УМПС ЗФН Самостійна робота — Контрольні роботи

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИКафедра соціально-гуманітарних дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін ІКВС
___________________ Л.В. Кнодель
«___» _______________ 2014 року
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
для фахівців ОКР «бакалавр»
факультет заочного навчання
з напряму підготовки (спеціальності) «Правознавство»
Обговорено та схвалено
на засіданні кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін
Протокол №__ від «__» __ 20__ року

КИЇВ – 2014

ВСТУП

Самостійна робота слухача є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом. Її зміст визначений робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, словниками тощо.
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння слухачем у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд із навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час аудиторних занять.
Головною формою перевірки опрацювання та засвоєння слухачами матеріалу дисципліни під час самостійної роботи є виконання письмової контрольної роботи, завдання якої охоплюють всі теми курсу, передбачені навчальною програмою. Оцінка виконання контрольної роботи враховується як складова частина накопичення балів слухачем.

Розподіл годин на самостійну роботу
відповідно до тематичного плану


з/п
Назва теми
Кількість годин

1.
Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування
8

2.
Тема 2. Основи культури української мови
10

3.
Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні
10

4.
Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності
10

5.
Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
10

6.
Тема 6. Особисті офіційні документи
8

7.
Тема 7. Довідково-інформаційні документи
8

8.
Тема 8. Українська термінологія у професійному спілкуванні
10

9.
Тема 9. Переклад і редагування фахових текстів
10


Разом
84Методичні рекомендації
до написання контрольної роботи з дисципліни
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Написання контрольної роботи сприяє поглибленому вивченню предмета слухачем, є однією з форм перевірки знань, а також становить важливу умову виконання навчальної програми.
Структура контрольної роботи:
1. Титульний аркуш (зразок додається).
2. Виконані завдання контрольної роботи (за варіантом).
3. Список використаних джерел.
Контрольна робота може бути написана від руки або ж виконана на комп’ютері. Сторінки мають бути пронумеровані. Береги сторінки мають бути: лівий – 30 мм; верхній та нижній – 20 мм; правий – 10 мм; міжрядковий інтервал – 1,5. У кінці роботи слухач ставить власний підпис і дату.
Література до кожної теми підбирається із запропонованої до кожного варіанту або самостійно та оформлюється належним чином у кінці роботи.

Варіанти контрольної роботи обираються залежно від першої літери прізвища слухача згідно з таблицею.
Обравши варіант контрольної роботи, необхідно уважно ознайомитись з методичними рекомендаціями до його виконання.

Літери алфавіту
Номери варіантів


А, Б,
№ 1

В, Г,
№ 2

Д, Е, Є, Ж, З, І, Ї, Й,
№ 3

К
№ 4

Л, М,
№ 5

Н, О,
№ 6

П, Р,
№ 7

С, Т,
№ 8

У, Ф, Х, Ц, Ч,
№ 9

Ш, Щ, Ю, Я
№ 10Зразок титульної сторінки

Державна пенітенціарна служба УкраїниІнститут кримінально-виконавчої службиКафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Контрольна робота

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Варіант №____

Виконав: __________________
__________________________


Перевірив:
____________________________Київ – 20__

Варіант №1

1. Складіть офіційне доручення. Назвіть реквізити документа.
2. Розкрийте зміст та відмінності понять «державна мова», «літературна мова», «національна мова».
3. Продовжте речення:
1. Доставка документів до органу (установи) здійснюється, як правило, з використанням засобів ...
2. Поштою та через кур'єрську службу доставляється.
3. Фельд'єгерською службою доставляється.
4. Каналами електрозв'язку доставляються.
5. Рекомендована, спеціальна та кореспонденція з оголошеною цінністю приймається.
6. Документи, що надійшли у неробочий час, приймаються.
7. У службі діловодства розкриваються всі конверти, за винятком тих, що.
8. Конверти зберігаються і додаються до документів у разі, коли
9. У разі виявлення відсутності додатків, зазначених у документі, або окремих аркушів, а також помилок в оформленні документа, що унеможливлює його виконання (відсутність підпису, відбитку печатки, грифу затвердження тощо) документ .
10. У разі надходження документів, надісланих телефаксом, перевіряється
4. Зробіть переклад українською мовою:
Вознаграждение за вислугу лет, упразднить закон, на общих основаниях, удостоверяющий документ, уполномоченное лицо, письменний отказ, оговаривать себе право, обладать всеми правами, располагать своими правами, право на самоопределение, лишение права.
5. Поясніть чим відрізняються подані пари слів. Розкрийте ці відмінності шляхом створення речень з поданими словами.
Вірний - правильний, виключно - винятково, викликати - спричиняти, запитання - питання, особистий - особовий, компанія - кампанія.
6. Замість крапок поставте, де потрібно, апостроф. Поясніть правопис.
Двох...ядерні, присв...ята, міжгір...я, зор...я, чотирьох...ярусний, подвір...я, від...їжджати, св... ятковий, пор...ятунок, зв...язок, В...ячеслав, Св...ятослав, Гур...єв, Лук...яненко, Стеф...юк, під...йомник, торф...яний, з...їхати, роз...яснити, гар...ячий, пів...ящика, транс...європейський, п...ять, здоров...я, сузір...я, від...ємний, Р...язань, різдвяний, пост...ядерний, Р...єпін.
7. Перепишіть речення, поставте, де потрібно, розділові знаки та поясніть їх вживання.
Виробничий потенціал Державної кримінально-виконавчої служби України включає 130 промислових та 11 сільськогосподарських підприємств які спеціалізуються на виробництві машин і обладнання для сільського господарства підйомно-транспортного устаткування іншої продукції машинобудування та металообробки виготовлення меблів швейних виробів продукції з природного каменю тощо.
Організацію охорони здоров'я засуджених здійснюється 105 медичними частинами установ виконання покарань та 22 лікарнями а осіб узятих під варту 32 медичними частинами слідчих ізоляторів. Крім того медичні послуги надаються засудженим і ув’язненим у лікувальних закладах Міністерства охорони здоров'я України.
У Державній кримінально-виконавчій службі України створена санітарно-епідеміологічна служба Державної пенітенціарної служби України робота якої спрямована наглядати за санітарно-епідеміологічним станом установ організацією водопостачання харчування моніторинг епідеміологічної ситуації.
Методичні рекомендації.
Завдання 1
Складаючи офіційне доручення, слухач повинен звернути увагу на: визначення офіційного доручення, основні вимоги до оформлення даного документа, текст офіційного доручення, співвідношення дат в дорученні та особливості їх подачі. Коли доручення набуває юридичної чинності?
Відповіді на ці питання слухач знайде у відповідних розділах підручників з української мови за професійним спрямуванням.
Завдання 2
Слухач працює з матеріалами лекції та рекомендованою літературою й знаходить відповіді на питання: визначення державної мови, ознаки державної мови, нормативно-правові акти, що закріплюють статус української мови як державної.
Завдання 3
Слухач має опрацювати Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України», розділ ІІІ п.3.3.
Завдання 4, 5, 7
Необхідно опрацювати відповідні словники.
Завдання 6
Слухач має опрацювати відповідні правописні норми та знати: 1) випадки позначення апострофом твердої вимови приголосних перед буквами я,ю,є,ї; 2) випадки, коли апостроф не ставиться; а також уміти: обґрунтовувати за допомогою правил уживання апострофа; 3) застосовувати ці правила на практиці.
Література
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. -К., 2001.
Горбул О.Д. Ділова українська мова. - К., 2001.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X., 2001.
Український правопис. К.: Наук, думка, 2012.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. / Уклад. С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ „Рідна мова", 1997.
Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. К.: Алерта, 2012.
Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України».
Додаткова література:
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник. – К, «Основи», 1999.

Варіант №2

1. Складіть звіт. Назвіть реквізити цього документа.
2. Дайте визначення офіційно-ділового стилю, назвіть його підстилі та охарактеризуйте головні ознаки.
3. Продовжте речення:
1. Документи, адресовані керівникам органів (установ), а також такі, в яких не зазначено конкретну посадову особу або структурний підрозділ як адресат, підлягають попередньому розгляду.
2. Метою попереднього розгляду документів є виокремлення таких, що потребують обов'язкового розгляду.
3. Попередній розгляд документів повинен здійснюватись
4. Під час попереднього розгляду документів враховуються
5. На стадії попереднього розгляду здійснюється відбір документів, що не підлягають
6. Розгляд службової кореспонденції першим заступником, заступниками керівника органу (установи) здійснюється
4. Зробіть переклад українською мовою:
Проводить совещание, режим наибольшего благоприятствования, вывод зксперта, немедленно сообщить, поступать в распоряжение, для выполнения требований, на время отсутствия, при подведении итогов, контроль за исполнением, только при наличии, ликвидировать недостатки, просьба об освобождении, внедрение в производство, в пределах своих полномочий.
5. Поясніть чим відрізняються подані пари слів. Розкрийте ці відмінності шляхом створення речень з поданими словами.
Письменний - письмовий, передплата - підписка, примірник - екземпляр, подальший - наступний, громадський - громадянський.
6. Поставте іменники у формі родового відмінка однини. Поясніть використання відповідного закінчення.
Студент, блок, асфальт, Мороз, апарат, вовк, Сибір, загал, олівець, Київ, сад, Дністер, елемент, грам, гай, Кривий Ріг, Буг, вівторок, лист, мільйон, вокзал, університет, пояс, комбайн, зал, атом, деканат, листопад, займенник, папір, землетрус, сум, рахунок, космос, майдан.
7. Перекладіть текст українською мовою.
Тюремная система Великобритании по праву считается не только старейшей в Европе, но и благодаря постоянному реформированию достаточно совершенной. В настоящее время в исправительных учреждениях Англии насчитывается около 90 тысяч заключенных. Контингент осужденных продолжает расти, причем за счет иммигрантов из стран Азии и Африки, следствием чего стала переполненность тюрем - ранее не существовавшая для государства проблема.
У Великобритании всего восемь исправительных заведений для малолетних преступников. Самое большое, на 450 осужденных, входит в тюремный комплекс «Бринсфорд».
Один из поздних шедевров тюремной архитектуры - тюрьма открытого типа «Форд» (типа наших колоний-поселений). В учреждении, рассчитанном на пребывание 540 заключенных, отбывают наказание совершившие незначительные правонарушения, например, за управление автомобилем в нетрезвом виде, к тому же оказавшие сопротивление полицейским и нарушившие условия освобождения под залог.
Методичні рекомендації
Завдання 1
Складаючи звіт, слухач повинен звернути увагу на: визначення звіту, основні вимоги до оформлення даного документа, рубрикацію тексту. Відповіді на ці питання слухач знайде у відповідних розділах підручників з української мови за професійним спрямуванням.
Завдання 2
Для належної відповіді на це питання слухач має: дати визначення офіційно-ділового стилю, назвати основну функцію офіційно-ділового стилю, назвати спільне й відмінне в науковому та офіційно-діловому стилях, перерахувати мовні ознаки офіційно-ділового стилю, охарактеризувати сферу використання текстів офіційно-ділового стилю.
Завдання 3
Слухач має опрацювати Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України», розділ ІІІ п.3.4.
Завдання 4, 5, 7
Потрібно опрацювати відповідні словники.
Завдання 6
Слухач повинен пам'ятати, що закінчення іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини залежить від їх значення. Необхідно вміти розрізняти іменники, які мають закінчення -а(-я) та -у(-ю) та зважати на те, що зміна закінчення впливає на значення слова. Без зміни значення слова припускаються паралельні закінчення лише в деяких іменниках. Потрібно обґрунтувати за допомогою правил написання орфограм.
Література
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. -К., 2001.
Горбул О.Д. Ділова українська мова. - К., 2001.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X., 2001.
Український правопис. К.: Наук, думка, 2012.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. / Уклад. С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ „Рідна мова", 1997.
Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. К.: Алерта, 2012.
Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України».
Додаткова література:
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник. – К, «Основи», 1999.

Варіант № 3

1. Складіть лист-відмову. Назвіть реквізити цього документа. Поясніть вживання етикетних формул.
2. Дайте визначення орфоепічної мовної норми. Наведіть приклади.
3. Продовжте речення:
1. Реєстрація документів полягає
2. Реєстрація документів провадиться з метою
3. Реєстрація актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та доручень вищих посадових осіб, запитів, звернень, а також кореспонденції Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, документів, що надійшли на розгляд керівника органу реєструються
4. Реєстрації підлягають також документи, створені в органі (установі), а саме:
5. Документи реєструються
6. Документи реєструються за групами залежно
7. Факсограми (паперові копії документів, передані з використанням засобів факсимільного зв'язку) реєструються
8. Під час реєстрації документу надається
9. В органах (установах) застосовується .
4. Зробіть переклад українською мовою.
Возложить обязанности, при уходе с должности, влиятельные круги, добросовестное выполнение обязательств, засвидетельствовать уважение, невмешательство во внутренние дела, отклонять предложение, правящие круги, предусмотреть ответные меры, ведущий специалист, уклоняться от ответственности, занимаемая должность, исполнительная дисциплина, о приведенном ниже, указать условия, быть на хорошем счету.
5. Поясніть чим відрізняються подані пари слів. Розкрийте ці відмінності шляхом створення речень з поданими словами.
Авторитетний - авторитарний, військовий - воєнний, шлях - дорога, замісник - заступник, паливо - пальне.
6. Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ськ (ий), -ств (о). Поясніть правопис.
Буг, Оренбург, Воронеж, Цюрих, Волга, Запоріжжя, француз, волох, киргиз, Великий Устюг, Збараж, Сиваш, Виборг, Черкаси, Прилуки, Острог, Кавказ, Онега, тюрк, Великі Луки, Черемош, Донецьк, Чернівці, Хортиця, Владивосток, Прага, чиновник, печеніг, Бортничі, брат, гігант, чех, Рига, Соловки, Збруч, Магдебург, Вишгород, Дрогобич, Сирець, ткач, Случ.
7. У поданому тексті поставте розділові знаки і розкрийте дужки.
Державна пенітенціарна служба України як правонаступник Д(д)ержавного департаменту України з питань виконання покарань нині перебуває на новому етапі свого становлення. У її підпорядкуванні перебуває 141 кримінально-виконавча установа 33 слідчих ізолятори 8 виховних колоній 703 підрозділи кримінально-виконавчої інспекції та 5 навчальних закладів де здійснюється професійна підготовка персоналу а саме Ч(ч)ернігівський Ю(ю)ридичний коледж Б(б)ілоцерківське училище професійної підготовки персоналу Д(д)ніпродзержинське училище професійної підготовки персоналу Х(х)мельницьке училище підвищенні кваліфікації та перепідготовки персоналу І(і)нститут кримінально-виконавчої служби.
Відбір і якісна професійна підготовка персоналу пенітенціарної служби є ключовою складовою проведення будь-яких реформ. Концептуальні засади формування кадрового потенціалу як для пенітенціарною служби так і для інших органів виконавчої влади закладено в С(с)тратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки затвердженій У(у)казом П(п)резидента України від 1 лютого 2012 року.
Методичні рекомендації
Завдання 1
Складаючи лист-відмову, слухач повинен з'ясувати чим цей тип листа відрізняється від інших, а також вміти дати визначення листа загалом та формулювати вимоги до оформлення реквізитів та тексту листа-відмови.
Завдання 2
Необхідно дати визначення та навести приклади орфоепічної мовної норми, спираючись на опрацювання відповідних підручників.
Завдання 3
Слухач має опрацювати Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України», розділ ІІІ п.3.5.
Завдання 4,5, 7
Потрібно опрацювати відповідні словники.
Завдання 6
Під час виконання даного завдання студенти повинні засвоїти: 1) яких змін можуть зазнавати приголосні на стику твірної основи (основа, від якої утворюється нове слово) під час творення нових слів за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о); 2) чи передаються приголосні г,к,х,ж,ч,ш і у вимові, і на письмі у словах, запозичених з інших мов перед суфіксом -ськ(ий); 3) що відбувається при творенні прикметника на -ськ(ий), якщо у кінці твірної основи після приголосного є суфікс -к; - обґрунтувати за допомогою правил написання орфограм.
Література
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. -К., 2001.
Горбул О.Д. Ділова українська мова. - К., 2001.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X., 2001.
Український правопис. К.: Наук, думка, 2012.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. / Уклад. С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ „Рідна мова", 1997.
Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. К.: Алерта, 2012.
Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України».
Додаткова література:
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник. – К, «Основи», 1999.Варіант № 4

1. Складіть лист-запрошення. Назвіть реквізити цього документа. Поясніть використання етикетних мовних формул.
2. Дайте визначення функціонального стилю. Охарактеризуйте функціональні стилі української мови.
3. Продовжте речення:
1. Для забезпечення ритмічності роботи та своєчасного виконання документів служба діловодства розробляє
2. Зареєстровані документи передаються
3. Документи, розглянуті керівництвом органу (установи)
4. Документ, виконавцями якого є кілька структурних підрозділів, може бути переданий виконавцям
5. Факт передачі документів виконавцям фіксується
6. Передача документа з одного структурного підрозділу до іншого в обов'язковому порядку здійснюється
7. Передача документів у межах структурного підрозділу здійснюється
8. Облік документів, що передаються з одного структурного підрозділу до іншого, здійснюється
9. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені
10. Виконання документа передбачає
11. Перед поданням проекту документа на підпис відповідному керівникові працівник, який підготував документ, зобов'язаний
4. Зробіть переклад українською мовою.
Пользуясь случаем прошу Вас, считаем целесообразным, просим внимательно ознакомиться с материалом и дать ответ, просим срочно принять меры, быть в подченении у кого-то, ввиду вышеизложеного, вынести благодарность, нанести вред, заслужить внимание, приняться за работу, вовлекать в работу, приносить неприятность.
5. Поясніть чим відрізняються подані пари слів. Розкрийте ці відмінності шляхом створення речень з поданими словами.
Сторона - бік, питання - запитання, не дивлячись на - незважаючи на, не оцінена ніким робота - неоціненний скарб.
6. Напишіть цифри словами, поясніть особливості правопису.
Від 596 відняти 387, до 1777 додати 11 090, скласти 45 з 3564, схема на 287 сторінці, скласти 33 354 з 23 352, скільки разів міститься 23 в 1311.
7. Перекладіть текст українською мовою.
Практически во всех тюрмах Велекобритании имеются спортивные и тренажерные залы, в некоторых - даже теннисные корты и площадки для боулинга, библиотеки с основным и обменным фондом, через который можно заказать книгу, если ее не имеется в наличии в библиотеке. Любопытно, что если заключенный не может найти духовной пищи в библиотеке или в тюремной церкви, то администрация предлагает ему «слушателя», который готов выслушать и утешить.
Впрочем, это могут сделать и родственники во время свиданий. Обычно - один час и только раз в месяц, но начальник тюрьмы может разрешить еще одно плюс парочку за примерное поведение. Встречи происходят в комнате, где постояльцы и визитеры могут обняться, но сидят они при встрече на некотором расстоянии.
А вот заключенные категорий «А» и «В» общаются с посетителями через прозрачный пластмассовый экран, дабы визитеры не передали им запрещенные предметы, например наркотики. С этой же целью при входе в зал свиданий обязательно дежурит кинолог с собакой.
Методичні рекомендації
Завдання 1
Складаючи лист-запрошення, слухач повинен з'ясувати чим цей тип листа відрізняється від інших, а також вміти дати визначення листа загалом та формулювати вимоги до оформлення листів, що не потребують відповіді.
Завдання 2
Слухач працює з матеріалами лекції та рекомендованою літературою й знаходить відповіді на питання: визначення функціонального стилю, особливості та сфер застосування функціональних стилів української мови.
Завдання 3
Слухач має опрацювати Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України», розділ ІІІ п.3.6.
Завдання 4, 5, 7
Потрібно опрацювати відповідні словники.
Завдання 6
Під час виконання даного завдання слухачі повинні засвоїти яких змін можуть зазнавати кількісні числівники при відмінюванні та чи можуть мати кількісні числівники подвійне закінчення; а також уміти обґрунтувати за допомогою правил написання кількісних числівників.
Література
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. -К., 2001.
Горбул О.Д. Ділова українська мова. - К., 2001.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X., 2001.
Український правопис. К.: Наук, думка, 2012.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. / Уклад. С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ „Рідна мова", 1997.
Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. К.: Алерта, 2012.
Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України».
Додаткова література:
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник. – К, «Основи», 1999.

Варіант №5

1. Складіть протокол. Назвіть реквізити документа.
2. Дайте визначення синтаксичної мовної норми. Наведіть приклади.
3. Продовжте речення:
1. Контроль за виконанням документів здійснюється з метою
2. Контроль здійснюється за виконанням усіх
3. Безпосередній контроль за виконанням документів в органі (установі) покладається на
4. Строк виконання документа може встановлюватися
5. Строки можуть бути
6. Документи, в яких не зазначено строк виконання, повинні бути виконані
7. У разі зміни строків виконання проставляються
8. Взяття документа на контроль здійснюється на підставі
9. Контроль за виконанням документів здійснюється за допомогою
10. Перевірка ходу виконання документів проводиться
4. Зробіть переклад українською мовою.
Неоднократно сужденные, лишение свободы, следственные изоляторы, пенитенциарные преступления, предупреждение преступности в местах лишения свободы, преступность в исправительных учреждениях, социальный статус осужденного, преступления против правосудия, противодействие современной преступности, уклонение от отбывания наказания.
5. Поясніть чим відрізняються подані пари слів. Розкрийте ці відмінності шляхом створення речень з поданими словами.
Дискваліфікація - декваліфікація, основний - заснований, програмовий - програмний, сторона - бік, банковий - банківський.
6. Замість крапок поставте пропущені літери. Поясніть правопис.
...хил, бе...печний, ...сунути, ро...казати, ...підлоба, ро...клад, бе...упину, ...жати, бе...перечно, бе...хмарний, ро...тати, ...шити, бе...силий, ...формувати, ро...хитувати, безпринципний, ...кривити, ...ходити, ро...писка, ...кладати, ...терти; Пр...зидент, пр... бережний, пр...парат, пр...мудрий, пр...вільно, пр...тягувати, пр...стиж, пр...звище, пр...знатися, пр...красно, пр...будувати, пр...м'єра, пр... рогатина, пр...кордонний, пр...швидшити, пр...погано, пр...зирливий, пр...вабливо.
Перекладіть текст українською мовою.
Закон – важнейший элемент правовой системы любого государства. Обычно в юридической литературе он определяется как нормативный акт высшего органа государственной власти. Точное соблюдение и исполнение законов – основа правопорядка в любой стране. Закон, понимаемый как юридический акт, не идентичен закону в философском смысле. Первое – дело рук людей, выражение воли народа или социального класса.
Второе – объективная связь явлений, не зависящая от познающего её субъекта. И вместе с тем между обеими категориями есть глубокая внутренняя связь. Эту взаимосвязь должна вскрыть и проанализировать юридическая наука, внося свои рекомендации по разработке и дальнейшему совершенствованию законодательства в интересах общественной практики.
Методичні рекомендації
Завдання 1
Під час складання протоколу слухач повинен засвоїти: що таке протокол, хто підписує протокол загальних зборів, на які види поділяються протоколи за обсягом фіксованих у них даних, які реквізити використовуються при написанні даного протоколу.
Завдання 2
Необхідно дати визначення та навести приклади синтаксичної мовної норми, спираючись на опрацювання відповідних підручників.
Завдання 3
Слухач має опрацювати Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України», розділ ІІІ п.3.7.
Завдання 4, 5, 7
Потрібно опрацювати відповідні словники.
Завдання 6
Під час вивчення цієї теми студенти повинні засвоїти: якими правилами визначається правопис префіксів пре- і при-; 2) в яких словах пишеться префікс прі-; 3) за якими правилами пишуться префікси, що закінчуються на приголосний звук; 4) коли пишеться префікс з-; 5) перед якими звуками пишеться префікс -с; а також уміти застосовувати ці правила на практиці.
Література
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. -К., 2001.
Горбул О.Д. Ділова українська мова. - К., 2001.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X., 2001.
Український правопис. К.: Наук, думка, 2012.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. / Уклад. С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ „Рідна мова", 1997.
Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. К.: Алерта, 2012.
Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України».
Додаткова література:
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник. – К, «Основи», 1999.

Варіант №6

1. Складіть план основних заходів (структурного підрозділу). Назвіть реквізити документа.
2. Охарактеризуйте поняття «термін», «термінологія», «терміносистема», «термінознавство». Наведіть приклади.
3. Продовжте речення:
1. Вихідні документи надсилаються адресатам з використанням засобів
2. Опрацювання документів для відправлення поштовим зв'язком здійснюється
3. З використанням засобів електрозв'язку служба діловодства...
4. Вихідні документи опрацьовуються і надсилаються централізовано
5. Не допускається надсилання або передача документів...
6. Під час приймання від виконавців вихідних документів працівники служби діловодства зобов'язані перевірити:
7. Документи, що адресуються постійним кореспондентам, рекомендується відправляти
8. Документи, що доставляються фельд'єгерською службою, передаються адресатам
9. Усі вихідні документи, підписані керівництвом органу (установи), надсилаються адресатам
10. Персональна відповідальність за зміст і правильність оформлення службових документів, що надаються на підпис керівництву органу (установи) та відправляються через «Електронну пошту», покладається на
4. Зробіть переклад українською мовою.
Учредительное собрание, бюджетний займ, добавленная стоимость, долговое требование, становиться действующим, уставной фонд, наложений платеж, ссылка на нормативний акт, засвидетельствовать обстоятельства, описание повреждений, в пользу заказчика, нанести ущерб, порча имущества, прийти в негодность, стоимость работ.
5. Поясніть чим відрізняються подані пари слів. Розкрийте ці відмінності шляхом створення речень з поданими словами.
Корисливий - корисний, показник - покажчик, дружний - дружній, адресат - адресант, вірогідний - ймовірний.
6. Запишіть прізвища українською мовою, згрупуйте їх за рубриками: а) вчених; б) письменників; в) художників; г) композиторів.
Никитин, Тютчев, Курчатов, Шишкин, Максимович, Королёв, Левицкий, Бунин, Бортнянский, Шостакович, Боровиковский, Лысенко, Березовский, Кольцов, Щедрин, Вернадский, Репин, Бернштейн, Жуковский, Патон.
7. Перекладіть текст українською мовою.
Оценивая деятельность пенитенциарной системы Украины, следует отметить, что она остается быть проблемной и подлежит постоянному общественному мониторингу. Показательным в этом плане есть совместный меморандум об общественном контроле соблюдения прав человека в местах принудительного содержания, на примерах России и Украины. Данный меморандум проходил в г.Святогорске (Донецкая обл., Украина) 20-21 марта 2011 года. Его участники – представители общественных правозащитных организаций Украины и России, украинских научных учреждений и органов власти, занимающиеся организацией и осуществлением общественного контроля мест принудительного содержания граждан в своих странах – обсудили состояние проблемы, достижения и трудности, сопутствующие этой деятельности, перспективы и приоритеты развития общественного контроля. Было отмечено, что и в России, и в Украине общественные организации в деятельности по осуществлению общественного контроля сталкиваются со схожими проблемами. Участники встречи пришли к выводу, что для повышения его эффективности и результативности необходимо осуществить некоторые мероприятия.
Методичні рекомендації
Завдання 1
Складаючи план основних заходів, слухач повинен звернути увагу на: визначення плану як документу, основні вимоги до оформлення даного документа, реквізити плану, текст та рубрикація плану. Відповіді на ці питання слухач знайде у відповідних розділах підручників з української мови за професійним спрямуванням.
Завдання 2
Слухач працює з матеріалами лекції та рекомендованою літературою й знаходить відповіді на питання про специфіку кожного із зазначених понять: «термін», «термінологія», «терміносистема», «термінознавство». Також слухач має назвати різновиди кожного з понять та навести приклади.
Завдання 3
Слухач має опрацювати Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України», розділ ІІІ п.3.9.
Завдання 4,5, 7
Потрібно опрацювати відповідні словники.
Завдання 6
Для виконання даного завдання необхідно засвоїти: 1) всі варіанти передачі звуку є (в прізвищах іншомовного проходження); 2) варіанти передачі російських и та ы; 3) варіанти передачі російської літери є; а також уміти застосовувати правила на практиці.
Література
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. -К., 2001.
Горбул О.Д. Ділова українська мова. - К., 2001.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X., 2001.
Український правопис. К.: Наук, думка, 2012.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. / Уклад. С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ „Рідна мова", 1997.
Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. К.: Алерта, 2012.
Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України».
Додаткова література:
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник. – К, «Основи», 1999.

Варіант №7

1. Складіть службову записку. Назвіть реквізити документа.
2. Дайте визначення лексичної мовної норми. Наведіть приклади.
3. Продовжте речення:
1. Номенклатура справ – це
2. Номенклатура справ призначена
3. В органі (установі) складаються номенклатури справ
4. Зведена номенклатура справ органу (установи) схвалюється
5. Зведена номенклатура справ органу (установи) складається
6. До номенклатури справ включаються
7. Графи номенклатури справ заповнюються таким чином
4. Зробіть переклад українською мовою.
Смягчающие обстоятельства, тяжкое или особо тяжкое преступление, предусмотреть ответные меры, ведущий специалист, уклоняться от ответственности, занимаемая должность, исполнительная дисциплина, о приведенном ниже, указать условия, быть на хорошем счету.
5. Поясніть чим відрізняються подані пари слів. Розкрийте ці відмінності шляхом створення речень з поданими словами.
Військовий - воєнний, уява - уявлення, об'єм - обсяг, злісний - затятий, подвижник - сподвижник.
6. Поставте наведені власні особові імена та прізвища в родовому і давальному відмінках. Поясніть правопис.
Іван М'ятних, Олег Бородай, Лідія Жиленко, Ольга Захаренко, Мирослав Кришталь, Дарія Соловей, Алла Черних, Валерій Борисов, Інна Мукомел, Петро Гай, Зореслава Лук'яненко, Олексій Шишацький, Марія Куц, Віра Дацун, Степан Яременко, Василь Бойко.
7. Запишіть п’ять вузькоспеціальних термінів, якими послуговуються в сфері вашої фахової діяльності, розкриваючи їхнє значення. Подайте дані терміни у контексті.
Методичні рекомендації
Завдання 1
Складаючи службову записку, слухач повинен звернути увагу на: визначення службової записки, основні вимоги до оформлення даного документа, реквізити службової записки, на які види поділяються службові записки. Відповіді на ці питання слухач знайде у відповідних розділах підручників з української мови за професійним спрямуванням.
Завдання 2
Необхідно дати визначення та навести приклади лексичної мовної норми, спираючись на опрацювання відповідних підручників.
Завдання 3
Слухач має опрацювати Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України», розділ ІV п.4.1.
Завдання 4,5, 7
Потрібно опрацювати відповідні словники.
Завдання 6
Виконуючи завдання потрібно засвоїти: 1) як відміняються прізвища іменникового типу; 2) як відміняються прізвища прикметникового типу; 3) як відміняються прізвища, що походять від коротких форм; 4) як відміняються прізвища, що мають форму присвійних прикметників із суфіксами - ів(-їв), -ов, -ев(-єв), -ин(-їн); 5) які прізвища не відміняються в українській мові; 6) коли при відмінюванні прізвищ відбуваються чергування; а також уміти застосовувати ці правила на практиці.
Література
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. -К., 2001.
Горбул О.Д. Ділова українська мова. - К., 2001.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X., 2001.
Український правопис. К.: Наук, думка, 2012.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. / Уклад. С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ „Рідна мова", 1997.
Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. К.: Алерта, 2012.
Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України».
Додаткова література:
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник. – К, «Основи», 1999.

Варіант №8

1. Напишіть лист-запит до офіційної установи. Назвіть реквізити цього документа. Поясніть вживання етикетних формул.
2. Назвіть та охарактеризуйте поняття «мовна ситуація» та «мовна політика».
3. Продовжте речення:
1. Формування справ – це
2. Справи формуються.
3. Під час формування справ слід дотримуватися таких загальних правил:
4. Документи групуються у справи в
5. Положення, правила, інструкції тощо, затверджені розпорядчими документами, групуються.
6. Накази з основних питань діяльності органу (установи), з особового складу групуються
7. Протоколи і документи (доповіді, довідки, проекти рішень тощо) та документи з організації засідань (порядок денний, макет розміщення, список запрошених тощо) до засідань колегіальних органів групуються.
8. Протоколи засідань колегіальних органів групуються у справи
9. Доручення органів виконавчої влади вищого рівня і документи, пов'язані з їх виконанням, групуються у справи
10. Затверджені плани, звіти, кошториси групуються у справи
11. Листування групується
12. Методичне керівництво і контроль за формуванням справ в органі (установі) і їх структурних підрозділах здійснюється
4. Зробіть переклад українською мовою.
Товаросопроводительный документ, управление автомобилем в состоянии опьянения, потеря груза, повреждение груза, излишек груза, по накладной, сказать при удобном случае, щекотливое обстоятельство, добросовестное выполнение обязательств, отклонять предложение, ведущий специалист, уклоняться от ответственности, предубежденный человек.
5. Поясніть чим відрізняються подані пари слів. Розкрийте ці відмінності шляхом створення речень з поданими словами.
Книжний - книжковий, відмінний - відмітний, адрес - адреса, авторитет - престиж, загальний - спільний.
6. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс. Поясніть правопис.
Нормативно/правовий, виробничо/господарський, військове/зобов'язаний, кримінально/виконавча, високо/моральний, екстра/ординарний, 17/тонний, високо/професійний, суспільно/політичний, воєнно/стратегічний, психолого/педагогічний, вище/названий, суспільно/корисний, загально/освітній, освітньо/професійний, дво/поверховий, східно/український, південно/західний, навчально/професійний, політико/економічний, ново/утворений, десяти/відсотковий, чотири/кімнатна, навчально/виховна, авто/транспортний.
7. Перекладіть українською мовою.
Основные преступные классификации.
К одной из воровских специальностей, пожалуй, самой распространенной, за последние 20 лет, относятся кражи личного имущества с проникновением в жилище.
Постоянные навыки и специализация в способах преступлений наблюдались у половины обследованных воров, при этом свыше 25 из них совершали кражи тождественным способом, вплоть до деталей.
К основным криминальным специальностям квартирных воров относятся кражи, совершаемые с помощью воровского инструмента; с подбором ключей; путем взлома либо выбивания дверей и дверных коробок; через форточку; под видом посещения квартиры должностным лицом; оказание помощи и т.п.; использование виктимологического фактора (открытие окон, дверей).
Методичні рекомендації.
Завдання 1
Перед тим як скласти лист-запит, слухач повинен з'ясувати основні вимоги до оформлення листів, а також усвідомити чим лист-запит відрізняється від інших типів листів.
Завдання 2
Слухач працює з матеріалами лекції та рекомендованою літературою й знаходить відповіді на питання: визначення мовної ситуації та її головні ознаки, визначення мовної політики та мовне законодавство України.
Завдання 3
Слухач має опрацювати Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України», розділ ІV п.4.2.
Завдання 4, 5, 7
Потрібно опрацювати відповідні словники.
Завдання 6
Під час вивчення цієї теми слухачі повинні засвоїти: 1) випадки, коли складні прикметники пишуться разом; 2) випадки, коли складні прикметники пишуться через дефіс; а також уміти застосовувати ці правила на практиці.
Література
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. -К., 2001.
Горбул О.Д. Ділова українська мова. - К., 2001.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X., 2001.
Український правопис. К.: Наук, думка, 2012.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. / Уклад. С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ „Рідна мова", 1997.
Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. К.: Алерта, 2012.
Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України».
Додаткова література:
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник. – К, «Основи», 1999.

Варіант №9

1. Складіть характеристику. Назвіть реквізити документа. Поясніть специфіку змістових блоків тексту.
2. Дайте визначення стилістичної мовної норми. Наведіть приклади.
3. Продовжте речення:
1. Документи з часу створення (надходження) і до передачі до архіву зберігаються
2. У робочих кімнатах справи повинні зберігатися
3. Цифровий варіант інформації з фонограмами засідань колегіального органу зберігаються
4. Видача справ у тимчасове користування працівникам структурних підрозділів органу (установи) здійснюється
5. Надання справ у тимчасове користування здійснюється
6. Вилучення документів із справи постійного зберігання
7. Проведення експертизи цінності документів полягає
8. Для організації та проведення експертизи цінності документів в органах (установах) утворюються
9. Експертиза цінностей документів в структурних підрозділах органу (установи) проводиться
10. Під час проведення експертизи цінності документів здійснюється відбір документів
4. Зробіть переклад українською мовою.
Действующее законодательство, злоупотребление служебных лиц, безответственность должностных лиц, в целях предотвращения, прибегать к суровим мерам, привлекать к ответственности, дисциплинарное взыскание, административное воздействие, возбудить дело, уголовный кодекс, из-за некомпетентности, неопровержимый факт, служебное упущение, обжаловать решение, оказывать сопротивление.
5. Поясніть чим відрізняються подані пари слів. Розкрийте ці відмінності шляхом створення речень з поданими словами.
Сусідній - сусідський, будова - будівля, споживчий - споживацький, регіон - район, хворий - хворобливий.
6. Перепишіть слова і вставте пропущені букви.
Справ...дливий, поч...нати, д...крет, тр...вога, бл...щати, в...ликий, н...су, ш...рокий, д...рево, берез...нь, б...рег, доруч...ний, д...легат, учит...ль, д...станція, хлоп...ць, восьм...ро, т...раж, кр...вавий, тр...мати, с.стра, т...хенький, н...діля, виб...ру, кор...дор, д...мократія.
7. Розкрийте дужки та запишіть правильний варіант словосполучення..
1.Плани (щодо,по,в,з) (захоплення злочинців).
2.Можливості (у,по,щодо) (одержання засобів для виробництва наркосировини).
3.Вирішити питання (про,по,щодо,із) (застосування прийомів нейтралізації сировини).
4.Відмовити (по,із-за,через,у зв’язку з) (відсутність доказів).
5.Прийняти заяву (згідно з,по,через,із-за) (чинне законодавство).
6.Подати інформацію (по,про,в) (перетин кордону).
7.Заходи (щодо,по,у) (виробництво взуття).
8.Дії (по,щодо,у зв’язку з) (обмін квартири).
9.Звітувати (по,про,з) (перебувати у відрядженні).
10.Ув’язнений (згідно з,по,за,зі) (статті).
11.Подання прокурора (про,по,у справі) (звільнення з посади).
12.(Згідно з,по,відповідно до) (Конституція України).
Методичні рекомендації
Завдання 1
Студент повинен з'ясувати основні вимоги до оформлення даного документа. Потрібно звернути увагу на: визначення характеристики як документа; різновиди та реквізити характеристики, особливості рубрикації тексту характеристики. Відповіді на ці питання студент знайде у відповідних розділах підручників з української мови за професійним спрямуванням.
Завдання 2
Необхідно дати визначення та навести приклади стилістичної мовної норми, спираючись на опрацювання відповідних підручників
Завдання 3
Слухач має опрацювати Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України», розділ ІV п.4.3.
Завдання 4, 5, 7
Потрібно опрацювати відповідні словники.
Завдання 6
Під час виконання даного завдання необхідно засвоїти правопис словникових слів; вміти користуватись орфографічним словником; застосовувати ці правила на практиці.
Література
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. -К., 2001.
Горбул О.Д. Ділова українська мова. - К., 2001.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X., 2001.
Український правопис. К.: Наук, думка, 2012.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. / Уклад. С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ „Рідна мова", 1997.
Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. К.: Алерта, 2012.
Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України».
Додаткова література:
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник. – К, «Основи», 1999.

Варіант 10

1. Складіть лист-повідомлення. Назвіть реквізити цього документа. Поясніть використання етикетних формул.
2. Дайте визначення морфологічної мовної норми. Наведіть приклади.
3. Продовжте речення:
1. Опис справ – це
2. Описи справ укладаються окремо на справи
3. Описи справ структурного підрозділу органу (установи) складаються
4. Номер опису справ структурного підрозділу органу (установи) повинен складатися
5. Під час складання описів справ слід дотримуватися таких вимог:
6. Описи справ ведуться
7. У кінці опису робиться
8. Опис справ структурного підрозділу органу (установи) підписується
9. Опис справ структурного підрозділу органу (установи) складається
10. На основі описів справ структурних підрозділів архів готує
11. Зведений опис справ постійного зберігання складається
12. Зведені описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання
13. Зведені описи справ з особового складу складаються
14. Територіальні органи ДПтС України зобов'язані описувати документи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з особового складу
4. Зробіть переклад українською мовою:
По приказу, поставить в пример, ввести в состав, по указанию, в рассрочку, в його пользу, на протяжении дня, на слудующий день, принять к сведению, поступить в институт, войти в кабинет, прийти по делу, по просьбе, по закону, по собственной воле.
5. Поясніть чим відрізняються подані пари слів. Розкрийте ці відмінності шляхом створення речень з поданими словами.
Не впізнана мною людина - невпізнанна місцевість, несказане слово - несказанна радість, не скінчена вчасно робота - нескінченна розмова.
6. Запишіть іменники у родовому відмінку однини.
Лікар, Київ, Дніпро, Крим, вітер, дощ, сум, сміх, шлях, гнів, керівник, податок, механізм, банкнот, оптимізм, листопад (місяць), засіб, бакалавр, контроль, термін, міністр, ректор, виставка – ярмарок, Буг, брокер, банк, острів, вокзал, вівторок, березень.
7. Випишіть зі “Словника іншомовних слів” п’ять термінів з фахової діяльності на різні правила правопису слів чужомовного походження. Подайте терміни у контексті.
Методичні рекомендації
Завдання 1
Складаючи лист-повідомлення, студент повинен перш за все з'ясувати чим цей лист відрізняється від інших листів. Що таке лист? Вимоги до оформлення листів, що не потребують відповіді.
Завдання 2
Необхідно дати визначення та навести приклади морфологічної мовної норми, спираючись на опрацювання відповідних підручників.
Завдання 3
Слухач має опрацювати Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України», розділ V п.5.2.
Завдання 4, 5, 7
Потрібно опрацювати відповідні словники.
Завдання 6
Слухач має пам’ятати, що закінчення іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини залежить від їх значення, вміти розрізняти іменники, які мають закінчення а(-я) та -у(-ю), зважати на те, що зміна закінчення впливає на значення слова (без зміни значення слова припускаються паралельні закінчення в деяких іменниках), а також обґрунтувати за допомогою правил написання орфограм.
Література
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. -К., 2001.
Горбул О.Д. Ділова українська мова. - К., 2001.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. - Донецьк, 2004.
Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. - X., 2001.
Український правопис. К.: Наук, думка, 2012.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. / Уклад. С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 1997.
Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. К.: Алерта, 2012.
Наказ № 109 Державної пенітенціарної служби України від 29 лютого 2012 року «Про затвердження типової інструкції з діловодства в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України».
Додаткова література:
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005.
Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник. – К, «Основи», 1999.

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 22676849
    Размер файла: 247 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий