ГРЕ_2 Полный вариант


$$$001 Макро дегейде жалпы мемлекеттiк сипаттаєы белгiлер мен шешiмдер ар ылы кґрiнетiн дiс:
A) экономикалы
B) кiмшiлiк
C) ґндiрiстiк
D) ы ты -нормативтiк
E) функционалды
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Ихтанов Ж.О. Экономиканы мемлекеттік реттуді ажеттілігі мен маєынасы

$$$002 Экономика жне табиєи ресурстар Министрлiгi, лтты банк, шетел инвестициялары бойынша комитет андай бас ару органдарына жатады:
A) ат арушы
B) салалы
C) за шыєарушы
D) сот
E) орталы
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$003 Монетаристер їшiн реттеудi басты ралы не:
A) сраныс мен сыныс
B) эмиссияєа шек ою
C) а ша айналымы
D) ебек а ыны арттыру
E) баєаны арттыру
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Ихтанов Ж.О. Экономиканы мемлекеттік реттуді ажеттілігі мен маєынасы

$$$004 Мемлекеттi фискалды саясатыны баєыты:
A) инвестицияны пайдаланып баєаны алыптастыру
B) инвестициялар ар ылы бюджетi алыптастыру
C) ма сатты орлармен бюджеттi алыптастыру
D) салы жїйесiмен бюджет кiрiсiн амтамасыз ету
E) мемлекеттiк органдар ар ылы бюджеттi алыптастыру
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=11
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Ихтанов Ж.О. Экономиканы мемлекеттік реттуді ажеттілігі мен маєынасы

$$$005 Салы ты реттеуде маызды орынды алатындар:
A) бсекелестiк орта
B) инфляция дегейi
C) баєаны ыры тандыру
D) монополияєа арсы саясат
E) салы жеiлдiктерi
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=11
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Ихтанов Ж.О. Экономиканы мемлекеттік реттуді ажеттілігі мен маєынасы

$$$006 Экономиканы мемлекеттiк реттеу функцияларына амтылады
A) меншiктi нары ты ралдарды пайдаланып, ызметтерiне ґзгерiстер енгiзу
B) барлы экономикалы атынастарды аны тау бойынша ызмет кґрсету
C) нары ты тиiмдi ызмет етуiне ы пал жасау
D) экономикадаєы тауар ґндiрушiлердi рылымын аны тау
E) сатушылар мен сатып алушыларды ґзара атынасын теестiру
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$007 Нары ты экономикаєа мемлекеттiк реттеудi ажеттiлiгi
A) лтты экономиканы алыпты дамуына амтамасыз ету ажеттiлiгiнен туындады
B) нары жайындаєы а паратпен амтамасыз ету ажеттiлiгiнен туындады
C) лтты аржылы капиталды экономикалы ма сатына байланысты пайда болды
D) мемлекеттiк шенеулiктерге ажет болуына
E) мемлекеттiк емес ксiпорын ызметкерлеріні ажеттiлiгiнен пайда болды
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$008 Мемлекеттiк кiмшiлiк реттеу формалары:
A) кеден-бажды реттеу, салы ты емес реттеу
B) аржы бюджеттiк реттеу, кедендiк реттеу
C) баєалы реттеу, балансты реттеу
D) салы ты реттеу, аржылы реттеу
E) директивалы бас ару, ба ылау, шектеу
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$009 Экономиканы мемлекеттiк реттеудi негiзiн алаушысы:
A) Дж.М. Кейнс
B) А. Смит
C) Дж. Макконеля
D) Ф. Котлер
E) А. Лаффер
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$010 Экономиканы мемлекеттiк реттеудi басты ма саты:
A) валюта курсын тґмендету
B) сырт ы экономикалы атынастарды дамыту
C) экономикалы жне леуметтiк тра тылы
D) лтты валютаны тра тандыру
E) инвестицияларды тарту
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$011 Мемлекеттi за мерзiмдi экономикалы саясаты баєытталєан:
A) оєамды ауымдасты тар руєа
B) елдi экономикалы ґсуiне
C) а шаны тра сыздандыруєа
D) лемдiк шаруашылы а енуге
E) жоспарлы экономиканы айта орнатуєа
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$012 Жапонияны мемлекеттiк реттеу жїйесiнi ерекшелiгi:
A) лтты байлы таєы мемлекеттiк меншiктi їлес салмаєыны жоєары болуы
B) мемлекеттiк ызметкерлер саныны жоєары болуы
C) мемлекеттiк ызметкерлер саныны тґмен болуы
D) лтты байлы таєы мемлекеттiк меншiктi їлес салмаєыны тґмендiгi
E) лтты байлы кґлемiнi жоєары болуы
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$013 Неоклассикалы модельдi негізгі ґкiлi:
A) М.Фридман
B) Ф.А. Хайек
C) А. Смит
D) Ф. Тейлор
E) Дж.М. Кейнс
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$014 Дж.М. Кейнстi “Жмысбастылы ты жалпы теориясы, пайыз жне а ша“ ебегi ай жылы жары а шы ты:
A) 1938 ж
B) 1930 ж
C) 1936 ж
D) 1920 ж
E) 1980 ж
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$015 Мемлекеттiк реттеудi кiмшiлiк дiстерi андай ма сатта жїзеге асырылады
A) экономиканы реттеу дiстерi тиiмсiз кезде нары ты механизмге ґзгерiстер енгiзедi
B) лтты валютаны тра тандыру їшiн, трєындарды денсаулыєын жа сартуда
C) орта мерзiмдi мемлекеттiк баєдарламаларды орындау ралдары ретiнде
D) экономикалы ґсудi жоєарєы ар ынын амтамасыз ету їшiн, бiлiм беру саласын жоєарлату їшiн
E) елдi экономикасындаєы салалы жне айма ты диспропорцияны теестiру їшiн олданады
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$016 “Нары ґзiн-ґзi реттейдi” тжырымдамасыны негізгі жа таушысы:
A) Ж.Б. Сэя
B) А. Смит
C) Дж.М. Кейнс
D) М. Фридман
E) Дж. Мут
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$017 јаза стан Республикасыны лтты валютасыны айналымєа енген мерзiмi:
A) 11 ыркїйек 2001ж
B) 15 араша 1993 ж
C) 26 желто сан 1994 ж
D) 17 а пан 1993 ж
E) 15 азан 1993 ж
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$018 јР задары андай жатты негiз етiп алады
A) Президенттi жарлыєын
B) јР Конституциясы
C) Министрлер Кабинетiнi аулыларын
D) Барлы нормативтiк- ы ты актiлердi
E) Тіл туралы за
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$019 Мемлекеттi бґлiп таратушылы ызметi баєытталєан:
A) жанама салы тар тїрiн кґбейтуге
B) салы жїйесiн арапайым етуге
C) халы аралы стандарттарєа кґшуге
D) мемлекеттi шыєыс бґлiгiн ыс артуєа
E) леуметтiк дiлеттiлiкке жетуге
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$020 Экономикалы дамуды амтамасыз етуде мемлекет келесi ралды олдана алмайды:
A) фискалды жне а ша-несие саясатын
B) экономикалы бїйры тарды
C) тiкелей саяси бйры тарды
D) табыстарды реттеу саясатын
E) сырт ы экономикалы реттеудi
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$021 Айма ты бас аруды азiргi кезедегi маызды дiсi:
A) “дельфи“ дiсi
B) коэффициенттер дiсi
C) есептеудi кґп шешiмдiлiгi
D) байланысты дiс
E) ма сатты баєдарламалар
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$022 Рынокты тиiмдi ызмет етуiне жаєдай жасаумен байланысты мемлекеттi функцияларына жатады:
A) экономикалы ґсудi ынталандыру
B) табыстарды айта бґлу
C) ресурстарды бґлуге тїзетулер енгiзу
D) бсекенi орєау мен ынталандыру
E) экономикадаєы монополизм
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$023 Экономикадаєы мемлекеттiк реттеу:
A) экономиканы тра сыздандырады
B) а паратты роль ат арады
C) кiмшiлдiк (тiкелей) роль ат арады
D) осал ы роль ат арады
E) шаруашылы байланыстарды ретсiздiкке келтiредi
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$024 Елдегi шаруашылы їдерістерді реттеу барысында мемлекет негiзiнен сїйенуi тиiс:
A) жоспарлауєа
B) маркетингтiк стратегияєа
C) леуметтiк шараларєа
D) ы ты мселелерге
E) бсекелiк ортаєа
{Дрыс жауабы}= A
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$025 Iшкi жне сырт ы кеiстiктерде шаруашылы ты тиiмдi жїргiзудi за мерзiмдi жне алдын-ала болжанєан саясаты-бл:
A) мемлекеттi инвестициялы саясаты
B) мемлекеттi экономикалы саясаты
C) мемлекеттi шаруашылы ты бас ару саясаты
D) мемлекеттi монополияєа арсы саясаты
E) мемлекеттi леуметтiк саясаты
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$026 Экономиканы бас ару йымдары бґлiнедi:
A) кiмшiлдiк жне айма ты
B) мемлекеттiк жне муниципалды
C) мемлекеттiк жне мемлекеттiк емес
D) за шыєарушы жне ат арушы
E) ішкi жне сырт ы
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$027 Экономиканы реттеушi ралдарєа жатпайды:
A) амортизация нормасы
B) салы ойплымы
C) мемлекеттiк тапсырыс
D) леуметтiк нормативтер
E) аржыландыру нормасы
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$028 Валюталы - аржылы реттеу формаларына жатады:
A) шетелдiк инвестиция, сырт ы баєалы аєаз
B) директивалы бас ару, жоспарлау
C) жоспарды орындалуын ба ылау
D) мемлекеттiк арыз, облигация
E) салы жеiлдiктерiн енгiзу
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=11
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$029 Экономиканы салы ты реттеу:
A) субъектi жымды йымдастыруды, оєамды ажеттiлiктерді ынталандырады
B) пайда табу ма саты мен сатып алынєан тауарларды жоєары баєамен сатуды ынталандырады
C) тауар баєасыны ґсуiн ынталандырады, ґнiм ґндiрудi ынталандырады
D) ксiпорындар мен трєын халы ты белсендiлiгiн ынталандырады
E) ґндiрушiлердi ґз ажетiн ґтеудi ынталандырады, ґнiмнi сиымдылыєын лєайту
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=11
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$030 Резервтiк талап оюды басты ма саты:
A) нды аєаздар эмиссиясын реттеу
B) банктердi несие операцияларын ба ылау
C) мемлекеттiк облигацияларын реттеу
D) валюта операцияларын реттеу
E) несиеге деген сраным мен сыным кґлемiн аны тау
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=11
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$031 Рынокты пайызды ойплымдарєа сер ету ма сатында Орталы банк олданады:
A) фискалды саясатты
B) шектеулi резервтiк талап саясатын
C) ашы нары таєы банк операцияларын
D) инфляцияєа арсы саясатты
E) есептiк саясатты
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=11
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$032 Ауыл шаруашылыєы ґндiрiсiнде “жердi интенсивтi пайдалану” тїсiнiгi
A) ґндiрiстi барлы факторларын жоєары тиімді пайдалану
B) ебек пен капиталды аз пайдалану
C) ебек пен капиталды кґп пайдалану
D) ебектi аз, капиталды кґп пайдалану
E) ебектi кґп, капиталды аз пайдалану
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=10
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$033 Айма тарды дамуына мемлекеттi араласуы келесi жаєдайлардан туындайды:
A) нары ты инфа рылымды дамытумен байланысты
B) айма тарды ґзiндiк ерекшелiктерiне байланысты
C) жергiлiктi бас ару органдары ы тарыны артуынан
D) єылыми зерттеу шараларын жїргiзумен байланысты
E) жоспарлауды ролiнi артуымен байланысты
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$034 јаза станда жїргiзiлген жмса а ша-несие саясатыны кезеi:
A) 1991 ж. басы-1993 ж. аяєы
B) 1992 ж. аяєы-1993 ж. басы
C) 1993 ж. басы-1995 аяєы
D) 1990 ж. басы-1993 аяєы
E) 1995 аяєы-1997 басы
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$035 Тґмендегi ралдарды айсысы а ша-несие саясатыны тiкелей дiсiне жатады:
A) ашы нары таєы операциялар
B) несие салымыны ґсiмiн шектеу
C) есептеу нар ын ґзгерту
D) минималды резерв саясаты
E) дисконтты саясат
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=12
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$036 Арнайы єылыми зерттеулер негiзiндегi болаша таєы андай-да болмасын былысты жаєдайы:
A) жобалау
B) жоспар
C) болжамдау
D) болжам
E) секвестрлеу
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$037 Жоспарлау дегенiмiз:
A) экономикалы процесстердегi оєамды ґндiрiске атысушыларды ызметiн келiстiру
B) жоспар жасауды, оны орындалуын йымдастыруды ба ылауды амтитын процесс
C) оєамды ґндiрiстi саналы тїрде реттейтiн процесс
D) экономикалы процестердi на ты перспективасын зерттейтiн процесс
E) андай да болмасын объектiнi болжамын жасау процесi
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$038 Болжамдарды негiзгi принциптерi:
A) їздіксiздiк, параллельдiк, ар ындылы
B) ма сатты-баєдарлама, ведомстволы
C) бiрттасты жне ма сатты баєыттылы
D) кешендiлiк жне єылыми негiздемелiгi
E) орталы тандыру мен орталы тандырылмауды їйлестiру
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$039 Балансты дiстi ма саты:
A) ресурстарды на ты алыптастырып, їйлестiру
B) жоспарлауды кґрсеткiштерiнi динамикасын белгiлеу ар ылы оларды аны тау
C) за мерзiмдi болжамдарєа арналєан электронды -есептеу машиналар олдану
D) шыєындарды, оларды жабылу кґздерiмен сйкестендiрiп, барлы тауарлар жне ґндiрiстiк кґрсеткiштердi ґзара байланыстыру
E) нары жаєдайындаєы механизмге айма ты саясатты бейiмдеу
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=04
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$040 ёкiмшiлiк немесе тiкелей реттеу дiстерi:
A) орны толмайтын ресурстарды са талуына сер етедi
B) шаруашылы субъектiсiнi тадау еркiндiгiн шектейдi
C) рынок жаєдайындаєы тауар мен ызмет ґндiрудi ынталандырады
D) а шасы бар трєын халы ты м тажды тарын амтамасыз етуге баєытталєан
E) рецессионды жне инфлияциялы процестердi кґмегiмен экономикаєа сер ету
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$041 Экономикадаєы осал ы рольдi ат арады:
A) рынокты шаруашылы
B) жоспарлау
C) мемлекеттiк реттеу
D) болжамдау
E) экономиканы аралас даму жїйесi
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$042 Мемлекет сия ты жоєарыдан бас аратын органы жо экономикалы жїйе:
A) еркiн бсеке рыногы
B) дстїрлi экономика
C) экономиканы аралас типi
D) жоспарлы экономика
E) ґтпелi кезе экономикасы
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$043 А ша массасы кґлемiн лєайтуєа шектеулер ою-бл:
A) эмиссия ар ылы жїзеге асады
B) бюджет кiрiсiн лєайту ар ылы жїзеге асады
C) кассадаєы на ты а шаєа шектеу ою ар ылы жїзеге асады
D) а ша-несие саясаты ар ылы жїзеге асады
E) субсидия ар ылы жїзеге асады
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=12
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$044 Ссуданы беру кезiндегi жоєарєы шектеу ою мїмкiн болады:
A) а ша-несие саясатына жанама формада iске асыру кезiнде
B) а ша-несие саясаты кiмшiлдiк формада iске асыру кезiнде
C) арнаулы экономикалы айма ру кезiнде
D) айматарды дамуын реттеу кезiнде
E) а ша-несие саясатына жоєарыдан тґтенше бйры беру кезiнде
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=12
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$045 ѕлтты банк есептiк саясатын ай ма сатта жїргiзедi:
A) ашы нары таєы банк операцияларына сер ету
B) арыз алушыны несиелiк абiлетiне сер ету
C) нары ты пайызды ойплымєа сер ету ма сатында
D) туекел дегейiне сер ету ма сатында
E) мемлекет облигация сатуды кґлемiне сер ету
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=12
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$046 Шыєындарды, оларды жабу кґздерiмен сйкестендiрiлуi:
A) болжамдауды ма сатты-баєдарламалы дiсi
B) болжамдауды нормативтiк дiсi
C) болжамдауды экстрополяциялы дiсі
D) болжамдауды математикалы шешiмдерi
E) болжамдауды балансты дiсi
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$047 Амортизациялы есептеулер бойынша зады нормалар андай сер ету дiстерiне жатады:
A) а ылы сер ету дiстерi
B) жанама сер ету дiстерi
C) тiкелей сер ету дiстерi
D) а ысыз сер ету дiстерi
E) халы аралы сер ету дiстерi
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$048 Мемлекеттiк бюджеттi салы жїйесi ар ылы алыптастыру саясаты:
A) монополияєа арсы саясат
B) инвестициялы саясат
C) фискалды саясат
D) а ша-несие саясаты
E) монетарлы саясат
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=11
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$049 Задарды, бйры тарды, нс ауларды кґмегiмен iске асып, экономикалы нормалар мен нормативтерге негiзделген баєыт-бл:
A) аралас реттеу
B) тiкелей реттеу
C) экономикалы реттеу
D) методикалы реттеу
E) мемлекеттiк реттеу
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$050 Экономиканы бїтiндей толы тылы ретiнде арастырады жне сраныс пен сынысты жиынтыєын, лтты табысты їдерістесiн зерттейтiн єылым-бл:
A) экономикалы леуметтану
B) маркетинг
C) микроэкономика
D) саясаттану
E) макроэкономика
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=02
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$051 Жеке элементтер мен рылымдарды зерттейтiн, яєни ксiпорындар мен ґндiрiс салаларын жне т.б. озєалысын зерттейтiн єылым:
A) макроэкономика
B) маркетинг
C) микроэкономика
D) саясаттану
E) экономикалы леуметтану
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$052 јай жоспарда кiмшiлiк алєа ойєан ма сатты шешiмдердi белгiлеп, сол тапсырманы мiндеттi тїрде орындауды талап етедi:
A) результативтi жоспарлауды
B) индерективтi жоспарлауды
C) индикативтi жоспарлауды
D) дерективтi жоспарлауды
E) стратегиялы жоспарлауды
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$053 јай дiсте ксiпорынны барлы шыєыны жабылады жне берiлген а ша айтарылмайды:
A) субсидия
B) дотация
C) субвенция
D) несие беру
E) лизинг
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=11
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$054 На ты емес а шалай аражаттарды жне аєаз а шаны нсыздануы-бл:
A) инвестиция
B) даєдарыс
C) дифляция
D) инфляция
E) даєдарыс
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$055 Экономиканы мемлекеттiк реттеудi дiстерi-бл:
A) кiмшiлдiк жне экономикалы
B) мемлекеттiк жне жергiлiктi
C) iмшiлдiк жне лтты
D) банкаралы жне аржылы
E) лемдiк жне аржылы
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$056 Замен арастырылєан белгiлi кґлемде жне белгiлi мерзiмде тґленетiн мiндеттi тґлемдер-бл:
A) ебека ы
B) зейнета ы
C) салы
D) лицензия
E) ызметтер
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$057 Салы салуды негiзгi болып саналатын табыс, мїлiк, ызмет тїрi, а ша операциялары-бл:
A) пайызды ойплым
B) салы субъектiсi
C) салы ты ойплым
D) салы салу элементтерi
E) салы объектiсi
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=11
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$058 Салы ты ойплым ар ылы реттеу бл:
A) реттеу типi
B) реттеу дiсi
C) реттеу тїрi
D) реттеу формасы
E) реттеу элементi
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=11
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$059 Мемлекеттi ґз мiндеттерiн жїзеге асыруына арналєан жне тиістi задарєа сйкес белгiленген салы тармен ґзге де кiрiс кґздерiнi жне тїсiмдерiнi есебiмен ралатын орталы тандырылєан а ша-бл:
A) бюджет
B) салы
C) субвенция
D) субсидия
E) табыс
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=11
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$060 Экономикалы ґсудi циклды ауыт уын тежеу:
A) лтты бiлiмi мен бiлiктiлiгiн кґтеруге баєытталады
B) ел экономикасыны тепе-тедiгiне баєытталады
C) бсекелестiк шамасын арттыруєа баєытталады
D) леуметтiк мселелердi шешуге баєытталады
E) зерттеу орталы тарын жетiлдiруге баєытталады
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$061 Нары жїйесiнi даму дегейi, лтты ґндiрiс ґнiмдiлiгiнi ґсуi-бл:
A) леуметтiк саясаты аны тайды
B) салалы саясатты аны тайды
C) айма ты саясатты аны тайды
D) коньюнктуралы саясатты аны тайды
E) рылымдылы саясатты аны тайды
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$062 Нары ты экономиканы то таусыз да тра ты ґсiп дамуын амтамасыз ету ма сатындаєы мемлекеттi белгiлi iс-шаралары мен iс-рекеттерi
A) айма ты саясаты
B) рылымдылы саясаты
C) салалы саясаты
D) коньюнктуралы саясаты
E) леуметтік саясаты
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=04
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$063 Экономиканы реттеудегi тiкелей дiстi маызды кемшiлiктерi:
A) ґндiрiстi дамуын жеделдетедi
B) экономикадаєы жем орлы ты ґсiредi
C) экономиканы тра сыздыєын кґтередi
D) жмыссызды тїрлерiн кґбейтедi
E) нары процесiнi табиєи дамуын бзады
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$064 Белгiлi бiр объектiнi болаша таєы жай-кїйi, даму жолдары туралы єылыми-длелдi пiкiр-бл:
A) тжiрибе
B) жоспар
C) гипотеза
D) болжам
E) зерттеу
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$065 Ґндiрiс їдерісiнi тiкелей сырт ы жаєдайларын амтамасыз ететiн іс-шаралар кешенi-бл:
A) кґлiктiк инфра рылым
B) леуметтiк инфра рылым
C) экологиялы инфра рылым
D) институтты инфра рылым
E) ґндiрiстiк инфра рылым
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$066 Сырт ы экономикалы байланысты мемлекеттiк реттеудi басты ролi:
A) жоспарларды ру
B) аєидаларды жасау
C) стратегияларды жасау
D) аєидаларды єылыми негiзделуi
E) мемлекет саясаты
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=14
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$067 Эмиссиялы банктi есептеу нар ын (дисконтты ) ґзгерту-бл:
A) кiмшiлдiк реттеу
B) фискалды саясат
C) несие-а ша саясаты
D) за мерзiмдi реттеу
E) ыс а мерзiмдi реттеу
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$068 јаза стан Республикасыны бюджетiне тїсетiн салы ты тїсiмдердi їлкен їлесi ай салы тїрiне тиесiлi:
A) жер салыєы
B) зады тлєа пайдасына салы
C) жеке тлєа пайдасына кiрiс салыєы
D) осылєан н салыєы
E) акциз салыєы
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=13
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$069 Халы ты сатып алу абiлетiн, мемлекеттiк шыєындарды, айналымдаєы а ша массасын лєайту, салы ты шектеуге, ґндiрiстi кеейтуге баєытталєан шара-бл:
A) несие саясаты
B) экспансионистiк саясат
C) аржы саясаты
D) салы саясаты
E) а ша саясаты
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=12
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$070 Демографиялы процестер мен тиiмдi жмысбастылы ты амтамасыз ету-бл:
A) мемлекеттi экономикалы функциясы
B) мемлекеттi стратегиялы функциясы
C) мемлекеттi орєаушылы функциясы
D) мемлекеттi леуметтiк функциясы
E) мемлекеттi ауiпсiздiк функциясы
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=08
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$071 Экономиканы тиiмдi, ґз уа ытында ґзгеруiн амтамасыз ету-бл:
A) мемлекеттi стратегиялы функциясы
B) мемлекеттi леуметтiк функциясы
C) мемлекеттi орєаушылы функциясы
D) мемлекеттi экономикалы функциясы
E) мемлекеттi ауiпсiздiк функциясы
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$072 Жалдамалы жмысшыларды ебек атынастарын реттеу, ґнiм ґндiрушiлердi мїдделерiн орєау-бл:
A) мемлекеттi экономикалы функциясы
B) мемлекеттi стратегиялы функциясы
C) мемлекеттi леуметтiк функциясы
D) мемлекеттi орєаушылы функциясы
E) мемлекеттi ауiпсiздiк функциясы
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$073 Сырт ы арыздарды ґсуiнен халы аралы аржы йымдары туелдi болмау-бл:
A) саяси ауiпсiздiк
B) экономикалы ауiпсiздiк
C) саяси ауiпсiздiк
D) экологиялы ауiпсiздiк
E) лтты ауiпсiздiк
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=14
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$074 Минималды резерв саясаты алєаш рет андай елде енгiзiлген:
A) Ресей
B) Жапония
C) Туркия
D) Англия
E) АјШ
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$075 Экономикалы жїйенi нары ты ойєан талаптары мен ережелерiне сйкес ызмет етуi-бл:
A) мультипликатор модель
B) неоклассикалы модель
C) классикалы модель
D) акселератор моделі
E) математикалы модель
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$076 јандай мiнездеме елдi инвестициялы климатын аны тайды:
A) инфляция дегейi
B) банк жїйесiнi тра тылыєы
C) теiзге шыєу мїмкiндiгi
D) мемлекеттiк арыз
E) жмыссызды дегейi
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=09
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$077 Несие саясатын жїргiзудегi жанама дiстерге жатпайтындар:
A) минимум резерв саясаты
B) дисконтты саясат
C) ашы нары таєы операция
D) салы мґлшерiн жоєарлату
E) еркiн келiсiм-шарттар
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=12
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$078 На ты табыс – бл:
A) салы ты тґлдегеннен кейiнгi алєан табыс
B) жеке тлєаларды а ша саны
C) жеке жина а жне жеке ттынуєа олданатын табыс
D) жеке тлєаларды аєымдаєы алєан табысы
E) олдаєы табыс а сатып алуєа болатын тауарлар мен ызметтер саны
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$079 Субсидия дегенiмiз не:
A) жалпы баєыттаєы дотация
B) арнайы баєыттаєы дотация
C) таза инвестиция
D) мемлекеттiк арыз
E) за мерзiмдi аржы кґзi
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$080 Субвенция дегенiмiз не:
A) таза инвестиция
B) жалпы баєыттаєы дотация
C) арнайы баєыттаєы дотация
D) мемлекеттiк арыз
E) за мерзiмдi аржы кґзi
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$081 ѕлы депрессия жылдары:
A) 1920 ж. соы мен 1936ж. басы
B) 1920 ж. басы мен 1932 ж. аяєы
C) 1930 ж. басы мен 1936 ж. аяєы
D) 1920 ж. соы мен 1930 ж. басы
E) 1932 ж. басы мен 1936 ж. аяєы
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$082 јандай мемлекетте 5 жылды экономикалы даму жоспары пайдаланылды:
A) Голландия
B) ФРГ
C) АјШ
D) Бразилия
E) Турция
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=06
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$083 јандай саясатты жїргiзген кезде рылымды тапшылы а келiп со тырады:
A) дискреционды бюджет-салы саясаты
B) дикреционды емес фискалды саясат
C) а ша-несие саясаты
D) салы саясаты
E) кеден саясаты
{Дрыс жауабы}= A
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$084 јандай мемлекет табиєи ресурссыз ґстi:
A) Германия
B) АјШ
C) Жапония
D) Ресей
E) Бiрiккен Араб эмираты
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$085 Ґндiрiс процесiндегi ґзгерiстер немесе жаа ґнiмдi игеру нтижесiнде кеткен шыєынєа їлкен кґлемдi ґнiм алуы – бл:
A) дефляция
B) инфляция
C) техникалы прогресс
D) девальвация
E) ревальвация
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$086 Экономикалы ґсу сер етедi:
A) халы ты жан басыны на ты табысына
B) халы санына
C) елдi лтты рамына
D) баєаны арттыруєа
E) баєаны тґмендетуге
{Дрыс жауабы}=А
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$087 јаза стан Республикасына инвестициялау їшiн е тартымды экономика секторы:
A) леуметтiк инфра рылым
B) мнай жне газ ґндiрiсi
C) транспортты инфра рылым
D) рынокты инфра рылым
E) ксiпорын инфра рылымы
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=06
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$088 јР-на инвестиция їшiн экономиканы тра сыз секторларына:
A) мнай жне газ ґндiрiсi
B) АҐК-iн айта ґдеу салалары
C) ттыну тауарлар ґндiрiсi
D) ауыл шаруашылыєы
E) рынок инфра рылымы
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=06
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$089 јР аграрлы сектор дамуыны негiзгi аєидаларыны бiрi:
A) ауыл шаруашылыєыны їлесiнi кемуi
B) ауыл шаруашылыєы ґнiмдерiнi импортыны лєаюы
C) ауыл ґндiрiсiнi маызды салаларына мемлекеттiк олдау кґрсету
D) ауыл шаруашылыєындаєы несиелердi кемуi
E) ауыл шаруашылы ґнiмдерiн мемлекеттiк монополиялау
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=13
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$090 Таза оєамды тауарлар бл:
A) нары ты атынастар механизмiнi рекеттерiн абылдайтын тауарлар
B) фискалды саясат рекеттерiн абылдауєа абiлетi бар тауарлар
C) бюджет кiрiсiн амтамасыз ететiн тауарлар
D) рынокты тиiмдi ызмет етуiне жаєдай жасайтын тауарлар
E) экономикалы дамуды амтамасыз ететiн тауарлар
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01

·{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$091 Шыєындар мен салы саласындаєы їкiметтi саясаты алай аталады
A) монетарлы саясат
B) кiрiстi тарту саясаты
C) а шаны санына негiзделген саясат
D) фискалды саясат
E) несие саясаты
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=12
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$092 ТМД елдерiне сипатты, ґтпелi экономиканы ерекшелiгi:
A) байланыстарды їзiлуi
B) экономиканы реттеудегi мемлекет ролiнi лсiреуi
C) экономиканы айта руды амтамасыз етуге абiлетi бар инвестициялы саясатты жїзеге асуы
D) мемлекеттен жалпы iшкi ґнiмге атысты алынатын а шалай трансферттер дамыєан елдермен салыстырєанда 3 есе жоєары болуы
E) мемлекеттi за мерзiмдi экономикалы саясатыны жасалуы
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=04
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$093 Макродегейде жалпы мемлекеттiк сипаттаєы белгiлермен шешiмдер ар ылы кґрiнетiн дiс:
A) ы ты
B) экономикалы
C) ґндiрiстiк
D) кiмшiлдiк
E) функционалды
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$094 Экономиканы мемлекеттiк реттеу бойынша Агенттiк ызметкерiнi негiзгi ызметтерi мыналарєа жїктеледi:
A) мемлекеттiк кеден комитет
B) статистикалы жоспарлау агенттiгi
C) стратегиялы жоспарлау агенттiгi
D) монополияєа арсы комитет
E) энергетика жне сауда министрлiгi
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$095 Мемлекеттiк бас ару рылымын жа сарту, бас аруды жаа дiстерi мен формаларын ендiру, экономикалы мселелер бойынша єылыми жмыстар йымдастыру – бл кiмнi ыєы:
A) экономика департаментi
B) монополияєа арсы комитет
C) статистикалы агенттiк
D) мемлекеттiк кеден комитетi
E) стратегиялы жоспарлау бойынша агенттiк
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$096 Несие салымыны ґсуiн шектеу ралыны мнi:
A) мiндеттi резервтi минимальды дегейiн бекiту
B) коммерциялы банктер їшiн пайызды мґлшердi бекiту
C) банктердi мiндеттемелерi бойынша туекелдiлiктi тґмендету
D) тауар мен кґрсетiлетiн ызметтерге ойылатын баєаны реттеу
E) несиеге ойылатын пайызды жарна дегейiн аны тау
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=12
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$097 Экономикалы мселелердi жартылай їкiмет, жартылай нары шешетiн болса, онда экономика:
A) кiмшiлiк
B) бйры ты
C) нары ты
D) натуралды
E) аралас
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$098 Аталєан сипаттамаларды айсысы нары ты экономикаєа тн емес:
A) жеке меншiк
B) бсеке
C) орталы танєан жоспар
D) ксiпкерлiктi тадау еркiндiгi
E) нары ты баєа
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$099 Аралас экономикадаєы мемлекеттi ролi:
A) шектеулi
B) бай алынбайтын
C) ґте жоєары
D) ґте тґмен
E) бiр алыпты
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$100 Мемлекеттi ма саты:
A) бсекенi жою
B) рынокты басу
C) рынокта їстемдiк ету
D) бсекенi орєау
E) рынок сферасын шектеу
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$101 Экономиканы макроэкономикалы реттеу, бл:
A) айма ты дегейде реттеу
B) салалы дегейдегi реттеу
C) лтты , халы шаруашылы дегейде реттеу
D) фирма дегейінде реттеу
E) нары ты реттеу
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$102 Экономиканы микроэкономикалы реттеу, бл:
A) аудан, ала дегейінде реттеу
B) айма , ала дегейiнде реттеу
C) экономика рылымын реттеу
D) жеке салалар мен ксiпорындар дегейiн реттеу
E) лтты дегейде реттеу
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$103 Мемлекеттiк протекционизм, бл:
A) бсеке абiлеттiлiгiн арттыру їшiн жекелеген салаларєа кґмек кґрсету
B) шетелдермен ксiпорындар байланысын ныєайту
C) ксiпорындарда ґндiрiлетiн ґнiм тїрлерiн арттыру
D) ксiпорын iшiндегi факторларды аны тау
E) ксіпорын сыртындаєы факторларды аны тау
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$104 ёр ашан экономикалы реформаларєа арсы – бл
A) прогресс
B) инфляция
C) девальвация
D) эмиссия
E) бюрократия
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$105 Инвестициялы жоба – бл
A) кїрделi салыным ызметкерлердi за мерзiмдi жїйесiнi ралу процесiн жїзеге асыру
B) капиталды салыным жасау бойынша жїргiзiлетiн iс-шараларды жоспарлау жне жїзеге асыру
C) техника-технологиялы жаа енгiзулердi ру процесi жне коммерциялы пайдалану
D) капиталды салынымды ю, ендiру процесi
E) кїрделi йылымдар мен салынымдарды ксiпорын дегейiнде пайдалану
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=09
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$106 Мемлекет - бл
A) бiлiм берy йымы субъектiсi
B) экономикалы йым субъектiсi
C) денсаулы са тау йымы субъектiсi
D) лeуметтiк йым субъектiсi
E) коммерциялы йым субъектiсi
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$107 Мемлекеттiк реттеу їлгілері:
A) классикалы жне неоклассикалы
B) формальды жне формальды емес
C) теориялы жне практикалы
D) санды жне сапалы
E) леуметтiк жне экономикалы
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$108 Халы аржысы – бл:
A) жергiлiктi аржы
B) оталы тандырылєан аржы
C) орталы тандырылмаєан аржы
D) ма сатты аржы
E) оєамды аржы
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$109 Ма саттарды ралу процесi, басымды тарды жне оєан жетудi ралдары мен дiстерiн аны тау
A) арастыру
B) жобалау
C) болжау
D) реттеу
E) жоспарлау
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$110 Жоспарлауды тїрлерi:
A) теориялы , практикалы
B) формальды, формальды емес
C) диалектикалы , логикалы
D) дерективтi, индикативтi
E) классикалы , неоклассикалы
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$111 Жмыс кїшiнi ґмiрлiк жмысбастылыєы ай елге тн:
A) АјШ- а
B) Германияєа
C) Ресейге
D) Жапонияєа
E) Отїстiк-Шыєыста
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=08
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$112 Бекiтiлген мерзiмде, замен аны талєан мґлшерде бюджет орына тїсетiн, мiндеттi тґлем – бл:
A) лизинг
B) ебек а ы
C) несие пайызы
D) салы
E) акция
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$113 Салы ызметтерi:
A) фискалды жне кiмшiлдiк
B) фискалды жне экономикалы
C) экономикалы жне кiмшiлдiк
D) ы ты - кiмшiлiк
E) психологиялы - кiмшiлiк
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$114 Депрессия латын тiлiнен аударєанда тґмендегiдей маєынаны бiлдiредi:
A) даєдарыс, шиеленiс
B) ґрлеу, шабыт
C) тґмендеу, лдырау
D) жол беру
E) шары тау
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$115 Жандану маєынасы ненi бiлдiредi:
A) даєдарыс алдындаєы дегейге жету, ґндiрiстi кееюi
B) даєдарыс алдындаєы дегейден жоєарлау, жмыссызды ты ыс аруы
C) пайдалы заттарды арты саныны шыєарылуы
D) еркiн а ша капиталыны массасыны кґбеюi
E) ґндiрiс орларыны баєасыны тґмендеуi
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$116 Макроэкономикалы тепе-тедiк дегенiмiз, бл:
A) оєамды ґндiрiс пен оєамды ттыну сйкестiгi
B) iшкi факторлар мен сырт ы факторларды сйкестiгi
C) импорт пен экспорт сйкестiгi
D) оєамды ґнiмнi сапа жне сан жаєынан жетiлуi
E) бюджет кiрiсi мен шыєыныны сйкестiгi
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$117 јоєамды ґнiм мен ґндiрiс факторларыны сапасыны жетiлуi жне санды артуы – бл:
A) негiзгi капиталды ґсуi
B) табысты ґсуi
C) баєаны ґсуi
D) экономикалы ґсу
E) ресурстарды ґсуi
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$118 Экономикалы ґсу теориясыны баєыты:
A) ґсу жне ґрлеу
B) табыс жне баєаны ґсуi
C) неoклассикалы жне кейнсианды
D) лдырлау мен ґрлеу
E) техникалы жне технологиялы
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$119 Экономикалы даєдарысты екi жаєы бар:
A) жандану, ґрлеу
B) сауы тыру, бзылу
C) лдырау, ґрлеу
D) бґлу, ба ылау
E) кіріс жне шыєыс
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$120 Ґндiрiс салаларыны ара атынасыны бзылуы– бл:
A) аграрлы даєдарыс
B) салалы даєдарыс
C) рылымдылы даєдарыс
D) аралы даєдарыс
E) їзiлiстi даєдарыс
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$121 Толыєымен экономикалы жїйенi дисбаланс а келуi ненi бiлдiредi:
A) аграрлы даєдарыс
B) рылымдылы даєдарыс
C) салалы даєдарыс
D) экономикалы даєдарыс
E) аралы даєдарыс
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$122 Экономикадаєы инфляцияны андай тїрi ауыр леуметтiк-экономикалы салдарєа алып келедi:
A) теестiрiлген инфляция
B) кїтілген инфляция
C) гиперинфляция
D) лсiз инфляция
E) ар ынды инфляция
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$123 ѕтымды тїрде ттынылып, ттынудан шы пайтын тауарлар – бл
A) леуметтiк
B) оєамды
C) экономикалы
D) саяси
E) жеке
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$124 Тґмендегiлердi айсысы экономикалы тра тылы ты амтамасыз ететiн факторларєа жатады:
A) халы шаруашылыєыны тиiмдi рылымын алыптастыру
B) табысты тиiмдi бґлiнуiн амтамасыз ету
C) халы ты толы жмысбастылыєын амтамасыз ету
D) денсаулы ты са тау, кадрларды айта дайындау
E) лемдiк нары таєы бсекелестiктi кїшейту
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$125 Экономиканы нары ты секторыны проблемаларын шешумен байланысты факторлар:
A) табысты тиiмдi бґлiнуiн амтамасыз ету
B) халы ты толы жмысбастылыєын амтамасыз ету
C) денсаулы ты са тау, кадрларды айта даярлау
D) халы шаруашылыєыны тиiмдi рылымын алыптастыру
E) оєамды ажеттiлiктердi, оєамды тауарларды ґндiрiсiн амтамасыз ету
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$126 ёлеуметтiк мселелердi шешумен байланысты факторлар:
A) мемлекеттi тиiмдi бас аруымен амтамасыз теу
B) табысты тиiмдi бґлiнуiн амтамасыз ету
C) а ша айналымын реттеу
D) нары таєы жиынты сранысты амтамасыз ету
E) бсекелестi олдау
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=06
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$127 Ґтпелi экономика белгiлерi:
A) жекешелендiру
B) то ырау жаєдайында болу
C) мемлекеттi монополилаянуы
D) ґндiрiстi шоєырлануы
E) мемлекет ролiнi басым болуы
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$128 јор биржасыны негiзгi белгiсi:
A) сауда келiсiмдерi тауарсыз жїргiзiледi
B) на ты активтерге сраныс артады
C) лтты табыс айта бґлiнедi
D) тауар баєасы ґседi
E) тауарларды бсекеге абiлеттiлiгi артады
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$129 јор биржасында ат арылатын ызметтердi бiрi:
A) оєамдаєы саяси тра тылы ты амтамасыз ету
B) нары таєы тауар баєасын реттеу ызметi
C) капиталды бiр ґндiрiс тїрiнен екiншiсiне ауыстыратын механизм ызметi
D) жмыссызды ты ыс арту, инфляцияны тґмендету
E) iшкi жне сырт ы нары конъюнктурасына ы пал ету
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$130 ”Партия” єымы андай маєынаны бiлiдiредi:
A) йым
B) бґлу
C) топтау
D) ода
E) бiрiгу
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$131 Партияны негiзгi белгiлерiнi бiрi:
A) мїшелерiнi жасы 30 жастан жоєары болады
B) 2 немесе 3 адамны бiрiгуі
C) орта ма сатыны болуы
D) жмысшылар саны 50 ден кем болмайды
E) басты ма саты-пайда табу
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$132 Мекен-жайы немесе жмыс орныны ауысуына байланысты жмыссызды ты тїрi:
A) фрикционды жмыссызды
B) рылымды жмыссызды
C) институционалды жмыссызды
D) циклдiк жмыссызды
E) еркiн жмыссызды
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$133 Мемлекеттi iрi леуметтiк-экономикалы , єылыми-техникалы жне бас ада мселелерiн шешу їшiн андай жат арналєан:
A) зады актiлер
B) лтты баєдарлама
C) нормативтi жаттар
D) бизнес-жоспар
E) аулылар
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$134 Мемлекеттi леуметтiк-экономикалы саясатын жїзеге асыруды негiзгi ралы:
A) бизнес-жоспар
B) зады актiлер
C) нормативтi жаттар
D) лтты баєдарлама
E) аулылар
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=06
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$135 јандай жоспар јР ѕлтты баєдарламасына трады:
A) дерективтi
B) индикативтi
C) регулятивтi
D) директивтi
E) стратегиялы
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=06
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$136 Номиналды жала ы – бл:
A) жмысшыны ґз ебегiне алєан жалпы сомасы
B) жмысшыны тулiктегi ебегiне алатын жала ы мґлшерi
C) айлы жала ыдан мiндеттi тґлемдердi шегергенде алатын а ша сомасы
D) жмысшыларєа берiлетiн айлы жала ыны мґлшерi
E) жмысшыны ґз ебегiне алатын жала ы мґлшерi
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$137 Халы табысыны динамикасын жне дегейiн баєалау їшiн олданылатын кґрсеткiштi бiрi:
A) лотереядан тїсетiн табыс
B) акциядан тїсетiн табыс
C) номиналды табыс
D) бас ада табыстар
E) осымша табыстар
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$138 А ша жне материал орларыны негiзгi кґзiнен бас а табыстар:
A) акциядан тїсетiн табыстар
B) номиналды табыс
C) осымша табыс
D) лотереядан тїсетiн табыс
E) бас ада табыстар
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$139 Нары таєы бiрдей тауар ґндiрушiлердi, монополияєа арсы экономикалы сайыс-кїресi
A) жмыс бастылы
B) жмыссызды
C) бсекелестiк
D) рентабельдiлiк
E) банкротты
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$140 Табыстарды айта бґлу:
A) мемлекеттiк арнайы орлар ар ылы жїзеге асырылады
B) орталы жне жергiлiктi бюджеттер ар ылы жїзеге асырылады
C) мемлекеттi аржы министрлiгi ар ылы жїзеге асырылады
D) мемлекеттi зады органдары мен ызметкерлерi ар ылы жїзеге асырылады
E) орталы банк пен екiншi дегейдегi банк ар ылы жїзеге асырылады
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$141 Жалпы инвестициялардан амортизацияны (тозуды) алєанда алєаны алай аталады:
A) таза инвестициялар
B) тiкелей инвестициялар
C) жанама инвестициялар
D) таза инвестициялар
E) капитал инвестициялар
портфельдi инвестициялар
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$142 Тґмендегiлердi айсысы несие-а ша реттеудi жанама дiстерiне жатады:
A) кiмшiлдiк саясат
B) дисконтты саясат
C) шектеулер ою
D) аржы саясаты
E) салы саясаты
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=12
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$143 Мемлекеттiк сатып алуды жїргiзу ретiн кiм аны тайды:
A) јР президентi
B) мемлекеттiк орган
C) арнайы агентство
D) јР їкiметi
E) јР премьер-министрi
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=12
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$144 Мемлекеттiк бюджеттi жаєдайы андай факторлармен аны талады:
A) сол кезедегi мемлекеттi демографиялы жаєдайымен
B) халы аралы сауда саясатыны ґзгерiстерiмен
C) сол кезедегi экономиканы, ґнерксiптiк циклдi кезедерiмен
D) елдегi бекiтiлген баєа индекстерiмен
E) сол кездегi халы ты санымен
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=11
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$145 Белгiлi бiр уа ыт мерзiмiнде, ґз жаалыєын пайдалануєа меншiк иесiне ы беретiн жат:
A) патент
B) сауда маркасы
C) лицензиясы
D) ноу-хау
E) авторлы ы
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$146 Мемлекеттiк єылыми саясатты стратегиялы мїддесi, бл:
A) экономикалы то ырауды жеу
B) фундаментальдi зерттеу
C) ґндiрiстi дамыту
D) бсекеге абiлеттiлiктi арттыру
E) жмысбастылы ты амтамасыз ету
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=07
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$147 Несие саясатыны жанама емес ралдары:
A) есеп саясаты
B) еркiн келiсу
C) эмбарго
D) ашы нары таєы операциялар
E) минимальдi резерв саясаты
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$148 ёлеуметтiк саясатты негiзi:
A) жеке кїрделi салымдарєа кепiлдiк беру
B) р тїрлi оєамды топтарды мїддесiн келiстiру
C) мемлекеттi экспортын реттеу
D) интелектуалды меншiктi орєау
E) елдегi то ырауды шешу
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$149 ёлеуметтiк саясат неге туелдi болады
A) елдегi жалпы экономикалы жаєдайєа
B) лемдiк нары таєы жаєдайларєа
C) нормативтi- ы ты актiлерєе
D) ор биржасындаєы жаєдайдан
E) лемдегi саяси жаєдайєа
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$150 Болжауды дiстерi:
A) классикалы , неоклассикалы
B) санды , сапалы
C) тiкелей, жанама
D) теориялы , практикалы
E) интуитивтi, формальды
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$151 Экономикалы ґсу дегенiмiз не:
A) жалпы ґндiрiсте дайын ґнiмнi артуы
B) халы ттынатын тауарларды экономикада артуы
C) экономиканы негiзгi салаларыны дамуы
D) ЖѕҐ абсалюттi жне салыстырмалы ґсуi
E) шаруашылы субъектiлерiнi ґнiм ґндiруi
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=05
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$152 Дамыєан елдерде шаруашылы субъектiлерiне мемлекет андай дiстер ар ылы сер етедi:
A) тiкелей сер ету
B) жанама сер ету
C) кiмшiлiк дiстер
D) жеке сер ету
E) оєамды ы пал ету
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$153 ѕза мерзiмдi болжамєа кґп дегейде сйкес келеді:
A) аєымдаєы шаруашылы процесстер
B) экономиканы даму рылымын жасау
C) болаша таєы iрi леуметтiк мiндеттердi шешу
D) инвестициялы шыєындарды есептеу
E) экономиканы даму ар ынын реттеу
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$154 јыс а мерзiмдi болжамєа кґп дегейде сйкес келедi:
A) аєымдаєы шаруашылы процестерi
B) экономиканы даму факторлары
C) инвестициялы шыєындарды болжау
D) єылыми-техникалы прогрестi болжау
E) демографиялы процестердi болжау
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$155 Орта мерзiмдi болжау:
A) 1 жылдан 3 жылєа дейiн
B) 5 жылдан 10 жылєа дейiн
C) 3 жылдан 10 жылєа дейiн
D) 10 жылдан жоєары
E) бiр жыл
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$156 ѕза мерзiмдi болжау:
A) 10 жылдан жоєары
B) 10 жылдан 20 жыл
C) 50 жылдан
D) 3 жылдан 5 жыл дейiн
E) 1 жылдан 3 жылєа дейiн
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$157 Болжам экстраполяциясы негiзделедi:
A) рылымдылы
B) жаалы мнiн баєалауєа
C) икемдiлiгiн баєалауєа
D) зерттеу объектiсiнi динамикасы
E) ломбард
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$158 Минимальдi резерв жїйесi андай ма сатпен енгiзiледi:
A) лтты банк мїддесiн орєау
B) коммерциялы банк мїддесiн орєау
C) салымшыларды мїддесiн орєау
D) инвесторлар мїддесiн орєау
E) а ша ресурстарын аны тау
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$159 Минимальды резерв жїйесi алєаш рет ай елде енгiзiлдi:
A) 1933 ж. АјШ
B) 1945 ж. ѕлыбритания
C) 1936 ж. Германия
D) 1960 ж. Жапония
E) 1912 ж. Ресей
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$160 ѕлтты банк мiндеттi резерв шамасын арттыра отырып:
A) коммерциялы банктердi белсендiлiгiн арттырады
B) коммерциялы банктердi белсендiлiгiн реттейдi
C) коммерциялы банктердi белсендiлiгiне ы пал етедi
D) коммерциялы банктердi белсендiлiгiн тґмендетедi
E) коммерциялы банктердi мїддесiн орєайды
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=12
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$161 Нары ты реттеудi классикалы моделiнi идеологиясы
A) нары ты механизмге мемлекеттi араласпауы
B) нары ты механизмге мемлекеттi белсендi араласуы
C) нары ты механизмге мемлекеттi бґлшектi араласуы
D) мемлекеттiк реттеудi экономикалы жїйесi
E) мемлекет баєдарламасыны кґмегiмен ызмет етуi
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=02
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$162 Аталєандар сипаттамаларды айсысы нары ты экономикаєа жатпайды:
A) бсекелестiк
B) жеке меншiк
C) орталы тандырылєан жоспарлау
D) мемлекетсiздендiру
E) жекешелендiру
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$163 јР келетiн инвестицияны лсiреуiне алып келетiн фактор:
A) мемлекеттi бюджет профицитi
B) халы ты табыс дегейiнi тґмендеуi
C) жмысбастылы дегейiнi тґмендеуi
D) жетiлдiрiлмеген салы режимi
E) мемлекеттi сырт ы арызы
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=09
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$164 “А ша жне пайыз, жмысбастылы ты жалпы теориясы” жмысыны авторы:
A) К. Маркс
B) Дж. Кейнс
C) Ф. Энгльс
D) Фридман
E) Ф. Сэя
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$165 Мемлекеттiк шыєындар мен табыстарды реттейтiн саясат – бл
A) аржылы
B) леуметтiк
C) а ша-несие
D) экономикалы
E) фискальды
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$166 јрылымды то ырауєа жатады:
A) шикiзатты
B) аржылы
C) энергетикалы
D) валюталы
E) экологиялы
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$167 Табиєи ресурстарєа неєрлым бай мемлекет:
A) Жапония
B) Германия
C) Корея
D) јаза стан
E) Израйль
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$168 Жер учаскесiн иемденуден тїсетiн кiрiс:
A) жала ы
B) пайыз
C) пайда
D) дивиденд
E) рента
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$169 Нары ты экономиканы тиiмдi ызметтерiнi мiндеттi шарты:
A) табысты болмауы
B) табысты тесiздiгi
C) табысты тедiгi
D) табысты мґлшерленуi
E) табысты тґленбеуi
{Дрыс жауабы}=B
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$170 Тґмендегiлердi айсысы жанама реттеу дiстерiне жатады:
A) Салы ты , несиелiк саясат
B) Лимиттердi бекiту
C) Баєаны реттеу
D) Тiкелей реттеу
E) Табысты реттеу
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$171 Тґмендегiлердi айсысы тiкелей реттеу дiстерiне жатады:
A) баєаны реттеу
B) тiкелей реттеу
C) лимиттердi бекiту
D) салы ты , несиелiк саясат
E) табысты реттеу
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$172 Несие саясатыны негiзгi субъектiсi:
A) коммерциялы банк
B) екiншi дегейдегi банк
C) ломбарттар
D) аржы министрлiгi
E) лтты банк
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$173 Бiрiншi кезекте айма а жне территориялы кiмшiлiкке ажеттi олдау:
A) моральдiк
B) саяси
C) аржылы
D) салы ты
E) несиелiк
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=06
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$174 Инфляцияны тґмендеуi, ѕлтты валюта алмастыру курсын реттеу, бюджеттiк шектеу мынаєан кiредi:
A) аржылай макроэкономикалы тра тылы
B) ґндiрiстiк макроэкономикалы тра тылы
C) микроэкономикалы тра тылы
D) баєа дегейiнi тра тылыєы
E) нары ты баєа дегейiнi тепе-тедiгi
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$175 Кїрделi салым дегенiмiз – бл:
A) за мерзiмде пайдаланылатын тауарларды ґндiрудi аржыландыру
B) экономиканы тра тылыєын амтамасыз ету
C) нары ты тауарлармен толы тыру
D) негiзгi орларды орнын айта толтыруды жне руды инвестициялау
E) халы ттынатын тауарларды ґндiрудi аржыландыру
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$176 Таза инвестиция:
A) ґндiрiске ы пал етедi
B) ґндiрiстi тґмендетедi
C) ґндiрiстi бiр алыпты етедi
D) ґнiм ассортиментiн кґбейтедi
E) ґндiрiстi кеейтедi
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$177 јР лтты орыны функциясы:
A) жина таушы жне тра тандырушы
B) бґлу жне ба ылау
C) ынталандыру жне ба ылау
D) реттеу жне жоспарлау
E) ба ылау жне жина тау
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$178 јР лтты орыны ма саты – бл:
A) леуметтiк амсыздандыру ма сатында
B) баєалы аєаздар шыєару ма сатында
C) мемлекеттiк жина ты алыптастыру ма сатында
D) жмысбастылы ты олдау ма сатында
E) халы табысын алыптастыру ма сатында
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=03
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$179 Елдi сырт ы экономикалы ызметiн баєалайтын кешендi кґрсеткiш:
A) аєымдаєы баланс
B) пайызды баланс
C) сауда балансы
D) тґлемдiк баланс
E) озєалыс балансы
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=2
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$180 Экономикалы ґсу механизмiн тїсiндiру їшiн кеiнен пайдалынатын модельдер:
A) классикалы , неоклассикалы
B) аллокация, акселератор
C) мультипликатор, акселератор
D) физикалы , бґлшектiк
E) эталонды , классикалы
{Дрыс жауабы}=C
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$181 “Мультипликатор” єымы ненi бiлдiредi:
A) кґбею
B) кему
C) ґсу
D) лдырау
E) кеею
{Дрыс жауабы}=A
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$182 Экономикалы ґсудi мїмкiн болатын сценариiне толы жауап берген кiм:
A) Р. Манделл жне Я. Тинберген
B) Г. Тейлом жне Р. Манделл
C) Р. Фриш жне А. Смит
D) П. Самуэльсон жне Дж. Хикс
E) И. Шумпетер жне Р. Манделл
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$183 ѕлтты шаруашылы жне бас ада шаруашылы субъектiлерiнi жиынтыєы – бл:
A) леуметтiк шаруашылы
B) нары ты шаруашылы
C) экономикалы шаруашылы
D) лемдiк шаруашылы
E) ма сатты баєыттаєы шаруашылы
{Дрыс жауабы}=D
{Кїрделілігі}=3
{Та ырыбы}=01
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана

$$$184 Табиєатты пайдалануды экономикалы механизмi:
A) кспорынды бас аруды тиiмдi дiстерiн сынады
B) ызметкерлердi бас аруды тиiмдi дiстерiн кґрсетедi
C) жала ыны минимальдi кґлемiн бекiтудi сынады
D) жмыссызды ты болуын тежейдi, жмыс орнын сынады
E) халы шаруашылыєын бас аруды толы жїйесiн кґрсетедi
{Дрыс жауабы}=E
{Кїрделілігі}=1
{Та ырыбы}=14
{Маманды коды}=050115,050506,050507,050508,050509,050510,050511
{О улы }=Мамыров Н.К. Ихтанов Ж.О. Государственное регулирование эконимки в условиях Казахстана *,24PRTXZbdprt
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·U
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·H
·H
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·H
·H
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·H
·H
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·H
·H
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·H
·H
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·H
·H
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·H
·H
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·H
·H
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·H
·H
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·H
·H
·
·
·
·t†€ЉЋђЄ¬°ІАВИРЮавж
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Заголовок 115

Приложенные файлы

 • doc 26767620
  Размер файла: 404 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий