Задачі_коливання та хвилі_квантова_ПЦБ_17


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1

Додаються два коливання
х
1

=

А
1

sinω
t
і
х
2

=

А
2

sinω(
tτ),
де
А
1

=

3

см,
ω

=

π

рад/с,
τ

=

0,5

с.
Визначити амплітуду
А
і початкову фазу
φ
0
результуючого коливання. Написати його рівняння.
Побудувати векторну діаграму для моменту часу
t

=

2 с.

Промені від двох когерентних джерел з довжиною хвилі 600 нм попадають на екран. На ньому
спостерігається інтерференційна картина. Коли на шляху одного з променів перпендикулярно до
нього розмістили мильну плівку з показником заломлення 1,33, інтер
ференційна картина
змінилась на протилежну. При якій найменшій товщині плівки це можливо?

На дифракційну решітку нормально падає пучок монохроматичного світла. Максимум третього
порядку спостерігається під кутом 36
º48
˝
до нормалі. Знайти сталу решітку, в
иражену в
довжинах хвиль світла.

Під яким кутом до горизонту має перебувати Сонце, щоб його промені, відбиті від поверхні
озера , були максимально поляризовані?

Муфельна піч має отвір площею 6

см
2
. Визначити довжину хвилі, на яку приходиться максимум
в
ипромінювальної здатності для випромінювання, що виходить із цього отвору, якщо воно
випромінює як абсолютно чорне тіло, а потік енергії становить 3

кДж/хв.

Борисяк Роман


Знайти довжину хвилі де Бройля для атома водню, що рухається при температурі 20

°С з
найбільш імо
вірною швидкістю.

Точка виконує гармонічні коливання. У даний момент відхилення точки становить 5 см,
швидкість

0,2 м/с, а прискорення

0,8 м/с
2
. Визначити амплітуду, циклічну частоту, період
коливань, а також значення фази для д
аного моменту часу.

У результаті додавання двох однаково напрямлених гармонічних коливань з однаковими
амплітудами і періодами результуюче коливання має той же період та амплітуду. Знайти різницю
фаз коливань

На дифракційну решітку нормально падає пучо
к монохроматичного світла. Максимум третього порядку
спостерігається під кутом 36
º48
˝
до нормалі. Скільки максимумів дає дифракційна решітка?

На бічну грань призми із кутом заломлення 60° падає промінь світла під кутом 45°. Знайти кут
заломлення променя
при виході з призми і кут відхилення променя від поча
т
кового напрямку,
якщо показник заломлення призми

1,6

Абсолютно чорне тіло має температуру 2900

K. При охолодженні цього тіла довжина хвилі, на
яку припадає максимум вип
ромінювальної здатності, збіл
ьшилась на 9

мкм. До якої температури
охолодилось тіло
?

Варфоломієв Олександр


Визначити енергію
,

яку необхідно додатково надати електрону, щоб його довжина хвилі де
Бройля зменшилася з 0,2

мм до 0,1

нм
.

Точка коливається за законом
х

=

А

sinω
t,
де
А

=

5 см
,

ω

=

2 с

1
. Визначити перший момент часу, коли кінетична енергія становить 10

4
Дж, а діюча на
точку сила дорівнює 5
.
10

3
Н.

Визначити амплітуду і початкову фазу гармонічного коливання, одержаного додаванням
коливань
х
1

=

0,04
.
sinπ
.
t
і
х
2

=

0,05

sin(π
tπ/2).
Записати рівняння результуючого коливання,
накреслити векторну діаграму
.

Визначити швидкість хвиль у пружному середовищі, якщо різниця фаз коливань двох точок,
розміщених одна від одної на 15 см, становить
π/2.
Частота коливань

25 Гц

Природне
світло проходить через поляризатор і аналізатор. Їхні площини поляризації утворюють
деякий кут. Поляризатор і аналізатор поглинають та відбивають 10% падаючого на них світла.
Інтенсивність променя, що вийшов із аналізатора дорівнює 9% інтенсивності природ
ного світла,
що падає на аналізатор. Визначити кут між площинами поляризації.

Які лінії з’являться в спектрі атомарного водню, якщо його опромінювати ультрафіолетовим
світлом довжиною хвилі 100

нм
?

Вербовський Артур


Знайти питому енергію зв’язку ядра атома
8
4
Be
.


2

Матеріальна точка масою 20г виконує коливання за законом:
х

=

А

sinω
t
, де
А

=

0,15 м,
ω

=


рад/с. Яка сила діє на точку через 0,2 с після початку коливань?

Поперечна хвиля поширюється вздовж пружного стрижня із швидк
істю 15 м/с. Період коливань
становить 1,2 с. Визначити різницю фаз коливань двох точок, розташованих від джерела
коливань на відстані відповідно 20 м та 30 м.

Стала дифракційної решітки шириною 0,25 м становить 2 мкм. Визначити найменшу різницю
довжини
хвиль двох спектральних ліній для жовтих променів з довжиною хвилі 600 нм.

Промінь світла падає на межу поділу двох середовищ під кутом 30°. Пока
з
ник заломлення
першого середовища 2,4. Визначити показник заломлення друг
о
го середовища, якщо відомо, що
від
битий і заломлений промені пе
р
пендикулярні один одному.

Якщо припустити, що невизначеність координати частинки, яка рухається, дорівнює довжині
хвилі де Бройля, то якою буде відносна невизначеннысть імпульсу цієї частинки?

Воротілов Михайло


Яку швидкість набуде атом вод
ню, якщо він випромінює фотон, що відповідає першій лінії серії
Бальмера?

Визначити період коливань стрижня завдовжки 30 см навколо осі, що перпендикулярна до
стрижня і проходить через його кінець.

На тонку плівку нормально падає світло
з довжиною хвилі 500

нм. Відбите від неї світло
максимально підсилене внаслідок інтерференції. Визначити мінімальну товщину плівки, якщо
показник заломлення матеріалу 1,4.

На дифракційну решітку нормально падає пучок світла. Червону лінію з довжиною хвил
і 650 нм
видно у спектрі третього порядку під кутом 60°. Яку спектральну лінію видно під цим же кутом
у спектрі четвертого порядку? Визначити сталу дифракційної решітки.

На поверхню води у посудині покладена скляна пластинка. Визначити, під яким кутом ма
є
падати на пластинку промінь світла, щоб від поверхні поділу води зі склом відб
у
лось повне
внутрішнє відбиття.

Протон має кінетичну енергію 1

кеВ. Визначити додаткову енергію, яку необхідно надати йому
для того, щоб довжина хвилі де Бройля зменшилася вт
ричі?

Дубенцова Юлія


Визначити залежність моменту імпульсу електрона в атомі водню від головного квантового
числа.

Визначити максимальне прискорення матеріальної точки, що виконує гармонічні коливання з
амплітудою 15 см, якщо найбільша швидкість точк
и становить 0,3м/с. Написати рівняння
коливань.

Визначити довжину хвилі, якщо відстань між першою і четвертою пучностями стоячої хвилі
становить 15 см.

Відстань від щілин до екрана в досліді Юнга дорівнює 1 м. Визначити відстань між двома
щілинами, якщ
о на відрізку довжиною 1 см вкладається 10 темних інтерференційних смуг.
Довжина хвилі становить 0,7

мкм.

На дифракційну решітку нормально падає вузький паралельний пучок світла з довжиною хвилі
627 нм. На екрані, віддаленому від решітки на 0,12

м, з’яви
лась дифракційна картина. Відстань
між її максимумами нульового і першого порядків становить 39,6 см. Визначити сталу решітки.

Мідна куля діаметром 5 см перебуває у відкачаній посудині, стінки якої підтримуються при
температурі 0

K. Вважаючи поверхню кул
ьки абсолютно чорною визначити, за який час її
температура зменшиться від 300

K до 150

K.

Зейбель Катерина


Визначити довжину хвилі де Бройля для частинки масою 1

мг, що рухається зі швидкістю 10

м/с.
Чи потрібно враховувати в цьому випадку хвильові властивості частинки?3

Матеріальна точка коливається за законом:
х

=

А

sinω
t
, де
А

=

5

см,
ω=4π
рад/с. У найближчий до
початку коливань момент часу, коли на точку діяла сила 5 мН, точка мала кінетичну енергію 0,5
мДж. Визначити фазу коливань.

Визначити на
йнижчу частоту коливань повітря у закритій з одного боку і відкритій з двох боків
трубах довжиною 80 см. Швидкість звуку в повітрі становить 340 м/с.

На гліцеринову плівку товщиною 1,5 мкм нормально до її поверхні падає біле світло. Визначити
інтервал до
вжин хвиль променів видимої ділянки спектра (0,4…0,8) мкм, які будуть ослаблені
внаслідок інтерференції при відбиванні.

Визначити, які з головних максимумів не буде видно для дифракційної решітки, яка має 430
штрихів на 1мм у випадку, якщо ширина щілини
дорівнює ширині непрозорого проміжку.

Який ізотоп утвориться з
239
92
U
після двох
β
-
розпадів та одного
α
-
розпаду?

Іванов Олексій


Яку мінімальну енергію потрібно затратити,
щоб

видалити один протон з ядра
4
2
He
?

Визначити частоту гармонічних коливань диска радіусом 20 см навколо горизонтальної осі, що
проходить через середину радіуса диска перпендикулярно до його площини.

Гамір на вулиці, рівень якого 80 дБ, чутний в кімнаті як звук з рівнем 40 дБ. Визнач
ити
відношення інтенсивностей звуку на вулиці і кімнаті.

На щілину шириною 0,05 мм нормально падає паралельний пучок променів з довжиною 500 нм.
Дифракцією спостерігають на екрані, розміщеному на відстані 1м від щілини. Визначити
відстань між першою і др
угою темними смугами на екрані.

Оптичний клин, показник заломлення якого 1,6 а кут при вершині 5°

помістили у воду.
Визнач
и
ти, на скільки градусів відхиляється світловий промінь, що проходить крізь цей клин

Який ізотоп утвориться з радіоактивного ізото
пу
8
3
Li

після одного
β
-
розпаду та одного
α
-
розпаду?

Кіндратенко Ол
ексій


Знайти питому енергію зв’язку ядра атома
8
4
Be
.

Визначити період гармонічних коливань диска радіусом 40 см навколо горизонтальної осі, що
про
ходить крізь край дотичній до диска перпендикулярно до його площини.

Визначити інтенсивність ультразвукових хвиль частотою 50 кГц у повітрі, якщо амплітуда
зміщення частинок повітря досягає 0,1 мкм, густина повітря 1,29 кг/м
3
, швидкість звуку в повітрі
с
тановить 340 м/с.

У досліді Юнга щілини освітлювались монохроматичним світлом з довжиною хвилі 600 нм. Відстань
між щілинами 1 мм, а відстань від щілин до екрана становить 3 м. Знайти положення трьох перших
світлих смуг.

Визначити ширину центрального м
аксимуму дифракційної картини, отриманої при дифракції світла
на щілині за умов попередньої задачі.

Який ізотоп утвориться з радіоактивного ізотопу
8
3
Li

після одного
β
-
розпаду та одного
α
-
розпаду?

Ліщина Тетяна


Розрахувати дефект маси та енерг
ію зв’язку ядра
7
3
Li
.


4

На стрижні завдовжки 30 см закріплено два однакових вантажа: один в середині стрижня, інший

на одному з його кінців. Стрижень з вантажами коливається навколо горизонтальної осі, що
проходить че
рез його вільний кінець. Визначити період гармонічних коливань, нехтуючи масою
стрижня.

Точка бере участь одночасно в двох взаємно перпендикулярних коливаннях
х
=
А
sinω
t
,
у = А
cos2ω
t,
де
А
= 2см,
ω = 2π
рад/с. Знайти рівняння траєкторії і подати її гр
афічно.

У досліді з біпризмою Френеля відстань між уявними зображеннями джерела світла дорівнювала
0,5 мм, відстань до екрана

5 м. Для зеленого світла відстань між інтерференційними
максимумами становить 5 мм. Знайти довжину хвилі світла.

При освітлен
ні дифракційної решітки світлом з довжиною хвилі 590 нм спектр третього порядку
видно під кутом 10°12
´.
Визначити довжину хвилі, для якої спектр другого порядку буде видно
під кутом 6
º18´.

Знайти енергію, що звільняється при ядерній реакції:
7144
3122
LiHHeHe

.

Мазура Кирило


Яку мінімальну енергію потрібно затратити,
щоб

видалити один протон з ядра
4
2
He
?

Знайти максимальну кінетичну енергію матеріальної точки масою 2

г, що виконує гармонічні
коливання з амплітудою 4 см
і частотою 5 Гц.

Точка бере участь одночасно в двох взаємно перпендикулярних коливаннях
х
= 0,04 cosπ
t
,
у
=
0,06sіn2
ω
.
t
, де
ω = 2π
рад/с. Знайти рівняння траєкторії точки і накреслити графік її руху.

В досліді Юнга на шляху одного з інтерферуючих проме
нів розташували тонку скляну
пластинку, внаслідок чого центральна інтерференційна смуга зсунулась у положення, яке
початково відповідало п’ятому інтерференційному максимуму. Промінь падав на пластинку
перпендикулярно, показник заломлення пластинки 1,5, дов
жина хвилі 600нм. Визначити
товщину пластинки.

На дифракційну решітку нормально падає пучок світла. Якою має бути стала дифракційної
решітки, щоб при накладанні спектрів першого та другого поряків під кутом 41° співпали
максимуми двох ліній з довжинами х
виль 460 нм та 680 нм.

Розрахувати енергію, яка поглинається під час реакції

144117
7218
NHeHO

.

Мельник Софія


Знайти питому енергію зв’язку ядра атома
8
4
Be
.

Написати рівняння гармонічних коливань з амплітудою 5 см,
якщо за хвилину виконується 150
коливань, а початкова фаза коливань становить 45
º.
Накреслити графік цього руху.

Визначити логарифмічний декремент згасання математичного маятника довжиною 1 м, якщо за 1
хвилину амплітуда коливань зменшилась у два рази.

На мильну плівку з показником заломлення 1,33 падає біле світло під кутом 45°

При якій
найменшій товщині плівки відбиті промені будуть забарвлені в жовтий колір?

Стала дифракційної решітки у чотири рази більше довжини світової хвилі паралельного пучка
м
онохроматичного світла, який нормально падає на решітку. Визначити кут між двома першими
симетричними дифракційними максимумами.

Яку кількість води можна нагріти від 0°C до кипіння, якщо використати всю теплоту, що
виділяється при реакції
7
3
(,
α)
Lip
, при повному розкладанні 1 г літію?

Овчар Олександр


Розрахувати дефект маси та енергію зв’язку ядра
7
3
Li
.


5

Логарифмічний декремент згасання математичного маятника становить 0,2. У скільки разів
зменшиться амплітуда за
одне повне коливання маятника?

У повітрі поширюється звукова хвиля з частотою 500 Гц і амплітудою 0,25

мм, довжина хвилі 70
см. Визначити швидкість хвилі і максимальну швидкість частинок повітря.

Мильна плівка, розташована вертикально, внаслідок стикан
ня рідини, утворює клин. Для
монохроматичного світла з довжиною хвилі 546

нм відстань між п’ятьма інтерференційними
смугами (у відбитому світлі) становить 2

см. Визначити кут клина. Світло падає
перпендикулярно до поверхні плівки, показник заломлення води
1,33.

Яку найменшу кількість штрихів повинна мати дифракційна решітка, щоб у спектрі другого
порядку можна було роздільно бачити дві жовті лінії натрію з довжинами 589 нм і 589,6 нм? Яка
довжина такої решітки, якщо стала решітки становить 5 мкм?

Муфель
на піч, що споживає потужність 1

кВт, має отвір площею 100

см2. Визначити частку
потужності, що розсіюється через отвір печі, якщо температура її внутрішньої поверхні дорівнює
1000

К.

Олійник Віктор


Паралельний потік моноенергетичних електронів нормаль
но падає на щіли
ну шириною 1

мкм.
На віддаленому на 1

м екрані спостерігається центральний дифракційний максимум шириною
1

мм. Визначити швидкість електронів.

Циліндр масою 0,1 кг і діаметром 2 см у вертикальному стані плаває у воді. Циліндр трохи
занури
ли і відпустили. Визначити період малих вертикальних коливань циліндра.

За 10 с амплітуда вільних коливань спадає у 2 рази. За який час амплітуда зменшиться у 10 разів?

Визначити швидкості пружних хвиль у сталі ті міді.

На дифракційну решітку, яка на
1 мм довжини має 600 штрихів, нормально падає біле світло.
Визначити довжину спектра першого порядку на екрані, якщо відстань від лінзи до екрана
становить 1,2

м. Видимий спектр лежить у межах 400…780 нм.

Виділяється або поглинається енергія при наступн
их

ядерних реакціях:

74101144171
32507281
;
LiHeBnNHeOH


Островна Бажена


Знайти питому енергію зв’язку ядра атома
8
4
Be
.6

Накресліть на одному графіку два гармонічних коливання з однаковими амплітудами (
А
1
= А
2
= 2
см)
і однаковими періодами (
Т
1

=

Т
2

=

8

с) при різниці початкових фаз:
π/4, π/2.

Добротність кристалу сапфіру становить 1
.
10
9
, а частота його коливань дорівнює 10
4
Гц. У
скільки разів амплітуда коливань зменшиться за добу?

Визначити швидкість звуку в повіт
рі при температурах

20º
С, 0
º
С та 20
º
С.

Знайти відстань між третім та шістнадцятим темними кільцями Ньютона, якщо відстань між
другим та двадцятим темними кільцями становить 4,8 мм. Спостереження проводиться у
відбитому світлі.

На грань кристала кам’ян
ої солі падає пучок рентгенівських променів. Відстань між атомними
площинами кристала становить 280 пм. Під кутом ковзання 65° до площини грані
спостерігається дифракційний максимум першого порядку. Визначити довжину хвилі
рентгенівських променів.

Збирал
ьну лінзу щільно приклали до розсіювальної і отримали систему лінз, яка дала
зображення предмета, розмір якого 3

см, на відстані 40

см від лінзи. Визначити фокусну відстань
розсіювальної лінзи, якщо фокусна відстань зб
и
ральної лінзи

8 см.

Промінь світла
переходить зі скла у воду. Кут падіння променя на межу поділу між водою і
склом 30°. Визначити кут зало
м
лення. При якому найменшому значенні кута падіння промінь
повністю ві
д
іб’ється?

Радіуси кривизни поверхонь двоопуклої лінзи однакові та дорівнюють 50

см. Показник
заломлення матеріалу лінзи 1,77. Знайти оптичну силу лі
н
зи
.

Пікулик Андрій


Знайти збільшення, яке дає лупа, фокусна відстань якої дорівнює 2 см: а) для нормального ока з
відстанню найкращого бачення 25

см; б) для короткозорого ока з відстанню найкращого ба
чення
15 см?

Через який проміжок часу від початку руху точка, що здійснює гармонічні коливання,
відхиляється від положення рівноваги на половину амплітуди? Період коливань 24 с, початкова
фаза дорівнює нулю.

Логарифмічний декремен
т згасання фізичного маятника, який коливається у деякому
середовищі, дорівнює 0,1. Яким стане логарифмічний декремент згасання, якщо опір середовища
збільшити у два рази?

Знаючи, що середня квадратична швидкість молекул двохатомного газу становить 461 м
/с,
визначити швидкість звуку за цих умов.

У досліді з інтерферометром Майкельсона інтерференційна картина зсунулась на 500
інтерференційних смуг при зміщенні дзеркала 0,16

мм. Знайти довжину хвилі падаючого світла.

Визначити період кристалічної решітк
и сильвіну (
КС
l
), якщо рентгенівське випромінювання
К
α

-

лінії заліза з довжиною хвилі 0,1932 нм відбивається від граней кристала під кутом 18°3

для
спектра другого порядку.

Плоско
-
опукла лінза з фокусною відстанню 30

см і плоско
-
вгнута лінза з фокусною
відстанню 10
см складені разом. На якій відстані від лінз отримали з
о
браження предмета, що розміщений в 15
-
ти см від системи лінз? Побудувати зображення з дотриманням м
а
сштабу.

У системі вода
-
повітря граничний кут повного відбивання 49°, а у системі скл
о
-
повітря він
дорівнює 42°. Знайти граничний кут повного відбивання для си
с
теми скло
-
вода.

На відстані 15

см від двоопуклої лінзи, оптична сила якої дорівнює 10

дптр, пост
а
влений,
перпендикулярно до оптичної осі предмет висотою 2 см. Знайти пол
о
ження і в
исоту зображення
.

Попович Олександр


Визначити фокусну відстань лупи, яка дає для нормального ока 12
-
кратне збільшення, якщо око
акомодоване на нескінченність. Як зміниться збільшення, якщо цією лупою користується короткозора
людина без окул
я
рів
?


7

По
чаткова фаза дорівнює нулю. Через яку частку періоду швидкість точки буде дорівнювати
половині її максимальної швидкості?

Логарифмічний декремент згасання коливальної системи становить0,1. У скільки разів слід
збільшити тертя у системі, щоб коливання ста
ли неможливими?

Визначити швидкість звуку в двохатомному газі, якщо при тиску 760 мм.рт.ст. його густина
становить 1,29 кг/м
3
.

Для визначення показника заломлення аміаку в одне з плечей інтерферометра Майкельсона
помістили трубку довжиною 14 см, з якої
викачали повітря. Кінці трубки закриті
плоскопаралельними скельцями. При заповненні трубки аміаком інтерференційна картина для
довжини хвилі 0,59

мкм змістилась на інтерференційних 180 смуг. Визначити показник
заломлення аміаку.

Кут заломлення променя в
рідині становить 35°. Визначити показник заломлення рідини, якщо
відомо, що відбитий промінь максимально поляризований.

Межі акомодації ока короткозорої людини лежать між 10 і 25

см. Визначити, як зміняться ці
межі, якщо людина одягне окуляри з оптичною
с
и
лою 4 дптр.

Показник заломлення скла 1,5. Знайти граничні кути повного відбива
н
ня для поверхонь поділу: а)
скло
-
повітря; б) вода
-
повітря; в) скло
-
вода.

Двоопукла лінза, обмежена сферичними поверхнями з однаковими радіусами кривизни в 12 см,
поставле
на на таку відстань від предмета, що зображення на е
к
рані в
k
разів більше ніж предмет.
Визначити відстань від предмета до екрана, якщо: а)
k
= 1; б)
k
= 20; в)
k

=

0,2. Показник
зало
м
лення матеріалу лінзи 1,5
.

Руденко Ростислав


Числова апертура деякого мікроскопа у повіт
рі 0,46. Знайти роздільну зда
т
ність приладу
.
Точка виконує гармонічні коливання, період яких 2 с, амплітуда 5

см, а початкова фаза дорівнює
нулю. Визначити швидкість точки у момент, коли відхилення становить 2,5 см.

Частота власних к
оливань системи становить 100 с

1
, а коефіцієнт згасання

40 с

1
. Визначити
частоту вільних коливань цієї системи
.

Враховуючи, що середня кінетична енергія молекул одного моля азоту становить 3,4 кДж,
визначити швидкість звуку в азоті.

Сонячне світло
падає на дві паралельні щілини. Оцінити максимальну відстань між щілинами,
при якій ще можлива інтерференція.

На скільки відсотків зменшується інтенсивність природного світла після проходження через
призму Ніколя. Коефіцієнт поглинання становить 0,1.

Л
упа, що є двоопуклою лінзою, виготовлена зі скла з показником заломле
н
ня 1,6. Радіуси
кривизни поверхонь однакові і дорівнюють 12 см. Визначити зб
і
льшення лупи для нормального
ока.

Промінь світла виходить із скипидару у повітря. Граничний кут повного від
бивання для цього
променя

4°. Чому дорівнює швидкість розповсюдження світла в скип
и
дарі?

Плоско
-
опукла лінза з радіусом кривизни 30

см і показником заломлення 1,5 дає зобр
а
ження
предмета зі збільшенням, що дорівнює 2. Знайти відстань предмета і зображе
ння від лінзи
.

Сокол Денис


Мікроскоп має об’єктив з фокусною відстанню 1 см і окуляр з фокусною відстанню 3 см,
відстань між ними 20 см. На якій відстані від предмета має знаходитись об’єктив, щоб
зображення вийшло на ві
д
стані 25

см від ока?
8

Початкова фаза коливання точки дорівнює нулю. При відхиленні точки від положення рівноваги
на 2,4 см швидкість становить 3 см/с, а при відхиленні 2,8 см

відповідно 2 см/с. Визначити
амплітуду і період коливань.

При коефіцієнті згасання 10 с

1
частота в
ільних коливань осцилятора становить 20 Гц.
Визначити частоту вільних коливань, якщо коефіцієнт згасання осцилятора зріс у 5 разів.

Два звука відрізняються за рівнем гучності на 1 фон. Визначити відношення інтенсивності цих
звуків.

На мильну плівку під
кутом 30° падає пучок променів білого світла. Яка мінімальна товщина
плівки, якщо у відбитому світлі вона здається червоною (
λ
= 7000 Å
)?

Людина розглядає предмет крізь лупу та бачить його збільшеним вдвічі .До лупи. щільно
притиснули збиральну лінзу з
оптичною с
и
лою 20 дптр. Яке збільшення буде давати утворена
система?

Промінь природного світла падає на поліровану поверхню скляної пластинки, зануреної в
рідину. Кут між відбитим і падаючим променями становить 97°. Визначити показник заломлення
рідини,
якщо відбите світло максимально поляризоване.

Показники заломлення скла для червоного і фіолетового пр
о
менів дорівнюють відповідно 1,51 і
1,53. Знайти граничні кути повного відбивання при падінні цих променів на м
е
жу скло
-
повітря?

Лінза виготовлена зі
скла, показник заломлення якого для червоних пром
е
нів 1,50, а для
фіолетових

1,52. Радіуси кривизни обох поверхонь лінзи однакові і дорівнюють 1

м. Визначити
відстань між фокусами червоних і фіолетових пр
о
менів.

Сітніков Максим


Визначити збільшення мікроскопа, якщо го
ловна фокусна відстань об’єктива 4,0 мм, головна
фокусна відстань окуляра 15 мм і довжина т
у
буса 12 см.

Матеріальна точка масою 10г коливається за законом
x

=

0,08

sin(8π
tπ/4).
У межах одного
періоду побудувати графік залежності
від часу сили, що діє на точку.

Колова частота власних коливань пружного маятника становить 100 с

1
, а коефіцієнт згасання


10 с

1
при збільшенні жорсткості пружини вдвічі коефіцієнт згасання зріс у 10 разів. Визначити
частоту вільних коливань у випадку
жорсткішої пружини.

Два звука відрізняються за рівнем їх інтенсивності на 1 дБ. Визначити відношення
інтенсивностей цих звуків.

Дві когерентні плоскі світлові хвилі, напрямки поширення яких утворюють дуже малий кут,
падають на екран практично перпендикулярно. Визначити відстань між інтерференційними
максимумами як функцію кута та довжини хвилі.

Головні площини двох послідовно роз
ташованих призм Ніколя утворюють кут 60°. У скільки
разів зменшиться інтенсивність природного світла при проходження через обидві призми?
Коефіцієнт поглинання світла в призмі Ніколя становить 0,05. Втратами на відбивання
знехтувати.

Чому мають дорівнюва
ти радіуси кривизни однакових сферичних поверхонь , що обмежують
лупу, щоб вона давала збільшення для нормального ока дорівнювало 10? Показник заломлення
матеріалу лупи 1,5.

Показник заломлення матеріалу призми для деякого монохроматичного променя 1,6. Я
ким має
бути найбільший кут падіння цього променя на пр
и
зму, щоб при виході променя з неї не
відбулося повне відбивання? Кут з
а
ломлення призми

45°.

Діаметр плоско
-
опуклої лінзи 10

см, товщина у центрі 1 см, товщину біля країв можна прийняти
рівною нулю
. Визначити фокусну відстань л
і
нзи.

Стерницький Артур


Для вивчення деякого об’єкта потрібно використати довгофокусний мікр
о
скоп, об’єктив якого
не повинен наближатись до об’єкта дослідження ближче, ніж на відстань 5 см. З якою фокусною
відстанню потрібно взяти об’єктив, я
кщо збільшення мікроскопа повинно бути 180, а збільшення
з
о
внішнього окуляра 20?

9

За умов попередньої задачі у межах одного періоду побудувати графік залежності кінетичної і та
потенціальної енергії від часу.

Добротність коливальної
системи дорівнює 10. У скільки разів зменшиться амплітуда вільних
коливань системи за 10 повних її коливань?

На скільки децибел збільшився рівень інтенсивності звуку, якщо інтенсивність звуку
збільшилась: в 3000 разів, в 30000 разів?

На плоскопаралельн
у пластину з показником заломлення 1,5 крізь червоний світлофільтр із
смугою пропускання шириною 2 нм падає паралельний пучок світла. При якій найбільшій
товщині пластини у відбитому світлі ще буде спостерігатись інтерференція?

Плоскополяризований монохр
оматичний промінь світла, який падає на поляроїд, повністю
поглинається. Коли на шляху променя розташувати кварцову пластину, то інтенсивність світла
після поляроїда зменшилась лише у два рази. Визначити товщину кварцової пластинки.
Поглинанням і відбиванн
ям світла знехтувати. Стала обертання площини поляризації становить
49 град/мм.

Головна фокусна відстань об’єктива мікроскопа 3

мм, окуляра

5

см. Предмет знах
о
диться від
об’єктива на відстані 3,1

мм. Знайти збільшення мікроскопа для норм
а
льного ока.

Пучок світла поширюється вздовж бокової грані рівнобе
д
реної призми. При якому граничному
куті заломлення призми промені зазнають повного відбивання на другій боковій грані? Показник
заломлення матеріалу призми для цих пр
о
менів

1,6.

Якщо відстань предме
та від лінзи 36 см, то висота зображення 5

см, якщо ж ця ві
д
стань 24

см, то
висота зображення 10

см. Визначити фокусну відстань лінзи
.

Терещенко Максим


Фокусна відстань об’єктива мікроскопа 0,5

см; відстань між лінзою об’єктива і лінзою окуляра
16

см. Збільшення мікроско
па для нормального ока 200. Знайти збільшення окуляра, прийнявши
відстань найкращого баче
н
ня для нормального ока 25 см
.
Знайти відношення кінетичної енергії точки, що виконує гармонічні коливання, до її
потенціальної енергії для моментів
, коли відхилення дорівнює 25% амплітуди коливань.

У скільки разів зменшиться амплітуда вільних коливань за час, що дорівнює двом часам
релаксації?

Два потяги рухаються назустріч один одному з швидкостями 72

км/ч ті 54 км/ч. Перший потяг
дає гудок за ч
астотою 600 Гц. Визначити частоту звуку, який чує пасажир другого потягу перед
зустріччю і після зустрічі потягів. Швидкість звуку 340 м/с
.

Світло від точкового джерела падає нормально на діафрагму з круглим отвором, діаметром 6 мм. За
діафрагмою на відс
тані 3 м від неї розташований екран. Скільки зон Френеля вкладається на отворі
діафрагми? Відстань від джерела до діафрагми становить 1 м, довжина хвилі світла 600 нм.

Промінь світла послідовно проходить через дві призми Ніколя, головні площини яких
утво
рюють кут 40°. Коефіцієнт поглинання кожної призми дорівнює 0,15. Визначити, у скільки
разів зменшилась інтенсивність променя, що вийшов з другої призми.

У мікроскопі головна фокусна відстань об’єктива 5,4

мм, окуляра

2

см. Предмет знаходиться
від об’є
ктива на відстані 5,6

мм. Визначити видиме збільшення мікроскопа для нормального ока
і довжину мікроскопа (ві
д
стань між об’єктивом і окуляром).

Висота Сонця над горизонтом 20°. За допомогою дзеркала на воду озера спрямували світлову
пляму. Під яким кутом
до горизонту потрібно нахилити дзеркало, щоб промінь у воді йшов під
кутом 40° до вертикалі? Показник зало
м
лення води

1,32.

Фокусна відстань лінзи 20

см. Відстань предмета від лінзи 10

см. Визначити відстань від
зображення до лінзи, якщо лінза: а) зби
ральна; б) розсіюв
а
льна
.

Терпило Денис


Яке збільшення мікроскопа, фокусні відстані об’єктива і окуляра якого дорівнюють відповідно
8

мм і 5

см, а відстань від лінзи об’єктива до лі
н
зи окуляра 21 см
?10

На який діапазон хвиль можна настроїти коливаль
ний контур, якщо його індуктивність
становить 2

мГн, а ємність може змінюватись у межах 2...16 мкФ? Опором контура знехтувати
.

Частота власних коливань системи становить 100 Гц, а резонансна частота 95 Гц. Визначити
добротність системи
.

Коли потяг прої
жджає коло нерухомого спостерігача, висота тону гудка змінюється стрибком.
Визначити відносну величину стрибка , якщо потяг рухається зі швидкістю 60 км/год.

Знайти радіуси перших п’яти зон Френеля, якщо відстань від джерела світла до хвильової
поверхні
1 м, від хвильової поверхні до точки спостереження

1м, а довжина хвилі

становить 500
нм.

Промінь природного світла падає на поверхню скла під кутом 60°. При цьому відбитий промінь
виявився максимально поляризованим. Визначити кут заломлення променя.

Оп
тичні сили об’єктива і окуляра мікроскопа відповідно 100 і 200

дптр. Збільшення мі
к
роскопа
50. Яким буде збільшення цього мікроскопа, якщо відстань між об’єктивом і окул
я
ром
збільшити на 2 см?

Горизонтальний промінь світла падає на вертикально розміщене
дзеркало. Дзеркало
повертається на кут
α
навколо вертикальної осі. На який кут пове
р
неться відбитий промінь?

На оптичній лаві розміщені дві збиральні лінзи з фокусними відстанями 12

см і 15

см. Відстань
між лінзами 36

см. Предмет знаходиться на відстані
48

см від першої лінзи. На якій відстані від
другої лінзи буде зображе
н
ня предмета
?

Устенко Дарина


Головна фокусна відстань об’єктива мікроскопа 3

мм, окуляра

5

см. Предмет лежить від
об’єктива на відстані 3,1

мм. Знайти збільшення для нормального ока і відстань між
лінзами
.
Коливальний контур, утворений котушкою з індуктивністю 30

мкГн та плоским конденсатором,
площа пластини якого становить 100

см
2
, а відстань між ними дорівнює 0,1 мм. Визначити
діелектричну проникність середовища між пластинами,
якщо контур настроєний на довжину хвилі
750

м?

За час, на протязі якого система

виконує 100 коливань, амплітуда зменшується у 5 разів.
Визначити добротність системи
.

Швидкість кулі становить 200 м/с. У скільки разів зміниться висота тону свисту кулі
для
нерухомого спостерігача, коло якого вона пролітає? Швидкість звуку 333 м/с.

Знайти радіуси перших п’яти зон Френеля для випадку плоскої хвилі. Відстань від хвильової
поверхні до точки спостереження 1 м, довжина хвилі

500 нм.

Кут між площинами пол
яризаторів становить 50°. Природне світло, проходячи через таку
систему, послабляється в 4 рази. Нехтуючи втратою світла на відбивання визначити коефіцієнт
поглинання світла в поляризаторах.

Є мікроскоп з числовою апертурою 0,12. Припускаючи, що діаметр
зіниці ока 4 мм, в
и
значити
збільшення мікроскопа.

Якої найменшої висоти має бути плоске дзеркало, що прикріплене ве
р
тикально на стіні, щоб
людина могла бачити своє відображення у весь зріст, не змінюючи положення гол
о
ви? На якій
відстані від підлоги має
бути нижній край дзерк
а
ла? Зріст людини

1,7

м.

Паралельний пучок променів, падаючи на розсіювальну лінзу з діаметром 6

см, дає на екрані, що
розміщений на відстані 10 см від лінзи, світле коло діаметром 11 см. Визнач
и
ти фокусну
відстань лінзи
.

Хміль Назарій


Фокус
на відстань об’єктива мікроскопа 4 мм, а окуляра 2,5

см. Пре
д
мет знаходиться на відстані
0,2

мм від головного фокуса об’єктива: а) яка довжина тубуса мікроскопа; б) яке збільшення
цього мікр
о
скопа
?
11

Коливальний контур, ємність конденс
атора якого становить 500

пФ, має період коливань 0,5 мкс.
Визначити енергію коливального контура, якщо максимальна сила струму у ньому дорівнює 0,1
А.

Через струмок перекинуто пружну дошку. Коли людина стоїть посередині дошки, то вона
прогинається на 0,
1

м, а коли іде по ній зі швидкістю 0,5

м/с, то дошка починає коливатися з
максимальною амплітудою. Визначити довжину кроку людини.

Записати рівняння хвилі у воді від точкового джерела частотою 10
3
Гц, якщо на відстані 20см від
джерела інтенсивності хвил
і становить 10

4
Вт/м
2
. Модуль пружності для води 2,2
.
10
9
Па, а
густина
ρ = 10
3
кг/м
3
.

Зонна пластинка Френеля відкриває лише перші п’ять непарних зон. Як зміниться інтенсивність
у точці спостереження, якщо зонну пластинку прибрати?

Промінь світла, від
битий від межі гліцерин

скло, виявився максимально поляризованим.
Визначити кут між падаючим і заломленим променями.

Фокусна відстань об’єктива телескопа 1 м Телескоп спочатку наводять на

буд
и
нок, що
знаходиться на відстані 1 км. Потім на Місяць .В яко
му напрямку і на скільки потрібно
п
е
ресунути окуляр, щоб отримати чітке зображення Місяця?

Промінь світла, відбитий від дзеркальця гальванометра, падає на шкалу, яка розміщена на
відстані 1,5 м від дзеркальця пе
р
пендикулярно до напрямку падаючого променя
. При
пропусканні струму крізь г
а
льванометр дзеркальце повернулось, причому світлова пляма на
шкалі переміст
и
лась на 2

см. Визначити кут повороту дзеркал
ь
ця.

Збиральну лінзу щільно приклали до розсіювальної і отриману систему лінз помістили на
оптичну ла
ву між лампочкою та екраном. Визначити фокусну відстань розсіювальної лі
н
зи,
якщо відстань предмета до системи лінз 60 см, а від системи лінз до екрана 40 см. Фокусна
відстань збир
а
льної лінзи 8 см
.

Юхимчук Дмитро


Предмет лежить на відстані 6,1

мм від об’єктива мікроск
опа. Головна фокусна ві
д
стань окуляра
1,25

см. Знайти головну фокусну відстань об’єктива, якщо мікроскоп дає зб
і
льшення 1200 разів.Визначити максимальну напругу на обкладинках конденсатора у коливальному контурі, якщо
ємність конденсатора
становить 6пФ, індуктивність котушки 0,5 мГн, максимальна сила струму
20 А.

Однорідний диск радіуса 13 см може обертатися навколо горизонтальної осі, яка перпендикулярна
до його площини і проходить через край диска. При якій частоті зовнішньої сили амплі
туда малих
коливань диска буде максимальною? Логарифмічний декремент згасання становить 0,5.

По заповненій повітрям циліндричній трубі діаметром 5

см поширюється хвиля інтенсивністю
10

2
Вт/м
2
. Визначити середню і максимальну об’ємну густину енергії хвил
і та імпульс,
перенесений хвилею за 1 с.

Оцінити ширину дифракційних смуг на поверхні Землі при дифракції світла від далекої зірки на
краї Місяця. Відстань від Землі до Місяця становить 400000 км.

Кварцову пластинку помістили між схрещеними призмами Ні
коля. При якій найменшій товщині
пластинки поле зору буде максимально яскравим? Стала обертання площини поляризації
становить 27 град/мм.

Яка довжина зорової труби, об’єктивом і окуляром якої є тонкі лінзи з ф
о
кусними відстанями
відповідно 25 і 8 см, якщ
о предмет, який роздивляються, знаходиться дуже д
а
леко?

Промінь світла, напрямлений горизонтально, падає на вертикально розм
і
щений екран. Коли на
шляху променя помістили невеличке дзеркало, то світлова пляма на екрані зміст
и
лась вгору на
3,5

см. Визначит
и кут падіння променя на дзеркальце, якщо відстань від дзе
р
кальця до екрана 50 см.

Плоско
-
опукла лінза з фокусною відстанню 30

см і плоско
-
увінута лінза з фокусною відстанню
10 см, складені щільно. На відстані 60

см, від с
и
стеми лінз поставили предмет. Н
а якій відстані
від системи лінз буде зображення предмета? Дати побудову зображення з дотриманням
мас
ш
табу
.

Чалий Роман


Фокусна відстань об’єктива мікроскопа

8

мм, окуляра

4

см. Пре
д
мет знаходиться на 0,5

мм
далі від об’єктива, ніж головний фокус. Визначити збіл
ьшення м
і
кроскопа
.
12

Різниця потенціалів на обкладинках конденсатора у коливальному контурі змінюється за
законом
U
=50cos10
4
π
t

B
, ємність дорівнює 0,1 мкФ. Визначити індуктивність контура та
залежність від часу си
ли струму в контурі.

Фізичний маятник, масою 1 кг, має момент інерції 1кг
.
м
2
відносно його осі обертання, відстань
від осі до центра мас маятника становить 0,5 м. З якою частотою треба підштовхувати маятник,
щоб він виконував малі коливання з максимально
ю амплітудою? Коефіцієнт згасання становить

1,5с

1
.

Написати рівняння пружної хвилі в повітрі від точкового джерела, якщо довжина хвилі 5 см, а
амплітуда коливань на відстані 10 м від джерела становить 1 мкм. Відомо, що хвиля проходить
шлях 80 км за пром
іжок часу 5 хв.

На діафрагму з круглим отвором діаметром 1,96 мм нормально падає паралельний пучок світла з
довжиною хвилі 600 нм. На екрані спостерігається дифракційна картина. При якій найменшій
відстані між діафрагмою та екраном пляма в центрі дифракц
ійної картини буде найбільш
темною?

При проходженні світла через трубку довжиною 20

см, заповнену розчином цукру з
концентрацією 0,4 г/см
3
, площина поляризації повернулась на кут 13,3°. В іншому розчині цукру,
налитому в трубку довжиною 15

см, площина по
ляризації повернулась на кут 5°. Визначити
концентрацію другого розчину.

Оптична сила об’єктива телескопа 0,5 дптр. Окуляр діє як лупа, що дає зб
і
льшення в 10 разів.
Яке збільшення дає телескоп?

Два плоских дзеркала поставлені під кутом одне до одного
і між ними ро
з
міщене точкове
джерело світла. Зображення джерела в першому дзеркалі знах
о
диться на відстані 6

см, а в
другому на відстані 8

см від джерела. Відстань між зображеннями дорівнює 10

см. Визначити
кут між дзерк
а
лами.

На збиральну лінзу з фокусн
ою відстанню 40

см падає паралельний пучок променів. Де потрібно
помістити розсіювальну лінзу з фокусною відстанню 15 см, щоб пучок променів після
проходження двох лінз залишився паралел
ь
ним?

Янцюк Володимир


Фокусна відстань об’єктива мікроскопа

1

см, окуляра

2

см.
Ві
д
стань від об’єктива до окуляра
23 см. Яке збільшення дає мікроскоп? На якій відстані від об’єктива знах
о
диться предмет
?


Сила струму у коливальному контурі змінюється за законом:

I

=


0,02 sin400
π
t
А, індуктивність дорівнює
1Гн. Визначити ємність контура та максимальну
різницю потенціалів на обкладинках конденсатора.

Математичний маятник масою 1 кг і довжиною 1 м коливається у в`язкому середовищі.
Коефіцієнт опору становить 0,5 кг/с. Під дією зовнішньої сили маятник відхил
яється на 1см.
Визначити відхилення при резонансі у разі періодичної дії тієї самої сили.

Звук поширюється по трубі довжиною 50

м. Коефіцієнт поглинання становить 10

4
см

1
.
Визначити інтенсивності звуку біля труби, якщо рівень інтенсивності біля її поча
тку 60 дБ.

На щілину шириною 2 мкм нормально падає паралельний пучок світла з довжиною хвилі 589 нм.
Знайти кути, у напрямку яких будуть спостерігатися мінімуми світла.

Визначити кут повної поляризації світла при відбиванні від поверхні

лід

вода.

О
б’єктив зорової труби має фокусну відстань 30 см, окуляр 4

см. Труба встановлена на
нескінченність. В якому місці потрібно встановити діафрагму, щоб поле з
о
ру було різко
обмежене?

Плоску скляну пластину товщиною 3

мм роздивляються в мікроскоп. Спочатку м
ікр
о
скоп
встановлюють для спостереження верхньої поверхні пластини, а потім зміщують тубус
мікроскопа вниз до тих пір, поки не буде чітко видно ни
ж
ню поверхню пластини (для зручності
спостерігання на поверхнях пластини зроблені мітки). Зміщення тубуса 2

мм
. Знайти пока
з
ник
заломлення пластини.

Оптична система складається з двох збиральних лінз з фокусними відстан
я
ми 20 см і 10 см.
Відстань між лінзами 30 см. Предмет знаходиться на відстані 30 см від першої лінзи. На якій
відстані від другої лінзи отримаєм
о з
о
браження
?


Оптична сила об’єктива телескопа 0,5 дптр. Окуляр діє як лупа, що дає збільшення у 10 разів.
Яке збільшення дає телескоп
?


13

Тіло масою 0,025 кг бере участь одночасно в двох гармонічних коливаннях одного напрямку,
рівняння яких відповідно
x
1
=0,02
.
sinπ
.
t
,
x
2
=0,03
.
sinπ (
t
0,25). Записати рівняння результуючого
коливання
.

При якому коефіцієнті опору для математичного маятника (його данні наведені у попередній
задачі) резонанс не буде спостерігатися?

Два когерентних джерела світла розміщені
на відстані 0,2 см один від одного і віддалені від
екрана на відстань 1,2 м. Знайти відстань між інтерференційними максимумами на екрані, якщо
довжина хвилі світла 0,6 мкм.

На щілину шириною 20 мкм нормально падає пучок світла з довжиною хвилі 500 нм. Ви
значити
ширину центрального дифракційного максимуму на екрані, віддаленому від щілини на 1м.
Шириною максимуму вважається відстань між першими дифракційними мінімумами,
розташованими по обидва боки від головного максимуму.

Кут між площинами поляризації д
вох поляризаторів становить 70°. Як зменшиться інтенсивність
світла, що пройшло крізь них, якщо цей кут зменшити у 5 разів?

Під яким кутом до горизонту плавець, що пірнув у воду, побачить захід Сонця? Сонце на р
і
вні
горизонту

Вузький паралельний пучок
світла падає на плоско
-
паралельну скляну пластину під кутом 60°
.

Пучок, що вийшов з пластини, в
и
явився зміщеним відносно продовження падаючого пучка на
відстань 2 см. Яка товщина пластини, якщо показник з
а
ломлення скла 1,7?

Побудуйте зображення предмета,
яке дає: а) збиральна лі
н
за з фокусною відстанню 1,5
a
; б)
система з двох збиральних лінз з фокусними відстанями 1,5
a
i 0,5
a
, де
a


відстань між лінзами.
Визначити положення фокусів системи. Предмет знаходиться на відстані 10
а
від першої лі
н
зи
.


Зорова т
руба з фокусною відстанню об’єктива 50

см встановлена на н
е
скінченність. На яку
відстань потрібно пересунути окуляр труби, щоб чітко бач
и
ти предмети на відстані 50 м
?
Використовуючи умову попередньої задачі, визначити енергії результуючого та вихідних

коливань.

Ємність коливального контура становить 0,2 мкФ, а індуктивність 5,07 мГн. За 1 мс максимальна
напруга на конденсаторі зменшилась у три рази. Визначити опір контура
.

Визначити довжину хвилі монохроматичного світла, якщо когерентні джерела від
далені один від
одного на 0,5 мм, а відстань від них до екрана 5

м. Інтерференційні смуги віддалені одна від
одної на 5 мм. Відстань між інтерференційними смугами 5 мм.

На щілину нормально падає пучок світла з відомою довжиною хвилі. Ширина щілини у 6 ра
зів
більша за довжину хвилі. Під яким кутом буде спостерігатись третій дифракційний мінімум?

Кут між площинами поляризації двох однакових поляризаторів становить 45°. Лінійний
коефіцієнт поглинання матеріалу поляризаторів дорівнює 0,15

м

1
, товщина поляр
изатора 5

см.
Як зміниться інтенсивність природного світла після проходження цієї системи?

Два малих плоских дзеркала розміщені на однаковій відстані одне від одн
о
го і точкового
джерела світла. Яким має бути кут між дзеркалами, якщо після двох відбиттів
промінь іде в
напрямку джерела?

На плоско
-
паралельну скляну пластину товщиною 1 см падає промінь св
і
тла під кутом 60
°
. Показник
заломлення скла 1,73. Частина світла відбивається, а частина, заломлю
ю
чись, проходить у скло,
відбивається від нижньої поверхн
і пластини і, заломлюючись вдруге, вих
о
дить назад у повітря
паралельно першому відбитому променю. Визначити відстань між пром
е
нями.

Збиральні лінзи с фокусними відстанями 30 см знаходяться на відстані 15 см. Знайдіть, при яких
положеннях предмета система
дає дійсне зобр
а
ження
.


Телескоп має об’єктив з фокусною відстанню 150 см і окуляр з фокусною відстанню 10

см. Під
яким кутом зору видно предмети, віддалені від об’єктива на відстань 6

м? На яку ві
д
стань
пересунули окуляр
?


14

Матеріальна точка одночас
но бере участь у двох взаємно перпендикулярних коливаннях
x

=

0,02

cosω
t
,
y

=

0,03

sinω
t
. Визначити траєкторію і напрямок руху точки
.

Коливальний контур складається з індуктивності 0,01 Гн, ємності 0,405 мкФ та опору 2 Ом. Як
зменшиться напруга на конден
саті за одне повне коливання?

Два динаміки, які знаходяться на відстані 10 м один від одного, коливаються з різницею фаз
π.
В
яких точках на прямій, що з’єднує динаміки, чутність буде мінімальною? Швидкість звуку у
повітрі 340 м/с, частота звукових колив
ань становить 330 Гц.

Приймач розташований на відстані 2м від точкового джерела ультразвукових хвиль довжиною
0,1 см. Посередині між джерелом та приймачем розташований екран з круглим отвором. Яким
має бути діаметр отвору, щоб приймач зафіксував максимал
ьний сигнал

Кут між площинами поляризації двох однакових поляризаторів дорівнює 50°. Природне світло,
проходячи крізь таку систему, послаблюється у 4 рази. Нехтуючи відбиванням,

визначити
коефіцієнт поглинання світла у поляризаторах.

Монохроматичний пр
омінь входить крізь грань прямокутної рівнобічної призми і зазн
а
вши
повне внутрішнє відбиття від грані, що відповідає гіпотенузі, виходить крізь грань, що
ві
д
повідає другому катету. Яким має бути найменший кут падіння променя на призму, щоб ще
відбувалось
повне відбивання, якщо п
о
казник заломлення матеріалу призми для цього пр
о
меня
1,5?

На яку відстань зміститься промінь, що проходить крізь плоско
-
паралельну пластину, якщо
товщина її
d
, показник заломлення
n
, а кут падіння променя
i
? Чи може зміщення пром
еня бути
більше товщини пласти
н
ки?

Лінзи з оптичними силами 4 дптр та 5 дптр знаходяться на відстані 0,9 м одна від одної. Де
знаходиться зображення предмета, що розміщений на відстані 0,5 м перед першою л
і
нзою
?


Мікроскоп має об’єктив з фокусною відста
нню 1 см і окуляр з фокусною відстанню 3 см,
відстань між ними 20 см. На якій відстані від предмета має знаходитись об’єктив, щоб
зображення вийшло на ві
д
стані 25

см від ока?
Тіло масою 20 г бере участь у двох гармонічних коливаннях однакової частоти

рад/с з
амплітудами відповідно 3 см і 4 см. Знайти енергію результуючого коливання і коливань, що
додаються, якщо коливання однонапрямлені. Написати рівняння результуючого коливання, якщо
початкові фази коливань однакові і становлять 4/
π.

Коливальний
контур має ємність 1,1 нФ і індуктивність 5 мГн. За який час контур втратить 99 %
своєї енергії, якщо логарифмічний коефіцієнт згасання становить 0,005?

Два когерентних джерела звукових хвиль з частотою 170

Гц розташовані на відстані 10 м. один
від одног
о. Визначити найкоротшу відстань від одного з джерел до мінімумів першого і другого
порядку. Швидкість звуку у повітрі 340 м /с.

Знайти найбільший порядок спектра для жовтої лінії натрію, якщо стала дифракційна решітка
становить 2 мкм. Довжина хвилі 589,
3 нм

Граничний кут повного внутрішнього відбивання для певної сполуки становить 45°. Визначити
кут Брюстера для цієї сполуки.

Три лінзи з оптичними силами 10 дптр,

10 дптр і 10 дптр , що розміщені у вказаному порядку,
створюють центровану систему, я
ка знаходиться у повітрі. Визначити величину фоку
с
ної відстані цієї
системи, якщо: 1)відстані між лінзами 5 см, 2)

лінзи прикладені щільно одна до одної.

Пучок паралельних променів падає на товсту скляну пластину під кутом 60° і, заломлюючись,
переходить
у скло. Ширина пучка у повітрі 10

см. Визначити ширину пу
ч
ка у склі.

Промінь білого світла падає на бічну поверхню рівнобедреної призми так, що червоний промінь
виходить з призми перпендикулярно до другої грані. Знайти відхилення червоного і фіол
е
тового

променів від початкового напрямку, якщо кут заломлення призми дорівнює 45
°
. Пока
з
ники
заломлення матеріалу призми для червоного і фіолетового променів відповідно 1,37 і 1,42
.


Визначити збільшення мікроскопа, якщо головна фокусна відстань об’єктива 4,0 м
м, головна
фокусна відстань окуляра 15 мм і довжина т
у
буса 12 см


15
Приложенные файлы

  • pdf 26725783
    Размер файла: 460 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий