Робоча програма Патентознавство КМ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Ради факультету
Протокол №___від ________
Голова Ради, проф.
В.Д.Волков


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З дисципліни “Патентознавство”
для студентів спеціальності
“Документознавство та інформаційна діяльність”
Донецьк 2010
Укладач : ст. викладач Некрасова Л.В.

Рецензент: доцент Чикалова С.Ф.Робочу програму ухвалено на засіданні кафедри Інформаційних систем управління, протокол №________від__________
Зав. Кафедрою, професор, д.е.н. В.М.Андрієнко


Робочу програму ухвалено на засідані навчально-методичної комісії економіко-правового факультету, протокол №_______від ____________

Голова навчально-методичної комісії Петренко Г.О._________________

ВСТУП

1.Опис

Опис дисципліни
«Патентознавство» на денному відділенні

Кількісні характеристики курсу
Напрями, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 2
Залікових модулів: 2
Змістових модулів: 10
Загальна кількість аудиторних годин: 28
Тижневих годин: 2
0201 Культура
6.0220100 - бакалавр
Нормативна,
Професійно-орієнтовна
4 семестр
Лекції: 14 год.
Практичні зан.: 14 год.
СРС: 44 год.
Вид контролю: залік


Курс «Патентознавство» викладається за модульно-рейтинговою системою навчання на денному відділенні протягом одного семестру і завершується заліком.
У процесі вивчення курсу студенти повинні спиратися на знання інформатики, бібліографознавства, документознавства, правознавство та наук про науково-технічну інформацію.
Предметом курсу «Патентознавства» є патент, патентна справа, патентна інформація, патентне виробництво. Курс вивчає особливості організації системи патентної інформації, патентно-інформаційної діяльності, патентно-ліцензійної діяльності, патентних досліджень та всіх етапів патентного виробництва. Викладання курсу поділяється на дві частини:
в 1-ій частині вивчаються основні категорії і поняття даної навчальної дисципліни, зв’язки з іншими дисциплінами, історія становлення світової та національної патентної справи, наукові підходи до класифікації та організації патентної інформації, цілі, принципи, методи класифікування винаходів та патентної документації за Міжнародною патентною класифікацією, форми та методи організації патентного виробництва, методика проведення патентних досліджень;
2-а частина має на меті вивчення практики організації патентування об’єктів промислової інтелектуальної власності та організації патентного виробництва (діловодства) в Україні: винаходів, корисних моделей, промислових зразків. Завершується вивчення курсу розділом про патентне ліцензування об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей) в Україні .
На практичних заняттях студенти під керівництвом викладача:
напрацьовують навички роботи з інтерактивними базами даних
Українського інституту промислової власності (Укрпатент) «Міжнародною патентною класифікацією (Девятою редакцією 2009 р. Базовий рівень)» (МПК), «Міжнародною класифікацією промислових зразків. Локарнською класифікацією. Базовий рівень. 2009р.» та вчаться визначати структуру індексів МПК , самостійно формувати класифікаційні індекси на винаходи , корисні моделі, промислові зразки;
виконують Творче завдання по процедурі патентного пошуку з
використанням інтерактивної СБД «Винаходи в Україні» Украпатенту , мета якого пошук аналогів заявленого об’єкта – винаходу чи корисної моделі в межах встановленого обсягу пошуку з використання тематичного та нумераційного патентного пошуку;
напрацьовують навички оформлення первинних патентних
документів на об’єкти промислової інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові знаки) щодо оформлення заяв, описів, формул, рефератів, зображень у відповідності до діючих нормативно-правових актів Укрпатенту та вимог діючого законодавства України. При виконанні цих завдань студенти використовують нормативну базу веб-сайту Держдепартаменту інтелектуальної власності України , бази даних та інформаційно-довідковими системами веб-сайту Украпетнта;
виконують практичні завдання з питань патентного ліцензування
об’єкти промислової власності (винаходів, корисних моделей) щодо оформлення відповідних заяв в офіційний бюлетень та ліцензійної угоди про права на їх використання у відповідності з діючим законодавством України та відомчими нормативно-правовими актами Укрпатенту. Під керівництвом викладача визначають форми ліцензійних платежів та здійснюють розрахунки ринкової ціни патентної ліцензії. При виконанні цих завдань студенти використовують нормативну базу веб-сайту Держдепартаменту інтелектуальної власності ;
для напрацювання навичок роботи з законодавчими актами з питань
промислової інтелектуальної власності та накопичення знань з питань правової охорони об’єктів промислової власності студентам запропоновано комплекс ситуаційних задач.

2.Рівень
а) попередні умови:
- бібліографознавство;
- документознавство;
- інформатика
- основи правознавства;
- інформаційна діяльність

б) цілі та завдання:
Основним завдання курсу є надання студентами основ патентування об’єктів науково-технічної творчості в промисловості та організації системи патентного виробництва у відповідності до діючого патентного законодавства України та діючих міжнародних угод у сфері інтелектуальної промислової власності.
визначення основних категорій та понять навчальної дисципліни
«Патентознавство»;
визначення поняття системи патентної інформації , її ролі і впливу
на розвиток НТП , науково-технічну творчість суспільства та її класифікація;
визначення стадій , процедур та технологічних процесів патентного
виробництва об’єктів промислової власності;
надання системних знань у сферах патентно-інформаційної та
патентно-ліцензійної діяльності та їх практичного використанні при виконані практичних завдань;
дати уявлення про технологію патентних досліджень у сфері
промислового виробництва та документального оформлення їх результатів;
надання основних понять у сфері правової охорони об’єктів
промислової власності та їх використанні при рішенні ситуаційних задач;
розкрити сутність патентного виробництва (діловодства) об’єктів
промислової власності ( винаходів, корисних моделей, промислових зразків ) в Україні та закріплення навичок оформлення відповідних заяв і документів до них до патентного відомства ;
розкрити сутність патентного ліцензування вище означених об’єктів
промислової власності та напрацювання навичок оформлення відповідних форм документів у відповідності до діючого нормативно-правового забезпечення та напрацювання навичок розрахунку ринкової ціни патентної ліцензії.

3. Обов’язкова чи вибіркова дисципліна
Обов’язкова дисципліна
4. Викладацький склад
Старший викладач Некрасова Л.В.
5. Методика викладання, форми та методи навчання
Методика викладання – модульно-рейтингова система навчання;
Застосовуються такі методи навчання:
лекції: інформаційні, проблемні, аналітичні;
тренінгові практичні заняття;
індивідуальні завдання;
творча робота;
інформаційна самостійна робота в т.ч. з Інтернетом;
6. Мова
Українська2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ, ПОНЯТТЯ ТА ОБЄКТИ ПАТЕНТОЗНАВСТВА

Змістовий модуль 1
Патентна справа та винахідництво.
Введення. Поняття науково-технічного прогресу. Винахідництво як двигун науково-технічного прогресу. Історія становлення національної патентної справи в Україні. Роль патентної інформації у розвитку винахідництва.

Змістовий модуль 2
Система патентної інформації
Поняття та сутність патентної інформації. Джерела патентної інформації. Сфера використання патентної інформації. Використання патентної інформації на стадіях створення об’єктів техніки та технологій.
Патентна документація, її види. Офіційні джерела патентної документації. Класифікація винаходів та патентної документації. Система патентної літератури.

Змістовий модуль 3
Міжнародна патентна класифікація
Цілі, історія, реформування МПК. Будова індексів класифікації. Ієрархічна структура класифікації. Представлення схеми класифікації. Область охоплення рубрик. Принципи класифікування. Класифікування кількома індексами: гібридні системи. Обов’язкове класифікування, необов’язкове класифікування та індексування. Головна класифікаційна база даних.

Змістовий модуль 4
Патентно-інформаційна діяльність
Система патентних фондів бібліотек. Система патентних фондів України . Відображення патентних фондів у довідково-бібліографічному апараті патентних бібліотек. Організація патентного пошуку ( цілі,види, системи, способи реалізації пошукових систем, етапи пошуку, пошук аналогів (прототипів), технологія патентного пошуку). Використання нових комп’ютерних технологій в патентному пошуку.


Змістовий модуль 5
Патентно-ліцензійна діяльність
Становлення національної патентно-ліцензійної діяльності і патентного права в незалежній України. Основні категорії патентно-ліцензійної діяльності та об’єкти патентного права. Сутність категорії патентоспроможність. Патентне виробництво, його стадії та процедури. Характеристика технологічних процесів патентного виробництва. Патентне діловодство. Автоматизація інформаційно-довідкової роботи. Експертиза заяв. Автоматизація процесу розподілу заявок на винаходи між експертами. Захист прав винахідників та патентовласників. Поняття патентної ліцензії, види ліцензій, продаж ліцензій.ЗАЛІКОЙ МОДУЛЬ 2.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТЕНТЕТНОГО ВИРОБНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ


Змістовий модуль 6
Результати науково-технічної творчості, як об’єкт промислової власності
Визначення промислової власності та творчої діяльності у виробничій сфері. Об’єкти промислової власності. Економічна сутність винаходу. Умови надання правової охорони на винаходи (корисні моделі). Охоронні документи на винаходи (корисні моделі). Промислові зразки. Об’єкти промислових зразків. Економічна сутність промислових зразків. Умови надання правової охорони промисловим зразкам. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Змістовий модуль 7
Патентне виробництво винаходів та корисних моделей в Україні
Оформлення прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Стадії патентного виробництва за заявою на винахід (корисну модель). Вимоги до оформлення первинних патентних документів, які додаються до заяви. Патентне виробництво по заяві на одержання патенту України на винахід (корисну модель). Вимоги до оформлення заяви. Визначення пріоритету винаходу. Науково-технічна експертиза заяви на винахід (корисну модель) - попередня експертиза, експертиза за формальними ознаками, експертиза по суті. Процедура видання патенту України на винахід (корисну модель). Патентно-інформаційне забезпечення патентування винаходів (корисних моделей). Організація правової охорони винаходів (корисних моделей). Особливості патентування винаходів (корисних моделей) в іноземних державах. Особливості патентного виробництва на винаходи (корисні моделі), які є державною таємницею та «ноу-хау».
Змістовий модуль 8
Патентне виробництво промислових зразків
Стадії обробки заяви на промисловий зразок. Характеристика технологічного процесу його патентування. Вимоги до оформлення опису на промисловий зразок. Вимоги до описування суттєвих ознак промислового зразка та додаткових матеріалів до заяви. Вимоги до оформлення креслень та схем промислового зразка. Попередній розгляд заяви та встановлення дати пріоритету. Сутність експертиза заяви на промисловий зразок. Тимчасова правова охорона промислового зразка. Видача патенту та публікація інформації в офіційному бюлетені.

Змістовий модуль 9
Патентне ліцензування об’єктів промислової власності
Ліцензії на право використання об’єктів промислової власності. Види ліцензій. Обов’язкові умови та реквізити ліцензійного договору. Види ліцензійних платежів. Форми ліцензійних договорів. Порядок розгляду ліцензійних договорів. Примусове відчуження на винаходи та корисні моделі.


ЛІТЕРАТУРА

Навчальні посібники
1.Андрощук, Геннадій Олександрович. Патентне право: Правова охорона винаходів: Навч.посіб./ Г.О.Андрощук, Л.І.Работягова.- К.: МАУП, 1999.-216 с.
2. Антонов Е.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право: Навч. Посіб./Е.М.Антонов.- К.: КНТ, 2005.- 520 с.
3.Вачевський, Мирон Васильович. Соціально-економічні аспекти
використання інтелектуальної власності в сучасних умовах: Теорія і практика: Навч.посіб. для студ.ВНЗ/ М.В.Вачевський. К:Центр навч.л-ри,2004.-374 с.
4. Гринєв, Вадим Федорович. Товарно-инноваційна політика підприємства: Навч.посіб./В.Ф.Гринев.-К.: МАУП, 2004.-159 с.
5.Дрешер, Юлія Миколаєвна. Організація патентно-ліцензійної діяльності та авторське право:Навч.метод.посібник/ Ю.М.Дрешер.-М.:Фаир-пресс, 2003.-247с.
6.Дроб’язко, Володими Степанович. Право інтелектуальної
власності:Навч.посіб./ В.С.Дроб’язко – К.: Юрінком Інтер, 2004.-512с.
7.Єлісеєв, Олександр Миколайович. Інституціональний аналіз інтелектуальної власності. Навч.посібник для студентів ВНЗ з економ.спеціальностей/ О.М.Єлісеєв, І.Є.Шульга.-М.:ІНФРА-М,2005.-191с.
8. Кушнаренко, Наталія Миколаєвна. Документознавство: Підручник для студентів ВНЗ культури/ Н.Кушнаренко. 4-е вид.-К.:Знання, 2003-459с.
98.Карпухіна, С.І. Захист інтелектуальної власності та патентознавство: Підручник/ С.І.Карпухіна.-М.:Центр економіки та маркетингу, 2002.-350 с.
10.Карпухіна, Светлана Іванівна. Захист інтелектуальної власності та патентознавство: Підручник для студентів/ С.І.Карпухіна.- М.:Міжнародні віносини, 2004.-400с.
11.Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Навчальний посібник/ К.:Кондор, 2005.-327 с.
12.Мединський , Володимир Григорович. Інноваційний менеджмент: Підручник з спец.»Менеджмент орг.»/ В.Г.Мединський.-М.: Інфра.М, 2004.-293 с.
13. Методичні вказівки до семінарських и практичних занять по курсу «Патентознавство та ліцензування» для студентів економічних спеціальностей БГУІР/ Сост. Т.Є.Наганова.- Мн.: БГУІР, 2002.- 52 с.
14.Пузиня, Наталя Юр’євна, Оцінка інтелектуальної власності та нематеріальних активів: Навч.посіб.для студ. з економ.спец. /Н.Ю.Пузиня.-М.:Питер, 2004.-119с.
15.Сусліков, Леонід Михайлович. Патенознавство: Навч.-метод. Посібник для студ. ВНЗ/ Л.М.Сусліков, В.С,Дьордяй.-К.: Центр навч. Л-ри, 2005.-231с.
16.Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручник для студ. ВНЗ/ О.А.Підопригора, О.Д,Святоцький, В.С.Дроб’язко та ін..-К.: Ін Юре, 2003.-235с.
17. Міжнародна патентна класифікація. (Версія 2009 р.) Базовий рівень: Посібник. Том 1/ Всесвітня організація інтелектуальної власності, Державний департамент інтелектуальної власності МОН У- К.: 2008.- 54с.

Джерела

1. Барчук, Жанна Вікторівна. Територіальні патентні ресурси у бібліотечних фондах України (1991-2001 р.): історія, система, тенденції розвитку:Автореф.дис.на здоб.наук.ступ.канд.іст.наук (07.00.08)/Нац.акад.наук України.-К.,2002- 18с.
2.. Блинников, Виктор Иванович. Патент: от идеи до прибыли/ В.И.Блинников, В.В.Дубровская, В.Сергиевский._М.:Мр, 2002.-333с.
3.Виноградська Алла Миколаївна. Комерційне підприємство:сучасний стан, стратегії розвитку/А.М.Виноградська.-К.: Центр навч. Л-ри, 2004.-807 с.
4. Плотніков, В.Ю. Патентознавство винаходів та продаж ліцензій на зовнішньому ринку/ В.Ю.Плотніков, Є.М.Плотнікова.-М.:Бизнес-шк. «Інтел-Сінтез», 1999.-210с.
5.Промислова власність в Україні:проблеми прав.хохрони: Зб.наук.ст./За аг.ред.Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького.-К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2004.-548с.
6. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. № 3687(із змінами , внесеними згідно із Законами № 2188-ІІІ від21.12.2000,№2921-ІІІ від10.01.2002, №34-ІУ від 04.07.2002, №762-ІУ від 15.05.2003,№850-ІУ від 22.05.2003) // офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
7. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. №3688 (із змінами, внесеними згідно із Законами №2188-ІІІ від 21.12.2000, №2921-ІІІ від 10.01.2002, № 34-ІУ від 04.07.2002, №762-ІУ від 15.05.2003, № 850-ІУ від 22.05.2003)// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України /http://sdip.gov.ua/;
8.Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 05.10.2004 № 2658 (із змінами )// Відомості Верховної Ради України. 2001., № 47.
9. Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності: постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 р. №543 (з змінами. Внесеними згідно з Постановою КМ №901 ві.16.06.2003)// офіційний ваб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України / http://sdip.gov.ua/;
10. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності: постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. №1716// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
11. Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР: постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 1994 р. № 473//офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
12. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми.: постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №8// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
13. Про затвердження Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».: постанова Кабінету Иіністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440// Офіційний вісник України від 26.09.2003- 2003 , № 37., стор 64.;
14. Про затвердження Національного стандарту №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» від 29 листопада 2006 № 1655// Офіційний вісник Україхни від 11.12.2006.- 2006., №48, стор. 62.;
15. Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» від 3 жовтня 2007 № 1185// Офіційний вісник України від 18.10.2007 № 47.;
16. Інструкція щодо підготовки опису до патенту на винаходи (корисну модель) до публікації, затверджена наказом Держдепартаменту інтелектуальної власності України від 17.11.1994 р. № 132// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
17.Про затвердження положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі: наказ Держпатенту України від 22 серпня 1995 р. № 129// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
18. Правила проведення експертизи заявки на винахід і корисну модель: наказ Держпатенту України від 9 березня 1995 р. №44 // офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
19.Правела проведення експертизи заявки на промисловій зразок: наказ Держпатенту України від 11 липня 1995 р. № 110// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
20. Інструкція про порядок видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР:наказ Дерпатенту України від 13 липня 1995 р. №111// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
21.Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22( із змінами, внесеними згідно з наказами МОН №154 від 26.02.2004, №223 від 14.04.2005)// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
22. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки: наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 р. № 290(із змінами, внесеними згідно з наказами МОН №470 від 20.06.2001, №441 від 01.08.2002, №806 від 09.12.2003, №318 від 19.04.2004, № 585 від 02.08.2006)// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
23. Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи: наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 р. (із змінами, внесеними згідно з наказами МОН №470 від 20.06.2001, № 441 від 01.08.2002, № 806 від 19.12.2003, №585 від 02.08.2006)// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
24.Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі: наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2001 р. № 469 (із змінами, внесеними згідно з наказами МОН №441 від 01.08.2002, №806 від 09.12.2003, №585 від 02.08.2006)// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
25. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі): наказ Міністерства освіти України від 16.07.2001 № 521 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН № 688 від 13.10.2003)// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
26. Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання: наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. № 520// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ http://sdip.gov.ua/;
27. Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка: наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 р. № 574 (із змінами, внесеними наказом МОН № 695 від 14.10.2003)// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
28. Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання: наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001р. № 575 // офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
29. Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі: наказ Міністерства освіти і науки України від 14.11.2001 р. № 738// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
30.Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи: наказ Міністерства освіти і науки України від 14.11.2001 р. № 739// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
31.Правила складання та подання заявки на промисловий зразок: наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 р. № 110 (із змінами, внесеними згідно з наказами МОН № 750 від 11.11.2003, №5 від 11.01.2006)// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
32.Інструкція про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи: наказ Міністерства освіти і науки від 11.03.2002 р. №184// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
33. Правила розгляду заяви на промисловий зразок: наказ Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 р. № 198// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
34.Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об’єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу: наказ Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 р. № 298 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН №200 від 04.04.2005)// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
35. Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності: наказ Міністерства освіти і науки України від 22.04.2005 р. № 247// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
36. Про заснування української версії МПК та застосування української версії МПК 2007.10: наказ Державного департаменту інтелектуальної власності від 03.10.2007 р. №122// офіційний веб-сайт Департаменту інтелектуальної власності МОН України/ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
37.Інформаційне повідомлення про застосування деяких положень спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності в зв’язку з набранням чинності Цивільним кодексом України// Промислова власність. Офіційний бюлетень №12, Кн. 1-2003;
38.Річний звіт Державного департаменту інтелектуальної власності за 2000-2007 роки. Офіційне видання Державного департаменту інтелектуальної власності. - 2007.103 с.


Монографії
1.Крайнєв, Петро Павлович. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: Монографія/ П.П.Крайнєв.- К.:Ін Юре, 2004.-448с.

Статті
1.Глухівський ,Лев. Експертиза заявок на винаходи: проблеми вдосконалення: доповідь на засіданні круглого столу на тему:»Проблеми і перспективи розвитку раціоналізаторської та винахідницької діяльності; УкрІНТЕІ, 13 вересня 2007 р.// за матеріалами веб-сайту Укрпатенту / [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ;
2. Глухівський Л.Й, Іваненко П.І. Механізм автоматизованого розподілу заявок на винаходи між експертами//Інтелектуальна власність. №8, 2005.-с.41-46/ адреса розміщення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3.Іваненко, Петро. Забезпечення споживачів патентної інформації// газета «Світ» .-2005 .-№23-24//адреса розміщення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ;
4.Іваненко, Петро. Інформаційно-довідкова система Укрпатенту «Стан діловодства за заявками на об’єкти промислової власності»// Винахідник і раціоналізатор.-2005.-№6/ адреса розміщення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
5.П.Іваненко. Першочергові задачі впровадження інформаційних технологій в Укрпатенті// Інтелектуальна власність, №6, 2003.-с.21-25;
6. Красовська, Алла, Глухівський Л, Іваненко П.Першочергові завдання Державного підприємства «Український інститут промислової власності» в організації експертизи заявок на винаходи і корисні моделі// Інтелектуальна власність.-2005.-№8;
7.Красовська. Алла, Глухівський Л. Про зміни у правовій охороні винаходів і корисних моделей// Науково-технічна інформація (науково-практичний інформаційний журнал), № 3,2003.-с.23-27;
8. А.Красовська, Л.Глухівський. Деклараційний патент на винахід: завершення життєвого циклу і підсумки//Інтелектуальна власність.№3, 2004.-с.34-39;
9. А.Красовська. Сьогодення Укрпатенту//Інтелектуальна власність. №8, 2005.- с.11-12;
10. В.Лало,А.Ферчук. До історії становлення державної системи охорони промислової власності України// Інтелектуальна власність. №6, 2005.- с. 31-35
11. Ж.В.Барчук . Патентна документація в системі інформаційних ресурсів України: статус, функції, потенціал// Архіви України. № 4, 2002.-с.73-80
12. Розрахунок вартості ліцензійних договорів на основі ліцензійних платежів. Є.С.Госьков.// ЗАО «Бізнес-експерт». м. Барнаул/ інтернет ресурс;


2. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Назва залікового
модулю
Порядковий номер та короткий зміст змістових модулів
Кількість годи
Форми контролюРізновид
Ауди-торні заняття
Самостійна робота
студентів
Лекції
Практичні
Всього
Теорпідготов-ка, робота з НПА, МПК, НМЗ Укрпатенту
Рішення практичних завдань


1
2
3
4
5
6
7
8

Вступ
Предмет і завдання курсу. Вхідний контроль

тест

Заліковий модуль 1
Основні категорії, поняття та об’єкти патентознавства

1. Патентна справа та винахідництво
Побудова логічної структури тем на рівні основних визначень на понятійному рівні; або побудова глосарію основних понять та термінів до теми; або побудова криптограми; або побудова тезаурусу основних понять до теми

1
-
1
1

Письмовий поточний контроль; перевірка форм самостійного опрацю-вання теорети-чного матеріалу


2. Система патентної інформації

1
-
1
1

Письмовий поточний контроль


Побудова логічної структури тем на рівні основних визначень на понятійному рівні; або побудова глосарію основних понять та термінів до теми; або побудова криптограми; або побудова тезаурусу основних понять до теми


перевірка форм самостійного опрацю-вання теорети-чного матеріалу


3. Міжнародна патентна класифікація
Практикум з напрацювання навичок побудови індексів патентної класифікації на винаходи (корисні моделі).
Робота з ІДС «Міжнародна патентна класифікація» , «Міжнародна класифікація промислових зразок. Локарнська класифікація. Базова» Укрпатенту в мережі Інтернет
3


3
5
32
Робота з ІДС «МПК. Базовий рівень» 2006»; «МКПЗ».
Структура індексу МПК;
Кодифі-каційний індекс винаходу (КМ), ПЗ


4. Патентно-інформаційна діяльність
Творче завдання.
Патентний пошук аналогів заявленого технічного рішення: винаходу (корисної моделі).
З використанням СБД «Винаходи в Україні» Укрпатенту в мережі Інтернет
2
4


14
4
10
Письмовий поточний контроль; Навички патентного пошуку;
Порівняль-ний аналіз ознак створеного ТР та аналогів


5. Патентно-ліцензійна діяльність
Побудова логічної структури тем на рівні основних визначень на понятійному рівні; або побудова глосарію основних понять та термінів до теми; або побудова криптограми; або побудова тезаурусу основних понять до теми

1
-
2
2

Письмовий поточний контроль; перевірка форм самостійного опрацю-вання теорети-чного матеріалу8
7
23
11
12
МК-1

Заліковий модуль ІІ
Організація патентного виробництва
об’єктів промислової власності в Україні

6. Результати науково-технічної творчості , як об’єкти промислової власності

1

5
2

Письмовий поточний контроль;


Ситуаційні задачі для закріплення теорматеріалу та напрацювання навичок роботи з законодавчими та НПА з питань промислової власності СРС
3

Ситуаційні задачі7. Патентне виробництво винаходів та корисних моделей в Україні
2

6
2

Письмовий поточний контроль;Тренінгові завдання з напрацювання навичок оформлення первинної патентної документації на винаходи (корисні моделі)
З використання СБД «Винаходи в Україні» в мережі Інтернет

2


4
Заява на видачу патенту, опис винаходу (КМ),
Формула винаходу (КМ), Креслення
Реферат


8. Патентне виробництво промислових зразків

2

6
2

Письмовий поточний контроль


Тренінгові завдання з напрацювання навичок оформлення первинної патентної документації на промислові зразки
З використанням СБД «Промислові зразки в Україні» в мережі Інтернет

2


4
Заява на видачу патенту, Опис ПЗ, Зображен-ня ПМ,


9. Патентне ліцензування об’єктів промислової власності

1

4
2

Письмовий поточний контроль;


Тренінгові завдання з оформлення ліцензійної угоди та розрахунку ринкової ціни ліцензії

3


2
Заява на опублікування в бюлетені,
ліцензійний договір6
7
22
9
13
МК-2

Всього

14
14
44
19
25
Залік


3. ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Номер та назва змістового модулю
Зміст практичного заняття
Кіл-сть годин
Форма контролю
Максим.
кіл-сть балів

3. Міжнародна патентна класифікація
Практикум з напрацювання навичок побудови індексів патентної класифікації на винаходи , корисні моделі.
Робота з ІДС «Міжнародна патентна класифікація. Базовий рівень 2006 р.» , «Міжнародна класифікація промислових зразків. Локарнська класифікація. Вазовий рівень» Укрпатенту в мережі Інтернет
2
Навички роботи з ІДС «МПК. Базовий рівень. 2006 р.»; «МКПЗ.Локанрська класифікація»
Модель структури індексу МПК;
Кодифікаційний індекс за МПК на винахід, корисну модель; на промисловий зразок
6

4.Патентно-інформаційна діяльність
Творче завдання
Патентний пошук аналогів заявленого технічного рішення винаходу (корисної моделі).
З використанням СБД «Винаходи в Україні»
Укрпатенту в мережі Інтернет
4
Навички патентного пошуку;
Порівняльний аналіз ознак створеного технічного рішення та аналогів;
Порівняльна таблиця аналогів
6

7. Результати науково-технічної творчості, як об’єкти промислової власності
СРС
Ситуаційні задачі для закріплення теоретичного матеріалу та напрацювання навичок роботи з законодавчими та НПА з питань промислової власності
2
Рішення задач
2

8. Патентне виробництво винаходів та корисних моделей в Україні
Тренінгові завдання з напрацювання навичок оформлення первинної патентної документації на винаходи (корисні моделі).
З використання СБД «Винаходи в Україні» Укрпатенту в мережі Інтернет
2
Заява на видачу патенту України;
Опис винаходу, корисної моделі;
Формула винаходу, корисної моделі;
Креслення;
Реферат
4

9.Патентне виробництво промислових зразків в Україні
Тренінгові завдання з напрацювання навичок оформлення первинної патентної документації на промислові зразки.
З використанням СБД «Промислові зразки в Україні» Украпатенту в мережі Інтернет
2
Заява на видачу патенту України;
Опис промислового зразка;
Зображення промислового зразка
2

10.Патентне ліцензування об’єктів промислової власності
Тренінгові завдання з оформлення ліцензійної угоди та розрахунку ринкової ціни ліцензії
2
Заява на опублікування в бюлетені інформації про надання права на використання винаходу (корисної моделі;
Ліцензійний договір на використання винаходу (корисної моделі);
Розрахунок ринкової ціни ліцензії
514

25
4. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

4.1. Карта самостійної роботи студента

Види самостійної роботи
Термін виконання
Форма контролю та звітність
Максималь-на кількість балів

Обов’язкові
Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1.Опрацювання теоретичного матеріалу по курсу лекцій
1 раз на тиждень
Письмовий поточний контроль; перевірка форм опрацювання теоретичного матеріалу
4

1.2. Виконання практичних завдань СРС
квітень
Рішення задач
2

1.3. Підготовка до практичних занять
1 раз на тиждень
Перевірка рівня підготовки до виконання практикуму, тренінгових завдань та творчого завдання
Враховується в загальній оцінці завдання

1.4. Підготовка до модульного контролю
9 та 19 тиждень семестру
Контрольні роботи


Пошуково-аналітична робота

2.1. Практикум з використанням ІДС «МПК.Базовий рівень» , «МКПЗ.Локарнска класифікація» Укрпатенту в мережі інтернет
лютий
Модель структури індексу МПК на винахід, корисну моделі;
Побудова індексу за МПК на винахід, корисну модель, та індексу на промисловий зразок за МКПЗ
4

2.2. Творче завдання з використанням СБД «Винаходи в Україні». Патентний пошук. Порівняльний аналіз ознак технічного рішення винаходу корисної моделі та аналогів
березень
Порівняльна таблиця заявленого технічного рішення винаходу, корисної моделі та аналогів;
Звіт про результати патентного пошуку
4

2.3.Тренінгові завдання з використанням СБД «Винаходи в Україні». Робота з законодавчою та відомою нормативно-правовою базою Укрпатенту. Оформлення відповідних документів. З елементами творчості
квітень
Заява на видачу патенту України на винаходу (корисну модель);
Опис винаходу (КМ);
Формула винаходу (КМ);
Креслення;
Реферат
4

2.4.Трегігнові завдання з використанням СБД «Промислові зразки в україні». Робота з законодавчою та відомчою нормативно-правовою базою Укрпатенту. Оформлення відповідних документів. З елементами творчості
травень
Заява на видачу патенту України на промисловий зразок (ПЗ);
Зображення ПЗ;
Опис промислового зразку
2

2.5. Практику з напрацювання навичок роботи з НПА з питань передачі прав власності та прав на їх використання.
Оформлення відповідних документів
Травень-червень
Заява на опублікування в бюлетені інформації про надання права на використання винаходу (КМ);
Ліцензійний договір на використання винаходу (КМ);
Розрахунок ринкової ціни ліцензії
54.2. Практикум з курсу «Патентознавство»

Практичне завдання 1. Тема –Система патентної документації

1.1. Використовуючи інтерактивну базу даних Українського інституту промислової власності (Укрпатент) ІДС “Міжнародна патентна класифікація”. Восьма редакція 2006 р.(базовий рівень) побудувати структуру патентного індексу винаходу(корисної моделі). Варіанти завдань наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
№ варіанту
Назва об’єкта промислової власності
Найменування об’єкта
Індекс за МПК 2006 р.

1
Корисна модель
Спосіб одержання декоративного покриття на рельєфній поверхні штучного лицювального каменю
В05D 5/00
C04B 41/00

2
Винахід
Фільтр для очистки масла
B01D 27/00
B01D 35/14

3
Корисна модель
Блок для обробки рідкого металу газами
C21C 7/00
B22D 41/02

4
Винахід
Автоматична муфта зчеплення
F16D 43/00
F16D 13/00

5
Корисна модель
Шумоглушник-утилізатор для газотурбінної установки
F01N 5/00
F28F 27/00

6
Винахід
Форма для виготовлення залізобетонних виробів
E04G 21/12
B28B 7/02

7
Корисна модель
Закупорювальний пристрій “АД-3”
B65D 41/00
B65D 47/04

8
Винахід
Спосіб обробки льняного волокна
D01B 1/00
D01G 21/00

9
Корисна модель
Пристрій для ароматизації повітря
A61M 37/00
A61L 9/00

10
Винахід
Деформаційний шов
E01D 19/00
E04B 1/68

11
Корисна модель
Спосіб комплексного лікування собак при гнійному перитоніті
A61D 1/00
A61D 7/00

12
Винахід
Спосіб ідентифікації гібридів сільськогосподарських культур за ДНК-маркерами
G01N 33/48
A01H 1/04

13
Корисна модель
Спосіб терапії цереброваскулярної патології
A61N 5/00
A61B 6/00

14
Винахід
Відцентровий пароконтактний підігрівач
F28C 3/00
C13G 1/00

15
Корисна модель
Застосування тіоцетаму як засобу для протекції когнітивних функцій у хворих похилого віку
A61P 43/00
A61P 39/00

16
Винахід
Спосіб дослідження механічних властивостей ґрунтів на різних глибинах залягання
E02D 1/00
G01N 3/00

17
Корисна модель
Агломерат колоїдних металевих частинок
B01J 13/00
B32B 5/16

18
Винахід
Випарний апарат
B01D 1/00
A23C 1/00

19
Винахід
Фрикційна муфта
F16D 13/00
F16D 43/00

20
Корисна модель
Спосіб лікування постабстинентного стану при опійній наркоманії
A16K 31/00
A61P 43/00

21
Корисна модель
Колесо радіального вентилятора
F04D 17/00
F04D 29/42

22
Корисна модель
Спосіб денситометрії мамограми
A61B 6/00
G03B 42/02

23
Корисна модель
Рекламно-інформаційний носій
G09F 15/00
G09F 7/18

24
Корисна модель
Спосіб діагностики оваріального резерву у жінок після гісттеректомії
A61B 10/00
G01N 33/52

25
Корисна модель
Композиція для поверхневого вогнебіозахисту і гідрофобізації очерету та соломи
D06M 11/00
B27K 9/00

26
Корисна модель
Вітрогенератор
F03D 3/00
F03D 7/00

27
Корисна модель
Багатошарова панель
E04C 2/10
E04C 2/26

28
Корисна модель
Спосіб захисту товарів за допомогою мобільно-кодової системи
G06K 9/00
G07D 7/00

29
Винахід
Спосіб захисту суднових труб від корозії в морській воді
F16L 58/02
F16L 57/00

30
Корисна модель
Пристрій сигналізації на транспортному засобі
B60Q 1/26
B60Q 9/00


Структура індексу будується у відповідності до структури рубрик Міжнародної патентної класифікації, наведеної нижче.

Структура рубрики МПК
А 01 В 1/00 основна група
Розділ 1/24 або підгрупа
Клас
підклас група


наприклад: індекс A01B 1/24
А - розділ «Життєві потреби людини»;
А01 – клас «Сільське господарство; лісівництво; тваринництво; Мисливство; відловлювання тварин; рибництво”
А01В – підклас «Обробка грунту в сільському и лісному господарствах»»;
1/00 – основна група «Ручні пристосування»
1/24 – підгрупа «Знаряддя для обробки галявин или газонів (наприклад, граблі)

Місце знаходження ІДС “Міжнародна патентна класифікація” - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Наприклад:
Завдання 1.1.
Структура індексу А62В 7/00 за Міжнародною патентною класифікацією. Базовий рівень.

А – розділ «Життєві потреби людини»;
А62 – клас «Рятувальна служба; протипожежні засоби»;
А62В – підклас «Пристрої, устаткування або способи для рятування життя»;
7/00 – основна група «Індивідуальні респіратори».

Структура індексу А62В 7/10.

А – розділ «Життєві потреби людини»;
А62 – клас «Рятувальна служба; протипожежні засоби»;
А62В – підклас «Пристрої, устаткування або способи для рятування життя»;
7/00 – основна група «Індивідуальні респіратори»;
7/10 – підгрупа «Респіратори з фільтрувальними елементами».

Структуру індексів складено за допомогою інтерактивної ІДС«Міжнародна патентна класифікація. Базовий рівень 2009 р. Укрпатенту.
Завдання 1.2. Способи представлення класифікаційних індексів та індексних кодів у патентних документах.
Користуючись «Методикою класифікування патентних документів на різних рівнях публікації» (розділ 3) опішить порядок та значення класифікаційних індексів та індексних кодів у патентних документах згідно до вашого варіанту (табл.2).
Табл.2
Індивідуальні завдання
1.A23L 1/22
C01L 3/00
A61Q 19/10
2. A61K 38/17
C07K 7/02 (2008.01)
A62P 9/10 (2006.01)
3. A61K 39/395
C07K 14/47(2008.01)
A61P 43/00

4.A61K 38/18
A61P 17/02 (2008.01)
A61P 9/00
5.С07L 19/00
C07K 14/34 (2006.01)
A61P 35/00
6.H01L 21/00
H01L 21/28 (2008.04)
H01C 1/00

7. A61B 5/00
A61K 31/00
A61P 11/06 (2008.01)
8.F25B 1/06
F25B 17/00
F24J
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Наприклад:
Завдання 1.2.
1) Класифікування за поглибленим рівнем:
Int.CI
B60K 5/00 (2006.01)
B60K 6/20 (2007.10)
H04H 20/48 (2008.01)

Де B60K 5/00 позначає інформацію стосовно винаходу (грубий шрифт), класифіковану за поглибленим рівнем Класифікації (курсив). Індикатор версії МПК 2006р. версія 01;
В60Л 6/20 позначає інформацію стосовно винаходу (грубий шрифт), класифіковану за поглибленим рівнем Класифікації (курсив). Індикатор версії МПК 2007 р. версія 10;
Н04Н 20/48 позначає додаткову інформацію (звичайний шрифт, тобто не грубий), класифіковану за поглибленим рівнем Класифікації (курсив). Індикатор версії МПК 2008 р. версія 01

2) Класифікування за базовим рівнем:
Int.CI (2009)
В60К 5/00
В60К 6/00
Н04Н 20/44

Де Індикатор поточної версії базового рівня вказується в круглих дужках після абревіатури Int.CI 2009 р.
В60К 5/00 позначає інформацію стосовно винаходу (грубий шрифт), скласифіковану за базовим рівнем Класифікації (звичайний шрифт, тобто не курсив);
В60К 6/00 позначає інформацію стосовно винаходу (грубий шрифт), скласифіковану за базовим рівнем Класифікації (звичайний шрифт, тобто не курсив);
Н04Н 20/44 позначає додаткову інформацію (звичайний шрифт, тобто не грубий), скласифіковану з базовим рівнем Класифікації (звичайний шрифт, тобто не курсив).

Завдання 1.3. Побудова патентного індексу на винахід (корисну модель).
На підставі витягів з первинних патентних документів: опису винаходу (корисної моделі) та формули винаходу (корисної моделі) побудувати індекс за Міжнародної патентною класифікацією (9-ої редакції. Базової). Варіанти індивідуальних завдань наведені в табл.3.
При виконанні завдання необхідно користуватися ІДС “Міжнародна патентна класифікація” на веб сайті [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] .В. На підставі первинних патентних документів: малюнків, фотокарток промислових зразків побудувати індекс за Міжнародною класифікацією промислових зразків (Локарнська класифікація). Варіанти індивідуальних завдання видає викладач.
При виконанні завдання необхідно користуватися ІДС «Міжнародна класифікація промислових зразків (локарнська)» на веб сайті [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Практичне завдання 2 Тема – Патентно-інформаційна діяльність
Творче завдання.

А. Використовуючи інтерактивну СБД “ Винаходи в Україні” (постійна адреса [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) здійснити пошук аналогу винаходу (корисної моделі) по основному и суміжному індексам класифікації. Суміжні класифікаційні рубрики необхідно вибирати за синонімами назв об’єкта, так як неможна гарантувати, що об’єкт, який розшукується, відображений в МПК обов’язково під даною назвою.
Відібравши аналоги зробити порівняльний аналіз ознак Вашого об’єкта та знайденого аналога за ознаками створеного технічного рішення (формул винаходів). Результати аналізу представити у вигляді таблиці, у вертикальні стовпчики якої вносяться ознаки створеного рішення і знайденого аналогу, а в горизонтальних строках вказуються сходні (ідентичні або еквівалентні) ознаки відповідного аналога по відношенню до створеного рішення.
Аналог – об’єкт того ж призначення, що і об’єкт патентного дослідження, схожі за своєю технічною сутністю та результатами, які досягаються при їх використанні.
Прототип – найближчий до винаходу аналог за технічною сутністю та результатах, які досягаються при його використанні ( в останніх правилах замість прототипу пишуть “найближчий аналог ”).
Існує два способи встановлення прототипу із аналогів:
за максимальною кількістю подібних ознак заявленого об’єкта та ознак аналога;
по одному (двом) суттєвим ознакам, які у більшій ступені з порівнянням з іншими впливає на досягнення позитивного ефекту та які можливо виділити із числа подібних ознак аналога.
Наприклад: У заявці на видачу патенту на винахід формула заявленого об’єкта винаходу складена наступним образом: “Пристрій для з’єднання гнучкого гумового шлангу, який містить встановлений на ніпелі фланець, сегменті для стискування шлангу по його периметру, муфту для скріплення сегментів та роз’ємне з’єднання для закріплення муфти з фланцем, яке відрізняється тем, що на ніпелі встановлено кільце для затискування металевої оплітки до фланцю, ніпель має конічну форму з кільцевими виступами, сегменти також мають конічну форму з кільцевими виступами та по гранях, які доторкаються – є уступи, які створюють замкове з’єднання .
Внаслідок проведеного патентного пошуку було знайдено два аналоги (див. табл.2).
Зроблено наступні висновки:
за 1-ою ознакою заявлений об’єкта винаходу та аналоги еквівалентні;
за 2,3,4,5 – ідентичні, так як збігаються по формі виконання та функцією, яку вони виконують;
ознака 6 в аналогах відсутня;
ознаки 7 і 9 не збігаються з ознаками аналогів;
ознаки 8 і 10, які характеризують наявність кільцевих виступів на ніпелі та сегментах, є у наявності в аналогу 1, та в аналогу 2;
знака 11 не має схожі ознаки в аналогах;
ознака 12 (кільцеві виступи на сегментах, які призначені для ущільнення кільця гумового шлангу) є в наявності в аналізі 2.В
заявленому пристрої кільце забезпечує затискування кінців металевої оплітки до ніпеля затискуванням по металу після зняття гумового шару. Не знятий шар гумки при експлуатації шлангу розривається і знімається з металевої оплітки, а рукав виривається із з’єднання. Таким чином, ознака 12 не відповідає ознаки 6 заявленого пристрою.
Наслідки проведеного порівняльного аналізу показали, що із двох відомих аналогів у другого є максимальна кількість ознак, які співпадають з ознаками заявленого об’єкта винаходу. Отже, цей аналог повинен бути обраний як прототип (найближчий аналог).
Таблиця 2
Заявлений об’єкт
Аналог 1(патент України
Аналог 2 (патент України)

Пристрій для з’єднання ніпеля гнучкого гумового шлангу
З’єднання гнучкого шлангу з наконечником металевої насадки
Шлангове з’єднання, у більшості випадків для високо напірних шлангів

1.Ніпель (кінцева частина його)
Наконечник насадки
Патрубок (кінцева частина його)

2.Фланець
Фланець
Фланець

3.Сегменти
Сегменти
Сегменти

4. Муфта для затискування сегментів
Муфта для затискування сегментів
Муфта для затискування сегментів

5.Розьомне з’єднання
-
-

6.Кільце для затискування металевої оплітки
-
-

7. Конічна поверхня ніпеля
Циліндрична поверхня наконечника
Циліндрична поверхня патрубка

8. Кільцеві виступи на ніпелі
Кільцеві виступи на наконечнику
Кільцеві виступи на патрубку

9.Конічна поверхня сегментів
Циліндрична поверхня сегментів
Циліндрична поверхня
сегментів

10.Кільцеві виступи на внутрішній поверхні сегменту
Кільцеві виступи на внутрішній поверхні сегменту
Кільцеві виступи на внутрішній поверхні сегменту

11.Уступи на сегменті створення замкового з’єднання
-
Кільцеві виступи сегментів для ущільнення кінця шлангу


Варіанти завдань видає викладач. В таблиці 3 наведено обсяг пошуку. Зону пошуку задано за допомогою індексів МПК з додатком додаткових ознак для звуження зони пошуку. Цей спосіб визначення зони пошуку при експертизі винаходів наведено в конспекті лекцій (тема 2 “Система патентної інформації ”, розділ 2.3. “Патентне виробництво, його стадії та процедури ”)Таблиця 3

пп
Назва заявленого об’єкту
Індекс МПК
Формула
Обсяг пошуку

1
Спосіб анти накипної обробки води
C02F 1/48;
C02F 5/00
Спосіб анти накипної обробки води, що включає обробку декарбонізованої води парамагнітною речовиною з наступним омагніченням, який відрізняється тим, що як парамагнітну речовину використовують 2,2,6,6- тетраметилпіперидин-4-он-N-оксил в концентрації 4-7 мг.дм3
С02F (1/*),C

2
Інтерактивна клавіатура
G06F 3/00
Інтерактивна клавіатура, що складається з клавішних комірок, хоча б одна із яких складається з натискної клавіші з розташованим на її поверхні матричним індикатором, установленої в напрямних корпуса і підпружиненої пружним зворотним елементом, і містить контактні елементи, яка відрізняється тим, що на клавіатурі додатково встановлені два маніпулятори типу “скрол”
H01H 13/*
G06F 3/*

3
Спосіб лікування хронічного кандидозу слизової оболонки порожнини рота
А61К 6/00
Спосіб лікування хронічного кандидозу слизової оболонки порожнини рота, що включає пероральне застосування антимікозної та місцево антибактеріальної терапії, який відрізняється тим, що місцево використовують препарат Гівалекс, причому при хронічному гіперпластичному кандидозі його застосовують у розведенні 1:4, а при хронічному атрофічному кандидозі – 1:8 2 рази на добу протягом 5 днів
А61С15/*,С
А61К6/*,С

4
Спосіб пластики передньої черевної стінки при лікуванні великих та гігантських вентральних кил
А61В 17/03
Спосіб пластики передньої черевної стінки при лікуванні великих та гігантських вентральних кил, що включає ушивання дефекту та пластику сіткою за допомогою листків килового мішка, який відрізняється тим, що побіліють та розсікають киловий мішок в співвідношенні 2/3 до 1/3 , більший листок укладають та фіксують під очеревину з протилежного боку, над ним фіксують сітку без натягу країв дефекту, а зверху сітку закривають листком грижового мішка, що залишився, та фіксують з країв
А61В*,С

5
Пересувний змішувач-роздавач кормів
А01К 5/00
Пересувний змішувач-роздавач кормів, що являє собою поперечно встановлений на ходовій рамі основний бункер з розміщеними в ньому поздовжньо конвеєрами, два з яких розташовані зверху біля бокових стінок бункера, і вивантажувальний конвеєр біля днища бункера, який відрізняється тим, що оснащений додатковим бункером з дозатором, встановленим ззаду основного і виконаним з можливістю розміщення лотка подачі кормів безпосередньо у годівниці за вивантажувальним патрубком конвеєра основного бункера, при якому електродвигуни приводів переміщення роздавача, конвеєрів основного бункера і дозатора додаткового бункера встановлені на рамі ззаду основного бункера.
А01К5/*

6
Муфта
F16B 21/00
Муфта, що містить ведучу та ведену пів муфти, причому ведуча пів муфта розташована всередині веденої пів муфти та містить маточину і пружний елемент, виконаний замкненим з коритоподібним профілем в перерізі та прикріплений своєю внутрішньою поверхнею до маточини, яка відрізняється тим, що додатково обладнана дробом, розташованим всередині пружного елемента
F16B21/*

7
Спосіб прогнозування загрози переривання вагітності
А61В 5/02
Спосіб прогнозування загрози переривання вагітності шляхом інструментального обстеження, який відрізняється тим. Що проводять дослідження варіабельності ритму серця, під час якого пацієнтка знаходиться в положенні лежачи, і визначають симпато-вагальний індекс, при значенні якого менше за 1 прогнозують високу ймовірність виникнення загрози переривання вагітності, а при значенні симпато-вагального індексу більше за 1, додатково проводять дослідження варіабельності ритму серця при ортостатичній пробі, і при виявленні зменшення симпато-вагального індексу або при недостатньому його прирості (менше, ніж на 20%, в порівнянні з симпато-вагальним індексом в положенні лежачи) також прогнозують ймовірність виникнення загрози переривання вагітності
А61В5/*,С

8
Мобільний роздавач кормів
А01К 5/00
Мобільний роздавач кормів, що містить розміщений на ходовій рамі бункер з розташованими вздовж нього на різних рівнях змішувальними і розвантажувальним конвеєрами, відбивач, встановлений на валу нижнього гвинтового конвеєра в зоні вивантажувального вікна, і козирок над верхніми конвеєрами в передній частині бункера в зоні вивантажувального вікна, який відрізняється тим, що над розвантажувальним шнеком змонтовано не менше двох конвеєрів-мішалок, розвантажувальна горловина розміщена безпосередньо біля торцевої стінки бункера, а козирок виконано похил від верхнього кута бункера в бік верхніх конвеєрів
А01К 5/*

9
Робочий орган розпушника
E02F 5/00
Робочий орган розпушника адаптаційної дії, що являє собою стійку з розпушувальним наконечником, валом приводу та пружиною, який відрізняється тим, що з метою зменшення енергоємності процесу розпушення міцних та мерзлих ґрунтів, а також ґрунтів із змінними фізико-механічними властивостями в передній частині зуба розпушника встановлений на привідному валу із можливістю обертання гвинтовий наконечник
E02F 5/*

10
Спосіб стимуляції відтворної функції самок сільськогосподарських тварин
F61D 19/02;
A01K 67/02


Приложенные файлы

  • doc 26733457
    Размер файла: 642 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий