кваліф. 2014 ПРОГРАМА 3 курс 131-132 гр

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ СЛІДСТВА

Кафедра кримінального права та кримінології

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
з навчально-методичної
та наукової роботи
підполковник міліції
О.М. Обушенко

_______________ 2013


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядкунапрям підготовки 6.030402 – «Правоохоронна діяльність»
для курсантів 3 курсу факультету підготовки фахівців
для підрозділів міліції громадської безпекиДніпропетровськ – 2013
Робоча програма навчальної дисципліни «Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку» для курсантів 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, напряму підготовки 6.030402 - «Правоохоронна діяльність», / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 48 с.

РОЗРОБНИКИ:
Терещенко А.І., доцент кафедри, заслужений юрист України
Людвік В.Д., старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук


Розглянуто на засіданні кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства, протокол №1, 23.08.2013р.


Рекомендовано Науково-методичною радою університету
27.08.2013, протокол №1
Начальник кафедри кримінального права та кримінології

_______________________ В.В. Шаблистий
(підпис) (ініціали та прізвище)
«_____»___________________ 2013 року©Людвік В.Д., Терещенко А.І., 2013 рік
© ДДУВС, 2013 рік
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна
форма навчання

Кількість кредитів – 2
Галузь знань
0304 «Право»
вибіркова


Напрям підготовки
6.030402 - «Правоохоронна діяльність»


Модулів – 2

Рік підготовки - 3

Змістових модулів – 1Загальна кількість годин - 72

Семестр - 7Лекції – 6 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 1,88
самостійної / індивідуальної роботи курсанта (студента, слухача) – 2,63
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр
Практичні
заняття – 26 год.Самостійна робота – 18 год.Індивідуальна
робота – 18 год.Форма підсумкового контролю: ЗалікПримітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:1/1

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни:

навчальна - сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого кваліфікованого фахівця-юриста для органів внутрішніх справ, здатного на достатньому рівні репрезентувати органи внутрішніх справ у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадянами, формувати та розвивати правові знання курсантів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу кримінально-правових явищ, умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;
розвиваюча - формувати та розвивати правові знання курсантів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу правових явищ, умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;
виховна - формувати ціннісні орієнтири курсантів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати в майбутніх працівників міліції високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб забезпечити:
– поглиблене вивчення положень чинного кримінального законодавства та його застосування в практичній діяльності правоохоронця;
– придбання навичок правильного, глибокого кримінально–правового аналізу суспільно небезпечних діянь і застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів;
– опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, що забезпечує знання існуючих проблем кримінального законодавства, шляхів розв’язання спірних положень, самовдосконалення фахового рівня;
– формування досконалих навичок щодо прийняття обґрунтованих і законних рішень при кваліфікації злочинів;
– розвиток правової свідомості як передумови для опанування національним законодавством, а також досвідом кримінального законодавства та права інших держав;
– формування правової культури фахівця української держави в сфері правоохоронної діяльності, почуття відповідальності перед людиною, суспільством та державою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант (слухач) повинен
знати:
1) на понятійному рівні: основні положення та принципи кваліфікації злочинів.
2) на фундаментальному рівні: особливості кваліфікації злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку при попередній злочинній діяльності, при вчиненні злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку вчинених у співучасті, при конкуренції кримінально-правових норм, при множинності злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку.
3) на практично-творчому рівні: основи організації діяльності підрозділів міліції при розслідуванні злочинів, направлених на вірну їх кваліфікацію та збір відповідної доказової бази.
вміти:
1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність кваліфікації злочинів.
2) на алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час розслідування злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму.
3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення оперативно-слідчої обстановки, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час розслідування злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку.
4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових змін, що відбуваються в кримінальному законодавстві держави; варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Модуль 1

Тема 1. Теорія і практика кваліфікації злочинів.
Предмет, загальна характеристика та завдання навчального курсу. Роль та значення курсу для підготовки фахівців-юристів. Система курсу. Задачі курсу. Зміст застосування кримінального законодавства. Визначення поняття кваліфікації злочинів. Підстави кваліфікації злочинів. Юридичне закріплення результатів кваліфікації злочинів. Принципи кваліфікації злочинів. Значення правильної кваліфікації злочинів. Особливості кваліфікації злочину в процесі застосування кримінально-правової норми. Відмежування злочинів у ході кримінально-правової кваліфікації.
Взаємозв’язок курсу з іншими навчальними дисциплінами: кримінальним правом та процесом, криміналістикою, адміністративним правом, цивільним правом, кримінально-виконавчим правом тощо.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта

Ключові слова: «кваліфікація злочинів», «підстави кваліфікації», «принципи кваліфікації».

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів.
Вміти: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність кваліфікації злочинів; використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності працівників міліції; переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів.

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 31.07.2013 №728 «Про оголошення вироків судів, ухвалених відносно колишніх працівників міліції»

ТЕМА 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Поняття та види стадій вчинення злочину за чинним кримінальним законодавством України.
Готування до злочину, його поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Види підготовчих дій. Підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину. Відмежування готування до злочину від виявлення наміру. «Голий умисел» та його правові наслідки. Відповідальність за готування до злочину за КК України.
Правові наслідки готування до злочину невеликої тяжкості.
Значення готування до вчинення злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку. Кваліфікація деяких видів готування.
Замах на злочин, його поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Види замаху на злочин: закінчений та незакінчений; замах на непридатний об’єкт та замах з непридатними засобами. Значення такого розподілу для кваліфікації злочинів органами внутрішніх справ. Відмежування замаху від готування до злочину.
Значення замаху на вчинення злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку. Кваліфікація готування до злочину та замаху на злочин при альтернативному й неконкретизованому умислі.
Закінчений та незакінчений злочин. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочину у складах з матеріальним, формальним та усіченим складом. Значення встановлення конструкції складу злочину при кваліфікації злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку..
Добровільна відмова при незакінченому злочині та добровільна відмова від доведення злочину до кінця, її поняття та ознаки. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова. Підстави усунення кримінальної відповідальності за добровільну відмову від доведення злочину до кінця. Наслідки добровільної відмови від доведення злочину до кінця та їх значення для вирішення органами внутрішніх справ питання про притягнення особи до кримінальної відповідальності при вчиненні злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта.

Ключові слова: «стадії злочину», «готування до злочину», «голий умисел», «закінчений злочин», «закінчений замах», «незакінчений замах».

Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при попередній злочинній діяльності.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ.

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 31.07.2013 №728 «Про оголошення вироків судів, ухвалених відносно колишніх працівників міліції»

Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми:
постанова про закриття кримінального провадження.

ТЕМА 3. КАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ, ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ
Поняття і значення співучасті у злочині та її об’єктивні і суб’єктивні ознаки.
Умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину. 3міст цієї ознаки та значення при притягненні особи до кримінальної відповідальності в діяльності міліції громадської безпеки, підрозділів карного розшуку та досудового слідства органів внутрішніх справ.
Суб’єктивні ознаки співучасті. Спільність умислу співучасників.
Особливості інтелектуального моменту умислу співучасників. Питання про можливість одностороннього суб’єктивного зв’язку між співучасниками. Вольовий момент умислу співучасників. Питання про можливість співучасті в злочинах, які вчинені з необережності. Відокремлення співучасті від «необережного заподіяння шкоди».
Значення мотиву та мети при вчиненні злочину у співучасті.
Види співучасників та їх визначення в Кримінальному кодексі України. Виконавець та співвиконавець злочину. Організатор злочину. Підбурювач до злочину. Способи підбурювання. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки підбурювання. Пособник злочину. Види пособництва. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки пособництва. Відокремлення пособництва від підбурювання.
Кваліфікація дій виконавця при вчиненні злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку. Кваліфікація дій організатора, пособника, підбурювача.
Форми співучасті. Питання про форми співучасті в науці кримінального права. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією. Кваліфікація дій учасників організованої групи чи злочинної організації.
Призначення покарання співучасникам. Спеціальні питання відповідальності співучасників при вчиненні злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку. Кваліфікація опосередкованого виконавства. Кваліфікація злочинів зі спеціальним суб’єктом. Провокація злочину.
Ексцес виконавця. Види ексцесу виконавця: кількісний та якісний. Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку при ексцесі виконавця. Невдале підбурювання та пособництво.
Добровільна відмова співучасників. Добровільна відмова виконавця. Кваліфікація дій інших співучасників при добровільній відмові виконавця. Особливості добровільної відмови підбурювача та пособника.
Поняття причетності до злочину. Види причетності: переховування, неповідомлення, потурання. Кваліфікація причетності до злочину.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта

Ключові слова: «співучасть у злочині», «виконавець», «підбурювач», «пособник», «організатор», «група осіб», «організована група», «злочинна організація», «ексцес виконавця», «причетність до злочину».

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при співучасті.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 31.07.2013 №728 «Про оголошення вироків судів, ухвалених відносно колишніх працівників міліції»

Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми: - описова частина обвинувального акту.

Тема №4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
Поняття конкуренції кримінально-правових норм. Види конкуренції. Розмежування конкуренції та колізії.
Поняття загальної та спеціальної норми. Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку при конкуренції загальної та спеціальної норм.
Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку при конкуренції частини та цілого.
Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку при конкуренції кваліфікуючих або пом’якшуючих ознак складів злочинів. Конкуренція між кваліфікованим і особливо кваліфікованим складами злочину. Конкуренція між привілейованим і кваліфікованим складами злочину. Конкуренція між привілейованим та особливо привілейованим складами злочину.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта.

Ключові слова: «конкуренція загальної та спеціальної норми», «конкуренція частини та цілого», «конкуренція між привілейованим і кваліфікованим складами злочину».

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ.

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 31.07.2013 №728 «Про оголошення вироків судів, ухвалених відносно колишніх працівників міліції»

Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми: - постанова про закриття кримінального провадження.

ТЕМА 5. кВАЛІФІКАЦІЯ множинності злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку.
Поняття множинності злочинів. Соціальна та юридична характеристика множинності злочинів та її значення в діяльності міліції громадської безпеки.
Види множинності злочинів. Загальні правила кваліфікації множинності злочинів.
Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів: прості та ускладнені одиничні злочини (триваючі, продовжувані та складні злочини). Кваліфікація триваючих, продовжуваних і складених злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку.
Сукупність злочинів та її ознаки. Види сукупності злочинів: ідеальна та реальна сукупність. Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину. Відмежування сукупності злочинів від конкуренції норм. Кваліфікація сукупності злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку.
Повторність злочину та її ознаки. Види повторності: повторність, не пов’язана із засудженням (фактична повторність) та повторність, пов’язана із засудженням (рецидив). Види фактичної повторності: повторність тотожних, однорідних та різнорідних злочинів. Кваліфікація повторності злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку.
Рецидив злочину: поняття та ознаки. Види рецидиву: загальний, спеціальний, простий, складний (багаторазовий), пенітенціарний, особливо небезпечний. Значення рецидиву в діяльності міліції громадської безпеки. Кваліфікація рецидиву злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта.

Ключові слова: «одиничний злочин», «сукупність злочинів», «реальна сукупність злочинів», «ідеальна сукупність злочинів», «рецидив злочинів», «повторність злочинів».

Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при множинності злочинів.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 31.07.2013 №728 «Про оголошення вироків судів, ухвалених відносно колишніх працівників міліції»

Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми: описова частина обвинувального акту.

ТЕМА 6. Помилки в кВАЛІФІКАЦІї злочинів ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Поняття та види помилок в кримінальному праві.
Юридична помилка, її види і вплив на кримінальну відповідальність. Кваліфікація при юридичній помилці.
Фактична помилка, її види і вплив на вирішення питання про кримінальну відповідальність. Помилка в: об’єкті злочину; предметі злочину; потерпілому; злочинності чи незлочинності діяння; причинному зв`язку та у наслідках злочину. Значення помилок в діяльності підрозділів досудового слідства органів внутрішніх справ.
Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку при помилці в об’єкті та предметі. Кваліфікація при помилці в особі потерпілого.
Кваліфікація при помилці причинного зв’язку. Кваліфікація злочинів при помилці в суспільно-небезпечних наслідках.
Випадки, які приєднуються до помилок і помилка щодо особи; відхилення дії чи удару. Кваліфікація посягання при «відхиленні дії».

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції. Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта

Ключові слова: «помилка в кримінальному праві», «відхилення в дії», «юридична помилка», «фактична помилка», «помилка в об’єкті», «помилка в предметі», «помилка в розвитку причинного зв’язку», «помилка в наслідках», «помилка в потерпілому», «помилка в злочинності діяння».

Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при фактичній або юридичній помилках.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ.

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми:
1. Наказ МВС України від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України»
2. Наказ МВС України від 11.11.2010 № 550 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України»
3. Наказ МВС України від 28.07.94 № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України»
4. Наказ МВС України від 28.04.2009 № 181 «Про організацію діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань»
5. Наказ МВС України від 31.07.2013 №728 «Про оголошення вироків судів, ухвалених відносно колишніх працівників міліції»

Перелік процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми: описова частина обвинувального акту.


4. Структура навчальної дисципліни
№ теми
Назви тем
Всього годин
Кількість годин за видами занять
Самост.р. / індив.р.
Використання ТЗН та інших дидактичних засобів
Взаємозв'язок з іншими навчальними дисциплінами
З НППВсього
Лекції
Семінари
Практ.заняття
Модульний контроль
1
Теорія і практика кваліфікації злочинів
6
2
24
мультимедійна презентація
Кримінальне право-т.20

2
Кваліфікація попередньої злочинної діяльності при вчиненні злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку
10
6
2

4

4

Кримінальне право-т.3

3
Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку, вчинених у співучасті
18
10
2

8

8

Кримінальне право-т.9

4
Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку при конкуренції кримінально-правових норм
10
4


4

6

Кримінальне право-т.20

5
Кваліфікація множинності злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку.
14
6


6

8

Кримінальне право-т.8

6
Помилки в кваліфікації злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку
10
4


4

6

Кримінальне право-т.7

 
Модульний контроль
4
44

 
 

 
Усього за семестр
72
36
6

26
4
36
 
 

 
Форма підсумкового контролю
Залік
 
 

6. Теми практичних занять

ТЕМА 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Практичне заняття № 1 – 2 год.
Задача №1
Дубенко визнано винним і засуджено за те, що він 23 квітня 2002 р. близько 17 год. у будинку №11 по вул. Руській в м. Києві при невстановлених слідством обставинах придбав вогнепальну зброю – обріз мисливської рушниці, що став носити та зберігати при собі, без відповідного дозволу.
25 квітня 2002 р. близько 15 год. 30 хв. Дубенко біля будинку №13 по вул. Руській у м. Києві намагався збути Ольширіну заначений обріз, але останній відмовився, а Дубенко був затриманий працівниками міліції.
Кваліфікуйте дії Дубенко.
Задача №2
Ірський цікавився хімією та зброєю. Ознайомившись із методами виготовлення простих вибухівок, Ірський через свої рідних і знайомих придбав усі необхідні йому речовини для виготовлення вибухового пристрою, але не зміг реалізувати свій намір, бо був затриманий працівниками міліції. Визначте стадію вчинення злочину.
Кваліфікуйте дії Ірського.
Задача №3
Викулов зберігав у себе вдома алебарду. Під час розпиття спиртних напоїв із своїм сусідом Качаном між ними виникла сварка. Викулов схопив алебарду, що висіла на стіні і вдарив Качанова лезом алебарди по голові сусіда, але останній закрив голову рукою і удар прийшовся по ній. Пр повторній спробі нанести удар Качан відхилив голову і удар прийшовся по правому передпліччю. Тоді Вікулов зупинився, надав першу медичну допомогу та визвав швидку допомогу.
Кваліфікуйте дії Викулова.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття
Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при попередній злочинній діяльності.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ.
Практичне заняття № 2 – 2 год.
Задача №1
Ковальов, Мороз та Чорномор, відбуваючи разом покарання за вчинені раніше розбійні напади, домовились після звільнення із місць позбавлення волі об’єднатися в озброєну групу для здійснення нападів на «заможних» громадян. Чорномор, який звільнився на декілька місяців раніше, отримав від керівника групи Ковальова до моменту звільнення його і Мороза здобути зброю, підшукати ще декілька осіб, а також визначити майбутні жертви нападів.Звільнившись з місць позбавлення волі Чорномор разом із Зборовським та Макаровим з метою заволодіння зброєю напали на співробітника міліції заподіявши йому декілька ударів ножем в грудь та живіт, але були затримані працівниками міліції, що були неподалеку.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття
Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при попередній злочинній діяльності.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ.
Під час вирішення 4 задачі скласти описову частину обвинувального акту.
Рекомендована література до Теми 2: (2.1., 3.1.)


ТЕМА 3. кВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ, ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ
Практичне заняття № 1 – 2 год.
Задача №1
Захарченко з метою наживи шляхом вчинення нападів на громадян, а також підприємства торгівлі та інші установи, вступив у зговір з Туренком і Кравченком. Втрьох вони здійснили напад на пост ВОКР і, вбивши при цьому стрілка-охоронця, заволоділи автоматом АК. Протягом року вони скоїли 17 нападів на будинки і квартири громадян, АЗС, магазини, де під загрозою застосування зброї заволодівали грошима, коштовностями та іншими дорогими речами. Всього за вказаний період вони викрали індивідуального, колективного та державного майна на суму, що в 1500 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Під час останнього нападу на АЗС Захарченко вбив оператора АЗС, який вчинив опір нападникам.
Кваліфікуйте дії Захарченка, Кравченка та Туренка.
Задача № 2
Арендаренко та Юркович з метою заволодіння зброєю напали на працівника міліції Грищенка, який повертався з нічного чергування. Юркович вдарив його по голові уламком труби, а Арендаренко забрав з кобури пістолет і дві обойми патронів. Внаслідок удару Грищенко через 2 доби помер у лікарні.
Після цього Арендаренко і Юркович вчинили чотири розбійних напади на квартири громадян, відбираючи у них гроші та цінні речі, на загальну суму 100 мінімальних розмірів заробітної плати, а також вчинили 3 зґвалтування. Одній із потерпілих, Шевченко, виповнилось 13 років.
Кваліфікуйте дії винних осіб.
Задача № 3
Після звільнення з місць позбавлення волі, де відбував покарання за виготовлення та збут підроблених грошей, Шершньов організував групу, до якої залучив Яцину і неповнолітнього Уварова. Група на цвинтарях у Коломиї та в селі Снятині вночі розкопувала могили, де шукала цінні речі, виривала у мерців золоті зуби, коронки тощо. Усього було відкрито п'ять могил, а в них 12 гробів. Здобуті в такий спосіб два містки із золотими зубами і коронками Шершньов продав зубному техніку Гниді. Взятими з гробів цінними речами поділилися між собою Яцина й Уваров.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття
Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при співучасті.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ.
Практичне заняття № 2 – 2 год.
Задача № 1
Савенко виготовляв вибухові суміші і з них збирав саморобні вибухові пристрої, які за незначну плату віддавав своєму знайомому Говоркову. Говорков, який був членом організованої групи, використовував ці пристрої для того, щоб залякувати підприємців, які не сплачували йому “податки” на контрольованій ним території. Савенко знав про це.
Коли в черговий раз Говорков звернувся до Савенка, він попросив приготувати потужний пристрій, який повинен спрацювати у певний час. Савенко виготовив такий пристрій, а через тиждень він побачив по телевізору у новинах, що був вибух на станції метро у час пік, від якого загинуло 12 чоловік і 34 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Савенко зрозумів, що цей пристрій було виготовлено ним.
Кваліфікуйте дії Савенка.
Задача № 2
Дільничний інспектор Лагода та міліціонер Клочко намагалися затримати на ринку трьох п’яних громадян. Один із них, Трубник, під час посадки в машину став чинити опір, його дружина зняла галас і вимагала звільнити чоловіка. На крики збіглося багато людей, які вимагали звільнення затриманих, що знаходились у міліцейській машині. Громадяни Скеля, Панько, Соколов і Корабльов, за підтримкою натовпу, зупинили машину, звільнили затриманих і почали бити працівників міліції, перекинули машину. Захищаючись, Лагода зробив два постріли, поранивши Соколова. Безчинство продовжувалось кілька годин, протягом яких хулігани чинили опір працівникам міліції та дружинникам, які прибули на ринок для відновлення порядку.
Кваліфікуйте дії винних осіб.
Задача № 3
Карпов прийшов додому до свого сусіда Никольського і, побачивши, що господар свариться з дружиною і тещею, запропонував йому припинити нецензурно лаятися. У відповідь Никольський зажадав, щоб Карпов не втручався в його справи. Карпов пішов з двору. Вже за хвірткою його наздогнали Никольський з дружиною. Остання кинула в обличчя Карпова жменю піску, а Никольський швайкою наніс удар у руку і сідницю, а потім кулаками у живіт, від чого потерпілий впав на землю. Після цього Никольський ще декілька разів ударив потерпілого ногою у живіт, заподіявши йому ушкодження у вигляді розриву селезінки та перелому ребра.
Кваліфікуйте дії подружжя Никольських.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття
Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при співучасті.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ
Практичне заняття №3 – 2 год.
Задача № 1
Неодноразово судимий Шведов підмовив неповнолітніх Крупника та Ганжу вчинити ряд крадіжок з квартир громадян на других поверхах будинків. При цьому Крупник або Ганжа влазили через кватирку вікна і передавали викрадені речі Шведову. На час крадіжок Крупнику та Ганжі не виповнилося 14 років.
Кваліфікуйте дії винних.
Задача № 2
Федоров вирішив організувати групу, яка б займалася викраденнями. Він підшукав виконавців вчинення злочинів Мороза, Блохіна, Лаверова та Ніколаєва. Ввів в групі жорстку дисципліну. Для прикриття своєї діяльності «домовився» з керівником карного розшуку району про інформування його про заходи, що будуть вживати працівники міліції по розкриттю злочинів вчинених його групою.
Для вчинення першого викрадення Федоров наказав слідкувати за підприємцем Хоркиним з метою встановлення коли він буває дома, чи мешкає з ним хтось, чи має його дім сигналізацію. На розробку «клієнта» та підготовку плану група витратила місяць. В момент виносу цінних речей з дому Хоркина, останній раптово повернувся додому. Зав’язалася бійка. Лише завдяки чисельній перевазі група Федорова змогла здолати потерпілого, вбивши його.
Федоров вирішив озброїти групи. З цією метою він придбав обріз мисливської рушниці, яку завжди носив з собою під час викрадень. Так вони протягом року викрали цінні речі ще у 10 потерпілих при цьому жодного разу не застосовуючи зброю. Федоров боячись викриття під час раптового обшуку працівниками міліції викинув обріз і ще на протязі 3 місяців група здійснювала викрадення без зброї. Вирішивши, що зброя в групі все таки повинна бути Федоров наказав Морозу та Блохіну «знайти» травматичну зброю. Мороз та Блохін з цією метою напали на гр. Кучкіна в якого, як їм було відомо є пістолет травматичної дії, та заволоділи ним заподіявши потерпілому легкі тілесні пошкодження без розладу здоров’я. В подальшому група завжди під час викрадень мала при собі даний пістолет. Всього група, яка діяла на протязі 3 років вчинила 50 викрадень.
Кваліфікуйте дії учасників злочинної групи.
Задача № 3
Пташко втягнув у розпивання спиртних напоїв М.,Ф. і К., яким ще не було 14 років. А коли ті вже були в нетверезому стані, запропонував їм на автобусній зупинці зірвати з голови Л. хутряну шапку, що вони і зробили, а шапку передали Пташку. При цьому М.,Ф. і К сильно побили потерпілого, заподіявши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вказівки бити потерпілого Пташко не давав.
Кваліфікуйте дії винних осіб.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття
Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при співучасті.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ
Практичне заняття №4 – 2 год.
Задача № 1
Гусєва (15 років) умовила неповнолітню Васько (14 років) до участі у пограбуванні Кузьміної (13 років). За попередньою змовою з 12-річною Потаповою, застосовуючи насильство у вигляді нанесення ударів руками, вони намагалися заволодіти шубою Кузьміної, проте та вчинила опір, вирвалась і втекла.
Після цього вони перестріли неповнолітніх Рюміну та Угланову, застосовуючи насильство у вигляді нанесення ударів руками, а Потапова і цеглою, яку підібрала, коли вони йшли, заподіяли потерпілим тілесні ушкодження тривалістю 7 діб.
Кваліфікуйте дії винних.
Задача № 2
Озброївшись відрізками металевої труби, п’яні Мовчанов та Гуркіт вночі бігали по парадним багатоквартирного будинку, стукали ногами і трубами в двері багатьох квартир, били трубою дверне скло на сходових площадках. На зауваження мешканців відповідали нецензурною лайкою, погрожуючи розправою.
Кваліфікуйте дії Мовчанова та Гуркіта.
Задача № 3
Лукін разом зі свої братом Юрієм прогулювалися по парку. Побачивши Гасникова з друзями вони підійшли до них та спитали чи немає в них цигарки. Гасников відповів, що курити в громадському місці заборонено. Лукін з криком: «Хто ти такий, щоб мене вчити?» вдарив Гасникова в обличчя, розпочалася бійка.
Юрій двічі вдарив фінським ножем, що був при ньому, в груди Іванова, а потім поранив Задерако. Лукін в цей час продовжував наносити удару Гасникову. Від отриманих тілесних пошкоджень Іванов загинув, Гасникову були нанесені тяжкі тілесні пошкодження, а Задераку були нанесені середньої тяжкості тілесні пошкодження. Про те, що у Юрія є ніж Лукін не знав.
Кваліфікуйте дії Лукіна та його брата Юрія.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття
Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при співучасті.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ
Під час вирішення 4 задачі скласти описову частину обвинувального акту.
Рекомендована література до Теми 3: (2.1., 4.13.)


Тема 4. кВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ
Практичне заняття №1 – 2 год.
Задача №1
К. і Ж. перебуваючи в нетверезому стані з хуліганських спонукань побили незнайомих їм раніше Ч.і Г. При цьому Ч були заподіяні середньої тяжкості тілесні пошкодження, а Г. – тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких через тиждень останній помер у лікарні.
Кваліфікуйте дії К. і Ж. Визначте вид конкуренції.
Задача №2
Абдурухман, що був членов Ісламської армії Звільнення вирішив вчинити вибух на залізничному вокзалі з метою ослаблення держави та залякування населення. Він найняв невідомих, які виготовили вибуховий пристрій та особисто встановив його на залізничному вокзалі. Внаслідок вибуху випадково (проводилось тренування по боротьбі з тероризмом і всіх людей вивели з приміщення вокзалу) ніхто не поостраждав.
Варіант. Внаслідок вибуху загинуло 5 осіб.
Кваліфікуйте дії Абдурухмана.
Задача №3
20 річний Овідій вирішив зайнятися «бізнесом» по наданню сексуальних послуг. З цією метою він розказуючи про переваги життя повій втягнув у цей «бізнес» 5 неповнолітніх дівчат.
Кваліфікуйте дії Овідія.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття
Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ
Практичне заняття №2 – 2 год.
Задача №1
Горбунов будучи релігійним фанатіком створив організацію з метою залякування населення шляхом вчинення вибухів, підпалів, щоб показати близькість та неминучість настання Судного дня. За час існування даної організації було знищено шляхом вибуху 20 атомобілів, підпалено 100 будинків. Горбунов керував діяльністю даної організації до моменту її ліквідації правоохоронними органами. За результатами експертизи Горбунов хворіє на клептоманію.
Кваліфікуйте дії Горбунова.
Задача №2
Рачін, перебуваючи у стані сп’яніння, на зупинці чіплявся до неповнолітніх Х. і Т., ображав їх, нецензурно лаявся у присутності громадян і дітей, потім став демонстративно справляти свої потреби. Капітан міліції Пазушко, який у цей час підійшов, знаходився поза службою і у цивільному одязі, представився Рачіну і показав службове посвідчення, після чого зажадав від нього припинення хуліганських дій і проїхати з ним до райвідділу. У відповідь Рачін намагався вибити з рук Пазушко посвідчення, нанести йому удари руками і ногами, але той ухилився і, застосувавши прийоми рукопашного бою, присік дії Рачіна, зв’язав ременем його руки та доставив у райвідділ. Через кілька годин, після складання матеріалів дослідчої перевірки, Рачіна відпустили з зобов’язанням з’явитися за першим викликом.
Ввечері Рачін, з метою помститися Пазушко, підстеріг його, коли той повертався з роботи і наніс йому удар ножем у груди, але у результаті контрприйому Пазушко вдалося блокувати удар та обеззброїти і затримати Рачіна.
Варіант. Під час затримання на зупинці Рачін завдав Пазушко смертельне ножове поранення.
Кваліфікуйте дії Рачіна.
Задача №3
15-річний Оборський познайомився з раніше судимим Косенком, який запропонував допомогти групі його “добрих знайомих” розібратися з одним боржником. Оборський погодився лише після довгих умовлянь і обіцяння вільного, веселого життя. Він у складі групи вчинив декілька нападів на інкасаторів, під час яких двох з них було вбито і викрадено грошей на суму, яка становить 350 тис. грн.
Кваліфікуйте дії Оборського.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття
Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ
Під час вирішення 2 задачі скласти описову частину обвинувального акту.
Рекомендована література до Теми 4: (4.7.)


ТЕМА 5. кВАЛІФІКАЦІЯ множинності злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку.
Практичне заняття № 1 – 2 год.
Задача №1
Жохов, знаючи про проведення з’їзду політичної партії, подзвонив з телефону-автомату у районне відділення СБУ і повідомив, що приміщення, де має відбутися з’їзд, заміноване, і у будь-який момент може статися вибух.
Через півгодини Жохов з другого телефону-автомату подзвонив у міський райвідділ міліції і теж саме повідомив черговому міліції.
Кваліфікуйте дії Жохова.
Задача №2
Жаченко протягом 2-х років здійснював вибухи в містах Суми, Тернопіль, Запоріжжя. Внаслідок таких дій державі було заподіяно значної майнової шкоди, загинуло 3 чоловіка, а 5 отримали тяжкі тілесні ушкодження.
Під час обшуку у Жаченка були вилучені 10 кг вибухівки, 11 метрів бікфордового шнура, 17 капсул-детонаторів, а також листівки із закликами до збройної боротьби проти існуючого державного устрою, які він неодноразово нелегально розповсюджував у вказаних містах.
У минулому Жаченко був неодноразово судимий за хуліганство.
Під час розслідування було встановлено, що Жаченко є членом нелегальної організації, яка метою своєї діяльності визначала повалення конституційної влади в державі.
Кваліфікуйте дії Жаченка.
Задача №3
Каратаєв з метою помсти адміністрації залізниці вирішив вчинити вибух у швидкому поїзді, для чого виготовив вибуховий пристрій, який замаскував під вигляд посилки, після чого звернувся до своєї знайомої Сафарової з проханням передати “посилку” у Москву через провідників поїзду сполученням Дніпропетровськ-Москва, на що та дала згоду. На станції Дніпропетровськ Сафарова, не знаючи про зміст посилки, умовила провідника вагону Іванченка взяти посилку і дала йому у якості винагороди 10 грн.
На перегоні між станціями Орел та Курськ Російської Федерації спрацював таймер. Під час вибуху загинув провідник вагону та двоє пасажирів, декілька отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження, значних пошкоджень зазнав вагон поїзду і на 10 годин було перервано сполучення.
Кваліфкуйте дії Каратаєва та Сафарової.

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття
Після вивчення теми, курсант повинен:
Знати: основні положення та правила кваліфікації злочинів при множинності злочинів.
Вміти: використовувати засвоєні знання для точної кваліфікації злочинів при розслідуванні кримінальних справ.
Практичне заняття № 2 – 2 год.
Задача №1
Тупчак протягом кількох міс

Приложенные файлы

  • doc 26723184
    Размер файла: 351 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий