ПР _ 16

Практична робота № 16.

Тема: «Написання та перевірка найпростіших циклічних програм».

1. Мета роботи.
Вивчити оператор циклу з передумовою WHILEDO, з після умовою REPEATUNTIL, оператор циклу з параметром FORTODO;
Вміти складати програму мовою TURBO PAS;
Навчитися в середовищі TURBO PAS компілювати та виконувати програму;
Скласти блок-схему та її алгоритм.

2. Обладнання.
2.1 ПК, методичні вказівки до виконання роботи.

3. Вказівки та теоретичний матеріал.
3.1 Шаньгина Е. И. “Язык программирования PASCAL” розділ 1 стор. 15-20

4. Теоретичні положення .

При вирішені багатьох задач процес має циклічний характер. Це визначає , що частина операторів багатократно виконується при різних значеннях змінних. Використання циклів у програмі дозволяє ефективно використовувати машину. приводить до зменшення довжини програми та скорочення часу на її складання та наладку
У мові ПАСКАЛЬ є 3 види операторів циклу :
оператор з передумовою ;
оператор циклу з післяумовою ;
оператор циклу з параметром.
Цикл з передумовою використовується як правило у тих випадках коли заздалегідь не відомо число повторень циклу. Форма запису оператора з передумовою.
WHILЕ логічний вираз DO
BEGIN
оператор циклічної частини програми ;
END.
Тут WHILЕ (доки) та DO (виконати) – службові слова
Оператор циклу діє наступним чином. Заздалегідь перевіряється значення логічного виразу, доки воно вірне виконується оператор циклічної частини. Як тільки воно стає невірним, відбувається вихід з циклу.

А := 1;
С := 1;
WHILЕ 13 EMBED Equation.3 1415 DO
BEGIN
А := А+2;
С := С+1;
END .
Цикл зі слідкуючою умовою, використовуються у тих випадках, коли заздалегідь не відоме число повторювань циклу. Оператор циклу має наступний вигляд:
REPEAT
Оператор циклічної частини програми ;
UNTIL логічний вираз ;
Тут REPEAT (повторити) і UNTIL (до тих пір) – службові слова. Оператор циклічної частини виконуються до тих пір , доки значення логічного виразу невірно. Умовою припинення циклічних обчислень є істинне значення логічного виразу Спочатку виконується циклічна частина , а потім перевіряється умова.
Треба підкреслити , що нижня межа операторів циклічної частини чітко відмічена словом UNTIL, тому не має сенсу заключати оператори циклічної частини в дужки типу BEGIN – END
Приклад.

Скласти блок-схему алгоритму, написати та відладити програму на мові TURBO-PAS :
Обчислити суму парних та непарних чисел, кратних 7 від 1 до 700.

PROGRAM W6(INPUT, OUTPUT) ;
VAR S, S1, N, N1:INTEGER ;
BEGIN
N:=7;
N1:=14;
S:=0;
S1:=0;
WHILE (N< 700) AND (N1< 700) DO
BEGIN
S:=S+N;
N:=N+14;
S1:=S1+N1;
N1:=N1+14;
END;
WRITELN(S=’, S: 5);
WRITELN(S1=’, S1: 5);
END .АЛГОРИТМІЧНА МОВА.

Алг W6 (ОБЧИСЛЕННЯ S i S1)
Арг цілі N, N1
Рез цілі S, S1
Поч
N:=1;
N1:= 2;
S:=0;
S1:=0;
Доки N< 700 і N1< 700
пц
S:=S+N;
N:=N+14;
S1:=S1+N1;
N1:=N1+14;
кц
Друк S і S1
Кін.

Оператор циклу з параметром використовується у тих випадках , коли заздалегідь відоме число повторювання циклу. Оператор циклу має наступний вигляд:
FOR I :=M1 TO M2 DO
BEGIN
Оператор циклічної частини програми ;
END .
Тут FOR (для) ТO (до) DO (виконати) – службові слова, М1 та М2 – початкове та кінцеве значення параметру циклу.
Приклад:
FOR I: = 1 TO 15 DO
BEGIN
А := А+2;
С := С+1;
WRITELN (A: 3, C: 3) ;
END.

5. Порядок виконання роботи :
5.1 Після отримання завдання написати програму мовою TURBO PAS.
Відкомпілювати програму.
Відредагувати програму за допомогою початкових даних, отримати результат.
Скласти блок-схему програми.
55 Скласти алгоритм програми.

6. Питання для самоперевірки :
6.1 Яка програма називається циклічною?
6.2 Структура оператора циклу з передумовою?
Структура оператора циклу з після умовою?
Структура оператора циклу з параметром?
Чим відрізняються оператор циклу з передумовою від оператора циклу з після умовою?
7. Зміст звіту :
Тема та мета роботи.
Завдання до роботи.
Блок-схема програми.
Алгоритм програми
Програма на мові TURBO PAS.
Результати розрахунку програми.
Висновок.

8. Домашнє завдання :
8.1 Закріпити матеріал з конспекту лекцій.

9. Література :
9.1 Шаньгина Е. И. “Язык программирования PASCAL” розділ 1 стор. 15-20


Завдання до практичної роботи № 16.


Скласти - блок-схему, Алгоритм та написання програми на мові TURBO PAS

Послідовність задана формулою, її N-го члену: аN=5(n+5). Обчислити перші десять членів послідовності.
Знайти суму цілих додатних чисел, кратних 4 і менше 100.
Знайти суму цілих додатних парних чисел менших 300 .
Знайти суму цілих додатних непарних чисел менше 200 .
Складіть програму обчислення суми: 13 EMBED Equation.3 1415.
Записати суми парних і непарних чисел кратних 7 від 1 до 700 .
Записати суми парних і непарних чисел кратних 3 від 1 до 100 .
Записати суму парних чисел кратних 6 від 1 до 600 .
Записати суми парних і непарних чисел від 1 до 900 .
Знайти суму цілих додатних чисел, кратних 3 і менше 300.
Знайти суму цілих додатних чисел, кратних 9 і менше 180.
Знайти суму цілих непарних чисел, кратних 5 і менше 200.
Знайти кількість цілих парних чисел менших 100 .
Знайти кількість цілих непарних чисел менших 100 .


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14315

Приложенные файлы

  • doc 26715027
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий