Методичка_Палагута


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ
ТА
СПОРТУ УКРАЇНИ


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН

БАРАНОВСЬКОГО


Кафедра інформаційних систем і технологій управлінняК.О. Палагута

Мовна модель сучасного інформаці
йного простору


Методичні вказівки та завдання для проведення

лабораторних робіт і самостійної роботи студентів

напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит»

(спеціалізації «Фінанси», «Банкі
в
ська справа»)

де
н
ної та заочної ф
орм навчання
З
тверджено

на засіданні кафедри

інформаційних систем і

технологій управління

Протокол №16 від 19 квітня 2011 р.


Схвалено

навчально

методичною

радою університету

Протокол №__ від __________ 2011 р.
ДОНЕЦЬК

2011
2

ББК 22.18 я 73

П
15

УДК [004.434](075.8)


Рецензенти:

канд. екон. наук, доцент Спіцина Н.М.

канд. екон. наук, доцент
Секірина Н.В.

Палагута, К.О.

П 15
Мовна модель сучасного інформаційного простору [Текст]: метод.
вказ. і індивід. завд. для проведення лаб. робіт
і самост. роботи студ. напр
я
мів підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» (сп
е
ціалізації «Фінанси», «Банківська справа») ден. та заоч. форм навчання
/ М

во освіти і науки, молоді та
спорту України, Донец. нац. ун

т економіки і т
о
ргів
лі ім. М. Туган

Барановського, каф. інформ. систем і тех
нологій упр.
;
Палагута К.О.

Д
о
нецьк : [ДонНУЕТ], 2011.

8
8
с.

Методичні вказівки призначені для проведення лабораторних робіт і
самостійної роботи студентів з дисципліни «Мовна модель сучасног
о інфо
р
маційного простору».

У методичній розробці розглядаються практичні приклади виконання
завдань за темами: створення web

сайтів з використанням мови HTML,
створення web

сайтів з використанням фреймів і каскадних листів ст
и
лів
CSS, створення XML

документів, опис шаблону документа, розробка XML

схем, мова XPath, мова XSLT,
мова запитів XQuery
.
За кожною темою н
а
ведені індивідуальні завдання для вик
о
нання лабораторних робіт, приклади
тестів
.ББК 22.18 я 73
Палагута К.О., 2011


Донецький національний університет
економіки і торгівлі

ім. М. Туган

Барановського, 201
1


3

Вступ

В умовах широкого використання сучасних інформаційно

комунікаційних технологій важливою є підготовка фахівц
ів, які вільно орі
є
нтуються
в
інформаційному просторі, знайомі з засобами подання і обробки
інформації у мережі Інтернет. Дисципліна «Мовна модель сучасного інфо
р
маційного простору» орієнтує студентів інституту обліку і фінансів на вик
о
ристання сучасних ме
тодів роботи з інформацією у глобалізованому інфо
р
маційному просторі.

Метою дисципліни є:оволодіння сучасними методами моделювання інформації для вик
о
ристання їх при подальшому навчанні та в своїй професійній діяльності;освоєння мовних засобів моделюв
ання сучасного інформаційного
прост
о
ру.

Предмет дисципліни

це система мовних засобів для моделювання с
у
часного інформаці
й
ного простору

Завдання дисципліни

вивчення теоретичних основ моделювання та
мовних засобів для створення XML

документів і Web

додат
ків в с
у
часному
і
н
формаційному просторі.

У результаті вивчення дисципліни студенти пов
и
нні засвоїти:теоретичні основи моделювання;основні конструкції, синтаксис та семантику мов розмітки HTML та
XML;структуру HTML та XML

документів;методику створенн
я HTML та XML

документів;методику моделювання інформації в XML;базові принципи розробки Web

додатків н
а основі технологій HTML
та XML;

вміти:створювати HTML та XML

документи;працювати з XML

документами з використанням мов XP
ath, XSLT,
мови запитів
XQuery;

отримати навички:

застосування методів та мовних засобів моделювання інформаційного
простору у навчанні та у своїй професійній діяльності.


4

Змістовий модуль 1. Розвиток інформаційного суспільства,

м
о
ва HTML


Лабораторна робота №1

Тема
: Створення
web

сайтів з використанням мови HTML.

Мета
: навчитись створювати HTML

документи з використанням різних
параметрів форматування, гіперпосилань, списків, таблиць, зобр
а
жень.

Програмне забезпечення
: операційна система Windows, браузер Internet
Explorer
.


Завдання

1.

Виконати приклад створення web

сайту інституту обліку і фінансів.

2.

Розробити власний web

сайт у відповідності до індивідуального вар
і
анту з використанням гіперпосилань, різних параметрів форматування,
списків, таблиць, зображень.
За узгодження
м з викладачем студент
може з
а
пропонувати власне змістовне наповнення сайту. Сайт повинен
вміщувати не менше 5 сторінок (головна і пов’язані з нею), включати
списки, та
б
лиці, зображення.

3.

Оформити звіт по лабораторній роботі, у якому повинні бути такі
склад
о
ві:титульний лист
(додаток А)
;роздруковані HTML

документи у звичайному вигляді (у вікні бра
у
зера), а також у HTML

коді.

4.

Підготуватись до тестування за темою з використанням тесту

пр
и
кладу.


Приклад створення web

сайту

1.

Завантажт
е
програму Блокнот
(команда Пуск

Программы

Стандар
т
ные

Блокнот).

2.

У середовищі програми Блокнот

вве
діть
текст HTML

документа:<
HEAD
>

<br> <br>сайт студента ІОФ <br> <br>

Університет економіки і торгівлі імені Михайла Т
уган

Барановського
Інститут обліку і фінансів

Коментар
:


5

2.1.

Тег
визначає, що документ
створений
мовою HTML.

2.2.

Контейнер визначає заголовну частину документа, всередині
якої за допомогою контейнера вводиться текст, <br>що <br> б <br>уде вив <br>о <br>дитися у зоні заголовку вікна документа, розчиненого у браузері, <br> <br> сайт <br>студента ІОФ. <br> <br>2.3. <br> <br>Контейнер <BODY> визначає основну частину HTML <br>– <br> документа, вл <br>а <br>сно його вміст. У тегу < BODY> <br> за допом <br>о <br>гою атрибутів визначаю <br>ться <br>колір фону <br>– <br> жовтий (BGCOLOR=yel <br>low) і колір символів <br> <br> синій <br>(TEXT=#0000FF, за моделл <br>ю RGB максимальне значення останньої <br>скл <br>а <br>дової Blue). <br> <br>2.4. <br> <br>Тег <BR> здійснює перехід на новий рядок. <br> <br>3. <br> <br>Збережіть документ у окремій папці з ім’ям index.htm (обов’язково потр <br>і <br>бно визначати тип файлу <br>– <br> всі файли <br>, інакше документ буде збережен <br>о <br> як <br>тек <br>с <br>товий файл <br>). <br> <br>4. <br> <br>Розчиніть HTML <br>– <br> документ у браузері Internet Explorer (якщо за замо <br>в <br>чуванням використовується інший браузер, подати команду Открыть с <br>помощью <br> <br> Internet Explorer). <br> <br>У вікні IE документ виглядатиме так: <br> <br> <br>5. <br> <br>Для застосування різних параметрів форматування документа відредагу <br>й <br>те його <br>. Для цього можна у вікні браузера подати команду Вид <br>– <br> Пр <br>о <br>смотр HTML <br>– <br> кода <br> або скористатися програмою Блокнот <br>. <br> <br><HTML> <br> <br><HEAD> <br> <br><TITLE> <br> <br>сайт студента ІОФ <br> <br>LOR=yellow TEXT=#0000FF>


Університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган

БарановськогоІнститут обліку і фінансів
напівжирним шрифтом виділено нов
ий уміст документа


6

<
B>Кафедри:


бухгалтерського обліку


фінансів


контролю та аналізу господарської діяльності


банківської справи


інформаційних систем і технологій управління


інвестиційного менеджменту


фізичного виховання>

Коментар
:

5.1.

Контейнер

створює абзац з вирівнюванням по центру
(ALIGN=CENTER) або ліворуч (ALIGN=LEFT).

5.2.

Контейнер встановлює для певного фрагменту документа
шрифт.

5.3.

Контейнер <В> виділяє фрагмент напівжирним шрифтом, контейнер
<І>

курсивом.

6.

Збер
ежіть нову редакцію документа і перегляньте його (можна скорист
а
тися інструментом Обновить

або натиснути клавішу F5).
Документ
тепер в
и
глядатиме так:


7


7.

Для того, щоб навчатися створювати гіперпосилання, завантажте прогр
а
му Блокнот і введіть
у вікно редаг
ування
т
а
кий уміст документа:

сайт студента ІОФ

м. Донецьк, вул. 50

річчя СРСР, буд. 157

до г
оловної сторінки
Коментар
:

7.1.

Контейнер створює гіперпосилання. Атрибут HREF визначає, що
якщо гіперпосилання буде використано, відбудеться перехід до файлу
"index.htm". Власно текст гіперпосилання розташовується всередині к
о
нтей
неру
, у прикладі це текст
«
до головної сторінки
»
.

8.

Збережіть HTML

документ у власній папці з ім’ям address.htm. У вікні
браузера документ виглядатиме так:


8


9.

Відредагуйте документ index.htm так, що
б
у ньому було розташовано г
і
перпосилання на файл addr
ess.htm. Додайте перед закриваючим тегом
контейнер:

адреса

10.

Збережіть нову редакцію документа index.htm, розчиніть документ у бр
а
узері ІЕ і перевірте дію гіперпосилань.

11.

Оформіть перелік кафедр на головній сторінці index.ht
m у вигляді списку.
Для цього відредагуйте фрагмент докуме
н
та в такий спосіб:

Кафедри: • бухгалтерського обліку

 • фінансів

 • контролю та аналізу господарської діяльності

 • банківської справи

 • інформаційних систем і техно
  логій управління

 • інвестиційного менеджменту

 • фізичного вихованняКоментар
:

11.1.

Тег
  створює маркірований список, атрибут TYPE=square
  визначає
  тип маркеру

  квадрат.

  11.2.

  Тег < LI> виділяє елементи списку

  абзаци.

  12.

  Збережіть нову редакцію файлу inde
  x.htm, перегляньте документ у вікні
  бр
  а
  узера.

  13.

  Для того, щоб навчитися створювати таблиці у web

  документах
  , у пр
  о
  грамі Блокнот створіть новий документ:

  <br> <br>сайт студента ІОФ <br> <br>

  4 FACE="Times New Roman">


  9

  Інформація про випускові кафедри інституту обліку і фінансів ДонН
  У
  ЕТ
  5
  >

  >  Кафедра Відомості про кафедру
  телефон е

  mail
  бухгалтерського обліку 305

  21

  13, 335

  21

  44
  [email protected]

  фінансів 05

  12

  49
  [email protected]

  контролю та аналізу господарської діяльності 305

  21

  38
  [email protected]

  банківської справи 305

  10

  87
  [email protected]

  до головної сторінки

  Коментар
  :

  13.1.


  Тег визначає, що буде створено таблицю. Атрибут
  BORDER=2 встановлює лінію обрамлення товщиною 2 пікселя. Атр
  и
  бут тегу
  ALIGN=CENTER визначає, що таблиця в цілому б
  у
  де вирівнюватися п
  о центру відносно поточного розміру вікна браузера.
  Атрибут CELLPADDING=
  5
  встановлює розмір відступів ві
  д
  границь
  чарунок до т
  е
  ксту в
  5
  пунктів.

  13.2.

  Контейнер визначає кожний рядок таблиці. За допомогою атриб
  у
  ту ALIGN можна встановити спосіб вирівнювання
  для всіх чарунок п
  е
  вного рядка. Усі чарунки рядка описуються всередині контейнеру .

  13.3.

  Контейнер

  Коментар
  :

  8.1.

  XSLT

  документ

  це правильно оформлений XML

  документ, тому
  він починається з оголошення XML

  документа


  8">.


  53

  8.2.

  Кореневим елементом документа є елемен
  т , який визн
  а
  чає, що далі у документі знаходиться таблиця стилів, написана мовою
  XSLT версії 1.0, елемент також задає простір імен.

  8.3.

  Елементові підпорядковані два елементи ,
  що визначають
  шаблонні правила.

  8.4.

  П
  ерший елемент визначає шаблонне правило, за яким
  формується вихідний документ

  файл у форматі HTML. Всередині ко
  н
  тейнеру формується заголовок таблиці, виводиться інформація
  про кількість елементів employee у вхідному документі. Ці да
  нні об
  и
  раються за допомогою елемента
  of>, атрибут select обирає і
  підраховує
  з використанням
  функції count() кількість вузлів, що відп
  о
  відають XPath

  виразу //employee

  кількість співробітників.

  8.5.

  У вихідному документі також формується
  шапка
  таб
  лиці
  зі стовпцями
  ПІБ, посада, оклад, для виведення інформаційних рядків застосовується
  шаблонне правило для всіх елементів employee вхідного документа  елемент
  templates>
  .

  8.6.

  Друге шаблонне правило застосовується
  до вхідного документа, зокр
  е
  ма
  до
  всіх вузлів починаючи з ел
  е
  ментів employee

  match="employee">. У ньому описано формування інформаційних ря
  д
  ків таблиці, які містя
  ть значення елеме
  н
  тів name (
  всіх підпорядкованих
  елементів), post і salary.

  9.

  Відредагуйте документ employees.xml
  так, щоб до нього підключалась
  таблиця стилів MyStyle1.xsl:


  8"?>


  stylesheet type="text/xsl" href="MyStyle1.xsl"?>

  Петренко

  Максим


  Іванович


  директор

  . . .

  Коментар
  :

  9.1.

  Таблиця
  стилів підключається за допомогою команди обробки


  stylesheet type="text/xsl" href="MyStyle1.xsl"?>

  у прологовій частині документа, власно атрибут href визначає конкре
  т
  ний файл

  таблицю стилів.

  10.

  Розчиніть файл employees.xml у браузері ІЕ. У вікні браузера документ

  буде
  вигляда
  ти
  так:


  54


  11.

  Якщо у вікні браузера ІЕ подати команду Вид

  Просмотр HTML

  кода,
  то буде виведено вміст вхідного файлу employees.xml
  .
  Для перегляду коду
  вихідн
  ого файлу на комп’ютер
  можна
  встановити програму iexmltls, яка
  розширює базові можливості програми ІЕ. У випадку коли цю програму
  встановлено, за допомогою команди контекстного меню документа View
  XSL Output можна вивести вихідний документ у HTML коді, яки
  й вигл
  я
  датиме так:


  55


  12.

  Як і будь

  який HTML

  документ
  щойно створений доку
  мент може вм
  і
  щувати різні параметри форматування, визначені у тому числі і за доп
  о
  могою таблиць стилів CSS. Відредагуйте файл MyStyle1.xsl в такий сп
  о
  сіб:

  ="UTF

  8"?>


  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">


  style="background:wheat"
  >

  Інформація про співробітників підприємства
  Кількість співробітників:


  of select="count(//employee)"/>  визначає вміст окремої чарунки таблиці. За допомогою
  атрибут
  у ROWSPAN можна об’єднати декілька чарунок по вертикалі
  (ROWSPAN=2 об’єднуються дві чарунки
  шапки таблиці для надпису
  «Кафедра»). За допомогою атрибуту COLSPAN можна об’єднати дек
  і
  лька чарунок по горизонталі (COLSPAN=2 об’єднуються дві чарунки
  шапки таблиці для надпису «Відомості про каф
  е
  дру»).

  14.

  Збережіть HTML

  документ у власній папці з ім’ям in
  f.htm.
  Перегляньте
  документ у вікні браузера.
  У вікні браузера
  HTML

  документ виглядат
  и
  ме так:


  10


  15.

  Додайте до файлу index.htm перед посиланням на адресу інституту пос
  и
  лання на файл inf.htm:

  інформація про випускові кафедри


  Збережі
  ть файл index.htm, перевірте роботу гіперпосилань.

  16.

  Додайте до головної сторінки сайту зображення гербу інституту

  файл
  arms.jpeg (візьміть у викладача або створіть у програмі Paint довільний
  малюнок і збережіть його у власній папці з ім’ям arms.jpeg
  )
  . Ост
  аточний
  вар
  і
  ант файлу index.htm такий:

  <br> <br>сайт студента ІОФ <br> <br>


  Університет економіки і торгівлі ім
  ені Михайла Туган

  Барановського  Інститут обліку і фінансів
  11

  Кафедри:  • бухгалтерського обліку

  • фінансів

  • контролю та аналізу господарської діяльності


  • банківської справи

  • інформаційних систем і технологій управління

  • інвестиційного менеджменту

  • фізичного виховання

  інформація
  про випускові
  кафедри  адреса

  Коментар
  :

  16.1.

  Зо
  браження додається до HTML

  документа за допомогою тегу .
  А
  т
  рибут SRC визначає ім’я файлу, у якому зберігається малюнок
  arms.jpeg. Маршрут пошуку файлу arms.jpeg не визначається, оскільки
  обидва файли index.htm і arms.jpeg знаходяться
  в
  одній папці.

  17.

  Збережіть оста
  точний
  варіант файлу index.htm, перегляньте його у бра
  у
  зері. Головна сторінка сайту у браузері ІЕ п
  о
  винна виглядати так:


  12  Індивідуальні завдання

  за темою «Створення web

  сайтів з використанням мови HTML»


  Варіант №1

  Розробити web

  сайт, в
  якому надається інформація про випускову к
  а
  фе
  д
  ру:


  13

  1.

  Головна сторінка: університет, інститут, кафедра, завідувач кафедри,
  посилання на і
  н
  ші сторінки.

  2.

  Інформація про викладачів кафедри, оформлена у вигляді таблиці:
  ПІБ, посада, науковий ступінь.

  3.

  Відомості про
  дисципліни кафедри (оформити у вигляді списку в
  и
  значень з анотацією дисциплін).

  4.

  Наукова робота: перелік наукових напрямів, у яких працюють в
  и
  кладачі кафедри, перелік наукових конференцій, у яких брали участь викл
  а
  дачі.

  5.

  Історія кафедри: відомості про створ
  ення кафедри, її завідувачів,
  вчених, які працювали на кафедрі з викори
  с
  танням фотографій.

  Потрібно надати можливість переходу з кожної сторінки сайту до гол
  о
  вної.


  Варіант №2

  Розробити web

  сайт, в якому надається інформація про студентів гр
  у
  пи і який мі
  стить такі сторінки:

  1.

  Головна сторінка: університет, інститут, група, курс, куратор, пос
  и
  лання на і
  н
  ші сторінки.

  2.

  Інформація про студентів групи, оформлена у вигляді таблиці: ПІБ,
  дата народження, адреса.

  3.

  Відомості про дисципліни, які вивчаються у поточному
  семестрі
  (оф
  о
  рмити у вигляді списку).

  4.

  Наукова робота: перелік наукових гуртків, у яких працюють студе
  н
  ти групи, а також перелік наукових конференцій, у яких брали участь студ
  е
  нти групи.

  5.

  Наше дозвілля: відомості про культурні
  та спортивні
  заходи, у яких
  бра
  ли участь студенти групи з використа
  н
  ням фотографій.

  Потрібно надати можливість переходу з кожної сторінки сайту до гол
  о
  вної.


  Варіант №3

  Розробити web

  сайт, в якому надається інформація про видатного вч
  е
  ного (наприклад, Михайла Туган

  Барановського):

  1.

  Гол
  овна сторінка: ПІБ, дати життя, країна, посилання на інші сторі
  н
  ки.

  2.

  Біографія (основні етапи оформити як список).

  3.

  Інформація про основні наукові роботи, оформлена у вигляді табл
  и
  ці.

  4.

  Літературні джерела про життя і творчість (список).

  5.

  Фотографії.

  Потрібно н
  адати можливість переходу з кожної сторінки сайту до гол
  о
  вної.  14

  Варіант №4

  Розробити власний web

  сайт студента, в якому містяться такі сторінки:

  1.

  Головна сторінка: університет, інститут, ПІБ, група,
  спеціальність
  (напрям підготовки),
  посилання на інші ст
  ор
  і
  нки.

  2.

  Автобіографія, оформлена у вигляді таблиці.

  3.

  Інформація про дисципліни, які вивчає студент (оформити у вигляді
  списку.

  4.

  Наукові інтереси: напрями наукової роботи, перелік наукових ко
  н
  ференцій, у яких студент брав участь.

  5.

  Захоплення: загальні відомост
  і з викори
  с
  танням фотографій.

  Потрібно надати можливість переходу з кожної сторінки сайту до гол
  о
  вної.


  Варіант №5

  Розробити web

  сайт, в якому надається інформація про улюбленого
  композитора або музичну групу:

  1.

  Головна сторінка:
  ПІБ, дати життя, країна
  , п
  осилання на інші сторі
  н
  ки.

  2.

  Біографія (основні етапи оформити як список).

  3.

  Інформація про
  основні твори, оформлена у вигляді таблиці.

  4.

  Літературні джерела про життя і творчість, відгуки преси (список)
  .

  5.

  Фотографії
  .

  Потрібно надати можливість переходу з кожної
  сторінки сайту до гол
  о
  вної.


  Варіант №6

  Розробити web

  сайт, в якому надається інформація про університет:

  1.

  Головна сторінка: університет, інститути і кафедри (таблиця), пос
  и
  лання на і
  н
  ші сторінки.

  2.

  Керівництво вузу
  (бажано з фотографіями).

  3.

  Інформація про н
  апрями підготовки бакалаврів, спеціалістів, магіс
  т
  рів (список).

  4.

  Наукова робота: перелік наукових конференцій, які проводяться в
  вузі
  , наукові видання
  .

  5.

  Адреси корпусів, телефони.

  Потрібно надати можливість переходу з кожної сторінки сайту до гол
  о
  вної.


  Варі
  ант №7

  Розробити web

  сайт, в якому надається інформація про улюбленого
  письменника:

  1.

  Головна сторінка: ПІБ, дати життя, країна, посилання на інші сторі
  н
  ки.

  2.

  Біографія (основні етапи оформити як список).

  3.

  Інформація про основні твори, оформлена у вигляді таб
  лиці.


  15

  4.

  Літературні джерела про життя і творчість, відгуки преси (список).

  5.

  Фотографії.

  Потрібно надати можливість переходу з кожної сторінки сайту до гол
  о
  вної.


  Варіант №8

  Розробити web

  сайт, в якому надається інформація про інститут (ф
  а
  кул
  ь
  тет):

  1.

  Головна с
  торінка: університет, інститут (факультет), директор (д
  е
  кан) посилання на і
  н
  ші сторінки.

  2.

  Кафедри з інформацією про викладачів (таблиця).

  3.

  Інформація про напрями підготовки у інституті (факультеті) бакал
  а
  врів, спеціалістів, магістрів (список).

  4.

  Наукова робота
  : перелік наукових конференцій, які проводяться.

  5.

  Адреси кафедр, телефони.

  Потрібно надати можливість переходу з кожної сторінки сайту до гол
  о
  вної.


  Варіант №9

  Розробити web

  сайт, в якому надається інформація про місто (Донецьк
  або якесь інше місто):

  1.

  Голо
  вна сторінка: країна, область, назва міста, фотографії, посила
  н
  ня на інші стор
  і
  нки.

  2.

  Інформація про населення: загальна чисельність, данні по вікових
  категоріях, зайнятості, рівню освіти (таблиця).

  3.

  Інформація про вищі навчальні заходи (список).

  4.

  Інформація п
  ро установи культури: театри, музеї, філармонії тощо
  (список).

  5.

  Інформація про спортивні установи (список).

  Потрібно надати можливість переходу з кожної сторінки сайту до гол
  о
  вної.


  Варіант №10

  Розробити web

  сайт, в якому надається інформація про кулінарн
  і р
  е
  цепри:

  1.

  Головна сторінка: автор сайту, фотографії, посилання на інші сторі
  н
  ки.

  2.

  Рецепти закусок (список визначень).

  3.

  Рецепти основних страв (список визначень).

  4.

  Рецепти десертів (список визначень).

  5.

  Інформація про склад і калорійність основних продуктів хар
  чування
  (таблиця).

  Потрібно надати можливість переходу з кожної сторінки сайту до гол
  о
  вної.  16

  Приклад тесту

  за темою
  «Створення web

  сайтів з використанням мови HTML»

  1)

  HTML

  це мова
  ,
  призначена …

  a)

  для створення гіпертекстових документів, які можуть відобр
  ажатися за
  допомогою браузера Internet Explorer

  b)

  для розробки різних прикладних програм

  c)

  для створення гіпертекстових документів,
  що
  можуть відображатися за
  допомогою будь

  якого браузера

  2)

  Файл

  документ, створений мовою HTML, може мати розширення …

  a)

  htm

  b)

  txt

  c)

  do
  c

  d)

  html

  3)

  Які програми можна використовувати для створення HTML

  документів?

  a)

  Блокнот

  b)

  MS Excel

  c)

  Paint

  d)

  MS Word

  4)

  Тег

  це …

  a)

  спеціальний управляючий код, який визначає параметри форматування
  даних у документі.

  b)

  управляючий код, який визначає фрагмент документа, до
  якого заст
  о
  совуються спеціальні параметри форматува
  н
  ня

  c)

  спеціальний управляючий код, який визначає операцію і фрагмент д
  о
  кумента, до якого застосовується дана опер
  а
  ція.

  5)

  Атрибути тегів …

  a)

  виділяють фрагмент HTML

  документа

  b)

  визначають параметри форматування
  документа фрагменту документа

  c)

  визначають операцію форматування

  6)

  Тег визначає …

  a)

  заголовну частину документа.

  b)

  те, що документ написано на мові HTML.

  c)

  основну частину документа.

  7)

  Які значення атрибутів, що визначають колір, коректні?

  a)

  Red

  b)

  Червоний

  c)

  Olive

  d)

  #
  0000

  e)

  #AAСС00

  f)

  #LLLLLL

  8)

  Для форматування даних на сторінці можна використовувати теги …

  a)  b)  c)  d)
  17

  e)  f)  g)  9)

  Які фрагменти коду для створення гіперпосилання коректні?

  a)

  моя адреса

  b)


  Пошук у Yandex


  c)

  Посилання

  10)

  Список визначень створюється за допомогою тегів …

  a)   b)    c)    d)   • e)    11)

    Які теги використовуються для створення таблиць?

    a)  b)  c)  d)  e)   f)  12)

  Як об’єднати декілька чарунок таб
  лиці по горизонталі?

  a)

  За допомогою атрибуту COLSPAN тегу TR

  b)

  За допомогою атрибуту ROWSPAN тегу TABLE

  c)

  За допомогою атрибуту COLSPAN тегу TABLE

  13)

  Які фрагменти коду для розміщення на сторінці зображення коректні?

  a)  b)  c)  d)  14)

  Як зробити зображення фоном сторінки?

  a)

  За допомогою тегу

  b)

  За допомогою тегу

  c)

  За допомогою тегу

  15)

  Коли використовується мапа посилань?

  a)

  тоді, коли гіперпосиланням є малюн
  ок

  b)

  коли різні фрагменти сторінки є різними гіперпосиланнями

  c)

  коли різні фрагменти зображення є різними гіперпосиланнями  18

  Лабораторна робота №2

  Тема
  : Створення web

  сайтів з використанням фреймів, каскадних листів
  ст
  и
  лів CSS.

  Мета
  : навчитись створювати сай
  ти з використанням фреймів, каскадних л
  и
  стів ст
  и
  лів CSS.

  Програмне забезпечення
  : операційна система Windows, браузер Internet
  Explorer.


  Завдання

  1.

  Виконати приклад створення web

  сайту підприємства з використа
  н
  ням фреймів і каскадних листів ст
  и
  лів CSS.

  2.

  Роз
  робити власний web

  сайт у відповідності до індивідуального вар
  і
  анту.

  3.

  Оформити звіт по лабораторній роботі, у якому повинні бути такі
  склад
  о
  ві:  титульний лист
  ;  роздруковані HTML

  документи у звичайному вигляді (у вікні бра
  у
  зера), а також у HTML

  коді
  ;  р
  оздрукован
  а таблиця
  стилів
  .

  4.

  Підготуватись до тестування за темою з використанням тесту

  пр
  и
  кладу.


  Приклад створення web

  сайту

  з використанням фреймів,

  каскадних листів ст
  и
  лів CSS

  1.

  У середовищі програми Блокнот введіть текст HTML

  документа:  AD>

  сайт ТОВ "Славутич"

  Коментар
  :

  1.1.

  Тег <
  FRAMESET
  >
  поділяє
  за допомогою атрибуту COLS
  вікно браузера
  на два фрейми
  по вертикалі
  , перши
  й фрейм займає 30% поверхні вікна
  браузера, другий

  у
  сю
  іншу частин
  у в
  і
  кна.

  1.2.

  За допомогою тегів
  <
  FRAME
  > визначає
  ться вміст фреймів. У першому
  фреймі виводиться файл

  main.htm, у другому

  файл inf.htm. Оскільки
  уміст другого фрейму буде змінюватися в залеж
  ності від обраного г
  і
  перпосилання, й
  о
  му привласнюється ім’я TEXT.

  1.3.

  Зверніть увагу, файл не містить контейнеру .


  19

  2.

  Збережіть документ у окремій папці з ім’ям index.htm (обов’язково потр
  і
  бно визначати тип файлу

  всі файли, інакше документ буде збережено
  як
  тек
  с
  товий файл).

  3.

  У власній папці створіть ще один HTML

  документ main.htm:

  ТОВ "Славутич" виробляє побутове обладнання


  загальні відомості


  продукція

  DY>  Коментар
  :

  3.1.

  Теги <А> створюють гіперпосилання на файли inf.htm або prod.htm і за
  д
  о
  помогою атрибуту TARGET визначають, що відповідні файли будуть
  в
  и
  водитися у фреймі з ім’ям TEXT (у другому фрейми).

  4.

  У тій самій папці створіть ще один файл inf.htm
  , у якому містяться заг
  а
  льні відомості про підприємство:

  Адреса підприємства: м.Донецьк, вул.Університетьська, 128


  Телефони: (062) 335

  75

  29


  e

  mail: [email protected]


  5.

  У власній папці створіть файл prod.htm (в
  ідомості про продукцію, що в
  и
  робляється на підприємстві):

  Наша продукція:


  Найменування Модель Ціна, грн.
  кавоварка
  СІІ

  15
  425
  кавоварка VX

  40
  700
  тостер RoWC

  7
  350
  сковорідка CXZ

  321
  200


  6.

  За д
  опомогою файлу index.htm розчиніть сайт, перевірте дію гіперпос
  и
  лань. У браузері ІЕ сайт виглядатиме так:


  20


  або так:


  7.

  Тепер оформимо сайт за допомогою таблиц
  і стилів CSS. У вікні програми
  Б
  локнот введіть такий уміст файлу:

  BODY {

  background:papayawhip; co
  lor:navy; font

  family:"Times New
  Roman";

  font

  size:14pt}

  .stZAG {font

  size:16pt; font

  weight:bold; font

  style:italic}

  .stROW {font

  family:"Arial"; font

  weight:bold; color:green; letter

  spacing:4}

  Коментар
  :

  7.1.

  У таблиці стилів описується стиль, що буде застосо
  вуватися до всіх с
  е
  лекторів (тегів) , зокрема
  :  властивість background, що визначає колір фону сторінки, приймає зн
  а
  чення papayawhip

  колір дині;


  21  властивість color, яка визначає колір символів, приймає значення navy


  т
  е
  мно

  синій;  за допомогою влас
  тивості font

  family встановлюється шрифт для сторінки
  Times New Roman, а також
  з використа
  н
  ням властивості font

  size


  розмір
  шрифту 14 пунктів.

  7.2.

  Описується новий клас stZAG,
  що
  може використовуватися для різних
  тегів. Клас stZAG
  (стиль заголовків)
  здій
  с
  нює
  таке форматування:  розмір шрифту font

  size встановлюється 16 пунктів;  шрифт напівжирний font

  weight:bold;  стиль шрифту

  курсив font

  style:italic
  .

  7.3.

  Створюється клас stROW (стиль інформаційних рядків)
  , що встановлює
  такі п
  а
  раметри форматування:  font

  family:
  "Arial"

  шрифт Arial;  font

  weight:bold

  напівжирний шрифт;  color:green

  колір символів зелений;  letter

  spacing:4 відстань між символами 4 (шрифт розріджений).

  8.

  Збережіть таблицю стилів у власній папці з ім’ям mystyle.css.


  9.

  Для застосування таблиці ст
  илів її слід підключити до HTML

  докуме
  н
  тів сайту і скористатися створеними класами.
  Відредагуйте файл main.htm
  в т
  а
  кий спосіб:
  ТОВ "Славутич" виробляє
  побутове обладнання


  загальні відомості


  продукція

  Коментар
  :

  9.1.

  У заголовній частині документа (всередині контейнеру ) за
  допомогою тегу пі
  дключається табл
  и
  ця стилів mystyle.css.

  9.2.

  Автоматично для контейнеру застосовується стиль, описаний
  у таблиці стилів mystyle.css.

  9.3.

  До першого параграфу документа застосовується стиль stZAG, визнач
  е
  ний як значення атрибуту CLASS.

  10.

  Відредагуйте файл prod.
  htm таким чином:
  22


  Наша продукція:  CLASS=stRow
  >  <
  TD> Ціна, грн.


  Найменування Модель
  кавоварка СІІ

  15
  425
  кавоварка VX

  40
  700
  тостер RoWC

  7
  350
  сковорідка CXZ

  321
  200


  Коментар
  :

  10.1.

  До документа за доп
  о
  могою тегу підключається таблиця стилів
  mystyle.css.

  10.2.

  До першого абзацу застосовується клас stZAG (атрибут CLASS=stZAG).

  10.3.

  До всіх чарунок таблиці використовується клас
  stRow (атрибут
  CLASS=stRow).

  11.

  Відредагуйте також файл inf.htm:
  Адреса підприємства:


  м.Донецьк, вул.Університетьська, 128

  Телефони:
  (062) 335

  75

  29

  :
  [email protected]
  Коментар
  :

  11.1.

  До документа за доп
  о
  могою тегу підключаєть
  ся таблиця стилів
  mystyle.css.

  11.2.

  Контейнери виділяють фрагменти документа, до яких застос
  о
  вуються різні класи стилів. До назв реквіз
  и
  тів (адреса, телефони, e

  mail)
  застосовується стиль заголовків stZAG, до значень реквізитів

  клас
  stRow (стиль і
  н
  форм
  аційних рядків).

  12.

  За допомогою файлу index.htm розчиніть сайт. Тепер у браузері ІЕ сайт
  в
  и
  глядатиме так:


  23


  або так:  Індивідуальні завдання


  за темою «Створення web

  сайтів з викори
  с
  танням фреймів,

  каскадних листів ст
  и
  лів CSS»

  Розробити web

  сайт, в як
  ому надається інформація про певне підпр
  и
  ємство (реальне або уявне) з використанням фреймів, каскадних листів ст
  и

  24

  лів CSS, таблиць, списків. Вікно сайту повинно за допомогою фреймів под
  і
  лятися на т
  а
  кі області:


  Логотип

  пі
  д
  приємства


  Назва підприємства  Меню сайту


  Область, у якій виводиться інформація

  відповідно до обраного пункту меню
  Меню сайту повинно вміщувати не менше 4 пунктів, серед яких можуть
  бути, наприклад, такі:

  про компанію;

  продукція
  ;

  інформація для клієнтів;

  організаційна стру
  ктура;

  прес

  центр
  ;

  новини
  ;

  контактна інформація;

  як нас знайти
  ;

  вакансії тощо.

  Варіант
  и завдання

  Номер

  варіа
  н
  та

  Завдання

  1.


  Підприємство кондитерської промисловості

  2.


  Торговельне підприємство
  з
  продажу взуття

  3.


  Аптека

  4.


  Книжковий магазин

  5.


  Комерційний ба
  нк

  6.


  Торговельне підприємство
  з
  продажу меблів

  7.


  Підприємство харчової промисловості

  8.


  Підприємство оптової торгівлі

  9.


  Ресторан

  10.


  Цент
  р
  вивчення іноземних мов

  11.


  Торговельне підприємство
  з
  продажу одягу

  12.


  Фітнес

  центр

  13.


  Торговельне підприємство
  з
  продажу
  автомобілів

  14.


  Підприємство по виробництву побутової техніки

  15.


  Туристична фірма

  16.


  Кінотеатр

  17.


  Ательє

  18.


  Підприємство по продажу музичних і відеоз
  а
  писів

  19.


  Сільськогосподарське підприємство

  20.


  Торговельне підприємство
  з
  продажу косметики


  25

  Приклад тесту

  за темо
  ю «Створення web

  сайтів з використанням фреймів,

  каскадних листів ст
  и
  лів CSS»

  1)

  З якою метою використовуються фрейми?

  a)

  для виведення табличних даних

  b)

  для організації діалогу з користувачем

  c)

  для поділу сторінки на декілька частин з метою структуризації інфо
  р
  мації

  d)

  для поділу сторінки на дві частини з метою структуризації інформації

  2)

  Для поділу сторінки на декілька фреймів використовується тег …

  a)

  FRAMESET

  b)

  FRAME

  c)

  LINK

  d)

  ROWS

  3)

  Які атрибути може вміщувати тег FRAME?

  a)

  SRC

  b)

  HREF

  c)

  TARGET

  d)

  NAME

  4)

  Які значення можна використовуват
  и при поділі сторінки на фрейми?

  a)

  40%

  b)

  *

  c)

  ?

  d)

  120%

  e)

  200

  5)

  Для переходу по гіперпосиланню до іншого фрейму потрібно …

  a)

  використати тег FRAME

  b)

  звернутися до фрейму за допомогою атрибуту TARGET

  c)

  попередньо привласнити ім’я фрейму (атрибут NAME), звернутися до
  фрейму за
  допомогою атрибуту TARGET

  d)

  звернутися до фрейму за допомогою атрибуту NAME

  6)

  Каскадні листи стилів CSS використовуються для …

  a)

  застосування подібних засобів оформлення до різних документів одн
  о
  го сайту

  b)

  швидкого та зручного змінювання зовнішнього вигляду докуме
  нта

  c)

  зменшення розміру HTML

  документів

  7)

  Що таке оголошення згідно синтаксису листа стилю?

  a)

  атрибут форматування і його значення

  b)

  селектор

  c)

  клас

  8)

  Які способи використання таблиць стилів Вам відомі?

  a)

  глобальні зв’язані таблиці стилів

  b)

  локальні таблиці стилів

  c)

  зв’яз
  ані таблиці стилів

  d)

  глобальні таблиці стилів


  26

  9)

  Які способи визначення стилів коректні?

  a)

  H2.normal { color:black; font

  style:normal;}

  b)

  .red { color:red }

  c)

  BODY.STL{font

  size:xx

  large color:blue border

  style:double}

  d)

  stblue{color:blue; border

  style:solid;}

  10)

  Значен
  ня якої властивості слід встановити для того, щоб встановити
  н
  а
  півжирний шрифт?

  a)

  font

  size

  b)

  font

  family

  c)

  font

  weight

  d)

  font

  style

  11)

  Для чого використовується властивість text

  align?

  a)

  для вирівнювання тексту по горизонталі

  b)

  для вирівнювання тексту по вертикалі

  c)

  для з
  міни регістрів

  12)

  Для підключення зв’язаної таблиці стилів використовується тег …

  a)

  А

  b)

  HREF

  c)

  LINK

  13)

  Яке розширення повинен мати файл з таблицею стилів?

  a)

  css

  b)

  html

  c)

  exe

  d)

  htm

  14)

  Який атрибут використовується для застосування певного стилю до
  фрагменту документа?

  a)

  STYLE

  b)

  CLASS

  c)

  ID

  15)

  Для чого використовується атрибут STYLE?

  a)

  для створення внутрішніх стилів

  b)

  для застосування певного класу, описаного у зовнішній таблиці стилів

  c)

  для застосування певного стилю, описаного у глобальній таблиці ст
  и
  лів


  27

  Змістовий модуль 2. Розширювана мова ро
  змітки XML,

  обробка XML

  документів


  Лабораторна робота №3

  Тема
  : Створення XML

  документів, опис шаблону документа.

  Мета
  : навчитись створювати XML


  документи, описувати шаблони докум
  е
  нтів DTD у XML

  документах, а також у зовнішніх файлах, перев
  і
  ряти п
  равильність і валідність XML

  документів, використовувати
  таблиці стилів CSS для демонстрації вмісту XML

  документів.

  Програмне забезпечення
  : операційна система Windows, браузер Internet
  Explorer, програма
  Open XML Editor
  .


  Завдання

  1.

  Виконати практичний п
  риклад створення XML

  документа і роботи з
  ним.

  2.

  Виконати практичну частину лабораторної роботи у відповідності до
  індивідуального варіанту.

  3.

  Оформити звіт по лабораторній роботі, у якому повинні бути такі
  склад
  о
  ві:  титульний лист;  роздруковані документи:

  a.

  XML

  документ;

  b.

  XML

  документ із внутрішнім DTD;

  c.

  XML

  документ із зовнішнім DTD;

  d.

  файл зовнішнього шаблону документа
  ;

  e.

  XML

  документ з підключеною таблицею стилів у вікні бра
  у
  зера і у вигляді коду;

  f.

  таблиц
  я
  стилів CSS
  .  опис процесу перевірки правильнос
  ті і валідності XML

  документа
  .

  4.

  Підготуватись до тестування за темою з використанням тесту

  пр
  и
  кладу.


  Приклад
  роботи з XML

  документом

  У прикладі розглядається створення і робота з XML

  документом, у
  якому міститься інформація про співробітників підпр
  иємства. XML

  док
  у
  мент має структуру
  , подану на рис. 3.1.


  1.

  Завантажте програму Блокнот.
  У середовищі програми Блокнот введіть
  такий уміст XML

  документа:


  8"?>

  Петренк
  о


  Максим


  28  Рисунок 3.1

  Структура XML

  документа

  приклада

  Співробітники

  employees

  Співробітник 1

  employee

  Співробітник 2

  Employee . . .

  Співробітник
  N

  Employee . . .

  Атрибут

  Табельний номер

  sheetnumber

  Посада

  post

  Освіта

  education

  Оклад

  salary

  Кількість дітей

  children

  Ім

  я

  name


  Прізвище

  lname


  Ім

  я

  f
  name


  По батькові

  m
  name


  Іванович


  директор

  вище

  3000

  2  oyee sheetnumber="133">

  Головченко

  Оксана

  Степанівна


  головний бухга
  л
  тер


  вище

  2500

  1

  Коментар
  :

  1.1.

  Перш
  ий рядок документа

  оголошення XML

  докуме
  н
  та. Атрибут
  version визначає, що документ створено версією 1.0 мови XML, атрибут
  encoding

  що використовується стандарт кодування си
  м
  волів UTF

  8.

  1.2.

  Елементи документа визначаються відповідними тегами

  іменами ел
  е
  ментів. Кореневий елемент документа вміщує усі підп
  о
  рядковані елементи , як
  и
  м
  у
  свою чергу підпорядковуються
  елементи , , , , . Ел
  е
  мент має атрибут sheetnumber

  табельний
  н
  о
  мер.

  1.3.

  Елементу в свою чергу підпорядковані елеме
  н
  ти ,
  і .

  2.

  Збережіть документ у окремій папці з ім’ям employees.xml (обов’язково
  потрібно визначати тип файлу

  всі файли, кодува
  н
  ня


  UTF

  8).

  3.

  Розчиніть XML

  документ employees
  .xml у вікні браузера ІЕ. Документ
  буде виглядати так:


  30


  4.

  Скопіюйте файл employees.xml у файл з ім’ям employees1.xml у тій самій
  папці. Для опису шаблону документа DTD всередині XML

  документа
  розчиніть файл employees1.xml у програмі Блокнот або за допомог
  ою к
  о
  манди Вид

  Просмотр HTML

  кода у програмі ІЕ. Відредагуйте вміст
  документа в такий сп
  о
  сіб:


  8"?>


  ATTLIST employee sheetnumber CDATA #REQUIRED>  ENT children (#PCDATA)>

  ]>


  Петренко

  Максим

  Іванович  31

  директор

  вище

  3000

  2


  Головченко

  name>Оксана


  Степанівна


  головний бухга
  л
  тер


  вище

  2500

  1

  Коментар
  :

  4.1.

  До документа додано опис шаблону DTD
  . Структура документа опис
  у
  ється за доп
  о
  могою тегу , у якому визначається кореневий
  елемент employees.

  4.2.

  Всередині тегу описуються елементи і атрибути докум
  е
  нта, поряд
  ок
  вкладеності елементів. Зокр
  е
  ма запис  означає, що елементові
  employees підпорядковані елементи employee,
  яких може бути у документові скільки завгодно, однак не менше одн
  о
  го
  (індикатор вкладень +).

  4.3.

  Елементові employee підп
  о
  рядковані елементи name, post, education,
  salary і children

  ( education, salary, children) >).

  4.4.

  Елемент employee також має атрибут sheetnumber,
  для якого визначено

  текстовий тип д
  а
  них (CDATA)
  , атрибут
  є обов’язковим (#REQUIRED).

  4.5.

  Елементові name підпорядк
  о
  вані елементи lname, fname, mname.

  4.6.

  Елементи документа найни
  ж
  чо
  го рівня post, education, salary, children,
  lname, fname, mname визначено як такі, що містять текстову інформацію
  (#PCDATA).

  5.

  Збережіть нову редакцію док
  у
  мента employees1.xml, розчиніть документ
  у браузері ІЕ. Під час розчинення документа відбув
  а
  ється перев
  ірка його
  правильності

  синтаксичної коректності. Якщо синтаксичні помилки в
  и
  явлено, то виводяться відповідні інформаційні повідомлення. У зворо
  т
  ному випадку (коли помилок немає) документ виводиться у звичайний
  спосіб.

  6.

  Для контролю валідності документа (
  перевірка відповідності вмісту д
  о
  кумента описаному шаблону) завантажте програму
  Open XML Editor. У
  вікні XML

  редактору розкрийте файл
  employees1.xml (команда File


  Open).


  32

  Увага!
  Ім’я файлу та маршрут пошуку файлу повинні визначатися букв
  а
  ми
  латинського
  алфавіту.

  Подайте команду
  меню Tools

  Check Validity. Якщо отримано повідо
  м
  лення «The document is valid», вміст документа відповідає описаній стру
  к
  турі, інакше будуть виведені повідомлення про помилки, які слід випр
  а
  вити і повторити процес перевірки.

  7.

  Шаб
  лон документа може бути описано також у зовнішньому файлі. Це
  дає можливість кон
  т
  ролювати різні, однак аналогічні за змістом, файли на
  відповідність певній структурі (наприклад, звіти про фінансові результ
  а
  ти, про прибуток тощо). Скопіюйте
  файл employees1.
  xml у файл з ім’ям
  employees2.xml у тій самій папці. Відредагуйте файл таким чином:


  8"?>  Петренко

  . . .

  Коментар
  :

  7.1.

  Тег
  тепер пос
  и
  лається для опису кореневого елемента і
  всіх вкладених ел
  е
  ментів на зовнішній файл DTDFILE.DTD.

  8.

  Створіть за допомогою прогр
  а
  ми Блокнот файл DTDFILE.DTD у власній
  папці з таким умістом:  e (name, post, dates, education, salary, children)>

  ducation (#PCDATA)>

  9.

  Для перевірки правильності д
  о
  кумента розчиніть файл employees2.xml у
  браузері ІЕ.

  10.

  Для демонстрації XML

  док
  у
  мента з використанням таблиці стилів CSS
  створіть у власній папці за допомогою програми Блокнот файл mystyle.css
  з т
  а
  ким умістом:

  name {display: bl
  ock; color:blue; font

  size:20pt;

  font

  weight:bolder; font

  style:italic}

  post {display: inline; color:green; font

  size:16pt}

  education {display: inline; color:green; font

  size:16pt}

  salary {display: block; color:red; font

  size:16pt}

  children {display: bloc
  k; color:red; font

  size:16pt}


  33

  Коментар
  :

  10.1.

  У файли описуються стилі, з використанням яких буде в
  и
  водитися вміст
  певних елементів документа, а також підпорядкованих
  їм
  елементів,
  так
  :  елементи, підпорядковані елементові name, виводяться блоком (в один
  рядок), синім кольором,
  шрифтом 20 пун
  ктів,
  жирним шрифтом, курс
  и
  вом;  елемент post

  у рядок, зеленим кольором, шрифтом 16 пунктів,  елемент education

  у рядок, з
  е
  леним кольором, шрифтом 16 пунктів,  елемент salary

  з нового рядка, червоним кольором, шрифтом 16 пун
  к
  тів,  елемент children

  з но
  вого рядка, червоним кольором, 16 пу
  н
  ктів.

  11.

  Для підключення таблиці ст
  и
  лів CSS
  скопіюйте
  файл employees2.xml у
  файл з ім’ям employees3.xml у тій самій па
  п
  ці. Відредагуйте файл
  employees3.xml таким чином:


  8"?>

  heet type="text/css" href="mystyle.css"?>

  Петренко  Коментар
  :

  11.1.

  У другому рядку підключається таблиця стилів, що мі
  с
  титься у файлі
  mystyle.css.

  12.

  Розчиніть файл employees3.xml у браузері ІЕ. Тепер
  він вигл
  я
  датим
  е
  так:


  13.

  Для подальшого знайомства з XML

  технологіями додайте до файлу
  employees.xml відомості ще про п’ятьох співробітників (наприклад, як у
  додатку В).  34

  Індивідуальні завдання

  за темою «Створення XML

  документів, опис шаблону документа
  »


  Створити XML

  документ, що відповідає певній структурі згідно до і
  н
  дивідуального варіанту, у якому міститься не менш 8 елементів, підпорядк
  о
  ваних кореневому елементу.
  Перевірити правильність XML

  документа,
  роздрукувати його.

  Створити XML

  документ і
  з внутрішнім описом шаблону документа
  DTD, перевірити правильність і валідність документа, роздрукувати XML


  документ.

  Створити зовнішній файл DTD, підключити його до XML

  документа,
  перевірити правильність XML

  документа, роздрукувати XML

  документ і
  файл з DTD.

  Створити таблицю стилів CSS для демонстрації XML

  документа, пі
  д
  ключити таблицю стилів до XML

  документа, роздрукувати документ у ві
  к
  ні браузера і у вигляді коду, роздрукувати таблицю стилів.


  Варіант №1

  Створити XML

  документ
  Drugstore
  s.xml
  такої структури:

  Апт
  е
  ки
  Аптека (атрибут


  найменува
  н
  ня)
  А
  д
  реса


  Директор  Ліки

  Препарат

  Наймен
  у
  вання


  Ціна  . . .


  Препарат

  Наймен
  у
  вання  Ціна  Дохід  Кількість

  прац
  ю
  ю
  чих  35

  Варіант №2

  Створити XML

  документ
  Confectionery_factories
  .xml такої структури:

  Кондитерські фабр
  и
  ки


  Кондитер
  ська фабрика (атрибут

  код по Є
  Д
  Р
  ПОУ)
  Наймен
  у
  вання


  А
  дреса  Вироби

  Продукція

  Наймен
  у
  вання


  Ціна  . . .


  Продукція

  Наймен
  у
  вання  Ціна

  Дохід  Прибуток

  Варіант №
  3

  Створити XML

  документ Banks.xml такої структури:

  Банки
  Банк (атрибут

  код МФО)
  Наймен
  у
  вання  А
  д
  реса  Керівниц
  т
  во


  Дир
  е
  ктор

  Головний бу
  х
  галтер


  Кількість працю
  ю
  чих
  Кап
  і
  тал  Фінансовий р
  е
  зультат  36

  Варіант №4

  Створити XML

  документ
  Trading_enterprises.xml такої структури:

  Підприємства торгівлі


  Магазин (атрибут

  код по Є
  Д
  Р
  ПОУ)
  Наймен
  у
  вання


  Адреса  Товари

  Товар

  Наймен
  у
  вання


  Ціна  . . .


  Товар

  Наймен
  у
  вання  Ціна

  Товарообіг  Прибуток


  Варіант №5

  Створити XML

  документ
  Travel_companies
  .xml такої структури:

  Туристичні фірми


  Туристична фірма
  (атрибут


  найменування
  )
  Адреса


  Телефон


  e

  mail  Співробітники

  Менеджер

  . . .


  Менеджер

  Дохід

  Кількість кл
  і
  єнтів за рік
  37


  Варіант №6

  Створити XML

  документ Іndustry_enterprises.xml такої структури:

  Виробничі підприємства


  Пі
  дприємство (атрибут

  код по Є
  Д
  Р
  ПОУ)
  Наймен
  у
  вання


  Адреса  Вироби

  Продукція

  Наймен
  у
  вання


  Ціна  . . .


  Продукція

  Наймен
  у
  вання


  Дохід
  Ціна
  Виробничі в
  и
  трати

  Варіант №
  7

  Створити XML

  документ
  Cinemas
  .xml такої структури:

  Кінотеа
  т
  ри  Кінотеатр
  (атрибут

  код
  по ЄДРПОУ
  )
  Наймен
  у
  вання  А
  д
  реса  Контакти


  Телефон

  Web

  сайт


  Дохід за рік
  Кількість відвідувачів за рік  Кількість працюючих  38

  Варіант №8

  Створити XML

  документ Wholesale_trade.xml тако
  ї структури:

  Підприємства оптової торгі
  в
  лі

  Оптова база (атрибут

  найменування)
  Адреса


  Телефон  Товари

  Товар

  Наймен
  у
  вання


  Ціна  . . .


  Товар

  Наймен
  у
  вання

  Товарообіг  Ціна

  Витрати обігу


  Варіант №9

  Створи
  ти XML

  документ
  Restaurants
  .xml такої структури:

  Рестор
  а
  ни
  Ресторан
  (атрибут


  найменува
  н
  ня
  )
  Категорія
  А
  д
  реса  Контакти


  Телефон

  e

  mail


  Кількість працю
  ю
  чих
  Кап
  і
  тал  Прибуток
  39

  Варіант №10

  Створити XML

  документ Sales_of_cars.xml такої структури:

  Магазини з продажу автом
  о
  білів

  Магазин
  (атрибут

  код по Є
  Д
  Р
  ПОУ)
  Наймен
  у
  вання


  Адреса  Товари
  Автомобіль (атрибут

  ф
  і
  рма)
  Модель


  Ціна  . . .

  Автомобіль (атрибут

  ф
  і
  рма)  Дохід
  Модель


  Прибуток
  Ціна
  Кількість пр
  а
  цюючих
  Варіант №11

  Створити XML

  документ
  High
  _
  schools
  .xml такої структури:

  Вузи


  Вуз
  (атрибут


  найменування
  )
  Адреса  Спеціальності

  Спеціал
  ь
  ність

  Наймен
  у
  вання


  Вартість навчання  .
  . .


  Спеціал
  ь
  ність

  Наймен
  у
  вання  Вартість навчання
  Кількість викладачів

  Кількість студе
  н
  тів

  40

  Варіант №12

  Створити XML

  д
  окумент
  Libraries
  .xml такої структури:

  Бібліотеки
  Бібліотека
  (атрибут

  найменува
  н
  ня)
  А
  д
  реса  Директор  Контакти


  Телефон

  e

  mail


  Кількість
  працю
  ю
  чих
  Кількість відвідувачів за рік  Кількість примірників  Приклад тесту

  за темою «Створення XML

  документів, опис шаблону документа»

  1)

  Які ствердження правильні?

  a)

  Теги XML описують
  атрибути
  документа

  b)

  Мова XML
  призначена для опису даних

  c)

  У мові XML використовуються заздалегідь визначені теги

  d)

  Мова XML регістрозалежна

  e)

  У мові XML можна створювати власні теги

  2)

  Яка структура XML

  документа?

  a)

  Пролог, кореневий елемент документа

  b)

  Пролог і основна частина

  c)

  Оголошення докум
  ента, DTD, дерево елементів

  3)

  Яких правил слід дотримуватися при створенні XML

  документа?

  a)

  У тегах визначається ім’я елемента, яке вводиться у кутових дужках

  b)

  Назви XML

  елементів можуть вміщувати букви будь

  якого алфавіту,
  цифри, пробіл, знак підкреслення


  c)

  Кожен документ може мати один або декілька кореневих елементів

  d)

  Послідовність тегів повинна відображати структуру документа

  e)

  Кожний відкриваючий тег повинен мати закриваючий тег

  4)

  Як переглянути уміст XML

  документа?

  a)

  За допомогою XML

  редактора

  b)

  За допомогою
  будь

  якого браузера

  c)

  За допомогою текстового редактора


  41

  5)

  Яке розширення повинен мати файл з XML

  документом?

  a)

  css

  b)

  xml

  c)

  dtd

  d)

  htm

  6)

  Які варіанти оголошення документа коректні?

  a)  b)


  8"?>

  c)

  n="1.0"?>

  7)

  Які теги для опису елементів документа коректні?

  a)  b)

  <студенти>

  c)  d)  e)  8)

  Який XML

  документ називається
  правильним
  ?

  a)

  Той, який відповідає DTD

  b)

  Той, який відповідає синтаксичним правилам побудування XML

  д
  о
  кументів

  c)

  Той, який перевірено
  на валідність
  за допомогою
  XML

  редактора

  9)

  Шаблон документа DTD використовують для …

  a)

  перевірки документа на відповідність структурі, описаній у DTD

  b)

  визначення структури документа для його обробки різними програм
  а
  ми

  c)

  перевір
  ки валідності документа

  d)

  визначення типів даних елементів для роботи з документом браузера

  10)

  Який індикатор вкладень потрібно визначити у DTD, щоб зазначити,
  що елемент є
  не
  обов’язковим, може зустрічатися в документі довільне
  число раз?

  a)

  +

  b)

  ?


  c)

  *

  11)

  Шаблон документ
  а описує
  ться за допомогою тегу …

  a)  b)  c)  12)

  Які типи даних елементів можна визначити у DTD?

  a)

  #CPDATA

  b)

  CDATA

  c)

  ANY

  d)

  REQUIRED

  13)

  Які значення атрибутів за замовчуванням можна визначати у DTD?

  a)

  #FIXED

  b)

  #CPDATA


  42

  c)

  #IMPLIED

  d)

  #REQUIRED

  e)

  #EMPTY

  14)

  Які теги під
  ключення файлу зовнішнього DTD коректні?

  a)  b)  c)  15)

  З якою метою використовуються таблиці стилів CSS?

  a)

  Для демонстрації структури XML

  документа

  b)

  Для демонс
  трації умісту текстових вузлів XML

  документа

  c)

  Для демонстрації структури і вмісту XML

  документа


  43

  Лабораторна робота №4

  Тема
  : Розробка XML

  схем.

  Мета
  : навчитись створювати схеми XML

  документів стандарту XML


  Schema, перевіряти XML

  документи на від
  повідність схемі.

  Програмне забезпечення
  : операційна система Windows, браузер Internet
  Explorer, програма XML

  Validator
  (
  http://xmltools.corefiling.com/schemaValidate
  )
  .


  Завдання

  1.

  Виконати пра
  ктичний приклад створення
  схем
  и

  XML

  документа
  .

  2.

  Виконати практичну частину лабораторної роботи у відповідності до
  індивідуального варіанту.

  3.

  Оформити звіт по лабораторній роботі, у якому повинні бути такі
  склад
  о
  ві:  титульний лист;  роздрукована схема
  XML

  документ
  а.  опис процесу перевірки XML

  документа
  на відповідність схемі
  .

  4.

  Підготуватись до тестування за темою з використанням тесту

  пр
  и
  кладу.


  Приклад
  створення схеми
  XML

  документ
  а

  1.

  У середовищі програми Блокнот введіть уміст XML

  схеми документа
  e
  mployees.xml:


  minOccurs="1
  " maxOccurs="unbounded" />


  ype="xsd:string"/>  44  d:element name="lname" type="xsd:string"/>  Коментар
  :

  1.1.

  XML

  схема є правильно оформленим XML

  документом, тому вона
  починається з оголошення XML

  документа .

  1.2.

  Кореневим елементом документа є елемент , у якому в
  и
  значається простір імен

  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2
  001/XMLSchema".

  1.3.

  Далі у схемі описується кореневий елемент документа employees.xml
  employees, для якого визначено тип даних "stemployees".

  1.4.

  "stemployees"

  це комплексний тип даних, який включає елементи
  employee, що в свою чергу мають тип даних "stemploye
  e" і для яких в
  и
  значено мінімальну кількість появ 1 (minOccurs="1"
  ) ,
  максимальне чи
  с
  ло появ не обмежено (maxOccurs="unbounded").

  1.5.

  Комплексний тип даних "stemployee"
  описує
  елементи, підпорядковані
  елеме
  н
  тові employee, а також атрибут елемента employee "sh
  eetnumber".
  Ел
  е
  ментові employee підпорядковані такі елементи:  name

  тип даних "stname";  post

  тип даних рядковий "xsd:string";  education

  тип даних рядковий "xsd:string";  salary

  тип даних рядковий "xsd:string";  children

  тип даних рядковий "xsd:strin
  g".

  Атрибут "sheetnumber" також описано як рядкові дані.

  1.6.

  Комплексний тип даних "stname" описує вкладені елементи елемента
  name:  lname

  тип даних рядковий "xsd:string";  fname

  тип даних рядковий "xsd:string";  mname

  тип даних рядковий "xsd:string".

  2.

  Збер
  ежіть документ у тій самій папці, де знаходиться документ
  employees.xml, з ім’ям MySchema.xsd.

  3.

  Розкрийте документ employees.xml у програмі Блокнот, додайте до кор
  е
  невого елемента employees визначеня простору імен і посилання на XML

  схему,
  з
  б
  ережі
  ть докум
  ент.


  8"?>

  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema

  instance"


  xsd:noNamespaceSchemaLocation="MySchema.xsd"
  >
  Петренко


  45

  Максим

  Івановичmname>


  директор

  . . .

  4.

  Розчиніть документ employees.xml у браузері ІЕ
  для синтаксичної перев
  і
  рки
  .

  5.

  Для перевірки валідності XML

  документа скористайтеся
  програмою

  XML

  Validator
  за адресою
  http://xmltools.corefiling.com/schemaValidate
  .
  У полі XML Schema визначить файл зі схемою MySchema.xsd, у полі
  XML Instance

  файл з XML

  документом employees.xml, натисніть на
  кнопці Validate, далі для виведення результатів перевірки вал
  ідності н
  а
  тисніть на посиланні Click here. Якщо отримано повідомлення VALID,
  документ відповідає схемі. У іншому випадку ознайомтесь з лістингом
  помилок, виправте їх, повторіть перевірку на валідність.

  6.

  Додайте до схеми засоби контролю умов на значення елем
  ентів XML


  документа. Відредагуйте файл MySchema.xsd так:
  t name="employee" type="stemployee"

  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />


  element name="education" type="
  steducation
  "/>
  46  "xsd:string">


  ion>


  Коментар
  :

  6.1.

  У схемі тепер для елемента education визначено тип даних "steducation".
  Тип даних "steducation" описано як простий тип даних (xsd:simpleType).
  Всередині опису типу "steducation" визначено за допомогою тегів
  і , що дані типу "steducation" (зокрема
  елемент education) мають рядковий тип даних і можуть приймати лише
  одне з двох припустимих значень "вища" або "середня".

  6.2.

  Для елемента salary визначено простий тип даних "stsalary"

  числові
  дані у діапазоні від 800 () до 20000
  ().

  7.

  Збережіть нову редакцію схеми MySchema.xsd.

  8.

  Перевірте документ employees.xml на відповідність схемі за допомогою
  програми XML

  Validator. Для
  перевірки дії умов на значення відред
  а
  гуйте документ employees.xml так, що він не відповідав схемі, повторіть
  перевірку. Виправте XML

  документ employees.xml так, щоб він був в
  а
  лідним.


  Індивідуальні завдання

  за темою «Розробка XML

  схем»


  Варіант №1

  Ро
  зробити схему XML

  документа Drugstores.xml. У схемі передбачити
  такий контроль умісту елементів документа:

  адреса повинна вміщувати назву міста

  Донецьк;

  кількість працюючих повинна бути у діапазоні від 3 до 40.


  Варіант №2

  Розробити схему XML

  докумен
  та
  Confectionery_factories.xml
  . У схемі
  передбачити такий контроль умісту елементів
  і атрибутів
  документа:

  код ЄДРПОУ повинен вміщувати лише 8 цифр;


  47

  ціна продукції
  повинна бути у діапазоні від
  5 до 20
  0.


  Варіант №3

  Розробити схему XML

  документа
  Banks.xml
  . У схемі передбачити т
  а
  кий контроль умісту елементів і атрибутів документа:

  код МФО повинен вміщувати лише 6 цифр;

  розмір капіталу повинен знаходитися у діапазоні від 5000000 до
  20000000.


  Варіант №4

  Розробити схему XML

  документа
  Trading_enterprises.xml
  .

  У схемі п
  е
  редбачити такий контроль умісту елементів і атрибутів документа:

  код ЄДРПОУ повинен вміщувати лише 8 цифр;

  ціна товарі
  в повинна бути у діапазоні від 1
  до 50000.


  Варіант №5

  Розробити схему XML

  документа
  Travel_companies.xml
  . У схемі п
  е
  редбачи
  ти такий контроль умісту елементів документа:

  адреса повинна вміщувати назву міста

  Донецьк;

  кількість клієнтів за рік повинна бути у діапазоні від 100 до 1000000.


  Варіант №6

  Розробити схему XML

  документа
  Іndustry_enterprises.xml
  . У схемі п
  е
  редбачити т
  акий контроль умісту елементів і атрибутів документа:

  код ЄДРПОУ повинен вміщувати лише 8 цифр;

  дохід повинен бути у діапазоні від 500000 до 10000000.


  Варіант №7

  Розробити схему XML

  документа
  Cinemas.xml
  . У схемі передбачити
  такий контроль умісту елемен
  тів документа:

  адреса повинна вміщувати назву міста

  Донецьк;

  кількість відвідувачів за рік повинна бути у діапазоні від 10000 до
  10000000.


  Варіант №8

  Розробити схему XML

  документа
  Wholesale_trade.xml
  . У схемі пере
  д
  бачити такий контроль умісту елементі
  в документа:

  номер телефону повинен відповідати шаблон
  у
  (062) ###

  ##

  ##;

  товарообіг повинен бути у діапазоні від 10000 до 10000000.


  Варіант №9

  Розробити схему XML

  документа
  Restaurants.xml
  . У схемі передбач
  и
  ти такий контроль умісту елементів документа:


  48

  елемент «категорія» повинен приймати лише одне з 5

  ти визначених
  значень;

  кількість працюючих повинна бути у діапазоні від 10 до 500.


  Варіант №10

  Розробити схему XML

  документа
  Sales_of_cars.xml
  . У схемі передб
  а
  чити такий контроль умісту елементів докуме
  нта:

  адреса повинна вміщувати назву міста

  Донецьк;

  ціна товарів повинна бути у діапазоні від 70000 до 10000000.


  Варіант №11

  Розробити схему XML

  документа
  High
  _
  schools
  .xml. У схемі передб
  а
  чити такий контроль умісту елементів документа:

  елемент
  «
  адреса
  »
  повин
  е
  н вміщувати назву міста

  Донецьк;

  кількість
  викладачів повинна бути у діапазоні від 50
  до
  10
  00.


  Варіант №12

  Розробити схему XML

  документа
  Libraries
  .xml. У схемі передбачити
  такий контроль умісту елементів документа:

  номер телефону повинен відпов
  ідати шаблон
  у
  (062) ###

  ##

  ##;

  кількість працюючих пови
  нна бути у діапазоні від 5 до 2
  00.


  Приклад тесту

  за темою «
  Розробка XML

  схем
  »

  1)

  Для чого у XML

  документах використовуються простори імен?

  a)

  Для забезпечення унікальності імені кожного документа

  b)

  Для з
  абезпечення унікальності імені кожного атрибута

  c)

  Для забезпечення унікальності імені кожного елемента

  2)

  Для чого використовуються XML

  схеми?

  a)

  Для синтаксичного контролю документа

  b)

  Для контролю на відповідність документа певній структурі, правил
  ь
  ності типів да
  них

  c)

  Для контролю на відповідність документа певній структурі, правил
  ь
  ності типів даних, умов на значення

  3)

  Хто є розробником мови XSD (XML Schema Definition)?

  a)

  консорціум Unicode

  b)

  фірма Microsoft

  c)

  консорціум W3C

  4)

  У схемі XML

  документа описуються …

  a)

  назви елеме
  нтів і атрибутів, структура документа

  b)

  словник, структура документа, типи даних

  c)

  назви елементів і атрибутів, типи даних

  5)

  Яке розширення повинен мали файл з XML

  схемою?

  a)

  xsd


  49

  b)

  dtd

  c)

  xdr

  d)

  xml

  6)

  Можна визначати простори імен у XML

  схемах довільним чином?

  a)

  так

  b)

  ні

  7)

  Які
  дані можна використовувати у XML

  схемах?

  a)

  Комплексний тип даних

  b)

  xsd:boolean

  c)

  xsd:integer

  d)

  xsd:PCDATA

  e)

  xsd:date

  8)

  Для визначення переліку припустимих значень для елементів або атриб
  у
  тів у XML

  схемах використовується …

  a)

  тег xsd:restriction

  b)

  теги xsd:restriction
  , xsd:enumeration

  c)

  теги xsd:restriction, xsd:pattern

  9)

  Для чого у XML

  схемах використовуються регулярні вирази?

  a)

  Для визначення виду і формату символів елемента або атрибута за ш
  а
  блоном

  b)

  Для визначення переліку припустимих значень елемента або атрибута

  c)

  Для ви
  значення діапазону припустимих значень елемента або атрибута

  d)

  Для визначення довжини елемента або атрибута

  10)

  Які символи можна використовувати у шаблонах?

  a)

  *

  b)

  {}

  c)

  /A

  d)

  \
  D

  50

  Лабораторна робота №5

  Тема
  : Мова XPath, мова XSLT.

  Мета
  : навчитись обирати певні вузли XM
  L

  документа з використанням
  мови XPath, використовувати мову XSLT для перетворення XML


  документів на інші документи на прикладі HTML

  документів.

  Програмне забезпечення
  : операційна система Windows, браузер Internet
  Explorer, програма XPath Visualiser,
  плагін
  iexmltls
  .


  Завдання

  1.

  Виконати приклад застосування мов XPath, XSLT для роботи з XML


  документами.

  2.

  Виконати практичне завдання за індивідуальним вар
  і
  антом.

  3.

  Оформити звіт по лабораторній роботі, у якому повинні бути такі
  склад
  о
  ві:  титульний лист;  сфо
  рмовані XPath

  вирази для вибору певних фрагментів XML

  д
  о
  кумента, опис перевірки процесу вибору за допомогою програми
  XPath Visualiser;  роздруковані таблиці стилів

  XSLT

  документи;  роздруковані XML

  документи у вікні браузера ІЕ;  роздрукован
  ий XML

  документ у HTML

  коді з підключеною табл
  и
  цею стилів (достатньо один).


  4.

  Підготуватись до тестування за темою з використанням тесту

  пр
  и
  кладу.


  Приклад
  використання мов XPath, XSLT

  1.

  Для знайомств
  а
  з мовою XPath (XML Path Language) завантажте програму
  XPa
  th Visualiser (розчиніть файл XPathMain.htm).
  Програма надає можл
  и
  вість навчитися створювати XPath

  вирази для вибору певних фрагментів
  XML

  документа у зручний і наочний спосіб.
  Якщо браузер ІЕ забороняє
  виконання сценаріїв, клацніть на відповідній обла
  сті діалогу і подайте
  команду Разрешить заблок
  и
  рованное содержимое.

  2.

  За допомогою кнопки
  Обзор
  оберіть файл employees.xml, натисніть на
  кнопці
  Process File
  . Тепер у вікні програми відображається вміст файлу
  employees.xml.

  3.

  У поле
  XPath expression
  введіть вир
  аз

  employees/employee/descendant::*

  і
  натисніть на кнопці Select Nodes.
  Програма виділила жовтим кольором
  вузли XML

  документа, які відповідають XPath

  виразу

  обрала всі в
  у
  зли документа

  нащадк
  ів
  вузл
  ів
  employee,
  що
  підпорядкован
  і
  вузлу
  employees. Ві
  кно програми XPath Visualiser тепер виглядає так:


  51


  4.

  У поле
  XPath expression
  введіть вираз

  //name/descendant::*

  і натисніть на кнопці Select Nodes.
  Тепер п
  рограма
  знайшла у дереві д
  о
  кум
  е
  нта всі вузли name (// у виразі) і
  виділила жовтим кольором вузли, які

  є нащадками в
  у
  зла
  name
  ь

  вузли lname, fname, mnane
  .

  5.

  У поле
  XPath expression
  введіть вираз

  //lname/parent::*

  і натисніть на кнопці Select Nodes.
  П
  рограма знайшла у дереві докум
  е
  нта
  всі вузли lname (// у виразі) і виділила жовтим кольором вузли, які є ба
  т
  ь
  ківськими вузлами в
  у
  зла lname

  вузли name.

  6.

  У поле
  XPath expression
  введіть вираз

  //lname/ancestor::*


  52

  натисніть на кнопці Select Nodes.
  П
  рограма знайшла у дереві докуме
  н
  та
  всі вузли lname і виділила жовтим кольором усі батьківські вузли до к
  о
  реневого е
  лемента по відношенню до вузла lname

  вузли name, вузли
  employee і вузол employees.

  7.

  Завершіть роботу з програмою XPath Visualiser.

  8.

  Для знайомства з розширюваною мовою стилів для перетворень XSLT
  (e
  X
  tensible
  S
  tylesheet
  L
  anguage for
  T
  ransformations)
  у сере
  довищі прогр
  а
  ми Блокнот введіть уміст документа
  MyStyle1.xsl
  для перетворення XML

  документа employees.xml на HTML

  документ:


  8"?>


  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">


  mplate match="/">

  Інформація про співробітників підприємства
  Кількість співробітників:


  of select="count(//employee)"/>
  templates select="//employee"/>

  П І Б Посада Оклад, грн
  .
  of select="name"/>

  of select="post"/>

  of sele
  ct="salary"/>


  style="background:silver; color:blue; text

  align:center; font

  size:16pt;

  font

  weight:bolder"
  >


  56


  templates select="//employe
  e"/>

  П І Б Посада Оклад, грн.  style="background:mintcream; color:darkgreen; font

  size:14pt"
  >


  of select="name"/>


  of select="post"/>

  ue

  of select="salary"/>  Коментар
  :

  12.1.

  Атрибут style тегів ,
  надає можливість застосування локал
  ь
  них стилів CSS для оформлення документа.

  13.

  Документ employees.xml у вікні браузера тепер виглядає так:  57

  14.

  При
  формуванні вихідних документів на основі вхідних XML

  докуме
  н
  тів з в
  и
  користанням мови XSLT можна використовувати також елемент

  для визначення умови відбору інформації.
  Розглянемо застос
  у
  вання ел
  е
  мента на прикладі документа MyStyle2.xs
  l:


  8"?>


  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  Інформація про співробітників підприємства, що мають дітей

  templates select="//employee"/>

  П І Б Посада Кількість дітей
  o
  f select="name"/>


  of select="post"/>


  of select="children"/>

  Коментар
  :

  14.1.

  Документ формує вихідний HTML

  файл, у якому міститься таблиця з
  колон
  ками ПІБ, посада, кількість дітей. Елемент
  на
  дає можл
  и
  вість обрати відомості лише про тих співробітників, значення елемента
  children яких більше 0.

  15.

  Підключить таблицю стилів MyStyle2.xsl до файлу employees.xml, пер
  е
  гляньте файл employees.xml у в
  ікні браузера ІЕ, тепер
  документ
  виглядає
  так:


  58


  16.

  Розглянемо ще один приклад застосування елемента для вибору із
  документа employees.xml інформації лише про співробітників, що мають
  вищу освіту. Створіть файл MyStyle3.xsl з таким умістом:

  sion="1.0" encoding="UTF

  8"?>


  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  Інформація про співробітників підприємства з вищою освітою

  templates select="//employee"/>

  П І Б Посада Освіта


  59
  of select="name"
  />


  of select="post"/>


  of select="education"/>

  17.

  Після підключення файлу MyStyle3.xsl до файлу employees.xml XML


  документ у вікні браузера виг
  лядатиме так:


  18.

  У XSLT

  документах можна організувати розгалуження не лише за д
  о
  помогою елемента , а і з використанням елемента о
  д
  разу по багатьох напрямках. Розглянемо такий приклад застосування ел
  е
  мента . У вихідному докум
  енті виводиться інформація про
  оклади співробітників підприємства, при чому, якщо оклад менше 1000
  грн., інформація виводиться червоним кольором
  на жовтому тлі
  , більше
  1000 грн.
  але
  менше 2000 грн.

  синім
  кольором
  , більше 2000 грн.

  зел
  е
  ним
  кольором напі
  вжирним шрифтом
  . Створіть файл MyStyle4.xsl з таким
  умістом:


  8"?>


  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  Інформація про співробітників п
  ідприємства
  Кількість співробітників:


  60


  of select="count(//employee)"/>


  templates select
  ="//employee"/>

  П І Б Табельний номер Посада Оклад, грн.  style="color:red; background:yellow"
  >


  of select="name"/>


  of s
  elect="@sheetnumber"/>


  of select="post"/>


  of select="salary"/>
  style="color:blue"
  >


  of select
  ="name"/>


  of select="@sheetnumber"/>


  of select="post"/>


  of select="salary"/>
  style="color:green;
  font

  weight:bold"
  >


  of select="name"/>


  of select="@sheetnumber"/>


  of select="post"/>


  of select="salary"/>  Коментар
  :


  61

  18.1.

  Як видно з роздрукованого документа у шаблонному правилі, за яким
  обробляється вхідний документ, використано елемент . К
  о
  жна з можливих умов описується елементом .

  18.2.

  Зверніть увагу, що для фор
  мування логічних умов замість знаків порі
  в
  няння слід використовувати ESCAPE

  послідовності: <

  <, >

  >.

  19.

  Після підключення файлу MyStyle4.xsl до файлу employees.xml він у вікні
  браузера ІЕ виглядатиме так:


  20.

  Мова
  XSLT
  надає можливість також
  оброби
  ти кожний вузол певного рі
  в
  ня XML

  документа із використанням елемента
  each>. Щоб ро
  з
  глянути приклад застосування елемента
  each> створіть файл
  MyStyle5.xsl з таким умі
  с
  том:


  8"?>

  "1.0"

  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">  Список співробітників підприємства

  62
   each select="//employee">


  1. of select="name"/>  2. each>  Коментар
  :

  20.1.

  Документ виводить список співробітників підприємства

  обробляє к
  о
  жний елемент employee у дереві документа employees.xml.

  21.

  Після підключення файлу MyStyle5.xsl до файлу employees.xml документ
  у вікні брау
  зера ІЕ виглядатиме так:  Індивідуальні завдання

  за темою «
  Мова XPath, мова XSLT
  »


  Варіант №1

  Сформувати XPath

  вирази для вибору в XML

  документі
  Drugstores.xml наступних вузлів:

  атрибутів «найменування»;

  усіх вузлів

  нащадків
  елемент
  ів
  «Ліки»;

  усіх
  батьківських вузлів елементів «Адреса».

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Drugstores.xml HTML

  документа, у якому міститься таблиця з такими ст
  о

  63

  впцями: найменування аптеки, адреса, дохід, кількість працюючих. Застос
  у
  вати таблиці сти
  лів CSS для оформлення документа.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Drugstores.xml HTML

  документа, у якому надається інформація про кон
  к
  ретний препарат у різних аптеках міста.
  Дані повинні виводитися у вигляді
  таблиці: заголовок


  назва препарату, колонки

  назва аптеки, адреса, ціна.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Drugstores.xml HTML

  документа, у якому міститься список усіх аптек.


  Варіант №2

  Сформувати XPath

  вирази для вибору в XML

  документі
  Confect
  ionery_factories.xml наступних вузлів:

  усіх вузлів

  нащадків елементів «Вироби»;

  усіх батьківських вузлів елементів «Дохід» до кореневого елемента;

  усіх атрибутів «код по ЄДРПОУ».

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Confectionery_fact
  ories.xml HTML

  документа, у якому міститься таблиця з
  такими стовпцями: найменування кондитерської фабрики, адреса, дохід,
  прибуток. Застосувати таблиці стилів CSS для оформлення док
  у
  мента.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Confect
  ionery_factories.xml HTML

  документа, у якому надається інформ
  а
  ція про продукцію конкретної фабрики. Дані повинні виводитися у вигляді
  таблиці: заголовок

  найменування фабрики, колонки

  назва продукції, ціна.

  Створити XSLT

  документ для формування на о
  снові файлу
  Confectionery_factories.xml HTML

  документа, у якому міститься список
  усіх кондитерських фабрик
  з адресами у дужках
  .


  Варіант №3

  Сформувати XPath

  вирази для вибору в XML

  документі Banks.xml
  наступних вузлів:

  усіх вузлів

  нащадків елемент
  ів «Керівництво»;

  усіх батьківських вузлів елементів «Капітал» до кореневого елемента;

  усіх вузлів

  нащадків елементів «Банк».

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу Banks.xml
  HTML

  документа, у якому міститься таблиця з такими стовпцям
  и: н
  а
  йменування, адреса, капітал, кількість працюючих. Застосувати таблиці ст
  и
  лів CSS для оформлення док
  у
  мента.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу Banks.xml
  HTML

  документа, у якому надається інформація про банки, капітал яких
  переви
  щує 10 млн. грн. Дані повинні виводитися у вигляді таблиці з коло
  н
  ками

  найменування банку, код МФО, директор, капітал.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу Banks.xml
  HTML

  документа, у якому міститься список усіх банків з адресами у
  ду
  ж
  ках.


  64

  Варіант №4

  Сформувати XPath

  вирази для вибору в XML

  документі
  Trading_enterprises.xml наступних вузлів:

  усіх вузлів

  нащадків елементів «Товари»;

  усіх батьківських вузлів елементів «Товарообіг»;

  усіх атрибутів «код по ЄДРПОУ».

  Створити XSLT


  документ для формування на основі файлу
  Trading_enterprises.xml HTML

  документа, у якому міститься таблиця з т
  а
  кими стовпцями: найменування
  магазину
  , адреса,
  товарообіг,
  прибуток
  . З
  а
  стосувати таблиці стилів CSS для оформлення док
  у
  мента.

  Створити XSLT

  д
  окумент для формування на основі файлу
  Trading_enterprises.xml HTML

  документа,
  у якому надається інформація
  про конкретний товар у різних магазинах. Дані повинні виводитися у в
  и
  гляді
  таблиці: заголовок

  найменування товару, колонки

  найменування магаз
  и
  ну, адр
  е
  са, ціна.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Trading_enterprises.xml HTML

  документа, у якому міститься список усіх
  магазинів
  з адресами у ду
  ж
  ках.


  Варіант №5

  Сформувати XPath

  вирази для вибору в XML

  документі
  Travel_com
  panies.xml наступних вузлів:

  усіх атрибутів «Найменування»;

  усіх вузлів

  нащадків елементів «Туристична фірма»;

  усіх батьківських вузлів елементів «Дохід».

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Travel_companies.xml HTML

  документа, у я
  кому міститься таблиця з так
  и
  ми стовпцями: найменування туристичної фірми, адреса, дохід, кількість
  клієнтів за рік. Застосувати таблиці стилів CSS для оформлення док
  у
  мента.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Travel_companies.xml HTM
  L

  документа, у якому надається інформація про
  туристичні фірми з найбільшим доходом. Дані повинні виводитися у вигл
  я
  ді
  таблиці з колонками

  найменування туристичної фірми, адреса, телефон,
  дохід.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Travel_companies.xml HTML

  документа, у якому міститься список усіх м
  е
  неджерів з найменуваннями туристичних фірм у ду
  ж
  ках.


  Варіант №6

  Сформувати XPath

  вирази для вибору в XML

  документі
  Іndustry_enterprises.xml наступних вузлів:

  усіх вузлів

  нащадків
  елементів «Вироби»;

  усіх батьківських вузлів елементів «Дохід» до кореневого елемента;

  усіх атрибутів «код по ЄДРПОУ».


  65

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Іndustry_enterprises.xml HTML

  документа, у якому міститься таблиця з т
  а
  кими с
  товпцями: найменування підприємства, адреса, дохід, виробничі в
  и
  трати. Застосувати таблиці стилів CSS для оформлення док
  у
  мента.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Іndustry_enterprises.xml HTML

  документа, у якому надається інформ
  а
  ція

  про продукцію конкретного підприємства. Дані повинні виводитися у вигл
  я
  ді та
  б
  лиці: заголовок

  найменування виробничого підприємства, колонки


  назва продукції, ціна.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Іndustry_enterprises.xml HTML

  документа, у якому міститься список усіх
  підприємств.


  Варіант №7

  Сформувати XPath

  вирази для вибору в XML

  документі Cinemas.xml
  наступних вузлів:

  усіх атрибутів «код по ЄДРПОУ»;

  усіх вузлів

  нащадків елементів «Кінотеатр»;

  усіх батьківських вузлів е
  лементів «Телефон».

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Cinemas.xml HTML

  документа, у якому міститься таблиця з такими стов
  п
  цями: найменування кінотеатру, телефон, web

  сайт, дохід за рік, к
  і
  лькість
  відвідувачів за рік. Застосувати
  таблиці стилів CSS для оформлення докум
  е
  нта.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Cinemas.xml HTML

  документа, у якому надається інформація про кіноте
  а
  три з найбільшою кількістю працюючих. Дані повинні виводитися у вигл
  я
  ді
  таблиці з ко
  лонками

  найменування кінотеатру, дохід за рік, кількість пр
  а
  цюючих.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Cinemas.xml HTML

  документа, у якому міститься список усіх кінотеатрів з
  адресами у ду
  ж
  ках.


  Варіант №8

  Сформувати XPath

  вираз
  и для вибору в XML

  документі
  Wholesale_trade.xml наступних вузлів:

  усіх вузлів

  нащадків елементів «Оптова база»;

  усіх батьківських вузлів елементів «Товари»;

  усіх атрибутів «Найменування».

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Wholes
  ale_trade.xml HTML

  документа, у якому міститься таблиця з т
  а
  кими
  стовпцями: найменування оптової бази, адреса, телефон, товарообіг, витрати
  обігу. Застосувати таблиці стилів CSS для оформлення док
  у
  мента.


  66

  Створити XSLT

  документ для формування на основі
  файлу
  Wholesale_trade.xml HTML

  документа, у якому надається інформація про
  конкретний товар на різних базах. Дані повинні виводитися у вигляді табл
  и
  ці: заголовок

  найменування товару, колонки

  найменування оптової бази,
  а
  д
  реса, ціна.

  Створити XSLT

  д
  окумент для формування на основі файлу
  Wholesale_trade.xml HTML

  документа, у якому міститься список усіх опт
  о
  вих баз з адресами у ду
  ж
  ках.


  Варіант №9

  Сформувати XPath

  вирази для вибору в XML

  документі
  Restaurants.xml наступних вузлів:

  усіх атрибутів
  «Найменування»;

  усіх вузлів

  нащадків елементів «Контакти»;

  усіх батьківських вузлів елементів «Капітал».

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Restaurants.xml HTML

  документа, у якому міститься таблиця з такими ст
  о
  впцями: найменуванн
  я ресторану, категорія, телефон, e

  mail, кількість пр
  а
  цюючих, прибуток. Застосувати таблиці стилів CSS для оформлення док
  у
  мента.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Restaurants.xml HTML

  документа, у якому надається інформація про
  рес
  т
  о
  рани
  з найбільшим капіталом. Дані повинні виводитися у вигляді та
  б
  лиці з
  колонками

  найменування ресторану, адреса, капітал.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Restaurants.xml HTML

  документа, у якому міститься список усіх рестора
  нів
  з номерами телефонів у ду
  ж
  ках.


  Варіант №10

  Сформувати XPath

  вирази для вибору в XML

  документі
  Sales_of_cars.xml наступних вузлів:

  атрибутів «найменування»;

  усіх вузлів

  нащадків елементів «Ліки»;

  усіх батьківських вузлів елементів «Адреса».

  Створ
  ити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Sales_of_cars.xml HTML

  документа, у якому міститься таблиця з такими
  стовпцями:
  магазин
  , адреса,
  прибуток
  , кількість працюючих. Застосувати
  табл
  и
  ці стилів CSS для оформлення документа.

  Створити XSLT

  д
  окумент для формування на основі файлу
  Sales_of_cars.xml HTML

  документа, у якому надається інформація про
  ціни
  на автомобіль конкретної фірми і конкретної моделі в
  різних
  магазинах мі
  с
  та
  . Дані повинні виводитися у вигляді таблиці: заголовок


  найменуван
  ня
  фірми

  виробника і моделі автомобіля
  , колонки


  найменування магазину
  ,
  адр
  е
  са, ціна.


  67

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Sales_of_cars.xml

  документа, у якому міститься список усіх
  магазинів
  з

  продажу автомобілів
  .


  Варіант №11

  Сфо
  рмувати XPath

  вирази для вибору в XML

  документі
  High
  _
  schools
  .xml наступних вузлів:

  усіх атрибутів «Найменування»;

  усіх вузлів

  нащадків елементів «
  Спеціальності
  »;

  усіх батьківських вузлів елементів «
  Кількість студентів
  ».

  Створити XSLT

  документ для ф
  ормування на основі файлу
  High
  _
  schools
  .xml
  HTML

  документа, у якому міститься таблиця з такими
  стовпцями: найменування
  вузу
  ,
  адреса
  , кількість
  викладачів, кількість студ
  е
  нтів
  . Застосувати таблиці стилів CSS для оформлення д
  о
  кумента.

  Створити XSLT

  докум
  ент для формування на основі файлу
  High
  _
  schools
  .xml
  HTML

  документа, у якому надається інформація про
  в
  у
  зи, кількість студентів яких перевищує 3000 осіб
  . Дані повинні виводитися у
  вигляді таблиці з колонками

  найменування
  вузу
  ,
  адреса,
  кількість студе
  н
  т
  ів
  .

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  High
  _
  schools
  .xml
  HTML

  документа, у якому міститься список усіх
  вузів
  з
  адресами
  у ду
  ж
  ках.


  Варіант №12

  Сформувати XPath

  вирази для вибору в XML

  документі
  Libraries
  .xml
  наступних вузлів:

  усі
  х вузлів

  нащадків елементів «Контакти»;

  усіх атрибутів «Найменування»;

  усіх батьківських вузлів елементів «
  Кількість примірників
  ».

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Libraries
  .xml
  HTML

  документа, у якому міститься таблиця з такими
  стов
  п
  цями: найменування
  бібліотеки
  ,
  адреса
  , телефон, e

  mail, кількість
  відвідув
  а
  чів за рік
  ,
  кількість примірників
  . Застосувати таблиці стилів CSS для офор
  м
  лення док
  у
  мента.

  Створити XSLT

  документ для формування на основі файлу
  Libraries
  .xml
  HTML

  докум
  ента, у якому надається інформація про
  біблі
  о
  теки
  з найбільш
  ою кількістю примірників (наприклад, більше 1

  000

  000)
  .
  Дані повинні виводитися у вигляді таблиці з колонками

  найменування
  бі
  б
  ліотеки
  , адреса,
  кількість примірників
  .

  Створити XSLT

  документ для
  формування на основі файлу
  Libraries
  .xml
  HTML

  документа, у якому міститься список усіх
  бібліотек
  з
  номерами телефонів у ду
  ж
  ках.  68

  Приклад тесту

  за темою «
  Мова XPath, мова XSLT
  »

  1)

  Мова XPath призначена для …

  a)

  Вибору фрагментів дерева XML

  документа

  b)

  Перет
  ворення XML

  документів на документи інших форматів

  c)

  Виведення фрагментів дерева XML

  документа

  2)

  Які вісі існують у мові XPath?

  a)

  parent

  дочірня вісь

  b)

  attribute

  вісь атрибутів

  c)

  ancestor

  вісь батьків

  3)

  Які XPath

  вирази коректні?

  a)

  students/student/descenda
  nt::*

  b)

  //name/parent

  c)

  //name/ancestor::*

  d)

  students/student /attribute

  4)

  Які функції можна використовувати у XPath

  виразах?

  a)

  position()

  b)

  text()

  c)

  count()

  d)

  node()

  5)

  Мова XSLT дозволяє …

  a)

  Перетворити XML

  документ на HTML

  документ

  b)

  Перетворити XML

  документ на файл у
  форматі RTF

  c)

  Перетворити XML

  документ на програму, що розв’язує певні задачі

  d)

  Перетворити XML

  документ у інший XML

  документ

  6)

  Які ствердження стосовно XSLT

  документів правильні?

  a)

  XSLT

  документ

  це правильно оформлений XML

  документ

  b)

  Кореневим елеме
  нтом
  XSLT

  документа є елемент .

  c)

  Елемент оголошує таблицю стилів.

  7)

  Як у таблицях XSLT використовується елемент ?

  a)

  Для застосування шаблонного правила до вузлів, що обираються за
  допомогою XPath

  виразу

  b)

  Для перед
  ачі у вихідний документ текстових вузлів, що обираються за
  допомогою XPath

  виразу

  c)

  Для визначення у документі шаблонного правила, за допомогою якого
  вхідний документ перетворюється на результатний

  8)

  Які теги підключення таблиці стилів XSLT до XML

  документ
  а корек
  т
  ні?

  a)


  stylesheet type="text/xsl" href="STYLESH.xml"
  >

  b)


  stylesheet type="text/xsl" href="STYLESH.xsl" ?
  >

  c)


  stylesheet type="text/xsl" src="STYLESH.xsl" ?
  >

  9)

  Яким елементом слід скористатися для застосування шаблонного прав
  и
  ла?

  a)

  te>


  69

  b)  c)


  templates>

  d)


  of>

  10)

  За допомогою якого елемента у таблицях XSLT можна організувати
  розгалужений процес?

  a)  b)


  of>

  c)


  templates>

  d)


  each>

  e)  11)

  Як у таблицях XSLT використовуєть
  ся елемент ?

  a)

  Для перевірки істинності деякої логічної умови

  b)

  Для організації циклічного процесу

  c)

  Для організації розгалуженого процесу завжди по двом напрямкам

  d)

  Для організації розгалуженого процесу одразу по багатьом н
  а
  прямкам

  12)

  Який елемент викори
  стовується для обробки усіх вузлів певної мн
  о
  жини XML

  документа?

  a)


  of>

  b)


  each>

  c)  d)


  70

  Лабораторна робота №6

  Тема
  : Мова
  запитів
  XQuery.

  Мета
  : навчитись створювати XQuery

  запити до XML

  документів
  , прац
  ю
  вати з XQu
  ery

  процесором Saxon
  .

  Програмне забезпечення
  : операційна система Windows, браузер Internet
  Explorer, XQuery

  процесор Saxon.


  Завдання

  1.

  Виконати приклад створення XQuery

  запитів.

  2.

  Виконати практичне завдання у відповідності до індивідуального вар
  і
  анту.

  3.

  Оформити звіт по лабораторній роботі, у якому повинні бути такі
  склад
  о
  ві:  титульний лист;  роздруковані XQuery

  запити;  роздруковані вихідні HTML

  документи у вікні бра
  у
  зера;  опис роботи з XQuery

  процесором Saxon.

  4.

  Підготуватись до тестування за темою з
  використанням тесту

  пр
  и
  кладу.


  Приклад створення XQuery

  запитів

  1.

  Завантажте програму Блокнот, вве
  діть
  уміст XQuery

  запиту:

  Список співробітників

   {

   for $x in doc("employees.xml")/employees/employee

   return
  • {data($x/name
   )}


  • }  Коментар
  :

  1.1.

  Вихідним документом, що буде отримано у результаті виконання
  XQuery

  запиту
  , є
  HTML

  документ.

  1.2.

  У основні
  й
  частині вихідного документа як заголовок другого рівня
  (

  ) виводиться текст «Список співробітників»
  , п
  очинається марк
  і
  рований список (
   )
   .

   1.3.

   Далі формується XQuery

   запит. Речення for означає, що змінній $x
   XQuery

   процесор привласнює значення елемента employees/employee з
   XML

   документа employees.xml.


   71

   1.4.

   Речення return записує у вихідний файл текстові дан
   ні (функція data()),
   які відповідають елементові name змінної $x, у вигляді чергового ел
   е
   мента списку.

   2.

   Збережіть документ з ім’ям Zaput1.xquery у папці С:
   \
   Saxon
   \
   saxonhe9

   2

   0

   3j (кодування UTF

   8).

   3.

   Скопіюйте файл employees.xml у папку С:
   \
   Saxon
   \
   saxonhe9

   2

   0

   3j (до фа
   й
   лу не повинні підключатися DTD, схема або таблиця стилів).

   4.

   Перейдіть до роботи з командним рядком за допомогою команди Пуск


   Программы

   Стандартные

   Командная строка.

   5.

   Подайте команду

   cd
   \


   для переходу до кореневої папки диску С:.

   6.

   Для перехо
   ду у папку, в якій встановлено програму Saxon
   ,
   подайте к
   о
   манди:

   cd Saxon


   cd Saxonhe9

   2

   0

   3j


   7.

   Для виконання XQuery

   запиту введіть у командному рядку команду

   (при введенні команд можна використовувати буфер обміну /контекстне
   меню)
   :

   java

   cp saxon9he.jar
   net.sf.saxon.Query

   t Zaput1.xquery> output1.html

   Коментар
   :

   7.1.

   Перша частина команди визначає шлях до виконавчого середовища Java
   і завантажує Java

   інтерпретатор. Друга частина (

   cp saxon9he.jar
   net.sf.saxon.Query) дає команду Java отримати частину Query і
   з файлу
   saxon9he.jar, який і містить процесор Saxon. Третя частина команди (

   t
   Zaput1.xquery) містить ім’я файлу із запитом XQuery. Остання частина
   (> output1.html) визначає адресу запису результату виконання запиту
   XQuery

   файл output1.html.

   8.

   Розчиніть фа
   йл output1.html у програмі Блокнот, збережіть його як HTML

   документ у кодуванні UTF

   8 (не текстовий файл), розкрийте файл у
   браузері ІЕ. У вікні браузера документ output1.html буде виглядати так:


   72


   9.

   Створіть за допомогою програми Блокнот ще один XQuery

   запит

   файл
   Zaput2.xquery у папці
   С:
   \
   Saxon
   \
   saxonhe9

   2

   0

   3j:

   Список співробітників, що мають двох або більше дітей

    {

    for $x in doc("employees.xml")/employees/employee

    where xs:decimal($x/children)>=2

    order by $x/children asce
    nding

    return
   • {data($x/name)}, кількість дітей

    {data($x/children)}


   • }   Коментар
   :

   9.1.

   Вихідним документом, що буде отримано у результаті виконання
   XQuery

   запиту, є HTML

   документ, у якому формується список спі
   в
   робі
   т
   ників, що маю
   ть двох або більше дітей.

   9.2.

   Речення for означає, що змінній $x XQuery

   процесор привласнює зн
   а
   чення елемента employees/employee з XML

   документа employees.xml.

   9.3.

   Речення where використовується для фільтрації інформації за умовою
   xs:decimal($x/children)>=2


   значення елемента children у форматі деся
   т
   кового числа повинно бути більше або рівно 2, інші елементи children не
   обробляються.

   9.4.

   Речення order by сортує значення елемента children за зростанням
   (ascending).


   73

   9.5.

   Речення return записує у вихідний файл у вигляді ч
   ергового ел
   е
   мента
   списку текстові данні
   name
   (функція data()), рядкову константу «кіл
   ь
   кість д
   і
   тей

   », значення елемента children.

   10.

   Виконайте запит за допомогою команди командного рядка:

   java

   cp saxon9he.jar net.sf.saxon.Query

   t Zaput2.xquery> output2.htm
   l

   11.

   Розчиніть файл output2.html у програмі Блокнот, збережіть його як HTML

   документ у кодуванні UTF

   8, розкрийте файл у браузері ІЕ. У вікні
   браузера документ output2.html виглядатиме так:


   12.

   Створіть за допомогою програми Блокнот XQuery

   запит

   файл
   Za
   put3.xquery у папці С:
   \
   Saxon
   \
   saxonhe9

   2

   0

   3j:

   Заробітна плата співробітників підприємства

   {

   for
   $x in doc("employees.xml")/employees/employee

   let $Q:=xs:float($x/salary)

   return   }

   П І Б Оклад
   грн. USD
   {data($x/name)} {data($x/salary)} {$Q div 8 }   74

   Коментар
   :

   12.1.

   У вихідному HTML

   документі формується таблиц
   я «Заробітна плата
   співробітників підприємства»
   з
   шапкою:

   Оклад

   ПІБ

   Грн.

   USD

   12.2.

   У XQuery

   запиті змінній $x привласнюється зн
   а
   чення елемента
   employees/employee з XML

   документа employees.xml.

   12.3.

   Змінній $Q реченням let привласнюється значення елемента sala
   ry змі
   н
   ної $x у форматі числа з плаваючою крапкою.

   12.4.

   Речення return записує у вихідний файл чергов
   ий рядок таблиці:
   ел
   е
   мент
   name, елемент salary, результат ділення значення змінної $Q на 8   {$Q div 8 }
   .

   13.

   Виконайте запит за допомогою команди командного рядка
   :

   java

   cp saxon9he.jar net.sf.saxon.Query

   t Zaput3.xquery> output3.html

   14.

   Розчиніть файл output3.html у програмі Блокнот, збережіть його як HTML

   документ у кодуванні UTF

   8, розкрийте файл у браузері ІЕ. У вікні
   браузера документ output
   3
   .html буде вигля
   дати так:   75

   15.

   Для знайомства з умовним оператором If с
   творіть за допомогою програми
   Блокнот XQuery

   запит

   файл Zaput
   4
   .xquery у папці С:
   \
   Saxon
   \
   saxonhe9

   2

   0

   3j
   :

   Відомості про співробітників підприємства   "7">

   {

   for $x in doc("employees.xml")/employees/employee

   order by xs:decimal($x/salary)
   descending

   return

   if ($x/education="вища") then   else   }

   П І Б Посада Оклад Освіта
   вища середня
   {data($x/name)} {data($x/post)} {data($x/salary)} +

   {data($x/name)} {data($x/post)} {data($x/salary)} TD>

   +


   16.

   Коментар:

   17.

   У
   запиті
   формується
   HTML


   документ, у якому міститься таблиця «
   В
   і
   домості про співробітників підприємства
   » з колонками: ПІБ, посада,
   оклад, освіта

   вища або середня.

   17.1.

   Безпосередньо у X
   Query

   запиті

   змінній $x привласнюється зн
   а
   чення
   елемента employees/employee з XML

   документа employees.xml.

   17.2.

   Здійснюється сортування даних по значенням елементів «
   salary
   » за уб
   и
   ванням (
   order by xs:decimal($x/salary
   )

   descending
   ). Тип даних елемента
   «
   salar
   y
   » потрібно перетворити з текстового на числовий, це робиться за
   допомогою конструктору
   xs:decimal
   .

   18.

   Речення return записує у вихідний файл черговий рядок таблиці
   з викор
   и
   станням умовного оператору
   if
   :
   якщо значення елемента «
   education
   »


   «вища», то рядок
   таблиці містить такі чарунки


   елемент name
   (ПІБ)
   ,


   елемент
   post

   (посада),
   елемент salary
   (оклад)
   ,
   +,

   . У іншому випадку (к
   о

   76

   ли освіта середня) рядок таблиці містить чарунки:

   елемент name,

   ел
   е
   мент
   post
   ,
   елемент salary,


   , +.

   19.

   Виконайте запит за допомогою
   команди командного рядка:

   java

   cp saxon9he.
   jar net.sf.saxon.Query

   t Zaput4.xquery> output4
   .html

   20.

   Розчиніть файл output4
   .html у програмі Блокнот, збережіть його як HTML

   документ у кодуванні UTF

   8, розкрийте файл у браузері ІЕ. У вікні
   браузера докумен
   т output
   4
   .html виглядати
   ме
   так:

   77

   Індивідуальні завдання

   за темою «Мова запитів XQuery»


   Варіант №1

   Сформувати XQuery

   запити для вибору в XML

   документі
   Drugstores.xml і виведення у HTML

   документ
   ах
   таких даних:

   перелік усіх аптек міста з кількістю
   працюючих більше 10 осіб (інфо
   р
   мацію подати у вигляді списку);

   інформацію про дохід на одного працюючого по всіх аптеках у вигляді
   таблиці зі стовпцями: найменування аптеки, адреса, дохід, кількість прац
   ю
   ючих, дохід на одного працюючого.


   Варіант №2

   Сформу
   вати XQuery

   запити для вибору в XML

   документі
   Confectionery_factories.xml і виведення у HTML

   документах таких даних:

   список продукції, ціна на яку перевищує 50 грн. (у списку вивести н
   а
   йменування продукції, ціну, найменування кондитерської фабрики);

   інформацію про витрати кожної кондитерської фабрики у вигляді та
   б
   лиці зі стовпцями: найменування фабрики, адреса, дохід, прибуток, витрати.


   Варіант №3

   Сформувати XQuery

   запити для вибору в XML

   документі Banks.xml
   і виведення у HTML

   документах таки
   х даних:

   перелік усіх банків з кількістю працюючих менше 30 осіб (інформацію
   подати у вигляді списку);

   інформацію про фінансовий результат на одного працюючого по всіх
   банках у вигляді таблиці зі стовпцями: найменування банку, адреса, фіна
   н
   совий результат,
   кількість працюючих, фінансовий результат на одного пр
   а
   цюючого.


   Варіант №4

   Сформувати XQuery

   запити для вибору в XML

   документі
   Trading_enterprises.xml і виведення у HTML

   документах таких даних:

   список магазинів, товарообіг яких перевищує 200 000 гр
   н. (у списку в
   и
   вести н
   а
   йменування магазину, товарообіг);

   інформацію про витрати обігу кожного магазину у вигляді таблиці зі
   стовпцями: найменування магазину, адреса, товарообіг, прибуток, витрати
   обігу.


   Варіант №5

   Сформувати XQuery

   запити для вибору в X
   ML

   документі
   Travel_companies.xml і виведення у HTML

   документах таких даних:

   перелік усіх туристичних фірм з кількістю клієнтів на рік більшою ніж
   2

   000 осіб (інформацію подати у вигляді списку);


   78

   інформацію про дохід на одного клієнта по всіх туристичн
   их фірмах у
   вигляді таблиці зі стовпцями: найменування туристичної фірми, адреса, д
   о
   хід, кількість клієнтів за рік, дохід на одного клієнта.


   Варіант №6

   Сформувати XQuery

   запити для вибору в XML

   документі
   Іndustry_enterprises.xml і виведення у HTML

   д
   окументах таких даних:

   список пр
   одукції, ціна на яку перевищує 100
   0 грн. (у списку вивести
   найменування продукції, ціну, найменування
   підприємства
   );

   інформацію про
   прибуток
   кожно
   го підприємства
   у вигляді таблиці зі
   стовпцями: найменування
   підприємства
   , адр
   еса, дохід,
   виробничі витрати,
   прибуток.


   Варіант №7

   Сформувати XQuery

   запити для вибору в XML

   документі
   Cinemas.xml і виведення у HTML

   документах таких даних:

   перелік усіх кінотеатрів міста з кількістю відвідувачів на рік більшою
   ніж 20 000 осіб (ін
   фо
   р
   мацію подати у вигляді списку);

   інформацію про дохід на одного працюючого по всіх кінотеатрах у в
   и
   гляді таблиці зі стовпцями: найменування кінотеатру, адреса, дохід, кількість
   прац
   ю
   ючих, дохід на одного працюючого.


   Варіант №8

   Сформувати XQuery

   запити
   для вибору в XML

   документі
   Wholesale_trade.xml і виведення у HTML

   документах таких даних:

   список оптових баз, товарообіг яких перевищує 500 000 грн. (у списку
   вивести н
   а
   йменування оптової бази, товарообіг);

   інформацію про прибуток кожної оптової бази
   у вигляді таблиці зі сто
   в
   пцями: найменування оптової бази, адреса, товарообіг, витрати обігу, пр
   и
   буток.


   Варіант №9

   Сформувати XQuery

   запити для вибору в XML

   документі
   Restaurants.xml і виведення у HTML

   документах таких даних:

   перелік усіх ресторані
   в міста з кількістю працюючих більшою ніж 30
   осіб (інфо
   р
   мацію подати у вигляді списку);

   інформацію про прибуток на одного працюючого по всіх ресторанах у
   вигляді таблиці зі стовпцями: найменування ресторану, адреса, прибуток, к
   і
   лькість прац
   ю
   ючих, прибуток
   на одного працюючого.


   Варіант №10

   Сформувати XQuery

   запити для вибору в XML

   документі
   Sales_of_cars.xml і виведення у HTML

   документах таких даних:


   79

   список автомобілів, ціна яких нижче 200 000 грн. (у списку вивести н
   а
   йменування автомобіля, ціну, найм
   енування магазину);

   інформацію про дохід на одного працюючого по всіх магазинах у в
   и
   гляді таблиці зі стовпцями: найменування магазину, адреса, дохід, кіл
   ь
   кість
   прац
   ю
   ючих, дохід на одного працюючого.


   Варіант №11

   Сформувати XQuery

   запити для вибору в XML

   документі
   High
   _
   schools
   .xml і виведення у HTML

   документах таких даних:

   перелік усіх
   вузів
   з кількістю
   студентів
   більшою ніж 3
   00
   0 осіб (інфо
   р
   мацію подати у вигляді списку);

   інформацію про
   кількість викладачів на 100 студентів
   по всіх
   вузах
   у
   вигляді табл
   иці зі стовпцями: найменування
   вузу
   , адреса, кількість
   виклад
   а
   чів
   ,
   кількість студентів, кількість викладачів на 100 студентів
   .


   Варіант №12

   Сформувати XQuery

   запити для вибору в XML

   документі
   Libraries
   .xml і виведення у HTML

   документах таких даних:

   п
   ерелік усіх
   бібліотек
   з к
   ількістю працюючих більшою ніж 2
   0 осіб (і
   н
   формацію подати у вигляді списку);

   інформацію про
   кількість відвідувачів
   на одного працюючого по всіх
   бібліотеках
   у вигляді таблиці зі стовпцями: найменування
   бібліотеки
   , адреса,
   к
   ількість
   відвідувачів за рік
   , кількість працюючих,
   кількість відвідувачів
   на
   одного пр
   а
   цюючого.


   Приклад тесту

   за темою «
   Мова запитів XQuery
   »

   1)

   Мова
   XQuery
   призначена для …

   a)

   Вибору фрагментів
   XML

   документів

   b)

   Перетворення XML

   документів на документи інших форматів

   c)

   Вибору, обробки, виведення в документах різних форматів інформації
   XML

   документів

   d)

   Виведення фрагментів XML

   документ
   ів

   2)

   Які ствердження щодо мови XQuery вірні?

   a)

   Мова XQuery використовує мову XPath для вибору фрагментів дерева
   д
   о
   кумента

   b)

   Мова XQuery надає з
   асоби для модифікації XML

   документів (кор
   и
   гування, знищення фрагментів тощо)

   c)

   Мова XQuery надає засоби для обробки даних і формування результа
   т
   них показників

   3)

   Які програмні засоби використовуються для виконання XQuery

   зап
   и
   тів?

   a)

   XQuery

   редактори

   b)

   XML

   ре
   дактори

   c)

   XML

   процесори


   80

   d)

   XQuery

   процесори

   4)

   Які речення використовуються у виразі FLWOR?

   a)

   for

   b)

   order by

   c)

   div

   d)

   return

   e)

   sum

   f)

   let

   5)

   Для чого у XQuery

   зап
   и
   тах використовується речення where?

   a)

   для привласнення значення змінній

   b)

   для виконання дій в залежності від істинно
   сті логічної умови

   c)

   для визначення критерію фільтрації

   6)

   Яке речення слід використати для сортування значень, що зберігают
   ь
   ся у
   змінній $x, за убиванням?

   a)

   order by $x ascending

   b)

   order by $x descending

   c)

   order by $x
   return

   7)

   Які речення використовуються для привласн
   ення значень змінним?

   a)

   order by

   b)

   let

   c)

   where

   d)

   return

   e)

   for

   8)

   Які речення коректні?

   a)

   for $x in doc("employees.xml")

   b)

   where
   doc("students.xml")/students/student/name=”Іванов”

   c)

   order by x ascending

   d)

   return {data($x)}

   9)

   Для чого у XQuery

   зап
   и
   тах використовуються конструкт
   ори?

   a)

   для виконання арифметичних операцій

   b)

   для визначення значення, що записується у вихідний файл

   c)

   для перетворення типів даних

   10)

   Які арифметичні операції можна використовувати у XQuery

   зап
   и
   тах?

   a)

   +

   b)

   /

   c)

   *

   d)

   div

   e)

   mod   81

   Відповіді на тест
   ові завдання

   Лабораторна робот
   а №1

   Тема:
   Створення web

   сайтів з в
   и
   користанням мови HTML

   1.

   c

   2.

   a d

   3.

   a d

   4.

   c

   5.

   b

   6.

   a

   7.

   a c e

   8.

   a b c e f

   9.

   a b

   10.

   c e

   11.

   a b c f

   12.

   a

   13.

   b c

   14.

   a

   15.

   c   Лабораторна робота №2

   Тема: Створення web

   сайтів з використанням фреймів, каскадних листів
   стилів CSS

   1.

   c

   2.

   a

   3.

   a d

   4.

   a b e

   5.

   c

   6.

   a b c

   7.

   a

   8.

   b c d

   9.

   a b

   10.

   c

   11.

   a

   12.

   c

   13.

   a

   14.

   b c

   15.

   a   Лабораторна робота №3

   Тема: Створення XML

   документів, опис шаблону документа

   1.

   b d e

   2.

   b

   3.

   a d e

   4.

   a b c

   5.

   b

   6.

   b c

   7.

   b c d

   8.

   b

   9.

   a c

   10.

   c

   11.

   a

   12.

   a c

   13.

   a c d

   14.

   b

   15.

   b


   Лабораторна робота №4

   Тема: Розробка XML

   схем

   1.

   b c

   2.

   c

   3.

   c

   4.

   b

   5.

   a

   6.

   b

   7.

   a b c e

   8.

   b

   9.

   a

   10.

   a b d   82

   Лабораторна
   робота №5

   Тема: Мова XPath, мова XSLT

   1.

   a

   2.

   b c

   3.

   a c

   4.

   a c

   5.

   a b d

   6.

   a c

   7.

   c

   8.

   b

   9.

   c

   10.

   a e

   11.

   d

   12.

   b


   Лабораторна робота №6

   Тема: Мова запитів XQuery

   1.

   c

   2.

   a c

   3.

   d

   4.

   a b d f

   5.

   c

   6.

   b

   7.

   b e

   8.

   b d

   9.

   c

   10.

   a c d e   ЛІТЕРАТУРА

   1.

   Дейтел Х.М. Как программировать на XML [пер. с англ.] /Х.М. Дейтел,
   П.Дж. Де
   йтел, Т.Р. Нието, Т.М. Лин, П. Садху.

   М: ЗАО «Издательс
   т
   во «БИНОМ», 2005.

   944 с.

   2.

   Кириленко А. Самоучитель HTML.

   СПб: Питер; Киев: И
   з
   дательская
   группа BHV, 2005.

   272 с.

   3.

   Коломова Н.В. HTML: Учебный курс.

   СПб: Питер, 2006.

   268 с.

   4.

   Палагута К.О. Мов
   на модель сучасного інформаційного простору: н
   а
   вч. посіб.

   Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010.

   5.

   Хантер Дэвид и др. XML. Базовый курс, 4

   е издание : [пер. с англ.] / Д.
   Хантер, Дж. Рафтер, Дж. Фаусетт, Э. ван дер Влист.

   М: ООО «И.Д.
   Вильямс», 2009.

   1344 с.

   6.

   http://www.w3.org


   офіційний сайт World Wide Web Consortium

   7.

   http://www.htmlbook.ru/css/

   8.

   http://ru.wikipedia.org

   9.

   http://about

   html.narod.ru

   10.

   http://www.askit.ru/custom/xml_users/xml_users_plan.htm


   навчальний
   курс XML для користувачів   83

   Зміст


   Стор.

   Вступ

   3

   Змістовий модуль 1. Розвиток інформаційного суспільства,
   м
   о
   ва HTML

   3

   Лабораторна робота №1. Створення
   web

   сайтів з викор
   и
   станням мови HTML

   4

   Завдання

   4

   Приклад створення web

   сайту

   4

   Індивідуальні завдання за темою «Створення web

   сайтів
   з використанням мови HTML»

   12

   Приклад тесту за темою «Створення web

   сайтів з вик
   о
   ристанням мови HTML»

   16

   Лабо
   раторна робота №2. Створення web

   сайтів з викор
   и
   станням фреймів, каскадних листів ст
   и
   лів CSS

   18

   Завдання

   18

   Приклад створення web

   сайту

   з використанням фреймів,

   каскадних листів ст
   и
   лів CSS

   18

   Індивідуальні завдання

   за темою «Створення web

   сайтів

   з викори
   с
   танням фреймів,

   каскадних листів ст
   и
   лів CSS»

   23

   Приклад тесту за темою «Створення web

   сайтів з вик
   о
   ристанням фреймів, каскадних листів ст
   и
   лів CSS»

   25

   Змістовий модуль 2. Розширювана мова розмітки XML,

   обробка XML

   документів

   27

   Лабораторна
   робота №3. Створення XML

   документів,
   опис шаблону документа

   27

   Завдання

   27

   Приклад роботи з XML

   документом

   27

   Індивідуальні завдання

   за темою «Створення XML

   документів, опис шаблону
   документа»

   34

   Приклад тесту

   за темою «Створення XML

   документ
   ів, опис шаблону
   документа»

   40

   Лабораторна робота №4. Розробка XML

   схем

   43

   Завдання

   43

   Приклад створення схеми XML

   документа

   43

   Індивідуальні завдання

   за темою «Розробка XML

   схем»

   46

   Приклад тесту
   за темою «Розробка XML

   схем»

   48

   Лабораторна
   робота №5. Мова XPath, мова XSLT

   50

   Завдання

   50

   Приклад використання мов XPath, XSLT

   50

   Індивідуальні завдання

   за темою «Мова XPath, мова
   62


   84

   XSLT»

   Приклад тесту

   за темою «Мова XPath, мова XSLT»

   68

   Лабораторна робота №6. Мова запитів XQuery

   70

   Завдан
   ня

   70

   Приклад створення XQuery

   запитів

   70

   Індивідуальні завдання
   за темою «Мова запитів XQuery»

   77

   Приклад тесту
   за темою «Мова запитів XQuery»

   79

   Відповіді на тестові завдання

   81

   Література

   82

   Додатки

   85   .   85

   Додаток А

   Титульний лист звіту
   по лаборат
   о
   рній роботі


   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НА
   У
   КИ, МОЛОДІ
   ТА
   СПОРТУ УКРАЇНИ

   ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІ
   В
   ЛІ

   ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН

   БАРАНОВСЬКОГО


   Кафедра інформаційних систем і технологій управління


   Дисципліна: Мовна модель сучасно
   го інформаційного про
   с
   тору


   Лабораторна робота №__

   Тема: _________________
   _______________________________   Виконав (ла):

   студент (ка) групи ______

   _______________________

   ПІБ


   Перевірив(ла):

   _______________________

   посада, ПІБ   ДОНЕЦЬК

   ____


   86

   Додаток В

   Файл employees.xml


   8"?>


   Петренко

   Максим

   Іванович


   директор

   вища

   ary>3000

   2


   Головченко

   Оксана

   Степанівна


   головний бухгалтер

   вища

   2500

   ildren>1


   Комарова

   Ірина

   Володимирівна


   касир

   середня

   1300

   0


   Данілов

   Олександр

   Федорович


   інженер

   вища

   2100

   3   87

   ame>Міщенко

   Олена

   Олексіївна

   продавець

   середня

   950

   0


   Іванова

   me>Галина

   Станіславівна


   продавець

   середня

   900

   1


   Новікова

   Марина

   Во
   лодимірівна


   продавець

   середня

   1150

   2


   88

   Навчальне видання


   Палагута
   Катерина Олексіївна, канд. екон. наук, доцент


   Мовна модель сучасного ін
   формаційного простору


   Методичні вказівки та завдання для проведення

   лабораторних робіт і самостійної роботи студентів

   напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

   6.030508 «Фінанси і кредит»

   (спеціалізації «Фінанси», «Банкі
   в
   ська справа»)

   де
   н
   ної та за
   очної форм навчання   (українською мовою)
   Технічний редактор О.І. Шелудько

   Зведений план

   2011 р., позиція №

   Підписано до друку р. Фомат 60х84/16. Папір офсетний

   Гарнітура Times New Roman. Друк


   ризографія. Ум. др. арк.

   Обл.

   вид.арк. Тираж прим. Замов. №


   Донецький національний університет економіки і торгівлі

   імені Михайла Туган

   Барановського

   83050, м. Донецьк, вул.. Щорса, 31

   Редакційно

   видавничий відділ ННІІ

   83023, м. Донецьк, вул. Харитонова, 10, тел.: (062) 97

   60

   50


   Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і

   розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3470 від 28.04.2009 р.


Приложенные файлы

 • pdf 26731469
  Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий