політологія питання 1 мод


472 с.
39.
Каращук М.Г. Інформаційна влада як чинник демократизації сучасного суспільства: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний торговельно-економічний ун- т. – К., 2006. – 171арк
40. Кирилюк Ф.М. Історія політології: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Знання України, 20
Контрольні запитання до змістового модуля І:
1. Політика як суспільне явище.
2. Політика як наука та мистецтво.
3. Політична думка Стародавнього Сходу.
4. Концепція ідеальної держави Платона.
5. “Людина за своєю природою є істота політична” (за працями Аристотеля).
6. Політичні погляди А. Августина.
7. Політичні вчення Н. Макіавеллі.
8. Т. Мор про ідеальний устрій держави (за працею “Утопія”).
9. Концепція суспільного договору Т. Гоббса.
10. Проблема природних прав людини в політичних поглядах Дж. Локка.
11. Політичні погляди Ж.-Ж. Руссо.
12. Політичні вчення Ш. Монтеск’є.
13. І. Кант про мораль та політику.
14. М. Вебер про політику як покликання і професію.
15. Київська Русь: роль християнства в становленні політичних ідей. Відносини Київської Русі та Візантії в першоджерелах.
16. Конституція Пилипа Орлика: устрій козацької держави.
17. Поняття “громада” у працях М. Драгоманова.
18. Теорія національного самовизначення за Михайлом Грушевським.
19. Історико-правове обґрунтування ідей відродження Української держави Миколою Міхновським.
20. Монархічно-гетьманська концепція В’ячеслава Липинського.
21. Особливості та ресурси політичної влади.
22. Проблема легітимності політичної влади. Види легітимності.
Сутність та ознаки держави. Теорії походження держав.
23. Форми державного устрою.
24. Федерація: поняття та основні різновиди в сучасному світі.
25. Унітарний державний устрій. Поняття автономії.
26. Форми державного правління.
27. Монархія. Особливості інституту монархії в сучасних умовах.
28. Республіка. Основні різновиди республіканського правління, їх особливості.
29. Законодавча гілка влади: сутність та специфіка.
30. Інститут президентства та виконавча гілка влади.
31. Місцеве управління та самоврядування.
32. Політичний режим: сутність та типи.
33. Тоталітарні та авторитарні політичні режими.
Контрольні запитання до змістового модуля 2
1. Демократичний політичний режим: сутність та ознаки.
2. Сучасні концепції демократії.
3. Поняття виборів та їх роль у формуванні та функціонуванні демократичної держави.
4. Виборчий процес: етапи та процедури.
5. Типи виборчих систем: загальна характеристика.
6. Мажоритарна виборча система.
7. Пропорційна виборча система.
8. Сутність, характерні риси та функції політичного лідерства.
9. Політична культура: сутність, структура, функції.
10. Засадничі принципи класичних теорій еліт Г.Моски, В.Паретто, Р.Міхельса.
11. Форми державного правління та державного устрою.
12. Основні теорії соціальної структури суспільства. Сутність і політичне значення поняття «середній клас».
13. Партійні системи та їхня типологія. Особливості партійної системи в Україні.
14. Соціально – політична сутність марксизму.
15. Глобальні проблеми людства та шляхи їх розв’язання.
16. Соціал-демократія як ідейно-політична доктрина.
17. Вищі органи влади сучасної держави.
18. Національно-радикальний напрям української політичної думки (Д.Донцов, М.Міхновський).
19. Виборча кампанія. Основні етапи виборчої кампанії.
20. Політична складова міжнародних відносин. Специфіка і засоби зовнішньої політики.
21. Громадсько-політичні об’єднання: сутність та різновиди. Громадянське суспільство.
22. Сутність та функції політичних партій.
23. Типологія політичних партій.
24. Партійна система. Основні типи партійних систем за Дж. Сарторі.
25. Сутність та основні чинники формування політичної свідомості.
26. Політична соціалізація. Етапи та моделі політичної соціалізації.
27. Зміст, структура і функції політичної культури. Типологія політичної культури.
28. Поняття та функції геополітики. Основні геополітичні концепції.
29. Міжнародні відносини: теорія та практика.
30. Глобалізація як феномен сучасності.
Питання на іспит
1. Предмет, методи та функції політології.
2. Етапи формування політології. Система політичних наук.
3. Політика як суспільний феномен та наукове поняття. Структура політики.
4. Роль політики у житті сучасного суспільства. Політика і економіка (право, культура).
5. Витоки та етапи розвитку світової політичної думки.
6. Політичні погляди Стародавнього Сходу.
7. Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.
8. Політико-релігійні доктрини Середньовіччя.
9. Політичні вчення епохи Відродження. Н. Макіавеллі – фундатор новітньої політичної теорії.
10. Політична думка Нової доби (XVII – перша половина ХІХ ст.).
11. Формування політології як самостійної науки наприкінці XIX – початку ХХ ст. М.Вебер – класик західної політології.
12. Етапи розвитку вітчизняної політичної думки. Політичні ідеї княжої доби історії України.
13. Політична думка в Україні епохи європейського Відродження та Гетьманської держави.
14. Конституція П.Орлика – втілення державницької ідеї та демократичних цінностей українського народу.
15. Українське національне відродження та розвиток політичної думки в XIX – початку ХХ ст. М. Костомаров і М. Драгоманов – фундатори політичної науки в Україні.
16. Сутність політичної влади, її наукові концепції.
17. Суб'єкти, ресурси та засоби політичної влади, типи її легітимності.
18. Закономірності структури та функціонування політичної влади.
19. Типологія політичної влади. Особливості владних відносин в Україні.
20. Політична діяльність. її мотиви, цілі, засоби.
21. Політична участь та політичне функціонування.
22. Політичні відносини як компонент політичної системи.
23. Політична система суспільства: сутність, структура, функції.
24. Політичні інститути: види, взаємодія та роль у політичній системі.
25. Типологія політичних систем. Особливості політичної системи України.
26. Концепції походження та сутності держави.
27. Ознаки, структура та функції держави.
28. Форми державного правління: світовий і вітчизняний досвід.
29. Форми державного устрою. Особливості України як унітарної держави.
30. Типологія держав. Поняття правової та соціальної держави.
31. Поняття, структура та принципи життєдіяльності громадянського суспільства.
32. Взаємозв'язок та взаємодія громадянського суспільства і держави.
33. Політичний режим як форма держави та спосіб функціонування політичної системи.
34. Типологія політичних режимів. Особливості політичного режиму в Україні.
35. Політичні партії: ознаки, функції, типи.
36. Поняття та види партійних систем. Їх роль у функціонуванні політичної влади.
37. Етапи становлення та сучасний стан багатопартійності в Україні.
38. Громадські організації у політичній системі суспільства.
39. Суспільно-політичні рухи: структура, функції, типи.
40. Сутність демократії, її політологічні концепції.
41. Пряма та представницька демократія. Поняття парламентаризму.
42. Історичні особливості демократичної влади. Принципи ліберальної демократії.
43. Виборчі системи та їх роль у функціонуванні демократії.
44. Шляхи переходу народів від тоталітаризму й авторитаризму до демократії. Проблеми розвитку демократії в Україні.
45. Політична еліта: ознаки, структура, функції.
46. Класичні та новітні теорії еліт.
47. Типологія політичних еліт. Відкриті та закриті еліти.
48. Політичне лідерство: сутність, функції, типи.
49. Політичні еліти та політичне лідерство в Україні: історія і сучасність.
50. Політичне управління. Його суб’єкти функції, типи. Підготовка та прийняття політичних рішень.
51. Сутність сучасних політичних технологій.
52. Технології політичного менеджменту.
53.Лобізм як політична технологія.
54. Групи тиску як засоби впливу на державну політику.
55. Державне управління в Україні. Цілі та напрями адміністративної реформи.
56. Поняття політичної свідомості. Її структура, функції, типи.
57. Політична ідеологія: поняття, рівні реалізації та роль у функціонуванні політичних режимів.
58. Громадська думка та її роль у функціонуванні демократії.
59. Світові політико-ідеологічні доктрини: поняття, види, інституціоналізація.
60. Консерватизм і неоконсерватизм. Праві та правоцентристські партії України.
61. Лібералізм і неолібералізм. Стан ліберального руху в Україні.
62. Соціал-демократичний рух у світі та Україні: історія, програмні цілі, досягнення.
63. Комуністичний рух: мета, форми, перспективи.
64. Фашизм і неофашизм: ідейні джерела, соціальна база, цілі.
65. Політична культура: сутність, структура, функції.
66. Політична культура особи, суспільної групи, народу. Особливості національних політичних культур.
67. Типологія політичної культури. Зміст та особливості громадянської культури.
68. Політична культура українського народу: традиції, сучасний стан, тенденції розвитку.
69. Суб’єкти політичних відносин.
70. Об’єкти політичного впливу.
71. Політичні права, свободи та обов'язки людини і громадянина.
72. Політична соціалізація. Політична позиція особи. Причини політичної пасивності й аполітичності громадян.
73. Національні відносини і національна політика.
74. Особливості етнонаціональної політики сучасної України.
75. Поняття нації та національної держави.
76. Зовнішня політика держави: цілі, принципи, засоби. Пріоритети зовнішньої політики української держави.
77. Світовий політичний процес: поняття та особливості на порозі третього тисячоліття.
78. Міжнародні організації та Україна.
79. Поняття геополітики. Вплив географічних чинників на життєдіяльність української держави.
80. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання.
81.Поняття політичного процесу. Етапи, форми і типи політичних процесів.
82. Політична реформа та революція. Характер політичних процесів у пострадянській Україні.
83. Міжнародна політика: суть, цілі, функції.
84. Основні суб’єкти міжнародних відносин.
85. Україна у світовому співтоваристві.
86.Національні інтереси та національна безпека України.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Основна:
1. Гаджиев К.С. Политология. Базовый курс. Серия: Основы наук. - Издательство: Юрайт, 2010. – 512 с.
2. Кирилюк Ф. М., Батрименко О. В. Історія зарубіжних політичних вчень: Навч.-метод. посібник. – К.: ТОВ «XXIстоліття: Діалог культур», 2005. – 256 с.
3. Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навчальний посібник / за ред. В.Ф.Цвиха. – К.: Знання, 2012. – 374 с.
4. Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Цвиха В.Ф., Батрименка О.В. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 629 с.
5. Політологія: Навчально-методичний комплекс: Підручник / за ред. Кирилюка Ф.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 704 с.
6. Політологія: підручник [для студентів вищих навч. закладів] / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка; [В.Г. Антоненко та ін. ]. – 3-тє вид., переробл., доп. – Київ: Академія, 2008. – 568c.
7. Політологічний енциклопедичний словник / В.Б. Авер’янов, І.В. Алєксєєнко, С.С. Андрєєв та ін.; В.П. Горбатенко (упоряд.), Ю.С. Шемшученко та ін. – К., 2004. – 428 с.
8. Філософія політики: Хрестоматія. В 4-х т. / Редакційна колегія: Л.В.Губерський, В.П.Андрущенко, М.І.Бойченко та ін. – К.: Знання України, 2003.
9. Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія: Підручник / П.П. Шляхтун. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.
Додаткова:
10. Аляєв Г.Є. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Полтава: АСМІ, 2007. – 280 с.
11. Арістотель Політика. Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. К.: Основи. 2003. – 239 с.
12. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.
13. Арон Р. Мир і війна між націями. – К.: Юніверс, 2000. – 686 c.
14. Батрименко О.В. Особливості сучасних збройно-політичних конфліктів: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 185 с.
15. Бек У. Жизнь в мировом обществе риска: космополитический поворот // Вестник Московского университета. серия 12: политические науки, 2012. – №5. - с. 35-52.
16. Бенетон Ф. Введение в политическую науку / Пер. с фр. – М.: Издательство „Весь мир”, 2002. – 368 с.
17. Бенедикт Андерсон. Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму. Друге, перероблене видання, „Критика”, Київ – 2001. – 272 с.
18. Бжезінський З. Велика шахівниця. – Львів-Ів.Франківськ, 2000. – 236 с.
19. Бжезинський З. Світова шахівниця // ПіК. – 2000. – № 3-7.
20. Бодуен Ж. Вступ до політології / (Пер. з фр. О.Марштуненко) – К.: Основи, 1995. – 174 с.
21. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социс. – 1994. – №5.
22. Вебер М. Покликання до політики // Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. – К.: Основи, 1998. – С. 173-191.
23. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. – К.: Основи, 1998. – С. 173-191.
24. Видрін Д. Політика: історія, технологія, екзистенція. – К.: Либідь, 2001. – 432 с.
25. Власть: Очерки современной политической философии Запада / В.В.Мшвениерадзе, И.И.Кравченко, Е.В.Осипова и др. – М.: Наука, 1989. – 328 с.
26. Власть в жизни и наука о власти. Словарь-справочник / Под общ. ред. з.д.н. РФ, проф. В.Ф.Халипова – М.: Витязь, 2004 г. – 440 с.
27. Водолазов Г.Г. Идеалы и идолы. Мораль и политика: история, теория, личные судьбы. – М.: Культурная революция, 2006. – 863 с.
28. Гаджиев К.С. Введение в политическую философию: Учебное пособие. – М.: „Логос”, 2004. – 336 с.
29. Гаджиев К.С. Политология. Учебник для высших учебних заведений. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 488 с.
30. Гегель Г.Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство. – Київ, 2000. – 336 с.
31. Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної / Т.Польська (наук.ред.), Р.Димерець (пер.з англ.). – К.: Дух і Літера, 2000. – 600 с.
32. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За заг.ред. Ф.М.Рудича. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 412 с.
33.Грушевський М.С. На порозі нової України. Гадки і мрії. – К., 1992.
34.Гусейнов В.А. Политика у порога твоего дома: избранные публицистические и аналитические статьи (2000-2008 гг.) / В.Гусейнов. – М.: Красная звезда, 2008. – 472 с.
35. Джагдиш Бхагвати. В защиту глобализации / Пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева. – М.: Ладомир, 2005. – 448 с.
36. Демократія: Антологія / Упорядник О.Проценко. – К.: Смо.., 2005. – ХХVІІІ–1108 с. – „(Політичні цінності – Вип.1)”.
37. Донцов Д. Націоналізм. – Вінниця: „ДПФ”, 2006. – 236 с.
38. Енциклопедія політичної думки / За ред. Д.Міллера... Пер. з англ. – К., Дух і Літера. 2000. – 01. – 535 с.
41.Кирилюк Ф.М. Новітня політологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ф.М. Кирилюк ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 564с. – Присвячую Alma materi з нагоди 175 річчя від дня заснування.
42. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер.з нім. – Київ: 2002.
43. Кокошин А.А. Очерк политики как феномена общественной жизни: Ее внутригосударственные и международные измерения, взаимоотношения с идеологией, наукой, разведкой. Изд.2, испр. и доп., 2008. Твердый переплет. –208 с.
44. Конверський А.Є., Лубський В.І., Горбаченко Т.І. та ін. Політологія: освітньо-професійний комплекс: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 680 с.
45. Конституція України: Прийнята на 5-й сесії Верховоної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Просвіта, 1996. – 80 с.
46. Конституція України. Зі змінами внесеними рішенням Верховної ради „Про внесення змін та допопвнень до Конституції” України від 8.12.2004. № ІУ-2222. К., 2004.
47. Конфуций. Суждения и беседы. Санк-Петербург. Кристалл, 2001. – С. 191-192.
48.Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; за ред. І.Макліна, А Макмілана. – К.: Вид-во “Основи”, 2005. – 789 с.
49. Крисаченко В.С., Степико М.Т., Власюк О.С. та ін. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / За ред. В.С. Крисаченка. – К.: НІСД, 2003. – 632 с.
50. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. – Київ – Філадельфія, 1995. – 470 с.
51. Лікарчук Н.В. Формування іміджу політичного лідера в процесі виборчої кампанії: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –К., 2003. –21с.
52.Ліпковська-Надєїна Н.А. Теорія поліархії Р.Даля: концептуальні засади та практика: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –К., 2007. –17с.
53. Локк Дж. Два трактати про врядування / Пер. з англ. – К.: Вид-во “Основи”, 2001. – 265 с.
54. Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Т.В. Лютий. – К.: Наук. думка, 2005. – 272 с.
55. Мак’явеллі Н. Флорентійські записки. Державець. К.: Основи, 1998. – 492 c.
56. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю.І.Римарен-ка. – К., 1996.
57. Махнач В.Л. Политика. Основные понятия (Словарь-справочник), – Олма медиа групп, 2009. – 288 с.
58. Міхновський М.І. Самостійна Україна. Київ; Львів, 1991.
59. Мир политической мысли: Хрестоматия: В 2 т. – М., 1994.
60. Меркушев В.Н. Права человека в мировой политике: современные теоретические модели // Полис. – 2006. – №4. – С. 139-146.
61. Мерриам Ч. Новые аспекты политики // Антология мировой политической мысли. – М., 1997.
62. Монтескье Ш. О духе законов. – М.: Мысль, 1999.– 672 с.
63.Наука. Влада. Політика / НАНУ; Ін-т політичних і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса; [редкол.: М.І. Михальченко, О.С. Онищенко, Ю.А. Левенець та ін.]. – Київ : Знання України, 2008. – 240с.
64.Неліпа Д.В. Особливості інституціоналізації соціального партнерства (політологічний аналіз): Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –К., 2005. –201 с.
65. Новые направления политической науки: Гендерная политология. Институциональная политология. Политическая экономия. Социальная политика: [сборник] / Российская ассоциация политической науки / Светлана Григорьевна Айвазова (отв.ред.), Сергей Викторович Патрушев (отв.ред.). – М.: РОССПЭН, 2007. – 343с. – (Серия "Современная российская политическая наука").
66. Обушний М.І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації: Дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / Національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –К., 1999. –393 с.
67. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навчальний посібник / За ред. М.І.Обушного. – К.: Арістей, 2006. – 432 с.
68. Оукшот М. Рационализм в политике и др. статьи. Перевод с англ. – М., Идея-Пресс, 2002. – 288 с.
69. Пал Леслі А. Аналіз державної політики / Пер. з англ. Іван Дзюб. – К.: Основи, 1999. – 422 с.
70. Парсон В. Публічна політика. Вступ до теорії й практики аналізу політики: Пер. з англ. – К.: Вид.дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – 549 с.
71. Петренко В.В. Політична мова як засіб маніпулятивного впливу: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –К., 2003. –177 с.
72.Платон. Держава. –К.: Основи. 2005. – 355 с.
73.Погорелый Д.Е., Фесенко В.Ю., Филиппов К.В. Политология: [политологический словар-справочник]. – М.: Эксмо, 2008.
74. Политическая энциклопедия. В 2 т. (Т.1, Т.2). – М.: Мысль, 1999. Т. 1. – 750 с. Т. 2. – 701 с.
75. Политическая теория в ХХ веке. Антология. Л. Штраус, М. Оукшот и др., 2008. – 416 с.
76.Політологія: підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка; [ В.Г. Антоненко та ін. ]. – 3-тє вид., переробл., доп. – Київ: Академія, 2008. – 568c. – (Альма-матер)
77. Политология: Энциклопедический словарь: Общ. ред. і сост.: Ю.И.Аверьянов. – М.: 1993. – 431 с. (в пер.).
78.Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку. Наукові доповіді та статті. К.: Вид-во Європейського ун-ту. 2000. – 252 с.
79. Політологія: історія та методологія. За заг.редакцією проф.Ф.М. Кирилюка. К. – “Здоров‘я”. – К., 2000. – 632 с.
81. Політологічний енциклопедичний словник / В.Б. Авер’янов, І.В. Алєксєєнко, С.С. Андрєєв та ін.; В.П. Горбатенко (упоряд.), Ю.С. Шемшученко та ін. – К., 2004. – 428 с.
82. Половко О.О. Особливості політичного тероризму в сучасному суспільстві: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –К., 2005. –189 с.
83.Попович М.В. Червоне століття. – К.: Артек, 2005. – 888 с.
84. Потеряйко Г.В. Особливості політичної суб'єктивації національних меншин в Україні: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –К., 2005. –198 с.
85. Потульницький В.А. Історія української політології: Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці. – К., 1992. – 232 с.
86. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991): Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.
87. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика: навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 663с. – (Серія "Вища освіта XXI століття")
88. Практикум з політології / За ред. проф. Кирилюка Ф.М. – К.: Видавничий дім “Комп’ютерпрес”, 2003. – 622 с.
89. Пролєєв С.В. Метафізика влади: Монографія. – К.: Наук. думка, 2005. – 324 с.
90. Прикладна політологія : підручник / за заг. ред. В. Ф. Цвиха, О. В. Батрименка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 316 с.
91. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для студентов вузов / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп.

Приложенные файлы

  • docx 26743567
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий