пвш для пвш


Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника »
Кафедра педагогіки імені Богдана Ступарика “ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор із науково-педагогічної роботи
проф. Шарин С.В.
“____”____________________ 2015 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача»
(шифр і назва навчальної дисципліни)
Галузь знань – 1801-специфічні категорії
(шифр і назва напряму підготовки)
Спеціальність 8.18010021 - Педагогіка вищої школи
(шифри і назви спеціальностей)
Інститут: Педагогічний
Івано-Франківськ – 2015 рік

Робоча програма з курсу «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача»
(назва навчальної дисципліни)
для студентів спеціальності 8.18010021 - Педагогіка вищої школи
«28» серпня, 2015 р. – 22 с.
Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)
Завгородня Тетяна Костянтинівна, д. пед. н., проф.,
Прокопів Любов Миколаївна, к. пед. н., доц.,
Стражнікова Інна Василівна, к. пед. н., доц.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри педагогіки імені Богдана СтупарикаПротокол від 27 серпня 2015 р. № 1
Завідувач кафедри педагогіки імені Богдана Ступарикад.п.н., проф. __________________ (Завгородня Т.К.)
28серпня 2015 р.
Схвалено навчально- методичною радою інституту.
Протокол від “ 28 ” серпня 2015 р. №
“___”______________2015 р.
Голова _______________ (доц. Прокопів Л.М..)
(підпис)
Завгородня Т.К., Прокопів Л.М.,Стражнікова І.В., 2015 рік
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015 рік

Опис навчальної дисципліни
Найменування Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів 3 Галузь знань
1801-специфічні категорії (шифр і назва) Нормативна
(за вибором)
Модулів спеціальність 8.18010021 - Педагогіка вищої школи (шифр і назва) Рік підготовки:
Змістових модулів 3 1-й 1-й
______________________________________
(назва) Семестр
Загальна кількість годин 90 1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин
для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень:
магістр
20 год. 6год.
Практичні, семінарські
20 год. 4 год.
Лабораторні
- год. - год.
Самостійна робота
50год. 80 год.
Індивідуальні завдання: __ год.
Вид контролю: екзамен
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 40% до 60%
для заочної форми навчання – 11% до 89%
Мета і завдання навчальної дисципліни
Мета: забезпечити опанування студентами магістратури основами теорії та історії вищої освіти, дидактики вищої школи та концептуальних засад виховання студентської молоді для підготовки їх до викладацької діяльності у ВНЗ, формування основ педагогічної майстерності викладача.
Завдання:
ознайомити магістрантів з основами науки, історією та дидактикою вищої школи;
розглянути шляхи розвитку вищої освіти в Україні та за її межами, концептуальні моделі університетської освіти, з'ясувати сутність ідеї університету як інноваційного закладу;
навчити організовувати навчально-виховний процес у вищій школі, налагоджувати взаємодію на засадах глибокої поваги до студентів, застосовуючи сучасні технології, методи, форми, засоби навчання і виховання;
ознайомити зі змістом та функціями професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, сутнісними характеристиками його професіограми;
підготувати до виконання функцій викладача вищої школи під час проходження асистентської практики у ВНЗ;
розкрити структуру педагогічної майстерності викладача, основні шляхи її вдосконалення, зробивши наголос на ролі та методах професійного самовдосконалення викладача вищої школи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
сучасні теоретичні засади педагогічної діяльності у закладах вищої освіти;
методи науково-педагогічних досліджень у вищій школі;
сутність, структуру та особливості процесу навчання у вищій школі;
сучасні моделі, організаційно-методичні форми навчання і виховання студентів;
базові ціннісні орієнтації педагога;
особливості управління ВНЗ;
вимоги до викладача ВНЗ;
суть поняття педагогічна майстерність викладача, її складові, шляхи вироблення.
уміти:
визначати, планувати структуру змісту навчального заняття;
організовувати виховну роботу в академгрупі;
застосовувати методи науково-педагогічного дослідження;
розвивати мотивацію студентів до змісту навчального матеріалу;
використовувати інтерактивні методи, тренінгові технології навчально-пізнавальної діяльності;
самостійно проводити лекційні, семінарсько-практичні заняття, виховні заходи;
діагностувати рівень особистісних якостей викладача;
визначати рівень педагогічної майстерності та складати план професійного самовдосконалення.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Загальні основи педагогіки вищої школи та історії вищої освіти
Тема 1. Вища освіта як важлива складова структури освіти
Розкрити сутність поняття «вища освіти», «вищий навчальний заклад»; . принципи вищої освіти в Україні,законодавчо – правову базу функціонування вищої освіти в Україні. Наголосити на проблемі рівнів, ступенів та кваліфікацій вищої освіти, видах вищих навчальних закладів в Україні, їх основних завданнях. Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і виховання
Тема 2.Вища освіта України в контексті вищої освіти в світі
Розглянути провідні тенденції розвитку вищої освіти у світі, болонський процес як важливу умову створення європейської зони вищої освіти, цілі болонського процесу, основні віхі його розвитку та визначити, що треба зробити Україні для входження до нього.
Тема 3. Педагогіка вищої школи як наука і методи науково-педагогічного дослідження
Педагогіка як наука, її основні поняття та структурні компоненти (актуалізація попередніх знань шляхом бесіди). Місце ПВШ у системі педагогічних наук, її сутність, мета, завдання, функції. Категоріально-понятійний апарат ПВШ. Поняття вищої освіти, її мета, завдання, структура в сучасній Україні. Методологія і методика наукового дослідження.
Тема 4. Розвиток університетської освіти в Україні
Причини виникнення, структура, зміст навчально-виховного процесу у перших європейських університетах. Українці в університетах Центральної та Західної Європи. Провідні тенденції у розвитку сучасної університетської освіти у розвинених зарубіжних державах.
Розвиток ідеї університетської освіти в Україні. Острозька і Київська колегії як провісники української вищої школи європейського типу. Києво-Могилянська академія – центр освіти, культури і науки в Україні у ХVІІ – ХVІІІ ст. Перші університети на українських землях (Львівський, Харківський, Київський). Університетська освіта в Україні у ХХ ст. Сучасний стан університетської освіти в Україні.
Змістовий модуль 2.
Процес навчання у вищій школі
Тема 5. Процес навчання у вищій школі. Сучасні дидактичні концепції освіти
Сутність поняття «дидактика вищої школи", основні категорії, мета і завдання навчання у ВНЗ (відповідно до сучасних законодавчо-нормативних документів). Поняття про процес навчання та його структуру. Основні дидактичні концепції. Принципи навчання в сучасній вищій школі. Зміст освіти «компоненти. Парадигми навчання у вищій школі (науково-технократична, гуманітарна, езотерична; культурно-ціннісна, академічна, професійна та ін.). Ступеневість вищої освіти. Нормативні документи, що визначають зміст освіти у вищій школі. Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої школи.
Тема 6. Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі
Освітні технології як системна категорія. Технологічний підхід в освіті. Структурні складові технології навчання (мета, зміст освіти, засоби педагогічної взаємодії, результат діяльності). Дидактичні моделі змісту навчання.
Класифікація технологій навчання. Традиційні та інноваційні технології. навчання у сучасній вищій школі. Особливості дистанційного та інтерактивного навчання у ВНЗ. Форми і методи організації навчання у вищій школі.Сутність поняття «форми організації навчання» у ВНЗ, особливості їх класифікації. Види і методика проведення різних форм організації навчання у вищій школі. Лекція як форма організації навчання (структура, особливості, методика проведення). Особистість лектора. Методи та прийоми навчання, основні їх класифікації у вищій школі. Особливості організації навчального процесу у ВНЗ відповідно до Болонської декларації.
Контроль і оцінювання знань, умінь та навичок студентів. Компоненти, функції та види контролю; методи і форми контролю успішності студентів. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів відповідно до вимог. Характерні особливості Європейської кредитно-трансферної акумулюючої системи (ЕСТS), загальні умови використання ЕСТS. Шкала оцінювання ЕСТS.
Змістовий модуль 3. Основи виховання студентської молоді й управління вищою школою
Тема 7. Сутність, мета, завдання, закономірності та принципи виховання молоді. Національне і громадянське виховання майбутніх фахівців
Процес виховання, його завдання, етапи і управління ним. Закономірності та принципи виховання; методи і форми виховання у ВНЗ. Форми виховної роботи. Сучасні методи та засоби виховання студентської молоді.Зміст вихованої роботи зі студентською молоддю та шляхи його реалізації.Основні напрями виховання студентської молоді; моральне, трудове, економічне, правове, антинаркогенне, екологічне, естетичне, фізичне виховання. Функції і завдання куратора академічної групи; методика виховної роботи куратора в академічній групі.Науково – дослідницька робота зі студентами.
Тема 8. Основи педагогічного менеджменту у системі вищої освіти. Педагогічна майстерність викладача.
Управлінська концепція реформування освітньої політики в сучасній Україні. Шляхи реалізації цільового управління освітою. Принципи управління ВНЗ. Органи громадського самоврядування у вищій школі. Студентське самоврядування. Сутність педагогічної діяльності викладача. Здібності викладача та їх класифікація. Педагогічний такт викладача. Імідж викладача, шляхи роботи над його вдосконаленням.
Тема 9. Характеристика основних складових педагогічної майстерності викладача.
Педагогічне спілкування викладача та студентів, його зміст, структура та стиль. Комунікативна, перцептивна та інтерактивна сторони педагогічного спілкування. Взаємодія викладача та аудиторії та проблеми, які виникають.
Культура мови педагога (техніка мовлення викладача, основи мімічної та пантомімічної виразності педагога. Шляхи вдосконалення культури мовлення викладача.
Тема 10. Самовдосконалення викладача.
Професійне самовиховання викладача ВНЗ. Методи та прйоми самовиховання викладача. Діагностування рівня самовихованості викладача та складання програми самовдосконалення майбутнього викладача, з урахуванням рівня підготовленості до педагогічної роботи.
Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лб. Інд с.р. л п лб. індс.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи та історії вищої освіти
Тема 1. Вища освіта як важлива складова структури освіти. 10 2 2 6 9 1 8
Тема 2. Вища освіта України в контексті вищої освіти в світі. 8 2 2 4 9 1 8
Тема 3.Педагогіка вищої школи як наука і методи науково-педагогічного дослідження 10 2 2 6 10 2 8
Тема 4. Розвиток університетської освіти в Україні 8 2 2 4 8 8
Разом за змістовим модулем 1 36 8 8 20 36 2 2 32
Змістовий модуль 2. Процес навчання у вищій школі
Тема 5. Процес навчання у вищій школі. Сучасні дидактичні концепції освіти 8 2 2 4 12 2 2 8
Тема 6. Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі 10 2 2 6 8 8
Разом за змістовим модулем 2 18 4 4 10 20 2 2 16
Змістовий модуль 3. Основи виховання студентської молоді й управління вищою школою
Тема 7. Сутність, мета, завдання, закономірності та принципи виховання молоді. Національне і громадянське виховання майбутніх фахівців 8 2 2 4 10 2 8
Тема 8. Основи педагогічного менеджменту у системі вищої освіти. Педагогічна майстерність викладача. 8 2 2 4 8 8
Тема 9. Характеристика основних складових педагогічної майстерності викладача. 10 2 2 6 8 8
Тема 10. Самовдосконалення викладача. 10 2 2 6 8 8
Разом за змістовим модулем 3 36 8 8 20 34 2 32
Усього годин 90 20 20 50 90 6 4 80
Теми практичних занять

з/п Назва теми Кількість
Годин
1-2 Теми 1-2: Цілі Болонського процесу, визначальні властивості європейської вищої школи. Формування європейської та світової співдружності університетів (1 год.) 4/
3 Тема 3. Становлення і розвиток педагогіки вищої школи як науки 2
4 Тема 4. КМСОНП у вищій школі України: методика, особливості 2/2
5 Тема 5. Процес навчання у вищій школі 2/
6 Тема 6. Зміст освіти у вищій школі та способи його реалізації. форми та методи організації навчання у вищій школі 2/2
7. Тема 7. Процес, шляхи, засоби національного виховання студентів у вищій школі 2/
8. Тема 8. Органи управління освітою у вищій школі. особливості педагогічної діяльності викладача . 9. Тема 9. Прояв педагогічної майстерності викладача 2
10. Тема 10. Робота майбутнього викладача з вдосконалення педагогічної майстерності. 2
Самостійна робота
з/п Назва теми Кількість
Годин
1 Становлення і розвиток вищої освіти в Україні, особливості її функціонування 6/8
2 Системи вищої освіти у зарубіжних країнах: ретроспектива, сучасний стан, організація навчально-виховного процесу відповідно до вимог Болонської освітньої реформи 4/8
3 Організація навчально-виховного процесу у ВНЗ у світлі європейських освітніх викликів сучасності 6/8
4 Прикарпатський національний університет: витоки, становлення 4/8
5 Процес навчання у вищій школі. Сучасні дидактичні концепції освіти. 4/8
6 Європейська кредитно-трансферна акумулюючи система організації навчального процесу та шляхи і засоби її впровадження у вищу освіту України Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі 6/8
7 Сутність, мета, завдання, закономірності та принципи виховання молоді. Національне і громадянське виховання майбутніх фахівців 4/8
8 Основи педагогічного менеджменту у системі вищої освіти. Педагогічна майстерність викладача 4/8
9 Характеристика основних складових педагогічної майстерності викладача. 4/6
10 Самовдосконалення викладача 4/6
11/ Домашня контрольна робота 4/4
Усього 50/80
7. Індивідуальні завдання
Індивідуальне завдання з навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача» оформляється у вигляді реферату та індивідуально-творчих завдань. Їх тематика в та вимоги щодо оформлення та написання затверджується щорічно на засіданні кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
З КУРСУ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕПНІСТЬ ВИКЛАДАЧА»
Педагогіка вищої школи як наука і навчальна дисципліна.
Заснування перших університетів у Європі (ХІІ – ХІХ ст.), їх права, свободи, зміст і форми навчально-виховної діяльності.
Українці в університетах Європи ХІV – XVІІІ ст.
Я.А.Коменський і його "Велика дидактика" про вищу школу.
Визначні вітчизняні педагоги ХІХ – поч. ХХ ст. про проблеми вищої освіти.
Львівська братська школа: мета, завдання, зміст навчання і виховання.
Острозька академія: історія і сучасність.
Київська колегія як провісник української вищої школи європейського типу.
Києво-Могилянська академія як центр освіти, науки і культури слов’ян у ХVІІ – XVІІІ ст.
Видатні діячі і випускники Києво-Могилянської академії.
Києво-Могилянська академія сьогодні.
Видатні діячі Українського Вільного університету у Відні, Празі та Мюнхені: історія і сучасність.
Українські імена у світовій науці (освіті, музиці, мистецтві, архітектурі, літературі тощо).
Основні етапи створення та функціонування Львівського університету в межах Австрійської (Австро-Угорської) імперії.
Львівський університет у добу польського панування в Галичині.
Таємний Львівський університет.
Харківський університет: заснування, структура, особливості діяльності (1805 р., В.Н.Каразін).
Київський університет: заснування, структура, особливості діяльності (1834 р., М.О.Максимович).
Новоросійський університет: заснування, структура, особливості розвитку (1865р., М.І.Пирогов).
Чернівецький університет: заснування, структура, особливості функціонування в межах Австро-Угорської та румунської держав.
Заснування та діяльність Наукового Товариства імені Т.Шевченка (Льві-Київ).
Заснування і початок діяльності Української Академії Наук (1918-1933).
Розвиток вищої освіти в умовах Української Народної Республіки.
Виникнення і розвиток вищої педагогічної освіти на Івано-Франківщині (1940-і –поч. 1990-х рр.).
Становлення і розвиток Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Високі школи українського зарубіжжя: історія виникнення і сучасний стан (США).
---//--- (Канада).
---//--- (Німеччина).
Український Католицький університет у Римі.
Розвиток українського високого шкільництва у Чехо-Словаччині у міжвоєнний період.
Розвиток ступеневої вищої школи й освіти в умовах незалежної України.
Рівні акредитації сучасних вищих навчальних закладів України.
Концептуальні засади демократизації та реформування вищої освіти в сучасній Україні.
Сутність і мета національного виховання.
Концепція підготовки педагога в умовах університету та її методичне забезпечення.
Світогляд як основа формування особистості.
Шляхи і засоби національно-громадянського виховання майбутнього фахівця.
Концепція, програма і зміст національно-громадянського виховання студентства в сучасних умовах (з власними пропозиціями щодо вдосконалення технологій).
Формування правової культури студентів вищих навчальних закладів.
Теорія і методика підготовки студентів до виховної діяльності.
Формування морально-правової відповідальності педагога: історія і сучасність.
Дидактика вищої школи як наука, її завдання і основні категорії.
Державний стандарт сучасної української освіти: необхідність і дійсність.
Зміст вищої освіти і його визначальні компоненти.
Сутність і зміст ступеневої освіти України.
Загальні методи і засоби навчання у вищій школі.
Педагогічна майстерність викладача вищої школи.
Моральна культура педагога-викладача вищої школи.
Лекція як основна форма навчального процесу у вищій школі.
Семінарські та практичні заняття у сучасній вищій школі (з власними зауваженнями та пропозиціями).
Самостійна робота студента як основний засіб оволодіння навчальним матеріалом.
Діагностування, контроль і самоконтроль діяльності студента.
Основи управління сучасною вищою школою в Україні.
Культура мови викладача вищої школи.
Проблема творчості у діяльності педагога вищої школи.
Методологія науково-педагогічного дослідження.
Педагогічна майстерність викладача
Сутність педагогічної діяльності викладача
Педагогічна майстерність викладача та її елементи
Педагогічна майстерність як мистецька дія
Майстерність педагогічного спілкування
Зміст педагогічного спілкування
Структура та стиль педагогічного спілкування
Комунікативна, перцептивна та інтерактивна сторони педагогічного спілкування.
Розробити методику вивчення рівня педагогічного спілкування викладача і студента (викладача з колегами, викладача з керівництвом структурного підрозділу навчального закладу, тощо….).
10. Взаємодія викладача та аудиторії. Проблеми взаємодії викладача та аудиторії.
Розробити методику вивчення взаємодії викладача та аудиторії.
Культура мови педагога.
Техніка мовлення викладача.
14. Складання програми самовиховання майбутнього викладача.
Вища освіта як важлива складова структури освіти.
Структура освіти в Україні.
Сутність поняття «вища освіти», «вищий навчальний заклад». Законодавчо – правова база функціонування вищої освіти в Україні.
Принципи вищої освіти в Україні.
Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти.
Види вищих навчальних закладів в Україні, їх основні завдання.
Провідні тенденції розвитку вищої освіти у світі.
Болонський процес як важлива умова створення європейської зони вищої освіти.
Історія Болонського процесу, його основні цілі.
Що треба зробити Україні для входження до Болонського процесу.
Огляд статейних матеріалів з проблем діяльності у ВНЗ.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ МАГІСТРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» З ДИСЦИПІНИ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА» У КОНТЕКСТІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Система індивідуальних творчих завдань для студентів з ПВШ
1. Написати есе «Яким я хочу бачити викладача ВНЗ».
2. Розробити конспект теми занять (з любої дисципліни, що читається у вищій школі) у вигляді переліку питань, відповіді на які висвітлюють її зміст.
3. Підготуйте рецензію на статтю з проблем вищої школи України, або у контексті інших країн.
4. Проаналізуйте відповідно до нормативних вимог підручник (навчальний посібник) з фахової дисципліни (Для спеціальночті ПВШ на вибір: педагогіка, історія педагогіки, основи педагогічної майстерності, Дидактика, Методика виховної роботи, методика соціально – виховної роботи, Школознавство, ін.).
5. Розробити детальний план-конспект лекційного заняття з фахової дисципліни вашої спеціалізації (за вибором).
5. Розробити модель виховного заходу з академгрупою.
6.Розробити методику вивчення риси (за власним вибором) студента, викладача (риси не мають права повторюватись).
7.Розробити методику вивчення рівня педагогічного спілкування викладача і студента (викладача з колегами, викладача з керівництвом структурного підрозділу навчального закладу, тощо….)
8.Розробити методику взаємодії викладача та аудиторії.
9.Скласти програму самовиховання майбутнього викладача.
10. Розробити методику визначення рівня сформованості іміджу майбутнього викладача.
11. Враховуючи результати визначення рівня сформованості іміджу, скласти програму самоіміджу себе як майбутнього викладача ВНЗ.
Підготувати виступ і виконати завдання з дисципліни
«ПВШ та ПМВ»
Студентське самоврядування (форми, функції, досвід, проблеми).
Зміст методичної роботи у ВНЗ.
Керівництво методичною роботою у ВНЗ.
Форми методичної роботи у ВНЗ.
Скласти хронологічну таблицю основних законодавчих документів щодо розвитку вищої освіти в Україні, зазначаючи в окремій графі новаторські положення кожного.
Підготувати виступ і виконати завдання з дисципліни
«ПВШ та методологія педагогічних досліджень»
Методика досліджень особистості викладача
Методика вивчення інтересу студентів до навчання.
Методика вивчення творчості студентів.
Методика вивчення взаємостосунків викладача і студента.
Методика вивчення клімату в академгрупі8. Методи навчання
Лекції; укладання таблиць, графічних схем; робота у мережі Інтернет; анотування, рецензування, конспектування, укладання поширених планів базової та допоміжної літератури.
9. Методи контролю
Усний контроль знань; поточне тестування; домашня контрольна робота; оцінка підготовленого студентом портфоліо (відповідно до завдань для самостійної роботи).

ПИТАННЯ З КУРСУ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕПНІСТЬ ВИКЛАДАЧА», які виносяться на екзамен
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.)- конспект основних положень, Ваші роздуми.
Педагогіка вищої школи як наука, її об'єкт і предмет, зв'язок з іншими ! науками (і з наукою за фахом аспіранта).
Основні поняття і категорії.
Принципи, закони, закономірності та правила в педагогіці як дефініції і (розгляд їх сутності на конкретних прикладах).
Методологія та етапи наукових досліджень з педагогіки вищої школи.
Загальна характеристика методів науково-педагогічних досліджень.
Методи педагогічного експерименту і математичної статистики у дослідженнях з педагогіки вищої школи.
Перші європейські університети, їх права, структура, типи, навчально-виховні системи.
Острозька і Київська колегії - провісники української вищої школи європейського типу.
Львівський університет (заснування, структура, мова викладання): історія і сучасність.
Києво-Могилянська академія (структура та навчально-виховна система); освітня, наукова і культурна діяльність.
Заснування, діяльність і видатні діячі Харківського, Київського та Одеського університетів.
Структура сучасної системи освіти України, характеристика її складових елементів.
. Головна мета і напрями сучасного національного виховання молоді.
. Сутність поняття "метод навчання" і проблеми класифікації методів навчання у педагогіці вищої школи.
Процес навчання у вищій школі, його цілі, функції, структура.
Заснування і видатні діячі Харківського, Львівського університетів і Острозької академії.
Розділ II. ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Сучасні гуманістичні теорії, концепції і підходи до виховання, освіти, навчання і розвитку особистості.
Особа, група, колектив і суспільство, їх взаємини у процесі діяльності та спілкування.
Національні і загальнолюдські духовні вартості як основні компоненти духовного світу особистості.
Головна мета, сутність і напрями сучасного національного виховання молоді.
Принципи національного виховання молоді.
Основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу.
Психологічна структура педагогічної діяльності.
Студентство як соціальна група.
Виховна робота в академічній групі.
Роль та функції куратора академічної студентської групи.
Розділ III. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Основні завдання, категорії та поняття дидактики вищої школи.
Процес навчання у вищій школі, його цілі і функції.
Класифікації процесу навчання на за різними його ознаками та характеристиками історичних типів навчання.
Пояснювально-ілюстративне, репродуктивне і програмоване навчання, їх ефективність.
Сутність проблемного, ігрового і модульного навчання.
Сутність дистанційного навчання.
Комп’ютерні та мультимедійні технології навчання у вищій школі
Поняття про дидактичні принципи (принципи навчання) у вищій школі, їх загальна характеристика і функції.
Наукові принципи і методи дослідження.
Зміст і державний стандарт вищої освіти, їх складники і навчальний план (за фахом).
Науково-методичне забезпечення навчального процесу з дисципліни (за фахом), робочий час викладача і навчальний час студента.
Сутність поняття "метод навчання" і проблеми класифікації загальних методів навчання.
Технічні засоби навчання (ТЗН), їх класифікація і вимоги до застосування в навчальному процесі вищої школи (за фахом).
Загальна характеристика форм організації навчання (ФОН) і видів занять у вищій школі.
Лекція у вищій школі як провідна форма організації навчання. Типи, види і різновидності навчальних лекцій, їх характеристика.
Функції і структура навчальної лекції, вимога до її підготовки і проведення.
Лабораторні та індивідуальні заняття і консультації у вищій школі.
Семінарські заняття, індивідуальні завдання і самостійна робота студентів (за фахом).
Сутність педагогічного діагностування, контролю, самоконтролю, корекції, оцінювання та обліку успішності навчання студентів.
Етапи, об'єкти, принципи і функції контролю успішності навчання студентів. Рівні засвоєння навчального матеріалу програми.
Види, типи, методи і форми контролю та самоконтролю успішності навчання студентів.
Критерії, норми, способи і системи (шкали) оцінювання та обліку успішності навчання студентів. Поняття про рейтинг і перевідні шкали.
Тести успішності, їх види, типи і стандартизація. Визначення рівня складності тесту або його окремого завдання. Критерії якості вимірювання за допомогою тестів успішності (за фахом).
Розділ IV. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
Сутність педагогічної діяльності викладача
Педагогічна майстерність викладача та її елементи
Педагогічна майстерність як мистецька дія
Майстерність педагогічного спілкування
Зміст педагогічного спілкування
Структура та стиль педагогічного спілкування
Комунікативна, перцептивна та інтерактивна сторони педагогічного спілкування.
Розробити методику вивчення рівня педагогічного спілкування викладача і студента (викладача з колегами, викладача з керівництвом структурного підрозділу навчального закладу, тощо….).
Взаємодія викладача та аудиторії. Проблеми взаємодії викладача та аудиторії.
Розробити методику вивчення взаємодії викладача та аудиторії.
Культура мови педагога.
Техніка мовлення викладача.
Складання програми самовиховання майбутнього викладача.
Вища освіта як важлива складова структури освіти.
Структура освіти в Україні.
Сутність поняття «вища освіти», «вищий навчальний заклад».
Законодавчо – правова база функціонування вищої освіти в Україні.
Принципи вищої освіти в Україні.
Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти.
Види вищих навчальних закладів в Україні, ї основні завдання.
Провідні тенденції розвитку вищої освіти у світі.
Болонський процес як важлива умова створення європейської зони вищої освіти.
Історія Болонського процесу, його основні цілі.
Що треба зробити Україні для входження до Болонського процесу.
Огляд статейних матеріалів з проблем діяльності у ВНЗ.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для екзамену
Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума
Змістовий модуль №1-2 Змістовий модуль № 3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т.10 100
50 50 Змістовий модуль №1-2
Т 1 – 5, Т 2 – 15, Т.3 – 10, Т 4 – 10, Т 5 – 10, Т 6 – 10
Змістовий модуль № 3
Т.7 - 5, Т.8 – 5, Т 9 – 5, Т 10 – 5, домашня контрольна робота – 20
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно Зараховано
80 – 89 В добре 70 – 79 С 60 – 69 D задовільно 50 – 59 Е 26 – 49 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-25 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
11. Методичне забезпечення
Тексти лекцій; плани-конспекти семінарських занять, зразки варіантів домашньої контрольної роботи і завдань для поточного тестування; список базової і допоміжної літератури, перелік тем і видів самостійних завдань і методичні рекомендації до їх виконання.12. Рекомендована література
Базова
Конституція України. – К., 1996.
Закон України «Про вищу освіту» від 2014 р. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р .[електронний ресурс]: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Закон України «Про освіту» від 25.03.1996 р. // Голос України, 1996. – 25 квітня
Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти / Інформаційний збірник наказів МОН України. – 1996. – № 13.
Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 6. – С. 3-10.
Концепція громадянського виховання // Освіта України. – 2000, 9 серпня.
Національна доктрина розвитку освіти (затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002) // Освіта України. – 2002, 23 квітня.
Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник / А.М.Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 557 с.
Артемова. Л. В. Педагогіка і методика вищої школи [Текст]: навчально-методичний посібник для викладачів, аспірантів, студентів магістратури. / Любов Вікторівна. Артемова. – К. : Кондор, 2008. – 272 с.
Бєлова Л.О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики: Навч. посіб. / Л.О.Бєлова. – Х.: Вид-во НУА, 2004. –264 с.
Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача: Навч. посіб. / Н.Ю.Бутенко. – К.: КНЕУ, 2005. – 336 с.
Виховна робота зі студентською молоддю: Навч. посіб. / За заг. ред. Т.Ю.Осипової. – Одеса: Фенікс, 2006. – 288 с.
Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / За ред.. В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с.
Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи [Текст] : метод. посібник / С. С. Вітвицька. – К. : ЦНЛ, 2003. – 316 с.Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Підручник // С.С.Вітвицька. – К.: ЦНЛ, 2006. – 384 с.
Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посіб. // С.С.Вітвицька. – К.: ЦНЛ, 2005. – 396 с.
Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посібн. за модульно-рейтинговою системою навчання. / Світлана Сергіївна Вітвицька. – К. : ЦНЛ, 2005. – 396 с. 
Гончаренко С. Український педагогічний словник / С.Гончаренко. —К., 997. —С. 257.
Гура, О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності [Текст] : навч. посібник / О. І. Гура. – К. : ЦУЛ, 2005. – 22
Декларація принципів толерантності //Педагогіка толерантності. —1999. —No 3—4. —С. 175.
Дичківський І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. / І.М.Дичківський. – К.: Академвидав, 2004. – 334 с.
Довга Тетяна. Імідж сучасного вчителя: Навчально – методичний посібник/ Т.Я.Довга. – 2-ге вид.,перероб. І доп. – Кіровоград: ПП «Екслюзив –Систем», 2015. – 146 с.
Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України [головний ред. В.Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
Золотухина С.Т. и др. Контроль учебно – познавательной деятельности студентов (историко – педагогически аспект): Монография / С.Т. Золотухина, В.И. Лозовая., О.Д. Пташный.- Х.:Изд-во Вировець А.П. Издательская группа «Апостроф», 2012.- 288 с..
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. —К., 2003. —No 20. —С. 3.
Кнодель Л.В Педагогіка вищої школи [Текст]:посібник для магістрів. / Людмила Володимирівна. Кнодель. – К. : Вид. Паливода А.В., 2008. – 136 с. 
Коротяєв Б.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / Б.І.Коротяєв. – К.: НМК ВО, 1990. – 176 с.
Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посібник / Анатолій Іванович Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с. Макаренко А. С. Методика виховної роботи / А.С.Макаренко. —К., 1990. —С. 120.
Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса // Пед. cочинения: В 8-ми т. –Т1. -М., 1983. -С.323.
Макаренко А. С. Педагогічна поема // Твори: В 7 т. —К., 1953. —Т. 1.
Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. / За ред.. С.У.Гончаренка, П.М.Олійника. – К.: Вища школа. – 323 с.
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, затвердджена Указом Президента України. .[електронний ресурс]: http://tempus.org.ua/uk/news/823-nacionalna-strategija-rozvitku-osviti-v-ukrajini-na-2012-2021-r-.html
Ораторське мистецтво : Навчальний посібник для студентів вищ.навч.закл.юрид.спец. Видання третє, стереотипне / Н.П.Осипова, Д.Воднік, Г.П.Клімова [та ін.] ; за ред. Н.П.Осипової. –Х. : Одіссей, 2007. –144с.
Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / В.Л.Ортинський. – К.: ЦУЛ, 2009. – 427 с.
Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / За ред. З.Н.Курлянд. – К.: Знання, 2005. – 399 с.
Педагогічна майстерність /за ред. І.А.Зязюна. —К., Вища школа, І997. —349с.
Педагогічна майстерність: Підручник/ І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос [та ін.] ; за ред. І.А.Зязюна. –3-тє вид., допов. і переробл. –К.: СПД Богданова А.М., 2008. –376 с.
П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. / І.С. П'ятницька-Позднякова. – К.: 2003. – 116 с.
Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: Навч. посіб. / П.І.Сікорський. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 127 с.
Січкарук О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі: Навч. посіб. / О.Січкарук. – К.: Тансоа, 2006. – 88 с.
Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посіб. / З.І.Слєпкань. – К.: Вища школа, 2005. – 239 с.
Соловей М.І. Виховна система у вищому навчальному закладі: Навч. посіб. / М.І.Соловей. – К.: Ленвіт, 2003. – 257 с.
Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / Т.І. Туркот. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.
Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с.
Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи[Текст]: навч. посібник / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с.
Фіцула, М. М.Педагогіка вищої школи [Текст]: навч. посібник / Михайло Миколайович Фіцула. – Рек. МОН; 2-ге вид.,доп. – К. : Академвидав, 2014. – 456 с. – (Серія "Альма-матер"). 
Фоменко Н. А. Педагогіка вищої школи: методологія, стандартизація туристської освіти [Текст]: навч.посібник / Надія Андріївна. Фоменко. – К. : Слово, 2005. – 216 с. 
Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу [Текст]: монографія / Рябова З. В.,Драч І. І.,Приходькіна Н. О. [та ін.]. – К. : ТОВ "Альфа-Реклама", 2014. – 338 с.
Питання педагогіки вищої школи / Відп. ред. Савинець В. К. – Львів : Вища школа, 1976. – 60 с.
13. Допоміжна
Аграшенков А. Психология на каждый день. оветы, рекомендации,тесты / А.Аграшенков. -М., Вече, 1997. —480с.
Артемчук Г.І. Вища школа України: реальність і тенденції розвитку: Монографія / Г.І.Артемчук. – К.: Ленвіт, 2004. – 176 с.
Вища освіта в Україні: Нормативно-правове регулювання: у 3 томах / За ред. Степка М.Ф., Горбунової Л.М. – К.: Форум, 2007. – 1798 с
Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді: Монографія / Авт. кол, за ред. М.Михальченка. – К.: Пед. думка, 2010. – 312 с.
Волков Г.И. Лекция и лекторское мастерство. Методическая разработка для реподавателей/ Г.ИВолков. –К. : Из-во УСХА, 1984. –60 с.
Всемирная декларация о высшем образовании для ХХІ века: подходы и практические меры // Вестник высшей школы. Alma mater, 1999. – № 3. – С. 29-35.
Гавакова Т.И. Внушение в педагогическом процессе //Основы едагогического мастерства: Учеб. пособие/ Под ред. И.А. Зязюна. —К., 1987. —С. 78.
Гавакова Т.И. Воображение учителя // Основы пед. мастерства: Метод, екомендации к практическим занятиям для студентов IIкурса. —Полтава, 1982. -С. 23-27.
Горальский Анджей. Правила тренінгу творчості/ Анджей Горальский. —Львів, ВНТЛ, 1998. —52с. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: нига ля учителя и родителей /А.Б. Добрович. —М., 1987. —С. 69.
Зимняя И. А. Психологические вопросы лекционной пропаганды. Основы екторского мастерства / Зимняя И.А. —М., 1978. —С. 74.
Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар; за ред. В.Г.Кременя. – К.: Знання, 2003. – С. 615-759.
Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: Книга для учителя / А. Кан-Калик. -М.: Просвещение, 1987. —С. 97—100.
Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогическое творчество / В.А.Кан-Калик, Н.Д.Никандров. —М., 1990. —С. 16.
Карнегі Д. Як завоювати друзів та впливати на людей:пер. з англ./заг.ред. Зінченко В.П., Жукова Ю.М. —М., Прогресс, 1994. —704с.
Корнелиус X., Фейр Ш. Выиграть может каждый / Х.Корнелиус, Ш.Фейр. —М., 1992. —С. 18—32.
Корсак К.В. Світова вища освіта: Порівняння і визначення закордонних кваліфікацій і дипломів: Монографія / К.В. Корсак. – К.: МАУП-МКА, 1997. – 208 с.
Леви В. Л. Охота за мыслью / В.Л.Леви. —М.: Знание, 1977. —С. 296.
Леви В.Л. Искусство быть другим. —М., 1981. —С. 88—92.
Лозанов Г.К. Проблемы суггестологии / Г.К.Лозанов. —София, 1973. —С. 55—70, 92—95.
Маркова А. К. Психология труда учителя / А.К.Маркова. —М., 1993. —191 с.
Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / За ред. О.І.Сидоренка. – К.: НМЦ «Консорціум», 2003. – 144 с.
Моделирование педагогических ситуаций /Под ред. Ю.Н.Кулюткина, Г. С.Сухобской. —М., 1981.-С. 16.- 32.
Модестова Т. Самостійна робота як складова педагогічної підготовки студентів магістратури / Т.Модестова // Вища школа. – 2012. – № 2. – С. 80-86.
Мороз І.В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: Довідник для студентів / І.В.Мороз. – К.: Освіта України, 2005. – 80 с.
Мышление учителя / Под ред. Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Сухобской. —М., 1990. —С.11.Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть / В.Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. –ь № 1. – С. 11-17.
Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие / И.А.Зязюн, И.Ф.Кривонос, Н.Н.,Тарасевич и др.; Под ред. И.А. Зязюна. —М.: Просвещение, 1989. –302 с.
Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах: Колект. моногр. / За заг. ред. В.Андрущенка, В.Лугового. – К.: Пед. думка, 2008. –256 с.
Педагогічний словник/ За ред.. Ярмаченка М.Д. – К.: Педагогічна думка, 2001, - С. 300.
Пиз Аллан. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам / Аллан Пиз. —Санкт-Петербург, Издательский дом Гутенберг, 1997. —248с.
Психология личности: Тесты, опросники, методики. —М., 1995. —С. 187—202.
Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. —К., 1982. —С. 125.
Синиця І. О. Педагогічний такт і майстерність учителя. —К., 1981. Скотт Д. Г. Конфликты, пути их преодоления. —К., 1991. —С. 115—130.
Станиславский К. С. Работа актера над собой //Собр. соч.: В 8 т. —Т. 2. —С. 57—60,С. 122, С. 108—113.
Сухомлинський В. О. Лист про педагогічну етику / В.О.Сухомлинський // Вибр. твори: В 5 т. —Т. 5. —С.591 —600.
Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В.О.Сухомлинський // Вибр. Твори: В 5т. —Т. 2. —С. 421.
Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект: Монографія / За ред.. Н.Г.Ничкало. – К., 1999. – 296 с.
Таранов П.С. Приемы влияния на людей / П.С. Таранов. —М., Агенство "ФАИР", 1997. —608с.
Таранов П.С. Секреты поведения людей / П.С.Таранов. —Симферополь, Таврия, 1997. —544с.
Уайтсайд Роберт О чем говорят лица / Роберт Уайтсайд. —Санкт-Петербург, Питер, 1997. —152с.
Хараш А. У. Межличностный контакт как исходное понятие психологии устной пропаганды // Вопр. психологии. —1977. —No 4. —С. 58.- 60.
Шварц И.Е. Внушение в педагогическом процессе / И.В.Шварц. —Пермь, 971. —С. 153.
14. Інформаційні ресурси
Примітки:
Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.
Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри, у методичній комісії факультету, інституту, підписується завідувачем кафедри, головою методичної комісії і затверджується проректором з науково-педагогічної роботи.

ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА 20__-20__ Н.Р.
У робочу програму вносяться такі зміни:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Зміни і доповнення до робочої програми розглянуті і схвалені на засіданні кафедри (протокол № __ від «__» ____________ 200__ р.).
Завідувач кафедрою ___________________ __________________
"____” __________________ 200___ р.
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА 1-2: Цілі Болонського процесу, визначальні властивості європейської вищої школи. Формування європейської та світової співдружності університетів
1. Питання для обговорення
1.1 Складові Болонського процесу та його основні завдання.
1.2 Формування системи вищої освіти Європейських країн. Сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у розвинених країнах.
1.3 Система вищої освіти в Україні
Питання для обговорення:
Структура вищої освіти в Україні.
1.4.1. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. Документи про вищу освіту.
1.4.2 Типи вищих навчальних закладів.
Принципи побудови системи вищої освіти в Україні.
2. Наукові повідомлення
Тенденції стандартизації змісту освіти та якості знань у освітніх системах розвинених країн і в Україні.
Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу.
Технологізація освіти як шлях підвищення її ефективності.
Культурний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти.
Гуманізація навчального процесу як шлях підвищення його ефективності.
3. Практичне завдання.
3.1. Опрацювати основні положення Закону України „Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.
4. Питання для самоконтролю
4.1. Продовжити речення: “До передумов входження вищої освіти України до Болонського процесу слід віднести…..”.
4.2. Назвіть основні вимоги Болонської декларації до європейських країн в системі вищої освіти.
4.3. Якими документами забезпечується прозорість і відкритість систем вищої освіти у країнах-учасницях Болонського процесу?
4.4. Сформулюйте цілі Болонського процесу.
4.5. Назвіть визначальні властивості європейської вищої освіти.
4.6. Окресліть принципи формування змісту кваліфікацій і структур ступенів.
4.7. Назвіть основні складові системи управління якістю підготовки кадрів.
4.8. Назвіть освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти.
4.9.Які Ви знаєте типи вищих навчальних закладів?
5.0.Охарактеризуйте основні принципи побудови системи вищої освіти України.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
Андрущенко В. Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу // Освіта. – 2004. – 12 – 19 травня. – С.4 – 5.
Болонський процес у фактах і документах / Упоряд. Степко М., Болюбаш Я. та ін. – Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003. – 52 с.
Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В. Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – С. 129 – 182.
Вища освіта України і Болонський процес. Навчальна програма / Уклад. Т.К.Завгородня, В.В.Стинська. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 32 с.
Гулинник В. Формування системи цільового управління вищим закладом освіти в умовах приєднання України до Болонського процесу // Вища школа. – 2004. – №4. – С.45 – 55.
Дем’яненко Н. Класичний університет України і Болонський процес: реалізація принципу автономії в управлінні // Рідна школа. – 2004. – №5. – С.53 – 56.
Журавський В., Згуравський М. Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти. – К.: ІВУ “Політехніка”, 2003. – 200 с.
Корсак К. Європейський простір вищої освіти і Україна // Вища школа. – 2005. – №1. – С.47 – 56.
Ніколаєнко С. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. – К.: Знання, 2005. – 319 с.
Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 2005. – С. 228 – 236.
Стинська В. Основні проблеми реформування вищої освіти України у контексті Болонського процесу // Збірник наукових праць. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. –Донецьк, 2008. – Вип. 2. – С. 62 – 64.
Стинська В. Окремі проблеми становлення вищої освіти України у контексті Болонського процесу // Вісник Прикарпат. ун-ту. – Івано-Франківськ. – Горлівка, 2007. – Ч. 2. – Вип. ХV – ХVІ: Педагогіка. – С. 261 – 265.
Табачник Д. Стан та перспективи розвитку освіти в Україні у контексті євроінтеграції // Вища школа. – 2004. – №4. – С. 3 – 22.
Яблонський В. Вища освіта України на рубежі тисячоліть. Проблеми глобалізації та інтернаціоналізації. – К.,1998. – 227 с.
Додаткова:
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
Закон України „Про вищу освіту" // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – №20. – Р. II, V, VIII.
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / Уклад. М.Ф.Степко та ін. – К., 2004. – 44 с.
Савченко О.Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів // Початкова школа. – 2001. – №7. – С.1-4.
Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. – К.: Знання, 2005. – 319 с.
Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 141 с.
Хомич Л.О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів. – К.: „Магістр – S", 1998. – 2000 с.
Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та їїінтеграції в європейський освітній простір. – К., 2004. – 9 с.
Савченко О. Новий етап розвитку шкільної освіти і підготовка майбутнього вчителя // Шлях освіти. – 2003. – № 3. – С. 2-6.
ТЕМА 3. CТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК НАУКИ
1. Питання для обговорення
Педагогіка вищої школи як наука. Система педагогічних наук
1.1.Предмет педагогіки вищої школи. Основні функції і завдання педагогіки вищої школи
1.2. Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи
1.3. Система педагогічних наук
2. Методи психолого – педагогічних досліджень
2. Практичне завдання.
Законспектувати:
Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.)
Національна стратегія розвитку освіти в Україні 2012-2021 роки
Рекомендована література:
Основна:
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
Закон України „Про вищу освіту" // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014.
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / Уклад. М.Ф.Степко та ін. – К., 2004. – 44 с.
Чепіль М. Порівняльна педагогіка: навчальний посібник /М. Чепіль. -К..: Академія, 2014. – 227 с.
Савченко О.Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів // Початкова школа. – 2001. – №7. – С.1-4.
Додаткова:
Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. – К.: Знання, 2005. – 319 с.
Хижняк 3.. Києво-Могилянська академія. - К., 2002.
Форма проведення заняття:
Ділова гра (прес-конференція)
ТЕМА 4. КМСОНП у вищій школі України: методика, особливості
1. Питання для обговорення
1.1. Європейська кредитно-трансферна система накопичення і перезарахування кредитів ECTS.
1.2. Поняття про кредитно-модульну систему організації навчального процесу. Принципи кредитно-модульного навчання.
1.3. Структура і вимоги до складання основних компонентів КМСОНП. Формування та реалізація індивідуального навчального плану студента. Контроль за індивідуальним навчальним планом студента.
1.4. Форми організації навчання в умовах КМСОНП. Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП. Контроль успішності студента та шкала оцінювання навчальних досягнень студента. Державна атестація студентів. Нормування навчального навантаження студента і викладача.
1.5. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання. Стипендіальне забезпечення студентів.
2. Наукові повідомлення
2.1. Стандарти вищої освіти у контексті Болонського процесу: історія, сучасний стан, перспективи.
2.2. Філософсько-методологічні аспекти стандартизації змісту освітньої діяльності.
3. Практичні завдання:
3.1.Ознайомитися із вимогами Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS).
3.2. Вивчити нормативні та інструктивні матеріали Міністерства освіти і науки України щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ України.
3.3.Розробити модуль з конкретної дисципліни за фахом (один кредит)
4. Контрольні питання
4.1. Дайте визначення поняттям “кредитно-модульна система організації навчального процесу”, “заліковий кредит”, “модуль”, “змістовий модуль”, “нормативний змістовий модуль”, “вибірковий змістовий модуль”.
4.2. Окресліть мету впровадження та основні завдання КМСОНП.
4.3. Які основні елементи ECTS повинен мати вищий навчальний заклад для впровадження КМСОНП?
4.4. Яких принципів слід дотримуватися для впровадження КМСОНП?
4.5. На яких засадах формується індивідуальний навчальний план студента, як здійснюється контроль за його виконанням?
4.6. Назвіть форми організації навчання в умовах КМСОНП.
4.7. Як здійснюється контроль успішності студентів в умовах КМСОНП?
4.8. Назвіть особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання. Як здійснюється стипендіальне забезпечення студентів?
4.9 Розкрити суть Європейської системи перезарахування кредитів ECTS.
4.10. Назвіть загальні умови користуванням ECTS.
4.11. Продовжити речення: “За програмою бакалаврського/ магістерського рівнів передбачено…. кредитів”.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – С. 265 – 334; 186 – 230.
Вища освіта України і Болонський процес. Навчальна програма / Уклад. Т.К.Завгородня, В.В.Стинська. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 32 с.
Гамзюк М. Болонський процес в дії. Навчання за кредитно-модульною системою // Освіта. – 2004. – № 48. – С. 2.
Журавський В., Згуравський М. Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти. – К.: ІВУ “Політехніка”, 2003. – 200 с.
Матеріали науково-практичного семінару “Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації”. – Львів: Львівська політехніка, 2003 – 111с.
Петренко В. Державний стандарт вищої освіти у контексті Болонського процесу (переліки кваліфікацій, напрямів і спеціальностей вищої освіти) // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб./ ТМЦ ВО МОН України. – К., 2005. – Вип. 46: Болонський процес в Україні. – Ч. 2. – С. 80 – 117.
Петренко В. Стандарти вищої освіти у контексті Болонського процесу: історія, сучасний стан, перспективи Проблеми освіти: Наук.-метод. зб./ ТМЦ ВО МОН України. – К., 2005. – Вип. 45: Болонський процес в Україні. – Ч. 1. – С. 66 – 106.
Сікорський П. Дидактичні поняття кредиту і модуля в контексті Болонського процесу // Шлях освіти. – 2004. – №2. – С. 15 – 19.
Солдатенко М. Самостійна пізнавальна діяльність у контексті Болонського процесу // Рідна школа. – 2005. – №1. – С. 3 – 6.
Товажнянський Л., Сокол Є, Клименко Б. Болонський процес: цикли, ступені, кредити. – Харків, 2004. – 144 с.
ТЕМА 5. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
1. Питання для обговорення
1.Суть процесу навчання у вищій школі.
Основні ланки процесу навчання та їх характеристика.
Функції навчання.
2.Принципи дидактики вищої школи.
Закономірності дидактики вищої школи.
Особливості застосування класичних принципів навчання у вищій школі.
Характеристика принципів дидактики вищої школи.
Наукова робота студентів як один із видів самостійної діяльності.
Питання для самоконтролю:
Охарактеризуйте функції навчання у вищій школі.
Назвіть основні ланки процесу навчання.
Яка специфіка загальних закономірностей навчання у дидактиці вищої школи?
Назвіть специфічні для дидактики вищої школи принципи навчання.
Розкрийте специфіку реалізації загальних принципів навчання в дидактиці вищої школи.
6. Особистісно-орієнтоване навчання у вищому навчальному закладі.
7.Проблемне навчання у вищому навчальному закладі.
8.Диференційоване навчання у вищій школі.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.
Болюбаш Я.Я. Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. – К., 1996.-223 с.
Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
Додаткова:
Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системевысшего педагогического образования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Просвещение, 1990. – 141 с.
Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.: ІНТЛ, 1995.
ТЕМА 6. ЗМІСТ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТА СПОСОБИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
1. Питання для обговорення
1. Основні компоненти змісту освіти (за фахом магістрів).
2. Характеристиа методів, прийомів і засобів навчання у ВНЗ.
3.Характеристика основних форм організації навчання у вищій школі.
3.1.Лекції, їх види, методика підготовки і проведення.
3.2.Семінарські заняття, їх види, методика підготовки і проведення.
3.3.Лабораторні та практичні заняття, методика їх підготовки і проведення.
3.4.Факультативи, спецкурси та спецсемінари, методика їх підготовки і проведення.
3.5.Організація самостійної роботи студентів.
3.6.Виробнича практика у фаховій підготовці спеціалістів.
4. Контроль і оцінювання знань, умінь та навичок студентів
4.1.Рейтингова система оцінювання знань, умінь і навичок студентів.
4.2.Тестування як форма контролю знань студентів
2. Питання для самоконтролю
Які фактори повинен враховувати викладач під час читання лекції?
Які Ви знаєте види семінарських занять?
У чому полягає підготовка студента до лабораторного заняття?
Розкрийте зміст роботи викладача і студентів на різних етапах практичного заняття.
Розкрийте методику підготовки і проведення спецсемінару.
Охарактеризуйте різні підходи вчених до класифікації самостійної роботи студентів.
У чому полягає керівництво з боку викладача підготовкою студентами рефератів, курсових та дипломних робіт?
3. Практичне завдання.
Під час заняття передбачено:
1.Обговорення питань; мікровикладання окремих фрагментів лекції.
2. Робота в групах. Аналіз педагогічних ситуацій, обговорення проблем, діалог.
3.Проведення мозкової атаки: “Які, на Вашу думку, доцільні стимули для залучення студентів до наукової, самостійної роботи?”
Домашнє завдання
Імітація педагогічної ситуації із застосуванням одного-двох методів, прийомів переконання;
Підготватися до виявлення та визначеннястосованих методів іншими студентами за, аналіз їхньої доцільності та рівня застосування.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
•Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К., 2001.
Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.
Болюбаш Я.Я. Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. – К., 1996.
Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.)[електронний ресурс]
Освітні технології / За ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.
Падалка та ін. Педагогічні технології. –К.: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 1995. – 253 с.
Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / За ред. З.Н.Курлянд. – К.: Знання, 2005.
Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований освітній процес: Принципи. Технології // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 37-43.
Савченко О.Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / О.Я. Савченко // Початкова школа. – 2001. – № 7. – С. 1-4.
Додаткова:
Педагогіка вищої школи. – Одеса: ПДПУ імені К.Д.Ушинського, 2002. – 344 с.
ТЕМА 7. ПРОЦЕС, ШЛЯХИ, ЗАСОБИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
1. Питання для обговорення
1.Розвиток, виховання і формування особистості: основні поняття, теорії та концепції.
2.Особистість і колектив, міжособистісні та суспільні взаємини, їх структура і характе р.
3.Концепція, програма і зміст національного виховання студентської молоді в сучасних умовах.
4.Шляхи і засоби національного виховання молоді у процесі навчальних занять і в позанавчальний час.
5.Пласт та інші молодіжні організації України: історія і сьогодення.
6. Функції академнаставніка.
2. Питання для самоконтролю
а) Питання на дискусію: “Чи доцільно виховувати студента у вищому навчальному закладі?”; “Чи здійснюється процес виховання студентів під час навчання?”
б) Аналіз педагогічних ситуацій стосовно застосування різноманітних методів, прийомів переконання студентів у навчальний і позанавчальний час.
в) Аналіз обговорення умов організації діяльності студентів з метою їхнього виховання.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.
Болюбаш Я.Я. Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. – К., 1996.
Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.) від 1.07. 2014 [електронний ресурс] // zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Освітні технології / За ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.
Падалка та ін. Педагогічні технології. –К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 1995. – 253 с.
Педагогіка вищої школи. – Одеса: ПДПУ імені К.Д.Ушинського, 2002. – 344 с.
Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / За ред. З.Н.Курлянд. – К.: Знання, 2005.
Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований освітній процес: Принципи. Технології // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 37-43.
Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К., 2001.
Додаткова:
.Луговий В.і. Управління освітою: Навчальний посібник / В.І. Луговий. - К., 1997.
.Погрібний А. Освіта в Україні: час демократизації, час реформ А. Погрібний // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. - К., 1997. - С.5-22.
.Савчин М.В. Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки особистості / М.В. Савчин. - К., 1997.
Васянович Г.П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект)/ Г.П. Васянович. - Київ - Львів, 1997. – 123 с.
Ващенко Г. Виховний ідеал. / Г. Ващенко - Полтава, 1995.
Гончаренко С.У. І все-таки гуманітаризація! // Педагогіка і психологія. - 1995. - № 1.
Грушевський М. Про українську мову і українську школу. - К., 1991.
Державна національна програми "Освіта" (Україна XXI ст.). - К., 1994.
Дубасенюк О.А. Теоретичні і методичні основи виховної діяльності педагога./ О.А. Дубасенюк - К., 1996.
Кононенко П. Концепція національної системи освіти / П. Кононенко/ Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. - К., 1997- -С.23-57.
Концепція науково-дослідної діяльності Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України на 1998-2010 рр. // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 1998. - № 5. - С.20-29.
Концепція підготовки педагога в умовах університету та її методичне забезпечення: Матеріали доповідей і повідомлень на науково-методичній конференції, 20-28 березня 1991 р. / За ред. В.В.Сагарди. - Ужгород, 1991. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості. - К., 1989.
Майборода В. Концепція ш9ляхів демократизації управління освітою в Україні / В. Майборода // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. - К., 1997. - С.42-57.
Огієнко І. Українська культура: коротка історія культурного життя українського народу / І. Огієнко. - К., 1918.
Сметанський М.І. Формування соціальної відповідальності вчителя. - Вінниця, 1993.

ТЕМА 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА .
1. Питання для обговорення
1. Реалізація на практиці принципу єдності державного управління та органів самоврядування у вищій школі.
2.Увага та спостережливість як основа інноваційної діяльності викладача.
3.Уява - джерело педагогічної діяльності.
4. Техніка розв’язування педагогічних задач.
5. Техніка переконання.
2. Практичні завдання:
1. Діалог на тему: «Який Ваш ідеал викладача вищої школи?»
2. Аналіз педагогічних ситуацій стосовно спілкуваня викладача зі студентами. Програвання в групах різних стилей і рівней педагогічного спілкування, обговорення в загальному колі.
3.Аналіз недоліків у мовленні викладача вищої школи та їхній вплив на особистість студента (на основі власного досвіду навчання).
4. Демонстрація кожною групою невербальної поведінки викладача у конкретній ситуації. Визначення іншими студентами сутності ситуації та змісту міміки, жестикуляції викладача.
5. Формування студентської спільноти, шляхи розв’язання педагогічних конфліктів.
6.Особливості міжособистісних стосунків у студентській групі, моделі групи, розподіл ролей, умови формування студентської групи як команди.
7.Особливості, причини, види педагогічних конфліктів, аналіз конфлікту.
8.Шляхи, способи розв’язання конфлікту (стилі поведінки у конфлікті, переговори, медіація, арбітрація).
9. Аналіз конкретних педагогічних конфліктів.
10. Робота в групах: аналіз конкретної ситуації, вибір способу розв’язання конфлікту, рольова гра – вирішення конфлікту.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
Васянович Г.П., Черніков П. Етнопедагогіка і морально-етичне виховання учнів / Г.П. Васянович, П.Черніков. - Прилуки, 1995.
Ващенко Г. Виховний ідеал. / Г. Ващенко - Полтава, 1995.
Вишневський О. Концепція демократизації українського виховання О. Вишневський // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. - К., 1997. - С.78-112.
Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси / О. Вишневський . - Львів, 1996.
Дубасенюк О.А. Теоретичні і методичні основи виховної діяльності педагога / О. Дубасенюк. - К., 1996.
Кононенко П., Усатенко Т. Концепція української національної школи-родини / П. ККононенко, Т. Усатенко // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. - К., 1997. - С.122-132.
Концепція національного виховання // Рідна школа. - 1995. -№ 6.- С. 18-25.
Сметанський М.І., Галузяк В.М. Професійна відповідальність як риса особистості / М.І. СМетанський, В.М. Галузяк // Рідна школа. - 1994. - № 1 -2. - С.68-70.
Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К., 1985.
Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. -К., 1974.
Додаткова:
Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи /С. Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / За ред. З.Н.Курлянд. – К.: Знання, 2005.
Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти/ М. Фіцула. – К., 2001.
ТЕМА 9. ПРОЯВ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА
1. Питання для обговорення
1.1. Техніка саморегуляції психічного та фізичного стану
1. 2. Основи мімічної та пантомімічної виразності педагога.
1. 3. Дихання й голос як елементи педагогічної техніки.
1.4. Розвиток уміння виразного мовлення як засобу педагогічного впливу.
2.Практичне завдання
Підготуватися до моделювання ситуації самопрезентація викладача під час першої зустрічі з аудиторією. Продумати особливості свого зовнішнього вигляду, мовлення, організації простору аудиторії, психологічно налаштувати себе на бажану емоційну хвилю спілкування. Проаналізувати ефективність цих засобів у встановленні контакту з аудиторією, створенні передумов для майбутнього діалогу з нею.
2.2. Підготуватися до моделювання ситуації педагогічної розповіді (розробленняпрограми психологічного налаштовування на наступну діяльність)
Питання для самоконтролю
Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватися до співбесіди.
Поняття саморегуляції та психологічного налаштовування. Роль психологічного налаштовування як внутрішньої педагогічної техніки педагога.
Психологічна гімнастика в роботі вчителя Засоби психологічного налаштовування
Засоби керування психологічним станом (музикотерапія, бібліотерапія пра цетерапія імітаційна гра, аутогенне тренування) Можливості використання їх у професійному самовдосконаленні вчителя
Особливості сприймання зовнішнього вигляду вчителя учнями Мова міміки і пантоміміки вчителя.
Техніка невербальної поведінки вчителя-майстра Критерії гідної самопрезентації вчителя (невербальний аспект).
Робота майбутнього вчителя з удосконалення майстерності невербальної взаємодії.
Поняття виразності мовлення. Виразність як елемент словесної дії вчителя.
Засоби створення словесних картин, техніка інтонаційної виразності розповіді.
Напрями самостійної роботи майбутнього вчителя з удосконалення виразності мовлення.
Виконати вправи 3 — 5.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
Бабич Н. Д.Практична стилістика і культура української мови / Н.Д Бабич. — Л., 2003. - С 241-376.
Дідковська І., Шишлова Н. У пошуку себе, або як діловій жінці створити свій імідж / І. Дідковська // Завуч. -2003. -№26. –С.8.
Педагогічна майстерність: Підручник / за ред. І.А. Зязюна. –К., 2008. –С. 37-58
Педагогічна майстерність: Хрестоматія / За ред.. І.А. Зязюна. –К., 2008. –С. 44-102
Додаткова:
Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу // Твори В 7 т — Т 5. - С 76-80.
Макаренко А. С. Проблеми шкільного радянського виховання // Тамсамо. - С. 195-203.
Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський // Вибр твори В 5 т. — К., 1976. - Т. 2 - С. 425-432, 456-462.
Карнеги Д. Как перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнегі — К, 1992. — С. 38 — 48, 173-182, 186-200.
Габдреева Г. Ш. Самоуправление психическим состоянием. — Казань, 1981 — С. 21-24.
Мова тіла вчителя на уроці // Шкільний світ. -1998. -№22. –С. 2-3.
ТЕМА 10. РОБОТА МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА З ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙТЕРНОСТІ
1. Питання для обговорення
1.1 Творчі здібності викладача. Визначення рівня їх сформованості та шляхи розвитку.
1.2. Самовиховання педагога - шлях формування педагогічної майстерності.
1.3. Конкурс педагогічної майстерності.
2. Практичне завдання.
2.1. Підготовка до конкурсних змагань. Використання вправ для психологічного налаштування на творчу діяльність.
2.2 Конкурс: моделювання ситуацій заняття у вищій школі.
2.3. Підведення підсумків заняття. Визначення переможців.
2.4. Ознайомитися з описом програм самовиховання видатних людей у запропонованій літературі, визначити етапи та методи самовиховання. про які йдеться у наведених працях.
3.Питання для самоконтролю
3.1.Специфіка педагогічного спілкування, його особливості й функції.
3.1.1. Діалогічне педагогічне спілкування, його критерії.
3.1.2. Структура педагогічного спілкування.
3.1.3. Стилі педагогічного керівництва і стилі спілкування.
3.2.Специфіка педагогічного спілкування, його особливості й функції.
3.2.1. Діалогічне педагогічне спілкування, його критерії.
3.2. 2. Структура педагогічного спілкування.
3.2.3 Стилі педагогічного керівництва і стилі спілкування.
3.3. Роль самовиховання у професійному становленні особистості вчителя.
3.3.1. Характеристика основних етапів самовиховання.
3.3.2. Прийоми самовиховання.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
Педагогічна майстерність: Підручник / за ред. І.А. Зязюна. –К., 2008. –С. 34-35; 91-105, 98-102.
Педагогічна майстерність: Хрестоматія / За ред.. І.А. Зязюна. –К., 2008. –С 135-150.
Кан КаликВ. А. Учителю о педагогическом общении. — М., 1987. — С. 9 — 21, 26-33,97-101.
Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах. — К., 1987. — С. 138 —146.
Щуркова Н. Е. Практикум по педагогической технологии. — М., 1998. —С. 49-54, 58-63, 98-99.
Додаткова:
Кан-Калик В.А Учителю о педагогическом общении. – М., 1987. – С.33 – 40.
Основи педагогічної майстерності. Тести. — К., 1997. — С. 36 —38.
Скотт Дж Г. Конфликты. Пути их преодоления. — М. , 1991. — С. 106—109.
Словник термінології з педагогічної майстерності. — Полтава, 1995. — 64с.
Юсупов Й. М. Психология взаимопонимания . —Казань, 1991. — С. 137— 141.
Яковлев Н.М., Сохор А.М. Методика й техника урока в школе. — М.,1985. - С. 113-137.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ МАГІСТРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» З ДИСЦИПІНИ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА» У КОНТЕКСТІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Система індивідуальних творчих завдань для студентів з ПВШ
1. Написати есе « Яким я хочу бачити викладача ВНЗ»
2. Розробити конспект теми занять (з любої дисципліни, що читається у вищій школі) у вигляді переліку питань, відповіді на які висвітлюють її зміст.
3. Підготуйте рецензію на статтю з проблем вищої школи України, або у контексті інших країн.
4. Проаналізуйте відповідно до нормативних вимог підручник (навчальний посібник) з фахової дисципліни (Для спеціальночті ПВШ на вибір: педагогіка, історія педагогіки, основи педагогічної майстерності, Дидактика, Методика виховної роботи, методика соціально – виховної роботи, Школознавство, ін.).
5. Розробити детальний план-конспект лекційного заняття з фахової дисципліни вашої спеціалізації (за вибором).
5. Розробити модель виховного заходу з академгрупою.
6.Розробити методику вивчення риси (за власним вибором) студента, викладача (риси не мають права повторюватись).
7.Розробити мтодику вивчення рівня педагогічного спілкування викладача і студента (викладача з колегами, викладача з керівництвом структурного підрозділу навчального закладу, тощо….)
8.Розробити методику взаємодії викладача та аудиторії.
9.Скласти програму самовиховання майбутнього викладача.
10. Розробити методику визначення рівня сформованості іміджу майбутнього викладача.
11. Враховуючи результати визначення рівня сформованості іміджу, скласти програму самоіміджу себе як майбутнього викладача ВНЗ.
Підготувати виступ і виконати завдання з дисципліни
«ПВШ та ПМВ»
Студентське самоврядування (форми, функції, досвід, проблеми).
Зміст методичної роботи у ВНЗ.
Керівництво методичною роботою у ВНЗ.
Форми методичної роботи у ВНЗ.
Скласти хронологічну таблицю основних законодавчих документів щодо розвитку вищої освіти в Україні, зазначаючи в окремій графі новаторські положення кожного.

Приложенные файлы

  • docx 26726179
    Размер файла: 113 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий