ПЗ.06 – Дослідження господарства та економічної..


ПЗ.06 – Дослідження господарства та економічної думки Європейської цивілізації в період становлення національних держав (др. пол. XVII – пер. пол. XIX ст.)
(2 год.)
І. Тестові завдання до теми
Промышленный переворот – это:
А) система экономических и социально-политических изменений на основе перехода от ручного труда к машинному;
Б) связан с переходом от мануфактуры к фабрике;
В) качественный скачок в развитии производительных сил;
Г) все ответы правильные.
К социально-экономическим предпосылкам промышленных переворотов относится:
А) эксплуатация колоний и полуколоний;
Б) займы, кредиты, прямые иностранные инвестиции;
В) формирование массы наемных рабочих;
Г) накопление капитала;
Д) все ответы правильные.
Классическая политэкономия зародилась:
А) в Англии в конце XVII ст.;
Б) в Франции в начале XVIII ст.;
В) в Германии в начале XVII ст.;
Г) в США в конце XVII ст.
Д) все ответы правильные.
Классическая политэкономия:
А) поддерживала государственный протекционизм;
Б) была против государственного протекционизма;
В) ее предметом исследования стали экономические категории и законы;
Г) выступала за абсолютное невмешательство государства в хозяйственную жизнь.
Основоположником классической политэкономии в Англии был:
А) У. Петти;
Б) П. Буагильбер;
В) Ф. Кене;
Г) свой вариант ответа:…
Кто является автором трудовой теории стоимости и автором выражения: «Труд - отец богатства, а земля - его мать»:
А) У. Петти;
Б) П. Буагильбер;
В) Ф. Кене;
Г) А. Смит.
Кто впервые в истории экономической науки начал использовать математический и статистический анализ:
А) У. Петти;
Б) П. Буагильбер;
В) Ф. Кене;
Г) А. Смит.
8. Земельная рента по У. Петти это:
А) разность между стоимостью сельскохозяйственной продукции и затратами на ее производство;
Б) доход от продажи сельскохозяйственной продукции;
В) затраты на производство сельскохозяйственной продукции;
Г) все ответы правильные.
9. Среди поздних классиков к направлению «реформизм» относят:
А) Ж. Сисмонди;
Б) П. Прудон;
В) Т.Мальтус;
Г) Ж.Б.Сей;
Д) Ф.Бастиа.
10. По мнению физиократов единый источник богатства страны – это:
А) труд людей, занятых в сельском хозяйстве;
Б) труд людей, занятых в промышленности;
В) золото и другие драгоценные природные ископаемые;
Г) все варианты правильные.
ІІ. Питання для обговорення
Пояснити сутність терміну "промисловий переворот".
У чому сутність промислового перевороту в Англії? Яку роль при цьому відіграла бавовняна промисловість?
Яка специфіка промислового перевороту у Франції?
Як розвивалась кредитна система Франції у ХІХ ст.?
Як впливала зовнішня торгівля на економіку Франції у ХІХ ст.?
У чому специфіка промислового перевороту в Німеччині?
Назвати передумови промислового перевороту в США.
Визначити особливості та наслідки промислового перевороту в США.
Навести приклади антимеркантилістських поглядів В. Петті та П. Буагільбера. Чи відповідає їхнє трактування категорії "багатство" сучасному її визначенню?
Чому В. Петті вважав, що рівень заробітної плати робітників має мінімальну величину?
Чому В. Петті та П. Буагільбер негативно оцінювали роль торгівлі і торгового капіталу у створенні національного багатства? Як вони трактували теорію вартості?
Прокоментувати афоризм В. Петті "Праця є батьком багатства, а земля - його мати".
Визначити особливості, притаманні вченню фізіократів.
У чому суть концепції природного порядку Ф. Кене? Розкрити сутність його вчення про "чистий продукт".
Які економічні ідеї А. Тюрго підтверджують його прихильність до ідей фізіократів? У чому полягає новизна його теорії класів?
Пояснити, наскільки відповідають визначенням сучасної економічної науки трактування А. Тюрго категорій "багатство", "заробітна плата", "загальна економічна рівновага", "гроші", "позичковий процент", "ціна".
Якими є джерела зростання багатства згідно з поглядами А. Сміта і Д. Рікардо?
Визначити концепції вартості А. Сміта.
Що мав на увазі А. Сміт, формулюючи положення про "невидиму руку" економічних законів?
Назвати принципи, які А. Сміт пропонував як основу для системи оподаткування.
Порівняти принцип відносних витрат Д. Рікардо та принцип абсолютних витрат А. Сміта у зовнішній політиці.
Дж. С. Мілль пропонував написати оновлений варіант "Багатства народів". Якою мірою йому вдалось здійснити цей намір?
Прокоментувати проблему, висунуту Т. Мальтусом.
Які основні положення факторної теорії вартості Ж.-Б. Сея?
ІІІ. Питання для самостійного поглибленого вивчення
Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині [1, с.125-130].
Зародження історичної школи Німеччини. Ф. Ліст [1, с.393-396]. Реформізм в пізній класичній політекономії. Ж. Сісмонді. П. Прудон [1, с.377-383].
Прагматизм пізньої класики. Т. Мальтус. Ж. Сей. Дж. Міль [1, с.349-359].
Апологетизм пізньої класичної політекономії. Н. Сеніор. Ф. Бастіа. Г. Кері [1, с.389-393].
Розвиток політичної економії в Україні у середині ХІХ ст. [1, с.368-377].
ІV. Практичні завдання
Підготувати виступ на тему: "Прусський" шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві Німеччини: причини, особливості, значення".
Прокоментувати афоризм У. Петті "Праця є батько багатства, а земля - його мати".
Чому ми сьогодні звертаємося до праць класиків А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. Мілля?
Визначити джерела зростання багатства відповідно до поглядів А. Сміта, Д. Рікардо?
Розкрити концепцій вартості А. Сміта.
На думку Д. Рікардо, головне завдання економічної науки - визначити закони, які регулюють розподіл продукту між основними класами. Як вирішував Рікардо це завдання?
Як Д. Рікардо обґрунтовує процес утворення ренти?
Чи здійснив Дж. Мілль свій задум написати оновлений варіант праці"Багатства народів"?
Пояснити, чому Дж. Б. Кейнс вважав Т. Мальтуса одним з попередників своєї концепції безкризового економічного розвитку?
Назвати основні положення факторної теорії вартості Ж.-Б. Сея?
Який сценарій соціальних реформ запропонував Дж. С. Мілль? Проаналізувати думку Дж. С. Мілля: класична політична економія досягла своєї досконалості і з нею ж вона починає занепадати.

Приложенные файлы

  • docx 26714311
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий