поросенок

Company: Riolis Fabric: Aida 11, White 59w X 63h Stitches Size(s): 11 Count, 13.62w X 14.55h cm 14 Count, 10.70w X 11.43h cm Floss Used for Full Stitches: Symbol Strands Type Number Color 3 DMC 34 or 3 DMC 56 yel 3 DMC 78 GR 3 DMC 111 pigd 3 DMC 112 pigl 3 DMC 310 Black 3 DMC 606 Bright Orange-Red 3 DMC B5200 Snow White Floss Used for Back Stitches: Symbol Strands Type Number Color 1 DMC 310 Black Ðàñõîä íèòåé Íèòåé â ìîòêå: 6 Äëèíà ìîòêà: 795.0 cm Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est. DMC 34 308 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 DMC 56 419 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 DMC 78 54 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 DMC 111 163 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 DMC 112 1032 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 DMC 310 48 0 0 0 30.6 0.0 0.0 0 0 1.000 DMC 606 35 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 DMC B5200 252 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000

Приложенные файлы

  • rtf 26763291
    Размер файла: 78 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий