06 Тэкст

Тэкст паслядонасць сказа, сло, пабудаваная паводле правіл дадзенай мовы і тваралая паведамленне; 2) славесны твор; у мастацкай літаратуры - скончаны твор або яго фрагмент, складзены са знака натуральнай мовы (сло) і складаных эстэтычных знака (складніка паэтычнай мовы, сюжэту, кампазіцыі і т.д
мікратэкст - Частка тэксту, у якой расчыняецца микротема, вакол якой групуюцца сказы, складнік тэксту - абзац
Макратэкст- сукупнасць выказвання ці тэкста, аб'яднаных змястона ці сітуатына, а таксама злучаных на аснове структурна-кампазіцыйнага і культурнага адзінства. У лінгвістычнай літаратуры паняцце М. неадназначна. Пад ім разумеюцца адзінкі ад бязмерна вялікіх - М. як аб'яднанне сіх існых у культурнай прасторы тэкста - да лімітава малых - М. як аб'яднанне некалькіх выказвання (микротекстов) у рамках аднаго структурна-сэнсавага цэлага, напрыклад у рамках сверхфразового адзінствы (СФЕ). У залежнасці ад "маштабнасці" трактокі М. усе існыя падыходы да яго можна падзяліць на дзве групы: 1) М. як адзінка культуроцентрического парадку і 2) М. як адзінка текстцентрического парадку.
Ідэя дыялагічнасці тэксту і яго прынцыповай незамкнутости распрацовалася таксама і замежным мовазнастве (працы Ю. Кристевой, М. Риффатера, Ж. Дерриды, Р. Барта, Х. Пфистера і інш.). З гэтага пункта гледжання сякі тэкст выступае як інтэртэкст, а предтекстом кожнага асобнага твора з'яляецца не толькі сукупнасць усіх папярэдніх тэкста, але і сума ляжалых у іх аснове агульных кода і сэнсавых сістэм. Паміж новым, ствараным, тэкстам і папярэднімі існуе агульная прастора, якое бірае сябе весь культурна-гістарычны досвед асобы. Такім чынам, тэкст выступае як інтэртэкст, як бязмежны, бясконцы макротекст, які аб'ядновае кожным сваім фрагменце се папярэднія тэксты (микротексты).
Існуе і вузейшае разуменне М. як інтэртэксту, калі апошні злучаны з асобным тэкстам вызначанага стылю (худож., науч., публиц. і інш.) і яляе сабою сэнсавую структуру, адкрытую для іншых сэнса ("чужых" тэкста.
Блізкім да культуроцентрической канцэпцыі апыняецца і паняцце звыштэкст, пад якім маецца на вазе "сукупнасць выказвання, тэкста, абмежаваная темпорально і лакальна, аб'яднаная змястона і сітуатына, якая характарызуецца суцэльнай мадальнай усталёкай, досыць вызначанымі пазіцыямі адрасата і адрасанта, з адмысловымі крытэрамі звычайнага/анармальнага" (Купіна, Битенская, 1994, з. 215). Прада, паняцце сверхтекста з'яляецца змястона вузейшым, дзелям у парананні з паняццем інтэртэксту, паколькі аб'ядновае микротексты не рамках усёй культуры, а толькі рамках вызначанай тэматыкі ці спецыфічнай атарскай мадальнасці (гл. Сверхтекст).
Падтэкст - сэнс, які змяшчаецца тэксце няяна, не супадальны з яго прамым сэнсам. Падтэкст залежыць ад кантэксту выказвання, ад сітуацыі, у якой гэтыя словы прамаляюцца. У мастацкай літаратуры падтэкст часта знікае дыялогу. Таксама падтэкст можа быць злучаны з гістарычнай сітуацыяй, з часам стварэння мастацкага твора. Напр., верш А. С. Пушкіна "ѕ глыбіні сібірскіх руд" становіцца зразумелым толькі для тых, хто дасведчаны пра дзекабрысцкае пастанне і наступнаму лёсу дзекабрыста.
Кантэкст - адносна скончаны па сэнсе рывак тэксту ці гаворкі, у межах якога найболей сапрады і пэна выяляецца сэнс і значэнне асобнага ваходнага яго слова (фразы) ці зятага з яго якасці цытаты (Гл. Цытата) выразы. Па-за К. ("выдраная з К."), з якім цытата спалучана стылістычна і па сэнсе, яна можа набываць іншае, нават процілеглае, значэнне. У мастацкай літаратуры К. вызначае пэнае трыманне, выразнасць і стылістычную афарбоку не толькі асобных сло, фраз, выказвання, але і розных мастацкіх сродка (у т. ч. паэтычных постаця, вершаваных рытма і інш.).
Звыштэкст- сукупнасць выказвання ці тэкста, аб'яднаных змястона і сітуатына. Гэта цэласная адукацыя, адзінства якога зиждется на тэматычнай і мадальнай агульнасці ваходных у яго адзінак (тэкста). Сверхтекст абмежаваны часе і прасторы; як цэласная маленчая адзінка мае камунікатыныя канцавоссі - атара і адрасата.
Уяленне пра С. адлюстровае культуроцентрический падыход да інтэрпрэтацыі общелингвистического паняцці тэкст: сітуатына-тэматычнае аб'яднанне розных тэкста (выказвання), у тым ліку прыналежных розным атарам, выступае як частносистемное маленчая адукацыя, якое ваходзіць у агульную сістэму культурнага фонду нацыі. Такім чынам, С. з'яляецца адзінкай культуры і паняццем лингвокультурологии.
Метатекст - тэкставыя элементы другога парадку, якія выконваюць службовыя функцыі адносінах да нейкага першаснага тэксту. метатекст у літаратуразнастве і тэксталогіі - гэта набор злучаных з нейкім творам тэкста, якія дапамагаюць зразумець тэкст ці яго роля культуры - чарнавіко, прататыпа, пародый, працяга, крытычных артыкула і т. д.


15

Приложенные файлы

 • doc 26712718
  Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий