трудове право для заочників усіх 2014

Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка
Кафедра державного управління і права

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт
із дисципліни «Трудове право» для студентів усіх спеціальностей
заочної форми навчанняПолтава 2014
Методичні вказівки та варіанти контрольних робіт із дисципліни «Трудове право» для студентів усіх спеціальності заочної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 36 с.

Укладач: В.М. Божко, доцент, доктор юридичних наук

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри державного управління і права М.І.Лахижа, доктор наук державного управління


Рецензент: Т.О.Паутова, доцент кафедри державного управління і права, кандидат наук із державного управлінняЗатверджено науково-методичною радою університету.
Протокол №  ___ від ___ ____________2014 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Відповідно до навчального плану, при вивченні дисципліни «Трудове право» студенти заочної форми навчання усіх спеціальностей виконують контрольну роботу. Метою її виконання є вивчення чинного законодавства та правозастосовної практики, а також закріплення і перевірка знань, які здобули студенти в процесі вивчення відповідного матеріалу.
Контрольна робота має велике значення для навчального процесу, оскільки вона сприяє поглибленому вивченню студентами законодавства, спрямованоо на регулювання трудових правовідносин, аналізу і дослідженню наукової та навчальної літератури, набуттю практичних навичок при вирішенні конфліктних ситуацій.
Контрольна робота подається на кафедру державного управління і права (ауд. №213/2-А) для перевірки не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Контрольна робота оформляється відповідно до нижчезазначених вимог.

Основні вимоги до виконання контрольної роботи

Для написання контрольної роботи кожний студент повинен засвоїти навчальний матеріал дисципліни, тобто опрацювати чинне законодавство України про працю, про державну службу, а також наукову і навчальну літературу, матеріали судової практики.
До виконання контрольної роботи необхідно підходити творчо, при висвітленні питань теоретичні положення ватро розглядати у зв’язку з практикою їх застосування. При оцінюванні контрольної роботи насамперед ураховуються правильність відповіді, самостійність студента при виконанні роботи.
Контрольна робота складається з трьох практичних задач. Під час їх розв’язання слід усвідомити їх зміст, визначити норми права, які стосуються ситуації, з’ясувати фактичні обставини, порівняти їх із вибраними нормами права, використати судову практику і дати правову кваліфікацію викладених у завданні фактів. Розв’язуючи задачі, студент повинен продемонструвати вміння самостійно їх аналізувати й аргументовано відповідати на поставлені запитання, використовуючи відповідні нормативні акти (зазначаючи назву нормативного акта, дату його прийняття та внесення останніх змін тощо). Відповіді на задачі мають бути повними, розгорнутими, обґрунтованими, аргументованими, посилатися варто на конкретні Статті, пункти нормативно-правових актів, ураховуючи зміни в законодавстві України. (Найновішу інформацію про зміни в законодавстві можна отримати на веб-сайті Верховної Ради України
· http://zakon.rada.gov.ua/). При розв’язанні задач бажано посилатися також на постанови Пленуму Верховного Суду України.
Робота повинна бути результатом опрацювання та застосування декількох джерел (нормативно-правових актів, статей, підручників, монографій тощо).
Обсяг контрольної роботи обмежується 12
·16 сторінками стандартного учнівського зошита. Робота повинна бути оформлена рукописно.
Мова роботи: контрольна робота виконується українською мовою.

Варіанти контрольних робіт розподіляються серед студентів згідноь з порядковим номером у списку академічної групи.

Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи див. у додатку А.

Варіанти контрольних робіт

Варіант №  1

Задача 1
30 жовтня 2009 року Авраменко Г.А., агроном КСП «Прогрес», подав на адресу дирекції заяву такого змісту: «Прошу звільнити мене з роботи за власним бажанням».
Наказом дирекції КСП від 31 жовтня 2009 року він був звільнений із роботи відповідно до поданої заяви. 6 листопада 2009 року Авраменко Г.А. подав позов у суд про поновлення його на роботі у зв’язку з тим, що він «передумав розраховуватися».
Рішенням від 4 грудня 2009 року суд задовольнив його позов.
Який порядок звільнення з роботи за ініціативою працівника?
Які правові наслідки поновлення на роботі незаконно звільненого працівника?

Задача 2
Директор автотранспортного підприємства і голова виборного органу первинної профспілкової організації склали та підписали колективний договір, після чого в наказі по підприємству було оголошено про те, що договір набув законної сили. Крім того, у колективний договір включено такий пункт: «З метою зниження захворюваності працівників адміністрація і профспілковий комітет зобов’язуються:
а) не приймати на роботу без попереднього медичного огляду працівників або без довідки лікаря про стан здоров’я;
б) скласти список усіх працівників, які хворіли, і направити їх на медичний огляд;
в) систематично проводити виробничу гімнастику, а осіб, що ухиляються від неї без поважних причин, притягати до дисциплінарної відповідальності».
Чи законні дії директора автотранспортного підприємства та голови виборного органу первинної профспілкової організації?
Який порядок укладення колективного договору? Дайте висновок щодо зазначеного пункту колективного договору.

Задача 3
Колектив дитячого садка «Казка» Ялтинського порту звернувся з вимогою до керівництва порту про виплату заборгованості з заробітної плати за 3 місяці. Для вирішення спору була утворена примирна комісія, до якої увійшли директор дитячого садка та старший бухгалтер бухгалтерії порту, однак протягом тижня рішення комісією прийнято не було, і працівники дитячого садка оголосили батькам дітей про те, що дитячий садок працювати не буде у зв’язку із страйком.
Чи правомірне рішення про оголошення страйку? Який порядок його проведення?

Джерела та література:
13, 14, 47, 17, 54, 55, 27, 31, 35, 40, 119, 135, 118, 1, 2, 7, 8, 9, 10.

*          *          *


Варіант №  2

Задача 1
Омельченко працював у роботодавця – фізичної особи, яка використовує найману працю, з 2004 до 2008 року. Роботодавець, коли Омельченко звернувся після закінчення роботи до нього з проханням внести запис у трудову книжку про зазначений період роботи, відмовив у цьому, посилаючись на те, що трудові книжки оформлюються тільки на працівників, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях. У нього ж немає бланків трудових книжок, він не знає, як правильно їх заповняти. У цей час Омельченко сам був зареєстрований як суб’єктом підприємницької діяльності і використовував працю найманих працівників.
Омельченко звернувся до районного центру зайнятості з питаннями: хто має зробити йому запис у трудовій книжці як найманому працівнику, котрий працював у фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності з 2004 до 2008 року? Чи необхідно такий запис зареєструвати у державній службі зайнятості? Чи можна зробити запис у його трудовій книжці, якщо він сам використовує найману працю? Хто має зробити цей запис та зареєструвати його? Чи враховується до трудового стажу фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності час використання найманої праці згідно з трудовим договором?

Задача 2
Неповнолітній Ягельський М.Г був прийнятий на роботу у будівельну бригаду КСП «Промінь» різноробочим першого розряду. У день прийняття на роботу йому виповнилося 17 років.
За рік роботи у складі бригади він відпрацював 150 годин надурочних робіт, які не були оплачені.
Які порушення трудового законодавства допущені?
Яка тривалість робочого часу для неповнолітніх передбачена трудовим законодавством?
Який порядок і розміри оплати надурочних робіт передбачені законом?
Яким має бути рішення суду?

Задача 3
Бригадир будівельної бригади СПОП зламав ногу під час перебування на будівництві ферми і довго знаходився на стаціонарному лікуванні в ортопедичному відділенні лікарні. Через 4 місяці після цього трудового каліцтва адміністрація звільнила його з роботи відповідно до пункту 5 Статті 40 Кодексу Законів про працю України.
Чи правомірне рішення адміністрації?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 70, 69, 49, 119, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 141, 144, 153, 154, 155.


*          *          *


Варіант № 3

Задача 1
Директор сільськогосподарського технікуму відмовив у прийнятті на роботу громадянці Неоновій О.Г. на посаду викладача у зв’язку з тим, що викладачем у цьому технікумі працює її чоловік.
Чи правомірні дії директора?

Задача 2
Під час проведення страйку сторонами колективного трудового спору були підписані зміни до колективного договору, за якими працівникам, котрі пропрацювали більше 10 років безперервно на даному підприємстві, надавалася щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів. Однак роботодавець ухилився від виконання умов даних змін, мотивуючи свою відмову відсутністю коштів на оплату даного виду відпусток. Профспілка звернулася до місцевого суду з позовною заявою, в якім просила суд зобов’язати роботодавця виконати умови підписаних змін до колективного договору. У ході судових засідань представники роботодавця, посилаючись на Ст. 231 ЦК України, вказували, що під час підписання змін до колективного договору, був порушений принцип свободи волевиявлення при прийнятті сторонами зобов’язань. На думку представників роботодавця, проведення страйку пов’язане з економічним тиском на нього, й у такий спосіб зобов’язання, прийняті ним у зв’язку з підписанням змін до колективного договору, не можна визнати добровільними. Звідси самі зміни, підписані сторонами колективного трудового спору, є нікчемними, не спричиняють будь-яких юридичних наслідків і не повинні виконуватись роботодавцем.
Яке рішення повинен винести суд?

Задача 3
На одному з підприємств м. Полтави дирекція підготувала проект нових правил внутрішнього трудового розпорядку. Після його розгляду на засіданні профкому проект був винесений на загальні профспілкові збори, де і був затверджений, а наказом по підприємству введений в дію. Прохання ради трудового колективу розглянути проект на загальних зборах трудового колективу було відхилено, оскільки, як пояснив голова профкому, профспілкові збори і загальні збори трудового колективу – це одні й ті самі люди.
Дайте юридичну оцінку діям роботодавця, профкому і ради трудового колективу.

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 19, 31, 40, 41, 119, 1, 2, 7, 8, 10, 141.


*          *          *


Варіант № 4
Задача 1
Комірник колективного сільськогосподарського підприємства Нечаєв В.М. допустив розтрату товарно-матеріальних та грошових цінностей у дрібних розмірах, що й було виявлено при інвентаризації.
У пояснювальній записці про причини виникнення нестачі Нечаєв В.М. зазначив, що він за два дні до інвентаризації «взяв з виручки ці гроші, щоб розрахуватися з боргами, потім забув їх внести».
На підставі цієї записки адміністрація звільнила його з посади комірника за мотивами втрати довір’я згідно з пунктом 2 Статті 41 Кодексу законів про працю України.
Чи правильно вчинила адміністрація господарства?
Що таке «втрата довір’я» і кого адміністрація (власник) має право звільнити з таких мотивів?

Задача 2
Під час примирних процедур були звільнені за підставами, передбаченими Ст. 38 КЗпП України, всі представники найманих працівників, що входять до складу примирної комісії. Незважаючи на звільнення, дані особи продовжували брати участь у засіданнях примирної комісії.
За підсумками роботи примирної комісії була підписана угода щодо врегулювання колективного трудового спору.
Роботодавець відмовився виконувати дану угоду, оскільки з боку найманих працівників вона підписана не уповноваженими особами, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством.
Загальні збори трудового колективу прийняли рішення звернутися за роз’ясненнями в обласне відділення Національної служби посередництва і примирення по наступному питанню: чи є дійсною угода, підписана членами примирної комісії при зазначених вище обставинах, і чи носить вона для директора підприємства обов’язкову силу зобов’язання?
Дайте відповідь на це звернення.

Задача 3
Хірургу Леонову (58,5 років), звільненому за невідповідність посаді за станом здоров’я (п. 2 Ст. 40 КЗпП України), у районному центрі зайнятості запропонували достроково піти на пенсію за віком, оскільки у нього 35 років загального трудового стажу. Він від цієї пропозиції відмовився і просив зареєструвати його як безробітного та виплачувати йому допомогу по безробіттю.
Чи правомірна пропозиція центру зайнятості та відмова від неї Леонова?
Протягом якого строку він може отримувати допомогу по безробіттю і в якому розмірі?
Чи може він, отримуючи допомогу, виконувати громадські оплачувані роботи?
Дайте відповідь за умови, що Леонову 58 років.

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 38, 31, 40, 41, 62, 76, 112, 92, 121, 119, 7, 8, 10, 9.


*          *          *


Варіант № 5
Задача 1
Робітник СТОЗ Сорокін О.С. за неявку на роботу з 8 грудня 2008 року наказом дирекції від 10 грудня 2008 року був звільнений з роботи за прогул згідно з пунктом 4 Статті 40 Кодексу законів про працю України. Звільнення було попередньо узгоджене з профспілковим комітетом. 29 грудня 2008 року Сорокін О.С. прибув на роботу, подавши адміністрації лікарняний лист на період з 8 по 28 грудня 2008 року включно.
Які діяння працівника вважаються прогулом?
Які дії повинна здійснити адміністрація, звільняючи працівника з роботи за прогул?
Що зобов’язана зробити дирекція після повернення Сорокіна О.С. на роботу?

Задача 2
На одному з приватних підприємств м. Києва, з чисельністю працюючих 100 чоловік, за рішенням міської ради була встановлена броня в кількості 5 робочих місць для працевлаштування осіб за направленням служби зайнятості, в тому числі 2 робочих місця для працевлаштування інвалідів. Адміністрація підприємства підготувала робочі місця для інвалідів, облаштувала їх спеціальним обладнанням. Комісія, створена у відповідності до чинного законодавства, здійснила прийом цих робочих місць і дозволила ввести їх в дію. За звітний період державною службою зайнятості на це підприємство інваліди не направлялися. Разом з тим в кінці року на підприємство накладено штрафні санкції, в розмірі середньої річної заробітної плати за 2 робочих місця, не зайнятих інвалідами. Адміністрація підприємства звернулася з позовом до господарського суду про відміну незаконного, на думку адміністрації, штрафу. На обґрунтування своїх вимог, адміністрація пояснювала, що нею були виконані всі зобов’язання перед службою зайнятості, оскільки робочі місця були створені. У тому, що вони не були реально зайняті інвалідами, винна саме служба зайнятості, яка не направила жодного інваліда на підприємство.
Яким має бути рішення господарського суду?

Задача 3
На профспілкових зборах державного педагогічного інституту було винесено рішення про недовіру директору інституту та вимога від Міністерства освіти і науки України розірвати з ним контракт у зв’язку з тим, що директор систематично затримував виплату заробітної плати працівникам, індексація заробітної плати не провадилася. Крім того, заборгованість по виплаті стипендії аспірантам становила 12 місяців, незважаючи на те, що кошти на такі цілі з державного бюджету були перераховані.
Міністерство відмовилося розірвати контракт. Профком звернувся до юрисконсульта за роз’ясненням про права профспілки щодо контролю за додержанням трудового законодавства. Представників профкому цікавило також, чи може профком звернутись до суду щодо захисту прав працівників?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 25, 37, 40, 41, 92, 82, 7, 8, 10.


*          *          *


Варіант № 6
Задача 1
Робітник ТОВ «Зоря» Єпіфанов М.С. звернувся до дирекції зі скаргою на дії бухгалтерії, яка не оплатила йому в подвійному розмірі роботу в вихідний день. Дирекція відхилила скаргу Єпіфанова М.С. Після цього він звернувся за вирішенням цього спору до суд.
Які органи розглядають трудові спори?
Куди необхідно звернутися робітнику Єпіфанову М.С. щодо вирішенням справи?
Яке рішення має прийняти суд?

Задача 2
Лисенко звернувся до районного центру зайнятості з питанням про сприяння у працевлаштуванні за кордоном, бо вдома немає можливості нормально заробляти. Він вже кілька років працює реалізатором на ринку, де заробіток залежить від того, скільки товару продано. Однак до приватних фірм з питанням працевлаштування за кордоном звертатися не хоче, бо багато чув про різні неприємності, з якими стикаються громадяни України, які працюють за кордоном. У центрі зайнятості Лисенку відповіли, що служба зайнятості не надає послуги щодо працевлаштування за кордоном.
Поясність Лисенку, як на законних підставах він може працевлаштуватися на роботу за кордоном.

Задача 3
При розгляді трудового спору в суді про стягнення заробітної плати за 4-місячний період роботи зварника Смірнова з МП «Вест», було встановлено, що його прийняття на роботу не було належним чином оформлено, зокрема не було наказу про прийняття на посаду, тому заробітна плата не нараховувалася. Чи можемо ми вважати, що Смірнов вступив у трудові відносини з МП «Вест»?
Вирішіть спір по суті. Які правові наслідки неправильного оформлення прийняття на роботу?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 27, 35, 92, 7, 8, 10, 9.


*          *          *Варіант № 7
Задача 1
Водій господарства Климов С.П. після закінчення робочого дня не поставив автомашину у гараж, а використав її в особистих цілях для поїздки до своїх друзів у інший населений пункт. Під час поїздки він ненароком врізався автомашиною у скелю, в результаті чого автомашину було відправлено на ремонт.
Господарству було завдано матеріальних збитків на суму 826 гривень. Климов С.П. в аварії не постраждав.
У якому розмірі працівники несуть матеріальну відповідальність за збитки, завдані підприємству не при виконанні своїх трудових обов’язків?
Вирішіть спір по суті.

Задача 2
При реорганізації орендного будівельно-монтажного управління №  9 в акціонерне товариство, адміністрація запропонувала працівникам перейти на контрактну форму трудового договору, в якому передбачався режим роботи з 7-00 до 17-00 при шестиденному робочому тижні, заробітну плату виплачувати за підсумками кожного кварталу, при наданні відпустки заохочувати працівників путівками до будинку відпочинку.
Чи правомірні дії адміністрації підприємства?
Поясніть сферу застосування контрактної форми трудового договору з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

Задача 3
Локтева звернулася до місцевого районного суду з вимогою до заводу і директора цього заводу Коренева про визнання необґрунтованою відмови у прийнятті на роботу та відшкодуванні моральної шкоди. Вона послалася на те, що їй було обіцяне працевлаштування на заводі. На момент пред’явлення позову до суду на заводі були вакантні посади, відповідно до її спеціальності і кваліфікації, однак їй відмовили в прийнятті на роботу.
На думку Локтевої, причиною відмови послужили неприязні стосунки, що склались з директором заводу через те, що вона протягом тривалого часу наполягає на працевлаштуванні її на заводі при наявності вакантних робочих місць.
Чи підвідомчий цей спір місцевому районному суду? Вирішіть спір по суті.

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 15, 20, 35, 120, 7, 8.

*          *          *

Варіант № 8
Задача 1
На хлібозавод звернулися із заявами про прийняття на роботу підлітка 16 років, який закінчив 9 класів середньої школи; офіцер, звільнений у запас із Збройних Сил; молодий спеціаліст, направлений на роботу по закінченні ВУЗу на посаду інженера. Всі вони раніше не працювали робітниками або службовцями.
Які документи повинні подати вищеназвані особи при оформленні на роботу?
Протягом якого строку повинна бути оформлена трудова книжка на осіб, які вперше прийняті на роботу? Де вона повинна зберігатися і які дані в неї вносяться?

Задача 2
Голуб, студент юридичної академії, звернувся до юрисконсульту з наступними питаннями: що розуміється під роботою за сумісництвом? Якими нормативно-правовими актами вона регулюється? Як оформляється прийняття на роботу за сумісництвом і чи існують які-небудь обмеження? Які правила організації оплати праці сумісників в установах, організаціях? Чи може він працевлаштуватися на роботу за сумісництвом у інший навчальний заклад? Чи мають сумісники право на щорічну відпустку? І, нарешті, чим відрізняється сумісництво від суміщення професій (посад), чи ці поняття є тотожними?
Складіть відповідь Голубу, посилаючись на відповідні нормативно-правові акти.

Задача 3
Логвіненко під час обідньої перерви продовжував працювати на верстаті. Шматочок металу, що відлетів, травмував йому око. Комісією з розслідування нещасних випадків був складений акт за формою Н-1 і встановлена вина підприємства, однак інженер відділу охорони праці відмовився підписувати його, посилаючись на те, що робітник був травмований під час обідньої перерви.
Як складається акт за формою Н-1?
Куди можна оскаржити відмову в оформленні цього акту?
Чи має право Логвіненко на відшкодування заподіяної матеріальної та моральної шкоди?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 39, 106, 123, 7, 8, 10.


*          *          *


Варіант № 9

Задача 1
Громадянин Сидоренко А.Г. закінчив сільськогосподарський технікум. Після одержання диплома агронома він вирішив влаштуватися на роботу в районне управління сільського господарства.
Коли всі документи були оформлені та підписаний наказ про його призначення, виявилось, що його взяли з випробувальним терміном. Раніше про це мови не було і Сидоренко А.Г. відмовився розписатися у наказі при ознайомленні з його змістом.
Через тиждень його запросили у відділ кадрів і запропонували звільнитися за власним бажанням, в іншому випадку, він буде звільнений як такий, що не пройшов випробувальний строк. Чи правомірно діяла адміністрація?
Для яких категорій працівників не встановлюється строк випробування при прийнятті на роботу?

Задача 2
Наказом начальника будівельного комбінату Дашковську було переміщено з котельної бойлерного цеху комбінату в котельну гуртожитку цього ж комбінату на таку ж посаду, яку вона й обіймала. Дашковська від переміщення відмовилася і звернулася до суду з позовом про поновлення її на колишній роботі. У позовній заяві вона вказала, що нове місце роботи знаходиться на значній відстані від її дому, що істотно погіршує умови праці, так як вона має різні захворювання.
Визначіть правомірність цього переміщення.
Чим відрізняється переведення на іншу роботу від переміщення?

Задача 3
Працівник (потерпілий) протягом 37 років працював у шести будівельних управліннях скреперистом-бульдозеристом. У кожній будівельній організації він працює 1, 3, 4, 9, 8 і 12 років. Одна з шести організацій знаходиться в РФї (район Крайної Півночі). Отримав третю групу інвалідності – професійне захворювання.
Виник спір: яка будівельна організація має відшкодувати шкоду – та, де потерпілий працював останні три роки та виявлено профзахворювання, чи всі організації пропорційно відпрацьованим рокам?
Підготуйте відповідь.

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 25, 31, 37, 39, 106, 7, 8.


*          *          *


Варіант № 10

Задача 1
У відділ кадрів харчокомбінату звернувся громадянин Андрійчук В.О. (17 років) із заявою про прийняття на роботу комірником. Дирекція запропонувала йому пред’явити паспорт і свідоцтво про освіту, після чого видала наказ про зарахування Андрійчука В.О. на роботу з шестимісячним строком випробування. Трудова книжка на нього була оформлена по закінченню строку випробування.
Які порушення допустила дирекція?

Задача 2
У зв’язку зі зміною умов організації виробництва та праці в акціонерному товаристві були проведені організаційні заходи, в результаті яких електрику Громову було доручено обслуговування ремонтного цеху і відділу постачання, в той час як раніше він обслуговував приміщення, де розміщувалася адміністрація товариства. Громов за наказом був прийнятий в акціонерне товариство електриком. Інженеру Незнамовій додатково було доручено розглядати раціоналізаторські пропозиції. Юрисконсульту Акопову, який займався візуванням наказів і консультував з трудових спорів, було додатково доручено ведення претензійної роботи. Оплата праці вказаних працівників не змінилася. Усі вони заперечували проти такого рішення адміністрації та заявили, що звернуться до суду.
Дайте правовий аналіз ситуації.

Задача 3
Під час роботи стався нещасний випадок із слюсарем Сидоренком
·металевою скалкою, що відскочила, йому було пошкоджено око. Сидоренко пред’явив позов про стягнення з підприємства, на якому він працював, майнової, а також моральної шкоди.
Відповідач позову не визнав і пояснив, що позивач повинен був відрубати невеликий шматочок металу, така робота для нього складною не була. Сидоренко був ознайомлений з правилами техніки безпеки та зобов’язаний був надіти захисні окуляри. У разі їхньої відсутності, мав заявити про це, але не зробив цього. Шрам, що залишився на обличчі, на думку відповідача, не настільки помітний, щоб на цій підставі відшкодовувати моральну шкоду.
Вирішіть спір по суті.

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 31, 39, 40, 106, 1, 2, 7, 8, 10.


*          *          *


Варіант № 11
Задача 1
Економіст сільськогосподарського підприємства «Світанок» Василенко В.І., перебуваючи у відпустці, був звільнений з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства. Він звернувся до суд з позовом, у якому вимагав поновити його на посаді економіста (із збереженням розміру заробітної плати) на іншому підприємстві, галузі у зв’язку з тим, що він не був попереджений про ліквідацію підприємства за два місяці, як того вимагає закон. Але суд відмовив Василенку В.І. у розгляді позову.
Дайте правову оцінку відмови суду у розгляді позову Василенка В. І.

Задача 2
Русін працював саксофоністом в оркестрі цирку. Після тривалої хвороби йому було встановлено діагноз «емфізема легенів». Згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії, робота на духових інструментах йому протипоказана. Оскільки Русін не вмів грати на інших інструментах, директор цирку запропонував Русіну на вибір роботу вахтера, прибиральника, підсобного працівника. Після довгих сперечань Русін нарешті погодився працювати вахтером, але вимагав збереження його середнього заробітку, оскільки оклад вахтера був на 45 грн. менший від окладу саксофоніста. Директор сказав, що такого не передбачено в законодавстві. Русін звернувся за консультацією до адвоката.
Дайте пояснення.

Задача 3
Робітниці Семенкова і Степанова звернулися до начальника цеху з проханням перевести їх на більш легку роботу у зв’язку з тим, що обидві мають грудних дітей двох- і чотирьохмісячного віку відповідно. У зв’язку з тим, що Семенкова годує дитину грудним молоком, її перевели на роботу діловодом, а Степановій в її проханні відмовили, мотивуючи відмову тим, що її дитина вигодовується штучно. Степанова звернулася із скаргою до КТС.
Чи законне рішення адміністрації підприємства?
Які пільги в галузі праці та заробітної плати надаються жінкам, які мають дітей віком до трьох років?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 38, 41, 62, 63, 78, 119, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант 12
Задача 1
Тракторист КСП «Таврія» Леоненко був призваний на військову службу. При розрахунку з Леоненком виявилось, що він використав свою щорічну відпустку авансом і за ним є борг за користування гуртожитком. Загальна сума боргу
· 130 гривень, була утримана з його вихідної допомоги. Леоненко звернувся у комісію по трудових спорах про повернення йому утриманих грошей.
Чи правомірна заява Леоненка?
Яке рішення повинна винести КТС?

Задача 2
На Миколаївському заводі було проведено атестацію інженерно-технічних працівників та інших службовців. Про проведення атестації було видано наказ за місяць до атестації. На всіх працівників було підготовлено характеристики. Атестацію проводила спеціальна комісія. За результатами атестації було звільнено 5 працівників, з них 3 – за систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (п. 3 Ст. 40 КЗпП); 2 працівників – за скороченням штату (п. 1 Ст. 40 КЗпП), оскільки вони відмовилися пройти курси комп’ютеризації і не вміли працювати на комп’ютері (що було необхідно за характером їхньої роботи).
Звільнені працівники, крім тих, що були звільнені за власним бажанням, подали позови до суду про поновлення на роботі. Вони вважали, що адміністрація не мала права проводити атестацію, оскільки попередня атестація проводилася рік тому; про атестацію вони не були письмово попереджені; програми атестації не було заздалегідь складено і комісія задавала питання «про що хотіла»; звільнення було проведено без згоди з виборним органом первинної профспілкової організації; підстави для звільнення були застосовані неправильно; їм не було запропоновано іншої роботи; адміністрація не розрахувалася з ними
· заборгованість із заробітної плати становить чотири місяці.
Вирішіть спір по суті.

Задача 3
Хімік-аналітик Сажина відмовлялася пройти інструктаж за правилами роботи із новими реактивами, що надійшли до лабораторії. Вона без поважних причин на інструктажі не була, за що адміністрація оголосила їй догану. Наступного дня після цього, при змішуванні реактивів, у Сажиної в руках вибухнула колба, і вона отримала значні опіки.
Назвіть і проаналізуйте склад правопорушень за цим випадком.
Чи несе власник відповідальність за цей нещасний випадок? А Сажина?
Про який вид відповідальності йдеться?
У чому полягає матеріальна відповідальність?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 38, 82, 106, 110, 58, 59, 60, 73, 102, 131, 117, 119, 1, 2, 7, 8, 10.


*          *          *


Варіант №  13
Задача 1
У рішенні правління колективного сільськогосподарського підприємства було записано: «При повторному і злісному порушенні трудової дисципліни позбавляти членів господарства, за рішенням правління, присадибних ділянок, незалежно від пори року».
Чи допускає діюче законодавство зменшення або вилучення присадибних ділянок за порушення трудової дисципліни?

Задача 2
Карпенко, завідуючий складом Сколівської турбази «Карпати», подав заяву про звільнення за власним бажанням. Карпенко пояснив, що він знайшов іншу роботу на сусідній турбазі «Сколе», де обіцяють більш високу заробітну плату. Керівник турбази відмовився звільнити Карпенка, оскільки з ним було укладено строковий трудовий договір на два роки, строк договору не закінчився. Крім того, керівник попередив Карпенка, що він буде звільнений за прогул, якщо не буде виходити на роботу, і до нього буде пред’явлено позов до суду за незбереження ввіреного йому на складі майна. На що Карпенко заявив, що адміністрація не мала права укладати з ним строкового договору за даною посадою, оскільки ніде в законодавстві таке не передбачено. Через 2 тижні після подачі заяви Карпенко залишив роботу і через 2 місяці подав до суду позов про стягнення з турбази «Карпати» його середньої зарплати за цей період, оскільки турбаза не провела з ним розрахунку і не видала трудової книжки.
Вирішіть справу.

Задача 3
Після закінчення комерційного технікуму Миронова, 17-ти років, була направлена на роботу до проектного інституту як бухгалтер, відповідно до одержаної в технікумі кваліфікації. Однак в інституті вільної посади бухгалтера не виявилося і Миронова була зарахована оператором перфораторної машини. Головний бухгалтер неодноразово робив Мироновій усні зауваження у зв’язку з повільною роботою протягом робочого дня, а після закінчення 10 місяців роботи, із згоди профкому, вона була звільнена за скороченням штату. Миронова звернулася до суду з вимогою поновити її на роботі та надати роботу за спеціальністю.
Які пільги працюючій молоді передбачені нормами КЗпП?
Чи правомірні дії адміністрації?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 83, 85, 89, 93, 101, 126, 128, 129, 133, 49, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант №  14
Задача 1
На механіка Дмитрука, члена профкому, директор підприємства наклав дисциплінарне стягнення. Дмитрук, вважаючи дії директора незаконними, звернувся у комісію по трудових спорах із заявою про зняття стягнення. При цьому він вказав, що питання про накладення дисциплінарного стягнення на нього, як на члена профкому, попередньо не обговорювалось на засіданні комітету.
Чи задовольнять вимогу Дмитрука? Обґрунтуйте.

Задача 2
Назарова, студентка денної форми навчання національного університету, одночасно працювала на півставки лаборантом кафедри філософії. За академічну заборгованість вона була відрахована з університету та одночасно звільнена з посади лаборанта. Назарова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі.
Суддя, вважаючи, що Назарова працювала за сумісництвом і звільнена у зв’язку з припиненням навчання, визнав звільнення законним. Назарова оскаржила рішення районного місцевого суду до апеляційного суду.
Що таке сумісництво? Який порядок укладення і розірвання трудового договору про роботу за сумісництвом? У яких правовідносинах з університетом знаходилася Назарова? Якою повинна бути постанова апеляційного суду?

Задача 3
У зв’язку з закриттям філії банку в числі інших працівників були звільнені бухгалтер Алієва, яка знаходиться в відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, та інспектор відділу кадрів Ткаченко, що має дитину віком 14 місяців. Ткаченко та Алієва звернулися до суду з вимогою про поновлення їх на роботі. Заперечуючи позов, директор філії, що закривається, пояснив, що звільнення Ткаченко та Алієвої – вимушений захід, і поновлення їх на роботі неможливе, оскільки філія працює останній тиждень. Районний суд вирішив покласти на виконком міськради обов’язок працевлаштувати Ткаченко та Алієву.
Які пільги працюючим жінкам передбачені нормами КЗпП?
Пошліться на відповідні Статті КЗпП. Чи правомірне звільнення Ткаченко та Алієвої? Чи правильне рішення суду? Обґрунтуйте.

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 89, 93, 101, 129, 133, 49, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант №  15
Задача 1
Тваринник (пастух) КСП «Авангард» Макаренко, знаходячись на роботі, розпустив закріплений за ним гурт молодняку кількістю 150 голів. В результаті сталося псування посівів, збитки досягли 120 гривень.
Якою галуззю права регламентується вказана ситуація?
Яка сума буде стягнута з тваринника Макаренка за шкоду, завдану радгоспу?

Задача 2
Молодий спеціаліст Протас, випускник Донецького державного інституту нафти і газу, отримав направлення на работу до Луганського виробничого об’ єднання «Нафтобуд». При влаштуванні на роботу Протасу і його сім’ї (дружині та синові) було виплачено гарантійні і компенсаційні суми, які передбачені чинним законодавством при переїзді на роботу в іншу місцевість в кількості 1,5 тис. грн. Протас уклав строковий трудовий договір з адміністрацією на три роки, за яким виробниче об’єднання зобов’язувалося протягом шести місяців надати йому квартиру. Однак цього зроблено не було і через сім місяців після початку роботи.
Протас подав заяву про звільнення за власним бажанням, мотивуючи тим, що адміністрація не виконала своїх зобов’язань. Керівник ВО попередив Аметістова, що він є молодим спеціалістом і не має права на звільнення, крім того, йому потрібно буде повернути ВО всі кошти, які були йому виплачені при переїзді. Протас звернувся до юрисконсульта.
Дайте правову консультацію.

Задача 3
Бібліотекар міської бібліотеки м. Чернівці покинула робоче місце в порушення усного розпорядження директора бібліотеки, залишивши частину книг не розпакованою на підлозі. Прибиральниця бібліотеки після закінчення вечірньої зміни залишила відкритим водопровідний кран. У результаті затоплення водою було пошкоджено книг на загальну суму 1200 грн.
Директор бібліотеки звернувся до Вас як до юрисконсульта бібліотеки за правовим висновком щодо встановлення особи, з якої повинна бути стягнена причинена бібліотеці шкода, та розміру шкоди, яку може бути стягнено з винних осіб.
Надайте відповідь на поставлене запитання, враховуючи, що заробітна плата прибиральниці складає 650 грн., а бібліотекаря 800 грн.

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 18, 35, 85, 89, 93, 100, 107, 128, 129, 133, 136, 67, 83, 120, 121, 122, 124, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант №  16
Задача 1
Тракторист КСП «Україна» Нестеренко двічі залучався до роботи у вихідні дні. Наказом дирекції радгоспу йому надавалися два дні відгулу
· 29 і 30 серпня 2008 року. Але Нестеренко відмовився від відгулів і звернувся до КТС із заявою про оплату йому роботи у вихідні дні в подвійному розмірі.
Який порядок компенсації за роботу у вихідні дні?
Яке рішення повинна винести КТС?

Задача 2
Бухгалтер будівельно-монтажного управління Миколаєва подала заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Через два тижні адміністрація управління заявила, що вона не може знайти на цю посаду іншого працівника, відмовилася приймати бухгалтерську документацію і видати їй трудову книжку. Миколаєва звернулася до юридичної консультації за роз’ясненням: чи може вона самовільно залишити роботу і куди їй потрібно звернутися з вимогою про розірвання трудового договору.
Вирішіть дану справу.

Задача 3
Викладач Волошин приїхав на роботу на власній автомашині і залишив її під час занять, як завжди, на подвір’ї університету, звідки вона зникла. Волошин пред’явив позов до суду, в якому вказав, що адміністрація ВУЗу повинна відшкодувати йому вартість автомашини, оскільки подвір’я мало бути під наглядом.
Представник університету позов не визнавав, вказуючи на те, що стоянку автомашин на подвір’ї не облаштовано, не має постійного робітника, в трудові обов’язки якого входила б охорона машин, які залишають там працівники університету, і тому позов Волошина не може бути задоволений. Вирішіть справу.

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 35, 100, 101, 49, 120, 121, 122, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант №  17
Задача 1
Механізатор КСП «Поділля» Федоренко, закінчивши оранку ділянки поля, поїхав на тракторі додому на обід. Переїжджаючи через міст, він по неуважності звалився з трактором у річку. При цьому сам Федоренко не постраждав. Але ремонт трактора коштував радгоспу 853 гривні.
Дирекція радгоспу пред’явила в суд позов про стягнення 853 гривні з Федоренка.
Адвокат потерпілого просив суд знизити позовні вимоги до нього, оскільки Федоренко не є матеріально відповідальною особою.
Чи правильні доводи адвоката?
Яке рішення повинен прийняти суд у цій справі?

Задача 2
Трофимов працював економістом в АТ «Арола». Наказом від 24 жовтня 2001 р. він був звільнений за Ст. 38 КЗпП України. Вважаючи звільнення неправомірним, Трофимов звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі, посилаючись на те, що 10 жовтня 2001 року ним була подана заява про звільнення з роботи за власним бажанням, 22 жовтня того ж року він захворів, після хвороби вирішив не звільнятися, а коли прийшов на роботу 3 листопада 2001 р., його повідомили, що він звільнений згідно з поданою заявою.
Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника?
Чи включається час хвороби в строк попередження про звільнення за власним бажанням?
Вирішіть спір.

Задача 3
Токар Князев під час роботи через недбалість зламав верстат, чим заподіяв шкоду підприємству на суму 1421 грн. Адміністрація заводу пред’явила до Князева позов про стягнення шкоди (1421 грн. – вартість ремонту верстата, 808 грн. – вартість простою).
У судовому засіданні було встановлено, що Князев повинен нести обмежену матеріальну відповідальність, для якої законом визначений позасудовий порядок відшкодування шкоди. У зв’язку з цим провадження у справі було припинено.
Чи правильно вирішив справу суд? У якому розмірі повинен нести матеріальну відповідальність Князев, якщо його середньомісячна заробітна плата 1200 грн.?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 35, 100, 108, 69, 120, 121, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант № 18
Задача 1
Ветеринарний фельдшер Крушельницький з’явився на роботі в нетверезому стані. Директор КСП зробив йому зауваження, але Крушельницький заявив, що він тверезий. Тоді директор запропонував йому піти до лікарні з метою визначення стану, але Крушельницький відмовився. Після цього директор виніс наказ про звільнення його з роботи.
Крушельницький оскаржив цей наказ і суд поновив його на роботі.
Чи правомірне рішення суду? Обґрунтуйте.

Задача 2
Сергеєв працював економістом у АТ «Добробут». 12 серпня 2008 р. він звернувся із заявою до адміністрації з проханням звільнити його за згодою сторін після закінчення двотижневого терміну. 25 серпня Сергеєв звернувся до адміністрації з проханням повернути раніше подану заяву про звільнення, однак адміністрація АТ йому в цьому відмовила і 27 серпня 2008 р. видала наказ про звільнення Сергеєва за п. 1 Ст. 36 КЗпП України. Чи правомірні дії адміністрації?
Який порядок припинення трудового договору за п. 1 Ст.36 КЗпП України?

Задача 3
Лаборант Воронков, проводячи лабораторні дослідження, підключив прилад до мережі високої напруги, внаслідок чого останній був пошкоджений. Наказом по інституту Воронкову було оголошено догану, і на нього покладений обов’язок відшкодувати заподіяну шкоду в повному розмірі. Воронков заперечував, вказуючи на те, що прилад він зіпсував випадково, а застосування двох стягнень за один проступок незаконне.
Чи можливо застосування матеріальної відповідальності одночасно з дисциплінарною?
Чи є умисна вина необхідною умовою для покладення на працівника матеріальної відповідальності?
Яку відповідальність може нести Воронков за знищення приладу?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 18, 100, 108, 121, 120, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант №  19
Задача 1
Агрохімік СП «Перемога» Зайчук В.М. систематично не виконував без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, за що і був звільнений з роботи.
Суд поновив його на роботі, тому що керівництво радгоспу і профком порушили законодавство про працю, зокрема, профком не дав згоди на його звільнення, оскільки раніше Зайчик В.М. ні разу не був притягнений до дисциплінарної відповідальності.
Який порядок звільнення працівника з роботи згідно з пунктом 3 Статті 40 Кодексу Законів про працю?

Задача 2
Столяр Лопатюк був звільнений з роботи за п. 3 Ст. 40 КЗпП України за систематичне порушення трудової дисципліни, оскільки протягом року на нього було накладено два дисциплінарних стягнення.
У суді, куди він звернувся з позовом про поновлення на роботі, було встановлено, що ніяких письмових пояснень до накладення стягнень адміністрація від нього не зажадала. Крім того, виборний орган первинної профспілкової організації не давав згоди на звільнення.
Що розуміється під систематичним невиконанням трудових обов’язків?
Чи підлягає Лопатюк поновленню на роботі?
Вирішіть справу.

Задача 3
В гардеробі установи через недбалість гардеробниці Петрової була викрадена шуба. Після того як установа виплатила потерпілій 2800 гривень, від Петрової вимагали внести цю суму чи дати згоду на відрахування із заробітної плати. Петрова відмовилась виконати цю вимогу на підставі того, що, по-перше, з нею не був укладений договір про повну матеріальну відповідальність, по-друге, адміністрація установи не створила належних умов для праці (на час перерви для відпочинку її ніхто не замінював). Адміністрація видала розпорядження про відрахування із заробітної плати Петрової щомісячно по 150 гривень (посадовий оклад Петрової 515 гривень). Петрова звернулася з позовом до суду.
Яким повинне бути рішення суду?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 18, 35, 100, 108, 120, 121, 122, 1, 2, 7, 8.


*          *          *Варіант №  20

Задача 1
Громадянин Філоненко M.О., закінчивши сільськогосподарський технікум за спеціальністю «Агрономія» і, не маючи направлення як молодий спеціаліст, прибув до контори колективного сільськогосподарського підприємства «Елегія» для працевлаштування. Оскільки на підприємстві в цей час не було вакантної посади агронома, Філоненку М.О. було запропоновано посаду бригадира рільничої бригади, на що той погодився.
Від імені Філоненка М.О. напишіть заяву з проханням прийняти на роботу, а також наказ керівництва підприємства про прийняття його на роботу.

Задача 2
Ларіонова уклала трудовий договір з адміністрацією поліклініки заводу «Холодмаш» про роботу медсестри з п’ятиденним робочим тижнем.
Через три місяці від дня укладення трудового договору поліклініка почала працювати за шестиденним робочим тижнем, але Ларіонова відмовилася працювати за таким режимом і вимагала зберегти за нею п’ятиденну. За нез’явлення на роботу по суботах вона була звільнена за прогули без поважних причин за п. 4 Ст. 40 КЗпП України.
Ларіонова звернулася до суду з позовом про поновлення її на роботі з попередніми умовами режиму праці у оплату вимушеного прогулу.
Що вважається прогулом?
Яке рішення повинен винести місцевий районний суд? Які правові наслідки незаконного звільнення?

Задача 3
Замість Михайлової, яка пішла у відпустку по догляду за дитиною, була прийнята на роботу Прохорова на термін відпустки Михайлової. Коли Михайлова вийшла на роботу, Прохорова представила довідку про те, що вона вагітна, і заявила директору заводу, що він не має права її звільняти. Незважаючи на заперечення Прохорової, директор видав наказ про її звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору без згоди виборного органу первинної профспілкової організації.
Чи законні дії директора?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 18, 31, 35, 40, 41, 119, 129, 1, 2, 7, 8, 10, 141.


*          *          *


Варіант №  21
Задача 1
Ветеринарний фельдшер КСП «Новий горизонт» Ковбас Л.Н. систематично не виконував свої трудові обов’язки, що спричинило загрозу розповсюдження епізоотії. Директор радгоспу викликав до себе Ковбаса Л.Н. і запропонував йому перейти на роботу робітника радгоспу, інакше матеріали про його злочинну бездіяльність на посаді ветеринарного фельдшера будуть передані в слідчі органи. Зляканий Ковбас погодився на таку пропозицію.
Чи містять дії директора елементи складу злочину? Від імені Ковбаса Л.Н. напишіть заяву про його згоду на переведення на іншу роботу та наказ дирекції про переведення.

Задача 2
Начальник відділу кадрів виробничого об’єднання «Нептун» звернувся до юрисконсульта за роз’ясненням з наступного питання. Один з працівників свого часу був звільнений згідно із поданою заявою за власним бажанням у зв’язку з виходом на трудову пенсію. Через деякий час він знову влаштувався на роботу. Відпрацювавши декілька років, він знову написав заяву про звільнення за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію. Однак в наказі про звільнення цього працівника причина звільнення вже не була вказана. Адміністрація звинуватила начальника відділу кадрів у порушенні законодавства.
Чи має право працівник-пенсіонер двічі звільнятися у зв’язку з виходом на пенсію і чи були правильними дії адміністрації?
Начальник відділу кадрів також попросив дати юридичне тлумачення поняття «вихід на пенсію».
Якою повинна бути відповідь юрисконсульта?

Задача 3
В будівельній організації було відсутнє приміщення для збереження особистих речей та одягу робітників. Робітники перевдягалися в одній із кімнат будинку, який ремонтували. В одного з працівників зникла куртка та сумка, у якій знаходилося 1560 гривень. За цим фактом була порушена кримінальна справа, однак у зв’язку з неможливістю встановлення особи, яка скоїла крадіжку, робітник звернувся до директора організації з заявою про виплату вартості викраденого майна. Директор відмовив у задоволенні заяви, оскільки вина лежить на особі, яка скоїла крадіжку.
Дайте правову оцінку діям директора організації. Чи підлягає задоволенню заява працівника?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 18, 35, 100, 120, 121, 122, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант №  22
Задача 1
Зоотехнік Гудемчук П.Т. був відсутній на роботі 28 березня 2008 року. Наступного дня, з’явившись на роботу із запізненням, він відмовився від надання письмового пояснення про причини відсутності на роботі. Тоді дирекція радгоспу склала акт про його відмову і, одержавши згоду профкому, звільнила його з роботи за прогул.
За вищезазначеною умовою напишіть акт про відмову працівника дати письмове пояснення причини відсутності на роботі та наказ про звільнення за прогул.

Задача 2
Осінчук звернулася до юрисконсульта з проханням дати відповіді на такі питання: чи повинна вона як жінка, яка має дитину-інваліда, при звільненні за власним бажанням за Ст.38 КЗпП України обов’язково відпрацьовувати два тижні перед звільненням?
Чи необхідно пред’явити довідку від лікаря про те, що за дитиною за медичними показниками треба доглядати, або довідку органу опіки і піклування? Чи задовольняється її прохання щодо видачі наказу про звільнення?
Дайте відповіді Осінчук на поставлені питання.

Задача 3
У правилах внутрішнього трудового розпорядку товариства з обмеженою відповідальністю «Нерухомість» було передбачено:
тривалість робочого часу протягом тижня для найманих працівників встановлюється 35 годин, для учасників товариства
· 45 годин;
для жінок, які мають дітей віком до 14 років, робочий день скорочується на 1 годину;
оплата праці провадиться за фактично відпрацьований час;
в осінньо-зимовий період підприємство працює в режимі п’ятиденного робочого тижня, у весняно-літній - шестиденного робочого тижня.
Прокоментуйте вказані положення з точки зору відповідності їх чинному законодавству.

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 19, 35, 86, 100, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант №  23
Задача 1
Адміністрація колективного сільськогосподарського підприємства затримувала розрахунок і видачу трудової книжки комірниці Поповій Г.С. після закінчення двотижневого терміну від дня подачі нею заяви про звільнення з роботи за власним бажанням. Таку затримку адміністрація мотивувала тим, що Попова Г.С. не розрахувалася із заборгованістю підприємству на суму 96 гривень.
Чи правомірні дії адміністрації? Обґрунтуйте.

Задача 2
Технік Михайлова звернулася із скаргою до КТС на те, що адміністрація відмовила їй у наданні додаткової відпустки для складання сесії у ВУЗі. Таке рішення адміністрація мотивувала тим, що у зв’язку з фінансовими проблемами підприємство не працює більше півроку. Працівники, у тому числі Михайлова, перебувають у відпустках без збереження заробітної плати. Отже, вільний час може бути використаний і для навчання. Адже, оплачувати відпустку коштів немає.
Складіть проект рішення КТС за заявою Михайлової.

Задача 3
Юрисконсульту підприємства додатково доручили вести роботу по укладенню та виконанню господарських договорів. Це вимагало багато часу, оскільки підприємство мало багато постачальників. Юрисконсульту доводилося часто залишатися після роботи, щоб завершувати належним чином термінову роботи. Врешті він запропонував керівнику розширити юрвідділ, на що керівник відмовив і пояснив, що юрисконсульт – працівник з ненормованим робочим днем і повинен залишатися після роботи.
Яка Ваша думка?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 19, 35, 86, 100, 1, 2, 7, 8.


*          *          *

Варіант №  24
Задача 1
Завідуючого господарством радгоспу звільнено за розкрадання державного майна у господарстві. Суд поновив його на роботі.
Чи правильне рішення суду?
Який порядок звільнення відповідно до пункту 8 Статті 40 Кодексу законів про працю України?

Задача 2
З Романюком був укладений договір про внутрішнє сумісництво. Згідно з цим договором працівник працював додатково 16 годин на тиждень, отримуючи додатково за фактично відпрацьований час. Романюк звернувся у КТС з заявою про оплату 16 годин на тиждень як надурочну роботу, пояснивши, що договір про внутрішнє сумісництво укладався лише для того, щоб звільнити роботодавця від обов’язку оплачувати у підвищеному розмірі надурочно відпрацьований час та від відповідальності за порушення граничних норм застосування надурочних робіт. КТС відмовила у задоволенні цих вимог, посилаючись на те, що роботодавець не повинен оплачувати роботу, що виконується на умовах сумісництва у підвищеному розмірі. Чи правомірно рішення КТС?

Задача 3
Понад 60 студентів одного з факультетів університету після повернення з літніх канікул не отримали стипендії за літо. Звернувшись до деканату факультету, вони з’ясували, що у них є заборгованість з курсових робіт, а відповідно, виплата стипендії затримується до ліквідації заборгованості. Внаслідок проведеної перевірки з’ясувалося, що ряд викладачів після захисту курсових робіт зробили записи в залікові книжки, але не внесли відповідні дані до екзаменаційної відомості.
У зв’язку з виплатою вказаним студентам стипендії на суму 3560 грн., ректор університету своїм наказом зобов’язав бухгалтерію стягнути з викладачів всю суму заподіяної університету шкоди.
Один з викладачів, якому за наказом належало виплатити 1540 грн., звернувся до КТС з проханням зменшити суму, оскільки середній заробіток його становить 1200 грн.
Вирішіть справу.

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 35, 39, 62, 63, 84, 100, 121, 1, 2, 7, 8


*          *          *


Варіант №  25
Задача 1
Економіст ТОВ «Десна» Петрова О.І. звільнена відповідно до пункту 2 Статті 40 Кодексу законів про працю України як невідповідність займаній посаді у зв’язку із станом здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи. Підстава - висновок дільничного лікаря.
Чи законні дії дирекції?
Який порядок звільнення за цією підставою?

Задача 2
На підставі рішення трудового колективу Львівського виробничого об’єднання «Мікроприлад» адміністрація наказом оголосила 8 січня святковим днем з метою надати можливість працівникам відсвяткувати другий день Різдва Христова. Відпрацювання за цей день перенесено наказом на найближчу суботу.
У зв’язку з реалізацією цього рішення на підприємстві виникли трудові спори. Зокрема, бухгалтер Іванов, вважаючи рішення адміністрації незаконним, вийшов на роботу 8 січня, а в призначену наказом суботу на роботу не з’явився. Адміністрація вирішила звільнити Іванова за прогул і звернулася з поданням до профкому за згодою на таке звільнення. Крім того, ремонтні працівники, які працювали за графіком в змінному режимі, за роботу 8 січня вимагали нарівні з оплатою надання відгулу, який просили приєднати до відпустки.
Вирішіть спір.

Задача 3
Під час робочої зміни токар V розряду Ґонтар, член бригади, через недбалість пошкодив верстат з числовим управлінням, в результаті його ремонтували п’ять днів. За ремонтні роботи працівникам було виплачено 1600 грн., вартість заміненої деталі становила 2800 грн., шкоду, завдану простоєм, оцінено в 600 грн. Ці суми були віднесені на госпрозрахунковий прибуток бригади, що відповідно вплинуло на оплату праці членів бригади.
Рада бригади просила адміністрацію підприємства притягти Ґонтаря до матеріальної відповідальності та відшкодувати шкоду в повному розмірі. Середній заробіток Ґонтаря становить 1800 грн.
Гонтар заперечував проти відшкодування шкоди у повному розмірі, мотивуючи тим, що він заподіяв шкоду через недбалість. Крім того, він вважав, що його середній заробіток менше, оскільки в нього не повинні включатися доплата за суміщення професії фрезерувальника і надбавка за високу професійну майстерність.
Вирішіть трудовий спір.

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 25, 35, 39, 100, 106, 121, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант №  26
Задача 1

При укладенні трудового договору з бухгалтером Ромась А.А. директор підприємства запропонував написати заяву про те, що він не буде претендувати на одержання квартири протягом 5 років.
Яка Ваша думка щодо цієї пропозиції директора? Обґрунтуйте.
.
Задача 2
Адміністрація заводу за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації ухвалила рішення про збільшення тривалості робочого дня на одну годину (з 7 до 8) при шестиденному робочому тижні, обґрунтовуючи це тим, що завод тривалий час стояв без роботи через фінансово-економічні труднощі, а в цей час отримав вигідне замовлення. Деякі працівники погодилися з рішенням адміністрації, а інші звернулися за роз’ясненням до юрисконсульта заводу про законність прийнятого рішення.
Чи законні дії адміністрації і виборного органу первинної профспілкової організації?

Задача 3
Токар Панасюк допустив грубе порушення технологічної дисципліни, за що йому було знижено кваліфікаційний розряд (з 5 на 4). Одночасно йому не оплатили роботу над продукцією, що виявилася внаслідок цього бракованою, а також притягнули до матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду.
Панасюк звернувся до суду з позовною заявою, в якій вимагав відновити йому колишні умови праці, оскільки стягнення у вигляді переведення на нижчеоплачувану роботу не передбачено трудовим законодавством.
Крім того, за один проступок може бути накладене тільки одне стягнення, а у нього цілих три: зниження розряду, неоплата виконаної роботи (продукція виявилася браком) і стягнення за це матеріальної шкоди.
Дайте правову оцінку цій ситуації. Вирішіть спір.

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 25, 35, 39, 106, 121, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант №  27
Задача 1
Агрохіміка Віялова В.З. призвали на строкову військову службу. Через місяць він повернувся на своє місце роботи у зв’язку з звільненням із служби за станом здоров’я. Оскільки посада вже була зайнята громадянином Луначарським О.Б., Віялову В.З. було відмовлено у поновленні на роботі. Він звернувся з позовом до суду.
Чи підлягає цей позов задоволенню?

Задача 2
У зв’язку з необхідністю завершення ремонтно-будівельних робіт у строк виконроб Єгоров запропонував робітникам залишатися після роботи на 2 години протягом трьох днів підряд. Після здачі в експлуатацію об’єкта робітники поцікавилися у начальника будівельного комбінату, як буде компенсована надурочна робота. Однак начальник відповів, що жодного розпорядження про залучення працівників до надурочної роботи він не видавав, крім того, працівники отримали премію за здачу об’єкта у строк.
Чи мала місце в цьому випадку надурочна робота? Який порядок залучення до надурочної роботи?

Задача 3
20 травня 2008 р. газозварник Пилипів, працівник РБУ, під час зварювання каркаса споруди отримав травму, внаслідок якої був визнаний інвалідом II групи. При розслідуванні даного нещасного випадку на виробництві комісією було встановлено, що Пилипів порушив правила техніки безпеки. Вирішуючи питання щодо відшкодування Пилипову шкоди, заподіяної здоров’ю, адміністрація своїм наказом зменшила розмір його втраченого заробітку на 25% з урахуванням вини потерпілого. Пилипів, вважаючи таке рішення незаконним, звернувся до юрисконсульта РБУ.
Дайте відповідь на наступні питання:
Яким законодавством регулюються питання відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові при виконанні трудових обов’язків?
З яких сум буде складатися відшкодування шкоди?
Чи правильно вчинила адміністрація, зменшивши розмір середнього заробітку Пилипова з урахуванням його вини?

Джерела та література:
13, 14, 47, 16, 17, 37, 39, 100, 104, 106, 109, 111, 115, 134, 136, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант №  28
Задача 1
Директор кооперативного технікуму відмовився укласти трудовий договір і прийняти на посаду викладача Ібрагімова через те, що він проповідує буддизм, не належить до політичних партій і рухів, не має постійного місця проживання і відбув кримінальне покарання за зґвалтування.
Чи правомірно поступив директор?

Задача 2
Бухгалтер телекомпанії Рудич звернулася до юридичної консультації за відповідями на такі питання: чи може телекомпанія встановити працівнику бухгалтерії ненормований робочий день, і чим, у такому разі, тривалість робочого дня відрізняється від нормальної тривалості робочого часу?
Дайте консультацію Рудич.

Задача 3
Керівник управління міської державної адміністрації Косенко був звільнений з роботи за Ст. 30 Закону України «Про державну службу». Підставою звільнення став той факт, що Косенко через підставну особу займався підприємницькою діяльністю. Косенко не був згодний з підставою звільнення і пояснив, що він не займався підприємницькою діяльністю, а лише консультував свого брата.
Чи правомірне звільнення Коваленка? У якому порядку можливе оскарження звільнення державного службовця?

Джерела та література:
13, 14, 47, 15, 16, 17, 22, 69, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант №  29
Задача 1
Громадянка Шевченко Л.Г. подала заяву з проханням прийняти її на роботу лаборантом насіннєвої лабораторії на неповний робочий тиждень у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною. У прийнятті на роботу їй було відмовлено в зв’язку з тим, що вона вагітна і має на утриманні дворічну дитину.
Чи правомірна дія керівництва?

Задача 2
Сидоров працював пекарем у малому підприємстві «Русава». Відпрацювавши рік, він вимагав надання щорічної основної відпустки. Йому в цьому було відмовлено з посиланням на те, що підприємство приватне, а відпустка надається тільки на державних підприємствах.
Чи правомірна відмова роботодавця?
Хто має право на відпустку?

Задача 3
Бухгалтер Курносова була відсутньою на роботі три з половиною години. Отримавши письмове пояснення Курносової, з якого було видно, що вона була відсутньою через особисті проблеми вдома, головний бухгалтер оголосив їй догану за прогул без поважної причини. Курносова, яка до цього не мала ніяких стягнень, звернулася із заявою до КТС про зняття накладеного дисциплінарного стягнення. Крім цього, Курносова вказувала в заяві, що прогулом вважається відсутність на роботі протягом усього робочого дня, вона ж була відсутньою на роботі тільки 3,5 години.
Що розуміється під прогулом без поважної причини? Як має бути вирішений спір?

Джерела та література:
13, 14, 47, 15, 16, 17, 19, 31, 35, 40, 71, 174, 187, 1, 2, 7, 8.


*          *          *


Варіант №  30
Задача 1
Бригадир будівельної бригади СПОП зламав ногу під час перебування на будівництві ферми і довго перебував на стаціонарному лікуванні в ортопедичному відділенні лікарні. Через 4 місяці після цього трудового каліцтва адміністрація звільнила його з роботи відповідно до пункту 5 Статті 40 Кодексу законів про працю України.
Чи правомірне рішення адміністрації?
Задача 2
Начальник автобази Баранець запросив на роботу двох зварників для ремонту підсобних приміщень. Трудовий договір у письмовій формі з ними не був укладений, з наказом про прийняття на роботу їх не ознайомили, однак у відділі кадрів повідомили, що вони можуть приступити до роботи. Оплата провадилася в кінці кожного місяця по витратних ордерах. Через шість місяців, коли робота була закінчена, зварникам оголосили, що вони звільнені. Зварники проти звільнення не заперечували, але вимагали, щоб їм виплатили грошову компенсацію за невикористану відпустку.
Чи є законною вимога робітників?

Задача 3
Головний економіст заводу «Сталь» подав директору доповідну записку, в якій з метою стимулювання праці інженерно-технічних працівників та службовців, від результатів праці яких залежить ритмічність роботи всього заводу, запропонував наступне. Останнім виплачувати не весь посадовий оклад, а тільки його частину, в розмірі мінімальної заробітної плати, частину, що залишилася, виплачувати у кінці кварталу разом з премією, за умови, якщо ці працівники будуть сумлінно виконувати свої обов’язки, а завод виконає планові показники. Директор направив доповідну записку юрисконсульту для висновку.
Дайте свій висновок. Який порядок встановлення посадових окладів і виплати заробітної плати?

Джерела та література:
13, 14, 47, 15, 16, 17, 31, 35, 40, 71, 1, 2, 7, 8.
ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

Бойко М. Д. Трудове право України: Навч. посiбник / М. Д. Бойко. – К.: Атiка, 2007. – 312 с.
Болотiна Н. Б. Трудове право України: Пiдручник / Н. Б. Болотiна. – К.: Вiкар, 2003. – 725 с.
Карпенко Д. О. Трудове право України: Курс лекцiй / Д. О. Карпенко. – К.: МАУП, 1999. – 192 с.
Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – К: Видавництво А.С.К., 2003. – 743 с.
Прокопенко В. I. Трудове право України: Пiдручник / В. I. Прокопенко. – Х.: Фiрма «Консум», 1998. – 480 с.
Прокопенко В. I. Трудове право: Курс лекцiй / В. I. Прокопенко. – К.: Вентурi, 1996. – 224 с.
Трудове право України: Академiчний курс: Пiдручник / За ред. Н. М. Хуторян. – К.: А.С.К., 2004. – 608 с.
Трудове право України: Курс лекцій. / За ред. Л. П. Грузінової, В. Г. Короткіна. – К.: МАУП, 2003. – 254 с.
Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К., 2000. – 357 с.
Трудове право України: Порядок ведення та оформлення кадрових документiв: Навч. посiбник / К. Б. Наровська; проф.,заслуж.юр.України В. П. Пастухов; О. В. Тищенко; С. М. Чорноус; за ред. проф., заслуж.юр.України В. П. Пастухов. – К.: Алерта, 2005. – 280 с.
Трудове право України: Практикум / вiдповiд. ред. Г. I. Чанишева; Н. Б. Болотiна; Т. М. Додiна; О. Л. Олейнiков. – К.: Юрiнком Iнтер, 1999. – 288 с.

Нормативно-правові акти:

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року – К.: Вікар, 1997. – 64 с.
Кодекс законів про працю України.
Цивільний процесуальний Кодекс України від 18 березня 2004 р.
Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За ред. В. М. Вакуленка, О. П. Товстенка. – К., 2013. – 789 с.
Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Упоряд. О. П. Товстенко; Наук. ред. Е. Ф. Демський. – К., 2013. – 864 с.
Закон України «Про визначення розмірів збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 6 червня 1995 р.
Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р.
Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р.
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р.
Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999р.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №  1058-IV від 9 липня 2003 року.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р.
Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року.
Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р.
Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19 жовтня 2000 р.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18 січня 2001 р
Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.
Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р.
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 р.
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р.
Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. (в редакції Закону № 229-IV від 21.11.2002 року)
Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р.
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. (в редакції Закону України від 13 грудня 2001 р.).
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 р.
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р.
Закон України «Про статус гірських населених пунктів України» від 15 лютого 1995 р.
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 19 грудня 1991 р.
Закон України «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» від 2 серпня 1995 р. №  597.
Законодавство України про працю: Нормативні акти / Упорядник і науковий редактор В. Вакуленко – К., 1999. – Т. 1-3.
Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4 лютого 1994 р..
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 №  58 (із змінами, внесеними наказом від 08.06.2001 р. №  259/35).
Конвенція МОП «Про приватні агентства зайнятості» №  181 (1997 р.).
Конвенція МОП «Про безробіття» №  2 (1919 р.), ратифікована Постановою Верховної Ради України від 04.02.94.
Конвенція МОП «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» №  182 (1999 р.).
Конвенція МОП «Про сприяння зайнятості й захист від безробіття» №  168 (1988 р.).
Конвенція МОП «Про сприяння колективним переговорам» №  154, конвенцію ратифіковано постановою Верховної Ради України від 04.02.94.
Рекомендація МОП щодо зв’язків між адміністрацією і трудівниками на підприємстві №  129.
Конвенція МОП №  111 (1958 р.) «Про дискримінацію у сфері праці та зайнятості».
Конвенція МОП №  29 «Про примусову чи обов’язкову працю» та №  105 «Про скасування примусової праці».
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. №  73 «Типове положення про службу охорони праці».
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 р. №  72 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства».
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 5 серпня 1998 №  238 «Про критерії встановлення ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках, особливостей працевлаштування хворих та інвалідів».
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. №  45 «Положення про медичний огляд працівників певних категорій».
Наказ Міністерства охорони здоров’я України за погодженням з Державним комітетом України з нагляду за охороною праці від 29 грудня 1993 р. №  256 « Про перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок».
Наказ Міністерства охорони здоров’я України за погодженням з Державним комітетом України з нагляду за охороною праці від 10 грудня 1993 р. №  241 « Про граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками».
Наказ Міністерства охорони здоров’я України за погодженням з Державним комітетом України з нагляду за охороною праці від 31 березня 1994 р. №  46 «Про перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх».
Наказ Міністерства охорони здоров’я України за погодженням з Державним комітетом України з нагляду за охороною праці від 22 березня 1996 р. №  59 «Про граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми».
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 30 січня 1998 №  16 «Про затвердження Порядку застосування списку виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. №  1290.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 12 травня 1996 р. №  43. «Про перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність та Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність».
Наказ Міністерства промислової політики України №  371 від 12.10.98. «Про затвердження форми контракту з керівником казенного підприємства».
Наказ Мінпраці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. №  7 «Про затвердження рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці» (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соціальної політики №  18 від 05.02.98).
Наказ Мінпраці України від 8 червня 2001 р. №  260 «Про затвердження форми трудового договору між працівником та фізичною особою та порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою».
Наказ Національної служби посередництва і примирення «Про Положення про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час страйку» від 18 листопада 2008 року №  131. Наказ Національної служби посередництва і примирення «Про затвердження Правил поведінки найманих працівників, органів профспілки, іншого уповноваженого ними органу, власника або уповноваженого ним органу (представника), органу (особи), що очолює страйк, під час страйку» від 28 квітня 2004 року №  66
Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, де передбачено право на скорочену тривалість робочого тижня; затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. №  163.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 30 листопада 1993 р. №  123.
Положення «Про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №  578.
Положення «Про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації», затверджене спільним наказом Мінпраці України, Міносвіти України від 13 лютого 2001 р. №  53/59.
Положення «Про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №  578.
Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. №  1771.
Положення про медичний огляд працівників певних категорій; затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 р. №  45.
Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. №  700.
Положення про організацію професійного навчання незайнятого населення за модульною системою, затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 08.07.99 №  113/247.
Положення про порядок організації сезонних робіт, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №  578.
Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. №  314.
Положення про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих навчальних і професійних навчально-виховних закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 23 березня 1994 р. №  79.
Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затверджене наказом Мінпраці України, від 28.06.93 №  43.
Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. №  992.
Постанова Держкомпраці СРСР №  213 «Про затердження типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій» від 20 липня 1984 р.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28 червня 1997 р. №  695.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» від 2 березня 1998 р. №  255.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професійних захворювань» від 8 листопада 2000 р. №  1662.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний департамент з нагляду за охороною праці та включення голови зазначеного департаменту до складу Бюро Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення» від 6 червня 2000 р. №  925.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій» від 8 лютого 1997 р. №  167.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень щодо застосування Закону України «Про зайнятість населення» від 27 квітня 1998 р. №  578.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» від 21 лютого 2001 р. №  159.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер» від 31 березня 1999 р. №  490.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23 квітня 1999 р. №  663 (в редакції від 30 травня 2000 р. №  850).
Постанова Кабінету Міністрів України «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 6 листопада 1997 р. №  1238.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про переселення сімей у сільську місцевість та організований набір робітників» від 11 жовтня 1991 р. №  253.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного департаменту з нагляду за охороною праці» від 12 квітня 2000 р. №  633.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю» від 30 серпня 2000 р. №  1351.
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. №  100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати».
Постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.93 №  301.
Постанова ДКНТ СРСР «Про затвердження Положення про порядок проведення атестації керівних, наукових інженерно-технічних працівників і спеціалістів науково-дослідних установ, конструкторських, технологічних, проектних, вишукувальних та інших організацій науки» від 17 лютого 1986 года №  38/20/50.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. «Про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій».
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. №  906 «Про Положення про державну інспекцію праці Міністерства праці та соціальної політики».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. №  159 «Про порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. №  1094 «Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №  116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №  116 «Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. «Про Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні».
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. №  559 «Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам».
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р. №  47 «Про Положення про інспекцію по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення».
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №  578 «Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт».
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. «Про формування кадрового резерву для державної служби».
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. №  314 «Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів».
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. №  314 «Про організацію робочих місць та працевлаштування інвалідів».
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. №  490 «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер».
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 р. №  221 «Про порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності».
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. №  225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів».
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. №  9.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р. №  4.
Постанова Пленуму Верховного Суду України №  14 від 29 грудня 1992 р. «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» (в редакції постанови Пленуму ВСУ від 28 березня 1997 р. №  3).
Постанова Пленуму Верховного Суду України №  3 від 31 березня 1989 р. «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна».
Постанова Пленуму Верховного Суду УРСР «Про судову практику в справах, пов’язаних із порушеннями вимог законодавства про охорону праці» від 10 жовтня 1982 року №  6 (зі змінами і доповненнями)
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя».
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про ведення колективних переговорів з укладення Генеральної, галузевих і регіональних угод» від 12 січня 2001 р. №  1-р.
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження заходів щодо здійснення політики ефективної підтримки самостійно зайнятого населення, сімейного підприємництва, малого та середнього бізнесу, вдосконалення системи надання допомоги безробітним та їх професійно-психологічної реабілітації, збільшення обсягів громадських робіт» від 2 серпня 2000 р. №  306-р.
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на виробництві» від 24 січня 2001 р. №  13-р.
Розпорядження Президента України «Про додаткові заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат населенню» від 11 липня 1997 р.
Тимчасове положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затверджене наказом МНС України 20 травня 1999 №  147.
Типове положення про навчання з питань охорони праці, затверджене наказом Комітету з нагляду за охороною праці України 17.02.99 №  27.
Указ Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 3 жовтня 1992 р. 39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 28 грудня 1992 р. №  731.
Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді» від 6 жовтня 1999 р.
Указ Президента України від 12 березня 1996 р. №  179/96 «Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України».
Указ Президента України від 17 листопада 1998 р. №  1258/98 «Про утворення Національної служби посередництва і примирення» та затверджене Положення про Національну службу посередництва і примирення.
Указ Президента України від 30 серпня 2000 р. №  1035/2000 «Про Положення про Міністерство праці та соціальної політики України».
Указ Президента України від 6 березня 2001 р. «Про Положення про Державний комітет ядерного регулювання України».
Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №  45.
Європейська соціальна хартія (переглянута 1996 р.).

Додаткова література:

Баклан О. Конторольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці: окремі питання // Право України. – 2000. – № 10. – С. 45-56.
Болотіна Н. Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблеми, терміни і поняття // Право України. – 2001. – №  8. – С. 76-84.
Венедиктов В. С. Про концепцію нового трудового кодексу України // Право України. – 1992. – №  8. – С. 72-78.
Вєтухова І. Право матерів на поінформованість про умови праці // Право України. – 2000. – №  8. – С. 31-37.
Гавел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору // Право України. – 2000. – №  12. С. 54-59.
Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права // Право України. – 2001. – №  9. – С. 79-84.
Головченко В., Грузова Л. Законодавство України про охорону здоров’я. Проблеми реформування й оновлення // Право України. – 2000. – № 11. С. 51-57.
Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору // Право України. – 2000. – № 8. – С. 21-27.
Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. – 2001. – № 4. – С. 33-35.
Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49.
Заржицький О. Соціальне партнерство у соціально-трудових відносинах // Право України. – 2000. – № 11. – С. 11-16.
Зуб І. В., Стичинський Б. С., Грицяк І. А. Трудове право. – К., 1996. – 321 с.
Іванова О. Релігійна організація як суб’єкт трудового права: захист прав її працівників // Право України. – 2000. – № 6. – С. 21-26
Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні // Право України. – 2001. – № 1. – С. 17-23
Лазор В. Про соціальну значимість трудового договору в ринкових відносинах // Право України. – 2000. – № 7. – С. 31.
Лазор В. Юридична природа трудового договору в ринкових умовах // Право України. – 2000. – № 1. – С. 47-49
Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття «законодавство» і практичну необхідність його нормативної легалізації // Право України. – 2001. – № 8. С. 32-39.
Луценко А. Контракт – нова модель регулювання трудових відносин // Право України. – 1992. – № 11. – С. 17-23.
Маврин С. П. Принципы трудового права в условиях рыночной экономики // Правоведение. – 1992. – № 2. – С. 44-52.
Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадян безробітними // Право України. – 2000. – № 6. – С. 21-30.
Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. – 2001. – № 4.- С. 54-62.
Никитинский В. Й. Контракт в трудовом праве // Советское государство и право. – 1991 – № 8.- С. 18-22
Орловский Ю. П. Контракт и его роль в возникновении и прекращении трудового правоотношения // Советское государство и право. – 1991. – № 8. – С. 39-45
Пастухов В. П. Правові проблеми ринку праці в Україні // Право України. – 1996 – № 5. – С. 44-49.
Пересушко В. Класифікація юридичних гарантій трудових прав громадян // Право України. – 2000. – № 2.- С. 49-53.
Пилипенко П. Про концепцію трудового права в Україні // Право України. – 1993 – № 4. – С. 33-42.
Пилипенко П. Про участь профспілок у трудових правовідносинах у світлі Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Право України. – 2001. – № 9. – С.81.
Пилипенко П. Способи укладання трудового договору // Право України. – 2001. – № 4. – С.55-61
Пилипенко П. Трудові відносини як предмет трудового права в Українській державі // Державність. – 1993. – № 3. – С. 21-30.
Правове регулювання контрактної форми трудового договору / Авт.-уклад. А. С. Луценко. – Донецк, 1999.- 269 с.
Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми // Право України. – 2001. – № 8. – С. 54-62
Сіленко А. Сила та слабкість профспілок як показник ефективності соціального захисту працівників // Право України. – 2000. – № 2.- С. 50-55.
Солодовник Л. Роль юридичних фактів у динаміці правовідносин трудового права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 57-71.
Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 2000. – № 1. – С. 66-71.
Стадник М. Правове регулювання розв’язання страйків // Право України. – 1992. – № 7. – С. 44-49.
Стадник М. Розгляд колективних трудових спорів трудовими арбітражами // Радянське право. – 1991. – № 3. – С. 55-62.
Суд. Зразки документів (Заяви, позовні заяви, скарги, клопотання): Практ. посіб. /Упоряд. – І. А. Куян. – К., 1998. – 187 с.
Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред. Н. М. Хуторян. – К., 1999. – 231 с.
Фатуев А. А. Коллективы и личность в трудових отношениях// Советское государство и право. – 1990. – № 8. – С. 12-15.
Фединяк Л. Визнання іноземних судових рішень на території України: окремі питання // Право України. – 2000. – № 7. – С. 67-74.
Хуторян Н. М. Розвиток трудових правовідносин в умовах ринку // Право України. – 1992. – № 8. – С. 20-26.
Хуторян Н. М., Дріжчана С. В., Бабаскін А. Ю., Стадник М. П. Проблеми вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі // Правова держава. – Вип. 8. – К., 1997. – С. 34-42.
Чанишева Г. МОП: соціальні ініціативи у відповіді на глобалізацію // Право України. – 2001. – № 5. – С. 15-19.
Чанишева Г. Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство України // Право України. – 2000. – № 12. – С. 30-37.
Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин в сучасник умовах // Право України. – 2000. – № 8. – С. 55-64.
Чернадчук В. До питання про поняття моральної шкоди // Право України. – 2001. – № 2. – С. 21-29.
Чижмар К. Принцип рівності прав жінок і чоловіків у міжнародному праві // Право України. – 2001. – № 3. – С. 31-37.
Чубар Л. Права жінок в Україні як об’єкт правового захисту // Право України. – 2000. – № 5. – С. 65-72.
Шамшина І. Організаційно-правові питання юридичної відповідальності працівників у сфері охорони праці // Право України. – 2001. – № 9. – С. 45-54
Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України. – 2000. – № 10. – С. 33-39.
Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. – 2000. – № 7. – С. 65-70
Ярошенко О. Щодо основних прав та обов’язків роботодавців // Право України. – 2000. – № 4. – С. 41-47.
Додаток А
Зразок оформлення титульного аркуша


Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка
Кафедра державного управління і права

Контрольна робота
з дисципліни «Трудове право»

варіант №  ___________________________________
(номер варіанта)


студента групи 

(прізвище й ініціали автора)

№  залікової книжки _______________Полтава 2014
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає списку Font Style13 Font Style14 Font Style16 Font Style17Основний текст з відступомНомер сторінкиОсновний текстPUSKU el. doc. Абзац спискуОсновний текст з відступом 2Основний текст з відступом 3

Приложенные файлы

  • doc 26712230
    Размер файла: 274 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий