28. Господарські об’єднання поняття, види, особ..


Господарське об'єднання (ГО) - це організаційно оформлена група підприємств, інших господарських організацій низової ланки економіки різних форм власності, яка створюється з метою координації діяльності своїх учасників, об 'єднання їхніх зусиль для вирішення соціальних та економічних завдань.
Правове становище ГО визначається ГК України (статті 118-124), законами «Про банки та банківську діяльність» (ст. 26), «Про кооперацію» (статті 30-33), «Про сільськогосподарську кооперацію» (ст. 26) та ін.
Основні риси ГО:
господарські організації корпоративного типу;
належність до організацій, які здійснюють управління діяльністю їх учасників (у т. ч. координацію їх діяльності) і є вторинними структурами;
вимоги до учасників ГО - наявність статусу юридичної особи;
основна мета діяльності - координація діяльності учасників
і об'єднання їхніх зусиль для вирішення спільних соціальних та економічних завдань (досягнення спільних соціальних та економічних результатів);
відсутність спрямованості (мети) на отримання прибутку;
реєстрація в загальному для всіх суб'єктів підприємницькоїдіяльності порядку.
Види ГО:
за ознакою засад створення - добровільні (створюються надоговірних засадах, хоча в письмовій формі - як установчий документ - договір обов'язково має бути лише в асоціації, корпорації тапромислово-фінансовій групі, в решті об'єднань - концерні та консорціумі укладення договору в письмовій формі закон не вимагає,передбачаючи обов'язкову наявність статуту; учасники добровільного об'єднання мають право виходу з нього із збереженням обов'язків за раніше укладеними договорами) і державні (створюютьсяза рішенням Уряду або господарського міністерства (відомства) тавиконують функції органу, уповноваженого здійснювати управління діяльністю державних підприємств - учасників об'єднання);
за ознакою ступеня централізації управлінських повноважень - асоціації (створюються з метою постійної координації господарської діяльності без надання об'єднанню права втручатися увиробничу і комерційну діяльність будь-кого з учасників), корпорації (створюються на основі поєднання виробничих, наукових такомерційних інтересів, з делегуванням об'єднанню окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників), концерни (учасники якого перебувають у повній фінансовійзалежності від одного або групи підприємців, який (і) в зв'язку зцим отримують значні повноваження щодо управління діяльностірешти учасників об'єднання);
за ознакою обов'язкового установчого документа - договірні(асоціації, корпорації, промислово-фінансові групи) та статутні(концерни та консорціуми);
за галузевою ознакою - галузеві, тобто господарські об'єднання підприємств певної галузі (транспорту, зв'язку, вугільноїпромисловості тощо), міжгалузеві (до складу яких входять господарські організації різних галузей економіки);
за територіальною ознакою - республіканські, обласні, міськітощо;
за ознакою терміну діяльності - створені на визначений термін (консорціум як тимчасове об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети, а також промислово-фінансові групи) та без визначення строку діяльності (асоціації,корпорації, концерни);

Приложенные файлы

  • docx 26768950
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий