биология ср


Позааудиторна самостійна робота № 1.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Біологія клітини
Методи вивчення структури та функціонування клітини.

МЕТА: 1) Знати сучасні методи вивчення структури і функціонування клітини;
2) Знати хімічний склад клітини і біологічну роль води, неорганічних сполук, вуглеводів, ліпідів, білків у життєдіяльності клітини.
Базові знання.
Дисципліни Знати Уміти
Загальна біологія
Хімія 1. Будову мікроскопу і правила роботи з ним.
2. Хімічний склад клітини. 1.Уміти користуватися мікроскопом.
План.
1. Методи вивчення структури та функціонування клітини.
2. Хімічний склад клітини:
а) вода;
б) неорганічні сполуки;
в) вуглеводи;
г) ліпіди;
д) білки.
Форма виконання – тези.
Література.
Основна: Слюсарів А.О., Жукова С.В., Біологія, Вища освіта, 1992,
стор. 1-3.
Біологія, під ред. Яругіна В.Н., Москва, Медицина,1987
Запитання для самоперевірки.
1. Які основні методи біологічних досліджень ви знаєте?
2. Що таке мікроелементи і яка їх роль в організмі?
3. Яку роль виконує вода у клітині?
4. Які органічні сполуки є джерелом енергії у клітині?
5. Яка біологічна роль вуглеводів та ліпідів?
6. Що є мономерами білків?
7. Що таке первинна, вторинна і третинна структура білка?
8. Які біологічні функції виконують білки?
Позааудиторна самостійна робота № 2.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Фундаментальні властивості живого. Різноманітність
існуючих форм життя

МЕТА: 1) Знати фундаментальні властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляція, форми і рівні організації життя.
2) Знати основні етапи розвитку клітинної теорії, основні положення сучасної клітинної теорії
Базові знання.
Дисципліни Знати Уміти
Загальна біологія
1. Основні етапи розвитку клітинної теорії.
2. Будову клітинних та неклітинних форм життя 1.Уміти характеризувати клітинні та неклітинні форми життя.
План:
Дати означення поняттям: самооновлення, самовідтворення, саморегуляція
Рівні організації живого: молекулярний, клітинний, тканинний, популяційно-видовий, біосферний (у вигляді схеми).
Описати основні положення клітинної теорії Шванна, Шлейдена, ВірховаПорівняти неклітинні та клітинні форми організації життя
Література.
Основна: Слюсарів А.О., Жукова С.В., Біологія, Вища освіта, 1992,
стор. 14-15.
Біологія, під ред. Яругіна В.Н., Москва, Медицина,1987, стр. 23-32.
Запитання для самоперевірки.
Як проявляються властивості саморегуляції і самовідновлення на різних рівнях організації живого?
Яке значення для діяльності лікаря має уявлення про рівні організації живого?
Чому клітина є елементарною, генетичною і структурно-функціональною біологічною одиницею?
Розкажіть про створення клітинної теорії Т.Шванна, розвиток клітинної теорії Р. Вірховом?
Що таке прокаріоти і еукаріоти?
Позааудиторна самостійна робота № 3.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Хромосоми, їх склад, будова.
МЕТА: 1) Знати будову ядра, хімічний склад хроматину;
2) Знати будову та види хромосом, каріотип.
Базові знання.
Дисципліни Знати Уміти
Загальна біологія
Хімія 1. Будову ядра, будову хромосом.
2. Хімічний склад хроматину. 1.Уміти розрізняти види хромосом.
План.
1. Зобразити хромосому,підписати складові.
2. У вигляді тез описати будову ядра, хімічний склад хроматину.
3.Типи хромосом. Каріотип
Література.
Основна: Слюсарів А.О., Жукова С.В., Біологія, Вища освіта, 1992,
стор. 24-31.
Біологія, під ред. Яругіна В.Н., Москва, Медицина,1987.
Запитання для самоперевірки.
Дайте характеристику хімічного складу хромосом?
Які існують типи хромосом, чим вони відрізняються?
Яка роль гетеро- і еухроматину?
У чому полягають правила постійності кількості, парності, індивідуальності хромосом?
Що таке каріотип? Що таке ідіограма?
Дайте характеристику каріотипу людини
Які методи використовуються для ідентифікації хромосом?
Позааудиторна самостійна робота № 4.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Молекулярні основи спадковості.
Розв’язування задач.
МЕТА: 1) Знати механізми кодування та реалізації генетичної інформації на молекулярному рівні, структуру гена, функції генетичного апарату та їх значення; основні етапи біосинтезу білка.
2) Уміти кодувати і декодувати генетичну інформацію.
Базові знання.
Дисципліна Знати Уміти
Загальна біологія
Будова і функції нуклеїнових кислот, етапи біосинтезу білка. Уміти характеризувати етапи біосинтезу білка, розв’язувати задачі з моделювання і декодування генетичної інформації.
Актуальність теми.
Молекулярну основу спадковості, індивідуального розвитку та розмноження організмів, неперервності біологічного виду становить матричний синтез біополі мерів нуклеїнових кислот і білків.
Генетична інформація – це інформація про структуру біополімерів.
Молекулярні інформації універсальні для всього органічного світу. Знання цього матеріалу необхідне медичним працівникам для розуміння життєдіяльності організму, природи спадкової мінливості, механізмів онтогенезу, походження природних вад розвитку, суті спадкових хвороб.
Зміст теми.
1. Процес вивчення основних етапів біосинтезу білка можна проводити у вигляді розв’язування ситуаційних задач.
Загальний принцип такий:
ДНК – матрицяІ етап – транскрипція
571500190500
іРНК5715005016500
57150018859500амінокислота + тРНКІІ етап – активація амінокислот і
з’єднання їх тРНКПолі пептидІІІ етап – біосинтез білка у рибосомі.
2. Ділянка ланцюга молекули ДНК складається з 210 нуклеотидів. На ній закодовано 3 поліпептиди. Скільки амінокислотних залишків містять у своєму складі всі ці поліпептиди?
(відповідь – 70).
3. Молекула ДНК містить 30% тиміну. Яку частину (у відсотках) становлять інші азотисті основи цієї молекули?
4. Яку молекулярну масу і довжину має молекула ДНК, до складу якої входить 5000 залишків молекул аденіну, 9000 залишків молекул цитозину?
(відповідь: 9660000 і 4760 нм)
5. Послідовність триплетів нуклеотидів одного з ланцюгів молекули
ДНК така: ТАЦ – АГА – ТЦТ – ЦАА – ААА – ТТТ – ГАА
Яка послідовність нуклеотидних залишків у іРНК?
6. Послідовність нуклеотидів у молекулі іРНК така:
АУУ – УЦУ – ААГ – ГУУ – УУА – ААЦ – ЦУУ
Встановити послідовність нуклеотидів на відповідному ланцюзі ДНК.
7. Послідовність триплетів нуклеотидів одного з ланцюгів молекули ДНК така: ТАЦ – АЦА – ААТ – ААТ – АЦТ – ЦАА – ЦГГ
а) Яка послідовність нуклеотидівних залишків у іРНК?
б) Користуючись таблицями генетичного коду, встановити послідовність амінокислот у молекулах білка, яка визначається вище наведеної молекулою ДНК.
8. Вкажіть послідовність нуклеотидів ділянки молекули ДНК, де закодований поліпепдит з такою послідовністю амінокислотних залишків:
Треонін – Серин – Аспарагін – Тирозин – Серин – Лізин – Тирозин.
9. Яку довжину має ділянка ДНК, що кодує молекулу білка з масою 3000?
(відповідь: 31,62 нм).
10. Як зміниться структура білка, якщо із кодуючої його ділянки ДНК
ГАТАЦТТАТАААГАЦ виділити п’ятий та тридцятий (зліва) нуклеотиди?
11. Дослідження показали, що 34% загальної кількості нуклетидів іРНК складає гуанін, 18% - урацил, 28% -цитозин, 20% - аденін.
Визначте процентний склад двох ланцюгової ДНК, з якої копіювалася ця іРНК.
Література:
1. Біологія під ред. Яригина с. 32-36, 61-66.
2. Слюсарів А.О., Жукова С.В., Біологія, Київ, Вища освіта, 1992, с. 33-41.
3. Хелевин Н.В., Задачник по общей и медицин ской генетике, Москва,
Выщая школа, 1976.
Позааудиторна самостійна робота № 5, 6.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
Тема: „ Основи генетики.Закономірності успадкування ознак. Взаємодія генів”.
1. Актуальність теми.
Знання закономірностей успадкування вперше були сформульовані Г.Менделем і основні поняття сучасної генетики необхідні для розуміння природи спадковості та мінливості.
Ці знання знадобляться для вивчення спадкових та набутих хвороб. Для застосування науково обґрунтованих заходів профілактики спадкових хвороб у родинах пацієнтів. При вивченні терапії, акушерства і гінекології, педіатрії, оскільки багато хвороб є або спадковими, або мультифакторними.
Знання положень хромосомної теорії та суті взаємодії генів дає можливість зрозуміти причини розвитку спадкових і мультифакторних хвороб.
Ознаки і властивості кожного індивідума є результатом складної взаємодії генів, яка триває протягом всього життя організму – від моменту першого поділу зиготи до біологічної смерті.
2. Навчальні цілі
- зрозуміти суть і механізми реалізації успадкування ознак;
- вміти застосовувати закони Г.Менделя для прогнозування ймовірності
появи певної нормальної чи патологічної ознаки у дітей в конкретній
родині;
- знати основні форми взаємодії генів, положення хромосомної теорії
- вміти застосовувати теоретичні знання при розв’язуванні задач з
моделювання різних типів взаємодії генів.
3. Рекомендована література.
Основна.
1. Барціховський В.В. Медична біологія с.57-80
2. Бердищев Г.Д., Криворучко І.Ф. Медична генетика підручник для медучилищ.
Додаткова.
1. В.Л.Андріанов. Біологія. Розв’язування задач з генетики.
2. Н.В.Хелевин. Задачник по общей и медицин ской генетике.
3. Задачі (додаток №1).
З А Д А Ч І
1. У людини деякі форми близорукості домінують над нормальним зором, а колір карих очей над блакитними. Яке потомство слід чекати від шлюбу гетерозиготного чоловіка з жінкою яка має блакитні очі і нормальний зір?
2. У людини ген шестипалості домінує над нормальною будовою кисті. Визначити ймовірність народження шестипалих дітей в сім’ї, де обидва батьки гетерозиготні за обома ознаками?
3. Червоне забарвлення плодів суниці (А) не повністю домінує над білим (а) гетерозиготна має рожеве забарвлення. Яких нащадків одержимо від схрещення рослин з рожевими плодами?
4. Батько має І групу крові, мати – ІІІ (гетерозигота). Яка група крові може бути у дітей?
5. У людини резус-позитивна кров домінує над резус-негативною, антигени системи АВО представлені множиною: І0, ІА, ІВ. Мати має резус-негативну І гр.., батько резус позитивна кров (гетерозигота) ІV групи. Скільки і які сполучення антигенів можливі у їхніх дітей? Чи можливий резус конфлікт між матір’ю і плодом?
6. Жінка, у якої в першому шлюбі син хворів на гемофілію, вступила в повторний шлюб із здоровим чоловіком. Народження яких дітей можна чекати в цій родині?
7. У подружжя з нормальним зором народилась дитина, яка страждає на колірну сліпоту (дальтонізм). Треба визначити генотип батьків та ймовірність народження в цій родині здорових дітей?
8. Зріст людини контролюється декількома парами незчеплених генів, котрі взаємодіють за типом полімерів. Припустимо, що в деякій популяції низькорослі люди мають усі рецесивні гени і зріст 150 см, високі усі рецесивні гени і зріст 180 см.
1. Визначити зріст людей гетерозиготних за усіма трьома парами генів зросту.
2. Низькоросла жінка у шлюбі з чоловіком середнього зросту народила четверо дітей, котрі мають зріст 165 см, 160 см, 155 см, 150 см.
Визначити генотипи батьків та їх зріст.
Відповідь: 1) 165 см;
2) жінка 150 см (гомозиготна за усіма парами генів);
чоловік – 165 см (гетерозиготний за усіма парами генів).
9. У папуг-нерозлучників колір пір’я визначається двома парами неалельних генів. Сполучення двох домінантних генів (або хоча б з одного із кожного алеля) визначає зелений колір; сполучення домінантного гена з однієї пари та рецесивного з другої визначає жовтий або блакитний колір; рецесивні особи за обома парами мають білий колір. За схрещуванням зелених папуг між собою отримано потомство з 55 зелених, 18 жовтих, 17 блакитних і 6 білих. Визначте генотипи і фенотипи батьків та потомків.
Позааудиторна самостійна робота № 7.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Мінливість, її види та прояви.
МЕТА: Знати види мутацій у людини, причини спадкових хвороб, їх
класифікацію;
уміти правильно записати хромосомну формулу аномального
каріотипу; розрізняти фенотипові та генотипові мінливість,
визначати вид мутацій та механізм її виникнення
знати, якими ознаками характеризуються деякі хромосомні
хвороби з порушенням структури хромосом.
ПЛАН.

1. Заповнити граф.
68580094043500274320094043500251460043180МУТАЦІЇ
00МУТАЦІЇ
457200094043500320040038163500160020038163500320040038163500
1.1.
2.2.
3.
4.
2. Письмово відповісти на такі запитання:
а) Які хромосомні мутації ви знаєте?
б) Що є причинами хромосомних хвороб?
г) Наведіть приклади хромосомних хвороб з порушенням структури хромосом; запишіть формулу каріотипу і основні ознаки.
д) Які методи діагностики хромосомних хвороб використовують у медичній генетиці?
г)Що таке варіаційний ряд і вараційна крива?
Література.
Барціховський В.В. Медична біологія
Лильин Е.Г., Генетика для врачей.
Козлова С.И., Наследственные синдромы и МГК.
(Справочник).
Позааудиторна самостійна робота № 8.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Методи генетики людини.
МЕТА: Розкрити суть дерматогліфічного, генеалогічного методів, а також методу каріотипування і дати їх оцінку для діагностики спадкових хвороб людини.
Зміст теми.
Дерматогліфічний метод.
Генеалогічний метод.
Метод каріотипування.
Література: Слюсарів А.О., Біологія, гл. 5, ст.. 111-114, 117-119.
Барціховський В.В. Медична біологія, ст129-130
Завдання: Вивчивши відповідну літературу, результати самостійної роботи представити у вигляді таблиці.
Метод Суть методу і його використання
Дерматогліфічний.
Генеалогічний метод.
Метод каріотипування. Скласти родоводи.
1. Пробанд – хлопчик, який володіє правою рукою. Брати і сестри його – шульги. Мати про банда – праворука, а батько – шульга. Бабуся пробанда з боку матері – право рука, а дід шульга. Праворукий брат матері пробанда (дядько) одружився з праворукою жінкою, але в них народились дві дівчинки-шульги. Складіть родовід сім’ї і встановіть характер успадкування ознаки та генотипи всіх членів родоводу.
2. У людини відсутність потових залоз детермінується рецесивним геном. У сім’ї народився син без потових залоз. Батьки дитини, а також бабусі й дідусі з боку матері страждали на відсутність потових залоз. Визначте генотипи згаданих осіб і складіть схему родоводу.Як успадковується дане захворювання?
Позааудиторна самостійна робота № 9.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Онтогенез.

МЕТА: Знати періодизацію онтогенезу, особливості періодів; провізорні органи і їх значення в ембріогенезі; критичні періоди онтогенезу.
Література.
Барціховський В.В. Медична біологія
Бердишев Г.Д.. Медична генетика, Розділ VIII, стор. 121-140.
ПЛАН.
Поняття «онтогенез», типи онтогенезу
Періодизація онтогенезу, особливості періодів
Провізорні органи. Взаємодія плода і материнського організму. Резус-конфлікт.
Критичні періоди онтогенезу
Вплив алкоголю (нікотину, наркотиків, радіації…) на ембріон, на організм людини.
Вплив умов життя матері на розвиток зародка і плоду
Форма виконання – тези, повідомлення (5,6)
Позааудиторна самостійна робота № 10.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 1.
ТЕМА: Старість як завершальний етап онтогенезу людини.
Теорії старіння.

МЕТА: Знати періодизацію онтогенезу, уявляти суть періоду старості як етапу онтогенезу; мати уявлення про основні теорії старіння, про роль соціальних факторів і профілактичної медицини для довголіття людини.
Вміти проводити саносвітню роботу серед населення про здоровий спосіб життя.
Література.
Слюсарєв А.О., Біологія, стор. 154- 171.
«Біологія» за ред.. Яригина, стор. 133-144.
ПЛАН.
Період старості як етап онтогенезу.
Геронтологія і геріатрія, їх основні задачі.
Морфологічна характеристика процесів старіння.
Основні теорії старіння.
Тривалість життя людини експериментальні шляхи збільшення тривалості життя.
Роль соціальних факторів і профілактичної медицини для довголіття людини.
Смерть як завершення індивідуального розвитку. Клінічна і біологічна смерть. Реанімація і її практичне значення.
Форми виконання роботи:
а) тези: № 1, 2, 3 ;
б) реферати: № 4, 5, 6, 7.
Позааудиторна самостійна робота № 11.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Еволюція органічного світу.
МЕТА: Ознайомитися з різними поглядами на проблему походження людини та переконатися у рівноцінності її рас.
Література.
Слюсарєв А.О., Біологія, стор. 260 – 278.
«Біологія» за ред.. Яригина, стор. 306 – 317.
План.
Походження людини. Сучасні проблеми антропогенезу.
Докази тваринного походження людини.
Морфологічні відмінності людини від тварин.
Якісні особливості процесу еволюції людини. Фактори антропогенезу.
Місце людини у системі класифікації тварин.
Людські раси, їх рівноцінність. Критика расизму.
Сучасні погляди на виникнення життя. Теорія О. Опаріна
Рекомендації до виконання роботи:
1. Ознайомитися з різноманітною літературою з проблеми походження людини і підготувати короткі доповіді до семінару.
Позааудиторна самостійна робота № 12.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Екологія, її предмет.
МЕТА: Вміти диференціювати лікарські рослини за їх впливом на системи органів; уміти характеризувати екологічні фактори, аналізувати типи екологічних пірамід
Література.
Слюсарєв А.О., Біологія, стор 287-290
Барціховський В.В. Медична біологія
План.
1.Що таке екологія? Як вона пов’язана з медициною?
2.Як класифікують екологічні фактори?
3.Підготувати повідомлення про лікарські рослини, які ви
використовуєте вдома або лікарські рослини нашого краю
4.Розв’язати екологічні задачі
Складіть п’ять ланцюгів живлення. Усі вони мають починатися з рослин (їхніх частин) або мертвих органічних залишків (детриту). Проміжною ланкою в першому випадку має бути дощовий черв’як; у другому – личинка комара в прісній водоймі; у третьому – кімнатна муха; у четвертому – личинка хруща; у п’ятому – інфузорія туфелька. Усі ланцюги живлення повинні закінчуватися людиною. Запропонуйте найбільш довгі варіанти ланцюгів. Чому кількість ланок не перевищує 6-7?
2.Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте, скільки знадобиться фітопланктону, щоб виріс один ведмідь вагою 300 кг (харчовий ланцюг: фітопланктон – зоопланктон – дрібні риби – лосось – ведмідь). Умовно приймайте, що на кожному трофічному рівні завжди поїдаються тільки представники попереднього рівня
Позааудиторна самостійна робота № 13.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Основи медичної паразитології

МЕТА: Знати основні форми взаємодії між організмами у системі паразит-хазяїн, методи лабораторної діагностики протозойних захворювань та профілактику хвороб.
Література.
Слюсарєв А.О., Біологія, стор. 312, 311-320.
«Біологія» за ред.. Яригина, стор. 350-361.
Барціховський В.В. Медична біологія
ПЛАН.
Описати форми взаємодії між організмами, навести приклади
Що таке життєві цикли паразитів?
Основи профілактики паразитарних хвороб
Заповнити табличку
Дати відповідь на запитання після теми (3)
Клас, представники
Латинська назва Особливості Патогенне значення
Клас Саркодові.
Амеба кишкова.
Амеба ротова. Позааудиторна самостійна робота № 14.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Плоскі черви, їх медичне значення
Кров’яні сисуни. Життєвий цикл альвеокока та стьожика
широкого.

МЕТА: Знати локалізацію, географічне поширення, морфологію, життєвий цикл кров’яних сисунів, їх патогенне значення, діагностику та профілактику шистосомозів; життєві цикли альвекоку та лантеця широкого.
Література.
Слюсарєв А.О., Біологія, стор. 328-329, 337-340.
«Біологія» за ред.. Яригина, стор. 377-379, 381-382.
Барціховський В.В. Медична біологія С.225-230, 234-235
ПЛАН.
Клас Сисуни. Кров’яні сисуни.
Заповнити таблицю.
Українська назва сисуна Латинська назва Захворю-вання Локалі-заціяПроміжні хазяїни Основні хазяїни Шляхи зараження Лабора-торна діагно-стикаКлас Сисуни
1.
2.
3.
TrematodesТрематодози Альвеокок. Замалювати схему життєвого циклу.
Лентець широкий. Замалювати схему життєвого циклу.

Позааудиторна самостійна робота № 15.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Клас Нематоди
Ришта і філярії – збудники захворювань людини.
МЕТА: Знати локалізацію, географічне поширення, морфологію, життєвий цикл ришти і філярій, їх патологічне значення, діагностику та профілактику захворювань.
Література.
Слюсарєв А.О., Біологія, стор. 347-349.
«Біологія» за ред.. Яригина, стор. 394-395.
Барціховський В.В. Медична біологія, с.245-252
План.
Ришта – збудник дракункульозу.
Філярії – збудники філяріатозів.
Заповнити таблицю.
№ з/п Українська назва Латинська назва Захво-рюва-ння Локалі-зація Проміж-ний хазяїн Основ-ний хазяїн Шляхи зараже-ння Лабо-ратор-наПрофілактика
1.
2. РиштаФілярії
Позааудиторна самостійна робота № 16.
Курс – 2 лс/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Членистоногі, їх медичне значення
Клас Комахи – паразити та переносники збудників хвороб
людини.
МЕТА: Знати морфологію, екологію, розвиток, медичне значення кліщів родини Аргасові а також комах – паразитів та переносників хвороб людини; уміти давати рекомендації щодо профілактики хвороб людини, переносниками збудників яких є блохи, воші, клопи, таргани, мухи.
Література.
Слюсарєв А.О., Біологія, стор. 359 – 369.
Біологія за ред.. Яригина, стор. 407 – 415.
Барціховський В.В. Медична біологія, с.257-271
План.
Родина Аргасові кліщі. Селищний кліщ.
Комахи – паразити та переносники збудників хвороб людини.
Заповнити таблицю.
№ з/п Українська назва Латинська назва Епідемічне значення Профі-лактика1.
2.
3.
4.
5. Ряд Тарганові:
а) чорний тарган;
б) рижий тарган.
Ряд Клопи.
Блошиця.
Ряд Воші:
а) головна воша;
б) одежна воша;
в) лобкова воша.
Ряд Блохи.
Блоха людська.
Родина Справжні мухи:
а) муха хатня;
б) муха жигалка;
в) Вольфартова муха;
г) муха цеце;
д) мошки. Позааудиторна самостійна робота № 17.
Курс – 2л с/с Кількість годин – 2.
ТЕМА: Біосфера і людина .
МЕТА: Знати суть поняття «біосфера», її структуру, межі та функції;
Уміти пояснювати схеми біогенної міграції атомів в біосфері
Література.
Слюсарєв А.О., Біологія, стор. 260 – 278.
«Біологія» за ред.. Яригина, стор. 306 – 317.
Барціховький В.В. Медична біологія
План.
Біосфера, її межі, функції
Біогенна міграція атомів у біосфері
Вплив людини на біосферу
Природоохоронне законодавство України
Форма виконання – тези, питання-2 у вигляді схеми

Приложенные файлы

  • docx 26707094
    Размер файла: 62 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий