Питанння до екзамену Дошкільна педагогіка


ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
Предмет дошкільної педагогіки, її становлення як науки, своєрідність завдань, змісту, методів. Джерела дошкільної педагогіки.
Базовий компонент дошкільної освіти про життєву компетентність дошкільника. Дослідження сучасних учених по проблемі.
Поняття дошкільної освіти, її завдання, принципи, система на основі Закону України “Про дошкільну освіту”.
Удосконалення дошкільної освіти в напрямах посилення гуманізації та демократизації педагогічного процесу.
Історія створення програм дошкілля, характеристика сучасних програм.
Мета та завдання дошкільного виховання на засадах сучасних концепцій виховання та розвитку дитини.
Експериментальна педагогіка зарубіжних педагогів (А.Лей, Дж.Дьюі, С.Френе).
Національна доктрина розвитку освіти (проект) та Закон “Про дошкільну освіту в Україні” про основні шляхи реформування дошкілля та актуальні проблеми наукової дошкільної педагогіки.
Психологічні основи та сутність педагогіки співробітництва. Створення умов для щасливого дитинства. Завдання виховання, комплексний підхід до їх реалізації.
Головні завдання, зміст, принципи Вальдорфської педагогіки.
Вплив ідей А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, Ш.О.Амонашвілі на дошкільну педагогіку. Проблеми дошкільної педагогіки на сучасному етапі, необхідність розвитку фундаментальних досліджень.
Характерні особливості різних типів дошкільних закладів, удосконалення в них роботи на засадах Закону України “Про дошкільну освіту”.
Методологія дошкільної педагогіки. Визначення мети дослідження на основі певних закономірностей філософії, психології, фізіології.
Значення і унікальність дітей дошкільного віку. Видатні педагоги про призначення виховання в перші роки життя. Необхідність формування в суспільстві пріоритетного ставлення до дошкільної освіти.
Теорія виховання і розвитку Марії Монтессорі та О. Декролі.
Методи, завдання і організація педагогічних досліджень, їх етапи. Значення вивчення і узагальнення досвіду педагогічної роботи.
Основи порівняльної педагогіки у творчості С.Ф.Русової. Розвиток суспільного дошкільного виховання за кордоном.
Роль вихователя та його відповідальність за розвиток особистості дитини, спрямованість та моральне обличчя, знання, педагогічні здібності.
Вихователь – основна фігура педагогічного колективу, предмет і засоби праці, структура та мотиви діяльності, професійні уміння, педагогічне спілкування в діяльності.
Вихователь – основна фігура педагогічного колективу. Педагогічне спілкування вихователя на основі співробітництва з вихованцями як суб’єктами педагогічного процесу. Стилі педагогічного спілкування.
Провідна роль виховання в розвитку дитини, присвоєння нею суспільного досвіду, формування здібностей та якостей особистості.
Можливі вияви та ознаки обдарованості дітей. Зміст роботи батьків і вихователів з обдарованими дітьми.
Педагогічна вікова періодизація дитинства. Необхідність врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей у вихованні та навчанні.
Роль діяльності і спілкування у формуванні активної творчої особистості. Види та організація дитячої діяльності як шлях підвищення її виховного впливу.
Фактори, які відіграють вирішальну роль у формуванні людської особистості. Особистість як суб’єкт виховання.
Зарубіжні концепції розвитку дитини в ранні роки життя (Дж.Боулби, Х.Шаффер та ін.).
Основні особливості розвитку дітей в перші два роки життя. Провідна роль дорослого у формуванні психічних функцій дитини.
Особливості розвитку, завдання виховання, методика роботи в групі дітей 2-го року життя.
Організація життя в групі дітей 3-го року життя. Види і методи проведення занять, елементи трудового та морального виховання.
Дидактичні ігри та заняття з формування у дітей предметної та зарядної діяльності, їх значення для розвитку дітей раннього віку.
Вікові етапи, завдання і методика роботи на кожному з них дітей першого року життя.
Проблеми теорії фізичного виховання дітей-дошкільників, його завдання, зміст, засоби на сучасному етапі в Україні.
Режим і організація життя дітей 2-го року життя, їх розвиток, створення умов для різних видів діяльності. Освоєння дітьми правил поведінки.
Особливості методики проведення режимних процесів. Індивідуалізація дитини. Реалізація освітніх завдань під час режимних процесів.
Режим як активний засіб фізичного і загального розвитку дітей, його фізіологічні основи, педагогічні вимоги до нього.
Дошкільна педагогіка про навчання дітей. Розробки питань теорії навчання в працях Л.С.Виготського, О.П.Усової, К.О.Фльоріної, О.В.Запорожця.
Заняття – основна форма організації навчання дошкільників. Вимоги до занять, їх структура, види занять, методика організації в різних вікових групах.
Методи навчання дошкільників, різні підходи до їх класифікації, характеристика, підбір методів вихователем.
Процес навчання дітей у дитячому садку, принципи його організації. Формування навчальної діяльності дошкільника, її компоненти (О.П.Усова).
Сенсорне виховання дітей дошкільного віку, його завдання, зміст, методика роботи в різних групах.
Зміст знань про навколишнє в дошкільному віці, його характеристика, обсяг, вимоги. Методика ознайомлення дітей з навколишнім. Базисний компонент дошкільної освіти, його сфери.
Форми навчання дітей у дошкільному закладі (елементи навчання у повсякденному житті, дитяча гра, екскурсія, заняття).
Поняття моралі. Видатні педагоги про моральне виховання. Зміст та завдання морального виховання дітей-дошкільників.
Патріотичне виховання дітей, його сутність, завдання, шляхи здійснення на сучасному етапі. Григорій Ващенко про патріотичне виховання дошкільників.
Національні та загальнолюдські цінності – основа патріотичного й інтернаціонального виховання. Завдання і зміст виховання в дітей любові до своєї Вітчизни. Сучасні дослідження по проблемі.
Значення волі для виховання моральних якостей особистості. Вередування і впертість дітей, їх причини, педагогічні умови попередження. Методи перевиховання.
А.С.Макаренко про виховання особистості у колективі. Поняття “дитячий колектив”: специфіка, етапи, засоби створення дитячого колективу.
Виховання поваги до дорослих і дітей інших національностей. Зміст та методи роботи інтернаціонального виховання в дитячому садку. Сучасні дослідження і передовий досвід по проблемі.
Своєрідність дисциплінованості у дітей, їх виховання в дусі свідомої дисципліни. Причини порушення правил поведінки, допустимі і недопустимі покарання дітей.
Конфлікти між дітьми, їх причини, привчання до самостійного улагодження.
Значення та завдання трудового виховання дошкільників. А.С. Макаренко про трудове виховання дітей в сім’ї.
Своєрідність, види та зміст дитячої праці в дошкільному закладі, методика керівництва нею.
Основи трудового виховання дітей дошкільного віку, його завдання, зміст. Своєрідність праці дітей.
Форми організації дитячої праці, методика керівництва нею. Дослідження по проблемі.
Основні завдання, засоби естетичного виховання дошкільників, роль кожного з них у формуванні психічного життя – емоцій, мислення, уяви, здібностей.
Методологічна основа естетичного виховання, його вплив на дитину, основні принципи. Своєрідність естетичних сприймань та переживань дошкільників.
Освітній та виховний вплив іграшки, її історія як предмету мистецтва та засобу виховання. Різні види іграшки, їх характеристика. Методика внесення нової іграшки.
Функції дидактичної гри. Наукові дослідження по проблемі використання дидактичної гри в педагогічному процесі дитячого садка (Л.В.Артемова, А.Й.Сооркіна, Є.І.Удальцова).
Ігри з правилами, їх структура, види, місце в режимі дня та педагогічному процесі особливості керівництва в різних вікових групах.
Будівельні ігри, їх особливості, прийоми керівництва. Дослідження по проблемі.
Творчі сюжетно-рольові ігри, їх структурні компоненти, особливості закономірності розвитку гри. Дослідження по проблемі.
Походження гри в історії суспільства її зв’язок з працею і мистецтвом (Д.Б.Ельконін). гра – своєрідний спосіб відображення світу (К.Д.Ушинський, Н.К.Крупська, А.С.Макаренко, С.Ф.Русова про гру як творчу діяльність).
Народні ігри, їх особливості, значення, використання в педагогічному процесі.
Театралізовані ігри дошкільників, їх види, значення, особливість, методика. Дослідження по проблемі.
Комп’ютерна гра – сучасний різновид дидактичної гри. Педагогічні та гігієнічні вимоги до організації цих ігор.
Емоційно-вольова готовність дітей до школи, показники, шляхи забезпечення.
Мотиваційна готовність дітей до школи, її показники, шляхи забезпечення.
Особливості і умови сімейного виховання. Причини непорозумінь і конфліктів вихователів з батьками, їх попередження, способи вирішення.
Характеристика форм роботи дошкільного закладу з сім’єю. Залучення батьків до участі в житті дитячої установи.

Приложенные файлы

  • docx 26742266
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий