Д63-2 ПЗ-20

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач кафедри № 803
ПрЗСУ. В.О.ІВАНЮК
„__”__________201_ р.
ПЛАН
Практичного зайняття №20 з розділу навчальної дисципліни Д 63-2
“Побудова та експлуатація ЗРК малої дальності військ ППО СВ”
ЗМ 4.2.2.7.Тема №9.Будова та функціонування апаратури функціонального
контролю (АФК).
Заняття  3. Фізичний зміст перевірок АФК.
Навчальна група :428 навч.гр. Час: 90 хв, (14.15-15.45. 15.10.15.)
429 навч.гр. Час: 90 хв, (14.15-15.45. 16.10.15.)
Місце проведення заняття: Г-215.
Навчальна та виховна мета:
1. Надавати, тим хто навчається, знання з будови та принципів роботи АФК БМ.
2. Пов’язувати теоретичні знання по основам побудови ЗРК із теорією та практикою будови та принципів роботи АФК БМ, прививати навички з експлуатації БМ 9А33БМ3
3. Прагнути вироблення у тих хто навчається ініціативи та самостійності, вмінь працювати колективно, уважності при роботі та бережливого ставлення до складних зразків озброєння.
Навчальні питання та розподіл часу:
№ з/п
Навчальні питання
Відведений час

1.
Вступ.
5 хв.


Основна частина.
80 хв.

2.
Питання 1. Перелік і фізичний зміст перевірок АФК.
35 хв.


Питання 2.Функціонування АФК в режимі функціонального контролю БМ.
25хв..


Питання 3.Порядок проведення перевірок БМ в режимі (ФК)
20 хв

3.
Заключна частина.
5 хв.Навчально-матеріальне забезпечення:
1) Альбом схем дисц. Д-63-2 №2.
2) Мультимедійний проектор, матеріали презентації, роздавальний матеріал.

Навчальна література:
1. Авт. войск. ЗРК «Оса» под ред. Ю. Чеснокова. М.: Воениздат, 1991, с. 157-162.
2. 9К33М3. БМ 9А33БМ3. ТО. Кн. 1. Краткое тех. описание БМ, м/б, с. 98-100.
Старший викладач кафедри №803
Пр..ЗСУ____________ Ю.В.ЛИТВМНЕНКО
"___" __________ 201  р. “ЗАТВЕРДЖУЮ”
Завідувач кафедри № 803
ПрЗСУ. В.О.ІВАНЮК
„__”__________201_ р.
Методична розробка
Проведення практичного зайняття №20 з навчальної дисципліни Д 63-2
“Побудова та експлуатація ЗРК малої дальності військ ППО СВ”
ЗМ 4.2.2.7.Тема №9.Будова та функціонування апаратури функціонального
контролю (АФК).
Заняття  3. Фізичний зміст перевірок АФК.
Навчальна група :428-429 навч.гр.
Час: 2 години
Місце проведення заняття:: згідно розкладу занять

Навчальна та виховна мета:
1. Надавати, тим хто навчається, знання з будови та принципів роботи АФК БМ.
2. Пов’язувати теоретичні знання по основам побудови ЗРК із теорією та практикою будови та принципів роботи АФК БМ, прививати навички з експлуатації БМ 9А33БМ3
3. Прагнути вироблення у тих хто навчається ініціативи та самостійності, вмінь працювати колективно, уважності при роботі та бережливого ставлення до складних зразків озброєння.
Навчальні питання та розподіл часу:
№ з/п
Навчальні питання
Відведений час

1.
Вступ.
5 хв.


Основна частина.
80 хв.

2.
Питання 1. Перелік і фізичний зміст перевірок АФК.
35 хв.


Питання 2.Функціонування АФК в режимі функціонального контролю БМ.
25хв..


Питання 3.Порядок проведення перевірок БМ в режимі (ФК)
20 хв

3.
Заключна частина.
5 хв.


Навчально-матеріальне забезпечення:
1) Альбом схем дисц. Д-63-2 №2.
2) Мультимедійний проектор, матеріали презентації, роздавальний матеріал.

Навчальна література:
1. Авт. войск. ЗРК «Оса» под ред. Ю. Чеснокова. М.: Воениздат, 1991, с. 157-162.
2. 9К33М3. БМ 9А33БМ3. ТО. Кн. 1. Краткое ТО БМ, м/б, с. 98-100.
ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
І. ВСТУП.
ПРИЙМАЮ доповідь від чергового про наявність особового складу та готовність до заняття. ПЕРЕВІРЯЮ НАЯВНІСТЬ у особового складу наявність навчальної літератури, та готовність о/с до заняття. ОГОЛОШУЮ тему заняття, навчальні питання, літературу, цільову настанову. ОБҐРУНТОВУЮ актуальність теми заняття, важливість питань які розглядаються на занятті.
КОНТРОЛЬ знань з раніше пройденого матеріалу проводиться в кінці заняття шляхом УСНОГО ОПИТУВАННЯ тих хто навчається, за типовими питаннями попереднього заняття.
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА.
ПИТАННЯ 1. ПЕРЕЛІК ТА ФІЗИЧНИЙ ЗМІСТ ПЕРЕВІРОК АФК. ФУНКЦІОНУВАННЯ АФК В РЕЖИМІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ БМ. [1, с. 157-162; 2, с. 98-100].
Послідовність відпрацювання навчального питання.
Відпрацювання цього питання здійснюється репродуктивним методом та демонстрації на класному комплекті (БМ) із концентрацією уваги курсантів на наступних вузлових моментах.
Призначення принципи побудови:
АФК - за принципами побудови - аналоговий РТ пристрій що формує імітовані (еталонні) сигнали і контролює їх параметри для оперативної перевірки апаратури БМ для визначення її боєздатності.
Керування АФК у відповідності до ІЕ Ч.І, Кн.1. БР здійснюється операторами БМ за відповідними сигнальними лампами, світловими табло, шкальними механізмами та КВП які розташовано в АФК та у відповідних системах БМ.
Основні ТХ:
1. Час готовності РТА до ФК -
· 1 хв. після вмикання РТА.
2. Середній час ФК – 10 хв.
Склад, розміщення і коротка характеристика складових:
До складу АФК входять наступні складові які розміщено і призначено:
1. Бл. керування (БК) ОО04-12М (СЛ-1М1) - для керування РР АФК, формування рухомих відеоімпульсів (стробів) Ц, Р і ПЗ та нормованих напруг для перевірки виробки команд ЛВП і СПК, у складі:
а) каналів формування:
- рухомих відеоімпульсів Ц ;
- рухомих відеоімпульсів Р;
- відеоімпульсів ПЗ;
б) схем:
- комутації;
- перевірки команд К1, К2, К3, К4.
2. Бл. контрольних сигналів (БКС) ОО04-14М (СЛ-2М1) - для формування імітованих імпульсів на ПЧ Ц, Р та ПЗ для СВЦ, ССЦ і СВР та фазування КГ ПрмС в режимі СРЦ, у складі каналів:
- Ц (У1) - цілі;
- В, Н, ПП, і ФАЗИРОВАНИЯ – канал В і Н ракет, ПЗ та фазування КГ (У2)..
3. Датчики еталонних сигналів (ДЕС) – розміщені в системах БМ які перевіряються.
4. БЖ – бл. живлення СВД.
ФК дозволяє перевіряти наступні основні параметри таких систем РТА БМ.
1. ПРмС:
- Кш СВЦ;
- Кш ОЦ та ДЦ каналів ССЦ;
- проходження імітованих сигналів ПЧ Ц і Р в режимі ШТ у СВЦ та ССЦ і через канали Ц у режимі СРЦ;
- ступінь компенсації ПЗ у ССЦ і СВЦ.
2. ПРмС разом із ВСП:
- фазу і масштаби СП у каналах Ц в ШТ і СРЦ та у каналах Р в режимах виводу і наведення;
- ступінь компенсації КЗВ.
3. СКА:
- відпрацювання заданих значень кутів АССЦ і АСВР при рішенні статичної задачі ЛВП.
4. Шифратор I, II:
- правильне розміщення кодів і проходження К1, К2, КЗ; масштаби і нулі К1, К2.
5. СВД Ц і Р:
- оцінку надійності захоплення та АС імітованої Ц (в ШТ, СРЦ режимах) і імітованої Р.
6. ЛВП:
- правильність розв’язання статичної задачі ЛВП;
- перехідні характеристики бл. СВК і диференційних згладжувальних пристроїв ЛВП;
- правильність вироблення напруг К1 і К2.
7. ССт АСВЦ:
- правильність функціонування при розв’язанні статичної задачі.
8. ПрдС:
- величину потужності та струмів магнетронів СВЦ, ССЦ, СПК-І, СПК-П.
Блок-схему АФК наведено на рис. 1.
13 EMBED PBrush 1415


Рис. 1 Блок-схема АФК
Рис. 2 Схема динамічних випробувань ЛВП

Для контролю цих параметрів АФК виробляє такі імітовані сигнали, що надходять до:
- калібровані сигнали шуму - на вх. ПрмС СВЦ та ОЦ (ОР) ДЦ (ДР) ПРмС ССЦ;
- радіоімпульси ПЧ модульовані каліброваним СП на частоті ГОН що імітують сигнали Ц і Р, з частотою надходження імпульсів запуску ССЦ, і тривалістю реальних імпульсів: відбитих - Ц і відповіді – Р. Імпульси Ц і Р можуть переміщатися по дальності з відповідною швидкістю;
- імітовані на ПЧ радіосигнали ПЗ;
- радіосигнал ПЧ - для фазування когерентних гетеродинів СВЦ і ССЦ у СРЦ;
- нормовані напруги постійного струму - для перевірки шифраторів. За напругами шифратори і СПК виробляють відповідні ККПР;
- калібровані напруги постійного струму - на входи диференційних згладжувальних пристроїв (ДСП) СВК ЛВП для перевірки перехідних характеристик.
Фізичний зміст перевірок АФК (розглядаються в порядку проведення):

ПИТАННЯ 2-3. АФК В РЕЖИМІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ БМ.
Динамічні випробування ЛВП (рис.2)
Мета - контроль правильності роботи СВК при формуванні ККПР
·
·,
·
·. ЛВП переводиться в режим контролю через вбудований імітатор ракети ("ИР"), та моделюється замкнений контур керування ЗКР. Про стан схем формування
·
·,
·
· судять за якістю перехідних процесів (ППр)в них (контролюють сх. формування
·
·,
·
·,
·
·,
·
·, h
·, h
·,
·
·,
·
·). ППр що виникають в схемах є результатом відпрацювання в СВК початкових умов в замкненому контурі КПР. Прямим ланцюгом є сх. вироблення h
· (h
·) і сигналів керування
·
· (
·
·) а у ланцюзі зворотного зв'язку - схема «ИР».
При встановленні перем. В5 КОНТРОЛЬ СИСТЕМ в положення ЛВП ДИ на вх. сх. формування команд подаються калібровані початкові умови. Під їх впливом після замикання контуру всі часові функції автоматично фіксуються на значеннях t=15,5 c та через «ИР» в схемах протікають ППр, а по ланцюгу зворотного зв'язку (через «ИР») на вх. схеми формування ККПР поступає сигнал
13 EMBED Equation.3 1415
У СВК передбачено 2 вбудовані «ИР» для одночасного замикання 2-х контурів по одному комутаційному сигналу (пари контурів по координаті
· І і ІІ каналів, або по
·). Оскільки схеми пари контурів однакові, то однаковими мають бути і ППр (в межах розкиду номіналів елементів контурів І та ІІ).
Результати ППр фіксуються ВП бл. ОО04-12М з нульовим значенням в середині шкали. На ВП1 подаються величини лінійних відхилень І каналу (ППр на вих. підсилювача h
· (h
·)), а на клеми ВП2 - лінійні відхилення І і ІІ каналів. Розкомпенсація 2-х ППр на ВП2 має бути в межах, визначуваних взаємним розкидом елементів контурів першого і другого каналів. ППр по ВП1 та ВП2 контролюється в режимах ВЫВОД та НАВЕДЕНИЕ. При справній роботі ЛВП (фільтрів СВК) покази ВП1(2) повинні бути в заданих межах.Рис. 3 Схема перевірки далекомірів і масштабів ПХ
Рис. 4 Схема статичної задачі ЛВП

Перевірка далекомірів і масштабів пеленгаційних характеристик (рис. 3)
Мета - контроль масштабів СП на вході ЛВП і функціонування АДЦ і АДР. Для цього БК ОО04-12М формує рухомі строби Ц, Р і нерухомий ПЗ, які БКС перетворює на ПЧ і модулює по амплітуді з частотою ГОН Ц і Р.
Перевірку можна розділити на декілька складових:
- перевірка далекомірів ССЦ і СВР;
-  перевірка ККА Ц і Р в режимі ШТ;
-  перевірка далекоміра ССЦ по супроводу цілі в режиму СДЦ;
- перевірка компенсації ПЗ в СВЦ (СВЦ в режимі СДЦ).
Рухомі радіоімпульси Ц (в режимах ПП ССЦ, ПП СВЦ - ціль разом із ПП) і Р подаються на відповідні ПППЧ ПрмС СВЦ, ССЦ і СВР (для ПрмС СВЦ сигнали видаються тільки в режимі ПП СВЦ). Крім того, у БКС ОО04-14М формується сигнал ПЧ фазування КГ СВЦ або ССЦ в режимі СРЦ.
З відповідних ПрмС СП Ц і Р подаються на бл. системи ВСП і далі на підсилювачі-перетворювачі блоків керування СКА ССЦ і СКА СВР. Напруги СП постійного струму з фазових комутаторів бл. ОС52-12М1, ОС52-14М2 та ОК52-17М подаються в бл. ОО04-14М на сх. виміру СП. По величині та стабільності в часі показань ВП оцінюється справність ПрмС, системи ВСП (ШТ та СРЦ для Ц та в режимі Н та В для Р) і підсилювачів-перетворювачів блоків керування СКА ССЦ і СВР. Комутацію контрольних сигналів здійснює БКС ОО04-14М. Також за контрольними сигналами оцінюється надійності захоплення, АЗ та АС АДЦ і АДР. Сигнали Ц, Р та ПЗ у відповідних режимах роботи АФК спостерігаються на екранах індикаторів блоків ОП81-16М2 та ОС81-9М. Компенсація ПЗ здійснюється за допомогою блоку ЧПК.
Статична задача ЛВП (рис.4)
Мета. При розв’язанні задачі автоматично в СКА СВР та ССЦ встановлюються задані значення кутів
·
·р1(2),
·
·р1(2), вводяться вручну після натиснення кн. ТСЦ кути
·н, qн , а в бл. ОР 31-М нульові значення кутів хитань та шляхового кута Qc,
·,
·=0. За допомогою дільників ЛВП задаються СП стеження за Ц та Р та їх швидкостями
·
·ц,
·
·ц,
·
·рр,
·
·рр.,
·
·рц,
·
·рц, а з РТА БМ задаються напруги азимутів і кутів місця Ц і Р
·ц,
·ц,
·р,
·р та потенціометричні напруги дальності. По встановленим даним і відтвореним СП і швидкостям зміни координат Ц ЛВП виробляються ККПР по 2-м каналам і значення параметрів зони ураження відповідно до формульних залежностей. При правильному розв’язанні задачі в бл. ОО04-11М1, ОР-11М1 засвітлюються відповідні табло: на бл. OР-11M - СХ., ЗАХ., НАВ. 13 EMBED Equation.3 1415, НЛЦ, НАВ. 13 EMBED Equation.3 1415, Уз.Л. по каналу 1 и 2, ТСЦ ПА, НЛЦ СУА, ЗОНА, ФКСС. Стрілочні прилади ВП1, ВП2 бл. ОР-11М1 повинні показувати певний рівень команд К1 і К2. По автоматичному виводу АПП, Ан ССЦ і Ан СВР на заданий кут перевіряється силова частина СКА ССЦ та СВР. Напруги К1 і К2 з вих. СВК поступають в шифратор СПК, а потім в модулятор СПК. Після їх дешифрування, К1 і К2 вимірюються по ВП1(2) бл. ОО04-12М. Покази приладів повинні відповідати заданим значенням.
Перевірка проходження команд (рис.5)
Мета. При перевірці проходження команд у бл. ОО04-12М формуються нормовані напруги з різними знаками пропорційні максимальному рівню К1 і К2, а також видаються нульові рівні К1 і К2 які подаються в ЛВП. Через підсилювачі СВК ЛВП напруги надходять на блоки шифратору, де формується відповідне розміщення К1 і К2. Крім того, на шифратори із бл. ОО04-12М надходить +27 В для формування КЗ і К4. З виходів шифраторів команди надходять на модулятори СПКІ (ІІ), а з дільників на їх виході модуляторів СПК-1 і СПК-П, імпульси К1, К2 і КЗ подаються в бл. ОО04-12М на дешифратор ОБ-4Б, де кодове розміщення відеоімпульсів перетворюється у відповідні рівні команд. Контроль проходження К1 і К2 здійснюють за ВП1(2) бл. ОО04-12М, а К3 - по лампі К3. Покази ВП повинні відповідати заданим значенням.Рис. 5 Схема перевірки проходження команд
Рис. 6 Схема перевірки коефіцієнта шуму

Перевірка коефіцієнта шуму (рис.6)
Одним з основних параметрів РЛС, що визначають її здатність виявляти і супроводжувати цілі на максимальних дальностях, являється потенціал станції, який, у свою чергу, визначається чутливістю приймача і потужністю випромінювання передавача. Під граничною чутливістю приймача 13 EMBED Equation.3 1415 розуміють мінімальну потужність сигналу на вході приймача, при якій відношення потужності сигналу до потужності шуму на виході лінійної частини приймача дорівнює одиниці.
Чутливість визначається загальною шириною смуги пропускання 13 EMBED Equation.3 1415 і коефіцієнтом шуму 13 EMBED Equation.3 1415 приймача, тобто:
13 EMBED Equation.3 1415
де 13 EMBED Equation.3 1415 - постійна Больцмана; 13 EMBED Equation.3 1415 - абсолютна температура.
Оскільки 13 EMBED Equation.3 1415 - величина з достатньою вірогідністю постійна, то можна стверджувати, що чутливість приймача в основному залежить лише від коефіцієнта шуму.
Мета. В БМ 9А33БМ3 для виміру чутливості (коефіцієнта шуму) приймальних систем СВЦ і ССЦ використовується метод двох відліків з використанням генератора еталонного шуму.
Процес виміру коефіцієнта шуму зводиться до того, що по вихідному індикатору знімається два відліки : перший - в холодному стані ГШ (анодне живлення відключене), а другий, коли генератор еталонного шуму включений. У першому випадку по індикаторному приладу вручну встановлюється певна величина струму детектора, тим самим виставляється, необхідний коефіцієнт посилення ПрмС. При оптимальному налаштуванні ПрмС при подачі на його вхід еталонних шумів ГШ буде цілком певне додаткове збільшення струму детектора. Перевірка Кш СВЦ і ССЦ однакова. Для цього до ПрмС СВЦ і ССЦ підключається БЖ ГШ і на ГШ-2 або ГШ-5, вбудовані в АХС, надходить живлення. Напруги шумів із ГШ проходять через ПрмС СВЦ (ОЦ і ДЦ ПрмС ССЦ) і з детектора ГП (блок ОП63-6М3, ОС61-5М1) подаються на ВП КОНТРОЛЬ бл. ОО62-6М1. Комутація каналів ПрмС здійснюється перемикачем РЕЖИМИ та КАНАЛИ бл. ОО62-6М. Вмикання ГШ здійснюється при натисканні кн. ПОДЖИГ ГШ бл. ОО62-6М1 і за показами ВП оцінюється чутливість каналів ПрмС.
Контроль струмів і потужностей генераторів (рис. 7)
Сутність перевірки полягає в тому, що при певному значенні напруги ВВВ струм магнетрону і потужність ПрдС мають бути в певних межах. Спрощена схема перевірки приведена на Під номерами 1, 2, 3 і 4 позначені відповідно ССЦ, СВЦ, СПК1 і СПК2. Прилад ВП3 ТОК ГЕНЕРАТОРА ССЦ, СВЦ, СПК1, СПК2 для ПрдС СВЦ, СПК1, СПК2 включений в зарядний ланцюг накопичувальних елементів (конденсаторів) модуляторів (бл. ОП21-3М, ОК23-2М і ОК23-5М). Оскільки кількість енергії, втраченої при розряді накопичувачів на магнетрон, дорівнює придбаному ними заряду, то середній струм заряду накопичувачів дорівнює величині середнього струму магнетронів.
Для контролю струму магнетрона ССЦ прилад ВП3 включений в ланцюг розряду С38, який у заряджається в момент розряду накопичувальної формувальної лінії через магнетрон. Струм розряду С38 через резистори Д42 і Д41 бл. ОС22-4М пропорційний середньому струму магнетрона ССЦ.
Прилад ВП2 МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА ССЦ, СВЦ, СПК1, СПК2 підключений до напівпровідникових термоелементів вимірників потужності (ИПМ), що проходить, відповідно блоки ОС71-26М, ОП74-9М і ОК73-14М1(2), розміщеним в AХC РЛС. Термоелементи кожного ВП розміщуються в хвилеводі на відстані 13 EMBED Equation.3 1415 і сполучені послідовно, для виміру середньої потужності хвилі що біжить.Рис. 7 Схема перевірки струмів і потужностей генераторів
Рис. 8 Зовнішній вигляд ІКО при контролі НРЗ:
1 - відмітка ОО (І режим); 2 - відмітка ОО та відмітка ГО (II режим); 3 – відмітка контролю ІКО в 1 режимі; 4 – відмітки контролю ІКО в 2 режимі

Контроль НРЗ
Здійснюється за допомогою органів керування, розміщених на блоці ОП81-16М2, по засвітленню відповідних світлодіодів ІКО та за наявністю на екрані контрольних сигналів ЗО та ГО (рис. 8).
ОККС АФК:
На передній панелі БК ОО04-12М1 розташовані:
- кнопка АНОД ВКЛ. - для включення анодної напруги;
- перемикач КОНТРОЛЬ СИСТЕМ, що забезпечує вибір системи, що перевіряється;
- кнопка К3 включення команди К3 із сигнальною лампою, що загоряється при справному каналі команди К3;
- перемикач СМЕНА ЗНАКА, кнопка УРОВНИ КОМАНД для видачі нормованих по напрузі команд К1, К2 при перевірці проходження команд;
- вимірювальні прилади ИП1, ИП2, по яких контролюються проходження команд К1 і К2 і перехідні процеси у СВК ЛВП;
- перемикач ПРОВЕРКА ПЕРЕХОДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК, комутує канали в яких перевіряються перехідні процеси;
- кнопка ПРОВЕРКА СМІНИ ЛИТЕРА для перевірки проходження команд при зміні літерних частот каналів СПК-І та СПК-ІІ;
перемикач ПУСК - ИСХ. ПОЛОЖ., призначений для перевірки систем БМ у динаміці.
На передній панелі БКС ОО04-14М розташовуються:
- перемикач РЕЖИМИ, що забезпечує перевірку сигналів помилок цілі й ракети (при положенні перемикача СВЦ, Р; СМЕНА ЗНАКА СВЦ, Р; КОМПЕНСАЦИЯ Ц. Р) і перевірку ССЦ і СВЦ у режимі СРЦ (ПП ССЦ і ПП СВЦ);
- перемикач ВЫВОД-НАВЕДЕНИЕ, що здійснює комутацію каналів при перевірці масштабів СКА;
- чотири вимірювальних прилади (два вимірювальних прилади КАНАЛ Ц и два вимірювальних прилади КАНАЛ Р), по яких виробляється оцінка масштабів пеленгаційних характеристик ССЦ і СВР роздільно по азимуті й куту місця відповідно;
- ручка ЧАСТОТА для перебудови частоти кварцового генератора каналу цілі.
Проводжу відповідь на запитання.
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА.
ОЦІНЮЮ, досягнуто чи ні навчальні та виховні цілі заняття. Відповідаю на запитання. Виділяю кращих та гірших. Оголошую оцінки курсантам. Доводжу тему наступного заняття. ДАЮ завдання на самостійну підготовку: Вивчити призначення, склад, розташування та принцип роботи АФК Повторити призначення, склад та технічні характеристики загальних систем БМ.

Розробив:
Старший викладач кафедри №803,
Пр..ЗСУ____________ Ю.В.ЛИТВИНЕНКО
"___" __________ 201  р.


Методична розробка обговорена і схвалена на засіданні ПМК. Протокол № ___ від "_________13PAGE 15


13PAGE 14115
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 26714632
    Размер файла: 5 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий