питання до екзамену з історії України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра________________________________________________

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри
________________
(підпис)
________________200__р.ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИгалузь знань: 0304 право
напрямок підготовки: 6.030402 „Правознавство”
освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр
Розробив: к.і.н., доцент Задерейчук І.П.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри
Протокол № ___від „__”_________2011 р.


Сімферополь – 2011

Питання для підготовки до екзамену

Предмет і завдання курсу історія України.
Періодизація та найважливіші проблеми історії України.
Поява людини на території України та її розвиток у палеоліті, мезоліті, неоліти та енеоліті.
Трипільська культура на українських землях.
Історія, спосіб життя та вірування таврів, кіммерійців, скіфів та сарматів
Виникнення античних міст-держав в Північному Причорномор’ї.
Боспорське царство.
Походження східних слов’ян їх суспільний устрій, господарство, вірування
Утворення давньоруської держави – Київська Русь та стан наприкінці IX – в першій половині Х ст.
Розквіт Київської Русі за часів князювання Володимира Великого.
Київська Русь за часів Ярослава Мудрого.
Причини розпаду Київської Русі. Значення.
Введення християнства та його значення в розвитку Київської Русі.
Соціально-економічні відносини в Давньоруській державі.
Розвиток української культури в період Київської Русі.
Боротьба Русі проти монголо-татарської навали.
Галицько-Волинське князівство.
Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського.
Кревська унія 1385 р.
Люблінська унія 1569 р.
Утворення Речі Посполитої і доля українських земель
Виникнення українського козацтва і утворення Запорізької Січі.
Польсько-католицька феодальна і релігійна експансія в Україні.
Брестська церковна унія 1596 р. Козацько-селянські повстання кінця XVI ст.
Гетьманство П. Сагайдачного. Хотинська війна.
Козацько-селянські повстання в 20-30-х рр. XVII ст.
Причини, характер та рушійні сили національно визвольної війни українського народу під проводом Б.Х. Хмельницького.
Політичний портрет гетьмана Б. Хмельницького.
Перші перемоги української армії. Бойові дії у 1648-49 рр.
Зборівський мирний договір 1649 р. і його значення.
Продовження національно-визвольної війни в 1650 – 1653 рр.
Державотворча діяльність гетьмана Б.Хмельницького.
Переяславська рад 1654 р. та протекторат російського царя над Україною.
Україна в період руїни (середина 50 – сер. 80-х рр. XVII ст.).
Внутрішня політика України за часів гетьманства І. Мазепи.
Зовнішня політика України за часів гетьманства І. Мазепи.
Наступ російського царизму на автономні права України за часів гетьманування І. Скоропадського, П. Полуботка та Д. Апостола.
Гетьманство К. Розумовський.
Ліквідація Гетьманщини та Запорізької Січі.
Національно-визвольна і антифеодальна боротьба українського народу в XVIII ст.
Входження Північного Причорномор’я до складу Російської імперії.
Три поділи Польщі та доля українських земель.
Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в першій половині XIX ст.
Декабристський рух на Україні.
Кирило-Мефодіївське товариство: створення, діяльність та значення.
Соціально-економічне, політичне та культурне становище українських земель у складі Австро-Угорської імперії наприкінці XVIII ст. в першій половині XIX ст.
Буржуазна революція в Австро-Угорщині в 1848 р. і західноукраїнські землі в ній.
Кримська війна 1853 – 1856 рр. та її наслідки для України і Росії.
Буржуазні реформи Олександра II в 60-70-рр. XIX ст.
Суспільні рухи другої половини XIX ст. і українська державність в їхніх планах (Хлопоманство, Громадівський рух, Москвофіли і народовці).
Створення українських партій на території Наддніпрянської України та їхня політичні погляди.
Соціально-економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель в другій половині XIX – на початку ХХ ст.
Буржуазна революція в Російській імперії в 1905 - 1907 рр. і її події і наслідки для України.
Столипінська аграрна реформа та її наслідки для України.
Українські землі в роки Першої світової війни (1914 – 1918 рр.).
Лютнева революція 1917 р. в Росії, як наслідок створення Центральної Ради.
Політичний портрет М. Грушевського.
Жовтневий переворот і проголошення Української Народної Республіки.
Боротьба більшовиків за владу на Україні.
Створення Української Народної Республіки у Харкові.
Проголошення незалежності України IV універсалом.
Брестський мирний договір і його наслідки.
Українська держава гетьмана Павла Скоропадського.
Директорія: утворення, внутрішня і зовнішня політика.
Іноземна агресія в Україні наприкінці 1918 – 1919 рр.
Зовнішня та внутрішня політика Західноукраїнської народної республіки.
Політика Воєнного комунізму на території України.
Нова економічна політика і політика „українізації” значення цих двох рухів для України.
Україна в роки індустріалізації (перша і друга п’ятирічки).
Колективізація та масовий голодомор в Україні в 1932-1933 рр.
Боротьба різних політичних сил за відновлення української державності на території Західної України в 1921 – 1939 рр.
Приєднання Західної України до УРСР (17 вересня 1939 р.).
Початок в ній політичних перетворень і репресій.
Початок Великої вітчизняної війни.
Поразки червоної армії в 1941 – 42 рр.
Степан Бандера. Проголошення 30 червня 1941 р. незалежності України у Львові.
Окупаційний режим на території України.
Боротьба радянських партизанів та підпільників.
Створення української повстанської армії та її діяльність.
Крим у роки Другої світової війни.
Депортація населення: німці, вірмени, кримські татари, греки, болгари.
Звільнення українських земель від німецько-фашистських загарбників.
Україна в перше післявоєнне десятиліття 1944 – 1954 рр.
Економічні та політичні реформи в СРСР в другій половині 50-х – першій половині 60-х рр., їх вплив на розвиток України.
Дисидентський рух в УРСР у 60-80-ті рр.
Створення та діяльність Української Гельсінської групи.
Соціально-економічний стан УРСР в 1964 – 1985 рр.
Україна в роки “перебудови” 1985 – 1991 рр.
Повернення депортованих народів.
Формування багатопартійної системи України (кінець 80-х – початок 90-х рр..) і послаблення комуністичного режиму.
Прийняття декларації про “Державний суверенітет України”, а також акт “Проголошення незалежності України” .
Причини та значення проголошення незалежності України.
Зовнішня політика незалежної України.
Українсько-російські відносини на сучасному етапі.
Внутрішня політика України в роки незалежності
Конституція незалежної України.
Президентство Л.Д. Кучми.
Президентство В. Ющенка.
Президентство В.Ф. Януковича


Приложенные файлы

  • doc 26742911
    Размер файла: 47 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий