Програма Осн. психотер 2016-50aef18ddc0fb1a2de6ae9d12c0755b7

Мета та завдання дисципліни "Основи психотерапії", її місце у навчальному процесі
Мета викладання дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни “Основи психотерапії” є дати майбутньому практичному психологу основи психологічних знань про способи організації психотерапевтичної діяльності; різновиди, особливості, способи психотерапії, їх переваги, недоліки, сфери застосування та обмеження; розвиток наукової психотерапевтічної парадигми та її сучасний стан – підґрунтя глибокого і усестороннього вивчення різних методів психотерапії.
Завдання вивчення дисципліни
Після вивчення курсу студенти повинні:
Знати:
Сутність і функції психотерапевтичної діяльності;
Етичні норми психотерапевтичної діяльності та відповідальність психолога, котрий проводить психотерапію.
Основні напрями, школи і концепції сучасної психотерапії;
Основні техніки і прийоми, що використовуються з метою психотерапії;
Сучасний стан, напрямок розвитку та проблеми сучасної психотерапії.

Розуміти:
Сутність, зміст і причини відмінностей у різних підходах до психічних явищ;
Особливості у постановці мети психотерапії у відповідності до певної психологічної парадигми;
Особливості психотерапевтичного процесу в залежності від позиції психолога;
Аспект психічних проблем найкраще опрацьований в межах певної школи;
Вимоги до клієнта, покази до застосування певного способу психотерапії та обмеження кожного методу;
Вимоги до ресурсів, особистої та професійної готовності психолога при застосуванні певного методу;

Вміти:
Самостійно складати програму психотерапії для конкретної проблеми і конкретного клієнта та підбирати і відповідні методи психотерапевтичного впливу.
Перелік дисциплін, знання яких необхідно студенту для вивчення курсу.
№ п/п
Назва дисципліни
Назва розділів та тем

1.
Загальна психологія
Весь курс

2.
Диференційна психологія
Весь курс

3.
Психологія особистості
Весь курс

Зміст дисципліни
Лекції ДФН – 32 год., ЗФН –8 год.

Назви тем
Кількість год.ДФН
ЗФН


Тема 1. Предмет психокорекції. Місце психотерапії серед інших психологічних дисциплін. Основні підходи до визначення суті поняття психотерапія. Сутність першого підходу до визначення поняття «психотерапія» та відмежування його від поняття «психотерапія» за Р. С. Немовим. Сутність другого підходу до розмежування понять «психологічне консультування», «психокорекція» та«психотерапія» і критерії їх відмінностей за міжнародною моделлю. Специфічні риси, функції та види психотерапії.
2
2

2


Тема 3. Історія розвитку психотерапевтичної парадигми. Основні етапи розвитку психотерапії. Мета і задачі психотерапевтичної роботи. Способи оцінки ефективності психотерапії та чинники, що її визначають. Зміна відхід від класичних шкіл та зміна парадигми психокорекції.
2Тема 2. Вимоги при проведенні психотерапії. Компоненти психологічної готовності спеціаліста, котрий проводить психотерапію: теоретичний компонент; практичний компонент; особистісна готовність.
Основні принципи практичної психології: принцип єдності діагностики і терапії, нормативності розвитку, “згори до низу”, “Знизу угору”, системності, діяльнісний. Моделі терапії: загальна, типова, індивідуальна. Чотири основні блоки: діагностичний, настановний, терапевтичний, блок оцінки ефективності корекційних дій. Основні вимоги до складання психотерапевтичної програми. Основні принципи складання психотерапевтичних програм: системності корекційних, профілактичних і розвиваючих задач; єдності корекції і діагностики, пріоритетності корекції каузального типу; діяльнісний; обліку віково-психологічних і індивідуальних особливостей клієнта; комплексності методів психологічного дії; активного залучення найближчого соціального оточення до участі в коректувальній програмі; опори на різні рівні організації психічних процесів; програмованого навчання; зростання складності; обліку об'єму і рівня різноманітності матеріалу; обліку емоційної складності матеріалу. Основні складові психокорекції.
2Тема 3. Гіпноз як спосіб психокорекції. Історія розвитку вчення про гіпноз та навіювання. Нейродинамічна теорія гіпнозу І. Павлова, психоаналітичний погляд на гіпноз. Суть навіювання. Опосередковане навіювання. Навіювання в стані свідомості. Гіпнсугестія. Методика та техніка гіпнотизування. Лікувальне навіювання в гіпнозі. Глибина гіпнозу: легкий гіпноз (сонливість), середній (гіпотоксія) глибокий гіпноз (сонамбулізм). Покази та протипоказання до застосування гіпносугестивної терапії. Плацеботерепія. Суть самонавіювання. Мимовільне самонавіювання. Прогресивна мязева релаксація Джекобсона. Аутогенне тренування Шульца.
2Тема 4. Класичний психоаналіз З. Фройда. Поняття «психодинамічного напрямку » психології та історія його запровадження. Теорія структури особистості за З. Фройдом. Поняття принципу задоволення та принципу реальності та їх використання у психотерапії. Три види страху за З.Фройдом: невротичний, реалістичний, моральний. Стадії психосексуального розвитку за З. Фройдом: оральна, анальна, фалічна, латентна, геніальна. Поняття фіксації та регресії. Обставини, котрі призводять до проблем у психосексуальному розвитку. Динаміка зміни технічних процедур у класичному психоаналізі: катарсис-відреагування, ліквідація амнезії, переведення підсвідомих конфліктів на свідомий рівень, укріплення сили Его. Динаміка змін в теорії терапевтичного процесу: катарсис як звільнення від істеричного симптому, метод вільних асоціацій як замінник гіпнозу та навіювання, аналіз сновидінь і помилок, теорія спротиву, теорія переносу та контр переносу. Попереднє інтервю та екстраординарна ситуація. Психологічна подія: продукування матеріалу, прояснення, інтерпретація, детальне опрацювання. Робочий альянс. Продукування матеріалу: вільні асоціації, спротив, реакції переносу. Суть спротиву та способи його впливу на психоаналітичну ситуацію, види спротиву. Аналізування матеріалу пацієнта: інтерпретація, аналіз сновидінь та помилкових дій.
4Тема 5. Індивідуальна психотерапція А. Адлера. Основні положення концепції А. Адлера: суб'єктивне сприйняття дійсності, цілісність і доцільність, комплекс меншовартості і компенсація, індивідуальність, телеологія вигадки, соціальне особове відчуття, соціально-орієнтована поведінка, когнітивні соціально-орієнтовані припущення. Мета індивідуальної аналітичної психотерпії А. Адлера. Вимоги до пацієнта та позиція психолога. Техніки індивідуальної аналітичної психотерапії: встановлення правильних стосунків, аналіз особової динаміки, опитувальник сімейного сузір'я, набір питань «найперші спогади», аналіз сновидіння, пріоритети, підведення підсумків, антисугестія (парадоксальна інтенція), дія «Якби...», постановка цілей і ухвалення зобов'язань,з лови себе, «натиснення кнопки», «уникнення плаксивчика».
4
2


Тема 6. Аналітична психокорекція К. Г. Юнга. Основні положення концепції К. Г. Юнга: структура особистості за К. Г. Юнгом, періоди життєвого циклу. Поняття колективного несвідомого, архетипу, комплексу, самості, індивідуації. Особливості роботи з символами і трактування сновидінь у юнгіанській психокорекції. Зона ілюзій за К. Віннікотом. Поняття затоплення підсвідомим матеріалом. Динаміка правильного засвоєння пробудженого архітепічного матеріалу. Використання психотерапевтичної метафори та особливості роботи з казками в сучасному юнгіанстві.
4Тема 7. Неофройдиські методи психокотерапії. Поняття базального конфлікту та способи його вирішення за К. Хорні. Техніка аналізу особистості та самоаналізу в характерологічній психотерапії.
Теорія пренатального та трансперсонального рівнів структури особистості за С. Грофом. Основні етапи транс персональної психотерпії. ЛСД- терепія та голотропне дихання.
Структура особистості, за Е. Берном: три стани «Я», або «его-станів»; «Батько», «Дитина», «Дорослий». Аналіз «его-станів», динамічний аналіз «его-станів». Способи структурування часу за Е. Берном. Події, що відбуваються між людьми в спілкуванні: «гра», «прогладжування і удари». Основні поняття трансактного аналізу: трансакція, «здирництво», «заборони та ранні рішення», «життєвий сценарій», «психологічна позиція або основна життєва установка». Складові трансактного аналізу. Аналіз ігор та сценаріїв. Мета та задачі трансактного аналізу, вимоги до клієнта, позиція психолога.
4Тема 8. Біхевіоральна психотерапія. Три основні тенденції: класичне обумовлення І. П. Павлова, оперантне обумовлення Б. Скіннера і мультимодальне програмування. Основні поняття поведінкового підходу: обумовлення, генералізація, «згасання», контробумовлення, ефект часткового підкріплення., сформовані емоційні реакції, реакції уникання, конфлікт, надлишкова поведінка Характерні особливості, задачі та мета поведінкової психотерапії. Вимоги до клієнта і позиція психолога в поведінковому напрямі.
42

Тема 9. Когнітивна школа психотерапії. Особливості когнітивної психотерпії. Напрямки когнітивного підходу: когнітивно-аналітичний та когнітивно-поведінковий. Основні поняття когнітивно-аналітичної школи: пастки, ділеми, перешкоди. Етапи роботи з клієнтом в поведінковій психотерапії. Суть техніки поведінкового експерименту та методу «фіксованої ролі».
Теоретична база раціонально-емотивної психотерапії А. Елліса: дескриптивні когніції, оціночні когніції, «кодекс невротика». «АВС-теорія» особистості А. Елліса. Етапи і основні техніки психотерапії А. Елліса.
Теоретичні основи когнітивного підходу до психотерапії А. Бека. теорія когнітивних спотворень за А. Беком: персоналізація, дихотомічне мислення, вибіркове абстрагування, свавільні висновки, надгенералізація, катастрофізація. Етапи та поведінкові правила когнітивної психотерапії за А. Беком.
Теоретичні засади, мета, позиція психолога та вимоги до клієнта у реальнісній психотерапії У. Глассера. Сім кроків спільної з клієнтом роботи за У. Глассером.
4


Семінарські заняття ДФН– 16 год., ЗФН –6 год.

Назви тем
Кількість год.ДФН
ЗФН


Предмет психокорекції та вимоги при її проведенні
2

2


Сугестивні методи психотерапії
2Класичний психоаналіз З. Фройда.
2Індивідуальна психотерапія А. Адлера.
2


2


Аналітична психотерапія К. Г. Юнга.
2Неофройдистські методи психотерапії.
2Біхевіоральна психотерапія
2

2


Когнітивна психотерапія
2


Самостійна робота ДФН – 42 год., ЗФН -76 год

Зміст роботи
Кількість год.ДФН
ЗФН


Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до семінарських занять
30
56


Підготовка до контрольних заходів.
12
20


2.4. Запитання для самопідготовки до екзамену з навчальної дисципліни «Основи психокорекції»
Місце психотерапії серед інших психологічних дисциплін.
Основні підходи до визначення суті поняття психокорекція.
Специфічні риси, функції та види психологічної корекції.
Мета і задачі психокорекційної роботи.
Способи оцінки ефективності психокорекції та чинники, що її визначають.
Основні етапи зміни парадигми психотерапії та їх коротка характеристика.
Основні закиди до класичних шкіл, які призвели до зміни парадигми.
Групова психотерапія як перша спільна тенденція різних напрямків психотерапії.
Сімейна психотерапія як етап розвитку парадигми психотерапії.
Сучасні тенденції в психотерапії за Фіджеральдом.
Компоненти психологічної готовності спеціаліста, котрий проводить психокорекцію.
Основні принципи практичної психології.
Моделі корекції: загальна, типова, індивідуальна.
Основні блоки, з яких складається психокорекційна програма: діагностичний, настановний, корекційний, блок оцінки ефективності корекційних дій.
Основні вимоги до складання психокорекційної програми.
Основні принципи, за якими складається психокорекційна програма.
Основні складові психокорекції.
Історія розвитку вчення про гіпноз та навіювання.
Нейродинамічна теорія гіпнозу І. Павлова.
Психоаналітичний погляд на гіпноз.
Суть навіювання.
Опосередковане навіювання.
Навіювання в стані свідомості.
Гіпносугестія.
Методика та техніка гіпнотизування.
Лікувальне навіювання в гіпнозі.
Глибина гіпнозу: легкий гіпноз (сонливість), середній (гіпотоксія) глибокий гіпноз (сонамбулізм).
Покази та протипоказання до застосування гіпносугестивної корекції.
Плацеботерепія.
Суть самонавіювання і особливості довільного самонавіювання.
Прогресивна мязева релаксація Джекобсона.
Аутогенне тренування Шульца.
Теорія структури особистості за З. Фройдом.
Поняття принципу задоволення та принципу реальності.
Три види страху за З. Фройдом: невротичний, реалістичний, моральний.
Стадії психосексуального розвитку за З. Фройдом: оральна, анальна, фалічна, латентна, геніальна.
Поняття фіксації та регресії за З. Фройдом.
Обставини, котрі призводять до проблем у психосексуальному розвитку.
Динаміка зміни технічних процедур у класичному психоаналізі.
Динаміка змін в теорії терапевтичного процесу у класичному психоаналізі.
Попереднє інтервю та екстраординарна ситуація у класичному психоаналізі.
Поняття психологічної події у класичному психоаналізі.
Поняття робочого альянсу у класичному психоаналізі.
Динаміка змін в теорії терапевтичного процесу у класичному психоаналізі.
Способи продукування матеріалу у класичному психоаналізі: вільні асоціації, спротив, реакції переносу.
Суть спротиву та способи його впливу на психоаналітичну ситуацію.
Види спротиву в процесі психоаналітичної процедури.
Способи аналізування матеріалу пацієнта: інтерпретація, аналіз сновидінь та помилкових дій.
Основні положення концепції А. Адлера.
Техніки індивідуальної аналітичної психокорекції А. Адлера.
Основні положення концепції К. Юнга: структура особистості за К. Юнгом, періоди життєвого циклу.
Поняття колективного підсвідомого, архетипу, комплексу, самості, індивідуації у концепції К. Юнга.
Особливості роботи з символами і трактування сновидінь у юнгіанській психокорекції.
Поняття зони ілюзій за К. Віннікотом.
Використання психотерапевтичної метафори та особливості роботи з казками в сучасному юнгіанстві.
Розтлумачте як трактується суть феномену гіпнозу за І. Павловим та наведіть метафору, яку його учні для цього використовують.
Розтлумачте як пояснюють феномен гіпнозу в психоаналітичній теорії.
Поясніть явище плацеботерапії та його використання в психокорекції.
Поясніть поняття спротиву в психоаналітичній теорії та вкажіть як змінювалося уявлення про його роль в психоаналітичному психокорекційному процесі.
Наведіть приклади клінічних виявів спротиву в процесі психокорекції, поясніть відмінність між чужими Его та Его-синтонічними видами спротиву і способи роботи з ними.
Поясніть поняття переносу і контрпереносу в психоаналітичній теорії та вкажіть як змінювалося уявлення про його роль в психоаналітичному психокорекційному процесі.
Поясніть суть поняття психоаналітичного альянсу в класичному психоаналізі, його зв’язок з поняттям переносу та його роль в психоаналітичній психокорекції.
Поясніть суть поняття індивідуального стилю за А. Адлером, спосіб його формування та значення в житті людини.
Поясніть значення комплексу меншовартості та його компенсації в теорії А. Адлера і зв’язок цих понять із поняттям індивідуального стилю.
Поясніть особливість роботи зі снами при індивідуальній психокорекції А. Адлера та порівняйте її задачі з відповідними задачами в класичному психоаналізі.
Поясніть мету етапу встановлення психологічних стосунків при індивідуальній психокорекції А. Адлера та з якого теоретичного уявлення виникла його необхідність.
Опишіть техніку «Підведення підсумків» в індивідуальній психокорекції А. Адлера, поясніть за чим спостерігає психолог при її проведенні та її мету.
Відобразіть графічно складові особистості за К. Юнгом.
Поясніть поняття архетипу за К. Г Юнгом.
Поясніть суть поняття самості за К. Юнгом.
Поясніть суть поняття «індивідуація» в теорії К. Юнга.
Поясніть суть поняття «зони іллюзій» за Віннікотом та її роль в сучасній юнгіанській психокорекції.
Поясніть відмінність у роботі з символами в класичному психоаналізі та сучасному юнгіанстві.
Назвіть і коротко охарактеризуйте компоненти психологічної готовності психолога до психокорекційнлї роботи та поясніть переваги та недоліки трьох підходів до теоретичної готовності.
Поясніть як відбувається процес конструктивної інтеграції архітепічного матеріалу з точки зору сучасного юнгіанства.
Теоретичні основи характерологічного аналізу за К. Горні.
Суть поняття базального конфлікту за К. Горні.
Три стратегії та три типи захисних реакцій за К. Горні
Поняття «ідеалізований образ "Я"» за К. Горні та його значення в житті людини.
Основні невротичні симптоми за К. Горні.
Цілі і методи характерологічного аналізу за К. Горні.
Особливості трансперсональної психокорекції С. Грофа.
Етапи трансперсональної психокорекції С. Грофа.
Мета та задачі при використанні трансактного аналізу Е. Берна в психокорекції.
Основні поняття трансактного аналізу Е. Берна.
Психологічні позиції або основні життєві настанови за Е. Берном.
Способи структурування часу за Е. Берном.
Особливості кожного із его-станів за теорією Е. Берна.
Суть аналізу его-станів чи его-позицій в трансактному аналізі Е. Берна.
Суть аналізу трансакцій в трансактній психокорекції Е. Берна.
Суть аналізу ігор і сценаріїв у трансактного аналізу Е. Берна.
Суть класичного, оперантного обумовлення та мультимодального програмування.
Основні поняття поведінкової психокорекції.
Мета та задачі поведінкової психокорекції.
Позицію психолога та вимоги й очікування від клієнта в поведінковій психокорекції.
Основні техніки поведінкової психокорекції.
Порівняльна характеристика технік «шейпінг» «зчеплення» поведінкової психокорекції.
Конкретні прийоми корекції відхилень поведінки у дітей, засновані на негативному підкріпленні, які використовують в бехівіоральній психокорекції.
Умови, при дотриманні яких ефективною стає поведінкова методика «покарання».
Особливості когнітивної школи психокорекції.
Основні поняття в когнітивній школі психокорекції.
Основні етапи роботи з клієнтом при когнітивній психокорекції.
Методи на підставі теорії особистих конструктів Д. Келлі.
Особливості когнітивної теорії психологічних проблем А. Елліса.
«Комплекс невротика» чи комплекс помилкових думок, прагнення виконувати які веде до психологічних проблем за А. Еллісом.
Суть понять «дескриптивні когніції» та «оціночні когніції» та поясніть як ці поняття використосуються у психокорекції.
Особливості когнітивної теорії психологічних проблем А. Бека.
Когнітивні спотворення за А. Беком.
Складові «когнітивної тріади депресії» за А. Беком.
Техніки когнітивно-поведінкової психокорекції А. Бека.
Етапи терапії реальністю У. Глассера.

2.5. Контрольна робота.
Контрольна робота складається із двох питань, по одному із кожного тематичного модулю на вибір студента. Поєднання питань не повинне повторюватися у студентів однієї групи.
Питання на контрольну роботу:
Змістовий модуль 1
Сугестивні техніки психокорекції.
Гіпноз в психокорекції.
Методи автотренінгу.
Медитативні техніки у психокорекції.
Внесок у психокорекцію класичного психоаналізу З.Фрейда.
Ідеї Его-психології в психокорекції.
Фокальний психоаналітична психокорекція.
Індивідуальна психокорекція А.Адлера.
Юнгіанський підхід до психокорекції.
Символдрама як метод психокорекції.
Подорож героя як метод психокорекції.
Поняття життєвої кризи у грофіанській психокорекції та методи роботи з нею.
Особливості роботи зі снами у різних школах психокорекції.
Характерологічна психокорекція К Горні.
Трансперсональна психокорекція С.Грофа.
Трансактний аналіз Е.Берна.
Поведінкові методи психокорекції.
Сучасний варіант КПТ.
Особливості психокорекції в дитячому віці.
Когнітивний підхід А.Бека.
Раціонально-емотивна терапія А.Елліса.
Терапія реальністю У.Глассера.
Клієнт-центрований підхід К.Роджерса.
Логотерапія В.Франкла.
Гештальт підхід в психокорекції.
Психосинтез Р.Ассаджіолі.
Змістовий модуль 2
Використання методів ігротерапії в сучасній психокорекції.
Методи психодрами в сучасній психокорекції.
Музико терапія як метод психокорекції.
Проективний малюнок в психокорекції.
Танцювальні і тілесно орієнтовані методи психокорекції.
Суть та механізми впливу бібліотерапії в психокорекції.
Особливості роботи з казкою в психотерапії.
Лялькотерапія в психокорекції.
Групова психокорекція.
Сімейна психокорекція.
Системна психокорекція.
Структурна сімейна психокорекція.
Наративна психокорекція.
Міланська школа сімейної психокорекції.
Модель ІПД (рос. ИПИ) в сімейній психокорекції.
Емпірична сімейна психокорекція.
Еклектична психокорекція.
Інтерперсональна психокорекція Г.Саллівена.
Гештальттерапія.
Активне соціально-психологічне навчання за Т.Яценко.
Груповий психоаналіз.
Нейро-лінгвістичне програмування.
Проблемно-орієнтована психотерапія.
Символдрама.
Медитативні техніки психотерапії.
Симультантно мнестична психокорекція.

2.4. Методи і критерії оцінювання:
Для стаціонарної форми навчання поточний контроль на семінарських заняттях за кожний модуль (80%); контрольна робота (20 %), залік.
Для заочної форми навчання поточний контроль на семінарських заняттях за кожний модуль (20%); контрольна робота (80 %), залік
Навчально-методичні матеріали
3.1. Основна література.
Зубалий Н.П., Левочкина А.М. Основы психотерапии: Учеб. пособие.
· К.: МАУП, 2001
· 160 с.
Глива Є. Вступ до психотерапії. Навчальний посібник. – Острог-Киів: Вид-во «Острозька академія», Вид-во «Кондор», 2004. – 530 с.
Осипова А.А. Общая психокорекция: Учебное пособие для студентов вузов.
· М.: ТЦ “Сфера”, 2001
· 512 с.
Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. – Навч. посібн. Модульно-рейтинговий курс. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 544с.
Савка І.М. Конспект лекцій з курсу «Основи психокорекції». Електронна версія, 2013.
Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение).
· СПб.: Питер Пресс, 1997
· 608 с.
· (Мастера психологии).
3.2. Допоміжна література.
Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии: /Пер.с нем.
· М.: Фонд “За економическую грамотность”, 1995
· 296 с.
· (Библиотека зарубежной психологии).
Ахола Т., Фурман Б. Краткосрочная позитивная психотерапия (Терапия фокусированная на решении). /Пер. с англ. Ялов А.М. Краткосрочная позитивная психотерапия. Методическое пособие.
· СПб.: ИЗ-во “Речь”, 2000
· 220 с.
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. /Пер с англ.
· М.: 1983
· 294 с.
Берн Э.Трансактный анализ и психокорекция. /Пер. с англ.
· СПб.: 1992
· 302 с.
Браун Дж. Психология Фрейда и постфрейдисты. /Пер. с англ.
· М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1997. 304 с.
Бретт Д. “Жила-была девочка похожая на тебя”: Психотерапевтические истории для детей. /Пер.с англ.
· М.: Независимая фирма “Класс”, 1996
· 224 с.
· (Библиотека психологии и психотерапии).
Брієр Д. Скотт К. Основи травмофокусованої терапії. Львів: Свічадо, 2015 448 с.
Буш Ф. Новый взгляд на психоаналитическую теоапию / Перевод с английского С. Панкова СПб.: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2005. 196 с.
Варій М.Й. Загальна психологія. Підручник / для студ. псих. та педагог. спеціальностей
· 2-е видання випр. і доп.
· К.: Центр учбової літератури
· 2007.
Вестбрук Д., Кеннерлі Г., Кірк Дж. Вступ в когнітивно- поведінкову психотерапію. Львів: Свічадо, 2014 420 с.
Виттельс Ф. Фрейд. Его личность, учение и школа. /Пер. с нем.
· Л.: “Эго” 1991
· 197 с.
Гингер С. Гештальт: искусство контакта / Пер с англ.Т.А. Ребеко. – М.: Академический проект, Культура, 2009 191 с. – (Психотерапевтическ ие технологии)
Гриндер Д., Бэндлер Р. Из лягушек в принцы. Нейро-лингвистическое программирование / Пер. с англ.
· Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1994
· 240 с.
· (Психотерапия новой волны).
Гриндер Д., Бендлер Р. Формирование транса: /Пер.с англ.
· М.: Каас,1994
· 272 с.
Гроф С. Духовный кризис. Статьи и исследования. /Пер. с англ.
· М.: МТМ, 1995
· 256 с.
Гроф С. Путешествие в поисках себя. /Пер с англ. Второе издание
· М.: Институт трансперсональной психологии, Издательство Института психотерапии, 2001
· 336
·(Тексты Трансперсональной Психологии).
Джойс Ф., Силл Ш. Гештальт-теапия шаг за шагом: Навыки в гештальт-терапии – М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2010 – 352 с. (Серия «Современная психология: теория и практика»).
Калшед Дональд. Внутренний мир травмы. М.: Деловая книга, Академический проект., 2001 339 с.
Калшед Дональд. Травма и душа: Духовно-психологический подход к человеческому развитию и его прерыванию. М.: Деловая книга, Академический проект., 2015. 488 с, 3 лис.ил. (Современная психотерапия).
К. Г. Юнг и современный психоанализ. Хрестоматия по глубинной психологии. Выпуск 1.
· М.: ЧеРо, 1996
· 248 с.
Клювер Ральф. Фокальна психотерапія. Пер. з нім. Львів: ВНТЛ Класика, 2004. 172 с.
Коен Д., Маннаріно Е., Деблінжер Е.Психотерапія з дітьми та підлітками, які пережили травму та втрату. Львів: Свічадо, 2016. 264 с.
Кохут Хайнц. Восстановление самости. / Пер. с англ. М.: «Когито-Центр», 2002. 316 с. (Современная психотерапия).
Король Л.М. Михайлова Е.Л. Человек-оркестр: микроструктура общения.
· М.: независимая фирма «Класс», 1993
· 160 с.
· (Библиотека практической психологии и психотерапии).
Лоуен А. Биоенергетика (Революционная терапия, которая использует язык тела для лечения проблем разума) /Пер. с англ.
· СПб.: “Ювента”,1998
· 384 с.
· (Библиотека зарубежной психологии).
Мак-Нили Д. Прикосновение: глубинный анализ и телесная терапия/Пер. с англ.
· М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 1999
· 144 с.
Михайлов Б.В., Табачников С.И., Витенко И.С., Чугунов В.В. Психотерапия: Учебник для врачей-интернов высших медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации.
· Х.: Око, 2002
· 768 с.
Наранхо Клаудио. Гештальт-терапия: Отношение и Практика атеоретического ємпиризма / Перев. с англ. Бендеры: Полиграфист, 1995. 292 с.
Николс М. Шварц Р. Семейная терапия. Концепции и методы / Пер. с англ. О. Очкур, А. Шишко.
· М.: Изд-во Эксмо, 2004.
· 960с.
Норбеков М.С. Опыт дурака, или ключ к прозрению. Как избавиться от очков.
· СПб.:
· ИД «ВЕСЬ», 2002.
·316с.
Осипова А.А. Общая психокорекция: Учебное пособие для студентов вузов.
· М.: ТЦ “Сфера”, 2001
· 512 с.
Перлз Ф. Практика гештальттерапии
· М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2001
· 480 с.
· (Концепции психотерапии. Выпуск 1.).
Пріц А., Викуаль Е. Груповий психоаналіз: Теорія. Техніка. Застосування. / Перекл. Галина Котовські; наук. редакт. Софія грабовська і Галига Католик.
· Львів: Астролябія, 2006.
· 312с.
Ральф Р. Г. Практика и техника психоанализа.
· Новочеркасск: Агенство САГУНА, 1994
· 341 с.
Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер с англ.
· М.: Издательская группа “Прогресс”, “Универс”, 1999
· 480 с.
Рудестам К. Групповая психотерапия – СПб.: Питер Ком, 1998
·384 с.
· (Мастера психологии).
Саймон Р. Один к одному: Беседы с создателями семейной терапии / Пер. с англ..
· М.: Независимая фирма «Класс» , 1996
· 224с.
· (Библиотека психологии и психотерапии).
Семинар с доктором медицины Милтоном Г. Ериксоном (Уроки гипноза)/ Пер. с англ.
· М.: Независимая фирма “Класс”, 1994
· 336 с.
· (Библиотека практической психологии и психотерапии).
Уоттс А. Психотерапия. Восток и Запад. /Пер. с англ.
· Львов: Инициатива, 1997
· 175 с.
· (Паломничество в Страну Востока).
Фицджеральд Р. Эклектическая психотерапия.
· СПб.: Питер,2001 (Практикум по психотерапии).
Ферелли Ф. Брандема Дж. Провокативная психотерапия Екатеринбург: Издательство «Е-принт», 2008 192 с.
Фельденкрайз М. Осознавание через движение. Оздоровительные движения для личностного роста.
· М.:1994
· 192 с.
Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник /Пер.с англ.
· М.: Прогресс, 1990
· 368 с.
· (Библиотека зарубежной психологии).
Франчесетти Джани (ред.) Панические атаки (Гештальт-терапия в единстве клинических и социальных контекстов. При участии Маргариты Спаньоло Лобб и Джованни Салониа М.: МИГТиК, ИОИ, 2014. 264 с.
Фрейд А. Детский психоанализ.
· СПб.: Питер, 2004.
· 477 с.
· (Хрестоматия по психологии).
Хаббарт Л. Рон. Дианетика. Современная наука душевного здоровья. / Пер. с англ.
· М.: МТМ, 1995
· 530 с.
Хорни.К. Самоанализ. Психология женщины. Новые пути в психоанализе.
· СПб.: Питер, 2002.
· 480 с.
· (Мастера психологии).
Чепмен А., Чепмен-Сантана М. Проблемно-ориентированная психотерапия.
· СПб.: Питер, 2001
· (Практикум по психотерапии).
Шварц-Салант Н. Нарцисизм и трансформация личности: Психология нарцистических расстройств личности / Пер с англ. В. Маршавки. М.: Независимая фирма «Класс», 2007. 296 с. (Библиотека психологии и психотерапии)
Шварц-Салант Н. Пограничная личность: Видение и исцеление / Пер с англ. М.: «Когито-Центр», 2010. 368 с. (Юнгианская психология)
Штейнберг У. Круг внимания. Клинические аспекты юнгианской терапии. Научное издание. /Пер. англ.
· М.: Институт общегуманитарных исследований, 1991
· 224 с.
· (Современная психология: теория и практика).
Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии
· Спб.: Издательство “Питер”,2000
· 640 с.
· (Золотой фонд психотерапии).
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: Феноменологія, теорія і практика: Навч.посіб.
· К.: Вища шк., 2006
· 382 с.
Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч.посіб.
· К.: Вища шк., 2004
· 679 с.

Узгодження з іншими дисциплінами

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження
Прізвище викладача
Підпис, дата


Психологія особистості
Практикум з психокорекції
13PAGE 14215


13PAGE 14815


13PAGE 14215Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 26723192
    Размер файла: 151 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий