Список літератури до дисципліни Дошкільна педагогіка й курсових робіт


14.  Рекомендована література
Базова
Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста / Н.М. Аксарина. – М., 1981.
Аносова, Лариса. Національні куточки в дитсадку : орієнтовні тематика та оснащення / Л. Аносова// Дошкільне виховання. - 2008. - №8. – С. 20-22.
Артемова Л. В. „Театр і гра”. Вдома, у дитячому садку, в школі: [Пер. з рос. – 2 вид.] / Л. В. Артемова. – К. : Томіріс, 2002. – 291 с.
Артемова Л. В. Формирование общественной направленности ребенка-дошкольника в игре / Л. В. Артемова. – К., 1988.
Артемова Л.В. Національний дитячий садок на Україні / Л. В. Артемова // Дошкільне виховання. – 1991. - №6. –– С. 10-11
Артемова Л.В. Моральне виховання дошкільників: Формування суспільних взаємин у грі. – К., 1974. – 103 с.
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (Нова редакція) // Дошкільне виховання. – 2012. – №7. – С.4-23.
Бєлєнька Г. Дитина у природному довкіллі: зауваги до освітньої лінії / Г.Бєлєнька // Дошкільне виховання. - № 9. – 2012. - С.12-14
Біла І. Гуманістичні тенденції освіти Японії / І. Біла // Дошкільне виховання. - 2011. - № 6. –– С. 11-17.
Біла І. Феномен дитячої творчості / І. Біла //Дошкільне виховання. - 2011. - №1. –– С. 7-12.
Богініч О. Л. Проблема наступності дошкільної та початкової освіти у фаховій підготовці / О. Л. Богініч // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наукових праць (Спецвипуск): матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції [“Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової ланок у контексті суб’єктивної парадигми освіти”] / за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2007. – С. 8–16.
Богініч О. Здоров’я та фізичний розвиток дитини : реалізація завдань освіти. лінії "Особистість дитини" / О. Богініч // Дошкільне виховання. - № 9. – 2012. - С.3-7
Богуш А. Головні аспекти підготовки дітей до школи . Педагогічна спадщина В.К. Котирло / А. Богуш // Дошкільне виховання. - 2011. - № 10. –– С. 2-5.
Большакова І. Проблема психологічної готовності дитини до школи / І.Большакова // Початкова школа. – 2005. - №4. – С. 4-7.
Большакова І. Проблема психологічної готовності дитини до школи / І.Большакова // Початкова школа. – 2005. - №2. – С. 9-12.
Борисова З., Подвижниця національного дошкільного виховання. До 150-річчя від дня народження С.Русової / З. П. Борисова, М. Машовець // Дошкільне виховання. - 2006. - № 3. –– С. 3-5.
Буре Р. С. Готовим детей к школе / Р. С. Буре. – М., 1987.
Бурма Г.В. Організація освітньої роботи з дітьми раннього віку: Навч. посіб. [для студентів] / Г.В. Бурма, О.У. Холтобіна. – К. : Науковий світ, 1999. – 44 с.
Бурова А. П. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку / А. П. Бурова. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 256 с.
Васильева А. И. Совершенствование обучения в детском саду / А.И.Васильева. – Минск, І980.
Венгер Л.А. Воспитание и обучение в Великобритании / Л. А. Венгер // Дошкольное воспитание. – 1983. –№ 1-2.
Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет: [Кн. для воспитателя детсада] / Л. А. Венгер и др. – М. : Просвещение, 1986. – 144 с.
Веретенникова С.О. Ознайомлення дошкільників з природою / С.О.Веретенников . – К. , 1968. – 279 с.
Виховання дошкільника в праці / За ред. 3. Н. Борисової. – К., 2002.
Вільчковський Е. С. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: навч.-метод. посіб. / Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 128 с.
Воспитание гуманных чувств у детей / Под ред. Л. Н. Проколиенко, В.К.Котырло. - К. : Рад.шк., 1987.
Воспитание детей дошкольного возраста / Под ред. Л. Н. Проколиенко. – К., 1990. – С. 11–24.
Воспитание детей раннего возраста / Под ред. Е. О. Смирновой, Н.А.Авдеевой, Л. Н. Галигузовой. – М., 1996.
Воспитание и обучение в детском саду / Под ред. А. В. Запорожца, Т.А.Марковой. – М., 1976. – С. 27–101.
Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / Под ред. А.М. Виноградовой. – 2-е изд. – М., 1989. – 96 с.
Воспитателю о работе с семьей / Под ред. Н. Ф. Виноградовой. –М., 1989.
Гавриш Н. Заняття в педпроцесі: сучасний погляд / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. - 2010. - №2. –– С. 8-12.
Гавриш Н. Інтегровані заняття: Методика проведення. – К.: Шк.світ, 2007. – 128 с.
Гавриш Н. Навчально-пізнавальна діяльність: сучасні підходи / Н. Гавриш //Дошкільне виховання. - 2010. - № 11. –– С. 2-6.
Гавриш Н. Сучасне заняття: формальні, змістові та структурні ознаки / Н.Гавриш // Дошкільне виховання. - 2007. - № 8. - С.10-14
Галигузова Л.Н., Педагогика детей раннего возраста / Л. Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 301 с.
Гаращенко Л. Методики загартування в умовах дитсадка / Л. Гаращенко // Дошкільне виховання. - 2010. - №3. –– С. 16-20.
Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. – М., 1976.
Гончаренко А. Взаємини однолітків у дошкільному закладі / А. Гончаренко // Дошкільне виховання. – 1999. – № 9. – С. 4–6.
Гураш Л. Раннє дитинство: специфіка, особливості / Л. Гураш // Дошкільне виховання. – 2002. – № 1. – С. 24–25.
Гураш Л. Передовий досвід дошкільної освіти: Вивчення, узагальнення та поширення / Л. Гураш, В. Якубенко // Дошкільне виховання. - 2001. -№ 6. - С. 26-28; № 7. - С. 6-8.
Гурковська Т. Проблеми раннього віку / Т. Гурковська // Дошкільне виховання. –2001.–№ 12.–С. 23.
Гурковська Т. Дитина до трьох: психологічний портрет з рекомендаціями / Т.Гурковська. // Дошкільне виховання. - 2007. - №12. – С.11-15
Давидчук А.М. Форми організації навчання в різновіковій групі дитячого садка. Методичні рекомендації / А.М. Давидчук, А.Г. Тамбовцева. — Київ : “Освіта”, 1992. — 37 с.
Денисенко Н. Ф. Гартуємо тіло і дух! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят / Н. Ф. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2001. – № 6. – С. 14–15.
Державний стандарт початкової освіти // Початкова школа. – 2001. – № 1.
Дитина в дошкільні роки. Комплексна додаткова освітня програма / наук. кер. К.Л. Крутій– Запоріжжя : ЛІПС , 2011 - 268 с.
Дичківська І. Інноваційна компетентність педагога / І. Дичківська // Дошкільне виховання. - 2010. - №1. –– С. 7-12.
Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. / За заг. ред. Н.В. Гавриш. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 368 с.
Долинна О. Завдання естетичного виховання / О. Долинна // Дошкільне виховання. – 2000. – № 7. – С. 16–17.
Долинна О. П. Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей у дошкільному закладі / О. П. Долинна, О. В. Низковська // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 7. – С. 14–26.
Долинна О. П. Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі / О. П. Долинна, О. В. Низковська // Дошкільне виховання. – 2010. – № 10. – С. 7–15.
Долинна О. Праця як засіб формування предметно-практичної компетенції дітей. Рекомендації з трудового виховання до освітньої лінії “Дитина у світі культури” / О. П. Долинна, О. В. Низковська // Дошкільне виховання. – 2012. – № 9. – С. 22-28
Долинна О. Програми для дошкілля в освітньому просторі України / О.П.Долинна, О. В. Низковська // Дошкільне виховання. - 2011. - № 9. –– С. 12
Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. – Т. 1., 2. – М., 1988.
Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.
Дьяченко О.М. Воображение дошкольника / О.М. Дьяченко. – М., 1986. – 96 с.
Євдокимов В.І. Педагогічний експеримент: Навчальний посібник / В.І.Євдокимов , Т. П. Агапова , І. В. Гавриш , Т. О. Олійник . – Х. : ОВС, 2001. – 148 с
Жерносек І. Педагогічний досвід: головні ознаки і критерії / І. Жерносек // Рідна школа. - 1999. - № 9. - С. 69-72.
Завтра в школу / За ред. В. К. Котырло. – К., 1977.
Зайцева Л. Компетентнісний підхід в освітньому процесі / Л. Зайцева // Дошкільне виховання. - 2011. - №11. –– С. 9-12
Закон України про дошкільну освіту (Документ 2628-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2016, підстава 911-19, 928-19) [Електронний ресурс]: http: // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14Игра дошкольника / Под ред. С. Л. Новоселовой. - М. : Педагогика, 1989.
Історія дошкільної педагогіки: Хрестоматія / За ред. 3. Н. Борисової, В.3. Смаля. - К., 1990. – 423 с.
Как организовать коллектив дошкольников: Пер. с япон. – М., 1991. – 152 с.
Калуська Л. Поспішаймо закладати моральний фундамент / Л. Калуська // Дошкільне виховання. - 2006. - № 7. –– - С.13-15.
Карабаєва І.  Режисерські ігри дошкільників: організація і педагогічна підтримка [Текст] / І. Карабаєва // Вихователь-методист дошкільного закладу : щомісячний спеціалізований журнал. - 2009. - N 1. - С. 34-39. 
Карпова С. Н. Игра и нравственное развитие дошкольников / С. Н. Карпова, Л. Г. Лысюк. – М., 1986.
Кириченко Н.Т. Виховує мистецтво. Активізація творчості дошкільників засобами мистецтва / Н. Т. Кириченко, Т. І. Науменко. – К., 1998.
Коваленко О. Створюємо умови для розвитку / О. Коваленко, О. Рева // Дошкільне виховання. - 2009. - №11. – С.20-21, 32.
Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход в воспитании ребенка / Я.И.Ковальчук. - М. : Просвещение, 1985.
Козлова С.А. Дошкольная педагогика / С. А. Козлова , Т. А. Куликова . – М. : Изд. центр «Академия», 2000. – 416 с.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду / Т.С.Комарова . – М., 1990. – 144 с.
Кондратенко Т. Д. Обучение старших дошкольников / Т. Д. Кондратенко, В.К.Котырло, С. А. Ладывир. – К., 1986.
Кондратова В.В. Розумове виховання дошкільників / В. В. Кондратова. – К., 1979. – 128 с.
Кононко Е.Л. Трудовое воспитание детей в семье / Е. Л. Кононко. – К. : Рад. шк., 1988.
Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника / О. Л. Кононко. – К., 2000.
Кононко О. Л. Розвивальне середовище та умови його створення. Змістовна характеристика. Основні складники розвивального середовища. Як створити розвивальне середовище. / Коментар до базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. посіб. / Наук. ред. О. Л. Кононко. — К. : Ред.журн. “Дошкільне виховання”, 2003. — С. 115-122.
Кононко О.Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника: навч.-метод. Посіб. До Базової прогр. Розв. Дитини дошк. Віку «Я у Світі» / О.Л.Кононко. – Київ. : Світич, 2009. – 208 с.
Кононко Е. Л. В мире раннего детства / Е. Л. Кононко. – К., 1985. – 119 с.
Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 рр. : [проект] // Дошкільне виховання. - 2010. - №2 . - С.2-7
Костюк Г.С. Навчально–виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С.Костюк. – К., 1989.
Котирло В.К. Детский сад и семья / В. К. Котирло, С. А. Ладывир - К., 1984.
Котирло В.К. Развитие волевого поведения у дошкольников / В. К. Котирло. – К., 1971. – 196 с.
Кочерга О. Коли дитина готова до школи? / О. Кочерга // Дошкільне виховання. - 2012. - №12. –– С. 4-9
Кравець Г. Творчі ігри / Г. Кравець // Дошкільне виховання. — 2002. — № 9 — С. 20-21.
Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе / Е. Е. Кравцова. – М., 1991.
Крулехт М.В. Проблема целостного развития ребенка-дошкольника как субъекта трудовой деятельности / М. В. Крулехт. – СПб., 1995.
Крутій К. Діяльнісна модель заняття / К. Крутій // Дошкільне виховання. — 2006. —№ 7. — С.16-19.
Крутій К. Л. Концепція та методичні засади програми „Дитина в дошкільні роки”/ К. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС. Лтд, 2000 – 230 с.
Крутій К.Л. Планування роботи дошкільного закладу освіти: реалії та перспективи / К. Крутій. – Запоріжжя, 1999
Крылова Е.Г. Режим дня в дошкольных учреждениях / Е. Г. Крылова, В.П.Спирина . – М., 1980. – 62 с.
Кузьменко В. Наріжний камінь особистісно орієнтованої моделі : урахування індивідуальних відмінностей дошкільників / В. Кузьменко // Дошкільне виховання. - 2008. - №3. – - С.7-10
Кулачківська С.Е. Я – дошкільник: вікові та індивідуальні аспекти психологічного розвитку / С. Е. Кулачківська, С. О. Ладивір. – К., 1996.
Курчатова А. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою / А. Курчатова, С. Медведєва // Дошкільне виховання. - № 8. – 2012. – С. 23-25.
Лаба Н. До розвитку шляхом інтеграції / Н. Лаба // Дошкільне виховання. - 2009. - №3 . - С.6-8
Лаврентьєва Г. Розвивальне предметно-ігрове середовище. Європейський досвід та новітні підходи / Г. Лаврентьєва // Палітра педагога. — 2001. — № 4. — С.11-13.
Лаврентьєва Г. Комп'ютер навчає, розвиває, розважає : рекомендації щодо використання електронних засобів в освітньому процесі / Г. Лаврентьєва. // Дошкільне виховання. - 2009. - №10. – С.8-9
Ладивір С. О. Виховання гуманних почуттів у дітей / С. О. Ладивір, О. П. Долинна, В. В. Котирло, С. Є. Кулачківська, С. П. Тищенко, О. О. Вовчик-Блакитна, Ю. О. Приходько [за наук. ред. Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю. Манилюк]. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 168 с. – (Серія “Дитина замовляє розвиток”).
Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів / С.О.Ладивір // Дошкільне виховання. – 2002. – № 10. – С. 4-7.
Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы / Н. С. Лейтес. - М. : Знание, 1984.
Лембрик І. Дитячі вікові кризи / І. Лембрик // Дошкільне виховання. – 2003. – № 4. – С. 22-23.
Леонтьев А.А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев. – М.: Знание, 1979. [Електронний ресурс]: http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/leontev-aa-pedagogicheskoe-obshchenie
Лешли Д. Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и решать проблемы: Пер. с англ.: кн. для воспитателей детского сада / Д. Лешли . – М. : Просвещение 1991. – 223 с.
Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5693
Ликова В.Я. Наступність між дитячим садком і школою у вихованні та навчанні дітей / В. Я. Ликова. –Х. , 1991
Лисенко Н.В. Екологічне виховання дошкільників / Н. В. Лисенко. – К., 1993. – 160 с.
Лисенко Н.В. Педагогіка українського дошкілля / Н. В. Лисенко, Н.Р.Кирста.– К. : Вища шк.., 2006. – 302 с.
Ліждвой Л. Взаємозв’язок і взаємоузгодженість. Наступність дошкільної та початкової освіти / Л. Ліждвой // Дошкільне виховання. - 2011. - № 11. –– С. 16-22.
Лозинська Є.Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку / Є.Ф.Лозинська. – К. : Оріяна-Нова, 2008
Локшина О.И. Общественное дошкольное воспитание в Великобритании на современном этапе / Локшина О.И. - автореф. дисс. канд. пед. наук. – К., 1991.
Лохвицька Л. Розвивальне середовище для дітей раннього віку / Л.Лохвицька // Дошкільне виховання‚ 2003. — №11. — С.12-14.
Лохвицька Л. Формування пізнавальних інтересів у навчально-ігровому середовищі / Л. Лохвицька // Дошкільне виховання. – 1999. – № 10. – С. 8-10.
Лохвицька Л.В. Дошкільна освіта: історія і сьогодення. Довідник / Л.Лохвицька. – Тернопіль : Мандрівець, 2011.
Лохвицька Л.В. Дошкільникам про основи здоров’я : навч.-метод. посібник / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрущенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 192 с.
Луценко В. Морально-статеве виховання / В. Луценко // Дошкільне виховання. - 2008. - №8. – С. 14-16.
Луценко І.О. Дитина і дорослий: вчимося спілкуватись: Готуємося до мовленнєвого спілкування з дошкільниками / І. О. Луценко. – К. : Світич, 2008. - 203 с.
Лучшие методики воспитания [Текст] / сост. И. С. Лисицына. – Харьков: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»», 2011. - 320 с.
Макаренко А.С. Книга для батьків / А.С. Макаренко. - К. : Рад.шк., 1984
Макарова Л. Ігрові проблемно-практичні ситуації / Л. Макарова // Дошкільне виховання. – 2001. – №1. – С.18-19.
Макарова Л. Проблемні ситуації та завдання / Л. Макарова // Дошкільне виховання. – 2003. – № 3. – С. 14.
Макарычева Н.В. Проблемы раннего детства: диагностика, педагогическая поддержка, профилактика: В помощь занимающемуся воспитанием детей 2-3 лет / Н. В. Макарычева. – М. : АРКТИ, 2005. – 64 с.
Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников / Т.А. Маркова. – М., 1991.
Мартиненко І. Знайомтесь: іграшка / І. Мартиненко // Дитячий садок. - 2003. - №46 (238). – С. 6.
Матвієнко В. Загартування водою / В. Матвієнко // Дошкільне виховання. – 2010. -№6. – С. 28-30
Машовець М. Даруємо радість праці / М. Машовець // Дошкільне виховання. - 2012. - №12. - С.8-9.
Меркулова І. Середовище для творчості / І. Меркулова // Дошкільне виховання. - 2010. - № 11. –– С. 16-18.
Меркулова Ю. Игра – обязательное методическое условие физического воспитания / Ю. Меркулова // Дошкольное воспитание. – 2012. - № 1. – С. 12-16.
Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку «Малятко». – К., 1993. – 255 с.
Миндлина Т. Франция: о современной практике материнских школ / Т.Миндлина // Дошкольное воспитание. – 1988. – №7. – С. 83-97.
Морозова Л. Метод проектной деятельности в дошкольном образовательном учреждении / Л. Морозова // Детский сад от А до Я. – 2006. - №2. – С. 124-131.
Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде / В. Г. Нечаева , Р. С. Буре , Л.В. Загик  и др. – М. : Просвещение. – 1980. –208 с.
Новоселова С. Развивающая среда детства / С. Новоселова // Дошк. восп. №4.— 1998.— С.79
Нравственное воспитание в детском саду / Под ред. В. Г. Нечаевой и Т.А.Марковой. – М., 1984.
Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи: Збірник методичних матеріалів / [авт.-упоряд.: О. П. Долинна, А.П.Бурова, О. В. Низковська, Т. П. Носачова]. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 480с.
Одаренные дети / Пер. с англ. - М. : Прогресс, 1991.
Олійник Л. Активізація спонтанної діяльності (сенсорне виховання дітей раннього віку) / Л. Олійник // Палітра педагога. – 1998. – № 4. – С. 27-29.
Олійник Л. Комбіновані заняття - оптимальна форма навчання малят / Л.Олійник, І. Романюк. // Дошкільне виховання. - 2007. - № 8.- С.23-26
Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти. Навчально-методичний посібник / За ред.. Г. С. Тарасенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 320 с.
Островская Л. Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников / Л. Ф. Островская. – М., 1990.
Павленчик В. Без зайвої опіки. Формування у старших дошкільників елементів самоорганізації у спільній праці / В. Павленчик // Дошкільне виховання. - 1988. - №6. – С. 8-10.
Павленчик В. На засадах гуманізації: організація та керівництво працею дітей дошкільного віку / В. Павленчик // Дошкільне виховання. – 1993. – № 2.
Павленчик В. Ось так добре, а так – ні! Моральне виховання молодших дошкільнят з позиції системного підходу / В. Павленчик // Дошкільне виховання. - 1999. - – № 2. – С. 4-5; №3. - С.3-6.
Педагогика раннего возраста / Г. Г. Григорьева, Г. В. Груба, Е.В.Зворыгина и др.; [Под ред. Г. Г. Григорьевой, Н. П. Кочетовой, Д.В.Сергеевой]. – М., 1998.
Передовий педагогічний досвід: теорія і методика / За ред. Л. Л. Момот. – К., 1990.
Петровский В.А. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении / В. А. Петровский, Л. Н. Кларина та ін. - М., 1993.
Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах : методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України (лист від 18.07.08 за № 1/9-470) // Дошкільне виховання. - 2008. - №9. –– С.18-23
Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах : Методичні рекомендації: Додаток до листа МОН України від 17.03.06 за №1/9-153 // Дошкільне виховання. - 2012. - №12. - С.10-13
Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника / Т.О.Піроженко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 152 с.
Піроженко Т. О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку: навч.-метод. посіб. / Т. О. Піроженко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 136 с.
Планування роботи в дошкільних навчальних закладах : лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 // Дошкільне виховання. - 2009. - №8. - С.2-4.
Плохій З. П. Виховання екологічної культури дошкільників: Метод. посіб./ З.П. Плохій – К. : Ред. журн. „Дошкільне виховання”, 2002. – 173 с.
Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник / Т.І.Поніманська. – К. : „Академвидав”, 2008. – 456 с. (Альма-матер)
Поніманська Т. І. Виховання людяності (До Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”): метод. посіб. / Т. І. Поніманська О. А. Козлюк, Г.В.Марчук. – К. : Міленіум, 2008. – 138 с.
Поніманська Т. Дитина в соціумі: робота за освітньою лінією / Т.Поніманська. // Дошкільне виховання. - № 9. – 2012. - С.8-11
Поніманська Т. Дорослий у становленні особистості дитини / Т. Поніманська. // Дошкільне виховання. - 2009. - №12. ––-С.6-8
Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. Інструктовно-методичні рекомендації МОН молодь спорту України // Дошкільне виховання. - 2011. - № 10. –– С. 4-6.
Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» / за ред. Кононенко П. П., Касян Л. Г., Семенюченко О. В. – Київ: УАІ та Д"Рада", 2008
Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» / наук. кер. О.В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна – К. : Університет, 2012.
Програма з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультурно–оздоровчого напрямку / Укл. Е.С. Вільчковський. – К., 1998.
Програма і методичні рекомендації з правового виховання дітей дошкільного віку «Я – маленька людина» / Укл. М. М. Конько, Т. М. Шумей, З. Л. Петрушина. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2005. – 80 с.
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І.Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко. та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. -264 с
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» / наук. кер. Жебровський Б. М. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. -264 с.
Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошкольников / Е.В. Проскура. – К., 1985.
Проскура О. Готовність дитини до шкільного навчання і способи її визначення / О. В. Проскура // Дошкільне виховання. – 1981. – № 3.
Проскура О. С.Ф. Русова, її концепція українського дитячого садка / О.В.Проскура // Дошкільне виховання. - 1991. - № 10.
Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца и А.П.Усовой. – М., 1966. – С. 5–38.
Развитие и воспитание ребенка от рождения до трех лет. – 2-е изд. / Под ред. Н. М. Щелованова. – М., 1969. – 181 с.
Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: Учебно-методическое пособие / Сост. Е. С. Демина. – М. : ТЦ Сфера, 2005. – 192 с.
Романюк І. Річний план: сучаний підхід. Методичні рекомендації / І.Романюк //Дошкільне виховання. - 2010. - № 9. –– С. 18-22.
Романюк І.А. Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу / І. А. Романюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2012.
Савченко О. Я. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти / О. Я. Савченко // Дошкільне виховання. – 2000. – № 11. – С. 4–6.
Самостоятельная художественная деятельность дошкольников / Под ред. Н.А.Ветлугиной. – М., 1980.
Сарапулова Є. Фізіологічно доцільний режим дня / Є. Сарапулова // Дошкільне виховання.–2001.–№ 5. – 13–15.
Сенсорное воспитание в детском саду / Под ред. Н. Н. Поддьякова, В.Н.Аванесовой. - М. : Просвещение, 1981.
Система эстетического воспитания в детском саду / Под ред. Н.А.Ветлугиной. - М. : Просвещение, 1962.
Содержание и методы умственного воспитания дошкольников / Под ред. Н.Н. Поддьякова. – М., 1980. – С. 28–54.
Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка / М.Г. Стельмахович. – К., 1996.
Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. Навчальний посібник / Вільчковський Е. С., Курок О. І. – [Для студентів дошкільних факультетів педагогічних ВНЗ]. – К. : Университетская книга, 2008. - 426 с.
Теплюк С. II. Дети раннего возраста в детском саду / С. II. Теплюк. — М. : Мозаика синтез, 2007. - С. 104.
Терещенко О. Родинні збори в дитячому садку / О. Терещенко // Дошкільне виховання. — 2007. — № 2
Титаренко Т.М. Хлопчики і дівчатка: Психологічне становлення індивідуальності / Т.М. Титаренко. – К., 1989.
Тищук Л. Професійне вигоряння: як йому запобігти? / Л. Тищук // Дошкільне виховання. - 2011. - № 10. –– С. 10-15
Тоцька Т. Моделювання освітньої роботи / Т. Тоцька, І. Туник // Дошкільне виховання. - 2011. - № 1. –– С. 18-24.
Українське народознавство в дошкільному закладі. Програма та довідковий матеріал вихователям дошкільних закладів. / За ред. А. М. Богуш. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС», ЛТД, 2005. – 84 с.
Филимонова Т. Дитячі майданчики в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) / Т. Филимонова // Дошкільне виховання. – 2001. – № 1. – С. 7-9.
Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації МОНУ // Дошкільне виховання. – 2010. -№9. – С. 9-15.
Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. посібник / Від упорядників, вступні риси та упорядкування. З. Н. Борисової, В. У. Кузьменко; [За заг. ред. З. Н. Борисової]. – К. : Вища школа, 2004. – 511 с.: іл.
Шевцова О.А. Дитячий садок і родина. Посібник для батьків. Частина 1, 2, 3, 4, 5. / О.А. Шевцова, С.Г. Кутепа, І.О. Мараховська, І.О. Сита. – Київ : ТОВ «Майдан», 2010, 2011.
Шевчук А. С. Новації в мистецькому вихованні дошкільників // Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ: метод. посіб. / Н. Дятленко, А. Гончаренко, А.Шевчук та ін. – К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – С. 43–66.
Шевчук А. Сучасні підходи до організації свят і розваг / А. Шевчук // Дошкільне виховання. – 2000. – № 3. – С. 5-7.
Шевчук, Антоніна. Дитина у світі культури: орієнтири до освітньої лінії / А.Шевчук // Дошкільне виховання. - № 9. – 2012. - С.15-21
Щербакова Л. Шестирічні за партою: проблеми, завдання, перспективи / Л.Щербакова // Дошкільне виховання. – 2004.–№1. — С. 3-4.
Щербакова І. Розвивальне середовище / І. Щербакова // Дошкільне виховання. - 2007. - №12 - С.16-17
Допоміжна
Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие / И. Е. Аверина. – М. : Айрис-пресс, 2009. – 112 с.
Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками / Е.А.Алябьева . – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 128 с.
Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества / Ш.А. Амонашвили. - К. : Рад.шк., 1991.
Вольчинський А. Теоретико-методичні основи застосування українських народних ігор у навчально-виховному процесі дошкільників / Анатолій Вольчинський, Олександр Малімон, Олег Гребік // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, Т. 2: зб. наук. праць. - 2008. – С. 43-46
Антипкин Ю.Г. Массаж и физкультура для детей в возрасте до трёх лет / Ю.Г.Антипкин   – К. : Здоровье., 1992. – 64 с.
Біла І. Конструювання як засіб розвитку творчості дошкільнят / І. Біла // Дошкільне виховання. - 2010. - № 5. –– С. 10-12.
Богуш А. М. Готуємо руку дитини до письма / А. М. Богуш. – 3-тє вид., зі змін. і доп. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 108 с.
Бондаренко Т. У світі професій. : робота зі старшими дошкільнятами / Т.Бондаренко. // Дошкільне виховання. - 2009. - №12. –– С.12-15
Бурова А. Організація ігрової діяльності в дошкільному навчальному закладі : методичні рекомендації / А. Бурова. // Дошкільне виховання. - 2007. - №10. –– С. 8-13
Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя дет. сада / Л.В.Загик, Т. А. Куликова, Т. А. Маркова и др..; [Под ред.. Н. Ф. Виноградовой]. – М. : Просвещение, 1989. – 192 с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори / Сост. и ред. 3.Н.Борисова и Р. А. Семерникова. – К., 1993.
Гайдаржийська Л. Нетрадиційні підходи до навчання найменших / Л.Гайдаржийська // Актуальні проблеми психолого-педагогічного та соціального супроводу дитини на ранніх етапах соціалізації. Спецвипуск 4. Частина 1. - Слов’янськ, 2010. – С. 47-53. [Електронний ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gnvp/2010_4_SV1/7.pdf
Гаращенко Л. Фізкультура на повітрі: здоров’язбережувальний підхід / Лариса Гаращенко // Дошкільне виховання. – 2012. -№5. – С. 28-32
Гніленко Н. "Пожежники" : сюжетно-рольова гра у старшій групі / Н.Гніленко. // Дошкільне виховання. - 2007. - №10. –– С. 21-22
Григоренко Г. Сюжетно-рольова гра. Технологія педагогічного аналізу / Г.Григоренко // Палітра педагога. — 2001. — № 4. — С. 18-22.
Гураш Л. Раннє дитинство: специфіка, особливості / Л. Гураш // Дошкільне виховання. – 2002. - № 1. – С. 24.
Двіжона О. Ситуації морального вибору : Техніка спілкування дорослого з дитиною / О. Двіжона.// Дошкільне виховання. - 2006. - №1. –– С. 26
Демченко О. Фізичне виховання в різновіковій групі / О. Демченко // Дошкільне виховання. – 2012. -№3. – С. 14-16
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: [Кн. Для учителя и родителей] / А.Б. Добрович. – М. : Просвещение, 1987. – 207 с.
Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / Под ред. С.Л.Новоселовой. – М., 1985.
Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. Л. А. Венгера. – М., 1978.
Дичківська І.М. М. Монтессорі: теорія і технологія / І. М. Дичківська , Т.І.Поніманська . – К. : Видавничий дім «Слово», 2006. – 304 с.
Довженюк Г.В. Український дитячий фольклор / Г.В. Довженюк. - К., 1981.
Дода М. Осередки для розвитку і творчості наймолодших / М. Дода //Дошкільне виховання. - 2010. - № 4. –– С. 28-30.
Доман Г. Дошкольное обучение ребенка / Г. Доман, Д. Доман. – М., 1995.
Доронова Т. Обучение детей 2–4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре / Т. И. Доронова, С. Г. Якобсон. – М., 1992.
Енциклопедія діагностичних методик щодо з’ясування стану розвитку дітей раннього віку. Дайджест 1. / Упор. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС», ЛТД, 2006. – 152 с.
Жадан Р. Виховуємо бережливість  / Р. Жадан, Г. Григоренко // Дошкільне виховання. - 2009. - №12. ––- С. 8-11
Загвоздкин В. Вальдорфский детский сад в созвучии с природой ребенка / В.Загвоздкин . – СПб. – Москва – 2005. – 160 с.
Зайцева Л. І. Формування математичної компетентності старших дошкільників: метод. посіб. / Л. І. Зайцева. – Харків : Веста: Ранок, 2008. – 160 с.: іл.
Зайцева Л.І. Розкриваємо таємниці довкілля / Л. І. Зайцева. Київ : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012
Зайцева Л.І. Формування логіко-математичної компетентності дітей 4-го року життя. 5-го року життя / Л. І. Зайцева. – Київ : ЛАНДОН-ХХІ, 2011
Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей / Е.В. Зворыгина. – М., 1988.
Игры и занимательные занятия по быстрому и увлекательному обучению чтению детей 2-7 лет на основе методики Н.А. Зайцева. – Спб., 1993. – 74 с.
Казкотерапія в роботі з дошкільниками / Упор. Л.А. Шик, Г.В.Гаркуша, Л.В.Тур, О. А. Рудик. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. -240 с.
Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду / Р.Р.Калинина . – СПб. : Речь, 2003. – 144 с.
Калуська Л.В. Дивокрай. Вибрані дидактико-методичні матеріали у 2-х книгах для працівників дошкільних закладів / Л.В. Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2004.
Козак І. Вчимо малят читати за методикою М.О.Зайцева / І. Козак, Л. Ровінська // Дошкільне виховання. - 2011. - № 12. –– С. 18-22
Кольорові долоньки. Заняття з малюками від 1 до 3 років / Рагозіна В.В., Очеретяна Н.В. – Київ : Зірка, 2012
Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинсиві): Навч. посіб. [для вищ.навч.закладів] / О.Л. Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 255 с.
Крутій К. Вимоги до сучасного відкритого мовленнєвого заняття / К. Крутій // Дошкільне виховання. – 2002– – № 2. – С. 14–17.
Кузьменко В. Індивідуалізація виховання і навчання / В. Кузьменко // Дошкільне виховання. – 2000. – № 10. – С. 5–7.
Кузьменко В. Індивідуальний підхід: десять кроків / В. Кузьменко // Дошкільне виховання. - 2006. - № 7. –– С.10-12.
Кулачківська С. Новий погляд на стару проблему. Гуманістичний підхід до розвитку дітей / С. Кулачківська // Дошкільне виховання. – 2002. – № 7. – С.15-17.
Кулачківська С. О. Дошкільник. Особливості психічного розвитку в умовах екологічної кризи (поради вихователю дитячого садка): Методичні рекомендації / С. Кулачківська, С. Ладивір. – Київ : Мінчорнобиль України, Інститут психології АПН України,1995. - 152 с.
Ленська Т. Рухова активність на свіжому повітрі / Т. Ленська // Дошкільне виховання. - 2009. - №11. – С.12-15
Масару Ибука. После трех уже поздно / Ибука Масару. – М. : Знание, 1992. – 96 с.
Михайленко Н. Я. Как играть с ребенком / Н. Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М.,1990.
Музиченко Я. Народна іграшка / Я. Музиченко // Народознавство. — 1995. — № 21, квітень. — С.7.
Народознавство в дошкільному закладі: Метод. рекомендації для вихователів дошкільних закладів / Упор. О. П. Макаренко. - Тернопіль, 1993.
Наступність у навчально–виховній роботі дитячого садка і школи / За ред. 3.Н.Борисової. – К., 1985.
Нетрадиційні методи оздоровлення дітей дошкільного віку : навчальний посібник / Г. І. Григоренко, Н. Ф. Денисенко, Ю. О. Коваленко, Н. В. Маковецька. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 116 с.
Никитин Б. П. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б. П. Никитин. М. : Просвещение, 1989. – 160с.
Омеляненко А. Розповіді-роздуми за моделями / А. Омеляненко //Дошкільне виховання. - 2010. - № 3. –– С. 8-12.
Орел Л. Т. Дитяча народна іграшка на Україні / Л. Т. Орел. – К., 1970.
Основные показатели готовности детей шестилетнего возраста к школьному обучению. Методические рекомендации / Под ред. Л. А. Венгера, Г. Г. Кравцова. – Киев : «Радянська школа», 1989. – 40 с.
Паптюхина Г. В. Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни / Г. В. Паптюхина, К. Л. Печора, 3. Л. Фрухт. – М., 1983.
Пилюгина 3. Г. Занятия по сенсорному воспитанию / 3. Г. Пилюгина. – М., 1983.
Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника. Серія «Дитина замовляє розвиток» / Т. О. Піроженко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010
Піроженко Т. О. Розвивальні ігри та вправи для дітей п’ятого року життя / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, О. О. Вовчик-Блакитна, Г. В. Гуменюк, Т. Л. Гурковська. – Тернопіль : Мандрівець, 2012.
Піроженко Т. О. Розвивальні ігри та вправи для дітей третього-четвертого року життя / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, О. О. Вовчик-Блакитна, Г.В.Гуменюк, Т. Л. Гурковська. – Тернопіль : Мандрівець, 2012
Піроженко Т. О. Розвивальні ігри та вправи для дітей шостого року життя / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, О. О. Вовчик-Блакитна, Г. В. Гуменюк, Т.Л.Гурковська. – Тернопіль : Мандрівець, 2012
Пластилінові горошинки. Заняття з малюками від 1 до 3 років / Рагозіна В. В., Очеретяна Н. В. – Київ: Зірка, 2012
Постна І. Рух для здоров’я малюків / І. Постна // Дошкільне виховання. – 2011. - №9. – С. 20-24
Починок Л. Фізкультура з козацькими забавами та туристичними елементами / Л. Починок // Дошкільне виховання. – 2010. -№8. – С. 26-28
Проскура О. Два завдання перед школою / О. Проскура // Дошкільне виховання. – 1999.–№7.
Психологические вопросы выявления одаренности. – К., 1992..
Рагозіна В.В. Незвичайне із звичайного. Заняття з малюками від 1 до 3 років / В. В. Рагозіна, Н. В. Очеретяна. – Київ : Зірка, 2012
Світлична С. П. Виховання ціннісного ставлення до себе у старших дошкільників засобами народної педагогіки Слобожанщини: монографія / С.П.Світлична. – Харків, 2013. - 244 с.
Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г. К. Селевко . – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.
Сиротич Н. Від гри - до театру / Н. Сиротич // Дошкільне виховання. - 2008. - № 2. - С.26-27
Система роботи з психофізичного розвитку дитини: Посібник / Авт.-упоряд. В. В. Ефремова.- Тернопіль, 2009. – 160 с.
Скарбничка ігор і віршованої мозаїки для дітей раннього та дошкільного віку / за ред. Іванюк Г. І. – Київ : ТОВ «Сім кольорів», 2009
Скуратівський В. Берегиня / В. Скуратівський. – К., 1987.
Скуратівський В. За селом дуда грає… (До історії про давні поліські музичні іграшки) / В. Скуратівський // Берегиня. — 2001. — № 1 (28). — С. 69-74.
Смирнова Е. Т. Ранний дошкольный возраст: становление произвольного поведения / Е. Т. Смирнова // Дошкольное воспитание. – 1998. – № 3. – С. 85-93.
Старченко В. А. Формування логіко-математичної компетентності у старших дошкільників: Навчально-методичний посібник до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”/ В.А. Старченко - К. : Світич, 2009. – 80 с. – Бібліогр.: с. 74-76.
Створення умов природного розвитку дітей у системі дошкільного виховання / Укл. Л. А. Блудова, 1992.
Стельмахович М. Педагогічна сутність народних звичаїв і традицій / М.Стельмахович // Дошкільне виховання. – 1993. – № 2.
Стельмахович М. Г. Народна педагогіка / М. Стельмахович. – К. : Рад. школа, 1985. – 312 с.
Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике / [Сост. О. В. Сухомлинская]. – М., 1990.
Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський. – К., 1978.
Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський. – К., 1971.
Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори: [В 5-ти т.]. – Т.З. – К., 1979.
Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку / Є.І.Сявавко. – К., 1974.
Терещенко О. П. Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності: Навчально-методичний посібник до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”/ О. П. Терещенко. - К. : Світич, 2009.: іл. – 112 с. – Бібліогр.: с. 105-107.
Типовий перелік обов'язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок дошкільних навчальних закладів (2-е видання, доповнене) //Дошкільне виховання. — 2002. — № 10.
Урбанская О. Н. Воспитателю о работе с семьей. Пособие [для воспитателя дет. сада]; изд. 2-е, перераб. и доп. / О. Н. Урбанская – М. : Просвещение, 1977. – 159 с.
Фесюкова Л. Б. От трех до семи: книга для пап, мам, бабушек и дедушек / Л. Б. Фесюкова. – Харьков, 1996.
Формирование взаимоотношений детей в детском саду и семье / Под ред. В.К. Котырло. - М. : Просвещение, 1987.
Фромм Аллан. Азбука для родителей / Аллан Фромм. – М., 1991.
Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1972. – С. 87–99.
Шапран А. Українська іграшка в дитячому садку / А. Шапран // Дошкільне виховання. - 1991. - №11-12. – С. 12-13.
Шейко М. К. Рухливі ігри дошкільників / М.К. Шейко . – К., 1972. – 256 с.
Эйнон Дороти. Творческая игра: От рождения до десяти лет / Дороти Эйнон. [Пер.с англ.]. – М. : Педагогика – Пресс, 1995. – 192 с.
Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. – [2-е изд.]. – М. : Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 360с.
Эстетическое воспитание в детском саду / Под ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1985.
Янківська О. П. Дидактичні ігри в дитячому садку / О. П. Янківська. – К., 1985.
Янковська С. Спортивні розваги для розвитку і забави / С. Янковська // Дошкільне виховання. – 2011. -№2. – С. 27-37
15. Інформаційні ресурси
http://archive.nbuv.gov.ua/
http://edu.of.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.intellect-invest.org.ua/library/http://old.biblioclub.ru/
http://eknigi.org/
http://www.pedlib.ru/http://nauka-pedagogika.com/http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preschool/http://www.dslib.net/doshkoln-obrazovanie.htmlhttp://www.koob.ru/pedagogics/http://pifp.org.ua/index.php/uk/linkshttp://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/list/40/

Приложенные файлы

  • docx 23184656
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий