй діяльності:
а) положенням про місцеву державну адміністрацію
б) Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим - також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їх повноважень
в) статутом територіальної громади

95. Хто очолює місцеву державну адміністрацію:
а) голова відповідної місцевої державної адміністрації
б) голова відповідної ради
в) керівник апарату місцевої державної адміністрації

96. Ким призначаються на посаду голови місцевих державних адміністрацій :
а) вищестоящими органами виконавчої влади
б) Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України
в) радами відповідного рівня

97. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться:
а) Адміністрацією Президента України
б) головою обласної ради
в) Прем'єр-міністром України

98. Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться:
а) головами відповідних обласних державних адміністрацій
б) головами відповідних рад
в) Адміністрацією Президента України

99. На кожну посаду голів обласних (районних) державних адміністрацій вноситься:
а) дві кандидатури
б) одна кандидатура
в) три кандидатури

100. У разі відхилення Президентом України поданої кандидатури відповідно Прем`єр-міністр України чи голова обласної державної адміністрації вносять на розгляд Кабінету Міністрів України:
а) ту саму кандидатуру
б) нову кандидатуру
в) дві кандидатури

* * *ДОДАТКИ
Додаток 1
Конституція України:
Прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року –
Ст. 118,119, 120, 133.

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.
(Офіційне тлумачення положень частини першої статті 118 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 21-рп/2003 ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 25.12.2003, № 9-рп/2005 ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 13.10.2005)
Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.
(Офіційне тлумачення положень частини другої статті 118 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 21-рп/2003 ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 25.12.2003, № 9-рп/2005 ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 13.10.2005)
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.
(Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 118 див. в Рішенні Конституційного Суду № 21-рп/2003 ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 25.12.2003)
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
(Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 118 див. в Рішенні Конституційного Суду № 21-рп/2003 ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 25.12.2003, № 9-рп/2005 ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 13.10.2005)
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.
Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.
Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.
Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:
1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;
4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень. . . .
Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. (Частина перша статті 120 в редакції Закону № 2222-IV ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 08.12.2004)
Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України. . . .

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
(Офіційне тлумачення частини першої статті 133 див. в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 13.07.2001 )
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.
(Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 133 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 21-рп/2003 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 25.12.2003, № 9-рп/2005 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 13.10.2005 )Додаток 2

Про місцеві державні адміністрації
Закон України 9 квітня 1999 року №586 - ХI

Відповідно до Конституції України цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади
Виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.
Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.
Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.
(Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 1 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-рп/2005 ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 13.10.2005)

Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій
Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно територіальної одиниці забезпечують:
1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;
4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій
Місцеві державні адміністрації діють на засадах:
відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;
верховенства права;
законності;
пріоритетності прав людини;
гласності;
поєднання державних і місцевих інтересів.

Стаття 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій
Місцеві державні адміністрації є юридичними особами.
Місцеві державні адміністрації мають печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.
Місцеві державні адміністрації знаходяться відповідно в обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі.
На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, вивішуються таблички з зображенням Державного Герба України та найменуванням розташованого там органу.
На будинках, де розміщуються місцеві державні адміністрації, піднімається Державний Прапор України.
Зразки печаток і відповідних табличок місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.
У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій.
Рекомендаційні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також типові положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України.
(Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 514-V ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 21.12.2006)
Стаття 6. Акти місцевих державних адміністрацій
На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів - накази.
Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Стаття 7. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій
Правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, цим та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим - також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їх повноважень.

ІІ. ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій
Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.
( Офіційне тлумачення положень частини другої статті 8 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-рп/2005 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 13.10.2005 )
Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться Прем'єр-міністром України. Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться головами відповідних обласних державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура.
У разі відхилення Президентом України поданої кандидатури відповідно Прем’єр-міністр України чи голова обласної державної адміністрації вносять на розгляд Кабінету Міністрів України нову кандидатуру.
Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з моменту призначення.
( Офіційне тлумачення до статті 8 див. в Рішенні Конституційного Суду № 21-рп/2003 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 25.12.2003)
Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій
Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі:
1) порушення ними Конституції України і законів України;
2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;
3) визнання судом недієздатним;
4) виїзду на проживання в іншу країну;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
6) порушення вимог несумісності;
7) за власною ініціативою Президента України з підстав, передбачених цим Законом та законодавством про державну службу;
8) висловлення недовіри більшістю (дві третини) голосів від складу відповідної ради;
9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.
Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені Президентом України у разі:
1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної адміністрації;
2) подання Кабінету Міністрів України з підстав, передбачених законодавством про державну службу;
3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної ради.
Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються також у разі їх смерті.
У разі обрання нового Президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій.
( Офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 9 див. В Рішенні Конституційного Суду № 9-рп/2005 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 13.10.2005 )
Стаття 10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій
Перший заступник та заступники голів місцевих державних адміністрацій виконують обов'язки, визначені головами відповідних державних адміністрацій, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи.
Перший заступник та заступники голови обласної, районної державної адміністрації призначаються на посаду головою відповідно обласної, районної державної адміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
(Частина друга статті 10 в редакції Закону № 514-V ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 21.12.2006)
Перші заступники та заступники голів місцевих державних адміністрацій заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеним головам місцевих державних адміністрацій у день їх призначення.
(Офіційне тлумачення до статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду № 21-рп/2003 ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 25.12.2003)
Стаття 11. Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій
Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головами відповідних державних адміністрацій за виконання покладених на ці підрозділи завдань.
Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій
На посади в місцеві державні адміністрації призначаються громадяни України.
( Положення частини другої статті 12 втрачає чинність, як таке, що визнане неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду № 16-рп/200
1 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 04.12.2001)
Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не можуть бути народними депутатами України або мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою, в тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку.
Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні адміністрації особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

III. КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Глава 1. Повноваження місцевих державних адміністрацій

Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями
До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:
1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;
3) бюджету, фінансів та обліку;
4) управління майном, приватизації та підприємництва;
5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;
6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
8) зовнішньоекономічної діяльності;
9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.
Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх повноважень.

Стаття 14. Здійснення місцевими державними адміністраціями
повноважень інших органів
Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами.
Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.
Передача місцевим державним адміністраціям повноважень інших органів супроводжується передачею їм відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

Стаття 15. Об'єкти управління місцевих державних адміністрацій
В управлінні відповідних місцевих державних адміністрацій перебувають об'єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку.
У разі делегування місцевим державним адміністраціям районними чи обласними радами відповідних повноважень в їх управлінні перебувають також об'єкти спільної власності територіальних громад.
Місцевим державним адміністраціям забороняється використовувати об'єкти державної власності, власності територіальних громад, що перебувають в їх управлінні, як заставу чи інші види забезпечення, а також здійснювати операції уступки вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу, дарування, пожертвування.

Стаття 16. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями
Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за:
1) збереженням і раціональним використанням державного майна;
2) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
3) використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
4) охороною пам'яток історії та культури, збереженням житлового фонду;
5) додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов'язаних з її якістю та сертифікацією;
6) додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою;
(Пункт 7 статті 16 виключено на підставі Закону № 1026-V ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 16.05.2007)
8) додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;
9) додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров'я, материнства та дитинства, сім'ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;
10) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
11) додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
12) додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію:
13) додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
(Статтю 16 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 594-IV ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 06.03.2003).

Глава 2. Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій

Стаття 17. Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку
Місцева державна адміністрація:
1) розробляє проекти програм соціально-економічного розвитку і подає їх на затвердження відповідній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед відповідною радою про їх виконання;
2) забезпечує ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
3) складає необхідні для управління соціально-економічним розвитком відповідної території баланси трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива; визначає необхідний рівень обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; проводить розрахунок коштів та визначає обсяг послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб;
4) подає раді висновки щодо доцільності розміщення на відповідній території нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності;
5) вносить за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції про створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу та території цих зон;
6) розглядає та приймає рішення за пропозиціями органів місцевого самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній території;
7) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обгрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету; на пропозиції органів місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;
8) розробляє та вносить пропозиції до проектів державних програм соціального та економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.

Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів
Місцева державна адміністрація:
1) складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання; звітує перед відповідною радою про його виконання;
2) подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;
3) отримує від усіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджету;
4) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій державній адміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;
5) у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходів;
6) здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності;
7) регулює ціни та тарифи за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначає і встановлює норми їх споживання, здійснює контроль за їх додержанням.

Стаття 19. Повноваження в галузі управління майном, приватизації та підприємництва
Місцева державна адміністрація:
1) здійснює на відповідній території управління об'єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери її управління, приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління, а також здійснює делеговані відповідною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад;
2) здійснює управління майном інших суб'єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку;
3) вносить пропозиції власникам майна підприємств, установ і організацій, що має важливе значення для забезпечення державних потреб, щодо його відчуження у власність держави;
4) вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна, організовує їх виконання;
5) забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, подає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою кадрів.

Стаття 20. Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку
Місцева державна адміністрація:
1) організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів;
2) забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв'язку, телебачення, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування, побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм власності;
3) організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування населення;
4) організовує охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

Стаття 21. Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля
Місцева державна адміністрація:
1) розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості грунтів, що перебувають у державній власності;
2) розпоряджається землями державної власності відповідно до закону;
(Пункт 2 статті 21 в редакції Закону №[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 11.12.2003)
3) розробляє, подає на затвердження відповідної ради та забезпечує виконання регіональних екологічних програм; звітує перед відповідною радою про їх виконання; вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм;
4) вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
5) вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
6) інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;
7) організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян;
8) вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;
9) розробляє і забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у промислових цілях.

Стаття 22. Повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді
Місцева державна адміністрація:
1) реалізовує державну політику в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді;
2) сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій та підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності; забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів, створення територіальних інноваційних центрів і технопарків;
3) виконує програми щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти, здійснює загальне керівництво закладами науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, що належать до сфери її управління, їх матеріально-фінансове забезпечення;
4) вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту та розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку;
5) вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;
6) організовує роботу медичних закладів по поданню допомоги населенню, надає у межах повноважень встановлені пільги і допомогу, пов'язані з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей;
7) забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;
8) бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості як курорту, встановлення зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;
9) сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, жіночих, молодіжних і дитячих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій.

Стаття 23. Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення
Місцева державна адміністрація:
1) реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.
Сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, поданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту;
2) створює мережу, забезпечує зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;
3) розробляє і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування;
4) забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяє поданню протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації; встановлює піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;
5) забезпечує в установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;
6) сприяє громадським, релігійнім організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам.
7) здійснює згідно із законодавством заходи соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
( Статтю 23 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 01.12.2005 )
8) вирішує питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
( Статтю 23 доповнено пунктом 8 згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 01.12.2005 )

Стаття 24. Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати
Місцева державна адміністрація:
1) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю;
2) розробляє та організовує виконання перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;
3) забезпечує проведення згідно з законом оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;
4) забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць;
5) бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян
Місцева державна адміністрація:
1) забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
2) забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
3) забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на відповідній території;
4) здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення;
5) розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України;
(Пункт 5 статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 17.05.2001)
6) забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи;
7) проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;
8) забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;
9) оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації; здійснює передбачені законодавством заходи, пов'язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей;
10) сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг;
( Статтю 25 доповнено пунктом 10 згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 29.05.2001 )
11) погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодіє з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
(Статтю 25 доповнено пунктом 11 згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 03.02.2004)
12) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;
( Статтю 25 доповнено пунктом 12 згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 03.02.2004 )
13) бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством;
14) розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесені до її відання, утворює адміністративні та спостережні комісії, координує їх діяльність;
( Підпункт статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 02.10.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )
15) здійснює управління архівною справою та діловодством;
( Пункт статті 25 із змінами, внесениим згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 06.03.2003 ) ( Пункт 16 статті 25 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Закону [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 04.03.2004 на підставі Закону [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 03.06.2008 )
17) забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;
( Статтю 25 доповнено пунктом 17 згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 01.12.2005 )
18) забезпечує здійснення заходів щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз;
( Статтю 25 доповнено пунктом 18 згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 01.12.2005 )
19) забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону.
( Статтю 25 доповнено пунктом 19 згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 22.02.2007 )
Стаття 26. Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин
Місцева державна адміністрація:
1) забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними договорами України на відповідній території;
2) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту;
3) укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;
4) сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на її території, незалежно від форм власності;
5) сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт;
6) організовує прикордонну і прибережну торгівлю;
7) сприяє діяльності митних органів та прикордонних служб, створенню умов для їх належного функціонування;
8) вносить у встановленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу відповідної території.

Стаття 27. Повноваження в галузі оборонної роботи
Місцева державна адміністрація:
1) забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями;
2) здійснює заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на відповідній території;
3) забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби;
4) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;
5) вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України.

Стаття 28. Права місцевих державних адміністрацій
Для реалізації наданих повноважень місцеві державні адміністрації мають право:
1) проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямах, визначених статтею 16 цього Закону;
2) залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять до компетенції місцевих державних адміністрацій;
3) одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності;
4) давати згідно з чинним законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і громадянам з контрольованих питань, порушувати питання про їх відповідальність у встановленому законом порядку;
5) здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним законодавством.

Стаття 29. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень, делегованих їм обласними і районними радами
Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм обласними і районними радами відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

ІV. ВІДНОСИНИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 30. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України
Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України.
Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України та підзвітні і підконтрольні йому.
Голови обласних державних адміністрацій інформують Президента України і Кабінет Міністрів України та щорічно звітують перед ними про виконання місцевою державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на відповідній території, вносять пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління.

Стаття 31. Відносини місцевих державних адміністрацій з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
Місцеві державні адміністрації при здійсненні своїх повноважень у сфері управління взаємодіють з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.
Управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.
Голови місцевих державних адміністрацій координують діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та сприяють їм у виконанні покладених на ці органи завдань.
З питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підзвітні і підконтрольні головам відповідних місцевих державних адміністрацій.
У разі визнання міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади незадовільною роботу відповідного управління, відділу, іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації або їх керівників міністр чи керівник іншого центрального органу виконавчої влади звертається з відповідним вмотивованим поданням до голови місцевої державної адміністрації. Голова місцевої державної адміністрації зобов'язаний розглянути це подання і не пізніше ніж у місячний термін дати обгрунтовану відповідь або прийняти рішення.
Голова місцевої державної адміністрації має право порушувати перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів, на підставі чого міністерство, інший центральний орган виконавчої влади повинен у місячний термін дати обгрунтовану відповідь або прийняти рішення.

Стаття 32. Відносини місцевих державних адміністрацій з іншими органами державної влади
При здійсненні повноважень місцеві державні адміністрації взаємодіють з іншими органами державної влади у межах Конституції та законів України.

Стаття 33. Відносини обласної та районних місцевих державних адміністрацій
Обласні державні адміністрації в межах своїх повноважень спрямовують діяльність районних державних адміністрацій та здійснюють контроль за їх діяльністю.
Голови районних державних адміністрацій регулярно інформують про свою діяльність голів обласних державних адміністрацій, щорічно та на вимогу звітують перед ними.
Голови обласних державних адміністрацій мають право скасовувати розпорядження голів районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції України та законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, голів обласних державних адміністрацій, а також міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації мають право скасовувати накази керівників відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого рівня.
За наявності підстав, передбачених законодавством, голови обласних державних адміністрацій можуть порушувати питання перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів районних державних адміністрацій.
За результатами роботи районної державної адміністрації голова обласної державної адміністрації може застосовувати встановлені законодавством заходи заохочення до посадових осіб районної державної адміністрації.

Стаття 34. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами
Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм відповідними обласними, районними радами.
Делегування радами повноважень місцевим державним адміністраціям супроводжується передачею фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.
Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам у частині делегованих повноважень.
Голови місцевих державних адміністрацій мають право вносити на розгляд відповідних рад питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.
Голови обласних державних адміністрацій мають право дорадчого голосу на засіданнях обласних рад. Голови районних державних адміністрацій мають право дорадчого голосу на засіданнях районних рад.
Голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.
Обласна та районна ради можуть висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого, з урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня, Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обгрунтовану відповідь.
Якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації.

Стаття 35. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами
Місцеві державні адміністрації на відповідній території взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, сприяють у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролюють виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядають та враховують у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, про це повідомляється заздалегідь відповідним органам місцевого самоврядування. Представники цих органів та посадові особи територіальних громад мають право брати участь у розгляді таких питань місцевою державною адміністрацією, висловлювати зауваження і пропозиції.
Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації або їх представники мають право бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханими з питань, що стосуються їх компетенції.
Місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень.
Для здійснення спільних програм місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати спільні органи та організації.


Стаття 36. Відносини місцевих державних адміністрацій з підприємствами, установами та організаціями
Місцеві державні адміністрації здійснюють функцію управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління. Голови місцевих державних адміністрацій укладають та розривають контракти з їх керівниками.
Керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, призначаються та звільняються з посад за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.
(Частина друга статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 03.02.2004)
Місцеві державні адміністрації не втручаються у господарську діяльність підприємств, установ і організацій, крім випадків, визначених законом.
Місцеві державні адміністрації мають право звернутися до власника підприємства, установи, організації чи уповноваженої ним особи з вмотивованим поданням про притягнення до відповідальності їх керівників у разі порушення ними законів. Про результати розгляду власник чи уповноважена ним особа зобов'язані повідомити місцеву державну адміністрацію у місячний термін.
Керівники підприємств, установ та організацій мають право звернутися до органів виконавчої влади вищого рівня або до суду про скасування розпорядження голови місцевої державної адміністрації, що суперечить законодавству в питаннях, що стосуються їх діяльності.
Керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані в десятиденний термін надавати на вимогу голови місцевої державної адміністрації необхідну інформацію у межах, визначених законом.

Стаття 37. Відносини місцевих державних адміністрацій з об'єднаннями громадян
Місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав цих об'єднань громадян.
Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об'єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій. У цих випадках представники зазначених організацій мають право бути присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні пояснення.
(Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 10.07.2003)
Стаття 38. Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами
Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і свобод громадян.
Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.
Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений законом термін прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному законом.
Рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ
ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Стаття 39. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій
Голови місцевих державних адміністрацій:
1) очолюють відповідні місцеві державні адміністрації, здійснюють керівництво їх діяльністю, несуть відповідальність за виконання покладених на місцеві державні адміністрації завдань і за здійснення ними своїх повноважень;
2) представляють відповідні місцеві державні адміністрації у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;
3) призначають на посади та звільняють з посад своїх заступників, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів відповідно до статей 10 та 11 цього Закону;
4) призначають на посади та звільняють з посад керівників апаратів місцевих державних адміністрацій та керівників структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій;
5) укладають та розривають контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідної місцевої державної адміністрації, або уповноважують на це своїх заступників;
6) погоджують у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України;
7) в межах затверджених бюджетів виступають розпорядниками коштів відповідних державних адміністрацій, використовуючи їх лише за цільовим призначенням;
8) регулярно інформують населення про стан виконання повноважень, покладених на місцеву державну адміністрацію;
9) утворюють для сприяння здійсненню повноважень місцевих державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначають їх завдання, функції та персональний склад;
10) здійснюють інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.
Голови обласних державних адміністрацій у випадках, передбачених законом, можуть порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського голови.
У разі відсутності голови місцевої державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а у разі відсутності останнього - один із заступників голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 40. Повноваження перших заступників і заступників
голів, інших посадових осіб місцевих державних
адміністрацій
Перші заступники та заступники голови, інші посадові особи місцевих державних адміністрацій здійснюють функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених головами місцевих державних адміністрацій, і несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою місцевої державної адміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня.

Стаття 41. Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій
Голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження одноособово і несуть за них відповідальність згідно з законодавством.
Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру погоджуються з керівниками відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.
Акти місцевих державних адміністрацій ненормативного характеру, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а при потребі - оприлюднюються.
Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій, які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

Стаття 42. Організація діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій
Управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій здійснюють керівництво галузями управління, несуть відповідальність за їх розвиток.
Управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій підзвітні та підконтрольні головам відповідних місцевих державних адміністрацій, а також органам виконавчої влади вищого рівня.
Управління, відділи та інші структурні підрозділи районних державних адміністрацій підзвітні та підконтрольні відповідним управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації.

Стаття 43.Оскарження та скасування актів місцевих державних адміністрацій
Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.
Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.
Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

Стаття 44. Апарат місцевих державних адміністрацій
Для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень місцевої державної адміністрації, подання методичної та іншої практичної допомоги місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування головою місцевої державної адміністрації утворюється апарат місцевої державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів.
Апарат місцевих державних адміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду головою місцевої державної адміністрації.
Керівник апарату місцевої державної адміністрації організовує його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови місцевої державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови місцевої державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою місцевої державної адміністрації. З цих питань керівник апарату місцевої державної адміністрації видає накази.
Голова місцевої державної адміністрації затверджує положення та визначає структуру апарату, призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату.
( Частина четверта статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 28.12.2007)

Стаття 45. Регламенти діяльності місцевих державних адміністрацій
Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевих державних адміністрацій регулюються їх регламентами, що затверджуються головами відповідних місцевих державних адміністрацій. Типові регламенти місцевих державних адміністрацій затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 46. Особливості діяльності районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим
Районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим, крім завдань, передбачених статтею 2 цього Закону, забезпечують виконання Конституції Автономної Республіки Крим, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень спрямовує та контролює діяльність районних державних адміністрацій.
Пропозиції щодо призначення на посаду або звільнення з посади голови районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому статтями 8, 9 і 12 цього Закону.
Призначення першого заступника та заступників голови, а також керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим здійснюється головою відповідної районної державної адміністрації за погодженням з відповідними посадовими особами Ради міністрів Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому статтею 10 цього Закону.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим має право скасовувати розпорядження голів відповідних районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, іншим актам законодавства України, а також нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, що не суперечать законодавству України.
За наявності підстав, визначених законодавством, Рада міністрів Автономної Республіки Крим може порушувати питання перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів відповідних районних державних адміністрацій.
За результатами роботи районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим Рада міністрів Автономної Республіки Крим може застосовувати заходи заохочення до посадових осіб відповідних районних державних адміністрацій.
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у межах наданих йому повноважень взаємодіє з районними державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим.

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Стаття 47. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
діяльності місцевих державних адміністрацій
Фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати на утримання місцевих державних адміністрацій та їх апаратів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
(Частина друга статті 47 в редакції Закону [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 21.12.2006)
Для забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів за ними на праві управління закріплюється майно, що є державною власністю.
(Дію частини четвертої статті 47 зупинено на 2007 рік згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного Суду [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 09.07.2007)
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, в межах виділених асигнувань, визначає голова відповідної місцевої державної адміністрації.
(Частина четверта статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 21.12.2006)
Стаття 48. Умови оплати праці, соціального забезпечення
посадових осіб місцевих державних адміністрацій
Посадові особи місцевих державних адміністрацій є державними службовцями, їх основні права, обов'язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України "Про державну службу".

Стаття 49. Відповідальність посадових осіб місцевих державних адміністрацій
Посадові особи місцевих державних адміністрацій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Матеріальна шкода, завдана незаконними рішеннями голів місцевих державних адміністрацій, наказами керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевих державних адміністрацій при здійсненні ними своїх повноважень відшкодовується за рахунок держави.
Держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадової особи місцевої державної адміністрації, яка заподіяла шкоду, у розмірах і порядку, визначених законодавством.

Стаття 50. Судове оскарження рішень місцевих державних адміністрацій
Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, акти інших посадових осіб, які призначаються ними, можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до закону.

VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
* * *Додаток 3

Про столицю України - місто-героЙ Київ

Закон України від 15 січня 1999 року № 401-XIV

Цей Закон визначає спеціальний статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) та законів України.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Місто Київ - столиця України 1. Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України. 2. Місто Київ як столиця України є: 1) політичним та адміністративним центром держави; 2) місцем розташування резиденції глави держави - Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, центральних органів державної влади; 3) духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром України; 4) місцем розташування дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні. 3. Місто Київ є місцем розташування Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації та їх органів. 4. Місто Київ є місцем розташування відповідних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. 5. Столичний статус міста покладає на органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади додаткові обов'язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав.
Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Києва 1. Систему адміністративно-територіального устрою міста Києва складають райони в місті. (Офіційне тлумачення частини першої статті 2 див. в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 13.07.2001) 2. Межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України за поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами, з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території відповідно до чинного законодавства.
Стаття 3. Символіка міста Києва, районів у місті 1. Територіальна громада міста Києва має герб, прапор та іншу символіку. Райони в місті можуть мати власну символіку. 2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються Положенням про символіку, яке затверджується відповідно Київською міською радою та районними в місті радами.
Стаття 4. Столичні функції міста Києва 1. Органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві забезпечують в межах своїх повноважень, визначених законами України, здійснення містом таких функцій: 1) створення належних умов для діяльності у місті Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів державної влади, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ; 2) вирішення питань щодо розміщення центральних органів, які утворюються Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, а також дипломатичних представництв, консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні; 3) надання на договірних засадах комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним органам, дипломатичним представництвам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, розміщеним у місті Києві; 4) взаємодія з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці; 5) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення; 6) виконання інших функцій міста Києва, передбачених у законодавстві України, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в межах законодавства України. 2. Здійснення столичних функцій забезпечується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у місті Києві та гарантується державою.
Стаття 5. Статут територіальної громади міста Києва З метою врахування особливостей функціонування міста Києва як столиці України, на підставі цього Закону, Київська міська рада затверджує Статут територіальної громади міста Києва, який підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.
Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ
Стаття 6. Здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради (у разі їх утворення) та їх виконавчі органи. {Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2500-VI ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 07.09.2010 } Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами.
Стаття 7. Система місцевого самоврядування у місті Києві Система місцевого самоврядування у місті Києві включає: територіальну громаду міста; міського голову; міську раду; виконавчий орган міської ради; районні ради (у разі їх утворення); { Абзац шостий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2500-VI ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 07.09.2010 } виконавчі органи районних у місті рад; органи самоорганізації населення.
2. Районні ради можуть утворюватися за рішенням територіальної громади міста Києва, прийнятого шляхом проведення місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської ради. Рішення територіальної громади міста Києва або Київської міської ради щодо утворення (неутворення) районних рад повинні бути прийняті до дня чергових виборів.
{ Статтю 7 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2500-VI ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 07.09.2010 }
Стаття 8. Основні форми здійснення місцевого самоврядування 1. Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради (у разі їх утворення) та їх виконавчі органи. {Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2500-VI ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 07.09.2010} 2. Члени громади мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення. 3. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України зупиняються в установленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування, повноваження 1. У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - Київська міська рада, районні в місті ради (у разі їх утворення), які є юридичними особами. {Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2500-VI ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 07.09.2010 } 2. Порядок формування та повноваження міської, районних у місті рад визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) з особливостями, передбаченими цим Законом.
Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві Київська міська та районні в місті ради (у разі їх утворення) мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті радами (у разі їх утворення), підзвітні та підконтрольні відповідним радам. ( Офіційне тлумачення до статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду № 21-рп/2003 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 25.12.2003 ) {Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2500-VI ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 07.09.2010}
Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація 1. Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві. 2. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) та законами України.
{ Закон доповнено статтею 10-1 згідно із Законом № 2500-VI ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 07.09.2010}
Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві 1. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ), цього та інших законів України, рішень міської ради про управління районами міста. 2. У районах міста Києва діють районні в місті Києві державні адміністрації, які підпорядковуються Київській міській державній адміністрації, а в разі утворення районних у місті Києві рад також є підзвітними і підконтрольними відповідним радам як виконавчі органи таких рад. 3. У разі утворення районної в місті Києві ради на посаду голови районної в місті Києві державної адміністрації Президентом України призначається особа, яка обрана головою районної у місті Києві ради. У разі неутворення районної у місті Києві ради голова районної у місті Києві державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України відповідно до Конституції України ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ). {Стаття 11 в редакції Закону № 2500-VI ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 07.09.2010 }
Стаття 12. Президія Київської міської ради 1. Президія Київської міської ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають рекомендаційний характер. 2. До складу Президії ради входять міський голова, його заступник по роботі в раді, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Президія діє на основі положення про неї, що затверджується Київською міською радою.
Розділ III . ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ КИЄВІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
Стаття 13. Київський міський голова Київський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ). Повноваження Київського міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) та цим Законом. ( Офіційне тлумачення до статті 13 див. в Рішенні Конституційного Суду № 21-рп/2003 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 25.12.2003 )
Стаття 14. Секретаріат Київської міської ради. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради 1. Київська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Київською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в місті Києві. 2. Секретаріат Київської міської ради утворюється радою. Його структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови - секретар міської ради. {Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 22.05.2008} 3. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 4. За рішенням Київської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Київської міської ради та її органів.
Стаття 15. Голова, заступник голови районної в місті Києві ради 1. У разі утворення районної в місті Києві ради голова, заступник голови районної в місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. 2. У разі утворення районної в місті Києві ради повноваження голови, заступника голови районної в місті Києві ради визначаються цим Законом, статтями 55 і 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), іншими законами України. {Стаття 15 в редакції Закону № 2500-VI ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 07.09.2010}
Стаття 16. Перший заступник, заступники голови Київської міської державної адміністрації
Перший заступник та заступники голови Київської міської державної
адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою за погодженням відповідно з Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Призначення та звільнення з посад заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Київський міський голова погоджує з Київською міською радою. ( Офіційне тлумачення до статті 16 див. в Рішенні Конституційного Суду № 21-рп/2003 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 25.12.2003 )
Стаття 17. Додаткові повноваження Київського міського голови 1. Крім повноважень, зазначених у статті 13 цього Закону, у зв'язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій Київський міський голова має такі додаткові повноваження: 1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва; 2) бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру; 3) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва; 4) вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України; 5) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва; 6) вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність територіальної громади міста Києва чи районів у місті Києві підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій; 7) дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування; 8) погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва; 9) одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва, та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій.
Розділ IV. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 18. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування 1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Києві є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні. 2. Порядок формування та використання матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Києві визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.
Стаття 19. Особливості бюджету міста Києва 1. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Києва столичних функцій. Кошти, необхідні для здійснення цих функцій, щороку передбачаються в Законі про Державний бюджет України. 2. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Києва, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних для цього матеріальних та фінансових ресурсів. Зазначені рішення виконуються органами місцевого самоврядування міста Києва в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів. 3. Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання столичних функцій, але не менш як 50 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Києва. 4. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Києва до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається. 5. За рішенням Київської міської ради до бюджетів районів міста можуть передаватися кошти для фінансування заходів, пов'язаних зі здійсненням містом столичних функцій. 6. Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування за рахунок бюджету міста та районів. 7. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій, а також інші бюджетні показники взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва є стабільними і уточнюються лише при зміні податкового законодавства України або за поданням Київської міської ради. 8. Бюджетні показники взаємовідносин районного у місті Києві бюджету та бюджету міста Києва затверджуються Київською міською радою після затвердження показників бюджету міста Києва у Державному бюджеті України і уточнюються при зміні податкового законодавства України або за поданням районної у місті Києві ради. 9. До бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків: 1) коштів, що отримуються у вигляді відрахувань до Фонду ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які збираються на території міста Києва; 2) відрахувань на шляхові роботи на території міста Києва з метою їх цільового використання на утримання, будівництво та реконструкцію міських доріг та вулиць, що суміщаються з дорогами державного значення, та споруд на них; 3) відрахувань підприємств та організацій, розташованих на території міста Києва, до Державного інноваційного фонду. 10. В бюджеті міста Києва окремо передбачаються кошти на фінансування витрат бюджетних установ та організацій за послуги, які надаються підприємствами життєзабезпечення міста.
Розділ V. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ КИЄВОМ СТОЛИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Стаття 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Києва визначаються Конституцією ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).
Стаття 21. Державні гарантії виконання містом Києвом столичних функцій 1. Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом: 1) виділення окремим рядком у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій. Нецільове використання коштів, виділених на виконання містом столичних функцій, не допускається і контролюється Київською міською радою; 2) затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва; 3) надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов'язані зі здійсненням містом столичних функцій; 4) компенсації на підставі угод витрат, пов'язаних з використанням центральними органами державної влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій та іншими органами, місцем розташування яких законодавством визначено столицю України, земельних ділянок, будівель, споруд, наданням комунальних послуг тощо; 5) передачі в комунальну власність територіальної громади міста Києва майна підприємств, установ, організацій та інших об'єктів державної власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних господарських товариствах, які розташовані у місті Києві; 6) надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста; 7) надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для здійснення столичних функцій; 8) надання власного загальноміського ефірного телевізійного, а також загальноміського радіоканалу, каналу кабельного телебачення. 2. Територіальній громаді міста Києва в установленому законом порядку за поданням Київської міської ради компенсуються витрати, а також збитки, завдані їй під час проведення заходів загальнодержавного та міжнародного характеру, а так само шкода, заподіяна в разі виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, підпорядкованих органам державної влади.
Стаття 22. Додаткові права Київської міської ради, пов'язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій У зв'язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, кожна в межах своєї компетенції, встановленої законами України, мають право: 1) придбавати у власність жилі і нежилі приміщення, адміністративні, виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом столичних функцій; 2) встановлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, правила благоустрою, торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-культурного обслуговування, визначати особливості землекористування та використання інших природних ресурсів; 3) встановлювати умови і розміри компенсаційних виплат відповідних органів, організацій і громадян, що не входять до складу територіальної громади міста, на покриття витрат, пов'язаних з використанням міської інфраструктури; 4) здійснювати управління об'єктами державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також частками (акціями, паями) акціонерних товариств, розташованих у місті Києві, які передаються до сфери управління Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку;
{Пункт 5 статті 22 виключено на підставі Закону № 800-VI ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 25.12.2008} 6) виступати гарантом вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває в комунальній власності або передано до сфери управління Київської міської державної адміністрації; 7) здійснювати облік і контроль за використанням нежитлового фонду державними органами, підприємствами, установами та організаціями, які засновані на державній власності, розташованими у місті, брати участь у вирішенні питань оренди нежилих приміщень, що належать державним підприємствам, установам та організаціям, в порядку, визначеному Фондом державного майна України;
8) брати участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста; {Пункт 9 статті 22 виключено на підставі Закону № 1026-V ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 16.05.2007} 10) затверджувати проекти будівництва об'єктів розрахунковою кошторисною вартістю понад 5 млн. гривень, реалізація яких на території міста Києва на замовлення міської адміністрації та районних виконавчих органів здійснюватиметься із залученням коштів державного та місцевих бюджетів; 11) припиняти право користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами у випадках, передбачених чинним законодавством України; 12) приймати рішення про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок та знесення самовільно збудованих будівель та споруд без відшкодування витрат, здійснених за час незаконного користування; 13) встановлювати, за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади, більш високі нормативи екологічної безпеки та плати за забруднення навколишнього природного середовища в місті, враховуючи підвищені вимоги до охорони довкілля столиці; 14) користуватися у встановленому порядку банками даних центральних органів, використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і комунікації, якщо це необхідно для виконання столичних функцій; 15) визначати порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру; 16) координувати діяльність підприємств усіх форм власності щодо енергопостачання споживачів з метою забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення міста.
Стаття 23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та державних адміністрацій міста Києва та районів 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування та державних адміністрацій міста Києва та районів несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України. 2. За наявності підстав, передбачених статтею 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Київської міської ради. 3. Повноваження Київського міського голови за наявності підстав, передбачених цим Законом, статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Питання про дострокове припинення повноважень Київського міського голови вноситься на розгляд Київської міської ради за ініціативою не менш як половини депутатів від загального складу ради.
Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ КИЄВІ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ
Стаття 24. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами, підприємствами, організаціями Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва з центральними органами державної влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ), "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.
Стаття 25. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Києва і Київської області 1. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва і Київської області будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством, засадах. 2. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Києва в межах своєї компетенції, встановленої законодавством України, забезпечують: 1) виділення земельних ділянок, будинків, споруд і нежилих приміщень київським обласним органам виконавчої влади і місцевого самоврядування Київської області, місцем знаходження яких в установленому порядку визначено місто Київ, а також підприємствам, установам і службам, що забезпечують їх функціонування; 2) участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо. 3. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади Київської області сприяють здійсненню містом Києвом функцій столиці України шляхом участі у: 1) розробленні і реалізації цільових програм розвитку міста Києва, дія яких поширюється на територію Київської області; 2) будівництві, реконструкції і утриманні на території Київської області об'єктів, необхідних для здійснення містом Києвом столичних функцій; 3) утриманні і розвитку систем зв'язку, державних автомобільних шляхів загального користування та інших транспортних систем на території Київської області, пов'язаних із здійсненням містом Києвом столичних функцій; 4) вирішенні питань щодо розширення меж міста Києва, якщо це необхідно для здійснення містом Києвом столичних функцій; 5) розвитку об'єктів соціально-культурного та комунального призначення на території Київської області, необхідних для потреб міста Києва і Київської області; 6) забезпеченні міста продовольством; 7) забезпеченні дотримання режиму приміської зони; 8) проведенні спільних природоохоронних заходів у місті Києві і Київській області; 9) вирішенні інших питань, передбачених законодавством. 4. Витрати бюджету Київської області, пов'язані із сприянням у здійсненні містом Києвом столичних функцій, компенсуються з Державного бюджету України. 5. Розрахунки з органами місцевої влади Київської області щодо витрат, пов'язаних з виконанням містом Києвом столичних функцій, проводяться за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України місту Києву на виконання цих функцій.
Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 2. Міська та районні в місті Києві ради протягом місяця після набрання чинності цим Законом вирішують питання щодо формування власних виконавчих органів на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві. Голови місцевих державних адміністрацій в місті Києві призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) та законами України. (Офіційне тлумачення до пункту 2 розділу VII див. в Рішеннях Конституційного Суду № 21-рп/2003 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 25.12.2003, № 9-рп/2005 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ) від 13.10.2005 ) 3. Положення цього Закону є підставою для розробки Статуту територіальної громади міста Києва. 4. Вибори Київського міського голови проводяться після набрання чинності цим Законом в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ).
* * *


Додаток 4

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та
місцевих державних адміністрацій:

Постанова Кабінету Міністрів України № 179 від 12 березня 2005 р.
< >
4. Установити, що у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) самостійні управління, самостійні відділи, відділи та самостійні сектори, сектори у складі самостійних управлінь і самостійних відділів, виходячи з критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади, за винятком відділів адміністрування Державного реєстру виборців у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, чисельність працівників яких може становити не менш як 3 одиниці. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 156 ( 156-2007-п ) від 07.02.2007, N 943 ( 943-2007-п ) від 18.07.2007 }
У складі апарату районних державних адміністрацій, їх самостійних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районах та містах обласного значення можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи з чисельністю працівників не менш як 3 одиниці та сектори з чисельністю працівників не менш як 2 одиниці.
У разі недоцільності утворення у складі апарату місцевих державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади підрозділів, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, для виконання окремих функцій вводяться посади відповідних спеціалістів. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 156 ( 156-2007-п ) від 07.02.2007 }
...
* * *
Додаток 5

СТРУКТУРА МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації

(Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996)
1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату:
відділ адміністрування Державного реєстру виборців
відділ забезпечення діяльності керівництва
відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
відділ (сектор) господарського забезпечення
загальний відділ
відділ (сектор) інформаційно-комп'ютерного забезпечення
відділ кадрової роботи
відділ (сектор) контролю
відділ (сектор) мобілізаційної роботи
організаційний відділ
відділ (сектор) режимно-секретної роботи
відділ роботи із зверненнями громадян
відділ фінансового забезпечення
юридичний відділ
2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи:
Головне управління агропромислового розвитку
Головне управління економіки
Головне управління праці та соціального захисту населення
Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури
Головне фінансове управління
Державний архів області
інспекція державного технічного нагляду
інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції
служба у справах дітей
управління житлово-комунального господарства
управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
управління з питань майна комунальної власності (за умови делегування радами повноважень з управління майном)
управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
управління культури і туризму
управління освіти і науки
управління охорони здоров'я
управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури
управління у справах преси та інформації
управління у справах сім'ї, молоді та спорту
управління (відділ) у справах національностей та релігій
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Севастопольської міськдержадміністрації

(Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996)
1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату:
відділ адміністрування Державного реєстру виборців
відділ забезпечення діяльності керівництва
відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
відділ (сектор) господарського забезпечення
загальний відділ
відділ (сектор) інформаційно-комп'ютерного забезпечення
відділ кадрової роботи
відділ (сектор) контролю
відділ (сектор) мобілізаційної роботи
організаційний відділ
відділ (сектор) режимно-секретної роботи
відділ фінансового забезпечення
юридичний відділ 2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи:
відділ (сектор) морської акваторії
Державний архів міста
інспекція державного технічного нагляду
інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції
служба у справах дітей
управління агропромислового розвитку
управління економіки
управління житлово-комунального та водного господарства
управління (відділ) з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
управління з питань майна комунальної власності (за умови делегування міською радою повноважень з управління майном)
управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
управління культури і туризму
управління освіти і науки
управління охорони здоров'я
управління праці та соціального захисту населення
управління (відділ) промисловості та розвитку інфраструктури
управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури
управління (відділ) у справах преси та інформації
управління у справах сім'ї, молоді та спорту
фінансове управління
відділ у справах національностей та релігій
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації
(Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996)

1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату:
відділ ведення Державного реєстру виборців
відділ (сектор) взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
відділ (сектор) з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
загальний відділ
відділ організаційно-кадрової роботи
відділ (сектор) у справах преси та інформації
відділ фінансово-господарського забезпечення
юридичний відділ (сектор)
сектор контролю
сектор мобілізаційної роботи
2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи:
архівний відділ
відділ житлово-комунального господарства
відділ (сектор) з питань надзвичайних ситуацій
відділ розвитку інфраструктури
відділ культури і туризму
відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури
відділ освіти
відділ (сектор) охорони здоров'я
відділ у справах сім'ї, молоді та спорту
служба у справах дітей
управління агропромислового розвитку
управління економіки
управління праці та соціального захисту населення
фінансове управління
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної у м. Севастополі держадміністрації
(Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 996)

1. Відділи та інші структурні підрозділи апарату:
відділ ведення Державного реєстру виборців
відділ (сектор) взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи
відділ (сектор) з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
загальний відділ
відділ організаційно-кадрової роботи
відділ (сектор) у справах преси та інформації
відділ фінансово-господарського забезпечення
юридичний відділ (сектор)
сектор контролю
сектор мобілізаційної роботи
2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи:
архівний відділ
відділ з питань надзвичайних ситуацій
відділ культури і туризму
відділ освіти
відділ (сектор) регіонального розвитку, містобудування та архітектури
відділ у справах сім'ї, молоді та спорту
фінансовий відділ
служба у справах дітей
управління економіки
управління (відділ) житлово-комунального господарства
управління праці та соціального захисту населення
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів
Київської міської державної адміністрації

Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 791 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 630(630-2010-п)

1. Структурні підрозділи апарату:
управління організаційно-аналітичного та правового забезпечення діяльності голови Київської міської державної адміністрації (патронатна служба)
управління та відділи організаційного забезпечення діяльності першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації
управління документального забезпечення
управління кадрової роботи і нагород
контрольне управління
управління міжнародних зв'язків
управління організаційної роботи
юридичне управління
управління з питань звернень громадян
відділ взаємодії з судами, правоохоронними органами та органами юстиції
відділ фінансового забезпечення та звітності
відділ координації роботи проектних і будівельних організацій
відділ інформаційного забезпечення (прес-служба)
відділ з питань мобілізаційної роботи
відділ з питань запобігання та протидії корупції
відділ адміністрування Державного реєстру виборців
сектор режимно-секретної роботи
сектор забезпечення роботи адміністративної комісії

2. Управління, відділи та інші структурні підрозділи:
Головне управління економіки
Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження
Головне управління житлового господарства
Головне управління житлового забезпечення
Головне управління транспорту та зв'язку
Головне управління контролю за благоустроєм
Головне управління комунального господарства
Головне управління культури
Головне управління освіти і науки
Головне управління охорони здоров'я
Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
Головне управління з питань майна комунальної власності
Головне управління з питань надзвичайних ситуацій
Головне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Головне управління містобудування та архітектури
Головне управління праці та соціального захисту населення
Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Головне фінансове управління
Головне управління цінової політики
Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва
Головне управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту
Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення
Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики
Головне управління земельних ресурсів
Головне управління екології та охорони природних ресурсів
Головне управління капітального будівництва (утримується за рахунок коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служб замовника)
управління охорони культурної спадщини
управління у справах національностей та релігій
управління преси та інформації
управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці
управління ритуальних послуг
управління туризму і курортів
управління справами
інспекція державного технічного нагляду
служба у справах дітей
Державний архів м. Києва
відділ з питань охорони праці
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 969 ( 969-2009-п ) від 09.09.2009, N 1422 ( 1422-2009-п ) від 08.12.2009; в редакції Постанови КМ N 630 ( 630-2010-п ) від 28.07.2010 }РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів
районної у м. Києві державної адміністрації

Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 791 (у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N630 (630-2010-п)

1. Структурні підрозділи апарату:
сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови
відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи
відділ з питань кадрової роботи та державної служби
організаційний відділ
загальний відділ
відділ контролю
юридичний відділ
відділ роботи із зверненнями громадян
відділ фінансового забезпечення
відділ господарського забезпечення
архівний відділ
відділ ведення Державного реєстру виборців
відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення

2. Відділи районної у м. Києві державної адміністрації (без права юридичної особи):
відділ торгівлі та споживчого ринку
відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю
відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
відділ з питань регуляторної політики, підприємництва та видачі документів дозвільного характеру
відділ обліку та розподілу житлової площі
відділ екології
відділ контролю за благоустроєм
відділ охорони здоров'я
відділ містобудування, архітектури та землекористування

3. Управління, відділи та інші структурні підрозділи районної у м. Києві державної адміністрації (з правом юридичної особи):
управління економіки
управління (відділ) з питань майна комунальної власності
управління (відділ) культури, туризму та охорони культурної спадщини
управління з питань надзвичайних ситуацій
управління житлово-комунального господарства
управління освіти
управління праці та соціального захисту населення
фінансове управління
відділ у справах сім'ї, молоді та спорту
служба у справах дітей
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 969 ( 969-2009-п ) від 09.09.2009; в редакції Постанови КМ N 630 ( 630-2010-п ) від 28.07.2010 }

* * *
Кількість заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
(Додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р.№ 821)

Вінницька - 4; Волинська - 4; Дніпропетровська - 6; Донецька - 6; Житомирська-4; Закарпатська - 4; Запорізька - 6; Івано-Франківська - 4; Київська - 5; Кіровоградська - 4; Луганська - 6; Львівська - 5; Миколаївська - 5; Одеська - 6; Полтавська - 5; Рівненська - 4; Сумська - 4; Тернопільська - 4; Харківська - 6; Херсонська - 4; Хмельницька - 4; Черкаська -4; Чернівецька - 4; Чернігівська - 4; м. Київ - 6; м.Севастополь - 4
(Дозволити головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у разі потреби вводити додатково по одній посаді заступника голови обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації в межах встановленої граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання відповідної державної адміністрації згідно з Постановою КМ № 1487 (1487-2000-п) від 28.09.2000).
* * *
Додаток 6

ТИПОВИЙ РЕГЛАМЕНТ
місцевої державної адміністрації

(Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263.
Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 13.03.2002 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 14.04.2004 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 01.08.2006 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 31.10.2007 )

Загальні положення
1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності місцевої державної адміністрації (далі - місцева держадміністрація).
2. Розгляд у місцевій держадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих відповідною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, заступником голови - керівником апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі - заступники голови), апаратом місцевої держадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою місцевої держадміністрації.
3. Робота місцевої держадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.
Місцева держадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.
Висвітлення діяльності місцевої держадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
4. Розподіл обов'язків між посадовими особами місцевої держадміністрації проводить голова місцевої держадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:
повноважень і функцій посадової особи;
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації (далі - структурні підрозділи місцевої держадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;
підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;
порядку заміщення голови місцевої держадміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.
Голова обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації визначає також обов'язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності відповідних райдержадміністрацій.
5. Положення про структурні підрозділи місцевої держадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), а також з керівником юридичного відділу чи сектору (далі - юридичний відділ) апарату місцевої держадміністрації і затверджуються розпорядженням голови місцевої держадміністрації.
Планування роботи місцевої держадміністрації
6. Робота місцевої держадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови.
7. Планування роботи місцевої держадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.
8. Формування планів роботи місцевої держадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів місцевої держадміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків).
Планування роботи місцевої держадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Закону України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
9. Плани роботи місцевої держадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, а в Автономній Республіці Крим також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим (далі - акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих відповідною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.
До планів роботи місцевої держадміністрації включаються:
актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови місцевої держадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;
перелік актів законодавства, розпоряджень голови місцевої держадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;
основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується місцевою держадміністрацією або за її участю.
Плани повинні містити питання:
підбиття підсумків діяльності місцевої держадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;
діяльності структурних підрозділів місцевої держадміністрації, а плани роботи обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації - діяльності районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій з виконання актів законодавства, розпоряджень голови місцевої держадміністрації.
Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів місцевої держадміністрації або райдержадміністрацій, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
У планах роботи місцевої держадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.
10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи місцевої держадміністрації за рішенням її голови.
Питання виключається з плану роботи місцевої держадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату місцевої держадміністрації.
11. Робота структурних підрозділів та апарату місцевої держадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату місцевої держадміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату місцевої держадміністрації встановлює заступник голови - керівник апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівник апарату іншої місцевої держадміністрації.
Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату місцевої держадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.
12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату місцевої держадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату місцевої держадміністрації.
13. Контроль за виконанням планів роботи місцевої держадміністрації, структурних підрозділів та апарату місцевої держадміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату місцевої держадміністрації.
14. Підготовка звітності місцевої держадміністрації, передбаченої статтями [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Закону України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів місцевої держадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату місцевої держадміністрації.
Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються місцевою держадміністрацією та її структурними підрозділами.
Звіт про результати діяльності місцевої держадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

Організація роботи апарату місцевої держадміністрації
15. Апарат місцевої держадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:
опрацьовує документи, що надходять до місцевої держадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови місцевої держадміністрації;
здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови місцевої держадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
перевіряє за дорученням голови місцевої держадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови місцевої держадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень місцевої держадміністрації), структурними підрозділами місцевої держадміністрації, а також райдержадміністраціями (за дорученням голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації); вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови місцевої держадміністрації;
за дорученням голови місцевої держадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії місцевої держадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
здійснює правове забезпечення діяльності місцевої держадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами місцевої держадміністрації;
готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою місцевої держадміністрації;
проводить разом із структурними підрозділами місцевої держадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;
здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності місцевої держадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку місцевої держадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях місцевої держадміністрації та дотримання правил охорони праці;
провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в місцевій держадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;
забезпечує висвітлення діяльності місцевої держадміністрації;
виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.
16. Апарат місцевої держадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами місцевої держадміністрації (апарат обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації - також із Секретаріатом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, апаратом райдержадміністрацій), територіальними органами центральних органів виконавчої влади (в Автономній Республіці Крим - з Управлінням справами - апаратом Ради міністрів Автономної Республіки Крим), а також з виконавчими органами рад.
17. Організація роботи апарату місцевої держадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про її апарат, що затверджується головою місцевої держадміністрації.

Кадрова робота
18. Кадрова робота у місцевій держадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.
19. Організація кадрової роботи у місцевій держадміністрації здійснюється за затвердженим головою місцевої держадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.
20. Організацію кадрової роботи в апараті місцевої держадміністрації здійснює відділ кадрової роботи, у структурних підрозділах місцевої держадміністрації - відділ (сектор) кадрів, а в підрозділах, які мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.
Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах місцевої держадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.
21. Прийняття на державну службу до місцевої держадміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.
Заступник голови - керівник апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівник апарату іншої місцевої держадміністрації, керівники структурних підрозділів місцевої держадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.
Прийняття працівників на роботу до місцевої держадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.
22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.
23. У місцевій держадміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199 (Офіційний вісник України, 2001, № 9, ст. 367), резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.
24. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у місцевій держадміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.
25. Місцева держадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.
26. На кожного прийнятого на роботу до місцевої держадміністрації працівника оформляється особова справа.
27. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, заступника голови - керівника апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівника апарату іншої місцевої держадміністрації та керівників структурних підрозділів.

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням
28. Організація роботи з документами у місцевій держадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 (Офіційний вісник України, 1997, № 43, ст.50).
Інструкція з діловодства місцевої держадміністрації затверджується її головою.
Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.
29. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату місцевої держадміністрації та керівники її структурних підрозділів.
30. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.
Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голови місцевої держадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.
Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем'єр-міністра України, розпорядженнями голови місцевої держадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється структурним підрозділом з контролю, за розглядом звернень громадян - відповідним структурним підрозділом апарату місцевої держадміністрації, а інших документів - загальним відділом зазначеного апарату.
31. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови місцевої держадміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи місцевої держадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків).
32. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови місцевої держадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:
аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;
систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;
проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови місцевої держадміністрації або його заступників.
33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові місцевої держадміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Прем'єр-міністра України, розпорядженням голови місцевої держадміністрації або планом контролю.
За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова місцевої держадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.
34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, Верховній Раді Автономної Республіки Крим чи Раді міністрів Автономної Республіки Крим, підписує голова місцевої держадміністрації.
Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови місцевої держадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків).

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян
35. Місцева держадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відповідний структурний підрозділ апарату місцевої держадміністрації.
Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 (Офіційний вісник України, 1997, № 16, ст. 85).
36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою місцевої держадміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи місцевої держадміністрації або її апарату.
37. Особистий прийом громадян проводить голова місцевої держадміністрації, його заступники, керівник апарату, керівники структурних підрозділів місцевої держадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою місцевої держадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.
Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.
Виїзні прийоми громадян посадовими особами місцевої держадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою місцевої держадміністрації.
Структурний підрозділ апарату місцевої держадміністрації, який відповідає за роботу із зверненнями громадян, аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Організація правового забезпечення діяльності місцевої держадміністрації
38. Правове забезпечення діяльності місцевої держадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату місцевої держадміністрації.
Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності місцевої держадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату місцевої держадміністрації - заступникові голови - керівнику апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівнику апарату іншої місцевої держадміністрації.
39. У своїй діяльності юридичний відділ керується [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та законів України, та розпорядженнями голови місцевої держадміністрації (в Автономній Республіці Крим також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим).
40. Основними завданнями юридичного відділу є:
правове забезпечення діяльності місцевої держадміністрації;
організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами місцевої держадміністрації;
підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.
41. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує відповідність законодавству (в Автономній Республіці Крим також нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим) проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, рішень колегії, а також інших актів місцевої держадміністрації;
проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;
визначає, які розпорядження голови місцевої держадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
надає методичну допомогу працівникам апарату місцевої держадміністрації та керівникам структурних підрозділів місцевої держадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;
представляє інтереси відповідної місцевої держадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;
виконує інші функції з правового забезпечення діяльності місцевої держадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується головою місцевої держадміністрації.
42. Керівник юридичного відділу:
здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у місцевій держадміністрації;
організовує роботу працівників юридичного відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;
виконує інші передбачені законодавством функції.Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії місцевої держадміністрації
43. Для сприяння здійсненню повноважень місцевої держадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова місцевої держадміністрації.
Рішення зазначених органів оформляються протоколами.
44. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції місцевої держадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія місцевої держадміністрації (далі - колегія) у складі голови місцевої держадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів місцевої держадміністрації.
45. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування, а до складу колегії обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації - також голови районних держадміністрацій.
До складу колегії місцевої держадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.
46. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.
Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи місцевої держадміністрації, позачергові - у міру потреби.
47. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.
Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.
48. Апарат місцевої держадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі стенографування (технічний запис).
49. У своїй роботі колегія місцевої держадміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569 (Офіційний вісник України, 2003, № 40, ст. 2107), та цим Регламентом.

Порядок підготовки та проведення нарад
50. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів місцевої держадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.
План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.
Організація проведення нарад у голови місцевої держадміністрації та його заступників покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи місцевої держадміністрації.
51. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.
52. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.
Протокол наради підписує головуючий.
53. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови або наказ керівника структурного підрозділу місцевої держадміністрації.
54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою місцевої держадміністрації посадова особа.

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації
55. Голова місцевої держадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень місцевої держадміністрації розпорядження.
56. Проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи місцевої держадміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади та районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації у разі, коли готується розпорядження голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (далі - інші органи).
Проекти розпоряджень голови готують відповідні райдержадміністрації.
57. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам місцевої держадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.
58. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.
Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи місцевої держадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.
Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів місцевої держадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.
Заінтересовані структурні підрозділи місцевої держадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.
Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів місцевої держадміністрації, інших органів, заступниками голови та керівником апарату місцевої держадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.
Проекти розпоряджень місцевої держадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.
Якщо заінтересовані структурні підрозділи місцевої держадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.
За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження, у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи місцевої держадміністрації, її апарату, інші органи, що:
погодили проект розпорядження без зауважень;
висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.
Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності місцевої держадміністрації.
Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.
59. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів місцевої держадміністрації, її апарату та інших органів, щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій, який підписує керівник структурного підрозділу місцевої держадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.
60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження, що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.
До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).
Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.
Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.
Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.
61. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця, у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.
62. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.
63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.
Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.
У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування місцевої держадміністрації про хід виконання встановлених завдань.
Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії місцевої держадміністрації.
64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 (Офіційний вісник України, 2004, № 10, ст. 612).
Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:
копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;
копію повідомлення про оприлюднення проекту.
65. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові місцевої держадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.
За дорученням голови місцевої держадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату місцевої держадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.
Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті місцевої держадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату місцевої держадміністрації.
66. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному відділі.
У разі коли проект розпорядження подано апарату місцевої держадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це заступникові голови - керівнику апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівнику апарату іншої місцевої держадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.
Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.
Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:
перевіряє проект розпорядження на відповідність [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та законам України, іншим актам законодавства;
оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;
перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.
У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок.
Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.
67. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.
68. Проект розпорядження візується працівниками апарату місцевої держадміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов'язковому порядку керівником юридичного відділу, першим заступником голови або заступником голови місцевої держадміністрації, що відповідає за його підготовку, а також у разі потреби іншими заступниками голови), та передається заступникові голови - керівникові апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівнику апарату іншої місцевої держадміністрації.
69. Розпорядження голови місцевої держадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.
Розпорядження голови місцевої держадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (ЗП України, 1993, № 1-2, ст. 28; Офіційний вісник України, 1998, № 42, ст. 1551).
Розпорядження голови місцевої держадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.
Розпорядження голови місцевої держадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
Додатки до розпоряджень голови місцевої держадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються заступником голови - керівником апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівником апарату іншої місцевої держадміністрації.
Розпорядження голови місцевої держадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті місцевої держадміністрації в установленому її головою порядку.
Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

Публічне обговорення проекту розпорядження голови місцевої держадміністрації
70. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.
71. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова місцевої держадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.
Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.
Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів місцевої держадміністрації чи її апарату або іншими органами.
До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.
У плані проведення публічного обговорення зазначається:
які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;
яких результатів необхідно досягти;
які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;
строк проведення обговорення.
Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Закону України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
72. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.
Головний розробник подає прес-службі місцевої держадміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.
Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378 (Офіційний вісник України, 2004, № 42, ст. 2773).
73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.
Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до місцевої держадміністрації.

Взаємовідносини місцевої держадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування
74. Взаємовідносини місцевої держадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на місцеву держадміністрацію завдань.
Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.
75. Місцева держадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.
З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження місцевою держадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.
76. Проект акта Кабінету Міністрів України подається Кабінетові Міністрів України обласними, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією відповідно до встановлених [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] вимог.
Проект акта Кабінету Міністрів України подається на розгляд обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації структурними підрозділами відповідної місцевої держадміністрації чи її апарату або іншими органами та розглядається в установленому цим Регламентом порядку.
Під час розгляду поданого обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією проекту акта Кабінету Міністрів України голови держадміністрацій мають право брати участь у засіданні Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
* * *
Додаток 7

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління охорони здоров'я обласної,
Севастопольської міської державної адміністрації та
Головне управління охорони здоров'я Київської
міської державної адміністрації

(Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1845)

1. Управління охорони здоров'я обласної, Севастопольської міської держадміністрації та Головне управління охорони здоров'я Київської міської держадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, що утворюється головою відповідної держадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові відповідної держадміністрації та МОЗ.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, розпорядженнями голови відповідної держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах його компетенції, а також положенням про управління.
3. Основними завданнями управління є:
забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;
прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію;
організація надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку території та проектів місцевого бюджету, подає їх на розгляд відповідній держадміністрації та забезпечує їх виконання;
2) у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;
3) вивчає стан здоров'я населення, вживає заходів до запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;
4) в установленому законодавством порядку надає МОЗ необхідну інформацію, документи та матеріали;
5) здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров'я всіх форм власності;
6) організовує роботу з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності, виробництво і якість продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров'я;
7) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйовані та відселені із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;
8) готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров'я, і подає їх на розгляд відповідній держадміністрації;
9) визначає потребу у медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;
10) подає пропозиції та погоджує проекти планів приватизації закладів охорони здоров'я;
11) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на відповідній території;
12) здійснює фінансування закладів охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;
13) сприяє розвитку медичної науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впроваджує в практику наукові досягнення та передовий досвід у галузі охорони здоров'я;
14) забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;
15) вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку відповідних територій;
16) проводить в установленому порядку державну акредитацію комунальних закладів охорони здоров'я;
17) разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;
18) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;
19) організовує правове виховання працівників галузі, роз'яснення законодавства про охорону здоров'я;
20) здійснює контроль за діяльністю медичних та фармацевтичних вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, що належать до сфери його управління;
21) визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров'я, формує замовлення та проводить в установленому порядку підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров'я;
22) організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту і протипожежного захисту закладів охорони здоров'я;
23) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
24) забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об'єднань, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров'я;
25) проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;
26) сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
27) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я;
28) здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності;
29) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на відповідну держадміністрацію завдань у галузі охорони здоров'я.
5. Управління має право:
давати згідно із законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законом;
залучати спеціалістів інших структурних підрозділів відповідної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів відповідної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
використовувати в установленому законодавством порядку кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами, для розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я;
сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.
6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної держадміністрації за погодженням з МОЗ.
Начальник управління має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади голова відповідної держадміністрації за погодженням з МОЗ.
8. Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань перед головою відповідної держадміністрації, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів управління;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки його працівників;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління;
призначає на посади і звільняє з посад працівників управління;
погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій;
розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров'я та освіти, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;
має право брати участь в засіданні органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;
постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на управління, у відповідних засобах масової інформації.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в ньому може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників управління.
Членом колегії управління за посадою є також головний державний санітарний лікар області, міст Києва і Севастополя. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів відповідної держадміністрації та працівники закладів охорони здоров'я.
Склад колегії затверджується головою відповідної держадміністрації за поданням начальника управління.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.
10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватись наукові ради і комісії.
Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.
11. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова відповідної держадміністрації в межах виділених їй асигнувань.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова відповідної держадміністрації після попередньої їх експертизи у відповідному фінансовому управлінні.
12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

(Інші підрозділи місцевої держадміністрації регламентуються наступними документами: Типове положення про відділ контролю апарату обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації; Типове положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації; Типове положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації; Типове положення про інспекцію якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції обласної, Севастопольської міської державної адміністрації; Типове положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації; Типове положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації; Типове положення про управління з питань молоді, спорту та туризму обласної, Севастопольської міської державної адміністрації; Типове положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації; Типове положення про Головне управління сільського господарства і продовольства обласної, управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації; Типове положення про головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації і управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації; Типове положення про управління у справах релігій Київської міської державної адміністрації, відділ у справах релігій обласної та Севастопольської міської державної адміністрації; Типове положення про службу у справах неповнолітніх обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації тощо).
* * *

Додаток 8

ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, САМОСТІЙНОГО УПРАВЛІННЯ (САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ, СЛУЖБИ)

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на головне управління, самостійне управління (самостійний відділ, службу) завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій управлінню. Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посади заступників начальника головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Визначає ступінь відповідальності заступників начальника головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), керівників його структурних підрозділів. Готує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих установ, підприємств, організацій згідно з чинним законодавством. Погоджує структуру та штатний розпис головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Видає у межах своєї компетенції розпорядження, організовує та контролює їх виконання. Затверджує структуру, а також положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Затверджує штатний розпис головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) та погоджує його з відповідним керівництвом місцевої державної адміністрації. Керує розробкою проектів складних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління на відповідній території тощо. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву місцевої державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує роботу з ведення діловодства в головному управлінні, самостійному управлінні (самостійному відділі, службі). Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в головному управлінні, самостійному управлінні (самостійному відділі, службі). Призначає на посади, звільняє з посад та переміщує працівників головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби).
Має право. За дорученням вищого керівництва представляти місцеву державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції. Видавати у межах своєї компетенції розпорядження, накази, організовувати та контролювати їх виконання. У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Здійснювати перевірки стану дотримання Конституції України, актів законодавства України органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій та відділів, незалежно від форм власності згідно з чинним законодавством. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи головного управління, самостійного управління (самостійного відділу служби), місцевого органу виконавчої влади та державної служби в цілому. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності головного управління, самостійного управління (самостійного відділу служби) та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. Залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.
Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевої державної адміністрації; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління, органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, САМОСТІЙНОГО УПРАВЛІННЯ (САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ, СЛУЖБИ)

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) у порядку делегованих йому начальником головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) повноважень. У разі відсутності керівника головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) виконує його обов'язки. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері управління та закріплених за головним управлінням, самостійним управлінням (самостійним відділом, службою) показників. Визначає ступінь відповідальності керівників у складі головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) в межах повноважень, делегованих йому начальником головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, програм, що належать до компетенції головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), в межах наданих йому повноважень. Контролює виконання нормативно-правових актів, розпоряджень (наказів) керівників міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади в межах делегованих йому повноважень і компетенції. Здійснює аналіз стану та тенденції розвитку відповідної сфери управління, ходу виконання програм та приймає відповідні рішення з питань, що стосуються його компетенції. Організовує роботу з розгляду працівниками головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) звернень громадян, громадських об'єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями. У межах наданих повноважень планує, регулює та контролює ефективну взаємодію головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) з іншими зацікавленими підрозділами органів державної влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Виконує доручення керівництва, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що стосуються його компетенції. Подає у межах своїх повноважень відповідно до законодавства пропозиції керівництву місцевої державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інші питання службової діяльності. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників. Забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Контролює діяльність підлеглих.
Має право. За дорученням вищого керівництва представляти місцеву державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його повноважень. У встановленому порядку готувати проекти запитів та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) та належать до його компетенції. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), місцевої державної адміністрації.
Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 4 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління у складі головного управління, відділу у складі управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій управлінню, відділу. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління у складі головного управління, відділу у складі управління, керівників його структурних підрозділів, погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Готує у межах своєї компетенції відповідні розпорядження, організує та контролює їх виконання. Забезпечує узагальнення соціально-економічної інформації з питань, що належать до компетенції управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління, розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку території тощо. Готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічних реформ з питань, що належать до діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Регулює роботу управління у складі головного управління, відділу у складі управління щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності управління, відділу. Контролює у межах своєї компетенції дотримання на підприємствах та організаціях чинного законодавства, рішень місцевої державної адміністрації, спрямованих на розвиток відповідних сфер економіки на даній території, аналізує стан та вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на управління, відділ завдань, керуючись чинним законодавством. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління у складі головного управління, відділу у складі управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління, а також готує за ними проекти відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Подає пропозиції керівництву головного управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління у складі головного управління, відділу у складі управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Забезпечує дотримання працівниками управління у складі головного управління, відділу у складі управління правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством. Організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.
Має право. За дорученням вищого керівництва представляти управління у складі головного управління, відділ у складі управління у структурних підрозділах інших органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Організовувати ділове листування у процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Залучати фахівців інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, підвідомчих підприємств та організацій, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що належать до його компетенції. Розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на них. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління та місцевої адміністрації в цілому.
Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим та обласних державних адміністрацій, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління, практику застосування чинного законодавства; основи державного управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державної мовою.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління у складі головного управління, відділу у складі управління у межах делегованих йому начальником управління, відділу повноважень. У разі відсутності керівника управління, відділу виконує його обов'язки. Забезпечує виконання покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та в межах закріплених за управлінням, відділом показників з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції управління у складі головного управління, відділу у складі управління у межах наданих повноважень. Готує проект рішення за напрямами діяльності головного управління, управління у складі головного управління, відділу у складі управління у межах повноважень, наданих управлінню, відділу, з питань, що належать до його компетенції. Аналізує у межах наданих повноважень стан і тенденції розвитку за напрямом, що знаходиться в межах управління у складі головного управління, відділу у складі управління, вносить пропозиції щодо усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління у складі головного управління, відділу у складі управління звернень від органів державної влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління, а також готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Подає у межах своєї компетенції керівнику управління у складі головного управління, відділу у складі управління пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління у складі головного управління, відділу у складі управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні завдань, покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління, керуючись чинним законодавством. Здійснює роботу із захисту державних таємниць та контроль за веденням діловодства, збереженням документів у відповідності з чинним законодавством. У межах наданих повноважень контролює стан трудової та виконавчої дисципліни. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.
Має право. За дорученням вищого керівництва представляти управління у складі головного управління, відділ у складі управління у структурних підрозділах інших органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Організовувати ділове листування у процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Залучати фахівців інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, підвідомчих підприємств та організацій, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що належать до його компетенції. Розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на них. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління та місцевої адміністрації в цілому.
Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим та обласних державних адміністрацій, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління, практику застосування чинного законодавства; основи державного управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ АПАРАТУ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять до місцевої державної адміністрації, в межах визначеної компетенції. Здійснює підготовку разом із фахівцями відповідних структурних підрозділів місцевої державної адміністрації проектів поточних та перспективних планів роботи, а також відповідних пропозицій щодо виконання Указів та Розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, їх доручень у межах компетенції сектору. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання нормативно-правових і організаційно-розпорядчих документів для керівництва місцевої державної адміністрації. Розглядає пропозиції, звернення, заяви, скарги, що надходять від органів державної влади, громадян, громадських об'єднань, підприємств та організацій незалежно від форм власності, готує відповідні матеріали та подає їх керівництву адміністрації. Сприяє налагодженню більш чіткої взаємодії між апаратом місцевої державної адміністрації, її структурними підрозділами та іншими органами виконавчої влади стосовно реалізації завдань, які входять до сфери відання сектору.
Має право. За дорученням вищого керівництва представляти сектор на сесіях обласної ради, колегіях місцевої державної адміністрації, інших колегіальних зборах, які проводяться керівництвом місцевої державної адміністрації. Звертатися в установленому порядку до структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій різних форм власності для отримання інформації, необхідної для виконання службових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору, структурних підрозділів місцевої державної адміністрації.
Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються діяльності відповідного органу виконавчої влади та питань державної служби; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління; положення про місцеву державну адміністрацію; основи державного управління, економіки, організації праці; методи керування апаратом управління органу виконавчої влади; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює координацію та методичне керівництво одним з напрямів роботи підрозділу. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів підрозділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у відповідній сфері управління. Веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня. Розглядає листи та заяви підприємств, юридичних осіб, виконавчих комітетів та держадміністрацій підпорядкованого регіонального рівня з питань, що належать до його посадових функцій. Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів. Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу. Готує інформацію про результати цієї роботи. Застосовує оперативний зв'язок з різними регіонами України, радами народних депутатів та державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв'язання питань, що стосуються його компетенції.
Має право. За дорученням вищого керівництва представляти інтереси підрозділу в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства місцевими державними адміністраціями нижчого рівня, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з чинним законодавством. Готувати проекти запитів на отримання відповідної статистичної інформації та інших даних від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.
Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевих державних адміністрацій; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних, органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, фінансів та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Під керівництвом керівника підрозділу здійснює координацію та методичне керівництво на певній ділянці одного з напрямів роботи підрозділу. Контролює, аналізує та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у відповідній сфері управління та забезпеченні їх виконання у межах своїх повноважень. Веде накопичення банку даних про підприємства регіону, інвестиційні проекти регіону, потенційних інвесторів. Взаємодіє з громадськими організаціями підприємців з питань розвитку та підтримки підприємництва. Готує проекти рішень та пропозиції керівництву щодо виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня. Бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів, проведенні експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, та підготовці інформації про результати цієї роботи. Надає консультативно-методичну допомогу спеціалістам місцевих державних адміністрацій нижчого рівня та підприємцям регіону з питань, що належать до його компетенції. Готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відповідного підрозділу.
Має право. За дорученням вищого керівництва представляти інтереси підрозділу в інших місцевих державних адміністраціях з питань, що належать до його компетенції. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства місцевими державними адміністраціями нижчого рівня, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з чинним законодавством. У встановленому порядку використовувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів та організацій місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.
Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, фінансів та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста I або II категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 2 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

СПЕЦІАЛІСТ I КАТЕГОРІЇ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи, пов'язані з аналітичною діяльністю на одному з напрямів роботи підрозділу. Контролює та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з певних питань, що належать до компетенції підрозділу. Веде банк даних, взаємодіє з підвідомчими підприємствами та організаціями з питань, визначених компетенцією підрозділу, організовує комп'ютерно-інформаційне обслуговування підрозділу. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділу, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до нього. Веде діловодство, кореспонденцію в підрозділі.
Має право. За дорученням вищого керівництва представляти інтереси підрозділу в інших органах виконавчої влади з питань напряму діяльності підрозділу. У встановленому порядку використовувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності законодавства, що стосується їх діяльності. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.
Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; основи економіки, фінансів, права та управління; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.
Без вимог до стажу роботи.
Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

СПЕЦІАЛІСТ II КАТЕГОРІЇ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи під загальним методичним керівництвом спеціаліста вищої категорії (кваліфікації) або керівника підрозділу. Здійснює у процесі роботи аналітичні та контрольні операції на одному з напрямів роботи підрозділу. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів, інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділів, а також підготовці відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відповідного підрозділу. Веде діловодство, кореспонденцію в підрозділі.
Має право. У встановленому порядку використовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.
Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; основи економіки, фінансів, права та управління; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.
Без вимог до стажу роботи.
Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи під контролем спеціаліста вищої категорії (кваліфікації). У межах регламентованих завдань та постійних обов'язків здійснює аналітичні, контрольні операції на одному з напрямів роботи підрозділу. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів; інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з прийняттям та виконанням управлінських рішень, а також відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відповідного підрозділу. Веде діловодство, кореспонденцію в підрозділі.
Має право. У встановленому порядку використовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити на розгляд керівництва місцевого органу виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення роботи відповідного підрозділу.
Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства; основи економіки, фінансів, права та управління; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.
Без вимог до стажу роботи.
Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

* * *Додаток 9
РЕКОМЕНДАЦІЇ
з організації праці державних службовців в
органах виконавчої влади

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 28.01.2005 N 55

1. Загальні положення

1.1. Рекомендації з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади розроблено на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2004 року N 630 "Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади і заходах щодо її зміцнення"
Методичною основою підготовки зазначених Рекомендацій є Закон України "Про державну службу" ( 3723-12 ), Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, схвалена Указом Президента України від 5 березня 2004 року N 278 ( [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ), Програма розвитку державної служби на
1.2. Метою цих Рекомендацій є надання організаційно-методичної допомоги керівникам державних органів виконавчої влади з питань організації праці та організації робочих місць державних службовців.
1.3. Рекомендації передбачають організацію праці та організацію робочих місць державних службовців, крім керівного складу вищого рівня органів виконавчої влади, призначення на посаду яких передбачається відповідними актами законодавства, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів, контроль діяльності яких здійснюється безпосередньо Головною державною службою України.

2. Організація праці державних службовців органів виконавчої влади

2.1. Організація управлінської праці передбачає розподіл і кооперацію праці державних службовців органів виконавчої влади на різних рівнях та в межах кожного його структурного підрозділу, вибір раціональної системи і методів праці працівників, добір та розстановку кадрів, організацію робочих місць та створення нормальних умов праці, автоматизацію управлінських робіт.
2.2. Розподіл праці в органах виконавчої влади здійснюється посадовими особами за такими категоріями працівників: керівники та їх заступники, головні спеціалісти, провідні спеціалісти, спеціалісти за категоріями та без категорій, технічні службовці.
Зазначений поділ є досить умовним, оскільки працівники одних категорій можуть виконувати функції працівників інших категорій. Так, наприклад, керівник може виконувати роботу спеціаліста, а спеціаліст - технічного службовця. Тобто здійснюється суміщення функцій управління.
2.3. Організація праці державних службовців передбачає раціональний розподіл праці, що є однією з функцій її організації, яку виконує керівник органу виконавчої влади або його структурного підрозділу.
2.4. На основі всебічного аналізу робочого процесу та структури робіт з управління керівник визначає відповідальні дільниці роботи та доручає своїм безпосереднім заступникам їх виконання, залишаючи за собою найбільш важливі. Заступники керівника аналогічним чином розподіляють роботу між працівниками.
Таким чином, обсяг робіт з управління поступово зверху до низу зменшується, і на кожному щаблі управління залишається такий обсяг робіт з управління, який під силу виконавцям. Цей процес на практиці отримав назву "делегування" завдань та обов'язків.
2.5. У результаті делегування здійснюється розподіл праці в системі управління. За кожним державним службовцем закріплюється конкретний обсяг роботи та визначається її зміст. У цьому процесі важливого значення набуває знання керівником особистих ділових здібностей та інтересів працівників, їх компетентності в тих чи інших питаннях, що має важливе значення для чіткої та ефективної організації процесу управління.
2.6. Одночасно з делегуванням обов'язків кожен працівник отримує відповідні права або повноваження, необхідні для якісного та ініціативного виконання покладених на нього обов'язків.
2.7. На відміну від розподілу обов'язків та повноважень між працівниками у керівників апарату органів виконавчої влади відповідальність не делегується зверху до низу, а навпаки - зростає від низу до верху.
Тобто, керівник органу виконавчої влади або його структурного підрозділу, передаючи певну частку обов'язків та повноважень своїм підлеглим, не може відповідно звільнитися від відповідальності за результати роботи органу виконавчої влади або його структурного підрозділу. Він несе відповідальність не тільки за особисті результати, а й за результати праці своїх підлеглих.
2.8. Завдання, обов'язки та повноваження і відповідальність за результати праці кожного державного службовця визначаються в розроблених та затверджених типових професійно-кваліфікаційних характеристиках посад та посадових інструкціях державних службовців.
2.9. Посадові інструкції державних службовців розробляють на основі типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад органи виконавчої влади, їх управління, самостійні відділи та інші служби, виходячи з їх завдань, функцій та повноважень, встановлених нормативно-правовими актами, та штатного розпису, затвердженого в установленому порядку. Посадові інструкції затверджуються керівником органу виконавчої влади або, за його дорученням, його заступниками.
При розробці посадових інструкцій, якщо виникає необхідність, завдання та обов'язки, які включені до типової професійно-кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими державними службовцями або коло завдань та обов'язків окремих державних службовців може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад. Усі посадові інструкції, що розробляються у відповідному органі виконавчої влади, повинні бути взаємопов'язаними, аби не допустити дублювання у роботі державних службовців.
Підготовка та періодичне уточнення посадових інструкцій мають забезпечувати раціональний розподіл та необхідну кооперацію праці державних службовців при виконанні завдань та функцій відповідного структурного підрозділу. Посадові інструкції державних службовців належить переглядати у разі зміни функцій працівників або
структури відповідного органу виконавчої влади.
Завдання та обов'язки державного службовця мають відповідати завданням і функціям структурного підрозділу та вимогам типової професійно-кваліфікаційної характеристики відповідної посади.
Показниками оцінки роботи державних службовців є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, етика поведінки та дотримання обмежень, передбачених законодавством про державну службу.
У посадових інструкціях рекомендується передбачати пункт про те, кого відповідальний державний службовець заміщує на час відсутності у зв'язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами, а також хто його заміщує.
Один примірник посадової інструкції знаходиться у керівника структурного підрозділу, один - у кадровій службі державного органу.
Посадова інструкція подається для ознайомлення державному службовцю.
2.10. Одним з чинників ефективної організації праці державних службовців є використання робочого часу. Тривалість робочого часу державних службовців визначається нормативно-правовими актами у сфері праці з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про державну службу". Нормальна тривалість робочого часу - сорок годин на тиждень. З метою своєчасного і якісного виконання своїх трудових обов'язків державний службовець може епізодично працювати понад норму робочого часу. Крім того, відповідно до статті 20 Закону України "Про державну службу" для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням керівника органу виконавчої влади, в якому вони працюють, з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства. За рішенням керівника органу виконавчої влади державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
2.11. У основі наукової організації праці повинні бути результати вивчення витрат робочого часу та розробка заходів щодо його ефективного використання із забезпеченням скорочення термінів виконання певних управлінських функцій.
2.12. На режим праці та відпочинку державних службовців впливає ступінь нервово-емоціональної напруженості, санітарно-гігієнічні умови тощо. Оскільки найбільша працездатність державного службовця спостерігається з 9 до 12 та з 14 до 16 годин, то саме на цей період рекомендується планувати виконання найбільш трудомістких видів робіт.
2.13. Для запобігання перевтомлення необхідно встановити регламентовані перерви для відпочинку, які є більш ефективні, ніж перерви, що виникають у процесі роботи. Для працівника розумової праці ефективний такий режим: через дві години з початку роботи - десятихвилинна перерва; у другій половині дня через кожну годину роботи - п'яти - восьми хвилинна перерва.
2.14. За своєю класифікацією усі витрати робочого часу управлінського персоналу можна поділити на час роботи та час перерв.
При цьому, час роботи можна поділити на час виконання посадових обов'язків та на час виконання робіт, не передбачених цими обов'язками, в тому числі - час тимчасового виконання обов'язків інших співробітників.
2.15. Виходячи із змісту праці, робочий час можна поділити на підготовчо-заключний час, час основної роботи, час відпочинку і особистих потреб та час обслуговування робочого місця.
До підготовчо-заключного часу у державних службовців належить час отримання завдання та звіт про його виконання.
Час обслуговування робочого місця - це час на отримання та доставку документів та матеріалів до робочого місця, приведення в робочий стан оргтехніки.
2.16. Час основної роботи поділяється в залежності від її характеру, обумовленого змістом функцій управління, на час організаційно-адміністративної, творчої та технічної праці.
Час організаційно-адміністративної роботи - це витрати часу на організацію та управління трудовим процесом, проведення засідань та нарад, вирішення внутрішніх питань щодо організації виконання тієї чи іншої роботи (завдання).
Час творчої роботи включає витрати часу на аналіз існуючих обставин, документів, інформації, пошук та розробку відповідних оптимальних рішень, проектів документів, програм тощо.
Час технічної роботи - це витрати часу на виконання простих робіт, які регулярно повторюються, пов'язаних з інформаційним пошуком матеріалів, документів, підготовкою звітів, ділового листування тощо.
2.17. Перерви в процесі робочого дня поділяються на:
- перерву на відпочинок та перерву на особисті потреби;
- час обідньої перерви, який визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, не включається до робочого часу, надається для відпочинку і харчування та використовується державними службовцями на свій розсуд. Цей час повинен надаватися, як правило, через чотири години після початку роботи;
- перерви, викликані порушенням режиму праці, які пов'язані в основному із чинниками, що не залежать від працівника (очікування завдання, несправність технічних засобів тощо);
- перерви, викликані порушенням трудової дисципліни (запізнення на роботу, передчасне залишення робочого місця, самовільна тимчасова відсутність, виконання роботи, не пов'язаної із службовими обов'язками).
Підготовчо-заключний час, час на обслуговування робочого місця, час на відпочинок та особисті потреби, включаючи фізичні паузи, як правило, складає 10 відсотків від часу основної роботи.
2.18. Для вивчення витрат робочого часу державних службовців може застосовуватися анкетне та усне опитування працівників, фотографія або самофотографія їх робочого дня.
2.19. Вивчення витрат робочого часу державних службовців слід проводити за такою послідовністю: підготовка до опитувань або спостережень, проведення опитувань або спостережень, обробка та аналіз отриманої інформації з наступною розробкою відповідних організаційно-технічних заходів щодо використання відповідних результатів.
На першому етапі визначається суб'єкт опитування або спостереження (структурний підрозділ органу виконавчої влади, окрема група державних службовців, окремі категорії службовців).
Потім визначаються тривалість опитування або вивчення витрат робочого часу (безперервно, з перервами) та термін проведення опитування або спостережень (місяць, тиждень), а також коло спеціалістів, які будуть проводити опитування або спостереження та аналіз отриманих даних.
Мінімальним терміном проведення фотографії або самофотографії робочого дня державних службовців повинен бути один робочий тиждень
2.21. Організуючи свою працю, керівник повинен уникати надмірного перевантаження і одночасно забезпечити чіткий ритм у роботі підлеглих з найбільш ефективним завантаженням їх роботою.
Тільки за цих умов він зможе ефективно використовувати свою кваліфікацію та інтелектуальні здібності, мати повну уяву про діяльність довіреного йому структурного підрозділу та одночасно звільнятися від вирішення другорядних питань, які потребують досить значного робочого часу і можуть бути виконані підлеглими.
Керівник повинен особисто вирішувати тільки ті питання, які неможливо передати на розгляд і вирішення підлеглих, що забезпечить ефективну організацію управління і ефективну працю його підлеглих.
2.22. Одним з принципів організації праці державних службовців є її планомірність, яку повинен організувати керівник.
Планомірність забезпечує відповідну систему виконання управлінських робіт і гарантує, що жодне завдання або питання не залишиться поза увагою, дозволяє заздалегідь відокремити головні питання від другорядних, раціонально завантажити роботою державних службовців, запобігати виникненню критичних ситуацій.
2.23. Основою планування управлінської діяльності є чітка реєстрація завдань, розробка та систематичне уточнення планів роботи, що забезпечить рівномірність виконання функцій, ефективне використання робочого часу як керівника, так і його підлеглих; ліквідацію або зменшення до мінімуму робіт, що повторюються, дублювання функцій і складання паралельних документів; чітку координацію виконання завдань і функцій, розмежування їх на першочергові та другорядні; ефективний розподіл праці державних службовців; ефективний контроль за виконанням завдань і функцій.
Складанню планів роботи передує попередній аналіз завдань і документів за їх змістом, трудомісткістю та послідовністю їх виконання та картотека завдань з урахуванням термінів їх виконання. Робочий план органу виконавчої влади повинен пов'язуватися з планом роботи його структурних підрозділів та бути реальним з урахуванням резерву часу на виконання непередбачених завдань та робіт.
2.24. Керівник органу виконавчої влади не повинен допускати щоб порядок його робочого дня визначали підлеглі та відвідувачі.
2.25. Керівник органу виконавчої влади під час проведення нарад повинен керуватися такими вимогами: нарада, в якій бере участь значна кількість керівників структурних підрозділів, має починатися не раніше ніж через годину після початку робочого дня.
Це дає змогу керівнику структурного підрозділу організувати роботу підлеглих працівників.
2.26. На наради повинні залучатися тільки керівники органу виконавчої влади, до компетенції яких відноситься вирішення питань, що розглядатимуться на нараді. Такий підхід застосовується і на нарадах, які проводяться у структурних підрозділах.
2.27. Одним з напрямів підвищення ефективності організації праці є її постійне удосконалення. Сутність вдосконалення полягає в тому, що для органу виконавчої влади розробляється схема взаємозв'язків структурних підрозділів з визначенням основних функцій та повноважень кожного структурного підрозділу, які повинні виконуватися під час вирішення завдання відповідного характеру.
2.28. З метою підвищення інтенсивності праці та забезпечення своєчасного і якісного розгляду документів органом виконавчої влади, доцільно передбачати паралельний обіг документів, що надходять, для керівника органу виконавчої влади і конкретним структурним підрозділам. Наприклад, загальний відділ або канцелярія органу виконавчої влади під час реєстрації документа, у разі його адресування вищому керівництву даного органу, копію документа адресує структурному підрозділу за належністю. При цьому необхідно враховувати:
спеціалізацію структурних підрозділів органу виконавчої влади;
рівень складності документа;
встановлені терміни розгляду документа, тощо.
2.29. Рівень обслуговування робочих місць державних службовців в органах виконавчої влади впливає на їх продуктивність праці. Тому, своєчасна службова інформація, яка поступає до державного службовця, є одним з елементів раціональної організації його праці, оскільки вона дає змогу своєчасно прийняти обґрунтовані рішення.

3. Організація робочого місця державного службовця та забезпечення комфортних умов його праці

3.1. Організація робочого місця державного службовця є важливою складовою організації праці. Раціональна організація робочих місць має своєю метою створення умов для високопродуктивної праці, якісного виконання посадових обов'язків і забезпечення найкращих умов праці для державних службовців.
3.2. Робоче місце - зона трудової діяльності одного або декількох працівників на обмеженій ділянці площі, оснащена необхідними засобами для виконання посадових обов'язків. Відстань між робочими місцями повинна бути 0,79 - 0,9 метра.
3.3. Загальна площа службового приміщення визначається відповідно до кількості місць, габаритними розмірами меблів і обладнання та повинна передбачати мінімум витрат часу на обмін необхідною інформацією між співробітниками підрозділу, вільний підхід до засобів оргтехніки, дотримання вимог санітарних норм.
3.4. Особливе значення має освітлення робочого місця. Для кращого розсіювання та відбиття світла рекомендується стелю фарбувати у білий колір, він відбиває до 90 % світлового потоку.
Стіни повинні менше відбивати світло і мають бути темнішого кольору, ніж стеля. Якщо вікна у приміщенні виходять на сонячний бік, то стіни краще фарбувати у прохолодні тони: блакитний, зеленуватий, салатний. Для приміщень з вікнами, орієнтованими на північ, північний захід, північний схід більше підходять кольори теплої гами: жовтуватий, світло-помаранчевий, піщаний. Підлога, незалежно від матеріалу, з якого її зроблено, повинна мати темніший колір, ніж стіни.
Для забезпечення рівномірності та незмінності освітленості на протязі робочого дня рекомендується штучне освітлення (загальне та місцеве).
3.5. Важливе значення в організації робочого місця має дотримання нормальної температури та вологості повітря.
Для розумової праці комфортним є мікроклімат з температурою повітря у зимовий період - 18 - 20 град. C, у літній - 22 - 25 град. C, відносною вологістю у зимовий період 45,0 - 50,0 %, літній - 50,0 - 95,0 %. У повітрі має бути не більш 0,03 % вуглекислоти.
3.6. Відповідно до санітарних норм в приміщеннях для розумової праці передбачено, що рівень шуму не може перевищувати 60 дбА. Для зниження шуму в службових переміщеннях пропонується:
- розміщувати робочі місця співробітників таким чином, щоб службові розмови одних працюючих не заважали іншим;
- використовувати у разі необхідності різні звукоізолюючі пристрої, особливо у службових приміщеннях, які призначені для 10 та більше працівників.
З метою поліпшення складу повітря, зменшення нервово-психічної та зорової стомлюваності, та підвищення інтенсивності розумової праці рекомендується провадити озеленення приміщень.
3.7. До комплекту меблів для обладнання робочих місць у залежності від характеру роботи належать письмові столи, крісла, шафи.
Поверхня меблів повинна відповідати гігієнічним та психофізіологічним вимогам, тобто бути твердою та рівною, покриватися лаком або іншим матеріалом, що виключає сліпучі виблиски від сонячного, денного та штучного світла.
3.8. Канцелярське приладдя доцільно зберігати в одному місці, тобто у столах мають бути лотки для його розміщення.
3.9. Робоче крісло має бути стійким та відповідати таким умовам:
а) сидіння має регулюватися за кутом нахилу та висотою відповідно до висоти робочої поверхні та зросту працюючого (від 370 до 800 мм від підлоги); рекомендована ширина сидіння 370-400 мм, глибина - 370-420 мм, передній край сидіння – скошений та закруглений;
б) висота спинки має регулюватися у межах 150-180 мм від поверхні сидіння, ширина спинки - не менш 300 мм, форма спинки має бути пристосованою до форми спини людини та регулюватися за кутом нахилу;
в) поруччя мають бути регульованими за висотою та вертикальним кутом нахилу;
г) зовнішній вигляд і кольорове оздоблення мають відповідати вимогам технічної естетики.
3.10. Для забезпечення оперативності у роботі окремих категорій працівників необхідно мати на робочих місцях такі довідкові матеріали:
- тлумачний словник термінів відповідної галузі;
- довідники з чинного законодавства;
- орфографічний словник;
- довідкові книжки з адресами та телефонами працівників, діяльність яких пов'язана з цією установою;
- карткові покажчики до збірників постанов та розпоряджень уряду, наказів органу виконавчої влади тощо;
- фахову літературу;
- періодичні видання з напряму діяльності;
- сучасну літературу з питань економіки та науково-технічної інформації;
- навчально-методичну літературу із сучасних форм і методів аналізу соціально-економічної ситуації;
- нормативно-правову базу (електронна форма);
- оргтехніку та канцелярські товари, папір тощо.
3.11. Робоче місце державного службовця може бути оснащено комп'ютерною технікою. Структурні підрозділи повинні бути забезпечені факсом, ксероксом, телефонним та електронним зв'язком.
* * *

13PAGE 15


13PAGE 146715
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 6 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 22680759
    Размер файла: 901 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий