Питання з ФІЛОСОФії ОСВІТИ (студентам)

ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ З ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

ТЕМА №1

1. Соціокультурні та антропологічні передумови становлення нової парадигми освіти.
2. Криза класичної парадигми освіти.
3. Філософія освіти як дослідницька царина.
4. Проблемне поле філософії освіти та її проблематика.
5. Філософські основи нової парадигми освіти.
6. Проблеми філософії освіти в сучасному українському соціумі.

Література:
1. В. Андрущенко. Філософія освіти ХХ1 століття: у пошуках перспективи // Філософія освіти. - 2006.- №3.- С.6-12.
2. В. Андрущенко. Вища освіта у пост-Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу // Філософія освіти. – 2005.- №2.- С.6-19.
3. Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование // Вопросы философии. – 1990.- №1.
4. Кизима В. Новое образование для нового человека // Філософія освіти. – 2006. - №2.- С.36 - 61.
5. Култаева М. Категория “Bildung” в немецкой философии, или размышление о смысле и предназначении образования // Постметодика, 1999. - №1.
6. Стол Луїза. Нова парадигма навчання. – Х., 2005.
7. Шевченко В.С. Філософія освіти: проблеми самовизначення // Філософія освіти. 2005. - №1. – С.18-29.
8. Шубелка Н.В. До питання про освітню парадигму // Педагогіка і психологія. – 2000.- №3.-С.43-50.
9. Філософські абриси сучасної освіти: Монографія. - Суми, 2006.
10. Философия образования: круглый стол // Педагогика. – 1995. - №4. – С.8 – 25.


ТЕМА №2

7. Просвітницька діяльність софістів.
8. Сократ і проблеми оздоровлення людини і суспільства.
9. Платон і система освіти в ідеальній державі. Академія Платона як філософська та політична школа.
10. Ісократ і риторичний ідеал освіти.
11. Платон та Ісократ : два ідеали античної освіти і виховання .
12. Філософія освіти Аристотеля як практична філософія. Етична освіта Аристотеля.
13. Філософія освіти Аристотеля як практична філософія. Політична освіта Аристотеля.
14. Криза античного полісу та проблеми освіти і виховання.
15. Освіта і виховання в елліністичну добу .
16. Філософська освіта як мистецтво жити в епоху еллінізму.
17. Цицерон і філософія освіти у Давньому Римі.
18. Філософія освіти Сенеки: криза цицеронівського ідеалу.

Література:
1. Адо П. Что такое античная философия? / Пер. с франц. - М.,1999.
2. Адо П. Духовные упражнения и античная философия / Пер. с франц.- М.; СПб., 2005.
3. Йегер В. Пайдейа. Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем).- М.,1997.
4. Марру А.И. История воспитания в античности (Греция).- М.,1998.
5. Корнетов Г.Б. Педагогическое наследие Платона и Аристотеля // Платон. Аристотель. Пайдейя: восхождение к доблести. – М., 2003.
6. Лосев А.Ф., Тахо - Годи А.А. Платон. Аристотель. – М.,1993.
7. Мишель Фуко. Герменевтика субъекта // Социо – Логос. - М., 1991.
8. Батлук О.В. Цицерон и философия образования в Древнем Риме // Вопросы философии. 2000.-№2.
9. Батлук О.В. Философия образования Сенеки: кризис цицероновского идеала // Вопросы философии. 2001.- №1.
10. Цицерон Марк Тулій. Про державу, Про закони, Про природу богів / Пер. з лат.- К., 1998.
11. Сенека Л.А. Моральні листи до Луцілія. - К., 1995.
12. Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления - М.,1993.
13. Утченко Г.Л. Цицерон и его время.- М., 1972.
14. Ідея Університету: Антологія. – Львів, 2002.ТЕМА №3

19. Середньовічна освіта та її джерела.
20. Мислителі-посередники між Античністю і Середньовіччям. Тривіум і квадривіум.
21. Середньовічний університет: виникнення та призначення. Причини виникнення.
22. Інтелектуальні центри раннього Середньовіччя: Візантія, арабська культура, латинські монастирі.
23. Шартрська та Паризька середньовічні школи: представники, проблематика, особливості.
24. Середньовічний університет як автономія розуму і як третя влада.
25. Болонський середньовічний університет та його особливості.
26. Паризький середньовічний університет та його особливості.
27. Англійські середньовічні університети та їх особливості.
28. Навчання та викладання в середньовічних університетах.
29. Ступені та звання, фінансовий стан середньовічних університетів.
30. Середньовічний студент.
31. Факультетська система середньовічного університету.
32. Значення середньовічного університету.

Література:
1. Антология средневековой мысли: теология и философия европейского средневековья: В 2-х т. – Спб., 2002.
2. Поляков М.В., Савчук В.С. Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи. – К., 2004.
3. Абеляр П. Історія моїх страждань.- Львів, 2004.
4. Августин А. Сповідь. – К., 1997.
5. Боецій С. Розрада від філософії.- К., 2002.
6. Розовски Генри. Университет: руководство для владельцев. – М.,1995.
7. Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья. – М.,1989.
8. Утченко Г.Л. Цицерон и его время.- М., 1972.
9. Лефф Гордон. Средневековый университет: факультет свободных искусств // Alma Mater. - 1997.- №9.- С.34 -38.
10. Верже Жак. Прототипы // Alma Mater.-1991.- №10.- С.100 -108; 1992.- №1.- С.98 -106.
11. Ашталос Моника. Средневековый университет: факультет теологии // Alma Mater.-1998.- №4.-С.52 - 56; №5.- С.44 - 49; №6.- С.45 - 48.
12. Сирэйси Нэнси. Средневековый университет: факультет медицины // Alma Mater.-1997.- №11.- С.36 - 40; №12.- С.42 - 44.
13. Лефф Гордон. Тривиум и три философии // Alma Mater.- 2003.- №1.- С.49 - 54.
14. Норт Джон. Квадривиум // Alma Mater.- 2003.- №2.- С.42 - 48; №3.- С.49 - 53.
15. Броклис Л. Университет в ранний период современной европейской истории: учебные планы (Реферат) // Alma Mater.- 2002.-№1.-С.44-50; №2.-С.44-52; №4.-С.49-52; №5.-С.37-42; №7.-С.45-51.
16. Морау Питер. Средневековый университет: карьера выпускников // Alma Mater.- 1997.- №6.- С.36 - 40; №7.- С.37- 40; №8.- С.36 - 40.
17. Верже Жак. Средневековый университет: учителя // Alma Mater.-1997.- №2.- С.43 - 46; №4.- С.33 - 36; №5.- С.36 - 40.
18. Ідея Університету: Антологія. – Львів, 2002.


ТЕМА №4

33. Філософія освіти Вільгельма фон Гумбольдта.
34. Дослідницький університет Вільгельма фон Гумбольдта.
35. Філософія освіти Джона Ньюмена.
36. Ліберальний університет Джона Ньюмена.
37. Модель “ідеального університету” у філософії освіти Хосе Ортеги-і-Гассета.
38. Місія університету у філософії освіти Хосе Ортеги-і-Гассета.
39. Завдання університету у філософії освіти Хосе Ортеги-і-Гассета.
40. Місце культури у філософії освіти Хосе Ортеги-і-Гассета.
41. Ідея Університету у філософії освіти Карла Ясперса.
42. Завдання університету у філософії освіти Карла Ясперса.
43. Навчання і дослідження у філософії освіти Карла Ясперса.
44. Освіта і виховання у філософії освіти Карла Ясперса.
45. Карл Ясперс: університетська освіта як сократична по своїй природі.
46. Місце спілкування у філософії освіти Карла Ясперса. Диспут і дискусія як основні форми спілкування.
47. Університет як космос (єдність) наук у філософії освіти Карла Ясперса.
48. Проблеми університетського самоврядування у філософії освіти Карла Ясперса. Викладач як носій самостійності університету.
49. Університет як інституція у філософії освіти Карла Ясперса.
50. Духовно-аристократичний принцип університетської освіти у філософії освіти Карла Ясперса.
51. Ганс - Георг Гадамер: становище Університету в сучасному суспільстві.
52. Ідея Університету у філософії освіти Юргена Габермаса.
53. Модель університету у філософії освіти Роберта Хатчінса.
54. Модель університетської освіти Кларка Керра.
55. Втілення “ідеї університету” в сучасних моделях. Модель “підприємницького університету”.
56. Втілення “ідеї університету” в сучасних моделях. Модель “академічного університету”.
57. Втілення “ідеї університету” в сучасних моделях. Модель “корпоративного університету”.
58. Втілення “ідеї університету” в сучасних моделях. Модель “регіонального університетського комплексу”.
59. Втілення “ідеї університету” в сучасних моделях. Модель “відкритого університету”.
60. Модель національного університету України та його провідні принципи.

Література:
1. Поляков М.В., Савчук В.С. Класичний університет: еволюція, сучасний стан, перспективи. – К., 2004.
2. Ідея Університету: Антологія. – Львів, 2002.
3. Гюнтер Карл – Хейнц. Портрет педагога. Вильгельм фон Гумбольдт // Перспективы.- 1998.- №1.- С.132 -144.
4. Захаров И., Ляхович Е. Джон Ньюмен и его модель идеального университета // Alma Mater.- 1993. -№11.- С.36 - 44.
5. Пелікан Ярослав. Ідея Університету / Пер. з англ. – К., 2008.
6. В. Андрущенко. Філософія освіти ХХ1 століття: у пошуках перспективи // Філософія освіти. - 2006.- №3.- С.6-12.
7. В. Андрущенко. Вища освіта у пост - Болонському просторі: спроба прогностичного аналізу // Філософія освіти. – 2005.- №2.- С.6 -19.
8. Мишед Я. Идея университета // Alma Mater.- 1991.- №9.- С.- 85 - 90.
9. Хабермас Ю. Идея университета. Процессы обучения // Alma Mater.- 1994.- №4.- С. 9 -17.
10. Хюсен Т. Идея университета: Эволюция, функции, проблемы // Перспективы. – 1992. - №3. - С. 23 - 40.
11. Ясперс К. Тезисы к вопросу об обновлении высшей школы // Историко – философский ежегодник-94.- М., 1995.


ТЕМА №5

61. Філософія освіти в епоху “постмодерну”.
62. Айван Ілліч і програма освіти сучасного суспільства.
63. Пауло Фрейре: освіта як практика звільнення.
64. Генрі Жиру: освіта і боротьба за радикальне демократичне суспільство.
65. Філософія освіти Мішеля Фуко.
66. Жиль Делез і нова освітня політика.


Література:
1.Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия образования. ХХ век.- СПб., 2004 (Розділ III, гл.11,12).
2. Лукянець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодерн: навчальний посібн. - К., 1996.
3. Генрі Жиру. Гранична педагогіка і постмодерністські політики // Гендерна педагогіка : Хрестоматія. – Суми, 2006.
4. Гайденко В. Критична педагогіка Пауло Фрейре // Гендерна педагогіка : Хрестоматія. – Суми, 2006.
5. Енциклопедія постмодерну / Пер. з англ., К., 2003.
6. Бейсенова Г.А. Философия образования Фуко М. // Философские исследования.- 2001.- №4(33)
7. Погребняк А.А. Логика смысла Ж. Делеза и новая образовательная политика // Философия образования.- СПб., 2002.


Приложенные файлы

  • doc 26742236
    Размер файла: 79 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий