Навч-метод посибник для сам вивч KRL

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Криворізький економічний інститут


Кафедра менеджментуНавчально-методичний комплекс
для самостійного вивчення дисципліни
«Контролінг»
для студентів спеціальностей
6.030601 “Менеджмент організацій і
6.030504 «Економіка підприємства»
денної та заочної форми навчання


Кривий Ріг 2010
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
Криворізький економічний інститут

Кафедра менеджменту

Навчально-методичний комплекс
для самостійного вивчення дисципліни
«Контролінг»
для студентів спеціальностей
6.030601 “Менеджмент організацій і
6.030504 «Економіка підприємства»
денної та заочної форми навчанняУХВАЛЕНО:
На засіданні кафедри менеджменту
Протокол №4 від 07.12.2010р.
Зав. кафедри_________Є.В. Афанасьєв
Кривий Ріг 2010
Навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення дисципліни “Контролінг” для спеціальностей 6.030601 “Менеджмент організацій і 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання. – Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». – 2010.

Укладачі:
Романюк Н.Г. – старший викладач кафедри менеджменту

Рецензенти:
Астаф'єв О.Ю. - к.т.н., доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій
Жуков С.О. - Завідувач відділенням вищої освіти, Дійсний Член АГН України, докт. техн. наук, професор


Відповідальний за випуск:
Афанасьєв Є.В., доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою менеджменту


Зміст


13 TOC \o "1-1" \h \z \u 1413 LINK \l "_Toc289847529" 141. ВСТУП 13 PAGEREF _Toc289847529 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc289847530" 142. ПРОГРАМА КУРСУ 13 PAGEREF _Toc289847530 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc289847531" 143. Методичні поради до вивчення тем курсу 13 PAGEREF _Toc289847531 \h 14101515
13 LINK \l "_Toc289847532" 14Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання 13 PAGEREF _Toc289847532 \h 14101515
13 LINK \l "_Toc289847533" 14Тема 2. Організаційно-методологічні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві 13 PAGEREF _Toc289847533 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc289847534" 14Тема 3. Класифікація та характеристика об'єктів контролінгу. 13 PAGEREF _Toc289847534 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc289847535" 14Тема 4: Організація управлінського обліку в системі контролінгу 13 PAGEREF _Toc289847535 \h 14141515
13 LINK \l "_Toc289847536" 14Тема 5. Система планування та бюджетування на підприємстві 13 PAGEREF _Toc289847536 \h 14151515
13 LINK \l "_Toc289847537" 14Тема 6. Методичний інструментарій контролінгу 13 PAGEREF _Toc289847537 \h 14181515
13 LINK \l "_Toc289847538" 14Тема 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства 13 PAGEREF _Toc289847538 \h 14191515
13 LINK \l "_Toc289847539" 14Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів 13 PAGEREF _Toc289847539 \h 14201515
13 LINK \l "_Toc289847540" 14Тема 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень 13 PAGEREF _Toc289847540 \h 14221515
13 LINK \l "_Toc289847541" 144. Плани семінарських, практичних занять та методичні вказівки до їх виконання 13 PAGEREF _Toc289847541 \h 14251515
13 LINK \l "_Toc289847542" 145. Навчальні завдання для самостійної роботи студентів 13 PAGEREF _Toc289847542 \h 14341515
13 LINK \l "_Toc289847543" 146. Навчальні завдання для індивідуальної роботи студентів 13 PAGEREF _Toc289847543 \h 14591515
13 LINK \l "_Toc289847544" 147. Термінологічний словник 13 PAGEREF _Toc289847544 \h 14841515
13 LINK \l "_Toc289847545" 148. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 13 PAGEREF _Toc289847545 \h 14891515
151. ВСТУП

Діяльність підприємств і організацій в умовах ринкової економіки вимагає нових підходів до управління: на перший план висуваються економічні, ринкові критерії ефективності, підвищуються вимоги до гнучкості управління. Економічне середовище зараз вкрай нестабільне. Науково-технічний прогрес і динаміка зовнішнього середовища змушують сучасні підприємства перетворюватись у все більш складні системи. Для забезпечення керованості таких систем необхідні нові методи, які відповідають складності внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємств та організацій.
Сьогодні відбувається цілком об'єктивний процес зростання ролі і значення таких функцій управління, як облік, аналіз, планування і контроль, з одночасним переосмисленням їх завдань, наповненням новим змістом. У зв'язку з цим особливо актуальним для теорії і практики вітчизняного управління є досвід країн з ринковою економікою.
Новим явищем в управлінні стала поява контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві, пов'язаного з реалізацією фінансово-економічної коментуючої функції в менеджменті, що забезпечує прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень.
Координуючи, інтегруючи і направляючи діяльність всієї системи управління підприємством на досягнення поставлених цілей, контролінг виконує функцію управління підприємством чи організацією і є одночасно синтезом планування, обліку, контролю, економічного аналізу, організації інформаційних потоків і багато іншого.
Посідаючи особливе місце в системі управління підприємством, контролінг здійснює інформаційне забезпечення прийняття рішень з метою оптимального використання наявних можливостей, об'єктивної оцінки сильних і слабких сторін підприємства (організації), а також з метою запобігання кризових ситуацій і навіть банкрутства.
Метою дисципліни «Контролінг» є створення необхідних умов для підвищення професійної майстерності суб'єктів підприємництва в управлінні ресурсами підприємства (організації) в умовах нестабільності як внутрішніх (обсяги виробництва, заборгованість по заробітній платі, неповне використання виробничих потужностей, пошук надійних партнерів і постачальників), так і зовнішніх (інтернаціоналізація економіки, загострення конкуренції на внутрішньому і світовому ринках тощо) факторів. Сучасним менеджерам необхідне комплексне бачення системи управління і, зокрема, такого важливого її блоку, як формування інформації про затрати і ресурси організації чи підприємства з метою вироблення альтернативних варіантів різного роду управлінських рішень і в першу чергу з оптимізації прибутку, комплексного використання наявних ресурсів, формування оптимальної виробничої програми тощо.
Студенти вищих навчальних закладів економічного профілю, які навчаються за спеціальністю 6. 601 «Менеджмент організацій» і 6.504 «Економіка підприємства» повинні вміти систематизувати знання з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб і підрозділів підприємства на досягнення оперативних і стратегічних цілей.
Знання даної дисципліни дасть змогу менеджерам різних рівнів управління познайомитись і розібратися з питаннями організаційно-методичної побудови системи контролінгу на вітчизняних підприємствах (в організаціях).
Завданням вивчення дисципліни «Контролінг» є теоретична підготовка студентів з питань сутності, функцій, видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу, координування господарської діяльності у виробничій організації, а також практична підготовка з метою придбання вмінь та навичок щодо організації ефективного контролінгу на сучасних підприємствах.
В процесі вивчення курсу мають вирішуватися наступні завдання:
оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань сутності, функції та видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу;
опанування методології оперативного і стратегічного контролінгу та контролінгу інвестиційних проектів;
формування практичних навичок щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства та підтримки прийняття управлінських рішень.
Предметом процес оперативного та стратегічного управління підприємством як системи, спрямований на досягнення усіма структурними підрозділами стратегічних і поточних цілей та прийняття управлінських рішень з оптимізації співвідношення "витрати - обсяг - прибуток".
Курс «Контролінг» має тісні міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами як «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Менеджмент», «Маркетинг». «Економіка підприємства», «Економічний аналіз», «Ризикологія», «Системи технологій», «Управління персоналом», «Інформаційні системи в менеджменті».
Дисципліна «Контролінг» вивчається після вивчення дисциплін «Системи технологій», «Економіки підприємства», «Фінанси», «Фінанси підприємства», «Бухгалтерського обліку», «Аудиту», «Менеджменту».
Вивчення дисципліни дає основу для подальшого засвоєння технології управління сучасним підприємством у спеціальних дисциплінах навчального плану студентів
- спеціальності 6.601 “Менеджмент організацій»”: «Операційний менеджмент», «Основи стратегічного управління промисловим підприємством», «Антикризове управління промисловим підприємством», «Гнучке управління виробництвом»;
- спеціальності 6.504 «Економіка підприємства»: «Стратегія підприємства», «Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків», «Потенціал і розвиток підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Операційний менеджмент», «Організаційне проектування підприємства».
Після опанування курсу «Контролінг» студент повинен
А) знати відповіді на основні питання сутності, функцій, видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу.
Б) уміти оперувати методологією оперативного і стратегічного контролінгу в практичній роботі щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики фінансово-господарського стану підприємства та підтримки прийняття управлінських рішень.
Студент повинен бути ознайомлений з основними положеннями, законами України та іншою нормативною базою з питань діагностики фінансово-господарського стану підприємства.


2. ПРОГРАМА КУРСУ
Курс « Контролінг» за навчальним планом вивчається у семестрі У відповідності з типовим навчальним планом дисципліна "Контролінг"вивчається
- на спеціальності 6.601 “Менеджмент організацій»” у 6 семестрі на денній формі навчання і у 8 семестрі заочної форми навчання; відводиться 81 година (2,25 кредита). Форма підсумкового контролю – екзамен.
на спеціальності 6.504 «Економіка підприємства» у 7 семестрі на денній формі навчання і у 8 семестрі заочної форми навчання; відводиться 144 година (4 кредита). Форма підсумкового контролю – залік, ПМК.

Тематичний план курсу «Контролінг»
№ з/п
Назва тем і питань
1.
Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання

2.
Організаційно-методичні основи введення системи контролінгу на підприємстві.

3.
Класифікація та характеристика об'єктів контролінгу

4.
Організація управлінського обліку в системі контролінгу

5.
Система планування та бюджетування на підприємстві.

6.
Методичний інструментарій контролінгу.

7.
Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

8.
Контролінг інвестиційних проектів

9.
Контролінг у системі прийняття рішеньЗміст дисципліни за модулями і темами

1 модуль
Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання
Мета, завдання та предмет вивчення дисципліни. Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві. Поняття контролінгу, його місце в системі управління підприємством. Задачі та функції контролінгу. Причини виникнення контролінгу. Основні концепції контролінгу. Роль контролінгу в системі управління підприємством. Взаємодія контролінгу з іншими функціями управління. Види контролінгу. Сутність стратегічного та оперативного контролінгу. Структура та змістовна характеристика розділів контролінгу.

Тема 2. Організаційно-методологічні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві
Визначення структури контролінгу. Організаційна структура підприємства, що зорієнтована на контролінг. Типи організаційних структур. Позитивні і негативні моменти організації контролінгу в різних типах організаційних структур. Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Раціональна структура фінансово-економічних служб підприємства. Організація служби контролінгу в корпорації (холдингу). Структура та склад служби контролінгу. Інформаційні потоки на підприємстві у системі контролінгу. Можливі варіанти впровадження контролінгу.

Тема 3. Класифікація та характеристика об'єктів контролінгу.
Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу. Класифікація витрат: по відношенню до технологічного процесу; за способом віднесення до об'єкту калькулювання; за відношенням до обсягів доцільності підприємства; за мірою реагування на зміну обсягу діяльності; за характером використання ресурсного потенціалу; за відношенням до управлінського рішення; за мірою регулювання; за ієрархією управління.
Фінансова діяльність підприємства як основний об'єкт контролінгу. Собівартість продукції та її види. Поняття про центри відповідальності та їх класифікація. Моделі функціонування центрів витрат, прибутку, виручки та інвестицій. Концепція ціноутворення в управління мікроекономікою.

Тема 4: Організація управлінського обліку в системі контролінгу
Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу. Відмінність управлінського обліку від фінансового обліку. Завдання управлінського обліку. Класифікація методів обліку затрат, які використовуються в системі контролінгу.
Характеристика основних методів управлінського обліку. Переваги і недоліки різних методів управлінського обліку. Облік за фактичною собівартістю. Облік за нормативною собівартістю. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.

Тема 5. Система планування та бюджетування на підприємстві
Планування, його цілі, принципи, види та методи. Розробка бюджетів (бюджетування) як інструмент оперативного контролінгу. Поняття бюджету. Цілі та задачі складання бюджетів. Система бюджетів на підприємствах, їх зміст та взаємозв'язок. Структура системи бюджетів на підприємстві. Види бюджетів. Гнучкі та фіксовані бюджети. Бюджетування "з нуля". Сфери використання різних типів бюджетів. Переваги і недоліки різних методів бюджетування.

2 модуль
Тема 6. Методичний інструментарій контролінгу
Плани та нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності.
Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Показники і моделі оперативного аналізу в системі контролінгу. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих результатів діяльності підприємства від встановлених відхилень.
Методи стратегічного контролінгу. Методи оперативного контролінгу. Методи поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точок, інженерний, графічний методи, метод найменших квадратів.
Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. Факторний аналіз відхилень. Класифікація відхилень. Модель «витрати – обсяг – прибуток». Вихідні умови, показники, методика проведення аналізу беззбитковості. Маржинальний прибуток. Ефект операційного левериджу.

Тема 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.
Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. Методи стратегічної діагностики. Методи оперативної діагностики.

Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів.
Особливість контролінгу інвестиційних проектів. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності. Система економічних розрахунків яка використовується в контролінгу інвестиційних проектів. Аналіз існуючих підходів щодо методології формування інвестиційних портфелів.

Тема 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень
Класифікація управлінських рішень. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. Критерії прийняття управлінських рішень за обсягом і структурою. Критерії прийняття управлінських рішень «виробляти чи купувати». Критерії прийняття управлінських рішень при ціноутворенні. Критерії прийняття управлінських рішень в управлінні матеріальними потоками на підприємстві.

3. Методичні поради до вивчення тем курсу

1 модуль
Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання

Варто звернути увагу на сутність терміну «контролінг».Слово контролінг походить від англійського to control контролювати, управляти, яке в свою чергу походить від французького слова, що означає "реєстр, перевірочний список". Але за іронією долі в англомовних джерелах термін "контролінг" практично не використовується: у Великобританії і США укорінився термін "управлінський облік" (managerial accounting, management accounting), хоча працівників, в чиї посадові обов'язки входить ведення управлінського обліку, там називають контролерами (controller). Власне термін "контролінг" прийнятий в Німеччині, звідки він і прийшов до Росії, України. Термін "контролінг" більш інформаційномісткий, він передає характер цього сучасного явища в управлінні і включає не тільки чисто облікові функції, але і весь спектр управління процесом досягнення кінцевої мети і результатів фірми.
Для чіткого уявлення про контролінг слід приділити увагу історичним аспектам його розвитку.
Сьогодні контролінг:
нове явище в теорії та практиці сучасного управління, що виникло на стику економічного аналізу, планування, контролю, управлінського обліку та менеджменту;
переводить управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи та направляючи діяльність різних служб та підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних цілей;
функціонально відокремлене спрямування економічної роботи на підприємстві, пов’язане з реалізацією фінансово-економічної коментуючої функції менеджменту для прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень;
автоматизована система управління за відхиленням, яка сприяє реалізації фінансово-господарської діяльності відповідно до запланованих показників.
Основна мета контролінгу орієнтація управлінського процесу на досягнення всіх цілей, що стоять перед підприємством.
В сферу завдань контролінгу входить постановка цілей підприємства, збір і обробка інформації для прийняття управлінських рішень, здійснення визначених процедур контрольно-аналітичного характеру, що сприяє випрацюваню рекомендацій для прийняття управлінських рішень.
Потрібно зрозуміти, що система контролінгу уявляє собою синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування, реалізація яких забезпечує розробку альтернативних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства. Сутністю системи контролінгу є інтеграція окремих елементів функцій управління ( обліку, аналізу, контролю, планування). Звідси, система кнтролінгу повинна виконувати такі функції:
інформаційна (опрацювання контролінгової інформації для управління, шляхом трансформації даних (інформаційних потоків), які надходять у відділ котролінгу);
обліково-контрольна (використовується при співставленні планових і фактичних величин для вимірювання та оцінки ступеня досягнення мети, встановлення граничних меж відхилень від заданих параметрів, інтерпретації причин відхилень і розробка пропозицій щодо їх зменшення);
аналітична (розрахунок основних підконтрольних показників, які дозволяють оцінити ступень впливу різних чинників на величину кінцевого результату; розробка заходів щодо усунення відхилень в майбутньому; розрахунок прибутковості і доцільності тієї чи іншої операції);
планування (координація окремих виробничих планів по відношенню до загального плану в межах як короткострокового, так і довгострокового планування, складанню бюджету, розробці планової і цільової інформації).
Для чіткого уявлення про контролінг слід визначити також його характерні риси:
це цілісна синтетична система управління підприємством;
основним предметом дослідження є відхилення, як різниця між планом та фактом у фінансово-господарькій діяльності підприємства;
об’єктами контролінгу виступають:
ресурси підприємства (матеріальні, засоби підприємства, персонал, інформаційні),
господарські процеси (інвестиційна діяльність, постачання, виробництво, збут, науково-дослідні і експериментальні роботи),
фінансова діяльність підприємства,
показники ефективності роботи підприємства;
така система обов’язково має бути автоматизованою, інакше вона буде не спроможною оперативно виявляти відхилення та інформувати про них і набуває рис традиційного контролю.
Варто звернути увгу на сутність напрямів контролінгу:
американський: акцент ставиться на спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція;
європейський (представлений в основному німецькими науковцями): до американської моделі додається також планування, бюджетування, інформаційне забезпечення, а основним завданням є точне визначення й управління собівартістю продукції.
Зверніть увагу, що контролінг як система включає два основні аспекти: стратегічний і оперативний. Мета стратегічного контролінгу - забезпечення виживання підприємства і "відстежуваня" руху підприємства до наміченої стратегічної мети розвитку. Стратегічний контролінг несе відповідальність за обґрунтованість стратегічних планів. Мета оперативного контролінгу створення системи управління досягненням поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати прибуток. Основні підконтрольні показники: рентабельність капіталу; продуктивність; ступінь ліквідності. Систему оперативного контролінгу використовують для підтримки оперативних рішень з недопущення кризового стану.
Структура контролінгу схематично представлена на рис.1.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис.1. Розділи контроллінгу


Тема 2. Організаційно-методологічні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві

Варто звернути увагу, що система контролінгу на підприємстві включає не тільки аналітичні показники і висновки. У системі контролінгу присутня сильна організаційна складова люди, які займаються контролінгом, потоки інформації між підрозділами підприємства і від підлеглих до керівників. Для ефективної роботи і чіткого визначення відповідальності контролерів на підприємстві необхідно створити спеціальний структурний підрозділ службу контролінгу.
Для чіткого уявлення про службу контролінгу слід приділити увагу організаційно-методологічним аспектам створення системи контролінгу на підприємстві. Служба контролінгу входить разом з бухгалтерією, фінансовим відділом, планово-економічним відділом до складу фінансово-економічних служб підприємства. Оскільки основна функція контролінгу на підприємстві аналіз і управління витратами і прибутком, служба контролінгу повинна мати нагоду одержувати всю необхідну їй інформацію і втілювати її в рекомендації для ухвалення управлінських рішень вищими керівниками підприємства. Служба контролінгу займає привілейоване місце в організаційній схемі підприємства, оскільки отримує всю необхідну інформацію з усіх підрозділів підприємства та готує рекомендації керівництву.
Потрібно зрозуміти послідовність впровадження системи контролінгу на сучасному підприємстві. У службі контролінгу, що складається з 34 співробітників (контролерів), у кожного є свої посадові обов'язки, і в той же час повинен дотримуватися командний принцип роботи, коли якесь крупне аналітичне завдання співробітники служби контролінгу виконують всі разом, допомагаючи один одному. Досвід впровадження контролінгу на крупних російських підприємствах показує, що раціональним є наступний склад служби контрлінгу: керівник служби контролінгу; контролер-куратор цехів; контролер-фахівець з управлінського обліку; контролер-фахівець з інформаційних систем.
Інформаційні потоки це фізичне переміщення інформації від одного співробітника підприємства до іншого або від одного підрозділу до іншого. Тому ми не розглядаємо перетворення інформації (наприклад, бухгалтерську проводку) як інформаційні потоки в системі контролінгу.
Система інформаційних потоків сукупність фізичних переміщень інформації, яка дає можливість здійснити будь-який процес, реалізувати будь-яке рішення. Найзагальніша система інформаційних потоків це сума потоків інформації, яка дозволяє підприємству вести фінансово-господарську діяльність. Мета роботи з інформаційними потоками оптимізація роботи підприємства.


Тема 3. Класифікація та характеристика об'єктів контролінгу.
Необхідно пам’ятати, що сутність контролінгу заключається в наданні інформації певного обсягу, необхідної менеджерам у процесі управління підприємницькою діяльністю. Отже, з одного боку є суб’єкт, тобто орган, який доцільно використовує інформацію контролінгу, з іншого боку – об’єкти, за якими спостерігають і дізнаються суб’єкти за допомогою контролінгу.
Слід звернути увгу, що предмет контролінгу – це сукупність об’єктів, які мають місце в усьому циклі управління виробництвом (розподіл витрат) і підприємства в цілому. Змістовність предмету розкривають його чисельні об’єкти, які можна систематизувати за двома основними групами (табл.1). До них відносяться виробничі ресурси, господарські процеси і їх результати, а також їх кругообіг в процесі господарської діяльності підприємства.
Потрібно зрозуміти, що початковим елементом діяльності будь-якого підприємства є витрати, які вже здійснені або тільки плануються. Менеджери різних рівнів управління (центри відповідальності) несуть відповідальність за розміри витрат на підприємстві. Отже, основними об’єктами контролінгу є витрати і центри відповідальності.
Таблиця 1
Характеристика об’єктів контролінгу.
Об’єкти управлінського обліку
Характеристика об’єктів

Виробничі ресурси, які забезпечують працю людей в процесі господарської діяльності підприємства
- Основні фонди – це засоби праці ( машини, обладнання, виробничі споруди та ін.):їх рух, стан і використання;
- Нематеріальні активи – об’єкти довгострокового вкладення (право користування землею, комп’ютерні програми, ліцензії та ін.): їх рух, стан і використання;
- Матеріальні ресурси – предмети праці, які оброблюються за допомогою засобів праці

Господарські процеси та їх результати, які відображають єдність витрат і результатів в ході здійснення виробничої діяльності підприємства
- Організаційний процес: участь у формуванні організаційної структури підприємства; організація руху інформаційних потоків між відділами і службами підприємства з прямим і зворотним зв’язком, що забезпечує дію всіх функцій управління.
- Процес оснащення: забезпечення виробництва сировинними ресурсами, допоміжними матеріалами, запасними частинами, їх зберігання, а також пов’язана з цим маркетингова діяльність.
- Процес виробництва: процеси, обумовлені технологією виробництва продукції, операції щодо удосконалення продукції і розробки нових видів товарів.
- Процес збуту: операції збуту, засновані на результатах маркетингових досліджень щодо формування збуту продукції, контроль якості продукції, що випускається.


Варто зернути увгу, що одна з найважливіших задач контролінгу управління прибутком підприємства, тому у фокусі уваги контролінгу знаходяться витрати: їх види, місця виникнення і принципи управління ними. За розміри витрат на підприємстві відповідають керівники різних служб і підрозділів («центрів відповідальності»). Тому найважливішими об'єктами контролінгу є "витрати " і "центри відповідальності ". В межах системи контролінгу інформація акумулюється і аналізується не по підприємству в цілому, а по центрах відповідальності.
Потрібно зрозуміти, що центр відповідальності – сегмент (структурний підрозділ) підприємства, в межах якого встановлюється персональна відповідальність менеджера за показниками діяльності, які він повинен контролювати. Залежно від контрольних показників відповідальними особами виділяють відповідні центри відповідальності (рис.2).

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис.2. Класифікація центрів відповідальності
Необхідно звернути увагу на витрати підприємства, які є одним із основних показників, що визначає розмір прибутку і залежить від діяльності підприємства. Отже, витрати є найважливішим об’єктом контролінгу та відповідно, управлінського обліку. Велике значення для організації обліку витрат у системі контролінгу має класифікація витрат, тобто поділ їх на види на підставі певних ознак об’єктів та закономірних зв’язків між ними (Табл.2). Класифікація витрат засіб для вирішення задач управління: ухвалюючи рішення, керівник повинен чітко уявляти собі всі його наслідки. Щоб ухвалити правильне рішення, керівнику важливо знати, які витрати і вигоди воно за собою спричинить. Релевантними (істотно-значущими) можна вважати тільки такі майбутні витрати, які зміняться в результаті схваленого рішення. При визначенні релевантних витрат потрібно врахувати безповоротні і зараховані витрати: безповоротні витрати (тобто витрати минулих періодів, не є істотними для ухвалення управлінських рішень); зараховані витрати (альтернативні витрати, упущена вигода) релевантні для ухвалення рішень. Мета класифікації витрат - виділити із загальної маси релевантну частину (частина, на яку можна вплинути в даний момент).
Таблиця 2
Класифікація витрат підприємства.
Ознаки класифікації
Види витрат

За економічним характером
Економічні елементи витрат

За номенклатурою
Номенклатурні статті витрат

По відношенню до технологічного процесу
Основні витрати;
Накладні витрати

За способом віднесення на об’єкт калькулювання
Прямі витрати;
Непрямі витрати

За відношенням до обсягів в діяльності підприємств
Змінні витрати;
Постійні витрати;
Змішані витрати

За мірою реагування на зміну обсягу діяльності
Пропорційні витрати,
Дигресивні витрати,
Прогресивні витрати,
Нейтральні витрати

За характером використання ресурсного потенціалу
Корисні витрати,
Безкорисні витрати

По відношенню до конкретного управлінського рішення
Витрати, що беруться до уваги (релевантні), у тому числі – альтернативні;
Витрати, що не беруться до уваги

За мірою регулювання витрат
Витрати, що повністю регулюються;
Витрати, що частково регулюються;
Витрати, що слабо регулюються

За ієрархією управління
Витрати всього підприємства;
Витрати центрів відповідальностіТема 4: Організація управлінського обліку в системі контролінгу

Особливості цього питання полягають у розгляді організаційно-методологічних аспектах управлінського обліку. Управлінський облік – це процес вияву, виміру, накопичення, підготовки і передачі інформації, необхідної управлінському апарату для планування, контролю виробничих ситуацій, прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень. Отже, основна задача управлінського обліку служити інформаційною опорою для ухвалення управлінських рішень. З цією метою в управлінському обліку застосовуються особливі методи обліку витрат.
Особливості управлінського обліку дозволяють зробити висновок про значимість та роль у системі управління підприємством:
надання необхідної інформації адміністрації для управління виробництвом і ухвалення рішень на перспективу;
вирахування фактичної собівартості продукції (робіт і послуг) і відхилень від встановлених норм, стандартів, кошторисів;
визначення фінансових результатів по реалізованих виробах або їх групах, нових технологічних рішеннях, центрах відповідальності та інших позиціях.
Для чіткого уявлення про управлінський облік слід звернути увагу, що сі джерела інформації для управлінського обліку можна поділити на облікові і позаоблікові.
До облікових джерел належать: бухгалтерський облік і звітність; статистичний облік і звітність; оперативний облік і звітність; вибіркові облікові дані.
До позаоблікових джерел належать: матеріали внутрівідомчої і позавідомчої ревізій, зовнішнього і внутрішнього аудиту; матеріали лабораторного і лікувально-санітарного контролю; матеріали перевірок податковою службою; матеріали постійно діючих виробничих нарад; матеріали зборів трудових колективів; матеріали друку; пояснювальні і доповідні записки, листування з вищестоящою організацією, фінансовими і кредитними організаціями; матеріали, одержувані в результаті особистих контактів з виконавцями.
Для чіткого уявлення про управлінський облік у системі контролінгу слід приділити увагу його методологічному комплексу як сукупності конкретних заходів і способів пізнання, перетворення або оцінки дійсності. Виділяють ряд методів управлінського обліку, а саме: фінансовий, індексний (статистичний), систематичний, економічний аналіз, комп’ютерні технології.
Варто звернути увагу на принципи управлінського обліку: безперервність діяльності підприємств; єдиний грошовий вимірник; повнота та систематичність; періодичність; оцінка результатів діяльності дочірніх підприємств; прийнятність та багаторазове використання; комплексність; бюджетний метод управління.
Слід зрозуміти, що управлінський облік пов'язує обліковий процес з процесом управління. Функції управління та інформація, що забезпечує їх дію, дозволяють сформулювати функції управлінського обліку:
Інформаційна - забезпечення керівників усіх рівнів упраатіння інформацією, яка необхідна для поточного планування, контролю і прийняття необхідних оперативних управлінських рішень;
Комунікаційна - формування інформації, яка є засобом внутрішнього комунжаційного зв'язку між рівнем управління і різними структурними підрозділами одного рівня;
Контрольна - оперативний контроль, оцінка результатів діяльності внутрішніх підрозділів і підприємства в цілому для досягнення мети. Тут виділяють центри відповідальності.
Прогнозна - перспективне планування і координування розвитку підприємства в майбутньому, на підставі аналізу й оцінки фактичних результатів діяльності.
Аналітична Вивчення всієї системи прийняття рішень з метою її удосконалення. На цьому етапі важливо зрозуміти, чи виконане поставлене завданн і що спричинило його невиконання.
Отже, на основі управлінського обліку складаються внутрішні бухгалтерські звіти, інформація яких призначена для власників підприємства і на основі якої прослідковується фінансовий стан підприємства.


Тема 5. Система планування та бюджетування на підприємстві

Слід зазначити, що найважливішою функцією управління підприємством є планування його діяльності. Планування є процесом визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей. Отже, планування:
об’єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою;
надає всім процесам спрямованості в одному напрямку і скоординованості (це дає змогу повніше й ефективніше використовувати певні ресурси тощо).
Варто звернути увагу на сновні види планування:
Поточне планування – розробка планів на всіх рівнях управління підприємством та за всіма напрямами діяльності на більш короткі терміни (місяць);
Перспективне планування:
Середньостроковий план – деталізований, стратегічний план, складовими якого є детальна хронологізація проектів, конкретніші інвестиційні та фінансові показники.
Довгостроковий план – виражає стратегію підприємства та включає рішення, що стосуються сфер діяльності та вибору її напрямків ( має більш концептуальний характер).
Для чіткого уявлення про планування слід приділити увагу методам, за допомогою яких здійснюється планування діяльності підприємства (Табл.3).

Таблиця 3
Класифікація методів планування
Класифікаційні ознаки
Методи планування

Вихідна позиція для розробки плану
Ресурсний (за можливостями)
Цільовий (за потребами)

Принципи визначення планових показників
Екстраполяція
Інтерполяція

Спосіб розрахунку планових показників
Експкрементально-статистичний
Факторний
Нормативний

Узгодженість ресурсів та потреб
Балансовий
Матричний

Варіантність планів
Одноваріантний (інтуїтивний)
Поліваріантний
Економіко-математичної оптимізації

Спосіб виконання розрахункових операцій
Ручний
Механізований
Автоматизований

Форма подання планів
Табличний
Лінійно-графічний
Логіко структурний (сітковий)


Варто звернути увагу на оперативний контролінг, який опирається на систему бюджетів, що дозволяє керівнику наперед оцінити ефективність управлінських рішень, оптимальним чином розподілити ресурси між підрозділами, намітити шляхи розвитку підприємства і уникнути кризової ситуації. Разом з поняттям розробка бюджетів на багатьох вітчизняних підприємствах використовується термін "бюджетування" (планування). Проте доцільно визначитись у тому, яке це планування.
Потрібно зрозуміти, що не будь-яке планування слід вважати бюджетуванням. Лише таке планування (короткострокове і довгострокове), яке здійснено після проведення стратегічного аналізу, називається бюджетуванням, а самі ці плани бюджетами. Бюджетування поширене, як правило, у великих компаніях, проте практика засвідчує, що й малі фірми теж інколи використовують його. Справа в тому, що малі компанії більше піддаються ризику, маючи перед собою райдужні перспективи, внаслідок чого його (бюджетування) слід застосувати у їх діяльності. Через це бюджетування є невід'ємним складником контролінгу.
Бюджет це план діяльності підприємства або підрозділу в кількісному виразі. Бюджети охоплюють усі сфери фінансово-господарської діяльності підприємства: виробництво, реалізацію продукції, діяльність допоміжних підрозділів, управління фінансовими потоками.
Існують наступні важливі етапи розробки бюджетів:
1) повідомлення основних напрямів розвитку підприємства особам, відповідальним за розробку бюджетів (крім відділу контролінгу, в розробці бюджетів повинні брати участь керівники відповідних підрозділів, а також інші економічні служби підприємства);
2) розробка першого варіанту бюджетів;
3) координація і аналіз першого варіанту бюджетів, внесення коректив;
4) затвердження бюджетів керівництвом підприємства;
5) подальший аналіз і корегування бюджетів відповідно до умов, що змінилися.
Слід звернути увагу на різні підходи щодо розробки бюджетів. Їх класифікація представлена на рис.3.
Гнучкий бюджет показує розміри витрат та результати за різних обсягів діяльності відповідного центру відповідальності. Залежно від обсягу діяльності змінні і змішані витрати змінюються, а постійні залишаються незмінними. Тому в гнучкому бюджеті вказуються ставка (норма помножена на ціну) змінних витрат на одиницю продукції та приріст змішаних витрат на одиницю приросту обсягу продукції. Постійні витрати виділяються окремо. За допомогою формули, що пов’язує витрати та обсяг виробництва, можна розробляти кошториси та плани для різних рівнів ділової активності. За принципом гнучкого бюджету планують виручку, витрати на основні матеріали, відрядну заробітну платню та ін.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 3. Класифікація підходів до розробки бюджетів
Фіксований бюджет не змінюється залежно від зміни рівня ділової активності, тому його використовують для планування частково регульованих витрат, які не залежать безпосередньо від обсягу випуску і для яких взаємозв'язок «вхід-вихід» не має явного характеру. Фіксовані бюджети використовують перш за все для центрів, що частково регулюють витрати, а також для інших видів центрів відповідальності.
Бюджети «від досягнутого» складають на основі статистики минулих періодів з урахуванням можливої зміни умов діяльності підприємства.
Бюджети з обробкою додаткових варіантів відрізняються від звичайних прирістних бюджетів аналізом різноманітних варіантів.
Бюджетування "з нуля" розробляють виходячи із припущення, що для даного центру відповідальності бюджет складається вперше. Цей метод доцільно проводити для частково регульованих витрат. Зокрема, його можна використовувати при розробці бюджетів на маркетинг, НДДКР, ремонтні роботи та ін.
Бюджети в широкому розумінні підрозділяються на два основні види: поточні (операційні) бюджети, що відображають поточну (виробничу) діяльність підприємства, і фінансовий план, що є прогнозом фінансової звітності (рис.4).

Рис. 4. Система бюджетів на підприємствах
2 модуль
Тема 6. Методичний інструментарій контролінгу

Слід зазначити, що предметом економічного аналізу є господарські процеси, що відбуваються на підприємствах, об'єднаннях, їх соціально-економічна ефективність та кінцеві фінансові результати діяльності. Усі процеси господарської діяльності підприємств відбуваються, як правило, одночасно. Вони тісно взаємопов'язані між собою. Однак їхня природа, зміст, закономірності здійснення різні. Вони є результатом функціонування об'єкта управління, в основу якого покладено об'єктивні закони природи та суспільства.
Варто зрозуміти, що управління виробництвом вимагає детальної інформації про тенденції та характер змін в економіці підприємства. її джерелом та методом осмислення є саме економічний аналіз. Первинна інформація, що отримується управлінцями з бухгалтерських та інших джерел, є, як правило, голими цифрами, що самі по собі ні про що не свідчать. У процесі аналізу вона проходить спеціальну обробку: проводиться порівняння результатів діяльності підприємства за ряд періодів, з показниками інших підприємств галузі; визначається вплив різних чинників на величину різних показників; виявляються недоліки, невикористані можливості, намічаються перспективи. Після обробки розробляються і обґрунтовуються управлінські рішення.
Отже, економічний аналіз:
передує рішенням і діям, обґрунтовує їх;
є основою наукового управління виробництвом та забезпечує його ефективність;
є функцією управління, яка забезпечує наукове обґрунтування рішень;
не тільки засіб обґрунтування рішень, а й засіб для контролю за їх виконанням.
За ознакою видів систем управління господарською діяльністю та виробництвом, у змісті якої переважають цикли управління чи відрізки часу здійснення господарських процесів, розрізняють:

АНАЛІЗ

Оперативний
Поточний
Перспективний

Здійснюється в оперативній або короткостроковій системі управління і за декаду, тиждень, добу зміну. Він спрямований на вивчення первинних короткострокових причинно-наслідкових зв'язків в об'єкті управління, результати яких відображаються, в основному, оперативним обліком
Цей вид аналізу застосовується в поточній або середньостроковій системі управління.
Основним його завданням є детальне вивчення роду виконання планових та програмних завдань поточних періодів (місяців та кварталів з наростаючим підсумком).
Метою цього аналізу є виявлення та усунення негативних причин,
характерних для певної системи, використання поточних резервів, які сприяють досягненню поставленої мети
Здійснюється в перспективній або довгостроковій системі управління. Він покликаний забезпечити обґрунтування прогнозованих результатів господарської діяльності, які відображені у довгострокових планах і програмах на 5,10, 15 та більше років, давати оцінку фактичного виконання цих програм. На рівні підприємства такий аналіз являє собою вивчення чинників розвитку підприємства, взаємозв'язку та впливу на результативні показники в динаміці за довгий період часу


Необхідно звернути увагу на аналіз відхилень, як на основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності. Поточний контроль і аналіз відхилень дозволяють своєчасно переналаштовувати систему управління виробництвом: менеджер має можливість у будь-який момент впливати на процеси, не чекаючи закінчення періоду, на який були розраховані цілі і критерії, які їх відображають. Контролер при аналізі відхилень вирішує специфічну задачу не тільки визначає значення і причину відхилення, але і випрацьовує рекомендації щодо його усунення (якщо воно небажане) або посилення (якщо воно сприятливе).
Слід зрозуміти, що система аналізу залежності кінцевих результатів діяльності підприємства від встановлених відхилень включає в себе розробку системи координації і контролю за процесом досягнення кінцевих результатів. Метою є формування системи підконтрольних показників, які можуть найкращим чином реагувати на будь-які зміни в діяльності підприємства, його структурних підрозділів (центрів відповідальності). Кожен показник системи може бути використаний з метою аналізу; він повинен легко коректуватися і піддаватися управлінню, забезпечуючи тим самим гнучкість і маневреність всієї системи в досягненні кінцевих результатів роботи підприємства.
Показник, який повинен бути покладений в основу формування підконтрольних величин - прибуток, який може бути оцінений по-різному:
1) Згідно з П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати»
Прибуток це сума, на яку прибутки перевищують пов'язані з ними витрати.
2)
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Виходячи із цих уявлень, в якості кінцевого показника діяльності як усього підприємства, так і його структурних підрозділів рекомендується брати не прибуток, а рентабельність коштів, вкладених у поточну діяльність.
Метод контролінгу це система прийомів та способів, за допомогою яких вивчається та розкривається суть предмета.
Оперативний контролінг використовує у своєму інструментарії різні методи задля досягнення певних цілей. До оперативних методів контролінгу слід віднести такі види:
облік результатів;
аналіз результатів;
планування результатів (середньо- і короткострокове);
управління результатами;
контроль результатів;
«вузькі місця «результатів діяльності;
мотивація для досягнення результатів;
пошук та прийняття до уваги граничних величин.

Тема 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

Слід зазначити, що експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства займається оцінкою різних сторін діяльності підприємства з метою виявлення «вузьких місць», можливостей і небезпек для підприємства, вироблення оптимальних оперативних і стратегічних рішень. Головною метою діагностики фінансово-господарського стану підприємства є підготовка інформації для прийняття управлінських рішень на всіх щаблях ієрархічної драбини.
Потрібно зрозуміти, що сьогодні досить суттєвими завданнями контролінгу можуть бути такі, як оцінка динаміки економічного потенціалу підприємства, аналіз фінансової стійкості, аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості, оцінка кредитоспроможності і платоспроможності (ліквідності) підприємства, аналіз оборотності засобів.
Варто звернути увгу на тратегічну діагностику, яка допомагає оцінити ефективність стратегії підприємства, зрозуміти стратегічну позицію підприємства в кожному з напрямків його діяльності, оцінити сильні та слабкі сигнали, які надходять із внутрішнього та зовнішнього середовища. Інформація, отримана по ходу такої діагностики, надає безцінну підтримку керівнику в процесі формування стратегії підприємства чи організації.
Діагностика фінансово-господарського стану в рамках стратегічного контролінгу містить у собі, насамперед, аналіз стратегічної позиції підприємства на ринку. Для цього застосовують спеціальні методи, найбільш розповсюджені з яких SWОТ-аналіз, матриця БКГ, матриця Мак-Кінсі, конкурентний аналіз.
Одна з головних задач, розв'язуваних службою контролінгу на підприємстві, це аналіз і діагностика фінансового стану підприємства, який дозволяє визначити, наскільки стійке підприємство, чи здатне воно вчасно розплатитися зі своїми кредиторами, який прибуток воно одержало і чому. Мета фінансового аналізу оцінка минулої діяльності підприємства, його становище на певний момент і його майбутній потенціал.
Фінансовий стан підприємства необхідно розглядати в такій послідовності:
1) відображення в балансі засобів підприємства;
2) розподіл прибутку;
3) утворення і використання фондів економічного стимулювання;
4) наявність власних оборотних і прирівнюваних до них засобів;
5) стан і використання оборотних коштів.
Аналіз бізнес-процесів дозволяє виявити й усунути «вузькі місця» в інформаційних потоках підприємства: усунення ризику неповної, неточної інформації, дублювання інформації. Тому тільки лише оптимізації інформаційних потоків недостатньо - необхідний комплексний і універсальний підхід до керування ризиками підприємства.
Унаслідок нестабільності і непередбачуваності сучасної економічної ситуації однією з найважливіших завдань контролінгу є оцінка керування ризиками підприємства. Ризик можливість виникнення несприятливих ситуацій у ході реалізації планів з виконання бюджетів підприємства. Аналіз ризиків: - якісний аналіз займається виявленням факторів, областей і видів ризиків в цілому; - кількісний аналіз дозволяє в чисельній формі оцінити розміри окремих ризиків і ризику проекту. Існує багато методів кількісного аналізу ризиків: метод аналогій; аналіз чутливості; аналіз сценаріїв; метод Монте-Карло.

Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів

Особливості цього питання полягають у внутрішньому інвестиційному контролі, який являє собою організований підприємством процес перевірки виконання і забезпечення реалізації усіх управлінськиї рішень у сфері інвестиційної діяльності з ціллю реалізації інвестиційної стратегії.
Слід зазначити, що інвестиції – всі види майнових, матеріальних і інтелектуальних цінностей, вкладених в об’єкти підприємницької діяльності та інші види діяльності, внаслідок чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект.
Інвестиційна діяльність – це придбання і реалізація необоротних активів і фінансових інвестиційних, які не є складовою еквівалентів коштів.
Інвестиційний проект - це довгострокове вкладення грошових та інших ресурсів з метою отримання економічної вигоди; оформлений як документ, що містить взаємопов’язані в часі і просторі, й узгодженні за ресурсами заходи й дії, спрямовані на розвиток економіки підприємства. Для оцінки цієї вигоди необхідно мати систему економічних розрахунків, що базується на концепції контролінгу.
Варто звернути увагу на ціілі здійснення інвестиційних проектів:
- отримання прибутку;
- покращення фінансового стану акціонерів;
- страхування існуючих напрямів діяльності підприємства;
- завоювання стратегічно важливого нового ринку;
- прискорення темпів росту власного капіталу;
- зменшення ступеню ризику існуючих напрямів діяльності.
Види інвестиційних проектів:
а) тактичні проекти пов’язані із збільшенням обсягів виготовленої продукції, підвищенням її якості, модернізацією устаткування;
б) стратегічні – проекти, що передбачають зміну форми власності або кардинальну зміну характеру виробництва.
Потрібно зрозуміти алгоритм контролінгу інвестиційних проектів. Схема контролінгу інвестицій представлена на рис. 5.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Рис. 5. Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів

Варот звернути увагу, центральне місце в контролінгу інвестиційних проектів займає вибір критерію оцінки досягнення цілей. Цілі здійснення інвестиційних проектів можуть бути як фінансовими, так і не фінансовими. Умовна класифікація критеріїв оцінки інвестиційних проектів представлена на рис.6.
Слід зазначити, що існує багато підходів до розв'язання проблеми аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику і невизначеності. Можливий варіант їх класифікації наведений нижче.
Дисконтування з поправкою на ризик – метод оцінки інвестиційних проектів, заснований на розрахунку суми ставки доходу по безпечних вкладеннях і поправці її на ризик інвестування. Цей метод базується на засадах функціонування ринку капіталу. Використовуючи цей метод, підприємство оцінює інвестиційні можливості так, як це зробили б самі акціонери. Проте цей метод не досить точний і може призвести до помилок в дослідженнях та прийнятих рішеннях.
Математичне очікування – аналітичний метод достовірних еквівалентів, що ґрунтується на оцінці грошових потоків у часі. Для розрахунку за даним методом використовується формула:

МО =
·хі 13 EMBED Equation.3 1415 р(і),
де МО – математичне очікування;
хі - грошові потоки при умові здійсненні проекту «і»;
р(і) – ймовірність здійснення проекту «і».

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 6. Критерії оцінки інвестиційних проектів

Метод вибору найкращого стану ґрунтується на припущенні про різну корисність грошових потоків для підприємства за різних обставин. При використанні цього методу для початку складають опис усіх можливих «станів природи» та варіантів надходжень грошових потоків. Для кожного такого стану розраховують коефіцієнт вартості однієї грошової одиниці – коефіцієнт приведеної ставки з поправкою на ризик.

ГО = р(і) 13 EMBED Equation.3 1415 PV 13 EMBED Equation.3 1415 К, де
р(і) – ймовірність здійснення проекту «і»;
PV - приведена вартість доходу в одну грошову одиницю;
К - коефіцієнт поправки на ризик.
Методи прийняття рішення без використання числових значень ймовірностей:
- maxmax – максимізація максимального результату проекту;
- maxmin – максимізація мінімального результату проекту;
- minmax – мінімізація максимальних витрат проекту;
- компромісний (критерій Гурівца) – зважування мінімального і максимального результатів проекту.
Для прийняття рішення при використанні таких методів будують матрицю.

Тема 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень

Одним із важливих аспектів роботи будь-якого підприємства є прийняття управлінських рішень, а тому важливою задачею системи контролінгу є підтримка прийняття управлінських рішень.
Для чіткого уявлення про контролінг у системі прийняття управлінських рішень слід приділити увагу класифікації рішень та підходам до цього питання. У системі контролінгу рішення класифікуються:
1. За ступенем стандартизації:
а) запрограмовані рішення – приймаються в стандартних ситуаціях у відповідно до готових процедур, традицій, звичок. Система контролінгу в таких рішеннях орієнтується на стандартизацію, уніфікацію вихідної інформації і критеріїв прийняття запрограмованих рішень.
б) незапрограмовані рішення - приймаються в нестандартних, малоструктурованих ситуаціях для вирішення нових, незвичайних задач. Для них не існує і не може існувати готового алгоритму. Тому система контролінгу тут має дослідницький, творчий характер і орієнтована на специфіку конкретної задачі.
в) прості - приймаються відразу і не потребують великої кількості вхідної інформації.
г) складні - потребують ретельного попереднього опрацювання і великого масиву вхідної інформації.
2. За ступенем визначеності в навколишньому середовищі:
а) рішення в умовах визначеності – керівник точно знає всі можливі варіанти дій і результати виконання кожного варіанту.
б) рішення в умовах ризику - керівник не знає точного результату, але знає ймовірність кожного результату.
в) рішення в умовах невизначеності - керівник не має точної інформації про результати і не може оцінити ймовірності можливих результатів.
Процес прийняття рішень з позиції класичного підходу включає етапи:
1) виявлення проблеми;
2) визначення цілі і вибір критеріїв; встановлення значимості (ваги) критеріїв;
3) знаходження можливих альтернатив;
4) оцінка альтернатив за вибраним критерієм;
5) вибір найкращої альтернативи.
Слід зазначити, що роль контролінгу при раціональному підході полягає в представлені максимально повної і точної кількості інформації, в розрахунку показників, знаходженні оптимальності.
Потрібно зрозуміти процес прийняття рішень згідно з принципом обмеженої раціональності, який полягає у виконанні етапів:
1) виявлення потреби;
2) визначення цілей і формування набору критеріїв, характеризуючи мінімально прийнятний варіант;
3) пошук альтернатив;
4) вибір варіанта, що забезпечує прийнятний результат.
Згідно з цим принципом основна задача контролінгу - раціоналізація процесу прийняття управлінського рішення на основі використання методів прийняття рішень в умовах невизначеності. Головна відмінність цього підходу від попереднього полягає в концентрації контролінгу не стільки на оптимізації, скільки на встановленні обмежень, котрі характеризують допустимі варіанти.
Варто зрозуміти, що постулати принципу ефективності управління за Пітерсом та Уотерменом засновані на тому, що надлишкова раціональність стримує інновації, призводить до переоцінки значимості фінансів, не враховує неекономічні цілі підприємства, тому керівник мусить:
виявляти гнучкість,
діяти відразу,
експериментувати,
діяти швидко,
використовувати слабко формалізовані системи.
У цьому підході контролінг здебільшого використовує здебільшого моделі прийняття рішень в умовах невизначеності, тому підвищується роль моніторингу, попереднього контролю, тоді як задача оптимізації відходить на другий план.
Соціологічний підхід заснований на впливі свідомості людини і суспільних відносин на процес прийняття рішень. Соціологи вивчають процес прийняття рішень як процес групової взаємодії. В рамках соціологічного підходу існує три основні групи теорій, які описують прийняття управлінських рішень.
1. Теорія політичної взаємодії вивчає процес прийняття управлінських рішень з точки зору балансу сил та інтересів різних груп в межах колективу підприємств і в зовнішньому середовищі. У рамках цієї теорії основне завдання контролінгу - забезпечення руху підприємства в напрямку поставлених цілей.
2. Теорія колективного навчання підкреслює,що динамічний характер зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства в співставленні з недостатністю інформації і досвіду перетворюють процес неперервного навчання для керівника і всього колективу.
3. Теорія корпоративної культури заснована на тому, що в прийнятті управлінських рішень виявляється поведінка колективу співробітників як єдиного цілого.
Необхідно звернути увагу на вибір моделі прийняття управлінських рішень, який залежить від конкретної ситуації і визначається певною сукупністю факторів.
1) Фактори зовнішнього середовища (об'єктивні): економічні, демографічні, науково-технічні, юридичні, суб'єктивні, культурні традиції країни (епохи), вплив референтних груп (конкуренти, акціонери).
2) Фактори, що пов'язані з особливостями вирішуваної управлінської задачі: складність; часовий горизонт; кількість учасників, їх цілі та інтереси; значимість витрат і результатів для учасників; ризикованість і новизна; наявність альтернатив; взаємозв'язок з іншими аспектами діяльності підприємства; терміновість прийняття рішення.
3) Фактори, що пов'язані з особливостями підприємства та керівника: цілі та стратегія підприємства; розмір підприємства; складність структури підприємства, ступінь централізації та структура повноважень; складність та новизна технології та продукції; ступінь диверсифікації; кваліфікація персоналу; кваліфікація керівництва; корпоративна культура; характер мислення та склад особистості керівників, стиль управління.


4. Плани семінарських, практичних занять та методичні вказівки до їх виконання
Заняття 1
Тема: Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання

План
Предмет, мета та завдання дисципліни «Контролінг».
Сутність контролінгу, його місце в системі управління підприємством.
Причини виникнення контролінгу.
Мета, задачі та функції та характерні риси контролінгу.
Основні концепції контролінгу.
Стадії управлінського циклу.
Місце і роль контролінгу в системі управління підприємством.
Взаємодія контролінгу з іншими функціями управління.
Формування контролінгової інформації.
Орієнтація контролінгу на типи управлінських рішень.
Види контролінгу. Сутність стратегічного та оперативного контролінгу.

Теми доповідей (рефератів):
Контролінг: історичні аспекти його становлення і розвитку в управлінні економікою.
Передумови організації створення контролінгу на підприємстві.
Контролінг у системі міжнародних норм і стандартів.
Оперативний контролінг в управлінні мікроекономікою.
Роль контролінгу в управлінні бізнесом.
Проблеми організації контролінгу на сучасних підприємствах.
Система нормативного регулювання контролінгу в Україні.
Особливості контролінгу на підприємствах, різних за масштабами діяльності.

Терміни і поняття:
- контролінг; - концепції контролінгу;
- функції контролінгу; - мета контролінгу;
- стратегічний контролінг; - оперативний контролінг;
- функції контролінгу; - моніторинг.

Запитання і завдання:
Дайте визначення контролінгу як функціонально відокремленого напряму економічної роботи на підприємстві.
Сформулюйте сутність контролінгу. У чому полягають його характерні риси?
Визначте головну мету контролінгу та сформулюйте її особливості.
У чому полягають функції контролінгу?
Опишіть основні причини розвитку контролінгу.
Які основні напрями розвитку контролінгу?
Які сформовані основні концепції контролінгу?
Які основні види контролінгу та в чому їх відмінності? Визначте критерії і складіть за ними таблицю «Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролю».
За встановленими ознаками зробіть порівняльну характеристику оперативного й стратегічного контролінгу.
Опишіть взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємством.
Опишіть стадії управлінського циклу.
Які основні етапи становлення контролінгу?
У чому виражена роль контролінгу в управлінні підприємством?
У чому сутність інтеграції контролінгу в управлінні підприємством?
Охарактеризуйте основні складові елементи контролінгу.
В чому заключається моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства?
Як на Вашу думку, контролінг – це область дослідження або професія?
Як Ви думаєте, контролінг – елемент управління або інформаційна основа для нього?

Тестування.
Вправи для закріплення матеріалу.


Заняття 2
Тема: Організаційно-методологічні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві
План
Визначення структури контролінгу.
Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу.
Місце та завдання служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.
Основні вимоги при створенні служби контролінгу на підприємстві.
Раціональна структура фінансово-економічних служб підприємства.
Організація служби контролінгу в корпорації (холдингу).
Структура і склад служби контролінгу.
Проектування організаційної структури. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.
Внутрішня організація служби контролінгу.
Можливі варіанти впровадження контролінгу.
Регламентне забезпечення служби контролінгу.
Підпорядкованість служб контролінгу. Обґрунтування підпорядкування.
Організація інформаційного забезпечення контролінгу.
Інформаційні потоки на підприємстві у системі контролінгу. Вимоги до інформації, яка збирається в системі контролінгу.
Функціональних рух інформаційних потоків контролінгу на рівні входу і виходу.
Аналіз інформаційних потоків.

Теми доповідей (рефератів):
Професійні та особисті якості контролера.
Соціально-психологічний фактор в системі контролінгу.
Проектування та вибір організаційної структури підприємства. Внутрішня організація служби контролінгу.
Фази та темпи впровадження контролінгу. Регламентне забезпечення служби контролінгу
Стадії управлінського циклу.

Терміни і поняття:
- структура контролінгу; - служба контролінгу;
- корпорація; - інформаційні потоки;
- фінансово-економічна служба; - аналітична робота;
- реадаптація; - рутинні зміни;
- система інформаційних потоків; - релевантна інформація;
- організаційна структура.
Запитання і завдання:
Що являють собою цільові функції та елементи системи контролінгу?
Перерахуйте і охарактеризуйте організаційні елементи контролінгу.
У чому проявляється інформаційний взаємозв'язок підсистеми «Контролінг» з підсистемою «Маркетинг»?
Які перешкоди існують при впровадженні служби контролінгу та шляхи їх невілювання. У чому полягає складність оцінки ефективності контролінгу?
Опишіть недоліки та переваги відомих Вам підходів щодо оцінки ефективності контролінгу.
Надайте характеристику структурі служби контролінгу на підприємстві. Виявіть основні функціональні обов'язки її працівників.
У чому полягає функціональна особливість служби контролінгу?
Опишіть основні етапи створення служби контролінгу.
Виявіть переваги та недоліки різних варіантів функціонування служби контролінгу.
В чому особливість функцій персоналу служби контролінгу?
Охарактеризуйте сучасні методичні підходи щодо оцінки ефективності служби контролінгу.
Що таке інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу? В чому полягає сутність аналізу інформаційних потоків?
Які є методи збору та обробки даних службою контролінгу?
У чому особливість впровадження та функціонування служби контролінгу в автоматизованому середовищі?
Визначить вимоги до спеціаліста служби контролінгу.
В чому основна мета та призначення інформаційних потоків?
Чому необхідна інтегрована обробка обліково-економічної інформації?

Тестування.
Вправи для закріплення матеріалу.


Заняття 3
Тема: Характеристика об'єктів контролінгу

План
Поняття про об'єкти контролінгу.
Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу.
Класифікація витрат:
а) по відношенню до технологічного процесу;
б) за способом віднесення до об'єкту калькуляції;
в) за відношенням до обсягів доцільності підприємства;
г) за мірою реагування на зміну обсягу діяльності;
д) за характером використання ресурсного потенціалу;
е) за відношенням до управлінського рішення;
є) за мірою регулювання;
ж) за ієрархією управління.
Фінансова діяльність підприємства як основний об'єкт контролінгу.
Найважливіші показники діяльності підприємства, які визначаються за допомогою балансу:
а) показники ліквідності активів;
б) показники ділової активності (показники оборотності);
в) показники рентабельності;
г) показники платоспроможності.
6. Собівартість продукції та її види.
7. Поняття про центр відповідальності; їх класифікація. Принципи виділення центрів відповідальності.
8. Характеристика центру витрат.
Сутність та особливості центру виручки і центру прибутку.
Центр інвестицій.

Теми доповідей (рефератів):
Модель функціонування центрів витрат, центрів прибутку, центрів виручки, центрів інвестицій.
Підходи щодо вибору складу витрат.
Перехрестя функцій маркетингу і контролінгу при визначенні ціни.
Модель стратегії ціноутворення.
Калькуляція собівартості продукції – складова частина системи бухгалтерського обліку.
Можливий й допустимий ступень втручання держави щодо питань обліку витрат й калькуляції собівартості продукції.
Плани та нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу.
Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності.

Терміни і поняття:
- витрати; - корисні витрати;
- аналіз балансу; - безкорисні витрати;
- надзвичайні витрати; - не релевантні витрати;
- основні витрати; - накладні витрати;
- прямі витрати; - непрямі витрати;
- змінні витрати; - постійні витрати;
- ліквідність; - дигресивні витрати;
- рентабельність; - прогресивні витрати;
- виручка; - нейтральні витрати;
- прибуток; - релевантні витрати;
- центр відповідальності; - центр витрат;
- центр виручки; - центр прибутку;
- інвестиції; - центр інвестицій.

Запитання і завдання:
Що є основним об'єктом контролінгу?
На якому етапі конролінгових процедур аналізуються відхилення?
Визначить цілі, для досягнення яких необхідна інформація про витрати.
Що таке витрати підприємства і яким чином вони класифікуються?
У чому цінність класифікації витрат для контролінгу?
Надайте характеристику постійним витратам.
Надайте характеристику змінним витратам.
Що таке собівартість продукції?
Опишіть основні показники оцінки фінансово-господарського стану підприємства.
За якими причинами відбувається поділ підприємства на центри відповідальності? Виявіть фактори, що впливають на вибір центрів витрат.
Яким чином класифікуються центри відповідальності?
Що являє собою центр прибутку та чим він відрізняється від центру виручки?
Як відбувається формування сумарних витрат певного процесу?
На якому етапі конролінгових процедур аналізуються відхилення?
Визначте відмінні риси керівника від контролера.
Надайте характеристику лінійній організаційній структурі підприємства: переваги й недоліки при організації контролінгу.
Надайте характеристику штабній організаційній структурі підприємства: переваги й недоліки при організації контролінгу.

Тестування.
Вправи для закріплення матеріалу.


Заняття 4
Тема: Організація управлінського обліку в системі контролінгу

План
Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу. Формалізація факторів, які визначають вибір підсистеми управлінського обліку.
Методи і принципи управлінського обліку.
Функції управлінського обліку.
Завдання управлінського обліку.
Класифікація методів обліку витрат, які використовуються в системі контролінгу.
Переваги і недоліки різних методів управлінського обліку.
Облік за фактичною собівартістю.
Облік за нормативною собівартістю.
Облік за плановою собівартістю (стандарт-костінг).
Простий директ-костінг.
Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.

Теми доповідей:
Трансформація бухгалтерського обліку.
Управлінський облік – інформаційна основа прийняття управлінських рішень.
Впровадження змішаного методу обліку витрат («директ-кост» у сполученні з «стандарт-кост»).

Терміни і поняття:
- облік; - управлінський облік;
- контролінг; - фінансовий облік; індексний облік;
- систематичний облік; - економічний аналіз.
- собівартість; - фактична собівартість;
- нормативна собівартість; - повна собівартість;
- стандарт-костінг; - планова собівартість;
- директ-кост.
Запитання і завдання:
Що таке управлінський облік і чим він відрізняється від фінансового? За встановленими ознаками зробіть порівняння фінансового й управлінського обліку.
Які основні завдання управлінського обліку?
Який із варіантів фінансового й управлінського обліку найбільш адекватний до сучасних умов розвитку економіки?
Надайте характеристику оперативності обліку витрат як фактор, що визначає вибір підсистеми управлінського обліку.
Визначить цілі управлінського обліку з погляду інформаційного забезпечення менеджерів різних ланок управління.
Як Ви думаєте, управлінський облік, фінансовий облік – це два види обліку або це рівні бухгалтерського обліку, що зорієнтовані на визначені групи користувачів інформації?
Дайте характеристику недолікам різних методів управлінського обліку.
Яка мета калькуляції собівартості продукції?
Що собою являють синтезовані системи обліку витрат?
В чому проявляється взаємозв’язок систем «директ-кост» і «стандарт-кост»?
Обґрунтуйте оптимальність руху інформаційних потоків в нутрі підприємства: від нижніх рівнів звітності до верхніх рівнів управління (або навпаки).

Тестування.
Вправи для закріплення матеріалу.

Заняття 5
Тема: Система планування та бюджетування на підприємстві

План
Планування як найважливіша функція управління: цілі, принципи, види та методи.
Розробка бюджетів (бюджетування) як інструмент оперативного контролінгу. Поняття бюджету.
Цілі та задачі складання бюджетів.
Система бюджетів на підприємствах, їх зміст та взаємозв'язок. Структура системи бюджетів на підприємстві.
Види бюджетів.
Гнучкі та фіксовані бюджети.
Бюджетування "з нуля".
Сфери використання різних типів бюджетів.
Переваги і недоліки різних методів бюджетування.

Теми доповідей:
Проблеми й особливості складання державного бюджету.
Проблеми бюджетування на сучасних підприємствах.
Проблеми складання сімейних бюджетів в сучасних умовах соціально-економічного розвитку.

Терміни і поняття:
- бюджет; - державний бюджет;
- оперативний контролінг; - бюджет особи;
- поточне планування; - бюджет сім'ї;
- перспективне планування; - бюджет підприємства;
- гнучкий бюджет; - бюджет часу;
- фіксований бюджет; - бюджет маркетингу;
- бюджет «з нуля».

Запитання і завдання:
Визначте та розкрийте зміст принципів планування.
Назвіть основні види та методи планування.
Що собою являє бюджет і які його основні цілі й завдання?
Якою є структура бюджетів на підприємстві?
Опишіть сутність бюджетів та основні етапи їх формування.
У чому полягають переваги та несподівані моменти бюджетування?
Структура системи бюджетів на підприємстві. Як формується взаємозв’язок бюджетів?
Опишіть поточні бюджети та сформулюйте їх особливості.
У чому різниця між фіксованими та гнучкими бюджетами?
Які є види фіксованих бюджетів?
Охарактеризуйте бюджетування «з нуля».
Сфери застосування різних типів бюджетів.
Визначте переваги і недоліки бюджетування.

Тестування.
Вправи для закріплення матеріалу.


Заняття 6
Тема: Методологічний інструментарій контролінгу

План
Сутність стратегічного контролінгу.
Стратегічне планування як основа функціонування стратегічного контролінгу.
Методика аналізу ланцюгу цінності.
Прогнозування кризового стану.
Методи стратегічного контролінгу.
Методи діагностики ефективності стратегії підприємства. Аналіз розриву.
Методи діагностики стратегічної позиції підприємства: СВОТ-аналіз; матриця БКГ; матриця Мак-Кинзі; конкурентний аналіз.
Діагностика за слабкими сигналами.
Переваги та недоліки сучасних методів стратегічного контролінгу.
Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень.
Показники і моделі оперативного аналізу в системі контролінгу.
Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності.
Визначення причин і аналіз залежності кінцевих результатів діяльності підприємства від встановлених відхилень.
Методи оперативного контролінгу: аналіз вузьких місць; бенчмаркінг; функціонально-вартісний аналіз метод аналізу інформаційних потоків; гуртки якості; лінійне програмування; нуль-базис-бюджетування; опитування; метод Делфі; метод 635; АВС-аналіз; XYZ-аналіз.
Методи поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точок, інженерний, графічний методи, метод найменших квадратів.
Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. Факторний аналіз відхилень.
Класифікація відхилень. Модель «витрати – обсяг – прибуток». Вихідні умови, показники, методика проведення аналізу беззбитковості.
Маржинальний прибуток.
Ефект операційного левериджу.

Теми доповідей:
Межі використання стратегічного контролінгу в управлінні підприємством.
Необхідність оцінки перспектив внутрішніх бізнес-проектів.
Необхідність і потреба у розробці фінансових і не фінансових показників для виміру результатів діяльності з метою уточнення стратегії підприємства.
Концепція маржинального прибутку.
Терміни і поняття:
- стратегічне планування; - аналіз розриву;
- стратегічний контролінг; - СВОТ-аналіз;
- прогнозування; - матриця БКГ;
- метод контролінгу; - матриця Мак-Кинзі;
- конкурентний аналіз; - ланцюг цінності.
- планування; - поточне планування;
- оперативний контролінг; - виробничо-фінансовий леверидж;
- метод оперативного контролінгу; - маржинальний прибуток;
- відхилення; - операційний леверидж;
- аналіз відхилень; - економічний аналіз.

Запитання і завдання:
Проаналізуйте підходи щодо визначення стратегічного контролінгу.
Які основні напрямки, що характеризують систему стратегічного контролінгу.
Що собою являє модель «С-циклу»?
Визначить цілі та об'єкти стратегічного контролінгу.
Визначте роль і місце аналізу у системі стратегічного контролінгу.
Поясніть значення і послідовність процесу формування напрямів контролю і аналізу господарчої діяльності і стратегії підприємства.
Яка роль соціального аналізу щодо формування стратегії підприємства.
Що відносять до методичного інструментарію оперативного контролінгу?
Надайте характеристику методів оперативного контролінгу.
Що таке аналіз матеріальних потоків?
Охарактеризуйте функціонально-вартісний аналіз.

Тестування.
Вправи для закріплення матеріалу.


Заняття 7
Тема: Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

План
Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства.
Необхідність в експертній діагностиці фінансово-господарського стану підприємства.
Головна мета аналізу фінансово-господарського стану підприємства.
Основні задачі діагностики стану підприємства.
Джерела інформації для експертної діагностики.
Методи стратегічної діагностики. Види стратегій.
Методи оперативної діагностики.

Теми доповідей:
1. Оцінка керування риками підприємства.

Терміни і поняття:
- фінансово-господарський стан; - експертна діагностика;
- стратегічна діагностика; - метод аналогій;
- оперативна діагностика; - ризик;
- аналіз чутливості; - аналіз сценаріїв.
Запитання і завдання:
У чому полягає сутність та зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства?
Надайте характеристику методам стратегічної діагностики.
Що являють собою методи оперативної діагностики?
Що таке ризик? Визначить причини виникнення риків.
Які Ви знаєте методи кількісного аналізу?


Заняття 8
Тема: Контролінг інвестиційних проектів
План

Особливість контролінгу інвестиційних проектів.
Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу.
Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності.
Система економічних розрахунків яка використовується в контролінгу інвестиційних проектів.
Аналіз існуючих підходів щодо методології формування інвестиційних портфелів.

Терміни і поняття:
- контролінг; - інвестиції;
- окупність капіталовкладень; - інвестиційна діяльність;
- стратегічні інвестиційні проекти; - інвестиційні проекти;
- тактичні інвестиційні проекти.

Запитання і завдання:
Що собою являють інвестиційні проекти на підприємстві?
Надайте характеристику критеріям інвестиційних проектів у контролінгу.
Перерахуйте етапи створення системи контролінгу інвестицій.
Що таке узагальнююча стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів?

Тестування.
Вправи для закріплення матеріалу.


5. Навчальні завдання для самостійної роботи студентів

Одним з важливіших завдань системи вищої освіти є створення умов, при яких майбутній фахівець буде повноправним суб'єктом діяльності та управління.
Сучасне реформування вищої освіти, яке ставить на меті інтенсифікацію навчального процесу та індивідуалізацію навчання, висуває нові вимоги й до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. Суттєве збільшення обсягів цієї роботи потребує знаходження нових форм її проведення, постановки чітких завдань, визначення ефективних засобів контролю.

Самостійна робота студентів

З метою закріплення знань, умінь і навичок, набутій під час аудиторної роботи з дисципліни та набуття додаткових знань студенти виконують самостіну роботу. Для самостійного вивчення дисципліни студенти отримують додаткові завдання з нового матеріал), пакети контрольних питань з кожної теми д.ля самоконтролю. Самостійна робота також передбачає підготовку студентів до практично-семінарських занять, вивчення окремих тем або питань, виконання завдань за темами курсу, підготовку до колоквіумів, індивідуальних занять тощо.
Мета самостійної роботи: поглиблення теоретичних знань, отриманих з лекційного курсу та на семінарсько-практичних заняттях на основі узагальнення, аналізу, систематизації інформації, отриманої з літературних джерел. Як результат, студенти готують анотації, реферати, повідомлення, різного роду конспекти, розробку практичних пропозицій щодо розвитку системи контролінгу на сучасних підприємствах промислової залузі економіки Україні.
За необхідності викладач надає студенту індивідуальні консультації за розкладом згідно з графіком, затвердженим на початку семестру кафедрою.

Тематичний план самостійної роботи

Тематика
Форма звітності
Термін

1.
Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання. Виникнення контролінгу
таблиця «Основні показники діяльності підприємства»,
структурно-логічна схема контролінгу, реферат, відповіді на тести
І – ІІ
тиждень

2.
Організаційно-методологічні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві
схема «Вплив соціально-психологічних факторів на впровадження контролінгу», реферат, відповіді на тести
ІІІ - ІУ
тиждень

3.
Характеристика об'єктів контролінгу
Концепція ціноутворення
таблиця «Категорії витрат», схема «Класифікація центрів відповідальності», реферат, опорний конспект, відповіді на тести
V- VI
тиждень

.4
Організація управлінського обліку в системі контролінгу
Таблиця «Коротка характеристика систем управлінського обліку»,
Схема «Види систем управлінського обліку», реферат, відповіді на тести
VII – VIIІ
тиждень

.5
Система планування та бюджетування на підприємстві
Таблиця «Основні показники складання виробничого бюджету», реферат, схема «Класифікація видів інформації, яка стосується бюджетної системи»
IX тижденьТематика
Форма звітності
Термін

6.
Методологічний інструментарій контролінгу
опорний конспект, реферат, відповіді на тести
X- ХІ тиждень

7.
Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
конспект-аналіз, відповіді на тести
XІІ-ХІІІ тиждень

8.
Контролінг інвестиційних проектів
таблиця, схема «Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів», відповіді на тести
XІV-ХV тиждень

9.
Контролінг у системі прийняття управлінських рішень
конспект-аналіз
ХVІ-ХVІІ
тиждень
1 МОДУЛЬ
Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання

Рекомендована література:
основна: 1,3, 5, – 10;
додаткова:11, 15,17, 23, 29, 30, 31, 35, 39, 44.

Теми доповідей (рефератів):
Контролінг: історичні аспекти його становлення і розвитку в управлінні економікою.
Передумови організації створення контролінгу на підприємстві.
Контролінг у системі міжнародних норм і стандартів.
Оперативний контролінг в управлінні мікроекономікою.
Роль контролінгу в управлінні бізнесом.
Проблеми організації контролінгу на сучасних підприємствах.
Система нормативного регулювання контролінгу в Україні.
Особливості контролінгу на підприємствах, різних за масштабами діяльності.

Контрольні запитання для самопідготовки
Дайте визначення контролінгу як функціонально відокремленого напряму економічної роботи на підприємстві.
Сформулюйте сутність контролінгу. У чому полягають його характерні риси?
Визначте головну мету контролінгу та сформулюйте її особливості.
У чому полягають функції контролінгу?
Опишіть основні причини розвитку контролінгу.
Які основні напрями розвитку контролінгу?
Які сформовані основні концепції контролінгу?
Які основні види контролінгу та в чому їх відмінності? Визначте критерії і складіть за ними таблицю «Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролю».
За встановленими ознаками зробіть порівняльну характеристику оперативного й стратегічного контролінгу.
Опишіть взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємством.
Опишіть стадії управлінського циклу.
Які основні етапи становлення контролінгу?
У чому виражена роль контролінгу в управлінні підприємством?
У чому сутність інтеграції контролінгу в управлінні підприємством?
Охарактеризуйте основні складові елементи контролінгу.
В чому заключається моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства?
Як на Вашу думку, контролінг – це область дослідження або професія?
Як Ви думаєте, контролінг – елемент управління або інформаційна основа для нього?

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань

1. Мета контролінгу це:
а) орієнтація управлінського процесу на досягнення всіх цілей;
б) отримання прибутку;
в) контроль діяльності підприємства.
2. Контролінг включає такі основні аспекти:
а) стратегічний;
б) ситуативний;
в) періодичний;
г) оперативний;
д) правильна відповідь: а), г);
е) правильна відповідь: а), б), в).
3. Які з перерахованих показників є підконтрольними в оперативному контролінгу:
а) продуктивність;
б) окупність;
в) рентабельність капіталу;
г) трудомісткість;
д) ступень ліквідність;
е) правильні відповіді: а), б), г);
є) правильні відповіді: а), в), д).
4. Контролінг є:
а) однією з функцій управління, що спрямована на виявлення відхилень;
б) концепцією ефективного управління підприємством та забезпечення тривалого його існування в умовах конкуренції;
в) складовою менеджменту, що спрямована на розробку тактики поведінки керівників підрозділів підприємства.
5. Оберіть із запропонованих варіантів сутність американського напряму контролінгу:
а) планування, бюджетування, спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція, інформаційне забезпечення, але головним завданням є точне визначення й управління собівартістю продукції;
б) акцент ставиться на спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція.
6. Оберіть із запропонованих варіантів сутність європейського напряму контролінгу:
а) планування, бюджетування, спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція, інформаційне забезпечення, але головним завданням є точне визначення й управління собівартістю продукції;
б) акцент ставиться на спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція.
7. Сутність системи контролінгу:
а) визначення основних напрямків діяльності підприємства, розробка управлінських рішень, їх ухвалення та експертиза з метою ефективного управління підприємством та створення оптимальних прогнозних планів;
б) синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування, реалізація яких забезпечує розробку альтернативних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства.
8. Виконання яких функцій забезпечує контролінг?
а) спонукання працівників підприємства щодо підвищення продуктивності праці, попередній та поточний контроль всіх виробничих процесів;
б) створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління підприємством, інформаційна і консультативна підтримка ухвалення управлінських рішень.
9. Мета стратегічного контролінгу:
а) створення системи управління досягненням поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати прибуток;
б) забезпечення виживання підприємства і "відстежуваня" руху підприємства до наміченої довгострокової мети розвитку.
10. Суб’єкт контролінгу – це:
а) орган, який доцільно використовує інформацію контролінгу;
б) орган управління , який координує економічну діяльність підприємства;
в) фінансово-економічна діяльність підприємства.
11. Контролінг – це:
а) система дій щодо спостережень, фіксації та оцінки фактів, що вже відбулися в діяльності підприємства;
б) автоматизована система управління за відхиленням, яка сприяє реалізації фінансово-господарської діяльності відповідно до запланованих показників.
12. Контролінг це система:
а) управління підприємством;
б) управління майбутнім;
в) управління прибутком;
г) ефективного управління підприємством, його майбутнім для забезпечення тривалого існування.
13. Мета оперативного контролінгу:
а) створення системи управління досягненням поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати прибуток;
б) забезпечення виживання підприємства і "відстежуваня" руху підприємства до наміченої довгострокової мети розвитку.
14. Визначте розділ, який не входить до змістовної структури контролінгу:
а) встановлення цілей;
б) розробка організаційної структури підприємства;
в) планування;
г) управлінський облік;
д) система інформаційних потоків;
е) моніторинг;
є) контроль;
ж) аналіз планів, результатів, відхилень;
з) вироблення рекомендацій для управлінських рішень.
15. Визначте сутність оперативного управлінського обліку:
а) сукупність інформації, що переміщується у просторі та часі у вигляді певних документів;
б) оцінка можливостей підприємства щодо досягнення цілей, визначення причин та наслідків відхилень фактичних результатів від запланованих;
в) процес вияву, виміру, накопичення, аналізу, підготовки і передачі інформації для прийняття управлінських рішень.
16. Із запропонованих варіантів визначте змістовність моніторингу як складової контролінгу:
а) сукупність інформації, що переміщується у просторі та часі у вигляді певних документів, схеми переміщення даних документів та виконавців, що переміщують документи;
б) відстежуваня поточних на підприємстві процесів в режимі реального часу, складання оперативних звітів про результати роботи підприємства за найкоротші проміжки часу та порівняння цільових результатів з фактично досягнутими;
в) процес вияву, виміру, накопичення, аналізу, підготовки і передачі інформації для прийняття управлінських рішень.
17. Із запропонованих варіантів визначте змістовність аналізу планів, результатів і відхилень як складової контролінгу:
а) оцінка можливостей підприємства щодо досягнення цілей, ступеня досягнення цілей, визначення причин та наслідків відхилень фактичних результатів від запланованих;
б) визначення альтернативних варіантів дій щодо досягнення цілей з урахуванням наявних можливостей та загроз;
в) відстежуваня поточних на підприємстві процесів в режимі реального часу, складання оперативних звітів про результати роботи підприємства за найкоротші проміжки часу та порівняння цільових результатів з фактично досягнутими.
18. У чому виражена роль контролінгу в управлінні підприємством?
а) сприяє створенню корпоративної культури підприємства, розробці різнобічної системи мотивації;
б) спрямований на створення інформаційного забезпечення всіх підрозділів підприємства;
в) внаслідок своєї інтегрованості забезпечує комплексний підхід до виявлення і рішення проблем, що постають перед підприємством.
19. Концепція контролінгу зародилась:
а) у1931р.;
б) у середині XIX ст.;
в) у 70-х роках XX ст.;
г) у другій половині XIX ст.
20. У чому полягає значення контролінгу?
а) у забезпеченні ефективного управління фірмою;
б) у забезпеченні довгострокового існування фірми;
в) у поєднанні обох перелічених пунктів;
г) у забезпеченні прибутковості й рентабельності діяльності.

Терміни і поняття:
- контролінг; - концепції контролінгу;
- функції контролінгу; - мета контролінгу;
- стратегічний контролінг; - оперативний контролінг;
- функції контролінгу; - моніторинг.


Тема 2. Організаційно-методологічні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві
Рекомендована література:
основна: 1,3 – 10;
додаткова:11, 14, 15,17, 19, 20, 23, 37, 40, 44.

Теми доповідей (рефератів):
Професійні та особисті якості контролера.
Соціально-психологічний фактор в системі контролінгу.
Проектування та вибір організаційної структури підприємства. Внутрішня організація служби контролінгу.
Фази та темпи впровадження контролінгу. Регламентне забезпечення служби контролінгу
Стадії управлінського циклу.

Контрольні запитання для самопідготовки:
Що являють собою цільові функції та елементи системи контролінгу?
Перерахуйте і охарактеризуйте організаційні елементи контролінгу.
У чому проявляється інформаційний взаємозв'язок підсистеми «Контролінг» з підсистемою «Маркетинг»?
Які перешкоди існують при впровадженні служби контролінгу та шляхи їх невілювання. У чому полягає складність оцінки ефективності контролінгу?
Опишіть недоліки та переваги відомих Вам підходів щодо оцінки ефективності контролінгу.
Надайте характеристику структурі служби контролінгу на підприємстві. Виявіть основні функціональні обов'язки її працівників.
У чому полягає функціональна особливість служби контролінгу?
Опишіть основні етапи створення служби контролінгу.
Виявіть переваги та недоліки різних варіантів функціонування служби контролінгу.
В чому особливість функцій персоналу служби контролінгу?
Охарактеризуйте сучасні методичні підходи щодо оцінки ефективності служби контролінгу.
Що таке інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу? В чому полягає сутність аналізу інформаційних потоків?
Які є методи збору та обробки даних службою контролінгу?
У чому особливість впровадження та функціонування служби контролінгу в автоматизованому середовищі?
Визначить вимоги до спеціаліста служби контролінгу.
В чому основна мета та призначення інформаційних потоків?
Чому необхідна інтегрована обробка обліково-економічної інформації?

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань
1. Служба контролінгу здійснює:
а) розрахунок проводок;
б) аналіз даних та їх угрупування за певними ознаками;
в) перерахунок оборотів і змін сальдо.
2. Служба контролінгу займає привілейоване місце в організаційній схемі підприємства, оскільки:
а) приймає безпосередню участь у процесі створення організаційної структури підприємства;
б) отримує всю необхідну інформацію з усіх підрозділів підприємства та готує рекомендації керівництву;
в) контролює та підпорядковує собі всі фінансово-економічні підрозділи підприємства.
3. Які з наведених є вимогами щодо створення служби контролінгу:
а) повинна мати нагоду і повноваження одержувати необхідну їй інформацію з бухгалтерії, фінансового відділу, планово-економічного відділу, служби збуту і служби матеріально-технічного постачання;
б) повинна мати повноваження швидкого своєчасного втручання в аналітичну діяльність фінансово-економічних служб підприємств;
в) повинна бути незалежною від тієї або іншої фінансово-економічної служби.
4. Визначте сутність етапу становлення служби контролінгу:
а) поширює свій вплив та штат, для чого у кожний цех може бути призначений свій контролер, який буде відстежувати та аналізувати відхилення фактичних параметрів роботи від планових;
б) робоча група з 34 чоловік, яка виконує роль аналітичної служби і забезпечує керівництво оперативною інформацією про стан витрат на підприємстві, періодично складає розгорнуті аналітичні звіти, прогнозує показники фінансово-економічного положення підприємства, проводить економічну експертизу управлінських рішень пов'язаних з витратами і прибутком, налагоджує методику планування в планово-економічному відділі;
в) проводить ефективну роботу щодо чіткого визначення завдань та призначення служби контролінгу на підприємстві.
5. Кваліфікований фахівець, знайомий з організацією роботи і проблемами всіх виробничих підрозділів підприємства, розуміючий суть роботи і технологічні аспекти роботи кожного з них - це характерні ознаки якої посади в складі служби контролінгу:
а) керівника служби контролінгу;
б) контролера-куратора цехів;
в) контролера з управлінського обліку.
6. Оберіть з перелічених посаду, що відповідає нижче зазначеним ознакам:
найбільш кваліфікований фахівець з достатнім досвідом роботи на підприємстві, який "зсередини" знає, як організовані бухгалтерія і плановий відділ на підприємстві, повинен знати бухгалтерський облік і розбиратися в технологічних питаннях роботи свого підприємства, несе відповідальність за вихідні документи, аналітичні розрахунки та прогнози перед заступником директора по економіці, а також перед генеральним директором.
а) керівника служби контролінгу;
б) контролера-куратора цехів;
в) контролера з управлінського обліку.
7. Оберіть з перелічених посаду, що відповідає таким наведеним ознакам:
фахівець, здібний до аналітичного мислення, володіючий теорією і інструментами контролінгу, володіючий високим рівнем ерудиції. В його обов'язки входить робота з бухгалтерією в плані отримання аналітичних даних з облікових регістрів.
а) керівника служби контролінгу;
б) контролера-куратора цехів;
в) контролера-фахівця з управлінського обліку;
г) контролера-фахівця з інформаційних систем.
8. Оберіть з перелічених посаду, що відповідає таким наведеним ознакам:
кваліфікований фахівець з відділу автоматизації, детально знаючий документообіг на підприємстві і здатний поставити завдання автоматизації контролінгової роботи.
а) керівника служби контролінгу;
б) контролера-куратора цехів;
в) контролера-фахівця з управлінського обліку;
г) контролера-фахівця з інформаційних систем.
9. Інформаційні потоки це:
а) фізичне переміщення інформації від одного співробітника підприємства до іншого або від одного підрозділу до іншого;
б) сукупність фізичних переміщень інформації, яка дає можливість здійснити будь-який процес, реалізувати будь-яке рішення;
в) сума потоків інформації, яка дозволяє підприємству вести фінансово-господарську діяльність.
10. Система інформаційних потоків – це:
а) фізичне переміщення інформації від одного співробітника підприємства до іншого або від одного підрозділу до іншого;
б) сукупність фізичних переміщень інформації, яка дає можливість здійснити будь-який процес, реалізувати будь-яке рішення;
в) сума потоків інформації, яка дозволяє підприємству вести фінансово-господарську діяльність.
11. Оберіть із запропонованих вимоги щодо інформації, яка збирається в системі контролінгу для обробки і аналізу:
а) релевантність;
б) періодичність;
в) своєчасність;
г) повнота;
д) регулярність;
е) простота;
є) зрозумілість.
12. Вибір спеціаліста на посаду контролера найбільш доцільно здійснювати:
а) серед працівників свого підприємства;
б) серед працівників інших підприємств і організацій;
в) серед тимчасово безробітних;
г) правильна відповідь відсутня.
13. Контролером може бути особа, яка:
а) володіє аналітичним і цілісним способом мислення;
б) уміє чітко виражати думки в усній і письмовій формі як рідною, так і однією чи декількома іноземними мовами;
в) має вищу освіту в галузі промислової або банківської комерції і багаторічний професійний досвід в галузі фінансів і бухгалтерського обліку;
г) поєднує в собі усі перелічені характеристики;
14. Кому підпорядковується контролер в умовах дії функціональної організаційної структури?
а) президенту фірми;
б) одному із членів ради директорів фірми;
в) не підпорядковується нікому;
г) правильна відповідь відсутня.
15. Функції контролера на підприємствах з чисельністю працюючих до 100 осіб виконує:
а) контролер;
б) керівник секції обліку і звітності;
в) власник підприємства;
г) будь-хто з перелічених вищепосадових осіб.

Терміни і поняття:
- структура контролінгу; - служба контролінгу;
- корпорація; - інформаційні потоки;
- фінансово-економічна служба; - аналітична робота;
- реадаптація; - рутинні зміни;
- система інформаційних потоків; - релевантна інформація;
- організаційна структура.


Тема 3: Класифікація та характеристика об'єктів контролінгу.
Рекомендована література:
основна: 3, 5 – 10;
додаткова:11, 14, 15, 17, 30, 31. 34, 35, 40, 44.

Теми доповідей (рефератів):
Модель функціонування центрів витрат, центрів прибутку, центрів виручки, центрів інвестицій.
Підходи щодо вибору складу витрат.
Перехрестя функцій маркетингу і контролінгу при визначенні ціни.
Модель стратегії ціноутворення.
Калькуляція собівартості продукції – складова частина системи бухгалтерського обліку.
Можливий й допустимий ступень втручання держави щодо питань обліку витрат й калькуляції собівартості продукції.
Плани та нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу.
Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності.
Контрольні запитання для самопідготовки:
Що є основним об'єктом контролінгу?
На якому етапі конролінгових процедур аналізуються відхилення?
Визначить цілі, для досягнення яких необхідна інформація про витрати.
Що таке витрати підприємства і яким чином вони класифікуються?
У чому цінність класифікації витрат для контролінгу?
Надайте характеристику постійним витратам.
Надайте характеристику змінним витратам.
Що таке собівартість продукції?
Опишіть основні показники оцінки фінансово-господарського стану підприємства.
За якими причинами відбувається поділ підприємства на центри відповідальності? Виявіть фактори, що впливають на вибір центрів витрат.
Яким чином класифікуються центри відповідальності?
Що являє собою центр прибутку та чим він відрізняється від центру виручки?
Як відбувається формування сумарних витрат певного процесу?
На якому етапі конролінгових процедур аналізуються відхилення?
Визначте відмінні риси керівника від контролера.
Надайте характеристику лінійній організаційній структурі підприємства: переваги й недоліки при організації контролінгу.
Надайте характеристику штабній організаційній структурі підприємства: переваги й недоліки при організації контролінгу.

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань
1. Суб’єкт контролінгу –
а) орган управління, який займає важливе місце у циклі управління підприємством;
б) орган, який доцільно використовує інформацію, необхідної менеджерам у процесі управління підприємством;
в) структурний підрозділ, який займає важливе місце у фінансово-економічній структурі підприємства.
2. Предмет контролінгу –
а) відхилення, як різниця між планом та фактом у фінансово-господарській діяльності підприємства;
б) автоматизована система підприємства;
в) це сукупність об’єктів, які мають місце в усьому циклі управління виробництвом (розподіл витрат) і підприємства в цілому;
г) мікроекономічні процеси і явища на підприємстві, які характеризуються певними показниками.
3. Оберіть, із запропонованих, об’єкти контролінгу:
а) організаційна структура підприємства;
б) ресурси підприємства (матеріальні, засоби підприємства, персонал, інформаційні);
в) фінансова діяльність підприємства;
г) органи управління, що безпосередньо регламентують фінансово-господарську діяльність підприємства.
Оберіть визначення поняття «центр відповідальності»:
а) різні служби і підрозділи, що відповідають за розміри витрат на підприємстві;
б) сегмент усередині підприємства, на чолі якого знаходиться відповідальна особа, що ухвалює рішення;
в) структурний підрозділ підприємства, в межах якого встановлюється персональна відповідальність менеджера за показниками діяльності, які він повинен контролювати;
г) сегмент підприємства, керівник якого відповідає за встановлені певні контрольні показники;
д) всі відповіді вірні.
5. Релевантні витрати це -
а) майбутні витрати, які зміняться в наслідок прийнятого рішення;
б) поточні витрати, які змінюютьсяя у результаті схваленого рішення;
в) тимчасові витрати.
6. Призначення класифікації витрат на виробництво за економічним елементом витрат:
а) розрахунок собівартості одиниці конкретного виду продукції;
б) база для складання кошторису витрат на виробництво;
в) розрахунок витрат на матеріали;
г) визначення витрат на заробітну плату;
д) визначення ціни на виріб;
е) усі відповіді правильні.
7. Визначте класифікацію центрів відповідальності залежно від контрольних показників:
а) технологічні, виробничі, середньогалузеві, інвестиційні;
б) центри витрат, прибутку, виручки, інвестицій;
в) матеріальні, виробничі, управлінські, обслуговуючі.
8. Визначте класифікацію центрів відповідальності за функціональним принципом:
а) центр регулюючих витрат, центр частково регулюючих витрат, центр прибутку, центр виручки, центр інвестицій;
б) обслуговуючі, матеріальні, виробничі, управлінські, збутові центри відповідальності.
Центр доходів – це:
а) підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всю собівартість реалізованої продукції;
б) підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;
в) підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за капіталовкладення і прибутки від їх здійснення.
Центр прибутку – це:
а) структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;
б) підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за капіталовкладення і прибутки від їх здійснення;
в)структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всі фінансово-економічні показники: як за витрати так і за прибутки.
Центр інвестицій – це:
а) підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;
б) структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всі фінансово-економічні показники;
в) підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за капіталовкладення і прибутки від їх здійснення.
Центр витрат – це:
а) структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають лише за раціональне використання виробничих ресурсів, повне і своєчасне виконання виробничої програми;
б) структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всі фінансово-економічні показники: як за витрати так і за прибутки;
в) структурні підрозділи, керівники яких відповідають лише за витрати, які вони прямо контролюють;
г) структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;
д) підрозділи, що не мають кредитних, розрахункових, фінансових відносин, не закуповують засоби виробництва, не реалізують самостійно власну продукцію і не беруть участі у товарно-грошових відносинах з іншими підприємствами.
13. Оберіть, із запропонованих, матеріальні центри відповідальності:
а) відділ збуту;
б) відділ матеріально-технічного постачання;
в) бухгалтерія;
г) заводоуправління;
д) склади;
е) відділ маркетингу.
14. Оберіть, із запропонованих, збутові центри відповідальності:
а) відділ збуту;
б) бухгалтерія;
в) відділ маркетингу;
г) склади;
д) робоча їдальня.
15. Оберіть, із запропонованих, обслуговуючі центри відповідальності:
а) відділ маркетингу;
б) відділ збуту;
в) робоча їдальня;
г) юридичний відділ;
д) електропідстанція;
е) бухгалтерія.
16. Оберіть, із запропонованих, управлінські центри відповідальності:
а) бухгалтерія;
б) відділ маркетингу;
в) юридичний відділ;
г) відділ матеріально-технічного постачання;
д) заводоуправління.
17. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за мірою реагування на зміну обсягу діяльності:
а) витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності;
б) витрати, що повністю регулюються, витрати, що частково регулюються, витрати, що слабо регулюються;
в) пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати;
г) основні витрати, накладні витрати;
д) витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності.
18. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за способом віднесення на об’єкт калькулювання:
а) основні витрати, накладні витрати ;
б) пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати;
в) витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності;
г) прямі витрати, непрямі витрати;
д) змінні витрати, постійні витрати, змішані витрати.
19. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за відношенням до обсягів в діяльності підприємства:
а) змінні витрати, постійні витрати, змішані витрати;
б) основні витрати, накладні витрати ;
в) прямі витрати, непрямі витрати;
г) пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати;
д) корисні витрати, безкорисні витрати.
20. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат по відношенню до технологічного процесу:
а) корисні витрати, безкорисні витрати;
б) основні витрати, накладні витрати;
в) витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності;
г) прямі витрати, непрямі витрати;
д) пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати.
21. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за ієрархією управління:
а) основні витрати, накладні витрати ;
б) прямі витрати, непрямі витрати;
в) витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності;
г) витрати, що повністю регулюються, витрати, що частково регулюються, витрати, що слабо регулюються;
д) змінні витрати, постійні витрати, змішані витрати.
22. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за характером використання ресурсного потенціалу:
а) основні витрати, накладні витрати ;
б) змінні витрати, постійні витрати, змішані витрати;
в) корисні витрати, безкорисні витрати;
г) витрати, що повністю регулюються, витрати, що частково регулюються, витрати, що слабо регулюються;
д) витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності.
23. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за способом віднесення на об’єкт калькулювання:
а) прямі витрати, непрямі витрати;
б) основні витрати, накладні витрати ;
в) змінні витрати, постійні витрати, змішані витрати;
г) корисні витрати, безкорисні витрати;
д) пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати.
24. Оберіть визначення постійних витрат:
а) витрати, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом;
б) витрати, які не змінюються за сумою у разі зміни обсягу виробленої продукції при інших рівних умовах;
в) витрати, безпосередньо пов’язані з процесом виробництва.
25. Оберіть визначення прогресивних витрат:
а) витрати, які змінюються більш швидкими темпами ніж змінюється обсяг діяльності;
б) витрати, які змінюються залежно від зміни обсягу діяльності;
в) очікувані витрати, що беруться до уваги, зокрема альтернативні витрати.
26. Оберіть визначення дигресивних витрат:
а) витрати, пов’язані з організацією, обслуговуванням виробництва та управління ним;
б) минулі витрати, що не беруться до уваги;
в) витрати, які змінюються менш швидкими темпами ніж змінюється обсяг діяльності.
27. Оберіть із запропонованих витрати, які відносяться до постійних:
а) сировина і матеріали;
б) сплата за оренду складських приміщень;
в) паливо та енергія на технологічні цілі;
г) опалення та освітлення цехів і заводоуправління;
д) заробітна плата виробничого персоналу;
е) витрати на рекламу.
28. Оберіть із запропонованих витрати, які відносяться до змінних:
а) сировина і матеріали;
б) паливо та енергія на технологічні цілі;
в) опалення та освітлення цехів і заводоуправління;
г) заробітна плата виробничого персоналу;
д) витрати на рекламу;
е) витрати на упаковку продукції.

Терміни і поняття:
- витрати; - корисні витрати;
- аналіз балансу; - безкорисні витрати;
- надзвичайні витрати; - не релевантні витрати;
- основні витрати; - накладні витрати;
- прямі витрати; - непрямі витрати;
- змінні витрати; - постійні витрати;
- ліквідність; - дигресивні витрати;
- рентабельність; - прогресивні витрати;
- виручка; - нейтральні витрати;
- прибуток; - релевантні витрати;
- центр відповідальності; - центр витрат;
- центр виручки; - центр прибутку;
- інвестиції; - центр інвестицій.


Тема 4: Організація управлінського обліку в системі контролінгу
Рекомендована література:
основна: 1, 3, 5 – 10;
додаткова:14, 15, 17, 25, 26, 31. 33, 35, 38, 43.

Теми доповідей:
Трансформація бухгалтерського обліку.
Управлінський облік – інформаційна основа прийняття управлінських рішень.
Впровадження змішаного методу обліку витрат («директ-кост» у сполученні з «стандарт-кост»).
Контрольні запитання для самопідготовки:
Що таке управлінський облік і чим він відрізняється від фінансового? За встановленими ознаками зробіть порівняння фінансового й управлінського обліку.
Які основні завдання управлінського обліку?
Який із варіантів фінансового й управлінського обліку найбільш адекватний до сучасних умов розвитку економіки?
Надайте характеристику оперативності обліку витрат як фактор, що визначає вибір підсистеми управлінського обліку.
Визначить цілі управлінського обліку з погляду інформаційного забезпечення менеджерів різних ланок управління.
Як Ви думаєте, управлінський облік, фінансовий облік – це два види обліку або це рівні бухгалтерського обліку, що зорієнтовані на визначені групи користувачів інформації?
Дайте характеристику недолікам різних методів управлінського обліку.
Яка мета калькуляції собівартості продукції?
Що собою являють синтезовані системи обліку витрат?
В чому проявляється взаємозв’язок систем «директ-кост» і «стандарт-кост»?
Обґрунтуйте оптимальність руху інформаційних потоків в нутрі підприємства: від нижніх рівнів звітності до верхніх рівнів управління (або навпаки).

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань
«Дірект-кост» це:
а) один з методів який визначає ефективність контролю затрат;
б) один з методів обліку затрат виробництва (затрати праці, матеріалів);
в) один з методів обліку затрат по усіченій собівартості.
2. Основне завдання управлінського обліку:
а) слугувати інформаційною опорою для ухвалення управлінських рішень;
б) визначати причинно-наслідкові зв’язки виникнення проблем у виробництві;
в) слугувати процесом визначення управлінських рішень.
3. Оперативність обліку включає в себе:
а) облік в системі «стандарт-кост»;
б) облік за методом ціноутворення;
в) облік фактичних витрат.
4. До облікових джерел відносять:
а) технічну інформацію;
б) нормативні дані;
в) статистичний облік і звітність;
г) оперативний облік і звітність.
5. До поза облікових джерел відносять:
а) матеріали перевірок податковою службою;
б) нормативні дані;
в) матеріали зборів трудового колективу;
г) матеріали ревізій;
д) усі перелічені джерела.
6. Основний об’єкт аналізу управлінського обліку:
а) центри відповідальності усередині підприємства;
б) підприємство в цілому;
в) види продукції
7. Інформування зовнішніх користувачів про фінансовий стан підприємства, розрахунок податкових платежів – це ціль:
а) фінансового обліку;
б) управлінського обліку;
в) економічного обліку.
8. Під нормативними витратами розуміють:
а) скореговане середнє значеня;
б) витрати які списуються в кінці періоду;
в) відхилення витрат;
г) витрати за ряд минулих періодів.
9. Маржинальний прибуток це:
а) різниця між фактичними витратами і розрахунковими;
б) різниця між ціною і змінними витратами на одиницю продукції;
в) різниця між прибутком і змінними витратами на одиницю продукції.
10. Основні споживачі інформації управлінського обліку:
а) податкова інспекція;
б) керівники підприємства;
в) співробітники;
г) банки.
11. Корінна відмінність управлінського обліку від фінансового заключається в тому що:
а) управлінський облік спрямований на внутрішніх споживачів;
б) управлінський облік спрямований на зовнішніх споживачів;
в) управлінський облік спрямований тільки на керівництво підприємства.
12. Планову ставку змінних витрат розраховують по формулі:
а) діленням розрахункових планових витрат на фактичні витрати;
б) діленням планових змінних витрат на плановий об’єм;
в) діленням планових змінних витрат на фактичний об’єм;
г) діленням розрахункових планових витрат на планові витрати/
13. Спеціальний рахунок, через який здійснюється взаємодія управлінського та фінансового обліку це:
а) контрольний рахунок;
б) оперативний рахунок;
в) рахунок-екран.

Терміни і поняття:
- облік; - управлінський облік;
- контролінг; - фінансовий облік; індексний облік;
- систематичний облік; - економічний аналіз.
- собівартість; - фактична собівартість;
- нормативна собівартість; - повна собівартість;
- стандарт-костінг; - планова собівартість;
- директ-кост.


Тема 5. Система планування та бюджетування на підприємстві
Рекомендована література:
основна: 2, 3, 5 – 10;
додаткова: 14, 15, 17, 28, 30, 31,32, 35, 38, 44, 45.

Теми доповідей:
Проблеми й особливості складання державного бюджету.
Проблеми бюджетування на сучасних підприємствах.
Проблеми складання сімейних бюджетів в сучасних умовах соціально-економічного розвитку.
Контрольні запитання для самопідготовки:
Визначте та розкрийте зміст принципів планування.
Назвіть основні види та методи планування.
Що собою являє бюджет і які його основні цілі й завдання?
Якою є структура бюджетів на підприємстві?
Опишіть сутність бюджетів та основні етапи їх формування.
У чому полягають переваги та несподівані моменти бюджетування?
Структура системи бюджетів на підприємстві. Як формується взаємозв’язок бюджетів?
Опишіть поточні бюджети та сформулюйте їх особливості.
У чому різниця між фіксованими та гнучкими бюджетами?
Які є види фіксованих бюджетів?
Охарактеризуйте бюджетування «з нуля».
Сфери застосування різних типів бюджетів.
Визначте переваги і недоліки бюджетування.

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань
Планування – це:
а) одна з функцій управління, що спрямована на виявлення відхилень;
б) процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період та розробка командою менеджерів способів і заходів щодо досягнення таких цілей;
в) концепція ефективного управління підприємством та забезпечення тривалого його існування в умовах конкуренці.
Оберіть із запропонованих сутність принципу безперервності:
а) організація процесу розробки планів підлягає постійному перегляду, застосуванню нових методів планування;
б) необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;
в) підтримування постійної планової перспективи, формування і періодична зміна горизонту планування; взаємо погодження довго-, середньо- та короткострокових планів; своєчасне коригування перспективних і поточних планів).
Оберіть із запропонованих сутність принципу адекватності системи планування:
а) організація процесу розробки планів підлягає постійному перегляду, застосуванню нових методів планування;
б) необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;
в) підтримування постійної планової перспективи, формування і періодична зміна горизонту планування; взаємо погодження довго-, середньо- та короткострокових планів; своєчасне коригування перспективних і поточних планів).
4. Оберіть із запропонованих сутність принципу збалансованості:
а) передбачає охоплення плануванням всіх сфер діяльності підприємств, усі зміни та зворотні зв’язки в системі;
б) необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;
в) орієнтування на потреби, умови та кон’юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва, максимально повну реалізацію резервів.
5. Бюджетування «з нуля» доцільне проводити для:
а) повністю регульованих витрат;
б) частково регульованих витрат;
в) постійних витрат.
6. Бюджет виробництва:
а) визначає кількість продукції,яку має намір виготовити підприємство, виходячи з наміченого обсягу продаж і потреби в запасах готової продукції;
б) зводить воєдино витрати на матеріали, зарплату, організацію і підготовку ділянок і цехів з урахуванням зміни запасів незавершеного виробництва;
в) визначення кількості матеріалів, необхідних для виробництва запланованого обсягу продукції і кількості матеріалів, які необхідно закупити протягом планованого періоду.
7. Бюджет реалізації це:
а) прогноз майбутніх доходів;
б) прогноз збуту по видах продукції в натуральному та вартісному вираженні;
в) прогнозний баланс.
8. Бюджетування це:
а) складання і затвердження балансу доходів і витрат;
б) проведення аналізу взаємозв'язку «витрати-обсяг-прибуток»;
в) прогнозування виробничих затрат;
г) планування, яке здійснено на основі проведеного стратегічного аналізу.
Фіксований бюджет використовують для планування:
а) бюджету прибутків та збитків;
б) виробничої програми і бюджету перехідних запасів готової продукції;
в) частково регульованих витрат, які не залежать безпосередньо від обсягу випуску.
10. Гнучкий бюджет показує:
а) розміри витрат і результати за різних обсягах діяльності відповідного центру відповідальності;
б) збільшення швидкості реакції на зміни зовнішнього середовища, підвищення гнучкості підприємства;
в) забезпечення раціональності управлінського процессу.
11. У широкому розумінні бюджети розподіляються на два основних види:
а) поточний та стратегічний;
б) поточні бюджети та фінансовий план;
в) довгостроковий та короткостроковий бюджет
12. Складання бюджетів переслідує наступні цілі:
а) планування фінансово-господарської діяльності підприємства на певний період;
б) отримання прибутків;
в) завоювання частки ринку, усунення конкурентів.
13. Стосовно до вихідних даних розрізняють бюджети:
а) динамічні і статичні;
б) жорсткі і гнучкі;
в) гнучкі і статичні;
г) оперативні і зведені.
14. Залежно від рівня ділової активності розрізняють бюджети:
а) динамічні і статичні;
б) гнучкі і фіксовані;
в) гнучкі і статичні;
г) оперативні і зведені.
15. В основі кількісного обґрунтування бізнес-плану лежить бюджет:
а) продажів;
б) виробництва;
в) прибутку;
г) усі вищеперелічені бюджети.
16. Стандарти це:
а) проектні затрати на одиницю продукції;
б) проектні затрати на весь обсяг продукції;
в) норми витрачання окремих видів ресурсів;
г) нормативи витрат (за статтями затрат) на випуск продукції.
17. Стандарти у переважній більшості країн поділяються на такі види:
а) теоретичні і практичні;
б) досконалі і реальні (поточні);
в) ідеальні і реальні;
г) ефективні і дійсні.

18. Залежно від обсягу діяльності розрізняють бюджети:
а) динамічні і статичні;
б) гнучкі і фіксовані;
в) гнучкі і статичні;
г) оперативні і зведені.
19. Удосконалення стандартів полягає у їх:
а) зниженні;
б) підвищенні;
в) періодичному перегляді;
г) постійній зміні.
20. Максимально ефективними стандартами можна вважати лише:
а) поточні;
б) фіксовані;
в) теоретичні.

Терміни і поняття:
- бюджет; - державний бюджет;
- оперативний контролінг; - бюджет особи;
- поточне планування; - бюджет сім'ї;
- перспективне планування; - бюджет підприємства;
- гнучкий бюджет; - бюджет часу;
- фіксований бюджет; - бюджет маркетингу;
- бюджет «з нуля».

2 МОДУЛЬ
Тема 6. Методичний інструментарій контролінгу
Рекомендована література:
основна: 3, 5 – 10;
додаткова: 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 31,32, 35, 40, 41.

Теми доповідей:
Межі використання стратегічного контролінгу в управлінні підприємством.
Необхідність оцінки перспектив внутрішніх бізнес-проектів.
Необхідність і потреба у розробці фінансових і не фінансових показників для виміру результатів діяльності з метою уточнення стратегії підприємства.
Концепція маржинального прибутку.

Контрольні запитання для самопідготовки:
Проаналізуйте підходи щодо визначення стратегічного контролінгу.
Які основні напрямки, що характеризують систему стратегічного контролінгу.
Що собою являє модель «С-циклу»?
Визначить цілі та об'єкти стратегічного контролінгу.
Визначте роль і місце аналізу у системі стратегічного контролінгу.
Поясніть значення і послідовність процесу формування напрямів контролю і аналізу господарчої діяльності і стратегії підприємства.
Яка роль соціального аналізу щодо формування стратегії підприємства.
Що відносять до методичного інструментарію оперативного контролінгу?
Надайте характеристику методів оперативного контролінгу.
Що таке аналіз матеріальних потоків?
Охарактеризуйте функціонально-вартісний аналіз.

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань
1. Які є методи контролінгу?
а) ретроспективні і оперативні;
б) оперативні і стратегічні;
в) ретроспективні і перспективні;
г) перспективні і сучасні.
2. Здійснювати активне управління прибутком покликані методи контролінгу:
а) оперативні;
б) ретроспективні;
в) перспективні;
г) стратегічні.
3. Забезпечити довгострокове існування підприємства покликані методи контролінгу:
а) оперативні;
б) ретроспективні;
в) перспективні;
г) стратегічні.
4. Документування і стимулювання характерні для таких методів контролінгу:
а) «вузькі місця» результатів діяльності;
б) мотивація для досягнення результатів;
в) пошук та прийняття до уваги граничних величин;
г) планування результатів.
5. Шляхом ідентифікації з духом фірми і її філософією досягається:
а) контроль за результатами;
б) управління результатами;
в) планування результатів;
г) мотивація для одержання позитивного результату.
6. При побудові роботи служби інформації з метою найбільш раннього виявлення «вузьких місць» контролеру допомагають методи контролінгу:
а) оперативні;
б) ретроспективні;
в) перспективні;
г) стратегічні.
7. Використання методу нарахування комісійних з результатів у поєднанні з принципом нарахування премії за виконання планів і обліком сум покриття в розрізі клієнтів характерне для такого методу контролінгу, як:
а) планування результатів;
б) контроль за результатами;
в) управління результатами;
г) мотивація для одержання позитивного результату.
8. За основними параметрами прийняття рішень з деталізованим визначенням і аналізом порядку переваги (ранжування) товарів в умовах повного завантаження і недовантаження потужностей здійснюється:
а) аналіз результатів;
б) планування результатів;
в) управління результатами;
г) контроль за результатами.
9. Суть методу контролінгу «аналіз вузьких місць і потенціалу» полягає у:
а) виборі ключових факторів та їх застосуванні у процесі аналізу сильних і слабких сторін;
б) реалізації планів-заходів для посилення сильних сторін підприємства і ліквідації слабких сторін;
в) аналізі «вузьких місць» із складанням стратегічного балансу;
г) здійснення всіх вищеперелічених дій.
10. На основі аналізу сум покриття наростаючим підсумком планових сум покриття і ступенів покриття з одночасним аналізом планових і фактичних даних здійснюється:
а) управління результатами;
б) планування результатів;
в) аналіз результатів:
г) контроль за результатами.

Терміни і поняття:
- стратегічне планування; - аналіз розриву;
- стратегічний контролінг; - СВОТ-аналіз;
- прогнозування; - матриця БКГ;
- метод контролінгу; - матриця Мак-Кинзі;
- конкурентний аналіз; - ланцюг цінності.
- планування; - поточне планування;
- оперативний контролінг; - виробничо-фінансовий леверидж;
- метод оперативного контролінгу; - маржинальний прибуток;
- відхилення; - операційний леверидж;
- аналіз відхилень; - економічний аналіз.


Тема 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
Рекомендована література:
основна: 3, 5 – 10;
додаткова: 14, 17, 18, 21, 22, 31,32, 34, 35, 36, 40, 41, 42.

Теми доповідей:
Оцінка керування риками підприємства.
Використання аналізу беззбитковості для складання бізнес-планів підприємств.

Контрольні запитання для самопідготовки:
У чому полягає сутність та зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства?
Надайте характеристику методам стратегічної діагностики.
Що являють собою методи оперативної діагностики?
Що таке ризик? Визначить причини виникнення риків.
Які Ви знаєте методи кількісного аналізу?

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань
1. Одним з головних завдань, які слід вирішити при проведенні експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства, є:
а) комплексна оцінка господарської діяльності;
б) аналіз фінансового стану;
в) аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства;
г) усі відповіді правильні.
2. Що не має жодного відношення до позаоблікових джерел інформації, яка використовується для експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства?
а) касова книга;
б) результати перевірок податкової служби;
в) дані лабораторного контролю;
г) матеріали виробничих засідань.
3. Головною метою головною метою діагностики фінансово-господарського стану підприємства є:
а) підготовка інформації для прийняття управлінських рішень на всіх щаблях ієрархічної структури управління;
б) аналіз праці та кадрової політики;
в) перевірка планів, нормативів.
4. Оцінка очікуваного виконання плану є:
а) одним із видів завдань, які слід вирішити при проведенні експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства;
б) одним із видів цілей діагностики фінансово-господарського стану підприємства;
в) змістом експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства;
г) немає жодного відношення до експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства.
5. Аналіз життєвих циклів попиту товару є одним із головних завдань стратегії:
а) ціноутворення;
б) інвестиційної діяльності підприємства;
в) запобігання банкрутству;
г) товарної.
6. Що із наведеного нижче не відноситься до стратегії ціноутворення?
а) правила поведінки підприємства залежно від кон'юнктури ринку;
б) прийоми цінової конкуренції;
в) раннє виявлення кризових тенденцій;
г) методи оцінки цінової еластичності попиту.
7. Узагальнення усіх складників економічної стратегії, по суті, відбувається у:
а) стратегії поведінки фірми на фінансових ринках;
б) стратегії зовнішньоекономічної діяльності;
в) стратегії інвестиційної діяльності;
г) стратегії запобігання банкрутству фірми.
8. Стратегічний розрив це:
а) різниця між найоптимальнішими очікуваннями і найпростішими прогнозами підприємства;
б) різниця між бажаним станом підприємства і дійсним;
в) елемент методу стратегічної діагностики «аналізу розривів»;
г) усі відповіді правильні.
9. Найбільш розповсюдженим методом діагностики стратегічної позиції підприємства вважають:
а) SWОТ аналіз;
б) матрицю БКГ,
в) матрицю «Мак Кінсі»;
г) конкурентний аналіз;
д) усі відповіді правильні.
10. Назва SWОТ це англійська абревіатура значень:
а) сильні, слабкі сторони; можливості і загрози (небезпеки);
б) високі, низькі темпи росту; висока, низька частка ринку;
в) переваги підприємства на ринку.
11. Напрямок діяльності, коли позиції підприємства слабкі, але перспективи розвитку ринку достатньо привабливі згідно з матрицею БКГ, це:
а) «зірки»;
б) «дійні корови»;
в) «дикі кішки»;
г) «собаки».
12. Напрямок діяльності, коли слабкі позиції підприємства сполучаються з низькими темпами ринку згідно з матрицею БКГ, це:
а) «зірки»;
б) «дійні корови»;
в) «дикі кішки»;
г) «собаки».
13. Консалтинговою фірмою «Мак Кінсі» була розроблена матриця з аналогічною назвою на замовлення компанії:
а) «Форд»;
б) «Дженерал Електрик»;
в) «Міцубіші»;
г) «Тойота».
14. Метод діагностики стратегічної позиції підприємства, суть якого зводиться до своєчасного вияву ранніх ознак настання кризової ситуації, носить назву:
а) оцінка сильних і слабких сторін підприємства;
б) діагностика за слабкими сигналами;
в) ) SWОТ -аналіз;
г) матриця БКГ.
15. У матриці БКГ знаходить своє відображення:
а) ріст обсягу попиту (по горизонталі) та відносна частка на ринку (по вертикалі);
б) ріст обсягу попиту (по вертикалі) та відносна частка на ринку (по горизонталі);
в) обсяг продажів (по вертикалі) та обсяг випуску (по горизонталі);
г) обсяг продажів (по горизонталі) та обсяг випуску (по вертикалі).
16. Типи стратегічних господарських підрозділів (СГП) у відповідних стратегічних зонах господарювання (СЗГ) класифікуються у моделі БКГ на:
а) «зірки», «дійні корови», «дикі кішки», «собаки»;
б) «леви»,«тигри», «леопарди», «коти»;
в) «знак питання», «знак оклику», «двокрапка», «тире»;
г) «мурахи», «миші», «дикі свині», «лисиці».
17. Матрицю БКГ доцільно застосовувати:
а) на невеликих підприємствах, які виготовляють однорідну продукцію;
б) на середніх підприємствах, які спеціалізуються на різнорідній продукції;
в) у великих, багатогалузевих організаціях, які виготовляють різнорідну продукцію і працюють на різних ринках;
г) на малих підприємствах, які працюють на різних ринках.

Терміни і поняття:
- фінансово-господарський стан; - експертна діагностика;
- стратегічна діагностика; - метод аналогій;
- оперативна діагностика; - ризик;
- аналіз чутливості; - аналіз сценаріїв.

Рекомендована література: 1 – 8; 12; 17; 19; 24; 27.
Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів.
Рекомендована література:
основна: 3, 5 – 10;
додаткова: 12, 13, 17, 30, 31, 32, 34, 35, 40.
Контрольні запитання для самопідготовки:
У чому полягає сутність та зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства?
Надайте характеристику методам стратегічної діагностики.
Що являють собою методи оперативної діагностики?
Що таке ризик? Визначить причини виникнення риків.
Які Ви знаєте методи кількісного аналізу?
Що собою являють інвестиційні проекти на підприємстві?
Надайте характеристику критеріям інвестиційних проектів у контролінгу.
Перерахуйте етапи створення системи контролінгу інвестицій.
Що таке узагальнююча стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів?

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань
Оберіть правильне визначення інвестицій:
а) сукупність фінансових потоків, спрямованих до будь-якого суб’єкта господарювання;
б) всі види майнових, матеріальних і інтелектуальних цінностей, вкладених в об’єкти підприємницької діяльності та інші види діяльності, внаслідок чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект;
в) система грошових та інших ціннісних «ін’єкцій» в об’єкти господарської діяльності.
Інвестиційний проект-це:
а) найважливіший елемент системи контроллінгу на підприємстві;
б) довгострокове вкладення грошових і інших ресурсів з метою отримання економічної вигоди;
в) віддзеркалення всієї фінансово-господарської діяльності підприємства в ході виконання плану.
Контроллінг інвестицій вирішує наступні основні задачі:
а) аналіз методики планування інвестиційних проектів;
б) аналіз причин відхилень від плану;
в) координація процесу планування і бюджетування інвестиційних проектів;
г) контроль проекту за змістом виконаних робіт і по термінах;
д) всі відповіді вірні.
Контроллінг інвестиційних проектів характеризується рядом особливостей:
а) Контроллінг інвестицій повинен охоплювати самі різні аспекти проекту, оскільки проекти звичайно є комплексними;
б) контроллінг інвестиційних проектів орієнтований на досягнення нестратегічним контроллінгом;
в) контроллінг інвестиційних проектів орієнтований на досягнення нестратегічним контроллінгом; контроллінг оперативній діяльності здійснюється по центрах відповідальності, а контроллінг інвестиційних проектів - за проектами.
До традиційних критеріїв оцінки інвестиційних проектів відносяться:
а) чиста приведена вартість, внутрішня норма рентабельності, ануїтет.
б) рентабельність, окупність;
в) окупність, чиста приведена вартість, ануїтет.
Окупність капіталовкладень:
а) це термін, протягом якого будуть повернені капітальні вкладення у вигляді прибутку;
б) це процедура визначення сьогоднішньої вартості майбутніх грошових потоків з урахуванням чинника часу;
в) це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат.
Внутрішня норма рентабельності:
а) це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат;
б) це термін, протягом якого будуть повернені капітальні вкладення у вигляді прибутку;
в) це ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість інвестицій дорівнює нулю.
Індекс прибутковості:
це ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість інвестицій дорівнює нулю;
б) це відношення приведеної вартості всіх грошових доходів за інвестиційним проектом до приведеної вартості інвестованого капіталу;
в) це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат.
Ануїтет:
а) це відношення приведеної вартості всіх грошових доходів за інвестиційним проектом до приведеної вартості інвестованого капіталу;
б) це послідовність однакових грошових потоків, що регулярно повторюються;
в) приведена вартість грошових потоків оцінюваного проекту.
10. Відношенням прибутку, що очікується від реалізації проекту, до суми капіталовкладень визначається:
а) окупність капіталовкладень;
б) рентабельність капіталовкладень;
в) приведена окупність;
г) чиста приведена вартість.
11. Головне завдання контролінгу інвестицій зводиться до:
а) досягнення цілей підприємства у сфері фінансової діяльності;
б) виявлення відхилень від плану;
в) координації процесу планування і бюджетування інвестиційних проектів;
г) правильна відповідь відсутня.
12. Точки зору стосовно того, що слід розрізняти такі види інвестиційного контролінгу як стратегічний, поточний і оперативний. притримується:
а) А. С. Музиченко;
б) В. Г. Федоренко;
в) І.О. Бланк та Н.М. Гуляєва;
г) В. В. Бочаров,

Терміни і поняття:
- контролінг; - інвестиції;
- окупність капіталовкладень; - інвестиційна діяльність;
- стратегічні інвестиційні проекти; - інвестиційні проекти;
- тактичні інвестиційні проекти.


Тема 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень
Рекомендована література:
основна: 3, 5 – 10;
додаткова: 11, 13, 17, 24, 30, 32, 35, 40, 44.

Теми доповідей:
Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень.
Зарубіжний та вітчизняний досвід прийняття і забезпечення реалізації управлінських рішень.

Контрольні запитання для самопідготовки:
1. Що Ви розумієте під прийняттям управлінського рішення?
2. За якими ознаками класифікують управлінські рішення?
3. Яка роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень?
4. Які Ви знаєте підходи до прийняття управлінських рішень?
5. Охарактеризуйте стадії процесу прийняття управлінських рішень.
6. Які фактори впливають на прийняття управлінських рішень?
7. Які вимоги висуваються до критеріїв прийняття управлінських рішень?
8. Назвіть загальні критерії прийняття управлінських рішень.
9. Що саме визначає і впливає на якість управлінського рішення?
10. Якими критеріями користуються при прийнятті рішень стосовно обсягу і структури випуску продукції?
11. Які критерії прийняття управлінських рішень типу «виробляти» чи «купувати»?
12. Які застосовуються критерії у прогресі прийняття рішення при визначенні нижньої межі ціни на продукцію?
13. Які критерії прийняття рішень при ціноутворенні?
14. Якими критеріями слід користуватися при прийнятті рішень в управлінні матеріальними потоками на підприємстві?
15. Яких вимог слід дотримуватися з метою забезпечення високої якості управлінських рішень ?
16. Які є спільні й відмінні риси в системі управління на основі японського і сучасного українського менеджменту?
17. У чому полягає особливість німецької школи прийняття управлінських рішень?

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань
1. Згідно з класифікаційною ознакою «метод розробки рішення» рішення групують на:
а) одноособові, колегіальні;
б) формалізовані, і неформалізовані;
в) традиційні, нетрадиційні;
г) коригуючі, некоригуючі.
2. Рішення, які неодноразово зустрічалися раніше в практиці управління, коли необхідно лише зробити вибір з декількох альтернатив називаються:
а) традиційними;
б) нетрадиційними;
в) детермінованими;
г) локальними.
3. До якої класифікаційної ознаки відносяться перспективні рішення (виробництво нового продукту, відкриття філії банку у певних регіонах):
а) за сферою охоплення;
б) за рівнем прийняття;
в) за тривалістю дій;
г) за характером вирішуваних проблем організацією.
4. За способом прийняття рішення бувають:
а) раціональні;
б) компромісні;
в) колегіальні;
г) одноособові.
5. За способом обґрунтування рішення бувають:
а) раціональні;
б) компромісні;
в) колегіальні;
г) одноособові.
6. Перспективно-стратегічні рішення це рішення, які:
а) регламентують проходження трудового процесу, стимулюють підвищення продуктивності праці, пов'язані з упровадженням господарського розрахунку;
б) пов'язані з відкриттям нових підприємств, укрупненням, роздробленням, спеціалізацією, реконструкцією інфраструктури, освоєнням нових проектів.
в) пов'язані з оснащеністю технікою, вдосконаленням технології, підтриманням технічних засобів у робочому стані;
г) пов'язані з регулюванням робочих процесів, коригуванням розпоряджень, координацією дій різних підрозділів, окремих працівників.
7. Автором постулатів принципу обмеженої раціональності є:
а) М. Портер;
б) І. Ансофф;
в) Пітерс і Уотенмен;
г) Г. Саймон.
8. Автором постулатів принципу ефективного управління є:
а) М. Портер;
б) І. Ансофф;
в) Пітерс і Уотенмен;
г) Г. Саймон.
9. Постулати принципу ефективного управління ґрунтуються на:
а) впливі свідомості людини і людських відносин на процес прийняття рішень;
б) тому, що «абсолютної раціональності» не буває;
в) тому, що зайва раціональність сковує інновації, призводить до переоцінки значимості фінансів, не враховує неекономічні цілі підприємства;
г) тому, що існує стійка, повна і несуперечлива система переваг, що робить вибір між альтернативами однозначним.
10. Теорія політичної взаємодії:
а) підкреслює, що складність і динамічний характер внутрішнього і зовнішнього середовищ будь-якого підприємства в поєднанні з недостатністю інформації і досвіду перетворюють процес прийняття управлінських рішень у процес безупинного навчання для керівника і всього колективу підприємства;
б) вказує на те, що в прийнятті управлінських рішень виявляється поводження колективу співробітників як єдиного цілого;
в) вивчає процес прийняття управлінських рішень з погляду балансу сил та інтересів різних груп усередині колективу підприємства і в зовнішньому середовищі;
г) включає в себе усе вищеперелічене.

Терміни і поняття:
управлінське рішення;
запрограмовані та незапрограмовані рішення;
витрати збереження запасів;
завантаженість потужностей;
собівартість цін.
6. Навчальні завдання для індивідуальної роботи студентів

Індивідуальні завдання з курсу «Контролінг» утворюють систему, яка відображає послідовність вивчення курсу, а також має забезпечити поєднання теоретичних знань із практичними аспектами.
Виконання завдань відбувається за спеціально розробленими алгоритмами, які доводяться до відома студентів, відпрацьовуються під час аудиторних занять, та консультацій.
Результати індивідуальної роботи представляються у письмовому варіанті та обговорюються в процесі індивідуальних та колективних консультацій, семінарів.
Завдання потрібно писати на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297мм).
Текст необхідно писати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - 25мм, правий - 10 мм, верхній - 20мм, нижній - 20мм.
Кожну тему індивідуальної роботи слід починати з нової сторінки.

Зміст індивідуальних завдань

Тема завдання
Форма контролю
Строк здачі

1
Класифікація витрат в залежності від зміни обсягів виробництва і точки беззбитковості для одного продукту.
Індивідуальний захист
6-7 тиждень

2
Методи оцінки інвестиційних проектів
Індивідуальний захист
15-16 тижденьТема. Класифікація витрат в залежності від зміни обсягів виробництва і точки беззбитковості для одного продукту
Варіанти індивідуальних завдань
За Вашим варіантом згідно номеру в журналі необхідно визначити:
1. Скільки одиниць продукції Q (в натуральному та ціновому виразі) необхідно продати, щоб покрити всі затрати? Побудувати графік.
2. Знайти прибуток, якщо обсяг виробництва збільшиться на – ЗО.
3. Яким буде прибуток, якщо постійні витрати зростуть на - ЗП
4. Скільки одиниць продукції необхідно продати щоб отримати прибуток – ПП (грн.)
5. Якою повинна бути ціна, для того щоб продавши – НО(шт..) одиниць продукції, щоб отримати прибуток – 75000грн..?
6. Визначити запас фінансової міцності, у кожній з 5-и попередніх ситуацій
Проаналізувати отримані результати.
Вихідні дані:
Обсяг реалізації у ціновому виразі – ОР (грн..)
Змінні витрати –ЗВ (грн..)
Постійні витрати –ПВ (грн..)
Ціна одиниці продукції – ЦО (грн..)

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант№
ОР
ЗВ
ПВ
ЦО
ЗО
ЗП
ПП
НО

1
290000
160000
87000
250
10%
20%
110000
1500

2
288000
139000
79000
243
10%
14%
85000
1230

3
299000
140000
74000
252
8%
19%
101000
1120

4
263000
152000
70000
245
12%
14%
107000
1000

5
273000
142000
56000
260
12%
16%
95000
1310

6
259000
153000
57000
243
6%
14%
88000
1000

7
265000
153000
71000
254
8%
10%
108000
1140

8
267000
152000
64000
241
14%
13%
104000
1130

9
267000
150000
78000
263
5%
15%
101000
1200

10
251000
143000
77000
253
5%
13%
107000
1050

11
270000
151000
78000
257
5%
10%
105000
1290

12
251000
137000
69000
255
7%
16%
105000
1230

13
270000
144000
67000
251
10%
15%
87000
1390

14
288000
155000
70000
254
9%
18%
101000
1070

15
276000
130000
77000
246
10%
14%
88000
1020

16
293000
145000
66000
243
5%
11%
101000
1150

17
263000
152000
77000
235
11%
17%
108000
1050

18
264000
159000
59000
264
11%
16%
109000
1180

19
277000
140000
72000
255
10%
14%
94000
1040

20
253000
150000
79000
252
11%
16%
94000
1060

21
265000
147000
77000
260
8%
11%
109000
1180

22
279000
137000
75000
257
7%
18%
91000
1140

23
269000
147000
62000
241
12%
11%
92000
1250

24
263000
148000
69000
243
11%
10%
82000
1280

25
258000
135000
64000
242
11%
14%
93000
1040

26
265000
131000
55000
240
5%
18%
91000
1040

27
279000
133000
69000
246
7%
15%
87000
1300

28
289000
144000
70000
239
11%
18%
98000
1070

29
251000
138000
73000
260
10%
18%
105000
1350

30
255000
145000
56000
254
12%
11%
98000
1190


Приклад
Дано:
Постійні витрати=87000
Змінні витрати=160000
Ціна одиниці=250
Кількість одиниць=1160

Розв’язання:
1. Обсяг реалізації у ціновому виразі – ОР (грн..)=кількість * ціну одиниці
1160*250=290000 грн.
Прибуток = 290000-(160000 + 87000) = 53000 грн.
Скільки одиниць продукції (Q в натуральному та ціновому виразі) необхідно продати, щоб покрити всі затрати?
В натуральному виразі Q = постійні витрати / (ціна одиниці – затрати на одиницю)
Затрати на одиницю продукції = змінні витрати / кількість = 160000 / 1160 = 137,93
Q= 87000 / (250-137,93)=776,3 штук
Тобто, нам необхідно продати 776,3 одиниці продукції, щоб покрити всі витрати
В ціновому виразі: Тмин = постійні витрати / (1- змінні витрати / обсяг реалізації)
Тмин = 87000/(1-160000/290000)=194000 грн.
Тобто, щоб покрити всі затрати нам необхідно продати продукції на суму 193333 грн.
Запас фінансової міцності = (Обсяг реалізації – точка беззбитковості) / Обсяг реалізації * 100%
Запас фінансової міцності(1)=(290000 - 194000) / 290000 * 100% = 33%


13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Знайти прибуток, якщо обсяг виробництва збільшиться на – 25%.
обсяг виробництва=1160*1,25=1450
Обсяг реалізації у ціновому виразі – ОР (грн..)=кількість * ціну одиниці
1450*250=362500 грн.
Прибуток = Обсяг реалізації – сума всіх витрат
Постійні витрати = 87000 грн.
Змінні витрати = затрати на одиницю продукції * на новий обсяг = 137,93 * 1450 =
362500-(87000 + 200000) = 75000 грн. збільшився на 41%
Прибуток = 75000 грн.
В ціновому виразі: Тмин = постійні витрати / (1- змінні витрати / обсяг реалізації)
Тмин = 87000/(1-200000/362500)=194000 грн.
Запас фінансової міцності(2)=(362500 - 194000) / 362500 * 100% = 46%

Яким буде прибуток, якщо постійні витрати зростуть на – 15%
Прибуток = 290000-(160000 + (87000*1,15)) = 29950 грн. зменшиться на 43,5%
В ціновому виразі: Тмин = постійні витрати / (1- змінні витрати / обсяг реалізації)
Тмин = 100050/(1-160000/290000)=222333 грн.
Запас фінансової міцності(3)=(290000 - 222333) / 290000 * 100% = 23%

4. Скільки одиниць продукції необхідно продати щоб отримати прибуток – 110000 (грн.)
Q= (87000 + 110000) / (250-137,93)=1757 штук
Необхідно продати 1757 штук.
Обсяг реалізації у ціновому виразі – ОР (грн..)=кількість * ціну одиниці
1757*250=439250 грн.
Запас фінансової міцності(4)=( 439250 - 194000) / 439250 * 100% = 56%

5. Якою повинна бути ціна, для того щоб продавши – 1200(шт..) одиниць продукції, щоб отримати прибуток – 75000грн..?
Виручка = Постійні витрати + змінні витрати +прибуток
1200 * Х = 87000 + (137,93 * 1200) + 75000
Х = 272,93 грн.
Ціна повинна бути 272,93 грн.
В ціновому виразі: Тмин = постійні витрати / (1- змінні витрати / обсяг реалізації)
Тмин = 87000/(1-165516/327516)=174000 грн.
Запас фінансової міцності(5)=(327516 - 174000) / 327516 * 100% = 47%

6. Визначити запас фінансової міцності, у кожній з 5-и попередніх ситуацій
Проаналізувати отримані результати.
Запас фінансової міцності(1)=(290000 - 194000) / 290000 * 100% = 33%
Запас фінансової міцності(2)=(362500 - 194000) / 362500 * 100% = 46%
Запас фінансової міцності(3)=(290000 - 222333) / 290000 * 100% = 23%
Запас фінансової міцності(4)=( 439250 - 194000) / 439250 * 100% = 56%
Запас фінансової міцності(5)=(327516 - 174000) / 327516 * 100% = 47%

Запас фінансової міцності - один з показників, що підприємство повинне враховувати при формуванні своєї стратегії.
Якщо підприємство має "достатній" запас фінансової міцності, то його стратегія може полягати в інвестуванні засобів у виробництво, в кадри, в освоєння нових ринків і нових видів продукції, в інші види діяльності, цінні папери і т.д.
Якщо підприємство має дуже невеликий запас фінансової міцності, то його стратегія буде полягати у твердому контролі за витратами й оптимізацією всієї діяльності. Для такого підприємства не бажано займатися інвестиційними проектами, але, якщо це необхідно, потрібно ретельно оцінювати останні з погляду окупності (позитивності грошового потоку), тому що в цьому випадку підприємство йде на визначений ризик (обсяг продажів занадто близький до рівня беззбитковості).
Розрахувавши запас фінансової міцності у 5-и попередніх ситуаціях бачимо, що в четвертому випадку показник найвищий, у цьому випадку підприємство може інвестувати свої кошти в освоєння нових ринків і нових видів продукції, в інші види діяльності, цінні папери і т.д. А в третьому випадку показник відносно низький, тому підприємство повинне зайнятися оптимізацією всієї діяльності підприємства.

Питання для контролю
Поняття «постійні витрати», приклади, графічне зображення;
Поняття «змінні витрати», приклади, графічне зображення;
Поняття «умовнопостійних витрати», приклади, графічне зображення;
Сутність поняття «вкладу на покриття»;
Запас фінансової міцності. Як підприємство повинне враховувати запас фінансової міцності?
основні витрати, накладні витрати;
прямі витрати, непрямі витрати;
релевантні витрати, нерелевантні витрати;
корисні витрати, безкорисні витрати.


Тема. Методи оцінки інвестиційних проектів
Варіанти індивідуальних завдань
За Вашим варіантом згідно номеру в журналі необхідно визначити:
Період окупності проектів
Дисконтований період окупності проектів
чисту теперішню вартість проектів.
внутрішню ставку доходу проектів
Індекс прибутковості

Вихідні дані:
Сподівані потоки чистих доходів, або інвестиційні видатки - (СF);
Ставка дисконту для обох проектів прийнята на рівні - r.
Варіанти індивідуальних завдань
Варі-
ант №
Проект А(СF)
Проект ВCF)2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
r%

1
-2100
260
440
760
1140
-1900
1100
1500
1380
300
16

2
-2000
320
680
880
420
-2150
380
680
780
660
14

3
-1700
320
620
640
900
-1200
260
680
1380
420
13

4
-2300
200
680
1380
540
-1390
740
440
1260
1020
7

5
-1900
260
440
1360
540
-2150
680
560
420
660
12

6
-2200
200
380
1480
900
-2150
680
200
1140
300
10

7
-2000
680
200
1360
540
-1960
560
740
1260
660
11

8
-2100
320
260
640
1140
-2720
260
560
1380
780
11

9
-1900
380
620
880
660
-1200
320
740
660
300
9

10
-2000
320
680
520
1140
-2720
680
740
420
300
10

11
-2400
200
740
1000
420
-2530
560
440
900
540
15

12
-1500
380
380
640
900
-2150
200
500
1020
660
10


Варі-
ант №
Проект А(СF)
Проект ВCF)2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
r%

13
-1700
440
440
640
1380
-2720
260
680
540
780
12

14
-1700
200
620
760
1140
-2720
380
380
540
780
8

15
-2200
560
200
400
900
-1390
320
740
420
1020
13

16
-1600
680
620
880
420
-2340
680
740
300
300
12

17
-1900
560
620
640
1380
-2150
560
680
540
900
13

18
-1600
200
680
520
1020
-2910
560
200
1260
300
8

19
-1700
560
200
400
660
-1200
320
560
900
420
8

20
-1700
200
440
1120
660
-1390
500
260
300
1020
8

21
-2000
740
620
1480
1260
-1390
380
320
1260
540
11

22
-1600
620
560
400
1140
-2530
680
380
1020
1140
11

23
-1500
260
260
880
1140
-1580
620
200
1140
1380
13

24
-2000
500
560
640
540
-1390
320
200
1020
300
12

25
-1700
380
320
520
900
-1770
680
560
780
1380
15

26
-2300
380
680
880
660
-1200
200
320
780
420
9

27
-1800
620
260
1000
1020
-2150
620
260
300
660
8

28
-2400
200
740
1480
540
-1580
440
740
540
1260
9

29
-1900
680
560
400
900
-1960
560
440
1260
1380
14

30
-2300
680
200
640
660
-2150
500
260
420
1140
14


Приклад
Фірма зважує доцільність реалізації двох інвестиційних проектів А і В. Сподівані потоки чистих доходів (СF,) в t-й рік (у млн грн.) наведені у табл.1.
Таблиця 1.

РІК (t)
Проект А (СF,)
Проект В (СF,)

0
-2000
-2000

І
1000
200

2
800
600

3
600
800

4
200
1200


Тут від'ємні величини являють собою від'ємні доходи або інвестиційні видатки (затрати).
Ставка дисконту прийнята на рівні 10 %, (r-=0,1), для обох випадків.
Визначити:
Період окупності проектів
Дисконтований період окупності проектів
Чисту теперішню вартість проектів.
Внутрішню ставку доходу проектів
Індекс прибутковості

Розв’язання:
Період окупності інвестицій це кількість років, що необхідна для компенсації видатків, вкладених у реалізацію проекту, доходами, одержаними за період його експлуатації. Серед розглядуваних варіантів інвестування найбільш ефективним буде той варіант, для котрого період окупності інвестицій є найкоротшим.
Повернення інвестиційних видатків для проекту А настане через 2,33 роки, а для проекту В через 3,33 роки.
Отже, з точки зору критерію щодо періоду окупності інвестицій бачимо, що варіант А є більш ефективним, ніж варіант В, і його слід прийняти до реалізації в першу чергу.
2. Період окупності, обчислений на базі дисконтованої величини потоку доходів (в грошовій формі), тобто з урахуванням вартості грошей у часі, ризику та інфляції, дає більш реальні дані щодо періоду окупності інвестицій.
РІК (t)
Проект А дисконтований(СF,)
Проект В дисконтований (СF,)

0
-2000
-2000

І
909
192

2
661
496

3
451
601

4
137
820


Період окупності інвестицій становить (якщо брати дисконтовані величини): для проекту А 2,95 років; для проекту В 3,88 років.
У цьому випадку оцінка за критерієм окупності інвестицій буде на користь проекту А.
3. Чиста теперішня вартість дозволяє враховувати чинник часу і збігається з інтересами власників компаній. Якщо теперішня вартість інвестиційного проекту є додатньою, то можливе зростання вартості фірми і внаслідок цього зростання майбутнього становища, який посідають власники фірми.
Теперішню вартість інвестиційних проектів обчислюють за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415,

де NPVчиста теперішня (поточна) вартість; CF, чистий потік доходів (видатків) у t-му році; Ткількість розрахункових років; r норма (ставка) дисконту (з урахуванням ризиків та інфляції).
Для проекту А:
NPvA=13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415=
- 2000 + 909 + 661 + 451 + 137=158 млн грн..
Для проекту B:
NPvB=13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415=
- 2000 + 192 + 496 + 601 + 820=99 млн грн..

Для обох варіантів одержані величини є додатніми, тобто обидва інвестиційні проекти призведуть до зростання вартості фірми. Якщо існують можливості щодо реалізації як проекту А, так і проекту В, то вони повинні бути залучені до інвестиційної програми фірми. Якщо ж є можливість до реалізації лише одного інвестиційного проекту фірми, то доцільно обрати проект А, бо з ним пов'язана більша величина приросту вартості фірми.
4. Внутрішня ставка доходу це така норма відсотка, за якої теперішня вартість розглядуваного інвестиційного проекту дорівнює нулеві. Тобто внутрішня норма доходу є така норма дисконту (r), котра зрівнює дисконтований потік доходів з величиною інвестиційних витрат, за якої виконується умова
13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415=0
де IRR внутрішня норма доходу.
Згідно з цим критерієм до реалізації повинні бути допущені всі ті проекти, де розмір внутрішньої ставки доходу є більшим, ніж вартість капіталу, необхідного для фінансування цих інвестиційних проектів.
Для проекту А:
NPvA=13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415=0
Використовуючи один із методів наближених обчислень, наприклад метод січних, одержимо IRRA
· 14,5 %;
Для проекту B: IRRB
· 12,0 %.
NPvB=13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415=0
Одержані оцінки IRRA > IRRB свідчать, що більш ефективним щодо цього критерію є проект А. Цей результат збігається в даному випадку з результатами оцінювання інвестиційних проектів А та В, що одержаний на базі показника теперішньої вартості.
5. Індекс прибутковості це показник, що дозволяє оцінювати ефективність розглянутих інвестиційних проектів він виражається як відношення теперішньої вартості потоків доходів, що будуть одержані, до теперішньої вартості потоку затрат, що необхідні для реалізації цього проекту, тобто
13 EMBED Equation.3 1415
KP= _________
13 EMBED Equation.3 1415
де КРіндекс прибутковості; СІFпотік грошових доходів, що можуть бути отримані у випадку реалізації проекту (складається з прибутків та амортизаційних відрахунків); СОF затрати, необхідні для реалізації інвестиційного проекту; Трозглядуваний період часу (роки); r норма дисконту з урахуванням ризиків.

13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415
KPA= ____________________=1,07%
13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415+13 EMBED Equation.3 1415
KPB= ____________________=1,04%
13 EMBED Equation.3 1415
Отже, обидва розглядувані інвестиційні проекти є ефективними з точки зору показника індексу прибутковості. Якщо є така можливість, то обидва проекти можуть бути залученими до інвестиційної програми фірми, якщо ж ці проекти один одного взаємно вилучають, то для реалізації доцільно прийняти проект А, бо КРA > КРВ.

Питання для контролю
Особливість контролінгу інвестиційних проектів;
Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу.;
Система економічних розрахунків яка використовується в контролінгу інвестиційних проектів;
чистий потік грошових засобів;
період окупності інвестицій;
чиста теперішня вартість;
внутрішня ставка доходу;
індекс прибутковості.

Завдання студентів заочної форми навчання

Варіант 1
Сутність, задачі та основна мета контролінгу.
Сутність бюджетів та основні етапи їх формування.
Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за способом віднесення на об’єкт калькулювання:
а. основні витрати, накладні витрати ;
б. пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати;
в. витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності;
г. прямі витрати, непрямі витрати;
д. змінні витрати, постійні витрати, змішані витрати.
Під нормативними витратами розуміють:
а. скореговане середнє значення;
б. витрати які списуються в кінці періоду;
в. відхилення витрат;
г. витрати за ряд минулих періодів.
Матриця БКГ як метод стратегічного контролінгу.
Задача:
Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)
Рік
0*
1
2
3
4
Проект А
(10 000)
5 000
4 000
3 000
1 000
Проект В
(10 000)
1 000
3 000
4 000
6 000

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.
Обчислити окупність проектів.

Варіант 2
Причини виникнення та основні етапи становлення контролінгу.
2. Бюджетування як елемент контролінгу. У чому полягають переваги та несподівані моменти бюджетування.
3.Інвестиційний проект-це:
а. найважливіший елемент системи контролінгу на підприємстві;
б. довгострокове вкладення грошових і інших ресурсів з метою отримання економічної вигоди;
в. віддзеркалення всієї фінансово-господарської діяльності підприємства в ході виконання плану.
Суб’єкт контролінгу –
а. орган управління, який займає важливе місце у циклі управління підприємством;
б. орган, який доцільно використовує інформацію, необхідної менеджерам у процесі управління підприємством;
в. структурний підрозділ, який займає важливе місце у фінансово-економічній структурі підприємства.
« Дірект-кост» це:
а. один з методів який визначає ефективність контролю затрат;
б. один з методів обліку затрат виробництва (затрати праці, матеріалів);
в. один з методів обліку затрат по усіченій собівартості.
6.Задача:
Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)
Рік
0*
1
2
3
4
Проект А
(10 000)
5 000
4 000
3 000
1 000
Проект В
(10 000)
1 000
3 000
4 000
6 000

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.
r=0,1 Обчислити дисконтований період окупності проектів.
Варіант 3
Основні функції контролінгу.
Класифікація витрат – як засіб для вирішення задач управління підприємством.
Оберіть із запропонованих варіантів сутність американського напряму контролінгу:
а. планування, бюджетування, спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція, інформаційне забезпечення, але головним завданням є точне визначення й управління собівартістю продукції;
б. акцент ставиться на спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція.
Інформаційні потоки це:
а. сукупність фізичних переміщень інформації, яка дає можливість здійснити будь-який процес, реалізувати будь-яке рішення;
б. сума потоків інформації, яка дозволяє підприємству вести фінансово-господарську діяльність.
в. фізичне переміщення інформації від одного співробітника підприємства до іншого або від одного підрозділу до іншого;
Основне завдання управлінського обліку:
а. слугувати інформаційною опорою для ухвалення управлінських рішень;
б. визначати причинно-наслідкові зв’язки виникнення проблем у виробництві;
в. слугувати процесом визначення управлінських рішень.
6. Задача:
Розрахувати за даними абсолютну економічну ефективність капіталовкладень в електронну промисловість і виявити їх економічну доцільність, якщо в електронній промисловості Ен = 0,2.
Показники:
обсяг капіталовкладень в галузь на 1998 – 2002 рр. – 3000 млн. грн.;
обсяг чистої продукції за 1993 – 1997 рр. – 1000 млн. грн.;
Обсяг чистої продукції за1998 – 2002 рр. – 1540 млн. грн.

Варіант 4
Сутність інтеграції контролінгу в управлінні підприємством.
Бюджет як економічна категорія. Поняття бюджету, цілі і задачі бюджетів. Сфери застосування різних типів бюджетів.
Оберіть, із запропонованих, матеріальні центри відповідальності:
а. відділ збуту;
б. відділ матеріально-технічного постачання;
в. бухгалтерія;
г. заводоуправління;
д. склади;
е. відділ маркетингу.
Маржинальний прибуток це:
а. різниця між фактичними витратами і розрахунковими;
б. різниця між ціною і змінними витратами на одиницю продукції;
в. різниця між прибутком і змінними витратами на одиницю продукції.
Теоретичною базою для фінансового обліку є:
а. економічна теорія;
б. нормативні акти;
в. технічна інформація;
Задача:
Скільки одиниць продукції необхідно продати, щоб покрити всі затрати?
Дано:
Змінні витрати на одиницю – 140грн.
Постійні витрати – 276 000грн.
Ціна одиниці продукції – 230грн.

Варіант 5
1. Основні концепції та напрями контролінгу.
2. У чому різниця між фіксованими та гнучкими бюджетами?
3. Сутність системи контролінгу:
а. визначення основних напрямків діяльності підприємства, розробка управлінських рішень, їх ухвалення та експертиза з метою ефективного управління підприємством та створення оптимальних прогнозних планів;
б. синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування, реалізація яких забезпечує розробку альтернативних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства.
Оберіть із запропонованих витрати, які відносяться до постійних:
а. сировина і матеріали;
б. сплата за оренду складських приміщень;
в. паливо та енергія на технологічні цілі;
г. опалення та освітлення цехів і заводоуправління;
д. заробітна плата виробничого персоналу;
е. витрати на рекламу.
є. витрати на упаковку продукції.
Бюджет загально-виробничих витрат і бюджет цехової собівартості.
Задача:
Дано:
Обсяг реалізації у ціновому виразі – 200 000 грн.
Витрати на одиницю продукції – 180грн.
Постійні витрати – 95 000грн.
Ціна одиниці продукції – 300грн.
1.Знайти точку беззбитковості.
2.Знайти точку беззбитковості, якщо постійні витрати збільшаться на 20%.

Варіант 6
1. Сутність, характерні риси та особливості контролінгу в управлінні підприємством в умовах ринку.
Структура системи бюджетів на підприємстві. Як формується взаємозв’язок бюджетів?
Контролінг включає такі основні аспекти:
а. стратегічний;
б. ситуативний;
в. періодичний;
г. оперативний;
д. правильна відповідь: а), в), г);
е. правильна відповідь: а), б), г).
Оберіть із запропонованих сутність принципу збалансованості:
а. передбачає охоплення плануванням всіх сфер діяльності підприємств, усі зміни та зворотні зв’язки в системі;
б. необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;
в. орієнтування на потреби, умови та кон’юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва, максимально повну реалізацію резервів.
Метод 635 в оперативному контролінгу.
Задача:
Визначити найбільш ефективний варіант будівництва промислового об'єкта по зведеним витратам. Нормативний коефіцієнт порівнянної ефективності Ен = 0,17.
Вихідні дані для розрахунків:
річний обсяг виробництва, тис. шт.
1 вар. - 300; 2 вар.-600; 3 вар. - 550.
капітальні вкладення, млн. грн.
1 вар. - 7,2; 2 вар. - 11,5; 3 вар.-14,1.
повна собівартість одиниці продукції, грн.
1 вар.- 8,0; 2 вар.-9,0; 3 вар. - 7,0.

Варіант 7
1. Роль контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями управління.
2. Бюджет реалізації і бюджет виробництва.
3. Четвертий етап створення системи контролінгу інвестицій:
а. вибір критерію досягнення мети проекту;
б. розробка критеріїв досягнення цілей і підконтрольних показників для кожного центру відповідальності з урахуванням можливостей і повноважень менеджерів таких центрів;
в. опрацьовування організаційних сторін контролінгу інвестицій і перш за все організаційних аспектів моніторингу і контролю;
г. вибір і обґрунтування інвестиційного проекту відповідно до цілей і стратегії підприємства;
д. розробка і упровадження системи документообігу, дозволяючої здійснювати разом з подальшим попередній і поточний контроль за відхиленнями.
4. Призначення класифікації витрат на виробництво за економічним елементом витрат:
а. розрахунок собівартості одиниці конкретного виду продукції;
б. база для складання кошторису витрат на виробництво;
в. розрахунок витрат на матеріали;
г. визначення витрат на заробітну плату;
д. визначення ціни на виріб;
е. усі відповіді правильні.
5. Основний об’єкт аналізу управлінського обліку:
а. центри відповідальності усередині підприємства;
б. підприємство в цілому;
в. види продукції.
6. Задача:
Для покращення якості продукції діючі основні фонди підприємства вартістю 1520 тис. грн. Були доповнені новими на 237,6 тис. грн. До впровадження нового обладнання собівартість одного вибору склала 5,6 грн., оптова ціна підприємства – 7,2 грн. Після покращення якості відповідно: 6,0 грн. І 7,8 грн. За рік планується виготовити 220 тис. виробів.
Визначити економію і додатковий прибуток, отриманий у результаті підвищення якості виробів і строк окупності додаткових капітальних вкладень.

Варіант 8
1. Сутність, мета та основні інструменти стратегічного контролінгу.
2. Бюджет потреби в матеріалах.
3.П’ятий етап створення системи контролінгу інвестицій:
а. вибір критерію досягнення мети проекту;
б. розробка критеріїв досягнення цілей і підконтрольних показників для кожного центру відповідальності з урахуванням можливостей і повноважень менеджерів таких центрів;
в. опрацьовування організаційних сторін контролінгу інвестицій і перш за все організаційних аспектів моніторингу і контролю;
г. вибір і обґрунтування інвестиційного проекту відповідно до цілей і стратегії підприємства;
д. розробка і упровадження системи документообігу, дозволяючої здійснювати разом з подальшим попередній і поточний контроль за відхиленнями.
4.Визначте класифікацію центрів відповідальності залежно від контрольних показників:
а. технологічні, виробничі, середньогалузеві, інвестиційні;
б. центри витрат, прибутку, виручки, інвестицій;
в. матеріальні, виробничі, управлінські, обслуговуючі.
5.Інформування зовнішніх користувачів про фінансовий стан підприємства, розрахунок податкових платежів – це ціль:
а. фінансового обліку;
б. управлінського обліку.
6.Задача: Визначити найбільш ефективний варіант будівництва промислового об'єкта по зведеним витратам. Нормативний коефіцієнт порівнянної ефективності Ен = 0,17.
Вихідні дані для розрахунків:
річний обсяг виробництва, тис. шт.
1 вар. - 300; 2 вар.-600; 3 вар. - 550.
капітальні вкладення, млн. грн.
1 вар. - 7,2; 2 вар. - 11,5; 3 вар.-14,1.
повна собівартість одиниці продукції, грн.
1 вар.- 8,0; 2 вар.-9,0; 3 вар. - 7,0.
Варіант 9
1.Сутність, мета та основні інструменти оперативного контролінгу.
2. Бюджет прямих витрат на оплату праці.
3. Виконання яких функцій забезпечує контролінг?
а. спонукання працівників підприємства щодо підвищення продуктивності праці, попередній та поточний контроль всіх виробничих процесів;
б. створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління підприємством, інформаційна і консультативна підтримка ухвалення управлінських рішень.
4. Оберіть з перелічених посаду, що відповідає таким наведеним ознакам:
кваліфікований фахівець з відділу автоматизації, детально знаючий документообіг на підприємстві і здатний поставити завдання автоматизації контролінгової роботи.
а. керівника служби контролінгу;
б. контролера-куратора цехів;
в. контролера-фахівця з управлінського обліку;
г. контролера-фахівця з інформаційних систем.
5.Під нормативними витратами розуміють:
а. скореговане середнє значеня;
б. витрати, які списуються в кінці періоду;
в. відхилення витрат;
г. витрати минулих періодів.
6. Задача:
Розрахувати за даними абсолютну економічну ефективність капіталовкладень в електронну промисловість і виявити їх економічну доцільність, якщо в електронній промисловості Ен = 0,2.
Показники:
обсяг капіталовкладень в галузь на 1998 – 2002 рр. – 3000 млн. грн.;
обсяг чистої продукції за 1993 – 1997 рр. – 1000 млн. грн.;
Обсяг чистої продукції за1998 – 2002 рр. – 1540 млн. грн.

Варіант 10
1.Надайте порівняльну характеристику оперативного і стратегічного контролінгу.
2.Бюджет загально-виробничих витрат і бюджет цехової собівартості.
3.До традиційних критеріїв відносяться:
а. чиста приведена вартість, внутрішня норма рентабельності, ануїтет;
рентабельність
б. рентабельність, окупність;
в. окупність, чиста приведена вартість, ануїтет
4.Центр доходів – це:
а. підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всю собівартість реалізованої продукції;
б. підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;
в. підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за капіталовкладення і прибутки від їх здійснення.
5.Відхилення постійних витрат:
а. відносять на конкретний виріб;
б. відносять на конкретні центри витрат;
в. списують на результат всього підприємства.
6.Задача:
Визначити найбільш ефективний варіант будівництва промислового об'єкта по зведеним витратам. Нормативний коефіцієнт порівнянної ефективності Ен = 0,14.
Вихідні дані для розрахунків:
річний обсяг виробництва, тис. шт.
1 вар. - 200; 2 вар.-500; 3 вар. - 440.
капітальні вкладення, млн. грн.
1 вар. - 8,2; 2 вар. - 10,5; 3 вар.-14,1.
повна собівартість одиниці продукції, грн.
1 вар.- 8,0; 2 вар.-9,0; 3 вар. - 7,0.

Варіант 11
1. Основні елементи контролінгу.
2. Бюджет комерційних витрат.
3 Окупність капіталовкладень:
а. це термін, протягом якого будуть повернені капітальні вкладення у вигляді прибутку;
б. це процедура визначення сьогоднішньої вартості майбутніх грошових потоків з урахуванням чинника часу;
в. це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат.
4.Центр прибутку – це:
а. структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;
б. підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за капіталовкладення і прибутки від їх здійснення;
в. структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всі фінансово-економічні показники: як за витрати так і за прибутки.
5.Маржинальний прибуток це:
а. різниця між фактичними витратами і розрахунковими;
б. різниця між ціною і змінними витратами на одиницю продукції;
в. різниця між прибутком і змінними витратами на одиницю продукції.
6. Задача:
Підприємство виготовляє і реалізує за рік продукції на 200 тис. грн. Витрати на її виготовлення і продаж становлять 140 тис. грн., у тому числі змінні - 90 тис. грн., постійні - 50 тис. грн.. Визначити критичну програму виробництва.

Варіант 12
1. Поняття моніторингу, модель моніторингу.
2. Бюджет загальногосподарських витрат, бюджет прибутків і збитків.
3. Внутрішня норма рентабельності:
а. це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат;
б. це термін, протягом якого будуть повернені капітальні вкладення у вигляді прибутку;
в. це ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість інвестицій дорівнює нулю.
4. Центр інвестицій – це:
а. підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;
б. структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всі фінансово-економічні показники;
в. підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за капіталовкладення і прибутки від їх здійснення.
5. Основні споживачі інформації управлінського обліку:
а. податкова інспекція;
б. керівники підприємства;
в. співробітники;
г. банки.
6. Задача:
Скільки одиниць продукції необхідно продати, щоб покрири всі затрати?
Дано:
Змінні витрати на одиницю – 120грн.
Постійні витрати – 220 000грн.
Ціна одиниці продукції – 230грн.

Варіант 13
1. Система інформаційних потоків як найважливіший елемент системи контролінгу
2. Поняття про інвестиції, інвестиційну діяльність та інвестиційні проекти.
3. Індекс прибутковості:
а. це ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість інвестицій дорівнює нулю;
б. це відношення приведеної вартості всіх грошових доходів за інвестиційним проектом до приведеної вартості інвестованого капіталу;
в. це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат.
4.Із запропонованих визначте принципи виділення центрів відповідальності на підприємстві:
а. територіальний;
б. технологічний;
в. відповідність організаційній структурі;
г. функціональний.
5.Ступінь надійності за управлінським обліком:
а. залежить від цілей планування;
б. залежить від структури підприємства;
в. залежить від податкових платежів.
6. Задача:
Дано:
Обсяг реалізації у ціновому виразі – 200 000 грн.
Витрати на одиницю продукції – 183грн.
Постійні витрати – 125 000грн.
Ціна одиниці продукції – 310грн.
1.Знайти точку беззбитковості.
2.Знайти точку беззбитковості, якщо постійні витрати зменшаться на 15%.

Варіант 14
1. Контрольні функції контролінгу.
2. Сутність, види та цілі інвестиційних проектів.
3. Ануїтет:
а. це відношення приведеної вартості всіх грошових доходів за інвестиційним проектом до приведеної вартості інвестованого капіталу;
б. це послідовність однакових грошових потоків, що регулярно повторюються;
в. приведена вартість грошових потоків оцінюваного проекту.
4. Оберіть, із запропонованих, матеріальні центри відповідальності:
а. відділ збуту;
б. відділ матеріально-технічного постачання;
в. бухгалтерія;
г. заводоуправління;
д. склади;
е. відділ маркетингу.
5.Повнота включення витрат у собівартість продукції є важливим фактором підсистеми управлінського обліку:
а. так;
б. ні;
в. тільки тих витрат, які пов’язані безпосередньо з виробництвом.
6. Задача
Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)
Рік
0*
1
2
3
4
Проект А
(10 000)
4 000
2 000
3 000
5 000
Проект В
(10 000)
2 000
3 000
4 000
6 000

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.
r=0,1
Обчислити дисконтований період окупності проектів.
Варіант 15
1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.
2. Основні задачі і особливості контролінгу інвестиційних проектів.
3. Опціон:
а. приведена вартість грошових потоків оцінюваного проекту;
б. це цінний папір, що дає власнику право на покупку або продаж акції в деякий майбутній момент часу, але за наперед відомою ціною;
в. це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат.
4. Оберіть, із запропонованих, збутові центри відповідальності:
а. відділ збуту;
б. бухгалтерія;
в. відділ маркетингу;
г. склади;
д. робоча їдальня.
5. Які системи забезпечують максимум інформації для ухвалення управлінських рішень:
а. система коректування методик планування;
б. система обліку покриття постійних витрат з відносними прямими витратами;
в. системи обліку за плановою собівартістю в поєднанні з різними варіантами обліку за усіченою собівартістю.
6. Задача
Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)
Рік
0*
1
2
3
4
Проект А
(10 000)
2 000
7 000
3 000
1 000
Проект В
(10 000)
1 000
3 000
4 000
5 000

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.
r=0,1
Обчислити дисконтований період окупності проектів.

Варіант 16
1. Основна мета, завдання та функціональна особливість служби контролінгу.
2. Етапи створення системи контролінгу інвестицій. Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів.
3. До складу служби контролінгу входять:
а. фінансовий директор;
б. контролер-куратор цехів;
в. контролер по затратам;
г. контролер-фахівець з інформаційних систем.
4. Оберіть, із запропонованих, обслуговуючі центри відповідальності:
а. відділ маркетингу;
б. відділ збуту;
в. робоча їдальня;
г. юридичний відділ;
д. електропідстанція;
е. бухгалтерія.
5. Облік покриття постійних витрат характеризується такою перевагою:
а. наявність інформації для ціноутворення в короткостроковому і довгостроковому періодах;
б. наявність інформації для ціноутворення в короткостроковому періоді;
в. можлива не лінійна функція витрат.
6. Задача
Для покращення якості продукції діючі основні фонди підприємства вартістю 1520 тис. грн. були доповнені новими на 160 тис. грн. До впровадження нового обладнання собівартість одного виробу склала 5,6 грн., оптова ціна підприємства - 7,2 грн. Після покращення якості відповідно: 6,0 грн. і 7,8 грн. За рік планується виготовити 220 тис. виробів. Визначити економію і додатковий прибуток, отриманий у результаті підвищення якості виробів і строк окупності додаткових капітальних вкладень.
Варіант 17
1. Основні етапи створення служби контролінгу.
2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Окупність і рентабельність капіталовкладень.
3. Хто несе відповідальність за вихідні документи, аналітичні розрахунки та прогнози перед керівництвом?
а. контролер-фахівець з управлінського обліку;
б. керівник служби контролінгу;
в. начальник ПЕВ.
4.Оберіть, із запропонованих, управлінські центри відповідальності:
а. бухгалтерія;
б. відділ маркетингу;
в. юридичний відділ;
г. відділ матеріально-технічного постачання;
д. заводоуправління.
5. Корінна відмінність управлінського обліку від фінансового заключається в тому що:
а. управлінський облік спрямований на внутрішніх споживачів;
б. управлінський облік спрямований на зовнішніх споживачів;
в. управлінський облік спрямований тільки на керівництво підприємства.
6. Задача:
Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)
Рік
0*
1
2
3
4
Проект А
(10 000)
3 000
4 000
2 000
5 000
Проект В
(10 000)
2 000
3 000
4 000
5 000

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.
r=0,1 Обчислити дисконтований період окупності проектів.
Варіант 18
1. Структура і склад служби контролінгу.
2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Дисконтування і найважливіші критерії дисконтування грошових потоків.
3. Відділ автоматизації займається:
а. написанням програм, виявленням помилок в придбаних програмах, установкою комп’ютерів на робочих місцях;
б. розподілом накладних витрат між цехам і видами продукції, відрахуванням до позабюджетних фондів;
в. підвищення ефективності роботи фінансово-економічної служби.
4. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за мірою реагування на зміну обсягу діяльності:
а. витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності;
б. витрати, що повністю регулюються, витрати, що частково регулюються, витрати, що слабо регулюються;
в. пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати;
г. основні витрати, накладні витрати;
д. витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності.
5.Планову ставку змінних витрат розраховують по формулі:
а. діленням розрахункових планових витрат на фактичні витрати;
б. діленням планових змінних витрат на плановий об’єм;
в. діленням планових змінних витрат на фактичний об’єм;
г. діленням розрахункових планових витрат на планові витрати;
6. Задача: План виробництва і продаж пнемо інструмента

Кількість одиниць продукції, шт.
На одиницю продукції, тис. грн.
Всього, тис. грн.

Продажі
10 000
250


Витрати
Змінні витрати
Сировина і матеріали
10 000
95


Електроенергія
10 000
45


Зарплата основних робітників
10 000
20


Всього змінних витрат
10 000
160


Постійні витрати
Загальноцехові витрати


440 000

Загальнозаводські витрати


420 000

Всього постійних витрат
Сумарні витрати
Прибуток
10 000Яким буде прибуток при можливому збільшенні постійних витрат на 10%?
Варіант 19
1. Поняття інформаційних потоків, система інформаційних потоків на підприємстві.
2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Метод чистої приведеної вартості, його недоліки.
3. Контролінг – це:
а. система дій щодо спостережень, фіксації та оцінки фактів, що вже відбулися в діяльності підприємства;
б. автоматизована система управління за відхиленням, яка сприяє реалізації фінансово-господарської діяльності відповідно до запланованих показників.
4. Релевантні витрати це -
а. майбутні витрати, які зміняться в наслідок прийнятого рішення;
б. поточні витрати, які змінюються у результаті схваленого рішення;
в. тимчасові витрати.
5.СВОТ-аналіз як метод діагностики стратегічної позиції підприємства.
6. Задача.
План виробництва і продаж пнемо інструмента

Кількість одиниць продукції, шт.
На одиницю продукції, тис. Грн..
Всього, тис. грн.

Продажі
10 000
250


Витрати
Змінні витрати
Сировина і матеріали
10 000
95


Електроенергія
10 000
45


Зарплата основних робітників
10 000
20


Всього змінних витрат
10 000
160


Постійні витрати
Загальноцехові витрати


440 000

Загальнозаводські витрати


420 000

Всього постійних витрат
Сумарні витрати
Прибуток
10 000Якою повинна бути ціна, щоб, продавши 12 000 штук, отримати прибуток 250 000 грн.?

Варіант 20
1. Яким вимогам повинна відповідати інформація, яка збирається в системі контролінгу для обробки і аналізу.
2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Внутрішня норма рентабельності. Термін приведеної окупності.
3. Мета стратегічного контролінгу:
а. створення системи управління досягненням поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати прибуток;
б. забезпечення виживання підприємства і "відстежування" руху підприємства до наміченої довгострокової мети розвитку.
4.Оберіть із запропонованих сутність принципу адекватності системи планування:
а. необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;
б. організація процесу розробки планів підлягає постійному перегляду, застосуванню нових методів планування;
в. підтримування постійної планової перспективи, формування і періодична зміна горизонту планування; взаємо погодження довго-, середньо- та короткострокових планів; своєчасне коригування перспективних і поточних планів).
5. Яким вимогам повинна відповідати інформація, яка збирається в системі контролінгу для обробки і аналізу.
6. Задача:
Дано:
Обсяг реалізації у ціновому виразі – 200 000 грн.
Витрати на одиницю продукції – 183грн.
Постійні витрати – 125 000грн.
Ціна одиниці продукції – 310грн.
1.Знайти точку беззбитковості.
2.Знайти точку беззбитковості,якщо постійні витрати зменшаться на 15%.

Варіант 21
1. Основні елементи витрат по яких необхідно збирати інформацію.
2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Поняття індексу прибутковості. Ануїтет.
3. Мета оперативного контролінгу:
а. створення системи управління досягненням поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати прибуток;
б. забезпечення виживання підприємства і "відстежування" руху підприємства до наміченої довгострокової мети розвитку.
4. Бюджетування «з нуля» доцільне проводити для:
а. постійних витрат.
б. повністю регульованих витрат;
в. частково регульованих витрат;
5.Основні споживачі інформації управлінського обліку:
а. податкова інспекція;
б. керівники підприємства;
в. співробітники;
г. банки.
6. Задача.
Для покращення якості продукції діючі основні фонди підприємства вартістю 1520 тис. грн. Були доповнені новими на 1860 тис. грн. До впровадження нового обладнання собівартість одного вибору склала 5,6 грн., оптова ціна підприємства – 7,2 грн. Після покращення якості відповідно: 6,0 грн. І 7,8 грн. За рік планується виготовити 220 тис. виробів.
Визначити економію і додатковий прибуток, отриманий у результаті підвищення якості виробів і строк окупності додаткових капітальних вкладень.

Варіант 22
1. Охарактеризувати чинники, що заважають впровадженню системи контролінгу на підприємстві. Джерела опору.
2. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності.
3. Предмет контролінгу –
а. відхилення, як різниця між планом та фактом у фінансово-господарській діяльності підприємства;
б. автоматизована система підприємства;
в. це сукупність об’єктів, які мають місце в усьому циклі управління виробництвом (розподіл витрат) і підприємства в цілому;
г. мікроекономічні процеси і явища на підприємстві, які характеризуються певними показниками.
4.Планування – це:
а. процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період та розробка командою менеджерів способів і заходів щодо досягнення таких цілей;
б. одна з функцій управління, що спрямована на виявлення відхилень;
в. концепція ефективного управління підприємством та забезпечення тривалого його існування в умовах конкуренції.
5. Бенчмаркінг як метод оперативного контролінгу.
6. Задача:
Найбільш ефективний варіант будівництва промислового об’єкту по зведеним витратам. Нормативний коефіцієнт порівняної ефективності Ен = 0, 15.
Вихідні дані для розрахунків:
річний обсяг виробництва, тис. шт.
1 вар. – 500; 2 вар. – 400; 3 вар – 600.
- капітальні вкладення, млн. грн.
1 вар. – 8,5; 2 вар. – 12,5; 3 вар – 17,0.
- повна собівартість одиниці продукції, грн.
1 вар. – 10,0; 2 вар. – 9,0; 3 вар – 7,0.

Варіант 23
1. Чинники, сприяючі і перешкоджаючі впровадженню контролінгу.
2. Методика формування інвестиційних портфелів.
3.До джерел групового характеру опіру впровадження контролінгу відносяться:
а. інерція структур;
б. інформаційний фільтр в організації;
в. звички і страх перед невідомістю.
4.Оберіть із запропонованих витрати, які відносяться до постійних:
а. сировина і матеріали;
б. плата за оренду складських приміщень;
в. паливо та енергія на технологічні цілі;
г. опалення та освітлення цехів і заводоуправління;
д. заробітна плата виробничого персоналу;
е. витрати на рекламу.
5.Планування – це:
а. одна з функцій управління, що спрямована на виявлення відхилень;
б. процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період та розробка командою менеджерів способів і заходів щодо досягнення таких цілей;
в. концепція ефективного управління підприємством та забезпечення тривалого його існування в умовах конкуренції.
6.Задача:
Дано:
Витрати на одиницю продукції – 180грн.
Постійні витрати – 100 000грн.
Ціна одиниці продукції – 300грн.
1.Знайти точку беззбитковості.
2.Знайти точку беззбитковості, якщо постійні витрати збільшаться на 10%.
Варіант 24
1. Шляхи впровадження служби контролінгу.
2 Факторний аналіз відхилень.
3. Опір новим методам економічного аналізу може бути:
а. індивідуальним;
б. інформаційним;
в. відносним.
4.Оберіть визначення дигресивних витрат:
а. витрати, пов’язані з організацією, обслуговуванням виробництва та управління ним;
б. минулі витрати, що не беруться до уваги;
в. витрати, які змінюються менш швидкими темпами.
5.Оберіть із запропонованих варіантів сутність принципу безперервності:
а. організація процесу розробки планів підлягає постійному перегляду, застосуванню нових методів планування;
б. необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;
в. підтримування постійної планової перспективи, формування і періодична зміна горизонту планування; взаємопогодження довго -, середньо - та короткострокових планів; своєчасне коригування перспективних і поточних планів).
6. Задача:
Для покращення якості продукції діючі основні фонди підприємства вартістю 1520 тис. грн. були доповнені новими на 1860 тис. грн. До впровадження нового обладнання собівартість одного виробу склала 5,6 грн., оптова ціна підприємства - 7,2 грн. Після покращення якості відповідно: 6,0 грн. і 7,8 грн. За рік планується виготовити 220 тис. виробів. Визначити економію і додатковий прибуток, отриманий у результаті підвищення якості виробів і строк окупності додаткових капітальних вкладень.
Варіант 25
1. Поняття про предмет та об’єкти контролінгу.
2. Метод ланцюгових підстановок.
3. Інформаційні потоки це:
а. сукупність фізичних переміщень інформації;
б. фізичне переміщення інформації від одного співробітника до іншого, або від одного підрозділу до іншого;
б. потоки через які здійснюється взаємодія управлінського обліку та фінансового обліку.
4.Оберіть визначення прогресивних витрат:
а. витрати, які змінюються більш швидкими темпами ніж змінюється обсяг виробництва;
б. витрати, які змінюються залежно від зміни обсягу виробництва;
в. очікувані витрати, що беруться до уваги, зокрема альтернативні витрати.
5. Оберіть із запропонованих сутність принципу адекватності системи планування:
а. організація процесу розробки планів підлягає постійному перегляду, застосуванню нових методів планування;
б. необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;
в. підтримування постійної планової перспективи, формування і періодична зміна горизонту планування; взаємо погодження довго -, середньо - та короткострокових планів; своєчасне коригування перспективних і поточних планів).
6. Задача:
Для покращення якості продукції діючі основні фонди підприємства вартістю 1540 тис. грн. були доповнені новими на 1770 тис. грн. До впровадження нового обладнання собівартість одного виробу склала 5,6 грн., оптова ціна підприємства - 7,2 грн. Після покращення якості відповідно: 6,0 грн. і 7,8 грн. За рік планується виготовити 220 тис. виробів. Визначити економію і додатковий прибуток, отриманий у результаті підвищення якості виробів і строк окупності додаткових капітальних вкладень.

Варіант 26
1. Центри відповідальності: сутність та їх класифікація.
2. Класифікація відхилень. Лімітно-заборні карти.
3. Обов’язки контролера-фахівця з інформаційних систем:
а. аналіз економічної експертизи;
б. передача аналізованих даних в бухгалтерію;
в. оптимізація документообігу на підприємстві.
4.Оберіть визначення постійних витрат:
а. витрати, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом;
б. витрати, які не змінюються за сумою у разі зміни обсягу виробленої продукції при інших рівних умовах;
в. витрати, безпосередньо пов’язані з процесом виробництва.
5.Оберіть із запропонованих сутність принципу збалансованості:
а. передбачає охоплення плануванням всіх сфер діяльності підприємств, усі зміни та зворотні зв’язки в системі;
б. необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;
в. орієнтування на потреби, умови та кон’юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва, максимально повну реалізацію резервів.
6.Задача
Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)
Рік
0*
1
2
3
4
Проект А
(2 000)
1 000
800
600
200
Проект В
(2 000)
200
600
800
1200

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.
Обчислити чисту теперішню вартість проектів.
Варіант 27
1. Характеристика центрів відповідальності за функціональним принципом.
2. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за сукупними виробничими витратами.
3. Мета оперативного контролінгу:
а. створення системи управління досягненням поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати прибуток;
б. забезпечення виживання підприємства і "відстежування" руху підприємства до наміченої довгострокової мети розвитку.
4. Цілі здійснення інвестиційних проектів можуть бути:
а. оперативні і стратегічні;
б. фінансові та перспективні;
в. фінансові та не фінансові.
5. Оберіть із запропонованих вимоги щодо інформації, яка збирається в системі контролінгу для обробки і аналізу:
а. релевантність;
б. періодичність;
в. своєчасність;
г. повнота;
д. регулярність;
е. простота;
є. зрозумілість.
6. Задача: Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)
Рік
0*
1
2
3
4
Проект А
(2 000)
1 000
700
500
200
Проект В
(2 000)
100
800
700
1200

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.
Обчислити чисту теперішню вартість проектів.
Варіант 28
1. Варіанти розподілу центрів відповідальності за територіальним принципом.
2. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за матеріалами.
3. Оберіть визначення поняття «центр відповідальності»:
а. різні служби і підрозділи, що відповідають за розміри витрат на підприємстві;
б. сегмент усередині підприємства, на чолі якого знаходиться відповідальна особа, що ухвалює рішення;
в. структурний підрозділ підприємства, в межах якого встановлюється персональна відповідальність менеджера за показниками діяльності, які він повинен контролювати;
г. сегмент підприємства, керівник якого відповідає за встановлені певні контрольні показники;
д. всі відповіді вірні.
4. Корінна відмінність управлінського обліку від фінансового заключається в тому що:
а. управлінський облік спрямований на внутрішніх споживачів;
б. управлінський облік спрямований на зовнішніх споживачів;
в. управлінський облік спрямований тільки на керівництво підприємства.
5. Бюджет реалізації це:
а. прогноз майбутніх доходів;
б. прогноз збуту в натуральному та вартісному вираженні;
в. прогнозний баланс.
6. Задача: Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)
Рік
0*
1
2
3
4
Проект А
(2 000)
500
900
700
600
Проект В
(2 000)
100
800
700
1200

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.
Обчислити чисту теперішню вартість проектів.

Варіант 29
1. Класифікація витрат – як засіб для вирішення задач управління підприємством.
2. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за обсягом випуску.
3. Релевантні витрати це -
а. майбутні витрати, які зміняться в наслідок прийнятого рішення;
б. поточні витрати, які змінюються у результаті схваленого рішення;
в. тимчасові витрати.
4. Ступінь надійності за управлінським обліком:
а. залежить від цілей планування;
б. залежить від структури підприємства;
в. залежить від податкових платежів.
5. Центр регульованих витрат:
а. чіткого функціонального взаємозв'язку між (довільні) витрати входом і виходом не існує, залежність лише кореляційна: наприклад, конструкторське бюро;
б. існує чіткий взаємозв'язок між обсягом інвестицій і прибутком;
в. існує чітка повністю регульований функціональний взаємозв'язок між «входом і витрати виходом»: наприклад, цех основного виробництва.
6. Задача:
Розрахувати за даними абсолютну економічну ефективність капіталовкладень в електронну промисловість і виявити їх економічну доцільність, якщо в електронній промисловості Ен = 0,2.
Показники:
обсяг капіталовкладень в галузь на 1998 – 2002 рр. – 3000 млн. грн.;
обсяг чистої продукції за 1993 – 1997 рр. – 1000 млн. грн.;
Обсяг чистої продукції за1998 – 2002 рр. – 1540 млн. грн.

Варіант 30
1. Способи класифікації витрат.
2. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за нормами витрат.
3. Оберіть, із запропонованих, збутові центри відповідальності:
а. відділ збуту;
б. бухгалтерія;
в. відділ маркетингу;
г. склади;
д. робоча їдальня.
4. Точність як головна вимога до інформації є:
а. управлінського обліку;
б. бухгалтерського обліку;
в. фінансового обліку.
5. Ануїтет:
а. це відношення приведеної вартості всіх грошових доходів за інвестиційним проектом до приведеної вартості інвестованого капіталу;
б. це послідовність однакових грошових потоків, що регулярно повторюються;
в. приведена вартість грошових потоків оцінюваного проекту.
6. Задача:
Скільки одиниць продукції необхідно продати, щоб покрити всі затрати?
Дано:
Змінні витрати на одиницю – 140грн.
Постійні витрати – 276 000грн.
Ціна одиниці продукції – 230грн.

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни
1. Сутність, задачі та основна мета контролінгу.
2. Причини виникнення та основні етапи становлення контролінгу.
3. Основні функції контролінгу.
4. Сутність інтеграції контролінгу в управлінні підприємством.
5. Основні концепції та напрями контролінгу.
6. Сутність, характерні риси та особливості контролінгу в управлінні підприємством в умовах ринку.
7. Роль контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями управління.
8. Сутність, мета та основні інструменти стратегічного контролінгу.
9. Сутність, мета та основні інструменти оперативного контролінгу.
10. Надайте порівняльну характеристику оперативного і стратегічного контролінгу.
11. Основні елементи контролінгу.
12. Поняття моніторингу, модель моніторингу.
13. Система інформаційних потоків як найважливіший елемент системи контролінгу.
14. Контрольні функції контролінгу.
15. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.
16. Основна мета, завдання та функціональна особливість служби контролінгу.
17. Основні етапи створення служби контролінгу.
18. Структура і склад служби контролінгу.
19. Поняття інформаційних потоків, система інформаційних потоків на підприємстві.
20 . Яким вимогам повинна відповідати інформація, яка збирається в системі контролінгу для обробки і аналізу.
21. Основні елементи витрат по яких необхідно збирати інформацію.
22. Охарактеризувати чинники, що заважають впровадженню системи контролінгу на підприємстві. Джерела опору.
23. Чинники, сприяючі і перешкоджаючі впровадженню контролінгу.
24. Шляхи впровадження служби контролінгу.
25. Поняття про предмет та об’єкти контролінгу.
26. Центри відповідальності: сутність та їх класифікація.
27. Характеристика центрів відповідальності за функціональним принципом.
28. Варіанти розподілу центрів відповідальності за територіальним принципом.
29. Класифікація витрат – як засіб для вирішення задач управління підприємством.
30. Способи класифікації витрат.
31. Управлінський облік як основа контролінгу. Завдання і функції управлінського обліку.
32. Виявіть відмінності між управлінським та фінансовим обліком. Який із варіантів взаємозв’язку фінансового і управлінського обліку найбільш адекватний сучасним умовам розвитку економіки?
33. Формалізація факторів, що визначають вибір підсистеми управлінського обліку. Охарактеризуйте оперативність обліку витрат як фактор, який визначає вибір підсистеми управлінського обліку.
34. Класифікація методів управлінського обліку.
35. Охарактеризуйте цілі управлінського обліку щодо інформаційного забезпечення менеджерів різних рівнів управління.
36. Планування як найважливіша функція управління. Визначте сутність, цілі та розкрийте зміст принципів планування.
37. Основні види та методи планування.
38. Бюджет як економічна категорія. Поняття бюджету, цілі і задачі бюджетів. Сфери застосування різних типів бюджетів.
39. Сутність бюджетів та основні етапи їх формування.
40. Бюджетування як елемент контролінгу. У чому полягають переваги та несподівані моменти бюджетування.
41. Види бюджетів і класифікація підходів до розробки бюджетів.
42. Фіксований бюджет, бюджетування «з нуля».
43. У чому різниця між фіксованими та гнучкими бюджетами?
44. Структура системи бюджетів на підприємстві. Як формується взаємозв’язок бюджетів?
45. Бюджет реалізації і бюджет виробництва.
46. Бюджет потреби в матеріалах.
47. Бюджет прямих витрат на оплату праці.
48. Бюджет загально-виробничих витрат і бюджет цехової собівартості.
49. Бюджет комерційних витрат.
50. Бюджет загальногосподарських витрат, бюджет прибутків і збитків.
51. Поняття про інвестиції, інвестиційну діяльність та інвестиційні проекти.
52. Сутність, види та цілі інвестиційних проектів.
53. Основні задачі і особливості контролінгу інвестиційних проектів.
54. Етапи створення системи контролінгу інвестицій. Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів.
55. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Окупність і рентабельність капіталовкладень.
56. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Дисконтування і найважливіші критерії дисконтування грошових потоків.
57. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Метод чистої приведеної вартості, його недоліки.
58. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Внутрішня норма рентабельності. Термін приведеної окупності.
59. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Поняття індексу прибутковості. Ануїтет.
60. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності.
61. Методика формування інвестиційних портфелів.
62. Факторний аналіз відхилень.
63. Метод ланцюгових підстановок.
64. Класифікація відхилень. Лімітно-заборні карти.
65. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за сукупними виробничими витратами.
66. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за матеріалами.
67. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за обсягом випуску.
68. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за нормами витрат.
69. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за ціною на матеріали.
70. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення фондом оплати праці і за обсягом випуску.
71. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення по ставці зарплати і по продуктивності праці..
72. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення по змінних загально виробничих витратам і за обсягом випуску.
73. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення по ставці змінних витрат і по постійних загально-виробничих, загальногосподарських витратах.
74. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за обсягом реалізації і за цінами реалізації.
75. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення по витратах реалізації і обігу (по змінних витратах реалізації і обігу; відхилення змінних витрат реалізації і обігу за обсягом випуску).
76. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення по витратах реалізації і обігу ( відхилення за ставкою змінних витрат реалізації і обігу на одиницю продукції; відхилення постійних витрат реалізації і обігу).

7. Термінологічний словник
SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації, визначення сильних та слабих сторін, а також можливостей та погроз (як зовнішній чинник).

Адміністрування – поняття, що поширюється на управління державними установами або для позначення процесів керування діяльністю апарата управління підприємства.

Аналіз відхилень - основний інструмент оцінки діяльності центру витрат, його метою є визначення і діяльна оцінка кожного з відхилень, кожного фактора, які можуть призвести до виникнення відхилень.

Аналіз розриву - дає змогу виявити невідповідність між сумами надходжень та платежів у різні періоди і вчасно прийняти коректні та обґрунтовані управлінські рішення.

Аналіз сценаріїв - це техніка аналізу інвестиційного ризику, що дає змогу врахувати і чутливість чистої теперішньої вартості (NPV) до зміни вхідних змінних, і інтервал, в якому перебувають їх імовірні значення.

Аналітична робота - складова частина творчої діяльності. Вона призначена для оцінки інформації і підготовки прийняття рішень. Складає основний зміст повсякденної роботи кожного керівника і працівника. Аналітична робота, як процес пізнання об'єктивної реальності, здійснюється за законами діалектики, формальної логіки, із застосуванням загальнонаукових методів дослідження.

Аудит –незалежна формальна верифікація фінансових звітів і операційних видів діяльності організації.

Баланс - фінансовий документ, в якому кошти організації (у грошовій формі) згруповано як за їх складом і розміщенням, так і за джерелами надходження.

Безкорисні витрати - витрати, пов’язані з утриманням елементів ресурсного потенціалу, що не використовується.

Бюджет - планові або фактичні показники витрат (грошові кошти, активи, сировина і ресурси, заробітна плата) структурних одиниць організації.

Бюджет балансовий - план активів і пасивів організації на кінець бюджетного періоду.

Бюджет витрат – план очікуваних витрат підрозділу організації.

Бюджет прибутків - комбінація бюджетів витрат і доходів підрозділів організації, що утворюють єдиний баланс прибутку.

Бюджети – плани, у яких здійснюється розподіл ресурсів між окремими видами діяльності та підрозділами організації.

Бюджетування - процес поділу фінансових ресурсів організації між окремими її підрозділами.

Виробничо-фінансовий леверидж - цей показник відображає загальний ризик, пов’язаний з можливою нестачею коштів для відшкодування виробничих і фінансових витрат щодо обслуговування зовнішнього боргу.

Виручка - це ще не прибуток, але джерело відшкодування засобів, що затрачували, на виробництво і формування грошових фондів і фінансових резервів. В результаті використання виручки з неї виділяються якісно різні складові частини створеної вартості: ПДВ, акцизи, фонди відшкодування і оплати праці, прибуток.

Витрати – спожиті в процесі діяльності підприємства матеріальні, нематеріальні, трудові та фінансові ресурси.

Встановлення цілей визначення якісних і кількісних цілей підприємства і вибір критеріїв, по яких можна оцінити ступінь досягнення поставлених цілей.

Делегування повноважень – процес передачі керівником частини своєї роботи та необхідних для її виконання повноважень підлеглому, який приймає на себе відповідальність за її виконання.

Директ-кост – це метод обліку витрат, згідно з яким у складі собівартості необхідно враховувати лише прямі витрати.

Довгострокові плани – плани, розраховані на перспективу 3-5 років і враховують зміни у зовнішньому середовищі організації та її вчасну реакцію на них.

Економічний аналіз – це комплексне глибоке вивчення роботи підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань для об’єктивної оцінки її результатів і виявлення можливостей дальшого підвищення ефективності господарювання.

Експертна діагностика це отримання інформації для цілей діагностики контактними методами безпосередньо проведенням спеціальних експертних і соціологічних опитувань.

Ефективне управління – це багатогранна концепція, яка враховує принципи, правила та практики, розроблені в усьому світі.

Ефективність - наслідок того, що вірно (правильно) створюються потрібні речі

Ефективність організаційна - рівень виконання завдань організацією.

Звіт про прибутки та збитки - фінансовий документ, що характеризує загальні суми доходів організації та її витрати за певний період (три, шість місяців, рік).

Змішані стратегії - стратегії, що визначають рішення гри без сідлової точки шляхом використання кількох чистих стратегій.

Зовнішній аналіз – процес оцінки зовнішніх щодо організації факторів.

Інвестиції - це використання фінансових ресурсів у формі довгострокових вкладень капіталу (капіталовкладень).

Інвестиції - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу.

Інвестиційна діяльність - це сукупність практичних ідей громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Індексний облік - це комплексна характеристика відносної зміни явищ у часі, просторі або в порівнянні з яким-небудь еталоном таких явищ, які внаслідок наявності функціональної залежності між ними представлені системою взаємопов'язаних показників за принципом представлення інтегрального результату через його складові.

Інформаційні потоки - це сукупність інформації, що переміщується у просторі та часі у вигляді певних документів; схеми переміщення даних документів; виконавців, що переміщують документи.

Інформація це сукупність відомостей, що зменшують ступінь невизначеності;

Калькулювання це визначення розміру затрат у вартісному вираженні, які припадають на калькуляційну одиницю. Тобто, це процес визначення собівартості продукції, який полягає у акумулюванні затрат на виробництво і віднесення їх на готовий продукт.

Конкурентний аналіз - це визначення конкурентних сил і конкурентної позиції підприємства у галузі.

Конкурентні переваги – визначення переваг організації у порівнянні з її конкурентами. Конкурентні переваги випливають зі сфери стратегії та відповідного до неї розподілу ресурсів організації.

Конкурентноздатність - становище організації в галузі, її здатність конкурувати у боротьбі за споживача.

Контролінг це функціонально відособлений напрям економічної роботи на підприємстві, пов'язаний з реалізацією фінансово-економічної функції в менеджменті для ухвалення оперативних і стратегічних управлінських рішень.

Контроль – процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень, які при цьому виникають.

Координація робіт –процес узгодження дій усіх підсистем організації для досягнення її цілей.

Короткострокові плани – плани, які складаються на період до 1 року і, як правило, не змінюються.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Ліквідність – здатність організації своєчасно сплачувати свої боргові зобов’язання за рахунок власних активів, тобто конвертувати свої активи в готівку для розрахунків за своїми боргами.

Маржинальний дохід – це дохід, який отримує фірма при продажі однієї додаткової одиниці продукції. Тобто, це виручка від реалізації мінус змінні витрати.

Маржинальний прибуток – це різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами.

Матриця Мак-Кінзі - особлива функціонально-організаційна форма портфельного аналізу, використовувана для оцінювання сукупних ризиків позиціонування певного суб'єкта господарювання на цільовому ринку. Такий аналіз здійснюють через оцінювання чинників, які формують площинну матрицю "зростання - частка ринку".

Менеджмент (у вузькому розумінні) –це процес планування, організації, мотивації та контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації.

Мета контролінгу орієнтація управлінського процесу на досягнення всіх цілей, що стоять перед підприємством.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Моніторинг відстежуваня поточних на підприємстві процесів в режимі реального часу, складання оперативних звітів про результати роботи підприємства за найкоротші проміжки часу та порівняння цільових результатів з фактично досягнутими;

Надзвичайні витрати - це витрати, що виникли внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, надзвичайних подій, а також витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків.

Накладні витрати - це витрати, не пов'язані безпосередньо з технологічним процесом виготовлення продукції, а утворюються під впливом певних умов роботи по організації, управлінню та обслуговуванню виробництва.

Нейтральні витрати - витрати, які змінюються залежно від зміни обсягу діяльності

Непрямі витрати - це витрати, що не можуть бути віднесені до певного об'єкту витрат економічно можливим шляхом.

Нерелевантні витрати - це витрати, що не залежать від прийняття рішень.

Облік - це належним чином організована система збору, нагромадження, обробки, групування, узагальнення і реєстрації (фіксації) необхідної інформації або її сукупних даних, що відображають кількісну чи якісну характеристику подій, явищ, фактів, процесів, об'єктів тощо.

Оперативна діагностика - орієнтована на обґрунтування поточних, оперативних управлінських рішень, вона відстежує ключові сфери діяльності підприємства, насамперед фінансовий стан, беззбитковість, матеріальні та інформаційні потоки, ризики, що властиві його діяльності.

Оперативний контролінг система управління досягнення поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати прибуток.

Оперативний управлінський облік процес вияву, виміру, накопичення, аналізу, підготовки і передачі інформації для прийняття управлінських рішень.

Оперативні плани – плани, у яких стратегія деталізується у розрахованих на короткий термін рішеннях щодо змісту, виконавців та способів виконання певних дій.

Операційний леверидж - це процентна зміна  в операційному грошовому потоці відносно процентної зміни кількості проданої продукції.

Організаційна діяльність – процес усунення керівником невизначеності та конфліктів між людьми щодо роботи або повноважень і створення середовища, придатного для їх спільної діяльності.

Організаційна структура - являє собою внутрішньосистемний порядок, форму організаційних відносин і елементів. Вона створюється суб'єктом управління для оптимізації зв'язків і відносин.

Організаційна структура - абстрактна категорія, що характеризується трьома організаційними параметрами: 1) ступенем складності; 2) ступенем формалізації; 3) ступенем централізації

Організація – функція управління, в межах якої здійснюється поділ робіт між окремими працівниками та їх групами і узгодження їх діяльності.

Основні витрати - це витрати, безпосередньо пов'язані з технологічним процесом виготовлення продукції, та неминучі при будь-яких умовах та характері виробництва, незалежно від рівня та форм організації управління.

Очікуваний ефект - це сума можливих результатів реалізації альтернативи за різних ситуацій, помножених на імовірність настання кожної з них.

Планова собівартість – визначають перед початком планового року і планують на основі норм витрат ресурсів та цін на ресурси на момент складання плану.

Планування перетворення цілей підприємства в прогнози і плани

Повна собівартість продукції - це сукупність витрат, що складаються з виробничої собівартості та позавиробничих витрат підприємства (адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат).

Прибуток - це частина виручки, що залишається після вiдшкодування всiх витрат на виробничу i комерцiйну діяльність пiдприємства.

Прогресивні витрати - витрати, які змінюються більш швидкими темпами ніж змінюється обсяг діяльності.

Прямі витрати  витрати, що можуть бути безпосередньо пов'язані з визначеною діяльністю чи видом продукції.

Реадаптація – це комплекс заходів, спрямованих на пристосування на тому чи іншому рівні до умов зовнішнього середовища.

релевантна інформація - інформація яка допомагає ухвалювати рішення;

Релевантна інформація - це дані, що стосуються тільки конкретної проблеми, людини, мети або періоду часу.

Релевантні витрати – це майбутні витрати, які можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення. Тобто це витрати, які залежать саме від рішення, яке ми приймаємо.

Рентабельність – відношення балансового прибутку до середньорічної вартості виробничих фондів за їх початковою оцінкою.

Ризик це усвідомлена небезпека виникнення подій з визначеними у просторі і часі небажаними наслідками. Ризик - величина кількісна і визначається як помноження імовірності негативної події на величину можливого збитку від неї.

Рутинні зміни – це зміни, які проходять за заведеними шаблонами, віджитими правилами і навичками, без внесення чогось нового.

Система інформаційних потоків – сукупність інформації, що переміщується у просторі та часі у вигляді певних документів; схеми переміщення даних документів та виконавців, що переміщують ці документи.

Служба контролінгу - аналізує звітність (внутрішню і зовнішню), економічні показники використання ресурсів, визначає напрями майбутнього розвитку фірми.

Стандарт-костінг – це система, яка передбачає розробку норм і стандартів на витрати праці, матеріалів, накладних витрат, складення стандартної (нормативної) калькуляції та облік фактичних витрат з виділенням відхилень від стандартів (норм).

Стратегічна діагностика - це засіб організації управління на основі систем діагностичних показників, які дозволяють визначити причини неефективної стратегічної поведінки на ринку, розробити програми відновлюваних заходів і стратегії досягнення цілей.

Стратегічний контролінг - управлінська діяльність, що забезпечує виживання підприємства і "відстежує" рух підприємства до наміченої стратегічної мети розвитку.

Стратегія ціноутворення – це набір правил і практичних методів, яких доцільно дотримуватися при встановленні ринкових цін на конкретні види продукції, що випускаються підприємством.

Структура контролінгу - це сукупність таких складових, як встановлення цілей; планування; управлінський облік; інформаційні потоки; моніторинг; контроль; аналіз панів, результатів, відхилень та вироблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

Управлінське рішення – це фіксований управлінський акт, який спрямовує діяльність трудового колективу у русло досягнення цілей, поставлених перед організацією або особою.

Управлінський облік це сукупність методів і процедур, що забезпечують підготовку і надання інформації для внутрішнього аналізу, планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління.

Управлінський цикл - повторювана сукупність послідовно здійснюваних операцій, що складають технологію процесу управління.

Фінансовий облік це сукупність правил та процедур, що забезпечують підготовку і надання інформації про фінансовий стан та результати діяльності організації згідно з вимогами законодавчих і нормативних актів, а також стандартами бухгалтерського обліку.

Фінансово-економічна служба (бухгалтерія) - ця служба відповідає за своєчасне складання бухгалтерської звітності в суворій відповідності з нормативними документами; несе відповідальність за дотримання фінансової і договірної дисципліни; проводить аналіз фінансово-господарської діяльності; організовує складання бізнес-планів; складає фінансово-господарські плани і кошториси за встановленими формами; несе відповідальність за своєчасність складання звітів, балансів і рахунків, прибутків і збитків; виконує роботу з обліку, введення в експлуатацію і списання матеріальних цінностей і обліку коштів у встановленому порядку; несе відповідальність за дотриманням ціноутворення і правильності складання тарифів; здійснює облік надходження і вибуття виробничих запасів відповідно до Положення (стандартів) бухгалтерського обліку; організовує роботу з одержання ліцензій.

Фінансово-економічні показники - дані, що характеризують різні аспекти господарювання суб'єкта підприємницької діяльності і формуються на підставі як уніфікованих, так і спеціальних галузевих статистичних спостережень, фінансової звітності та адміністративних даних.

Центр витрат – підрозділ організації, керівник якого контролює потоки витрат (відділ досліджень і розробок, відділ заробітної плати тощо).

Центр доходів – підрозділ організації, бюджет якого формується на отримуваних доходах або групових надходженнях (відділ збуту, відділ реалізації послуг тощо).

Центр інвестицій – підрозділ організації, бюджет якого розраховується на підставі вартостей активів, що використовуються для досягнення заданого рівня прибутку.

Центр прибутку – підрозділ організації, бюджет якого формується як різниця між доходами і витратами, тобто структурна одиниця організації, яка здатна самостійно забезпечувати прибуток.

Цільовий підхід до визначення ефективності – погляд на ефективність діяльності організації з точки зору досягнення мети як критерію для оцінки ефективності.

Цільовий підхід до оцінки ефективності управління - ґрунтується на посиланні, що головною метою діяльності будь-якої системи управління є досягнення організацією встановлених цілей найбільш доцільним способом. Відповідно до цього підходу ефективність управління вимірюється ступенем досягнення організацією показників, що характеризують головні цілі її діяльності.

Цінова політика це загальні принципи, яких дотримується компанія у сфері встановлення цін на свої товари чи послуги.

Якісні методи обґрунтування управлінських рішень – методи, що використовуються в умовах, коли фактори, які визначають прийняття рішення, не можна кількісно охарактеризувати або вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню.

Якість – задоволення запитів споживачів стосовно функціонування виробів чи надання послуг.
8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ОСНОВНА:
Закон України «Про підприємництво» // Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин. Збірник нормативних актів / Упорядник Камлик М. І. К.: Атака, 2004. С. 3140.
Давидович Ш. Є. Контролінг: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.
Давидович І. Є. Інформаційне забезпечення системи контролінгу. Обліково-аналітичні системи суб'єктів господарської діяльності в Україні. Науковий збірник / За ред. В. Є. Швеця. Львів: Інтереко, 2005. 774 с. (Спецвипуск 15; частина 2).
Верещагін В. В. Контролінг: навчально-методичне видання. Опорний конспект. [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент» усіх форм навчання].– К.: КНТЕУ, 2004. – 81 с.
Петренко С. Н. Контроллнг: Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004.- 328 с.
Киселев Т. К. Стратегия и тактика управления. Контроллинг, как инструмент управления. Ч.1., Ч. 2. / Киселев Т. – Запорожье: ЦНТЭИ, 2001. – 81 с.
Сухарева Л. А. Контроллинг основа управлення бизнесом. / Сухарева Л. А., Петренко С. Н. К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. 208 с.
Циглик І. І. Контролінг (навчальний посібник у схемах і таблицях): Навчальний посібник. – К.: Цент навчальної літератури, 2004. – 76 с.
Шепітко Г. Ф. Контролінг: посібник [для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання]. – К.: Видавництво Європейського Універсітету, 2004. – 136 с.

ДОДАТКОВА:
Амрайн К. Контроллинг это управление управленим / К. Амрайн // Компаньон - 2004. - № 27. - С. 3841.
Бланк І. О. Інвестиційний менеджмент: підручник / Бланк І. О., Гуляєва Н. М. К.: КНТЕУ, 2003. 398 с.
Верещагін В. В. Особливості методичних підходів до обґрунтування управлінських рішень в системі інвестиційного контролінгу / В. В. Верещагін // Зб. наук. пр. КНТЕУ. – 2001. - № 4. – С. 56-58.
Гуляєва Н., Верещагін В., Головченко А. Оцінка ефективності проекту впровадження автоматизованої системи контролінгу. / Н. Гуляєва, В. Верещагін, А. Головченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. - № 4 - С. 2737.
Гулін Д.В. Система контролінгу на промисловому підприємстві / Д. В.Гулін, О. Л. Максименко // Маркетинг в Україні. – 2000. - №4 - С. 20-24.
Давидович І. Є. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу / І. Є. Давидович // Вісник Тернопільської академіі народного господарства. – 2004 - № 4 - С. 156162.
Давидович І. Є. Контролінг: [курс лекцій]. Тернопіль: ТАНГ, 2003. 186 с.
Давидович І. Є. Оперативний контролінг та його роль в управлінні діяльністю підприємств і організацій / І. Є. Давидович // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006 - № 2 - С. 8595.
Давидович І. Є. Організаційні аспекти впровадження контролінгу / І. Є. Давидович // Вісник Тернопільської академіі народного господарства – 2004 - № 2 - С.4857.
Давидович І. Є., Давидович О. І. Контролінг та інформаційне забезпечення / І. Є. Давидович, О. І. Давидович // Проблеми економіки України: [збірник наукових праць, випуск 8]. Тернопіль: Карт-бланш. - 2001. - С. 148152.
Деменіна О. М. Методика оцінки ефективності системи оперативного контролінгу на промисловому підприємстві / О. М. Деменіна // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 8. - С. 158163.
Деменіна О. М. Передумови становлення механізму оперативного контролінгу на промислових підприємствах / О. М. Деменіна // Легка промисловість. – 2004 - № З. - С.4853.
Деменіна О. М. Ретроспективний та перспективний аспект концепцій контролінгу / О. М. Деменіна // Маркетинг в Україні. – 2002. - № 4. - С. 5558.
Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення: технологія прийняття рішень / Д. Дерлоу. К.: Наукова думка, 2001. 244 с.
Друри К. Управленческий и производственньш учет / К. Друри. М.: Аудит, ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 1071 с.
Друри К. Учет затрат методом «Стандарт-костинг» / К. Друри. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. 215 с.
Дубовик О.В. Формування конкурентних переваг на основі бенчмаркінгу / О.В. Дубовик // Регіональна економіка. - 2005. - №3. – С. 204 – 213.
Зятковський І. В. Бюджетування як основа впровадження контролінгу на підприємстві /І. В. Зятковський // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 4. - С. 4852.
Килимнюк В. Еволюція контролінгу, його місце та роль в економіці підприємства / В. Килимнюк // Економіст. -2004. - № 1. - С. 4750.
Контроллинг как инструмент управлення предприятием / [Ананькина Е. А., Данилочкин С. В., Данилочкина Н. Г. и др.]; под ред. Н.Г.Данилочкиной. М.: Аудит, Юнити, 1999. 297 с.
Лучко М. Р. Контролінг: Теоретичні основи організації (опорний конспект лекцій) / Лучко М. Р., Десятнюк О. М. Тернопіль: Тер Аудит, 2000. 106 с.
Любанова Т. П. Стратегическое планирование на предприятии: Учебное пособие. / Любанова Т. П, Мясоедова Л. В., Олейникова Ю. А. М.: ПРИОР, 2001. 272 с.
Нападовська Л. В. Управлінський облік: Монографія. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. 450 с.
Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: [підручник]. Тернопіль: Економічна думка, 2001. 454 с.
Пушкар М. С. Контролінг інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: [монографія]. / Пушкар М.С, Пушкар Р. М. Тернопіль: Карт-бланш, 2004. 370 с.
Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): [монографія]. Тернопіль: Економічна думка, 1999. 423 с.
Стефанюк І. Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу / І. Б. Стефанюк // Фінанси України. – 2005. - № 2. - С. 146153.
Сухарський В.С. Менеджмент: Теорія, методологія, практика: [монографія]. Тернопіль: Астон, 2002. 416 с .
Терещенко О. А. Функциональный инсрументарий контроллинга и его роль в организации антикризисного финансового менеджмента / О. А. Терещенко // Экономика предприятия. – 2000. - № 2-3. – С. 46-58.
Терещенко О. О. Контролінг у системі антикризового управління / О. О. Терещенко // Фінанси України. – 2001. - № 12. - С. 5663.
Терещенко О. О. Поняття «контролінг» та «управлінський облік» у теорії і практиці / О. О. Терещенко // Фінанси України.-2006.-№ 8. С. 137145.
Ткаченко А. М. Контролінг та контроль у системі управління підприємством / А. М. Ткаченко // Аудитор України.- 2004. - № 2. - С. 2127.
Травянко О. Система контролінгу в управлінні підприємством / О. Травянко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2004. - № З. - С. 307312.
Фольмут X. И. Инструменты контроллинга от А до Я. / пер. с нем. под ред. М. Л. Лукашевича и Е. Н. Тихоненковой. М.: Финансы и статистика, 1998. 288 с.
13PAGE 15


13PAGE 14615Обсяг реалізації Q

Виручка і витрати

Постійні витрати

Тмин

Виручка

Загальні витрати

776,3 штук

194тис грн

Встановлення цілей

Планування

«З нуля»

З аналізом додаткових варіантів

Центри частково регульованих (довільних) витрат

Центри регульованих витрат

Центри інвестицій

Центри виручки

Центри прибутків

Центри витрат

Центри відповідальності

моніторинг

Управлінський облік

контроль

Аналіз планів, результатів, відхилень

КОНТРОЛІНГ

Вироблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень

Інформаційні потоки

Від досягнутого («прирістні»)

Фіксовані

Гнучкі

Бюджети

Бюджети

2. Фінансовий план:
- план грошових потоків;
- прогнозний баланс;
- план капіталовкладень

Поточні (операційні):
бюджет реалізації;
бюджет виробництва;
бюджет потреби в матеріалах;
бюджет прямих витрат на оплату праці;
бюджет загальновиробничих витрат;
бюджет цехової собівартості продукції;
бюджет комерційних витрат;
бюджет загальногосподарських витрат і прибутку

ПРИБУТОК - ЦЕ

джерело процвітання підприємства і покриття всіх його боргів

джерело збільшення власних засобів (капіталу)

Приведена окупність

Індекс прибутковості

Ануїтет

Внутрішня норма рентабельності

Чиста приведена вартість

Критерії з дисконтуванням грошових потоків

рентабельність

окупність

Традиційні критерії

Критерії оцінки інвестиційних проектів (за способом обліку фактору часу)

Визначення ступеню впливу відхилень на кінцевий результат інвестиційного проекту
проекту

Прийняття управлінських рішень

Визначення відхилень фактичних значень
підконтрольних показників від планових.
Визначення причин виникнення зафіксованих відхилень.
Виявлення винних осіб та підрозділів

Визначення впливу зовнішніх та внутрішніх факторів

Аналіз вузьких та слабких місць на виробництві

Визначення планового кінцевого результату

Підконтрольні показники

Обґрунтування обраного інвестиційного проекту за суттю діла та часу здійснення

Аналіз факторів внутрішнього середовища

Аналіз факторів зовнішнього середовищаRoot EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 26761013
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий