Копия Тести ПВШ і БП

Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

кафедра загальної і соціальної
педагогіки та психологіїТести для підсумкового контролю

з курсу

«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС» Тестові завдання – Модуль І – «Вища освіта і Болонський процес»
Болонський процес – це:
а) інтеграційний процес у науці й освіті країн Європи, Прибалтики з метою формування співдружності провідних європейських університетів
+ б) це процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи
в) об'єднання Європи, його поширення на Схід і на Прибалтійські країни, що супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту
г) процес політичної та економічної інтеграції країн Європи
Болонський процес на рівні держав було започатковано:
а) підписанням Ліссабонської конвенції (1997 р.)
б) підписанням Сорбоннської декларації (Париж, Сорбонна, 1998 р.)
в) підписанням міністрами освіти від імені своїх урядів документа, який назвали «Болонська декларація» (1999 р.)
г) підписанням Маастріхтського договору (1992 р.)
Скільки країн на початку підписали «Болонську декларарцію»?
а) чотири
б) шість
+в) двадцять дев’ять
г) сорок
На якому етапі розвитку Болонського процесу було поширення загальноєвропейських вимог і стандартів уже й на докторські ступені?
а) у червні 1999 року в Болоньї
б) у травні 2001 року під час підписання Празького комюніке
в) у вересні 2003 року під час підписання Берлінського комюніке
г) у травні 2005 року під час підписання Бергенського комюніке
До якого року за «Болонською декларацією» країни-учасниці узгодили спільні вимоги, критерії та стандарти національних систем вищої освіти і домовилися про створення єдиного європейського освітнього та наукового простору?
+а) до 2010 року
б) до 2015
в) до 2020
г) термін не визначено
Які і наведених положень не розкривають сутність «Болонського процесу»?
а) створення єдиного європейського освітнього та наукового простору, запровадження єдиних вимог до визнання дипломів про освіту, працевлаштування та мобільності громадян
б) прийняття загальної системи порівнянних учених ступенів, зокрема через затвердження додатка до диплома, створення систем кредитів відповідно до європейської системи трансферу оцінок, включно з постійним навчанням
в) сприяння європейській співпраці щодо забезпечення якості освіти, розробка порівнянних критеріїв і методів оцінки якості, усунення перешкод на шляху мобільності студентів і викладачів у межах визначеного простору
+ г) консолідація зусиль наукової і освітянської громадськості щодо входження України в Європейський економічний союз, процес політичної та економічної інтеграції країн Європи
Які наукові ступені було прийнято в країнах-учасницях Болонського процесу?
+ а) один – «доктор філософії» у відповідних сферах знань (природничі науки, соціогуманітарні, економічні та ін.)
б) два – «доктор філософії», «професор»
в) три – «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»
г) «бакалавр», «магістр», «спеціаліст», «доктор філософії»
Скільки ступенів вищої освіти введено в контексті Болонського процесу?
+ а) базова вища освіта (бакалаврат) і повна вища освіта (магістратура)
б) «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»
в) «магістр», «доктор філософії»
г) «магістр», «спеціаліст»
Кваліфікація вищої освіти, яка потребує складання 180-240 залікових кредитів (згідно з ECTS), термін навчання на здобуття цього ступеня - 3-4 роки; можна здобути як у традиційних університетах, так і у професійно-орієнтованих закладах вищої освіти – це:
+ а) бакалавр
б) магістр
в) спеціаліст
г) доктор філософії
ECTS (Європейська система трансферу оцінок) – це:
а) єдина 100-бальна система оцінювання
+ б) кредитна система, яка пропонує спосіб вимірювання та порівняння навчальних досягнень студентів і переведення їх з одного інституту до іншого
в) експериментальна система оцінювання досягнень студентів із країн-учасників Болонського процесу
г) система організаційних форм навчання у вищому навчальному закладі
По завершенню навчання в університетах країн-учасниць Болонського процесу, студент отримує:
а) лише диплом європейського зразка
+ б) диплом національного зразка і додаток до диплому європейського зразка
в) диплом європейського зразка, додаток до диплому, посвідчення про закінчення університету
г) атестат доктора філософії
З якого періоду почала Україна входження в Болонський процес?
а) у травні 2001 року під час підписання Празького комюніке
б) у вересні 2003 року під час підписання Берлінського комюніке
+ в) з травня 2005 року (Берген)
г) з травня 2007 року (Лондон)
До основних завдань та принципів створення зони Європейської вищої освіти, відповідно до Болонської конвенції не належить:
а) забезпечення працевлаштування випускників
б) впровадження системи кредитів за типом ECTS
в) забезпечення якості освіти
+ г) впровадження однорівневої системи вищої освіти (ОКР «Спеціаліст»
Педагогічний експеримент щодо впровадження КМСОНП у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації заплановано провести:
а) з 2003 по 2004 роки
б) з 2003 по 2005 роки
в) з 2003 по 2008 роки
г) з 2005 по 2008 роки
За шкалою ECTS оцінка FX означає:
а) добре (74-89 балів)
б) задовільно (60-73 балів)
+ в) незадовільно з можливістю повторного складання за умови виконання певної додаткової роботи (35-59 балів)
г) незадовільно з обов’язковим повторним курсом (0-34)
За шкалою ECTS оцінка А означає:
+ а) відмінно (90-100 балів)
б) добре (74-89 балів)
в) задовільно (60-73 балів)
г) незадовільно з можливістю повторного складання за умови виконання певної додаткової роботи (35-59 балів)
За шкалою ECTS оцінки В, С означає:
а) відмінно(90-100 балів)
+ б) добре (74-89 балів)
в) задовільно (60-73 балів)
г) незадовільно з можливістю повторного складання за умови виконання певної додаткової роботи (35-59 балів)
За шкалою ECTS оцінки Е, D означає:
а) добре (74-89 балів)
+ б) задовільно (60-73 балів)
в) незадовільно з можливістю повторного складання за умови виконання певної додаткової роботи (35-59 балів)
г) незадовільно з обов’язковим повторним курсом (0-34)
Інтерактивний комплекс методичного забезпечення дисципліни (ІКМЗД) – це:
а) єдина комп’ютерна мережа з високою пропускною здатністю зв’язку, яка включає персональні комп’ютери, комп’ютерні класи, спеціалізовані аудиторії та інші інформаційні портали, із забезпеченням усіх робочих місць доступом до Інтернету
б) загальна комп’ютерна підготовка студентів за рахунок наскрізної системи навчання та використання персональних комп’ютерів
+ в) електронний варіант програми курсу, лекційного матеріалу, семінарських, практичних та лабораторних занять, модулів перевірки знань, індивідуальних навчально-дослідних завдань, термінів для засвоєння, хрестоматії, рекомендованої літератури, тестів для самоконтролю, екзаменаційних питань, бібліотечних та Інтернет-ресурсів
г) система інформаційних засобів, які сприяють віртуальному спілкуванню викладача і студента у процесі дистанційного навчання в режимі on-line
Специфічними принципами кредитно-модульної технології навчання є:
а) науковості, технологічності, порівняльної трудомісткості кредитів
б) виховуючого характеру навчання, природо відповідності
в) етнізації, культуровідповідності, демократизації
+ г) принципи гуманізації і гуманітаризації, демократизації, кредитності, модульності, індивідуалізації, диференціації, інтеграції.
Формами організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) є:
а) лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття
+ б) лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, виконання самостійних завдань студентів та інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів
в) проведення уроків під час проходження практики, самостійна робота
г) проектна діяльність та науково-дослідна діяльність студентів
Принцип, що полягає у використанні ефективних інформаційних технологій, що сприяє якісний підготовці фахівців та входження в єдиний інформаційний та освітній простір:
а) модульності;
+ б) технологінчості
в) гнучкості
г) науковості
Якою декларацією і коли було проголошено створення Європейського простору вищої освіти:
А) 16-19 травня 2007 року, м. Лондон
Б) 28-29 квітня 2009 року, м. Льовен-ля-Ньов
+ В) 11-12 березня 2010 року м. Будапешт, Відень
Г) 26-27 квітня 2012 року, м. Бухарест
В якій відповіді зазначено точна хронологія подій Болонського процесу:
+ а) Болонья (1999р.) – Прага (2001р. – Берлін (2003 р.) – Берген (2005 р.) – Лондон (2007 р.) – Льовен-ля-Ньов (2009 р.) – Будапешт та Відень (2010 р.) – Бухарест (2012 р.)
б) Лісабон (1997 р.) – Прага (2001р. – Берлін (2003 р.) – Берген (2005 р.) – Льовен-ля-Ньов (2009 р.) – Будапешт та Відень (2010 р.) – Бухарест (2012 р.)
в) Париж ( 1998 р.) – Лісабон (1997 р.) – Прага (2001р. – Берлін (2003 р.) – Берген (2005 р.) – Льовен-ля-Ньов (2009 р.) – Будапешт та Відень (2010 р.) – Бухарест (2012 р.)
г) Болонья (1999р.) – Прага (2001р. – Берлін (2003 р.) – Берген (2005 р.) – Лондон (2007 р.) – Льовен-ля-Ньов (2009 р.) – Будапешт та Відень (2010 р.)
Система, що сприяє взаємовизнанню періодів навчання за кордоном і тим самим спонукає розвиток та підвищення якості студентської мобільності в Європі – це:
+ а) Європейська система перезарахування кредитів (ECTS)
б) кредитно-модульна система організації навчання
в) лекційно-практична система
г) різнорівнева система організації навчання
Відносне, а не абсолютне мірило навчально навантаження студента, що лише визначає, яку частину загально річного навчального навантаження займає один блок курсу у закладі чи на факультеті – це:
а) навчальний план
+ б) кредити ECTS
в) індивідуальний навчальний план студента
г) модуль
Яке загальне робоче навантаження студента протягом навчального року в ECTS:
а) 80 кредитів
б) 120 кредитів
в) 240 кредитів
+ г) 60 кредитів
Із перерахованих необхідних умов для запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у навчальних закладах III – IV рівнів акредитації вкажіть ті, що не є доцільними:
а) наявність структурно-логічних схем підготовки фахівців за усіма напрямами та спеціальностями.
б) запровадження модульної системи організації навчального процесу, системи тестування та рейтингового оцінювання знань студентів.
в) організація навчального процесу на базі програм навчання, які формуються як набір залікових кредитів, що передбачає відхід від традиційної схеми «навчальний семестр – навчальний рік, навчальний курс».
+ г)перевищення граничного терміну навчання за програмою навчання, включаючи граничний термін бюджетного фінансування.
Ціна кредиту в українських ВНЗ для всіх напрямів підготовки (спеціальностей), з яких проводиться експеримент, складає:
А) 20 год
+ Б) 36 год
В) 42 год
Г) 54 год
Модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) – це:
а) класно-урочна система
+ б) кредитно-модульна система
в) лекційно-практична система
г) модульно-рейтингова
Одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів – це:
а) змістовий модуль
б) модуль
+ в) заліковий кредит
г) навчальна програма
Задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу
а) змістовий модуль
+ б) модуль
в) заліковий кредит
г) навчальна програма


До основних завдань кредитно-модульної системи організації навчального процесу не відносяться:
а) адаптація ідей ECTS до системи вищої освіти України для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та підготовки фахівців, враховуючи вимоги національного та міжнародного ринків праці;
б) забезпечення можливості навчання студента за індивідуальною частиною освітньо-професійної програми, що сформована за вимогами замовників та побажаннями студента і сприяє його саморозвитку;
в)стимулювання учасників навчального процесу з метою досягнення високої якості вищої освіти;
+ г) працевлаштування випускників на підприємствах Європи
Для впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) вищий навчальний заклад повинен мати такі основні елементи ECTS:
+ А) інформаційний пакет, договір про навчання між студентом і ВНЗ, академічна довідка оцінювання знань
Б) інформаційний пакет, договір про навчання між студентом і ВНЗ
В) інформаційний пакет, академічна довідка оцінювання знань, дозвіл МОН України
Г) інформаційний пакет, дозвіл МОН України
Як здійснюється зарахування змістових модулів (дисциплін), включених в індивідуальний навчальний план:
а) у ході обов’язкової екзаменаційної сесії
+ б) за результатами контролю якості освіти студента протягом навчального року, як правило без екзаменаційних сесій
в) за поточним контролем знань студентів на практичних заняттях
г) контроль не здійснюється
Принцип, що передбачає беззастережне визнання загальнолюдських цінностей (милосердя, доброта, чесність, правдивість, справедливість, гідність тощо), і формування громадянина-патріота:
а) науковості
б) модульності
+ в) гуманізації
г) кредитності
Принцип, що дає змогу студентам вільно обирати навчальні дисципліни відповідно до структурно-логічних схем і рекомендацій куратора, спонукає студентів брати зобов'язання (і виконувати) щодо вчасного і якісного їхнього засвоєння, а також уніфікує повне навчальне навантаження студента за курсами навчання (60 кредитів - навчальний курс, 1 кредит - 27 годин):
а) науковості
б) модульності
в) гуманізації
+ г) кредитності

Принцип, що передбачає горизонтальне і вертикальне структурування навчального матеріалу і адаптування його до реальних психолого-фізіологічних можливостей студентів:
А) науковості
а) модульності
в) гуманізації
+ г) диференціації
Формування індивідуального навчального плану студента здійснюється на підставі:
+ а) переліку змістовних модулів, що сформовані на основі освітньо-професійної програми підготовки
б) заяви студента на ім’я декана факультету
в) навчальних програм дисциплін
г) рекомендацій куратора, тьютора
Система, що базується на трьох ключових елементах: інформації (стосовно навчальних програм і здобутків студентів); взаємної угоди (між закладами і студентом); використання кредитів – це:
а) Європейська система перезарахування кредитів (ECTS)
+ б) кредитно-модульна система організації навчання
в) лекційно-практична система
г) різнорівнева система організації навчанняТестові завдання – Модуль ІІ – «Педагогіка вищої школи»


Педагогіка вищої школи – це
1. Частина філософії.
2. Синтез знань про природу.
3. Комплекс теоретичних і прикладних наук про процеси виховання, навчання, освіту.
+ 4. Наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповідно до вимог держави та суспільства.Метою педагогіки вищої школи є:
1. Дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання учнів.
2. Дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання студентів і розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки кваліфікаційного спеціаліста.
3. Спрямованість та формування компетентного вчителя, який володіє методологією педагогічної науки.
4. Виховання, навчання і розвиток студентів.Яка група правильно вказує зв`язки ПВШ з іншими науками:
1. Психологія, медицина, трудове навчання, фізіологія.
2. Історія педагогіки, кібернетика, порівняльна педагогіка, соціальна педагогіка.
3. Філософія, психологія, фізіологія, соціологія, кібернетика, валеологія.
4. Історія, медицина, соціальна педагогіка, валеологія, психологія.Групи завдань, що вирішує ПВШ:
+ 1. Практичні, науково-дослідні, діагноційно-корекційні.
2. Методи, прийоми, засоби, форми;
3.Цілі вищої освіти, напрями виховання
4. Корекція поведінки, виховання, навчання.Система критичних поглядів на реальну вузівську діяльність і відповідного пошуку та пропозиції нових конструктивних ідей – це
1. Педагогічна концепція.
2. Педагогічна ідея.
3. Педагогічна теорія.
4. Педагогічна практикаЯку функцію виконує педагогіка вищої школи при теоретичному вивченні, описі, аналізі педагогічних явищ і процесів причинно-наслідкових процесів?
1. Прогностичну.
+ 2. Аналітичну.
3. Проективно-конструктивну.
4. ВиховнуКатегорії педагогічного дослідження
1. Протиріччя, проблема, тема, об`єкт, предмет, гіпотеза, мета, завдання, функції.
2. Принципи, методи, об`єкт, завдання, функції.
3. Протиріччя, зміст, метод, тема.
4. Експеримент, графік, таблиця, гіпотеза.Сукупність методів, форм, принципів у конкретній науці це:
1. Методика викладання предмету.
2. Дидактика.
+ 3. Конкретна наукова методологія.
4. Методологія міждисциплінарних дослідженьЕмпіричні методи педагогічного дослідження
1. Бесіда, інтерв`ю, дискусія, диспут, створення проблемних ситуацій.
+ 2. Педагогічні спостереження, опитування, аналіз змісту педагогічної документації і результатів діяльності, тестування, рейтинг, експертна оцінка, експеримент.
3. Аналіз, синтез, узагальнення, висновки.
4. Опитування, постановка лабораторних робіт, написання диктантів.Методи теоретичного педагогічного дослідження:
1. Індукція, дедукція, аналіз, синтез, порівняння, класифікація, абстрагування, конкретизація.
2. Експеримент, бесіда, практична робота, читання літератури, порівняння;
3. Класифікація, моделювання, порівняння;
4. Бесіда, лекція, спостереження, ранжування.Методи кількісного оброблення результатів педагогічного дослідження:
1. Експеримент, лекція, бесіда, диспут.
2. Реєстрування, ранжування, моделювання, вимірювання.
3. Аналіз, синтез, порівняння, реєстрування.
4. Бесіда, ранжування, експериментВстановіть правильну послідовність розв’язання педагогічної задачі:
1. Вибір системи методів;
2. Аналіз ситуації та постановка проблеми;
3. Аналіз вихідних даних;
4. Висунення гіпотези;
5. Аналіз результатів впливу.Освіта студентів передбачає:
1. Володіння загальними і професійними знаннями, виробничими уміннями і навичками згідно з профілем підготовки.
2. Уміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.
3. Лекційні, практичні, семінарські заняття, науково-дослідна робота.
4. Науково-пошукова, самостійна діяльність студентів.Навчання студентів це:
1. Процес передачі соціального досвіду від старшого покоління до молодшого.
2. Вплив куратора на студентську групу з метою формування громадської думки колективу.
+ 3.Процес фахової підготовки спеціаліста з вищою освітою, знання якого будуть в подальшому застосовані в практичній діяльності
4. Лекційні, практичні, семінарські, лабораторні заняття, практика.Виховання студентської молоді передбачає:
1. Систематичне відвідування лекцій, семінарів, практичних, лабораторних занять.
2. Зв`язок куратора з батьками студентів.
+ 3. Формування протягом навчання у ВНЗ морально-психологічної готовності самовіддано працювати за обраним фахом.
4. Участь у диспутах, акціях, концертах, зустрічах, проектах.Підготовка фахівця з вищою освітою передбачає:
1. Формування морально-психологічної готовності до праці за фахом.
2. Виховання, професійну освіту, навчання.
3.Професійну освіту.
+ 4. Розвиток та формування особистості фахівця.Основні напрямки діяльності викладача ВНЗ:
1. Спортивно-оздоровча, навчальна, науково.
2. Навчальна, виховна, художньо-естетична, громадська.
3. Ігрова, громадська, наукова, виховна.
+ 4. Науково-дослідна, навчальна, методична, виховна.В якій групі найбільш повно вказані професійно-важливі якості педагога ВШ:
1. Мистецькі, ораторські, моральні, трудові.
+ 2. Організаторські, комунікативні, сугестивні, моральні, лідерські, управлінські
3. Лідерські, інтелектуальні, управлінські, трудові.
4. Фізичні, моральні, управлінські.Складові професійної майстерності викладача вищої школи:
1. Професійні знання, педагогічна техніка, педагогічні здібності, педагогічна мораль, професійно-значущі якості, зовнішня культура.
2. Розумова, моральна, естетична, фізична, трудова культура.
3. Вміння цікаво на високому науково-педагогічному рівні проводити заняття.
4. Професійні знання і такт.Сукупність якостей особистості, які забезпечують високий рівень самоорганізації професійної діяльності педагога це:
1. Педагогічний такт.
2. Професійна педагогіка.
+ 3.Педагогічна майстерність.
4. Освітньо-професійна програма.У якій відповіді правильно перераховані ланки системи освіти України:
1. Дошкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта.
2. Початкова освіта, основна середня освіта, повна середня освіта.
3. Дошкільна освіта, загальна середня освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта. аспірантура, докторантура, самоосвіта.
4. Початкова освіта, позашкільна освіта, вища освіта, післядипломна освітаСистема вищої освіти в Україні включає такі рівні акредитації навчальних закладів:
1. І-й.
2. ІІ-й.
+ 3. І – ІІ-й, ІІІ-ІV-й.
4. ІІІ-й.Який академічний ступінь присвоюється по завершенні другого циклу за Болонською системою?
+ 1. Магістр.
2. Спеціаліст.
3. Бакалавр.
4. Молодший спеціалістВкажіть відповідь, що характеризують основну мету Болонського процесу.
1. Розширення мобільності студентів і викладачів.
2. Збільшення кількості студентів університетів.
3. Демократизація та економічний розвиток суспільства.
4. Інтеграція систем вищої освіти Європи.Який академічний ступінь присвоюється по завершенні першого циклу за Болонською системою?
1. Спеціаліст.
2. Магістр.
+ 3. Бакалавр.
4. Кандидат наук.Впровадження кредитно-модульної системи організації навчання у вищій школі України має на меті:
1. Спрощення процедури оцінки знань студентів.
2. Збільшення кількості вільного часу студента.
+ 3. Досягнення відповідності стандартам європейської системи освіти, забезпечення академічного і професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, посвідчень та ін).Кому підпорядковані вищі навчальні заклади 1-2 рівнів акредитації?
1. Управлінню освіти і науки обласної держадміністрації, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.
2. Вищій атестаційній комісії України.
3. Відділам освіти міськдержадміністрацій.
4. Директору, ректору ВНЗ.Яке звання присуджується особам, що захистили докторську дисертацію?
1. Старший науковий співробітник.
2. Кандидат наук.
+ 3. Доктор наук.
4. Магістр.До центральних органів управління освітою відносяться:
+ 1. Академія педагогічних наук України, Національна академія наук України.
2. Відділи освіти місцевих державних адміністрацій.
3. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
4. Державна акредитаційна комісія.Встановіть відповідність між рівнем акредитації та статусом ВНЗ
1. Університет, академія; а) ІІ;
2. Училище; б) ІV;
3. Інститут; в) І;
4. Коледж; г) ІІІ.Виховання молоді на культурно-історичному досвіді свого народу, його традиціях, звичаях, обрядах, багатовіковій мудрості називається:
1. Родинним.
2. Національним.
3. Патріотичним.
4. Моральним.В якому варіанті відповідей правильно наведено логічну схему процесу виховання у його структурних елементів?
1. Завдання - мета - методи - зміст - форми - результат.
2. Форми - методи - зміст - завдання - мета - результат.
3. Результат - форми - методи - мета - завдання - зміст.
4. Мета - завдання - зміст - форми - методи - результат.Суб’єкти педагогічного процесу у ВНЗ
1. Форми, методи, прийоми.
2. Рівень вихованості, засоби, форми.
+ 3. Студент, викладач, куратор
4. Мета, завдання, зміст.Закономірності виховання -
1. Це керівні положення, які відображають загальні закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту, організації і методів виховного процесу.
+ 2. Це стійкі, повторювані, об’єктивно існуючі суттєві зв'язки у ньому, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку особистості студента.
3. Це сукупність суперечностей вирішення яких сприяє просуванню процесу виховання до нових цілей.
4. Схильність людини до відносно усталених способів дій.В якому із варіантів відповідей, названі лише принципи виховання?
1. Цілеспрямованість, гуманізація, демократизація, природовідповідність, наступність, зв'язок з життям.
2. Гуманізація, демократизація, зумовленість виховання суспільними потребами, взаємозв'язок вихователя і вихованців у вихованні.
3. Визначна роль діяльності і спілкування у вихованні, взаємозв'язок вихователя і вихованців у вихованні, зв'язок з життям, індивідуальний підхід.
4. Індивідуальний підхід, виховання особистості в колективі, зумовленість виховання суспільними потребами, визначна роль діяльності і спілкування у вихованні.Розумове виховання -
+ 1. Це цілеспрямована діяльність педагогів по розвитку розумових сил і мислення студентів, по прищепленню їм культури розумової праці, формування наукового світогляду.
2. Це нагромадження певного фонду знань.
3. Це формування культури розумової праці.
4. Це формування наукового світогляду студентів.Моральне виховання -
1. Це формування моральних понять, суджень, почуттів, навичок.
2. Це переживання людиною свого ставлення до вчинків у відповідності з нормами моралі.
3. Це відображення найсуттєвіших аспектів моральних відносин, тобто ставлення людини до інших людей і суспільства.
+ 4. Цілеспрямований процес формування моральної свідомості, моральних почуттів і вироблення навичок і звичок моральної поведінки.У якому варіанті правильно названі методи морального виховання.
1. Виховання у праці, виховання в колективі, гуманізм, демократизм.
2. Особистий приклад викладача, формування переконань, змагання, вправи студентів у моральній поведінці.
3. Бесіда, лекція, лабораторна робота, демонстрація.
4. Визначна роль діяльності і спілкування у вихованні, бесіда, виховання в колективі.Основними компонентами виховного процесу у ВНЗ є:
1. Форми, методи, студент, деканат;
2. Цільовий, змістовний, операційно-діяльнісний, аналітико-результативний;
3. Студентська група, колектив кафедри, студентське самоврядування.
4. Куратор, студентська група, сім`яМоральні цінності, що є значущими для одного народу і не завжди поділяються іншими народами називаються
1. Абсолютно вічні.
2. Загальнолюдські.
3. Національні
4. Громадянські, цінності особистого життя.Такі моральні цінності як доброта, справедливість, чесність, гідність відносяться до групи
1. Громадянських цінностей.
2. Національних цінностей.
3. Загальнолюдських цінностей.
4. Сімейних цінностей.Рушійними силами виховного процесу є:
1. Діяльність педагогів.
2. Сукупність внутрішніх і зовнішніх суперечностей.
свідомість.
3. Любов до дітей
4. Свідомість і активність у діяльності.Що розуміють під методом виховання?
1. Способи взаємопов'язаної діяльності вихователів і батьків, спрямованої на формування у останніх поглядів, переконань, навичок і звичок поведінки.
2. Предмети матеріальної і духовної культури, що використовуються для вирішення педагогічних задач.
3. Конкретні шляхи впливу на свідомість , почуття, волю, поведінку студентів з метою вирішення педагогічних завдань у процесі спільної діяльності вихователів і вихованців.Засоби виховання це -
1. Суб'єктивні дії обумовлені діяльністю вихователя.
2. Спеціальні дії вихователя обумовлені специфікою напрямків виховання.
3. Предмети матеріальної і духовної культури, що використовуються у виховному процесі для вирішення конкретних виховних завдань.У якому варіанті відповіді вказано лише масові форми виховної роботи?
1. Тематичні вечори, конкурси, зустрічі з видатними людьми, вишивання.
2. Конкурси, олімпіади, фестивалі, малювання.
3. Тематичні вечори, конкурси, зустрічі з видатними людьми, гуртки, читання літератури.
4. Фестивалі, конкурси, тематичні вечори, туризм.У якому варіанті правильно визначено поняття «Національне виховання»?
1. Створена у продовж віків самим народом система поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв покликаних формувати світоглядну свідомість, ціннісні орієнтації молоді, передавати їй надбання попередніх поколінь.
2. Це система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.
3. Створена народом система виховання, що базується на формуванні неприязні до інших націй і народностей, почуття величі нації.У якій з перелічених відповідей названі лише основні ознаки колективу?
1. Наявність суспільно значимої мети, щоденна спільна діяльність спрямована на її досягнення, склад групи постійно змінюється.
2. Наявність органів самоврядування, суспільно-значимої мети та діяльності, що спрямована на її досягнення.
3. Наявність органів самоврядування, почуття власної гідності.Яка з перерахованих функцій не властива колективу?
1. Організаторська.
2. Виховна.
3. Стимулююча.
4. Прогресуюча.Для якої стадії розвитку колективу характерним є те, що вимоги куратора підтримуються частиною вихованців, актив ставить вимоги до товаришів і до самих себе?
1. Перша стадія.
2. Друга стадія.
3. Третя стадія.
4. Четверта стадія.Які завдання вирішує розумове виховання?
1. Розвиток пізнавальних сил студентів, психологічна і практична підготовка до праці, формування світогляду.
2. Психологічна і практична підготовка до праці, формування навичок естетичної поведінки.
3. Формування системи знань, формування світогляду, формування умінь і навичок культури розумової праці.Які завдання вирішує фізичне виховання?
1. Виховання волі, розвиток пізнавальних здібностей.
2. Тренування і загартування організму, практична підготовка до праці.
3. Виховання здорової зміни, підготовка до захисту Батьківщини, формування навичок здорового способу життя.Основними напрямками всебічного розвитку особистості є:
1. Батьківське, шкільне, громадське, державне виховання.
2. Моральне, розумове, трудове, естетичне і фізичне виховання.
3. Світське, релігійне, народне виховання.Які завдання характерні для трудового виховання?
1. Психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, практична підготовка до праці.
2. Оволодіння основними принципами сучасного виробництва, формування вмінь і навичок використання простих знарядь праці.
3. Підготовка до свідомого вибору професії, вивчення всіх видів сучасного виробництва.
4. Психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, виховання моральних почуттів.Завданнями естетичного виховання є:
1. Розвиток творчих здібностей, виховання емоцій, почуттів.
2. Формування навичок естетичної поведінки, виховання емоцій, формування умінь творити прекрасне.
3. Виховання естетичних смаків, формування естетичних понять, поглядів, переконань, вироблення навичок і вмінь вносити в життя красу.
4. Виховання художніх смаків, загартування організму, формування етичних норм.Які загальні причини повинні в першу чергу визначати вибір методів виховання?
1. Мета, завдання, зміст виховання.
2. Вікові особливості студентів.
3. Індивідуальні особливості студентів.
4. Всі перераховані причини.Система управління процесом виховання у ВНЗ представляє структуру:
1. Сім'я - деканат – студентське самоврядування;
2. Ректорат – факультет - сім'я - студентське самоврядування – куратор;
3. Ректорат – виховний відділ – деканат – завідувач кафедри – куратор.
4. Ректорат, студентське самоврядування, кураторПоказником ефективності і якості педагогічного процесу є:
1. Вихованість студентів;
2. Освіченість і вихованість студентів;
3. Культура поведінки студентів.
4. Розумова культу студентаДиспути, вечори, бесіди, свята, лекції – це:
1. Заходи;
2. Засоби і форми;
3. Методи і форми виховної роботи у ВНЗ.
4. ЗакономірностіГармонійно-розвинена, високоосвічена, соціально-активна і національно-свідома людина, яка є носієм національної і світової культури – це:
1. Мета національного виховання;
2. Завдання виховання;
3. Ідеал виховання.
4. Принцип виховання«Студенство» - це:
1. Мобільна група, метою існування якої є організоване за певною програмою виконання професійних та соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві;
2. Мобільна група, метою існування якої є організоване за певною програмою виконання акторських і художніх ролей у матеріальному і духовному виробництві;
3. Мобільна група, метою існування якої є організоване за певною програмою підготовка до виконання професійних та соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві;
4. Мобільна група, метою існування якої є організована за певною програмою підготовка до виконання професійних та соціальних ролей лише у матеріальному виробництві.Яке з формулювань найповніше і найточніше відображає основну мету виховання:
1. Виховання громадянина;
2. Виховання трудівника;
3. Виховання гармонійної всебічно розвиненої особистості
4. Виховання сім`янинаЗмістом самоосвіти є:
1. Навчальна робота в бібліотеці, домашні завдання, робота в інтернеті
2.Формування умінь і навичок розумової праці
3. Вдосконалення наявних у студента знань, умінь і навичок, з метою досягнення бажаного рівня професійної компетенції;
4. Підготовка до складання екзаменаційної сесіїСамовиховання це:
1. Формування професійно важливих умінь і навичок,
2. Активна, цілеспрямована діяльність студента із систематичного формування та розвитку в собі позитивних якостей та усунення негативних;
3. Участь у роботі гуртків, секцій, студій;
4. Формування розумової, моральної, трудової культуриМетоди самовиховання це:
1. Бесіда, лекції, диспут, екзамен, залік,
2. Лекція, приклад, привчання, вправляння
3. Самоаналіз, самопримус, самозабов`язання, самоосуд, само заохочення;
4. Самоконтроль, лекція, залік, прикладГалузь педагогіки ВШ, яка розробляє теорію освіти і навчання у ВНЗ, а також виховання у процесі навчання:
1. Філософія освіти,
2. Дидактика вищої школи;
3. Методика викладання у ВНЗ
4. ЕтнопедагогікаКатегорії дидактики ВШ:
1. Навчання, викладання, зміст освіти, принципи, методи, форми навчання, контроль навчальних досягнень студентів;
2. Освіта. педагогічна праця, технологія, виховання;
3. Методи, прийоми, засоби навчання;
4. Культура, досвід, закономірності, лекціяЗавдання дидактики:
1. Формування розумової культури студентів, розвиток ПВЯ особистості;
2. Розкриття педагогічних закономірностей, що діють у межах освіти і навчання; розробка теорії вищої освіти, конструювання освітніх технологій, удосконалення змісту підготовки фахівців різного профілю;
3. Формування всебічно розвиненої гармонійної особистості;
4. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні студентівДіяльність викладача у процесі навчання у ВШ це:
1. Виховання студентів,
2. Науково-дослідна діяльність;
3. Викладання;
4. Громадська роботаЦілеспрямований процес засвоєння студентами знань, умінь і навичок регламентований навчальними планами це:
1. Учіння
2. Факультативне заняття
3. Виховання
4. ВикладанняФункції навчального процесу у ВНЗ:
1. Освітня, виховна, розвивальна;
2. Освітня, спортивно-оздоровлююча, громадська;
3. Освітня, виховна, розвивальна, професійна;
4. Освітня, художньо-естетична, розвивальна
Структура діяльності викладача (викладання):
1. Планування, організація навальної роботи студентів, стимулювання навчально-пізнавальної активності студентів, контроль і регулювання, аналіз результатів;
2. Організація навчальної роботи, консультація, контроль;
3. Планування, консультація, контроль, аналіз результатів,
4. Наукова, навчальна, виховна, методичнаФорми навчально-пізнавальної діяльності студентів (учіння):
1. Заохочення, покарання, змагання.
2. Слухання, читання, конспектування, виконання вправ, ров`язування задач, проведення дослідів, навчальні дослідження, професійне моделювання;
3. Лекції, семінари, практика;
4. Привчання, бесіда, прикладОб`єктивні, стійки та істотні зв`язки в навчальному процесі, що зумовлюють його ефективність це:
1. Закономірності;
2. Методи
3. Форми
4. ПринципиОсновні положення, що визначають зміст, організаційні форми та методи навчальної роботи це:
1. Протиріччя навчання;
2. Завдання навчання;
3. Принципи навчання;
4. Мета навчанняЕлемент методу, його складова частина, разова дія, окремий крок у реалізації методу або модифікація методу в тому випадку, коли метод невеликий або простий за структурою називається
1. Засіб навчання.
2. Прийом навчання.
3. Метод навчання.
4. Функції навчання викладачаУпорядковані способи взаємопов’язаної діяльності викладача й студентів, спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховних завдань це
1. Засоби навчання.
2. Методи навчання.
3. Прийоми навчання.
4. Процес навчання.Комплекс різних світлотехнічних і звукових посібників та апаратури, що використовуються в навчальному процесі називається
1. Новітніми технологіями.
2. Інформаційними технологіями.
3. Технічними засобами навчання.
4. Засобами навчання.Упорядкована за певною ознакою система, що передбачає групування методів навчання в залежності від джерел інформації, логіки мислення, рівня самостійності у процесі пізнання це
1. Система методів.
2. Класифікація методів.
3. Група методів.
4. Функції методів.Метод навчання, який передбачає оповідну, описову форму розкриття навчального матеріалу з метою спонукання студентів до створення у своїй уяві певного образу, це
1. Розповідь.
2. Лекція.
3. Пояснення.
4. Бесіда.Метод навчання, за допомогою якого викладач в словесній формі розкриває сутність певних, явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в логічному зв'язку, об'єднані загальною темою, називається
1. Лекція.
2. Розповідь.
3. Бесіда.
4. Пояснення.Метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів в їх натурі, динаміці, називається
1. Демонстрація.
2. Ілюстрація.
3. Показ.
4. Вправи.Метод навчання, який передбачає показ предметів, і процесів у їх символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми тощо), називається
1. Демонстрація.
2. Ілюстрація.
3. Показ.
4. Лабораторні роботи.Метод навчання, який передбачає цілеспрямоване, багаторазове повторення студентами певних дій чи операцій з метою формування умінь та навичок називається
1. Вправа.
2. Лабораторний практикум.
3. Практичні роботи.
4. Ілюстрація.Метод навчання, що передбачає створення викладачем проблемної ситуації, допомогу студентам у виділенні та "прийнятті" проблемної задачі, використання словесних методів для активізації мислительної діяльності студентів, спрямованої на задоволення пізнавальних інтересів, називається
1. Частково-пошуковий метод.
2. Проблемний метод.
3. Репродуктивний метод.
4. Дослідницький метод.Що є рушійною силою процесу навчання?
1. Вимоги суспільства до рівня освіченості.
2. Зовнішні і внутрішні суперечності (протиріччя).
3. Стан розвитку науки в державі.
4. Наявний рівень матеріальних можливостей суспільстваПояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний); репродуктивний; проблемний виклад; частково-пошуковий, або евристичний метод, дослідницький. Це класифікація методів навчання за:
1. Джерелом передачі і характером сприйняття інформації.
2. Основною дидактичною метою.
3. Характером пізнавальної діяльності.
4. Логікою викладання.Що таке навчання?
1. Цілеспрямований процес взаємодії між викладачем та студентом з метою їх, професійної освіти і виховання.
2. Це процес і результат засвоєння студентами професійно орієнтованих, систематизованих знань, умінь і навичок.
3. Процес формування особистості, під впливом діяльності педагогічного колективу закладу освіти.У якій послідовності набуваються та формуються елементи навчання?
1. Знання – уміння – навички.
2. Уміння – навички – знання.
3. Навички – знання - уміння.Назвати основні функції процесу навчання у ВНЗ.
1. Освітня, виховна, розвиваюча, мотиваційна, пізнавальна, професійна.
2. Освітня, виховна, розвиваюча, організаційна.
3. Освітня, розвиваюча, корекційна, результативна.
4. Управлінське, корекційна, виховна.За місцем у навчальному процесі контроль результатів навчання буває:
1. Попередній, поточний, тематичний, підсумковий, заключний.
2. Індивідуальний, груповий, фронтальний, комбінований.
3. Попередній, фронтальний, комбінований.
4. Комбінований, індивідуальний, груповий.Яка з перерахованих функції контролю результатів навчання є «зайвою»:
1. Освітня.
2. Розвиваюча, виховна.
3. Діагностична.
4. Формуюча.Вихідні положення, на які необхідно спиратися в практичній навчальній діяльності це:
1. Закони навчання.
2. Принципи навчання.
3. Закономірності навчання.
4. Методи навчання.В якому варіанті відповіді перераховані практичні методи навчання?
1. Демонстрування, самостійні спостереження.
2. Вправи, лабораторні, практичні і дослідні роботи.
3. Робота з книгою, бесіда, пояснення.
4. Складання таблиць, робота з контурними картами, бесіда.Як називається принцип навчання, який передбачає використання на заняттях життєвого досвіду студентів, розкриття практичного значення знань.
1. Науковості.
2. Зв’язку навчання з життям.
3. Доступності.
4. Наочності.Який дидактичний принцип називають «золотим правилом дидактики»?
1. Науковості.
2. Наочності.
3. Доступності.
4. Природовідповідності.Як називається книга, яка включає основи наукових знань з певної навчальної дисципліни у відповідності з цілями навчання, встановленими програмою і вимогами дидактики?
1. Навчальна програма.
2. Навчальний посібник.
3. Підручник.
4. Словник.Як називається книга, в якій матеріал розширює межі підручника, містить додаткові, найновіші і довідкові відомості?
1. Підручник.
2. Навчальний посібник.
3. Навчальна програма.
4. Навчальний план.У якій частині навчальної програми розкривається завдання навчального предмета, його місце в системі освіти і даються методичні вказівки?
1. Вступ.
2. Пояснювальна записка.
3. Основна частина.
4. Список літератури.Основними функціями управління ВНЗ є:
1. Аналіз, планування, організація, регулювання, контроль, координація, стимулювання.
2. Демократизація, гуманізація, гуманітаризація.
3. Цілепокладання, структурування, організація.
4. Планування, контроль, стимулювання.Який нормативний документ визначає структуру системи вищої освіти України?
1. Закон України "Про загальну середню освіту"
2. Закон України "Про освіту".
3. Концепція середньої загальноосвітньої школи України.
4. Закон України «Про вищу освіту»У якій групи перераховані специфічні принципи навчання у ВНЗ:
1. Науковості, емоційності, цілеспрямованості;
2. Єдність наукової і навчальної діяльності, участь студентів у НДР, єдність теоретичної і практичної підготовки студентів, урахування можливостей кожного студента;
3. Виховуючий характер навчання, науковості, індивідуального підходу;
4. Науковості, зв`язку теорії з практикою, активності і свідомості у навчанніЛекція як основна форма навчання у ВНЗ проводиться з метою:
1. Здійснення контролю знань та умінь студентів.
2. Формування професійних умінь майбутніх фахівців.
3. Ознайомлення студентів з найважливішими питаннями навчальної дисципліни.
4. Розвитку дослідницьких умінь студентів.Лекція створює студентам умови для:
1. Розвитку мовлення
2. Проведення дискусії.
3. Ознайомлення з особистим ставленням викладача до подій і фактів, що розкриваються на лекції.
4. Виконання самостійної роботи.Щоб підготувати ефективну лекцію достатньо:
1. Скласти план лекції.
2. Розробити конспект лекції за підручником.
3. Опрацювати матеріал за темою лекції у різних інформаційних джерелах.
4. Бути ерудованим у конкретній науковій галузі, ретельно спланувати лекцію, занотувати її зміст чи головні питання.Для лекції характерні:
1. Рейтингове оцінювання знань студентів.
2. Монологічний виклад наукової інформації викладачем й усвідомлене її сприйняття та конспектування студентами.
3. Написання студентами письмових робіт за завданням викладача.
4. Виконання дослідів студентами.Студентське самоврядування у ВНЗ розглядають як:
1. Підсистему в системі організації студентського гурту.
2. Оволодіння студентами досвідом соціальної поведінки.
3. Захист законних прав та інтересів студентської громади.
4. Освіченість і вихованість студентів.Процедура визнання спроможності ВНЗ певного типу розпочати освітню діяльність пов`язаної з із здобуттям вищої освіти та кваліфікації відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог що до кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення:
1. Ліцензування.
2. Інспектування.
3. Акредитація.
4. Стандартизація.Процедура надання ВНЗ певного типу провадити освітню діяльність пов`язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог що до кадрового науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення:
1. Систематизація.
2. Оптимізація.
3. Акредитація.
4. Інспекція.Основні функції лекції:
1. Інформаційна, орієнтовна, пояснювальна, роз`яснювальна, переконувальна, підсумкова, виховна.
2. Управлінська, виховна, комунікативна.
3. Організаторська, виховна, управлінська, громадська.
4. Роз`яснювальна, громадська, управлінська.15

Приложенные файлы

  • doc 26726241
    Размер файла: 302 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий