Плани практич 4 курс

2013
4 курс
Історія зарубіжної літератури (ХХ ст.)
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття № 1
Література на рубежі ХІХ – ХХ століть: нова європейська драматургія
Творчість М.Метерлінка та Г.Гауптмана
Символізм ранніх п’єс М.Метерлінка “Сліпі”, “Непрохана”.
Категорії руху та мовчання в драматургії М.Метерлінка: нерухомість – домінанта п’єс “Сліпі”, “Непрохана”.
Знеособлення персонажів ранніх п’єс драматурга.
Символістська поетика “Синього птаха”. Образи-символи в п’єсі.
Відносність часу, простору в п’єсі “Синій птах”.
Дві лінії у творчості Г.Гауптмана кінця ХІХ – початку ХХ ст.: натуралістична і неоромантична. Риси неоромантизму та символізму в драмі “Потонулий дзвін”.
Два світи у художньому просторі драми – світ обивателів і світ казкових істот:
а) реалії німецької провінції;
б) фольклорні мотиви і образи казкових істот (стара Віттиха, Раутенделяйн, Нікельман, Ліший тощо);
в) суперечливість образу Генріха, тема митця;
г) кохання Магди і кохання Раутенделяйн до Генріха.
Художні тексти
Метерлінк М. Сліпі. Непрохана. Синій птах // Метерлинк М. Пьесы. – М., 1958; або: Верхарн Э. Стихотворения. Зори. Метерлинк М. Пьесы. – БВЛ. – Серия 3. – Т. 142. – М.: Худож. лит., 1972.
Гауптман Г. Потонулий дзвін // Г.Гауптман. Пьесы. В 2-х т. – М.: Искусство, 1959. Т.1.
Література
История зарубежной литературы конца ХІХ – начала ХХ века / Под ред. Л.Г.Андреева. – М., 1978.
Зингерман Б.И. Очерки истории драмы ХХ века. – М., 1979.
История всемирной литературы в 9-ти т. – М., 1994. – Т. 8.
Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. – М., 1973.
Андреев Л. О двух знаменитых бельгийцах // Верхарн Э. Стихотворения. Зори. Метерлинк М. Пьесы. – БВЛ. – Серия 3. – Т. 142. – М.: Худож. лит., 1972. – С. 5 – 28.
Мандель Е.М. Гауптман: Драматургическое творчество конца ХІХ – начала ХХ века. – Саратов, 1972.
Практичне заняття № 2
Естетизм і творчість Оскара Уайльда
Естетизм та літературна творчість О.Уайльда. Особливості естетичної теорії митця:
- філософські основи естетики письменника;
- співвідношення мистецтва і життя у творчості Уайльда;
- поняття мистецтва і краси. Питання про призначення мистецтва.
2. Роман Оскара Уайльда „Портрет Доріана Грея”: естетична проблематика, її розкриття в передмові та в образному світі роману (мистецтво і життя, мистецтво і мораль).
3. Мотив двійництва у романі Оскара Уайльда „Портрет Доріана Грея”, його літературні джерела. Фаустівський мотив у романі (лорд Генрі Воттон – Доріан Грей).
Художні тексти
Уайльд О. Портрет Доріана Грея.
Література
Соколянський М. Незнаний Оскар Уайльд // Всесвіт. – 1998. - №7. – С.137-139.
Уайльд О. З листів, есе, інтерв’ю  // Всесвіт. – 1998. - №7. – С.140-149.
Акройд П. Завещание О.Уайльда // Иностранная литература. – 1993. - №11.
Парандовский Я. Алхимия слова. Король жизни. – М., 1990. – С.449-600.
Уайльд О. Поезії // Всесвіт. – 1992. - №10.
Уайльд О. Поезії в прозі // Всесвіт. – 1998. - №7. – С.150-154.
Практичне заняття № 3
Неоромантизм та творчість Дж. Конрада
1.Типологічна спорідненість і відмінність романтизму та неоромантизму. Представники неоромантизму.
2. Філософська і морально-психологічна проблематика повісті “Серце темряви”.
Дослідження “темряви людського серця”: образ Куртца.
Екзотичний світ африканського континенту і наскрізні образи в повісті.
Художні тексти
Конрад Дж. Сердце тьмы (будь-яке видання).
Література
История английской литературы в 3-х т. – М., 1958. – Т.3.
История всемирной литературы в 9 т. – М., 1994. – Т. 8.
История зарубежной литературы конца ХІХ – начала ХХ века / Под ред. Л.Г.Андреева. – М., 1978.
Урнов М. На рубеже веков: Очерки английской литературы. Конец ХІХ – начало ХХ веков. – М., 1970.
Джозеф Конрад: между мирами // Иностранная литература. - № 7. – 2000. – С.169 – 261.
Кашкин И. Джозеф Конрад // Кашкин И. Для читателя-современника. – М., 1968.
Урнов Д.М. Джозеф Конрад. – М., 1977.
Практичне заняття № 4
Роман-антиутопія у ХХ столітті. Романи
Є.Замятіна „Ми” та Дж.Оруелла „1984”
1. Специфічні риси антиутопії як жанру, історія розвитку антиутопії.
2. Особливості композиції роману Є.Замятіна „Ми” (1920). Модель суспільства майбутнього в романі. Образ оповідача. Філософський і політичний підтекст.
4. Особливості хронотопу в антиутопії Дж.Оруелла „1984” (1949). Модель держави в романі: соціальна ієрархія, спосіб життя. Людина та її спосіб життя в уніфікованій державі. Феномен масової свідомості.
5. Порівняльний аналіз романів Є.Замятіна та Дж.Оруелла: дослідити проблеми, що розглядаються у творах:
- влада, тиранія (Старший Брат, Великий Благодійник);
- людина в тоталітарній системі;
- кохання і секс;
- сім’я, діти;
- праця;
- історія, мистецтво;
- свобода, бунт.
6. Пророчість романів-антиутопій.
Художні тексти
Замятин Е. Избранные произведения. М., 1990; або: “Знамя”, 1988, № 5, 6; або: www/ lib.ru.
Оруэлл Дж. 1984. – будь-яке видання, або: “Новый мир”, 1989, № 2 – 4.
Література
Борецький М. Антиутопія Дж. Орвелла „1984” як узагальнена картина радянського тоталітаризму // Відродження. – 1996. – №1. – С.25 – 28.
Гальцева Р., Роднянская И. Помеха человек: опыт века в зеркале антиутопий // Новый мир. - 1988. - № 12. - С. 217 - 230.
Зарубежная литература XX века / Под ред. Л.Г. Андреева. – М.: Высшая школа; Изд. центр «Академия», 2000. – С. 307 – 308.
Зверев А. О старшем брате и чреве кита // Литературное обозрение. – 1989. – №9. – С.56–61; или: // Оруэлл Дж. 1984. Эссе разных лет. – М.: Прогресс, 1989. – С. 5 – 19.
Зверев А. «Когда пробьет последний час природы...» (Антиутопия. ХХ век) // Вопросы литературы. – 1989. – №1. – С.26–69.
Керопян Ц.А. Новый мир в романах-антиутопиях Замятина и Оруэлла // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Крік Б. Джордж Орвелл. Життя: Уривки з книги // Всесвіт. – 1991. – №1.
 Лунин Э. Замятин // Литературная энциклопедия: В 11 т. - М., 1929-1939. - Т. 4. -М., 1930. - Стб. 302-310 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Михайлов О. Н. Гроссмейстер литературы // http://az.lib.ru/z/zamjatin_e_i/
Недошивин В. Джордж Оруэлл – беглец из лагеря победителей // Иностранная литература. – 1990. – №3.
Новикова Т. Необыкновенные приключения науки в утопии и антиутопии // Вопросы литературы. – 1998. – №4. – С.179 – 203.
Савченко З.В. Джордж Оруелл. „1984”: вплив світоглядних пріоритетів автора на вирішення основних проблем роману // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2006. - № 7 – 8. – С. 37 – 38.
Чаликова В., Недошивин В. Неизвестный Оруэлл // Иностранная литература. – 1992. – №2. – С.215–225.
Шабловская И.В. История зарубежной литературы ХХ века (первая половина). – Минск: Изд. центр «Экономпресс», 1998. – С. 166 – 173.
Шахназаров Г. Этот прекрасный новый мир в пресловутом 1984 году // Иностранная литература. – 1979. – №7.
Шахова К.О. Англійська художня антиутопія у світовому контексті // Література Англії: ХХ століття. – К.: Наукова думка, 1993.  – С.210 – 223.
Шахова К.О. Англійська художня антиутопія у світовому контексті // Література Англії: ХХ століття. – К.: Наукова думка, 1993.  – С.210-223.
Практичне заняття № 5
Становлення модерністської концепції творчості Дж.Джойса
1. Філософське підґрунтя модернізму. Основні школи та етапи розвитку. Поетика модернізму. Потік свідомості.
2. Естетичні погляди Дж.Джойса (свобода митця та його ізоляція від суспільства заради створення досконалих естетичних форм; красота не пов’язана з мораллю; мистецтво пробуджує в людині статичні емоції, приводить людину в стан естетичного стазису; мистецтво є основним вираженням життя засобом епіфаній).
3. Місто як персонаж літературного твору в оповіданнях „Дублінці” (1914). Образи дублінців.
4. Конфлікт у романі „Портрет художника замолоду” (1916). Автобіографізм роману Дж.Джойса.
5. Образ Стівена Дедала і символізм імені у творі. Міфологічна символіка. Інтерпретація епіграфа. Тема батька і сина.
6. Риси модерністської поетики у творі „Джакомо Джойс”. Інтертекстуальність. Потік свідомості та лінгвістичні експерименти.
7. Колористичний дискурс „Джакомо Джойса”.
8. Вплив художнього методу Дж.Джойса на літературу ХХ століття.
Художні тексти
Джойс Дж. Дублинцы. (Джойс Дж. Евеліна // Всесвіт. – 2000. - № 5 – 6. – С. 144 – 145).
Джойс Дж. Портрет художника в молодости.
Джойс Дж. Джакомо Джойс // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. - № 9. – С. 50 – 52.
Література
История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 / Под ред. В.Н.Богословского, З.Т.Гражданской. – М.: Просвещение, 1990.
Зарубежная литература XX века / Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2003.
Гарин И.И. Век Джойса. – М.: Тера-Книжный клуб, 2002. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Гончаренко Е. „Дублінці” Дж.Джойса у критиці 60-х – 90-х рр. // Всесвіт. – 2000. - № 5 – 6. – С. 144 – 145.
Жантиева Д.Г. Джеймс Джойс // Жантиева Д.Г. Английский роман XX века. 1918-1939. –М., 1965. – С. 14-67.
Зарубежная литература ХХ века / Под ред. Л.Г. Андреева. – М.: Высшая школа; Изд. центр «Академия», 2000. – С. 296 – 302.
Ковбасенко Л.В. Євангеліє модернізму: Матеріали до уроку-лекції за темою „Характерні риси творчості Джеймс Джойса” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. - № 9. – С. 42 – 43.
Мелетинский Е. Мифологизм в литературе XX века. Антитеза: Джойс и Томас Манн // Мелетинский Е. Поэтика мифа. – М., 1976. – С. 298 – 340.
Михальская Н. Джеймс Джойс: Мифотворец ХХ века // Дудова Л., Михальская Н., Трыков В. Модернизм в зарубежной литературе. – М., 1998. – С. 6 – 22.
Михальская Н.П., Аникин Г.В. Английский роман ХХ века. – М.: Высшая школа, 1982. – С.69-74.
Набоков В.В. Джеймс Джойс // В.В. Набоков. Лекции по зарубежной литературе. – М., 1998. – С. 367 – 464.
Ніколенко О.М. Розп’яття серця, сповненого любов’ю. Психологічне есе Джеймса Джойса “Джакомо” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №9. – С.19-22.
Савчук Р.П. Від слова до всесвіту автора // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. - № 9. – С. 44 – 49.
Шабловская И.В. История зарубежной литературы (первая половина ХХ века). – Минск: Изд. центр «Экономпресс», 1998. – С. 154158.
Практичне заняття № 6
Епічний театр Бертольта Брехта
1. Основні етапи творчості німецького драматурга.
2. Театральна реформа Б.Брехта: концепція епічного театру. Відмінність епічного театру від традиційного театру: актор, глядач, вплив і засоби. Ефект очуження. Роль невербальних засобів у епічному театрі.
3. Джерела театральної системи Б.Брехта.
4. Ідейний зміст п’єси „Матінка Кураж та її діти” (1939). Образи Анни Фірлінг, Катрін, Ейліфа та Швейцеркеса.
5. Своєрідність героя драматургії Б.Брехта. Ідея „діалектики доброго і злого начала в людині”.
6. Тема війни у драмі Б.Брехта „Матінка Кураж та її діти”
7. Втілення принципів епічного театру в п’єсі „Матінка Кураж та її діти”. Принцип епізації у творі. Роль зонгів у п’єсі.
8. Своєрідність притчової форми драматичного твору Б.Брехта.
9. Творчість Б.Брехта і світова драматургія: вплив епічного театру Б.Брехта на розвиток драми у 2-й половині ХХ століття.
Художні тексти
Брехт Б. Мамаша Кураж и её дети // Брехт Б. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. – М.: Худ. лит., 1972. – БВЛ. – Серия 3. – Т. 139. – С. 441 – 510.
Література
Барт Р. Дидро, Брехт, Эйзенштейн // Как всегда – об авангарде. Антология французского театрального авангарда. – М.: Изд-во ГИТИС, 1992.
Брехт Б. Театр. – Т.5. – Кн.1. – М., 1964.
Гуляев Н.А. и др. История немецкой литературы. – М., 1975. – С. 462465.
Девекин В. Бессмертие Бертольда Брехта // Брехт Б. Избранное: Пьесы. Рассказы. – М., 1990.
Зингерман Б. Очерки истории драмы ХХ в. – М., 1979.
История зарубежной литературы ХХ века / Под ред. Л.Г.Андреева. – М., 1996. – С. 223 –237.
История зарубежной литературы ХХ века, 19171945 / Под ред. В.Н. Богословского, З.Т. Гражданской. – М., 1990. – С. 129 – 145.
Клюев В. О философском театре Брехта // Вопросы эстетики. – Вып.6. – М., 1964. – С.42–60.
Федоров А.А. Бертольт Брехт // Зарубежная литература XX века / Под ред. Л.Г. Андреева. – М.: Высшая школа; Изд. центр «Академия», 2000. – С. 215 – 226.
Федоров А.А. Бертольд Брехт. – М., 1980.
Фрадкин И.М. Бертольт Брехт // Брехт Б. Стихотворения. Рассказы. Пьесы. – М.: Худ. лит., 1972. – БВЛ. – Серия 3. – Т. 139. – С. 5 – 24.
Шабловская И.В. История зарубежной литературы ХХ века (вторая половина). – Минск: Изд-во «Экономпресс», 1998. – С. 199 – 206.
Практичне заняття № 7
Філософська казка А. де Сент-Екзюпері “Маленький принц”
1. Своєрідність жанру філософської казки. Риси фольклорної та літературної казки у творі французького письменника. Синтез дитячого бачення, філософського начала і умовності як особливість художнього світу “Маленького принца”.
2. Основна тематика і проблематика казки (проблема життя і смерті, любові, відповідальності).
3. Система образів у казці А. де Сент-Екзюпері: образ маленького принца, льотчика, Лиса, Змії, мешканців астероїдів.
4. Символіка й алегорія у казці: образи потягів і трояндового саду. Паралелі і ремінісценції. Графічні зображення.
5. Особливості композиції казки та роль оповідача у творі.
6. “Маленький принц” А. де Сент-Екзюпері і філософсько-інтелектуальна проза ХХ століття. Зв’язок філософської казки французького письменника із сучасністю.
Художні тексти
Сент-Екзюпері А. Маленький принц.
Література
Буковская А. Сент-Экзюпери, или Парадоксы гуманизма. – М.: Радуга, 1983.
Ваксмахер М.Н. Часовой в ответе за всю империю. Заметки об А. де Сент-Экзюпери // Ваксмахер М.Н. Французская литература наших дней. М., 1976. С. 3 – 67.
Григорьев В. Антуан Сент-Экзюпери. – Л., Просвещение, 1973.
Практичне заняття № 8
Екзистенціалізм. Творчість А.Камю
1. Екзистенціалізм як філософський напрям: історія виникнення, представники, основні концепції. Екзистенціалізм у літературі.
2. Творчість А.Камю. Літературні та філософські впливи.
3. Інтерпретація поняття абсурду у творах А.Камю. Концепція абсурдної людини у повісті „Сторонній” (1942) та у „Міфі про Сізіфа” (1942).
4. Своєрідність композиції і конфлікту у повісті „Сторонній”.
5. Перша частина повісті як анатомія свідомості „людини абсурду”: образ Мерсо. Інтерпретації образу „стороннього” у літературознавстві (див. витлумачення образу Мерсо у статті Ж.-П.Сартра).
6. Аналіз 2-гої частини „Стороннього”: абсурдність світу, критика ідеології і моралі суспільства.
7. Особливості стилістики твору.
Художні тексти
Камю А. Сторонній // Камю А. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1991. – С. 29 – 116, або інше видання.
Камю А. Міф про Сізіфа.
Література
Великовский С. «Проклятые вопросы» Камю // Камю А. Посторонний. Чума. Падение. Рассказы и эссе. – М., 1989. – С. 5-38.
Зарубежная литература XX века / Под ред. Л.Г. Андреева. – М.: Высшая школа; Изд. центр «Академия», 2000. – С. 133 – 139.
Злобина М. Гибель в пути, или Неизвестный Камю // Новый мир. –1996. – № 2.
Кабкова О.В. Опираючись пошесті, зберегти власне „Я” (Матеріали до вивчення роману А.Камю „Чума”) // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №3. – С. 23 - 26.
Наливайко Д.С. Трагічний гуманізм Альбера Камю // Камю А. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1991. – С. 5 – 28.
Сартр Ж.-П. Объяснение «Постороннего» // Называть вещи своими именами. – М., 1986. – С. 92 – 93.
Шабловская И.В. История зарубежной литературы ХХ века (первая половина). – Минск: Изд. центр «Экономпресс», 1998. – С. 135 – 141.
Экзистенциализм // Философский словарь. – М., Политиздат, 1991.
ЛІТЕРАТУРА
Основна:
Андреев Л.Г., Карельский А.В., Павлова Н. С., Венедиктова Т. Д., Гугнин А. А. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. для студ. вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 559 с.
Венгеров Л.М. Зарубіжна література. 1871-1973. Огляди і портрети. – К.: Вища школа, 1974. – 392 с.
Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов /Л.Г.Андреев, А.В. Карельский и др. – М.: Высшая школа, 2003. – 559 с.
Зарубіжна література ХХ століття / За ред. О.М.Ніколенко, Н.В.Хоменко, Т.М.Конєвої. – К.: Академія, 1998. – 320 с.
История зарубежной литературы ХХ века / Под ред.  З.Т.Гражданской. – М.: Госучпедгиз, 1963. – 856 с.
История зарубежной литературы ХХ века. 1917-1945 / Под ред. В.Н.Богословского, З.Т.Гражданской. – М.: Просвещение, 1990. – 431 с.
История зарубежной литературы конца ХІХ – начала ХХ века / Под ред. Л.Г.Андреева. – М.: Высшая школа, 1978. – 472 с.
История зарубежной литературы ХХ века (19171945) / Под ред. Л.Г. Андреева. М.: Высшая школа, 1980.
История зарубежной литературы, 19451980 / Под ред. Л.Г. Андреева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989.
Ковалева Т.В., Леонова Е.А., Кириллова Т.Д. История зарубежной литературы второй половины ХIХ - начала ХХ веков: Учебное пособие. – Мн.: “Завигар”, 1997. – 336 с.
Курс лекций по истории зарубежной литературы ХХ века / М.Елизарова, Н.Михальская. – М.: Высшая школа, 1965. – 803 с.
Литература ХХ века. 1871-1917: Хрестоматия / Под ред. Н.П.Михальской, Б.И.Пуришева. – М.: Просвещение, 1981. – 638 с.
Література Англії ХХ століття: Навчальний посібник. За ред. К.О.Шахової. – К.: Либідь, 1993. – 400 с.
Шабловская И.В. История зарубежной литературы (первая половина ХХ века). – Минск: Изд. центр «Экономпресс», 1998. – 382 с.
Список творів до курсу “Історія зарубіжної літератури (ХХ ст.)”
Література Порубіжжя (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Флобер Г. Мадам Боварі.
Золя Е. Жерміналь.
Драйзер Т. Сестра Керрі.
Мопассан Г. Новели.
Поезії А.Рембо, П.Верлена, С.Малларме.
Метерлінк М. Синій птах. Непрохана. Сліпі.
Гауптман Г. Потонулий дзвін.
Ібсен Г. Ляльковий дім.
Шоу Б. Пігмаліон.
Уайльд О. Портрет Доріана Грея.
Конрад Дж. Серце темряви.
Джеймс Г. Дейзі Міллер.
Лондон Дж. Північні оповідання.
Ґолсуорсі Дж. Власник.
Чехов А.П. Вишневий сад.
Література ХХ ст.
Кафка Ф. Перетворення.
Брехт Б. Матінка Кураж і її діти. Дюрренматт Ф. Візит старої дами.
Зюскінд П. Парфумер.
Замятін Є.Ми.
Булгаков М. Майстер і Маргарита.
Джойс Дж. Портрет митця в молодості. Джакомо Джойс.
Оруелл Дж. 1984. Голдінг У. Володар мух.
Паунд Е. Поезія.
Еліот Т.С. Безплідна земля.
Фолкнер В.Галас і шаленство. Троянда для Емілі.
Гемінгвей Е. Прощавай, зброє!
Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі.
О’Ніл Ю. Кохання під берестами.
Уільямс Т. Скляний звіринець.
Селінджер Д.Дж. Ловець у житі.
Воннегут К. Бійня № 5.
Кізі К. Політ над гніздом зозулі.
Пруст М. На Сванову сторону.
Сент-Екзюпері А. Маленький принц.
Камю А. Сторонній.
Беккет С. Чекаючи на Годо.
Іонеско Е. Лиса співачка. Маркес Г. Сто років самотності.Приложенные файлы

  • doc 26728478
    Размер файла: 98 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий