П Р 6 Матиенко

Практичне заняття № 6 (2 години)

Тема: Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни

1 Мета: ознайомити студентів із особливостями мови своєї професії, термінологією свого фаху, джерелами поповнення лексики сучасної української літературної мови; розвивати вміння володіти літературною професійною мовою, користуватися термінологічними словниками та словниками іншомовних слів, правильно використовувати терміни свого фаху; вчити студентів володіти літературною професійною мовою, знати особливості мови своєї професії, термінологію свого фаху, користуватися термінологічними словниками та словниками іншомовних слів, правильно використовувати професійну лексику; виховувати повагу до української мови; виховувати в студентів почуття національної свідомості.

2 Методичне забезпечення:

2.1 письмове приладдя;
2.2 папір А-4;
2.3 опорні конспекти;
2.4 завдання;
2.5 таблиці.

Хід роботи

3 Теоретичне обґрунтування

Наукові поняття визначаються спеціальними словами-термінами, які складають основу наукової мови.
Термін-слово або словосполучення, що виражає чітко окреслене поняття певної галузі науки, культури, техніки, мистецтва, суспільно-політичного життя.
Термін (від латин. Terminus – кордон, межа, кінець). Термінологія-сукупність термінів з усіх галузей знань.
На відміну від загальнолітературної, мова професійного спілкування передбачає однозначність тлумачення ключових понять, зафіксованих у термінах, оскільки неточне застосування того чи іншого слова може мати небажані наслідки. Цього можна легко уникнути, якщо вживати терміни лише в тій формі та значенні, які зафіксовано в нормативних словниках останніх видань.

4 Практичні завдання

Завдання 4.1 Додержуйте орфографічних норм, правильно пишучи слова (разом, окремо чи через дефіс) та вставляючи пропущені букви.
Номнклатура, рендний, ропорядження, пррогатива, творювати, адкватний, спцинічний, менджер, бізнсмен, підприємницкий, двотижвий, цвілізація, обєднання, проїзний, карєра, досє, мільон, народногосподарський, навчальновиховний, матеріальнотехнічний, бугалтерский, факторнг, лізнг, задов...льнити, прпущення, пррогатива, проритет, еспримент, дрективний, забепечення, коннктура, адптація, зворотнй, зовнішнй, запланований, профсійний, згуртованість, автортарність.
Завдання 4.2 У кожному з наведених речень замість крапок вставте єдино можливе для даного випадку слово.
Цей договір чинності з моменту підписання його . Вважаю за необхідне заходів відповідальності. Просимо Вас кредит на установки. Ви запропонували дуже великий роботи. Які Ваші на майбутнє? На кінець року підсумки нашої роботи. У конференції участь провідні вчені університету. На нараді йшлося про зміцнення дисципліни. Юридичні сторони відповідальність, передбачену законодавством. Даний договір чинності з дня підписання його. Прошу відпустку за рахунок. Ми повинні правил внутрішнього розпорядку. Вам написати іншу розписку. Ми термін чинності договору.
Завдання 4.3 Спишіть, поясніть правопис слів - термінів.
Підприємцем, як і лікарем чи вчителем, може бути не кожна людина. Світова практика показує, що лише 5 відсотків дорослого населення країни має хист до підприємницької діяльності й може досягти успіхів на цій ниві. Але економічні знання потрібні не тільки бізнесменам, банкірам, менеджерам. Вони необхідні кожному. Ці знання допомагають правильно будувати бюджет сім’ї, робити розумний вибір під час купівлі товарів та отримання послуг, формувати економічне мислення.
Завдання 4.4 Прокоментуйте значення та походження наведених термінологічних словосполучень, що використовуються в економічній галузі.
Валюта м’яка, валютна змія, валютна блокада, дешеві гроші, дуель шумна, жовті обов’язки, жирний кіт, живий мертвий, зелені гроші, захищений ведмідь, втрати меню, м’які долари, м’яке приземлення, рейд на світанку, ринок-кладовище.
Завдання 4.5 Спишіть текст, поясніть правопис складних слів.
Уперше за багатовікову історію існування України її народ має змогу обирати модель, будувати свою соціально-економічну систему, визначати і втілювати в життя свою внутрішню та зовнішню політику, ухвалювати свої закони, творити свою культуру, відновлювати традиції своїх предків, запозичувати передовий світовий досвід.
Український народ любить і вміє працювати. Україна - найбагатша чорноземами країна світу, її надра багаті на корисні копалини. Вона має всі підстави вийти на рівень найрозвиненіших країн світу.


5 Запитання для самоконтролю:

5.1 Як утворюються нові терміни?
5.2 Які групи термінологічної лексики можна виділити?
5.3 Які терміни найчастіше використовуються у вашому спілкуванні?
5.4 Що таке терміни?
5.5 Які групи термінологічної лексики можна виділити?
5.6 Як утворюються нові терміни?
5.7 Назвіть основні ознаки термінів.

13PAGE 15


15

Приложенные файлы

  • doc 26713322
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий