Туризмология шпор

$$$0 01 Туризм бойынша Парламентаралыќ Гаага конференциясы ќай жылы ґ ттi? A ) 1989 $$$002 12 айдан к ґ п уа ќ ыт ќ а ј рт ї рлi ма ќ сатпен, ґзiнiѕ тра ќ ты т ў ратын жерiнен бас ќ а елге саяхаттайтын т ў л є а? A ) Турист $$$003 ”Халы ќ аралы ќ туризм” атты о ќ у ќЎ ралыныє авторы? A ) Ю.А. Александрова $$$00 4 Киелi жерлерге бару ма ќ сатымен жасалатын саяхат? A ) зиярат ету $$$005 Т ў ра ќ ты т ў ратын елден Туристер мен экскурсанттар а ќ шалы массаны ќ айда ќў яды? A) ќ абылдаушы елге $$$006 Туризм тарихынын жалпы ортаќ тґрт негiзгi этапын кґрсеткен ТМД зерттеушісi? A) Квартальнов В.А $$$007 Туристiк ў сынысты кiм ќў рады? B) ќ ызмет ў сынушылар $$$008 Т ў ра ќ ты т ў ратын елден бас ќ а елге т уристiк ма ќ сатпен саяхаттау ќ андай туризм т ї рiне жат ќ ыз ыл ады. A) Халыќаралыќ $$$009 Мемлекеттiк шекарадан јту негізінен ќ андай ќ ў жаттармен байланысты? B) т ґ л ќ ў жат ж ј не визаны толтыру $$$0 10 Шетел Туристерiнi ѕ келуiн алай атайды? A) белсендi туризм $$$0 11 Сауыктыру емдiк туризм конгресi кай жерде ґтті? A) Испания $$$0 12 Тў ра ќ ты т ў ратын орнынан т уристiк ма ќ сатпен ж ї ргiзiлетiн адамдардыє миграциялы ќ легiн ќ алай атаймыз? A) iшкi туризм $ $$ 013 Кандай елдер 1985 жылы Шенген келiсiмiне ќ ол ќ ойды? A) Нидерланды, Бельгия, ФРГ, Франция, Люксембург $$$0 14 Германия , Франция жјне Шв е ц ария жа с а є ан жарнама ст ра т егия сы A) ” їш е л – тґ р т ќ а л а – б i р с ая х а т ” $ $$0 15 К ґѕ i л кґт ер у мен д ема лыс ма ќ с а ты н д а єы с ая х а ттыѕ їл е с i? A) х а лы ќ ара лы ќ ту ри з мн i ѕ 70% $$$ 016 Д їние жїзілік Т уристік Ўйым i ск ер л i к ту ри з мге ќ ан д а й с ая х а тты жа т ќ ыз а ды ? A) б арлы ќ жауап дурыс B) ко нгре с ту р л ар C) ґ нер к ј с i пт i к жјрмен к е л ер D) ко н т ра ктп ен жа с а л а ты н E) д и пло ма т ия лы ќ ту р л ар $$$0 17 Дїние жїзілік Туристік Ўйым ш е т е л ге шыє а ты н д а п р дыѕ ќ а йсысы н i ск ер л i к ту ри ст ерге жа т ќ ыз а ды ? A) б арлык жауаптар дурыс B) а уы р кґл i к ж ї рг i зуш i л ер C) стю ар д е сс а л ар D) ко ммерция лы ќ аген тт ер E) ту р ги дт ер $$$ 018 А рна йы ј д ебие тт е i ск ер л i к ту ри з м б ыл а й б ґл i не д i? A) б арлык жауаптар дурыс B) би з не с с ая х а т C) ко нгре с кґ рме л i л i к D) ин т ен с и в ту ри з м E) бж д еме с $$$0 19 ” Кґпш i л i к ту ри з м ” тїс i н i г i ќ а ш ан ќ аб ылд ан ды ? A) XIX є $$$0 20 Ќай жылы емдiк сауыќтыру туризмнен Халыќаралыќ конгресс ґтті? A) 1999 $$$0 21 Халы ќ аралы ќ туризм статистикасы неше б ґ лiмнен т ў рады? A) 2 $$$0 22 ДТЎ неше Туристiк макрорегионды к ґ рсетедi? A) 6 $$$ 023 Туристiк ќ оз є алысты сипаттайтын негiзгi к ґ рсеткiш? A) келу (кету) саны $$$0 24 Е ѕ жо є ар є ы Туристiк белсендiлiк ќ ай жерде бай ќ алады? A) Европа $$$ 025 «Мотель» терминi ќай жылы пайда болды? A) 1935 $$$ 026 Ќ ыс ќ а уа ќ ытты саяхаттарды ќ анша т ї неу болады? A) 13 т ў неу $$$0 27 Турист шы є ындарыны ѕ к ґ лемi мен ќ ў рылымына ґсер ететiн факторлар ќ анша? A) 5 $$$ 028 Сауд Арабиясынын ќай ќаласында Кааба мешiтi орналасќан? A) Медина $$$029 Туризм сферасында ќызмет турлерiнiѕ (СИКТА) стандарттыќ Халыќаралыќ класификациясы ќай жылы ќабылданды? A) 1993 $$$ 030 Сўраныс теориясы неге неге арќау болды? A) т ў тынушы тјртiбiнiѕ экономикалыќ моделi $$$ 0 31 Тур келушілердi ќабылдаудаєы алдыѕєы 5 елдi аяќтайтын елдi кґрсет? A) Кытай $$$ 032 19 90 жылдын соѕын да халыќ ара лыќ туризмнiн дамуында ќандай жагдай лар жаєымсыз јсер еттi? A) Югославияда $$$0 33 1997 жылы маусым жјне шiлдеде Польша, Чехия, Шыєыс Германияда ќандай табиєи жаєдайдыѕ јсерiнен Туристiк белсендiк тґмендедi? A) куштi су таскыны $$$ 034 Демалу, кґѕіл кґтеру жјне жаќсы јсерлер алу ї ш і н Турист ќандай тур сатып алады? A) рекреациялы ќ $$$ 035 Те ѕ жагдайдагы бiр пайызды ба є аны ѕ ґ суiнi ѕ артынан болатын с ў раныс кґ лемiнi ѕ пайызды ґ згеруi немен аныќталады? A) ба є а бойынша с ў раныстын икемділігі $$$0 36 50 жылдардыѕ соѕын да ќай є алым демалуга саяхаттау моделiн жасады? A) М. Клоусон $$$0 37 Кай жылы жјне кай жерде туризм жјне саяхат жґнінен БЎЎ конференциясы болды? A) Рим 1963 $$$038 2000 жылєы Халыќаралыќ келушілердіѕ Европалык улесiн кґрсет? A) 58% $$$ 039 Їнiмдi жасау є а жарамды саналатын таби є и жґне адамдардыє ќ олымен жасал є ан объектiлердiє жиынты є ы? A) Туристiк ресурстар $$$040 Европалыќ елдердіѕ кыска ме згiлдi турлар бойынша 1шi орынды алатын ел? A) Франция $$$ 041 «Интервалмен саяхат» дегенiмiз не? A) Жиi, бiрак ўзаќ емес тур саяхаттар $$$ 042 Табиєи ортада жаксы сактал є ан кауiпсiз елдер ? A) Скандинавиялыќ $$$0 43 Киттердi бакылау сияќ ты турды ў сын є ан ел? A) Исландия $$$ 044 Ќай жылы бiрiншi Халыќаралыќ Туристiк ўйым ќўрылды? A) 1856 $$$0 45 Европаны ѕ ќай елiне Туристер к ґ п барады? A) Франция $$$ 046 Париждіѕ ќандай ескерткiшi Туристерге аќылы т ї рде ашылєан? A) Эйфель мўнарасы $$$ 047 Париждегi ен улкен кiтапхана ќайда орналаскан? A) Жорж Помпидіѕ орталыгы $$$0 48 Француз корольдерiнiн резиденция, турме, корган кызметiн аткар є ан париждiк гимарат? A) Лувр $$$0 49 Франциянын жерорталыќ жагалауы ќалай аталады? A) Лазурный $$$0 50 XX гасырдын 20 жылдарында француз Ривьерасынны ѕ дамуына кiмдер ј сер еттi? A) Американды ќ тар $$$0 51 1996 жылы 80 млн. Шетелдiк саяхатты жасаган ќай елдіѕ азаматтары? A) Германия $$$ 052 Европадан кейiнгi келу кґрсеткiшi бойынша орын алатын аймак келу кґрсеткішініѕ кґптігі бойынша,Еуропадан кейінгі, орындаєы аймаќ ? A) Американ $$$ 053 Батыс жартышарда є ы ќай мемлекетте кiру туризмнi ѕ е ѕ iрi нары є ы дамыды? A) А Ќ Ш $$$ 054 Африканын Туристердi коп кабылдайтын елдерi? A) Египет, Тунис, Марокко $$$ 055 І скерлiк туризм ї шін мiндеттi жа є дай не болып табылады? A) А є ылшын тiлiн ме ѕ геру $$$ 056 2000 ж Туристiк келушілердi кабылдаудагы алдынгы 10 елге ТМД елдерiнiн ќай мемлекетi кiрген? A) Ќазаќстан $$$0 57 «Симет2000» к ј сiпкерлер мен туризм жґнінен латынамер ика министрлерi конференциясын ў йымдастыр є ан? A) ДТЎ $$$ 058 АКШгы алєашќы такырыпты парктi ата ѕ ыз A) Ди с нейленд $$$ 059 Ен бiрiншi Халыќаралыќ туризм ў йымы ќай жерде к ў рылды жјне ќалай аталды? A) Люксембург – Халыќаралыќ Туристiк ў йымдар лигасы $$$0 60 Турларды кґтерме баєамен сатумен кiм айналысады? A) туроператор $$$061 Кай елдіѕ азаматтары туризм максатында коп сапар шегеді? A) Польша $$$062 Ќазаќстанда е ѕ б i р i н ш i ре с ми тї р д е т i р к е л ген ту ри ст i к с ая х а т ќ а й ж ылы к i мн i ѕ ба ст а уы мен ґтт i? A) 1929 ж ылы Бе ло г л а зовтыѕ ба ст а уы мен $$$0 63 Саяхат ўзаќтыєы туризмде ќалай бґлінеді? A) ќысќа мерзiмдi $$$0 64 Ў лы бри т ания д а е ѕ б i р i н ш i э ко н о ми к а лы ќ ту ри з мн i ѕ ж о ба сы н жа с а є ан к i м ? A) Т . Кук $$$0 65 Халы ќ аралы ќ туризмнiє дамуына ґскр ететiн факторларды ѕ ќ айсысын негiзгi деп ойлайсыз? A) мамандандырыл є ан кадрларды дайындау жґне iрiктеу $$$ 066 Ќ аза ќ станда шетелдiк Туристтердi ќ абылдау бойынша жетекшi Туристтiк фирма ќ айсы? A) Хантенгри $$$ 067 Туризмнiє ґлеуметтiк комуникативтiк ќ ызметiнiє негiзгi белгiлерi? A) жоры ќ кезiнде т уристтердi ѕ бiр - бiрiмен ќ алыпсыз жа є дай є а байланысты iс -ј рекет жасауы $$$ 068 Франц уз т i л i нен а уд ар є ан д а ” с ў лулы ќ , т ар ты м дылы ќ ” сґз i: A) а т ра кт и вт i л i к $$$ 069 Турларды сатумен кiм айналысады? A) турагент $$$ 070 Минера лды сул ар , кл има т жа єд а йы , ба лшы ќ п ен ем д е лу ре су р ст ар д ы є ќ а йсысы на ќ а тысты : A) ги д р о ба л ь не оло гия $$$ 071 Т ари х и е ск ер тк i шт ер , м ў ража йл ар ар х е оло гия е ск ер тк i шт ер i ќ а й ту ри з м ре су р ст ар ы на ќ а тысты : A) э кску р с ия лы ќ $$$ 072 Шы н ыєу ту ри з м i тґ мен д ег i л ер д iє ќ а йсысы на ќ а тысты : A) ґз ен кґл т е ѕ i з жа є а сы шо м ылу $$$0 73 Ем д е лу ту ри з м i тґ мен д ег i л ер д iє ќ а йсысы на ќ а тысты : A) минера лды сул ар $$$ 074 Спо р тты ќ ту ри з мге тґ мен д ег i л ер д i ѕ ќ а йсысы ба йл ан ысты : A) т аби є а т ере кш е л i кт ер i ( ќ и ы н ж ол ) $$$0 75 Ќ о р ы ќ т ар , мем л е к е тт i к а є ш ар у а шылы ќ т ар ы ту ри з мн iє ќ а й тї р i не ќ ол а йлы : A) спо р тты ќ , а є а ул а у ту ри з м i $$$0 76 ЌР тыс мем л е к е тт ерге шыєу ќ ў ќ ыєы н ыѕ к е п i л i: A) ко н ст и ту ция лы ќ ќ ў ќ ы ќ к е п i л i $$$ 077 В и з а сыз ќ аб ылд а йты н мем л е к е т : A) Э кв а до р $$$0 78 Ту ри ст i к в и з ан ыѕ ќ ў жа тт ар ы н д а йы н д а у у а ќ ыты ; A) 4 ку ннен 40 кї нге д е й i н ; $$$ 079 Тур оґнiмдi жасауда жўмыс iстейтiн заѕды жјне жеке тулєа? A) туроператор $$$0 80 “ Ќ ыз ме т ” т ерминн i ѕ ж їй е л i к нег i зд е ќ а л а й тїс i н у ге б ол а ды ; о рн ыд а у , о р ы н д а лє ан ; A) ж їз еге а сы р у ; $$$0 81 Д ема лыс п ен ту ри з м д ам уы ќ ан д а й фа кто р є а к i ре д i? A) јлеуметтік- э ко н о ми к а лы ќ $$$0 82 Улыбританиялык ен улкен конак уйi? A) Басс Хоутелз Энд Рисортс $$$ 083 Х а лы ќ ара лы ќ ту ри з мн i ѕ а л а ты н жа у а пк ер ш i л i г i: A) к i р у жјне шыєу туризмін дамыту $$$ 084 Ту ри ст i к кї н д ер д i у а ќ ыты на ќ ара й ж i кт е у ге б ол а ды : A) а з у а ќ ыт , о р т а , ў з ар тылє ан у а ќ ыт $$$0 85 Ќ а з а ќ ст ан д а 1994 ж ылє а д е й i н ќ о на ќ їй сы н ыпт ама сы б ыл а й ж їз еге а сы р ылє ан : A) ра з ря д $$$0 86 Э кску р с ия лы ќ ту ри з мге тґ мен д ег i ре су р ст ар ды є ќ а йсысы ќ ол а йлы : A) т ари х и е ск ер тк i шт ер , м ў ража й $$$0 87 Ту ри ст i ѕ же к е з а тт ар ы н а т а : A) к и i м , гигиена з а тт ар ы $$$ 088 Ј у е с ќ ой ту ри з м д ег i топты ќ з а тт ар : A) п а л а тк а , ќ а з ан , с а ќ т ан ды р у з а тт ар ы $$$0 89 Ту ри ст ў єы м ы а лє а ш ре т ќ а й ара лд ар д а п а йд а б олды : A) Бри т ан $$$0 90 Ту ри з мн iє ґ л е у ме тт i к ма ќ с а ты : A) ќ о р ш а є ан о р т ан ы ќ о р є а у , д ам ыту , кґ р к е йту $$$091 Туристiк легтi коп шыгарушы ел? A) АКШ $$$092 Куны 5,5 мын бiрлiк туратын АКШ ен iрi конак уйi? A) Сендант Корпорешн $$$ 093 Ту ри з м ќ ыз ме т тiк ма ќ с а ты б ойы н ш а ќ а л а й б ґл i не д i: B) т ан ы м ды ќ - спо р тты ќ $$$0 94 Ту ри з м ме з г i л ге ќ ара й ќ а л а й б ґл i не д i: A) ме з г i лд i к , ме з г i лд ен тыс , ме з г i л ара лы ќ $$$ 095 Зооло гия лы ќ ту р ды Ќ а з а ќ ст анн ы є ќ а й жер л ер i н д е ў йы м д а сты р ує а б ол а ды : A) Жамб ыл , А л ма ты $$$ 096 Ре к реация лы ќ ма ќ с а тт а т ерри то риян ы ба є а л а у мен а уд ан д а сты р у їш i н ќ ан д а й фа кто р л ар ды е ск ер у ќ аже т : A) бар в ариан т д ў р ыс B) т аби є и ар х и т е кту ра C) э ко н о ми к а лы ќ кґ р к ем д i л i г i D) фи з и к а э коло гия лы ќ E) ґ л е у ме тт i к $$$ 097 Ту ри з мн i ѕ ќ ар ќ ы н ды д ам уы на м ы на жа єд а й с е пт i г i н т иг i зд i: A) т ран спо р т д ам уы н д а єы ре вол ю ция лы ќ ґз гер i с $$$ 098 Ту р истік ин дуст рия сы д еген i м i з : A) ту р ґ н i мн i ѕ ґ н д i р i ст i к ў ж ы м ы н ыѕ к е ш ен д i к ж їй е с i $$$0 99 Ту ри з м дамуыныѕ ба сы м ба єыты : A) к i р у ту ри з м i $$$ 100 Белгiлi ґѕірде т ў ра ќ ты т ў рмайтын адамдарды , сол ел ішінде саяхат жасауы ќ андай туризм? A) iшкi туризм $$$ 101 Хал ќ ыныє басым бјлiгi туризммен айналысатын болса , б Ў л туризм ќ алай аталады? A) жалпы туризм $$$ 102 Мемлекет тарапынан немесе бас ќ а кґздер ден ќ аражаттандырылатын туризм б ў л? A) ґлеуметтiк туризм $$$ 103 Ќ ай жылы Тифлисте Кавказ тауларын зерттеу клубы ќ ў рылды? A) 1877 - 78 жылдары $$$ 104 Х а лы ќ ы ту ри ст i к шыєы н д ар дыѕ е ѕ їлк ен б ґл i г i н ќамтамасыз ететін регионды атаѕыз ? A) Е в р оп а лы ќ е лд ер $$$105 Кґ рне к тi жер л ер ге, т аби є а т ре су р ст ар ы на ба й ре к реация ныѕ а уд ан д ар єа с ая х а тт а ує а к е д ерг i к е лт i р уш i фа кто р л ар : B) тї р л i а у р ул ар дыѕ инфе к ция сы т ара є ан а уд ан д ар $$$ 106 Ту ри з м ме з г i лд i к ў йы м д а сты р ушыл ар ж ў м ысы ќ ан д а й с а л а л армен ў ќ с а с : A) ба лы ќ , о рман , а уыл ш ар у а шылыєы $$$ 107 «Гринтуризм» терминiнiн магынасы? A) экологиялык туризм $$$ 108 Ту ри ст i к ќ ыз ме тт i дайындаушы ? A) ту р оп ера то р $$$109 Ж ў м ыс бар ысы н д а ж оє а лт ќ ан фи з и к а лы ќ , п с и хо фи з и к а лы ќ кїшт ер д i толы ќ ты р у неге ќ а тысты ? A) ре к реация є а $$$110 Ќазаќстан шетелден келген а лє а ш ќы ту ри ст ер д i ќай ж ылы кїт i п а лды ? A) 1956 ж ылы $$$ 111 Ту ри ст i к ре к реация лы ќ ре су р ст ар д а т ари х и - м ј д ени е ск ер тк i шт ер д i ѕ р ол i їлк ен б олє ан ы мен е ѕ ма ѕызды р ол ь д i не а л а ды ? A) т аби є и ре су р ст ар $$$ 112 Ре к реация лы ќ ќ ыз ме т ге пот е з а сы ќ ў р ылды , ол ќ ан д а й б олып б ґл i н д i? A) ба з и ст i к ж ґ не ш е кт е ул i ф у н к ци о на лды ќ б олып $$$ 113 Ре к реация о б ъ е кт i ре т i н д е ќ а л а й б ґл i не д i? A) топты ќ , жан ў я лы ќ , маман ды ќќ а ќ ара й $$$ 114 А д амн ыѕ е ѕ бег i ґ н i м д i л i г i н ар тты р у , о н ыѕ їст i не ку р о р тты ќ ре к реация ме к еме л ер д i ѕ кґп с а лы н уы , х а лы ќ тыѕ ґ м i р сї р у д е ѕ ге й i н кґт ер у ќ а й а сп е кт i ге байланысты? A) $$$115 Сы р т ќ ы с а уд а с а тты ќ ты д ам ытудыѕ нег ii з г i кґз i б олып ќ ан д а й ту ри з м с ана л а ды ? A) х а лы ќ ара лы ќ ту ри з м $$$ 116 Ќ оє ам д а єы ќ ан д а й д а б i р i с ш ара л ар є а ќ а ты на сып ќ ыз ме т баб ы н д а єы маман дыєы на ќ ара й арна йы жер л ерге бар у ќ ан д а й ту ри з мге ќ а тысты ? A) ґ л е у ме тт i к ма ќ с а тт а єы ту ри з м $$$117 А лє а ш ќ ы кґпш i л i к ту ри ст i к с ая х а т ќ ан ш а сы н шы ж ылы , ќ а й меме к е тт е б олды ? A) 1841 ж ылы Анг л ия д а $$$ 118 Бiрк ў ндiк саяхатшыларды кiм деп атайды? A) экскурсант $$$ 119 Х алыкара лы ќ ту ри ст i к шыєы н д ар дыѕ е ѕ їлк ен б ґл i г i ќ а й е л ге т и i с е л i? A) Е в р оп а лы ќ е лд ер $$$ 120 Ш е к ара д а не ар ќ ылы е с е п ж ї рг i з i л е д i A) имиграция лы ќ ба ќ ыл а у $$$ 121 С ая х а тшыл ар а ќ п ара ттыѕ нег i з г i кґз i? A) шыєу ( к е лу ) к ар то ч к а сы , ш е т е л тґл ќ ў жа ты жјне в и з а $ $$ 122 Статистикада ќ ателер былай б ґ лiнедi? A) алдынала ж ј не алдын ала емес $$$ 123 Мына к ґ рсеткiш бойынша ќ андай с убрегион лидер болып табылады, шет елге 1 рет т ў р є ындарды ѕ туристiк шы є ыны? A) Австралия $$$ 124 Ў зактыєы 92 ден 365 т ї неуге дейiн саяхаттар кандай туризмге жатады? A) ўзак уакытты $$$ 125 ДТЎнын мјліметi бойынша орта есеппен 100 адамєа канша саяхат келедi? A) 10 $$$ 126 Туристiк шыєындар кўрамы немен белгiленген? A) Турист шыгыстар жасаг андагы уакыт пен туризм типiмен $$$ 127 ДТЎ материалдарында Туристiк шыєындар мен Халыќаралыќ туризмнен тусетiн пайда кандай валютада кґрiнiс табады? A) Америка доллары $$$ 128 Соєыстан кейiнгi жылдары кайсы Туристiк аймак табыс кґруден лидер болды? A) Европа $$$ 129 Тґмендегi елдердіѕ кайсысы 15 iрi табыс табушы елдер катарына жатады? A) АКШ $$$ 130 ДТЎнын кеѕесi бойынша саяхаттаушылар, туристер жјне экскурсанттардын шыєыны есепке алынады. Егер олар тек не болса? A) экономикалык маныздылыгы бар шыєындар $$$0131Келушінiн шыєыны калай аныкталады? A) оздерiнiн кажеттiлiктерiн канаєаттандыруєа кетiрген тауар мен кызметтiѕ кўнымен $$$132 Туристiк шыєындар калай бґлінеді? A) iшкi жјне Халыќаралыќ $$$ 133 Туристер шыєынынын колемi мен курылымына канша фактор асер етедi? A) 5 $$$ 134 Туристiк шыєындардын колемi бойынша екiншi орындаєы аймак A) Америка B) Европа C) ТМД елдерi D) Азия Тыныкмухит аймаєы E) Парсы шыєанаєы елдері Дўрыс жауабы = A $$$ 135 А л ма тыд а єы ” Г о ре л ь ни к ” л агер i н д ег i а л ь п ини ст i к клу б ќ а й ж ылы ќ ў р ылды : A) 1936 $$$ 136 Формасы бойынша анкетадагы сўрактар былай бґлінеді? A) ашык жабык $$$ 137 Кандай сўрактын комегi аркылы мазмуны бойынша ен бай акпарат жинауга болады? A) ашы ќ , $$$ 138 Саяхаттын кай турiне 13 тундiк саяхат жатады? A) ќ ыс ќ а мерзiмдi $$$ 139 Халыќаралыќ туризм куні? A) 27 кыркуйек $$$140 Е ѕ алєашкы Туристiк маршруттарды кiм ў йымдастырды? A) Дж Кук $$$ 141 Елдіѕ озiнде болатын шыєындар? A) iшкi $$$ 142 Т ў ракты туратын елден баска жерде болатын шыєындар? A) Халыќаралыќ $$$ 143 Туризм кандай ќ ызметтерден тўрады? A) Барлык жауаптар д ў рыс $$$ 144 Жеке жјне занды тулгага тур пакет сатумен айналысушы? A) турагент $$$ 145 Туристiк кызметте гі ен кен тараган сегменттеудіѕ адiсi? A) кластерлi анализ $$$ 146 Тунеуге келушілердi калай деп атайды? A) Туристер $$$ 147 Туристiк лектiн ќ айсысы ке ѕ тарал є ан A) демалу мен кґѕіл кґтеру ма ќ сатында є ы $$$ 148 Солтустiк елдіѕ Туристерi кай жерде демалганды калайды? A) жылы тенiздіѕ жа є алауында $$$ 149 Оттава конференциянын откен жылы? A) 1991 $$$ 150 « Ќ ымбат елдер» ќ атарына жататын ел? A) Шведцария $$$ 151 Туристiк дистанция секiлдi мемлекеттiн тартымды бейнесiн жасауда ўлттык Туристiк акiмшiлiктер неге аркау болады? A) ј леуметтiк кажеттiлiктерге $$$ 152 А Ќ Шты ѕ кай штатында «Ескi Салем» атты ашык аспанды музей орналаскан? A) Солт ї стiк Каролина $$$153 Ундiстаннын кай каласында «Тадж Маххал» орналаскан? A) Агра $$$ 154 Е ѕ ќ ауiптi елдер катарына жататындар? A) Ливан, Солт їстік . Ирландия, Ауганстан, б ў рынгы Югаславия $$$ 155 «Екiншi категориялы кауiптi елдер» ќ атарына? A) Египет, Ундістан, Кения, Перу, Филиппен $$$ 156 Европаныѕ ќай елiне 1999 жылы Туристер к ї ннi ѕ толы ќ т ў тылуын кґру ї шін барды? A) Румыния $$$ 157 Ќ ай жылы Т ї ркияда е ѕ к ї штi жер сiлкiнiсi болды? A) 1999 $$$ 158 Туризм классификациясында ќолданылатын транспорт тїрлерi? B) Автобустыќ, автомобильдiк $$$159 Туристiк сапарлар ўзактыєына калай бґлінеді? A) ќысќа жјне ўзаќ мерзiмдiк $$$ 160 Жер бетiндегi е ѕ ў зын сар ќ ыр а ма? A) Анхель $$$ 161 Европалы ќ ода ќ ты ѕ астанасын ата ѕ ыз? A) Брюссель $$$ 162 Ќортынды дуние жї зiлiк «Экспо2000» кґрмесi ќ айда ґтті. A) Ганноверде $$$ 163 Халыќаралыќ Туристiк биржа ТТВ кайда ґтіп тўрады? A) Берлин $$$ 164 Халы ќ ар алыќ Туристiк кґрме биржа ФИТЮР ќайда ґ тедi? A) Мадрид $$$ 165 Халыќаралыќ Туристiк кґрме WTW кайда ґ тедi? A) Лондон $$$ 166 Италиянын кай каласында Халыќаралыќ Туристiк биржа ґтіп тўрады? A) Милан $$$ 167 Халыќаралыќ кґрме «Саяхат жјне туризм» МИТТ кайда ґтіп т ў рды A) Москва $$$ 168 Инсентивтi – тур дегенiмiз не? A) Кызметтегi табыстар ї шін берiлетiн сыйа ќ ы т ї ріндегi саяхат $$$ 169 Культтiк ма ќсатпен шыєатын саяхаттар жайлы алєаш ќ ы мјліметтер ќ ай кезеѕге жатады? A) Антикалы ќ $$$ 170 1989 жылєы Парламентаралы ќ конференция ќ ай жерде ґтті? A) Гаагада $$$ 171 1963 жылєы БЎЎн Халыќаралыќ Туризм жјне саяхат туралы конференциясы кай жерде ґтті? A) Римде $$$ 172 Европалык валюта бiрлiгi калай аталады (12 мемлекет)? A) Евро $$$ 173 Тґлкўжа ттаєы баска бiр елге шыєуына рўќ сат етiлгенде басылатын мґрi ќ алай аталады? A) Виза $$$001 Рекреациялыќ географияныѕ зерттеу нысаны: С) Ойкуменаныѕ рекреациялыќ шаєын жїйесі; $$$002 Рекреациялыќ географияныѕ пјні: D) Территориялыќ рекреациялыќ жїйелер; $$$003 Ќазіргі єылымдардыѕ ішінде ќайсысы туризмді жїйелі жјне толыќ зерттейді? В) География ; $$$004 Рекреациялыќ география ќандай єылымдармен кеѕінен байланысады? А) Географиялыќ; $$$005 «Демалыс» дегеніміз не? D) Кїнделікті ќажетті ќанаєаттандыруєа арналмаєан іс-јрекеттер; $$$006 Аталєан тізбектердіѕ ќайсысы логикалыќ ќисынды: А) Д емалыс – рекреация – туризм – экскурсия ; , «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$007 Ќандай тїсініктер 1963 жылы Римде Біріккен ўлттар ўйымыныѕ алєашќы конференциясында аныќталды? А) У а ќ ытша келуші, турист, экскурсант; $$$008 Бос уаќыт дегеніміз не ? Е) Адамныѕ демалысына жјне дамуына арналєан уаќыт. $$$009 Тґмендегілердіѕ ішінде ќандай туристік тїсінік барлыєын ґзіне ќамтиды ? С) Демалыс; $$$010 Рекреация мен туризмніѕ ќандай функциясы еѕ алєашќылардыѕ біріне жатады ? А) Танымдыќ; $$$011 Рекреация мен туризмніѕ танымдыќ функциясыныѕ маєынасы неде? В) Єылыми жјне саяси білімдерді таратудыѕ јсерлі тїрі; $$$012 Халыќтыѕ рекреациялыќ миграциясыныѕ негізгі себептері ќандай? С) Еѕбекке жарамдылыєын ќайта ќалпына келтіру; $$$013 Халыќтыѕ рекреациялыќ ќажеттіліктерін зерттеу не їшін керек ? В) Барлыќ рангтаєы ќалыптасќан туристік-рекреациялыќ аудандарды зерттеу жјне олардыѕ территориялыќ ўйымдастыру болашаќ тїрлерін ќўрастыру їшін; $$$014 Адамны ѕ рекреациялы ќ ќ ажеттіліктері деген не ? D) Адамныѕ еѕбекке жарамдылыєын ќалпына келтіруге арналєан ќажеттіліктер жїйесі; $$$015 «Ќоєамдыќ рекреациялыќ ќажеттіліктер» деген не ? А) Мемлекет халќыныѕ физикалыќ, рухани жјне еѕбекке жарамдылыєын ќалпына келтіруініѕ ќажеттіліктері; $$$016 «Топтыќ рекреациялыќ ќажеттілік» дегеніміз не ? С) Белгілі бір јлеуметтік-демографиялыќ, кјсіби жјне халыќтыѕ жас аралыќ топтарыныѕ ќажеттілігі; $$$017 «Жеке рекреациялыќ ќажеттілік» дегеніміз не ? А) Јр тїрлі рекреациялыќ шаралар жиынтыєына жеке сўраныс; $$$018 Рекреациялыќ ќажеттілікті зерттегенде басты рґлді ќай фактор атќарады? С) Јлеуметтік-экономикалыќ; $$$019 «Бос уаќыт социологиясы» нені зерттейді ? В) Јлеуметтік топтыѕ рекреациялыќ ќажеттіліктерін, одан да їлкен јлеуметтік топтармен жјне бїкіл ќоєаммен ќарым-ќатынасты ќалыптастыру; $$$020 Р екреация саласындаєы ј леуметтік психология нені зертейді ? С) Јлеуметтік топтарєа, жеке тўлєаларєа рекреациялыќ ортаєа психологиялыќ талаптар; $$$021 «Рекреациялыќ шаралар» деген не? D) Рекреациялыќ іс-јрекеттіѕ тїрлерін іске асырудыѕ тјсілдері; $$$022 «Ќалпына келтірілген топ» рекреациялыќ шаралардыѕ ќандай тїрлерімен іске асады? С) Рекреациялыќ-емдеу, рекреациялыќ-сауыќтыру; $$$023 «Даму тобы» рекреациялыќ шаралардыѕ ќандай тїрлерімен іске асады? В) Рекреациялыќ-спорттыќ, рекреациялыќ-танымдыќ; $$$024 «Рекреациялыќ іс-јрекеттіѕ циклі» деген не ? А) Белгілі бір кезеѕде ќайталанып тўратын рекреациялыќ шаралардыѕ комбинациясы; $$$025 Рекреациялыќ іс-јрекеттіѕ жіктелуі негізіне жиі не алынады? В) Саяхаттыѕ маќсаты; $$$026 Рекреациялыќ іс-јрекет басты себебі бойынша ќалай бґлінеді? С) Емдік, спорттыќ-сауыќтыру, танымдыќ; $$$027 «Ортадан тепкіш», «ортаєа тартќыш» болып рекреациялыќ іс-јрекет ќандай ќаєида бойынша жіктеледі? D) Јлеуметтік ќатынастардыѕ тыєыздыєы бойынша; $$$028 Неге рекреацияныѕ кґп тїрлері маусымдыќпен сипатталынады? Бўл неге тјуелді? Е) Јлеуметтік-экономикалыќ себептер, жыл маусымдарыныѕ ауысуы. $$$029 ўзаќ жылдар бойы ќай мемлекет « турист ер генератор ы» болып табылады? А) АЌШ; В) Франция; С) Германия; D) ўлыбритания; Е) Италия. Дўрыс жауабы = C Кїрделілігі =3 Таќырыбы = 5 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$030 Тґмендегі кґрсетілген рекреациялыќ территория тїрлерініѕ ќайсысы негізгі болып табылады? А) Т уристік кешендер, туристік территориялар, туристік орталы ќ тар; В) К урортты ќ негізінде ќў рыл є ан урбандалу рекреациялы ќ территориялар, ауыларалы ќ территорияларда є ы рекреациялы ќ саябаќтар , ауыл жердегі демалыс орындары ныѕ ареалдары ; С) К урорттар, курортты ќ аудандар, тау ша ѕє ы курорттары; D) Т е ѕ із жа є ажайлары, аралдар, ірі к ґ лдер мен ґ зендер; Е) О рмандар, таулар, орманды дала. Дўрыс жауабы = B Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$031 Тґменде кґрсетілген курорттардыѕ ќайсысы Кавказ Минералды Сулары тобына жатады: А) Цхалтубо, Бакуриани, Архыз; В) Саки, Сочи, Мацеста; С) Федосия, Трускавец, Моршин; D) Ессентуки, Железноводск, Кисловодск; Е) Ялта, Геленджик, Евпатория. Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =1 Таќырыбы =3 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$032 Алєашќы «ўлттыќ парк» ќай елде ашылды? А) АЌШ; В) Бразилия; С) Кения; D) Уганда; Е) Австралия. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =1 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$033 1872 жылы ашылєан алєашќы ўлттыќ парк ќалай аталады? А) Серенгети; В) Йеллоустон; С) Йосемит; D) Казиранга; Е) Улуру. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =1 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$034 И.В. Зорин, В.С. Преображенский жјне Ю.А. Веденин (1973) бойынша «рекреациялыќ парк» ќандай негізгі функционалдыќ тїрлерге бґлінеді? А) Сауыќтыру, спорттыќ, танымдыќ; В) Емдік, сауыќтыру, спорттыќ; С) Емдік, спорттыќ, танымдыќ; D) Спорттыќ, серуендік, аѕ аулау; Е) Аѕшылыќ-балыќ аулау, спорттыќ, танымдыќ. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =1 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$035 Рекреациялыќ (туристік) ќызмет халыќ шаруашылыєыныѕ ќай саласына жатады? А) Материалдыќ ґндірістік салаєа; В) Материалдыќ емес ґндірістік салаєа; С) Ќ ызмет к ґ рсету саласы на ; D) Кґ лік ж ј не коммуникация ж ї йесі не ; Е) Ќ о є амды ќ тама ќ тандыру ж ї йесіне. Дўрыс жауабы = B Кїрделілігі =1 Таќырыбы = 4 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$036 «Рекреациялыќ саласы» мен «туризм индустриясыныѕ» арасындаєы негізгі айырмашылыєын атаѕыз: А) Демалушыларєа ќызмет кґрсету тїріне байланысты; В) Ќолданылатын рекреациялыќ ресурстарєа байланысты; С) Рекреациялыќ салада негізгі технологиялыќ процестер айќындалады, ал «туризм индустриясында» басќа да наќты шаруашылыќ байланыстар ќолданылады; D) Ќўрылымы; Е) Ведомстволыќ тјуелділігі бойынша. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =1 Таќырыбы =4 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$037 Дїние жїзінде «туризм индустриясыныѕ» ќызметі ќандай концепцияларєа негізделген? А) Ќалыптасќан дјстїр; В) Шаруашылыќ ќўрылымы; С) Рекреанттардыѕ ќажеттілігі; D) Рекреациялыќ тўтынудыѕ кешенді сипаты; Е) Тарихи ерекшеліктері. Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =2 Таќырыбы =4 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$038 Туристік-рекреациялыќ іс-јрекеттіѕ территориялыќ ўйымдастыру факторларын жїйелеу їшін ќай єалымдардыѕ ўсыныстары ќабылданєан? А) В. И .Азар, В.С. Преображенский; В) Ю.А. Ведени н , В.М. Кривошеев; С) Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов; D) С. Лещ иц ки, Я. Варшиньска; Е) П. Мариот, И.В. Зорин. Дўрыс жауабы = E Кїрделілігі = 2 Таќырыбы = 3 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$039 «Ел ішіндегі туризм» деген не? А) Шыєу туризм + ішкі туризм; В) Шетелдік туризм; С) Ішкі туризм + кіру туризмі; D) Ішкі туризм; Е) Кіру туризм + шыєу туризмі. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =3 Таќырыбы =5 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж $$$040 «Ўлттыќ туризм» деген не? А) Ішкі туризм; В) Шыєу туризмі; С) Кіру туризмі + ішкі туризм; D) Ішкі туризм + шыєу туризмі; Е) Шетелдік туризм. Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж $$$041 Туристік-рекреациялыќ аудандарда ќандай ќасиет тартымды болып табылады? А) Кґлік їшін ќолайлы жерлер; В) Ќызмет кґрсету саласыныѕ дамуы; С) Табиєаттыѕ жаратылысы; D) Рекреанттыѕ тўрєылыќты жерінен ќашыќтыєы; Е) ўйымдастыру сипаты. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =2 Таќырыбы =3 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$042 Рекреация мјселесінде «географиялылыќ» несімен айќындалады ? А) Территориялыќ бґлінуі, табиєаттыѕ ќасиеттерімен жјне нысандарымен байланысы; В) Кешенді жјне жїйелі ќатынасымен; С) Зерттеу јдістерімен; D) Ќоєамдыќ географияныѕ јлеуметтік сипатымен; Е) Физикалыќ географияныѕ табиєи ортамен їйлесуі. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$043 Кеѕестік рекреациялыќ географияныѕ теориялыќ негіздері ќай єылыми ўйымда зерттеп, дайындалды? А) М ј скеу мемлекеттік университеті; В) Санкт-Петербург мемлекеттік университеті ; С) КСРО Є А география институты; D) Белорус мемлекеттік университеті ; Е) Симферополь мемлекеттік университеті . Дўрыс жауабы = C Кїрделілігі = 2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$044 ТРЖ неше шаєын жїйелерге бґлінеді? А) Ї ш; В) Тґ рт; С) Б ес; D) А лты; Е) Ж еті. Дўрыс жауабы = C Кїрделілігі = 2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$045 Рекреациялыќ географияныѕ зерттеу нысаны мен пјнініѕ маќсаты функциясын ќалай аныќтауєа болады? А) Табиєи-географиялыќ; В) Јлеуметтік-экономикалыќ; С) Д емографиялы ќ ; D) Ј леуметтік-психологиялы ќ ; Е) Э кологиялы ќ . Дўрыс жауабы = B Кїрделілігі = 2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$046 Рекреациялыќ география ќандай єылымдар тобына кіреді: А) Табиєи-географиялыќ єылымдар; В) Јлеуметтік єылымдар; С) Јлеуметтік-экономикалыќ єылымдар ; D) Јлеуметтік-психологиялыќ єылымдар; Е) Пјнаралыќ єылымдар. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$047 Рекреациялыќ географияны жїйелі зерттеуде кездесетін талдау ќайда баєытталєан: А) Зерттеу нысаныныѕ моделін іздеу жјне ќўрастыру; В) Алєашќы аќпаратты жинап жинау жјне талдау; С) ТРЖ-ныѕ компоненттік, функционалдыќ жјне тарихи астарларын ќўрастыру, динамикасы мен дамуына талдау жасау; D) ТРЖ-ныѕ оѕтайлы ќўрылысын аныќтау їшін ќойылатын міндеттерініѕ шешім алгоритмін ќўрастыру; Е) Ішкі, салааралыќ жјне ауданаралыќ байланыстарыныѕ кеѕ астарлары. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$048 «Демалушылар тобы» (ДТ) жјне «табиєи (мјдени-тарихи) кешен» (ТК) ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Экологиялыќ, сыйымдылыќ, аќпараттыќ; В) Аттрактивтік, сыйымдылыќ, тўраќтылыќ, комфорттыќ; С) Ырєаќтылыќ, таѕдаушылыќ, сенімділік; D) Кешендік, гомогендік, технологиялыќ; Е) Бірќалыптылыќ, гигиеналыќ, јртїрлілік. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$049 «Демалушыла тобы» жјне «техникалыќ ќўрылыстар жјне инфраќўрылым» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Кјсіптілік, реттеушілік, экологиялыќ; В) Технологиялыќ, бірќалыптылыќ, гигиеналыќ; С) Јртїрлілік, сыйымдылыќ, комфорттыќ; D) Толыєымен пайдалану, жўмысбастылыќ, ырєаќтылыќ; Е) Ќайта ґѕдеушілік, ќормен ќамтамасыз етілу, профилактикалыќ. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$050 «Демалушылар тобы» жјне «ќызмет кґрсетушілер» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Біліктілік; В) Еѕбекке жарамдылыќ; С) Жўмыс бастылыќ; D) Кјсіптілік; Е) Профилактикалыќ. Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$051 «Демалушылар тобы» жјне «басќару органы» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Нормативті ќамтамасыз ету; В) Ќормен ќамтамасыз ету; С) Рекультивация; D) Профилактикалыќ; Е) Аќпараттыќ. Дўрыс жауабы =E Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$052 «Табиєи кешен» жјне «демалушылар тобы» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Экологиялыќ, реттеушілік; В) Ырєаќтылыќ, таѕдаушылыќ; С) Реттеушілік, нормативті ќамтамасыз ету; D) Гомогендік, сенімділік; Е) Бірќалыптылыќ, технологиялыќ. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$053 «Табиєи кешен» жјне «техникалыќ ќўрылыстар мен инфраќўрылым" ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Рекультивация; В) Реттеушілік; С) Экологиялыќ; D) Технологиялыќ; Е) Бірќалыптылыќ. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$054 Ќайсысы туризмніѕ јлеуметтік функциясына жатады: А) Сауыќтыру; В) Аќпараттыќ; С) Ґндірістік; D) Статистикалыќ; Е) Демографиялыќ. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. . $$$055 «Табиєи кешен» жјне «басќару органы» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Аќпараттыќ; В) Нормативті ќамтамасыз ету; С) Реттеушілік; D) Ќайта ґѕдеушілік; Е) Технологиялыќ. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$056 «Техникалыќ ќўрылыс пен инфраќўрылым» жјне «демалушылар тобы» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Ресурспен ќамтамасыз ету; В) Еѕбекке жарамдылыќ; С) Ќормен ќамтамасыз ету; D) Гомогендік; Е) Комфорттыќ. Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$057 «Техникалыќ ќўрылыс пен инфраќўрылым» жјне «табиєи кешен» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Жўмыс бастылыќ, ќормен ќамтамасыз ету; В) Еѕбекке жарамдылыќ, біліктілік; С) Ресурспен ќамтамасыз ету, сенімділік; D) Технологиялыќ, бірќалыптылыќ; Е) Гигиеналыќ, толыєымен пайдалану. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$058 «Техникалыќ ќўрылыс пен инфраќўрылым» жјне «ќызмет кґрсетушілер» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Ырєаќтылыќ, кјсіптілік; В) Біліктілік, профилактикалыќ; С) Еѕбекпен ќамтамасыз ету, жўмыс бастылыќ; D) Гигиеналыќ, толыєымен пайдалану; Е) Бірќалыптылыќ, біліктілік. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$059 «Техникалыќ ќўрылыс пен инфраќўрылым» жјне «басќару органы» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Ќормен ќамтамасыз ету; В) Кјсіптілік; С) Профилактикалыќ; D) Аќпараттыќ; Е) Технологиялыќ. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$060 «Ќызмет кґрсету» жјне «демалушылар тобы» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Комфорттыќ; В) Технологиялыќ; С) Аќпараттыќ; D) Бірќалыптылыќ; Е) Гигиеналыќ. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$061 «Ќызмет кґрсету» жјне «табиєи кешен» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Комфорттыќ; В) Гигиеналыќ; С) Бірќалыптылыќ; D) Толыєымен пайдалану; Е) Компетенттік. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$062 «Ќызмет кґрсету» жјне «техникалыќ ќўрылыс пен инфраќўрылым» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Технологиялыќ, профилактикалыќ; В) Комфорттыќ, гигиеналыќ; С) Ќормен ќаруланєандыќ, кешенділік; D) Бірќалыптылыќ, экологиялыќ; Е) Таѕдаушылыќ, ырєаќтылыќ. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$063 «Ќызмет кґрсету» жјне «басќару органы» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Технологиялыќ; В) Профилактикалыќ; С) Бірќалыптылыќ; D) Аќпараттыќ; Е) Кјсіптілік. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$064 «Басќару органы» жјне «демалушылар тобы» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Гигиеналыќ; В) Технологиялыќ; С) Кјсіптілік; D) Бірќалыптылыќ; Е) Біліктілік. Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$065 «Басќару органы» жјне «табиєи кешен» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Бірќалыптылыќ; В) Технологиялыќ; С) Гигиеналыќ; D) Комфорттыќ Е) Сыйымдылыќ. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$066 «Басќару органы» жјне «техникалыќ ќўрылыс пен инфраќўрылым» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Толыєымен пайдалану, технологиялыќ дайындыќ; В) Біліктілік, кјсіптілік; С) Бірќалыптылыќ, экологиялыќ; D) Тўраќтылыќ, сыйымдылыќ; Е) Профилактикалыќ, аќпараттыќ. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$067 «Басќару органы» жјне «ќызмет кґрсету» ќандай жїйелі ќасиеттермен айќындалады? А) Кјсіптілік; В) Біліктілік; С) Нормативті ќамтамасыз ету; D) Жўмыс бастылыќ; Е) Еѕбекпен ќамтамасыз ету. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$068 «Рекреациялыќ потенциал» тїсінігіне не жатады ? А) Туристік-рекреациялыќ ресурстар ; В) Территорияныѕ туристік мјртебесі ; С) Туристік-рекреациялыќ алєы шарттар ; D) Табиєи, тарихи-мјдени жјне јлеуметтік-экономикалыќ алєы шарттар жиынтыєы ; Е) Туристік инфраќўрылым . Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =1 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$069 « Территориялы ќ рекреациялы ќ ж ї йе /ТРЖ/ » деген іміз не? А) Г еоверсум; В) А гломерация; С) А кватория; D) Г еож ї йе; Е) А эротория. Дўрыс жауабы = D Кїрделілігі = 1 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$070 Мына іс-јрекеттердіѕ ќандай тїрлерін рекреациялыќ іс-јрекетке жатќызуєа болады? А) Є ылыми зерттеу институттарында демалысты зерттеу процесі; В) Ж о є ары о ќ у орнында білім алу їрдісі ; С) С пектакльді ѕ б ґлімдері арасында єы антр а ктіде а ртісті ѕ демалуы; D) А дамны ѕ ж ў мса є ан к ї штерін т ў ра ќ ты т ў р є ылы ќ ты жерінен тыс ќ айта ќ алпына келтіру; Е) Т уристік фирмалар ќ ызметкерлеріні ѕ бас ќ а ќ ала є а туристік ж ј рме ѕ кеге ќ атысуы ї шін баруы. Дўрыс жауабы = D Кїрделілігі = 1 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$071 ТРЖ-ныѕ жіктелу сўлбасында туристік инфраќўрылым ќандай јріптермен белгіленген? А) БО; В) ТК; С) ТЌ; D) ДТ; Е) ЌК. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =1 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$072 Тґмендегі рекреациялыќ іс-јрекетттердіѕ негізгі функцияларыныѕ ќайсысы еѕ маѕызды болып табылады? А) М еди циналыќ -биологиялы ќ ; В) Ј леуметтік - м ј дени; С) Э кономикалы ќ ; D) С аяси; Е) Э кологиялы ќ . Дўрыс жауабы = B Кїрделілігі = 1 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$073 ТРЖ-ѕ жіктеу сўлбасындаєы туристік-рекреациялыќ ресурстар ќандай јріптермен белгіленген? А) Т К; В) Б О; С) ДТ ; D) ЌК ; Е) Т Ќ . Дўрыс жауабы = A Кїрделілігі = 1 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$074 Адамныѕ демалыс арќылы физикалыќ жјне рухани кїштерін ќайта ќалпына келтіру: А) Р елаксация; В) Аттрактивтілік; С) Рекреация; D) Экстраверсия; Е) Гедонизм. Дўрыс жауабы = C Кїрделілігі = 1 Таќырыбы = 1 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$075 Емделу рекреациясына не жатады? А) Д емалатындарды ѕ туристік маршрутты ґ туі; В) Демалатындарды ѕ а ѕ немесе балы ќ аулаумен айналысуы; С) Т ау ша ѕє ы туризмі; D) Д емал ушылардыѕ курорттар мен санаторийлерде орналасуы ; Е) С а ѕ ырау ќў ла ќ тар мен жидектерді жинау. Дўрыс жауабы = D Кїрделілігі = 1 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$076 Туристік-рекреациялы ќ ресурстар деген іміз не? А) Т аби є и жа є дайлар; В) Мј дени-тарихи ескерткіштер; С) Пайдалануєа технологиялыќ дайындыєы бар демалыс пен туризм дамуыныѕ алєы шарттары; D) Д емалыс пен туризм дамуыны ѕ ал є ы шарттары; Е) Ј леуметтік инфра ќў рылым. Дўрыс жауабы = C Кїрделілігі = 2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$077 Аталєан факторлардыѕ ќайсылары демалыс пен туризм дамуыныѕ туєызушы факторларєа жатады: А) Халыќтыѕ материалдыќ жаєдайыныѕ ґсуі; В) Ќоєамдыќ ґндірістіѕ дамуы; С) Ґмір сїрудіѕ мјдени-білім алу деѕгейініѕ ґсуі; D) Бос уаќыт ќорыныѕ ґсуі; Е) Кґліктегі жетістіктер. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$078 Аталєан факторлардыѕ ќайсылары демалыс пен туризмді дамуыныѕ таратушы факторларєа жатады: А) Халыќќа ќызмет кґрсету саласыныѕ ўлєаюы; В) Урбанизация; С) Еѕбекке ќабілеттілігін ќалпына келтіру ќажеттілігі; D) Саяхаттарєа шыєу ќажеттілігі; Е) Бос уаќыт. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$079 Рекреациялыќ іс-јрекет халыќ шаруашылыєыныѕ ќай саласымын їйлеседі ? А) Кен ґндіру ґнеркјсібі; В) Электрлоэнергетика; С) Ќўрылыс; D) Ауыл жјне орман шаруашылыєы; Е) Металлургия. Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =2 Таќырыбы =4 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$080 ТРЖ-ѕ (территориялыќ-рекреациялыќ жїйеніѕ) классикалыќ схеманыѕ авторы кім? А) Ю.А. Веденин; В) В. С. Лещицкий; С) В.С. П реображенский; D) Н.С.Мироненко; Е) Л.И. Мухина. Дўрыс жауабы = C Кїрделілігі = 2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$081 «Рекреациялыќ шаралар», «рекреациялыќ іс-јрекет циклі» тїсініктерініѕ авторы кім? А) Н.С. Мироненко; В) Ю.А. Веденин; С) И.И. Пирожник; D) И.В. Зорин; Е) В.М. Кривошеев. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$082 ТРЖ-ѕ классикалыќ схемасында рекреанттар (демалушылар) ќандай јріптермен белгіленген? А) БО; В) ТК; С) ТЌ; D) ДТ; Е) ЌК. Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$083 ТРЖ-ѕ классикалыќ схемасында басќару органы ќандай јріптермен белгіленген? А) ДТ; В) ТК; С) ТЌ; D) ЌК; Е) БО. Дўрыс жауабы =E Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$084 ТРЖ-ѕ классикалыќ схемасында ќызмет кґрсетушілер ќандай јріптермен белгіленген? А) ЌК; В) ТЌ; С) ТК; D) ДТ; Е) БО. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$085 ТРЖ-ѕ ќазіргі кездегі типологиясыныѕ авторлары кім? А) Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов; В) И.И. Пирожник, Ю.С. Путрик; С) М. Бачваров, Н.С. Мироненко; D) Е.А. Котляров, Ю.Д. Дмитревский; Е) В.С. Преображенский, Ю.А. Веденин, И.В. Зорин. Дўрыс жауабы = E Кїрделілігі = 2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$086 Туризм кластары ќандай негізгі белгілері бойынша ерекшеленеді: А) Туристік аєымдардыѕ ќарќындылыєы; В) Туристік аєымдардыѕ сипаттамасы жјне ќўќыќтыќ мјртебесі мен маќсат баєыты бойынша; С) Туристік аєымдардыѕ ритмикасы бойынша; D) Туристердіѕ јлеуметтік ќўрамы бойынша; Е) Туристік саяхаттыѕ ўзаќтылыєы бойынша. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$087 «ўлттыќ туризм» туристік аєымдардыѕ ќандай тїрлерінен тўрады: А) Ішкі туризм + кіру туризм; В) Кіру туризмі + жергілікті туризм; С) Шыєу туризмі + ішкі туризм; D) Кіру туризмі + аймаќтыќ туризм; Е) Кіру туризмі + аймаќаралыќ туризм. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$088 Табиєи рекреациялыќ ресурстарєа баєа берудіѕ їш негізгі тїрі ќайсы жолда кґрсетілген: А) Экономикалыќ, јлеуметтік, экологиялыќ; В) Технологиялыќ, ренттік, жўмсалєан ќаржылыќ; С) Медициналыќ-биологиялыќ, психологиялыќ-эстетикалыќ, технологиялыќ ; D) Психологиялыќ-эстетикалыќ, экологиялыќ, јлеуметтік-мјдени ; Е) Экологиялыќ, медициналыќ-биологиялыќ, жўмсалєан ќаржылыќ. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$089 Табиєи рекреациялыќ ресурстарєа баєа бергенде, демалушыныѕ аєзасы їшін ќолайлысы ќайсы тізбекте кґрсетілген: А) П сихолог иялыќ -эстетикалы ќ ; В) М еди циналыќ -биологиялы ќ ; С) Э кологиялы ќ ; D) Ј леуметтік; Е) Т ехнологиялы ќ . Дўрыс жауабы = B Кїрделілігі = 2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$090 Табиєи рекреациялыќ ресурстарєа баєа берудіѕ ќайсы тїрінде: 1 туризмніѕ јр тїрлерініѕ дамуы їшін мїмкіндігіне б) аймаќтыќ инженерлік-ќўрылыстыќ игеру мїмкіндіктеріне баєа беріледі: А) Т ехнологиялы ќ ; В) М еди циналыќ -биологиялы ќ ; С) Э кологиялы ќ ; D) Ј леуметтік; Е) П сихоло гиялыќ -эстетикалы ќ . Дўрыс жауабы = A Кїрделілігі = 2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$091 «Шектес зоналар», «фокустыќ пунктер», «экзотикалыќ», «сирек кездесетін» - тґмендегі біреуініѕ табиєи рекреациялыќ ресурстарєа баєа беру кґрсеткіштері ќайсы? А) Т ехнологиялы ќ ; В) Э кологиялы ќ ; С) М еди циналыќ -биологиялы ќ ; D) Ф изиологиялы ќ ; Е) П сихолог иялыќ -эстетикалы ќ . Дўрыс жауабы = E Кїрделілігі = 2 Таќырыбы = 3 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$092 Тізім бойынша «рекреанттарєа» жатпайтындар: А) Демалысын сая-жайында ґткізетін адам; В) Демалысын туристік жорыќта ґткізетін адам; С) Демалысын басќа ќалада, теѕіз жаєалауында кїнге ќыздырынып жатќан адам; D) Демалысын ґз пјтерінде ґткізетін адам; Е) Демалыс уаќытында басќа елдегі туысќандарына кеткен адам. Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =2 Таќырыбы =1 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$093 Территорияныѕ рекреациялы ќ (туристік) сыйымдылы є ы деген не? А) О рман алабында орналас ќ ан адамдар саны; В) Т аби є и к ешен ауданында, ауданны ѕ ал є аш ќ ы ќ алпын са ќ тай отырып орналаса алатын адамдар саны; С) С у айма є ында є ы орналас ќ ан адамдар саны; D) Т уристік инфра ќў рылымны ѕ барлы ќ нысандарында орналас ќ ан адамдар саны; Е) Кґлікте орналас ќ ан адамдар саны . Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =2 Таќырыбы =3 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$094 Ќай географ « Рекреациялы ќ сала » теориясыны ѕ авторы? А) В.С. Преображенский; В) Ю.А. Веденин; С) Н.С. Мироненко; D) И.Т. Твердохлебов; Е) И.И. Пирожник . Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$095 «Гиподинамия» ўєымына аныќтама беріѕіз? А) Терініѕ тонусы жјне бўлшыќ еттіѕ ќатайтуыныѕ тґмендеуі; В) Артериалдыќ ќан ќысымыныѕ тґмендеуі; С) Табиєи ўйќы уаќытында адамды экспериментальды оќып їйрету; D) Ќажып, белсенділігін жеткіліксіз ќозєалту арќылы организм функцияларыныѕ бўзылуы; Е) Бір нјрсеніѕ ќалыпсыз кґлемдерге ґсуі. Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$096 Кеѕестік рекреациялыќ географияныѕ «табиєи рекреациялыќ ресурстар» аныќтамасыныѕ авторы кімдер? А) Мухина Л.Н., Преображенский В.С.; В) Веденин Ю.А. , Мирошниченко Н.Н. ; С) Багрова Л.А., Багров Н.В., Преображенский В.С.; D) Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т.; Е) Гидбут А.В., Мезенцев А.Г. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$097 Рекреациялыќ ресурс не їшін ќажет? А) Демалуєа; В) Емделуге; С) Рекреациялыќ іс-јрекеттерді ўйымдастыруєа; D) Ќажылыќќа бару їшін; Е) Экскурсиялыќ іс-јрекеттер жасауєа. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =2 Таќырыбы =1 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$098 Аталєан миграциялардыѕ ќайсысы «туризм» болып саналады: А) Жўмысќа бару жјне жўмыстан келу; В) Басќа ќалаєа барып, келесі кїні ќайтып келу; С) Демалыс кїні ќонбай пикникке бару; D) Таѕертеѕ кґрші ќалаєа барып, кешке їйге ќайта оралу; Е) Шекаралас елді мекендер тўрєындарыныѕ таѕертеѕ шекараныѕ ар жаєына жўмысќа барып, кешке їйге ќайтып оралу. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =2 Таќырыбы =1 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$099 Жыл бойы жјне маусымдыќ туризм тїрлері ќандай белгі бойынша ажыратылады: А) Пайдалынатын ресурстар тїрі бойынша; В) Жол жїру ќашыќтыєы бойынша; С) Туристік аєымдар ритмикасы бойынша; D) Туристік саяхаттыѕ ўзаќтыєы бойынша; Е) Аймаќты алу кґлемі бойынша. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$100 Туристік саяхаттыѕ маќсатына байланысты туризмніѕ ќандай тїрлері ерекше кґзге тїседі: А) Ішкі туризм, халыќаралыќ туризм, шетелдік туризм; В) Рекреациялыќ, экскурсиялыќ, мамандалєан; С) Сыртќы туризм, ішкі туризм, ел ішіндегі туризм; D) Жасґспірімдер, жастар, ересектер туризмі; Е) ўлттыќ, кґліктік, маусымдыќ. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =2 Таќырыбы =1 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$101 Мына ўєымдардыѕ ќайсысы тар маєынаны білдіреді? А) Туризм; В) Рекреация; С) Демалыс; D) Халыќаралыќ туризм; Е) Ішкі туризм. Дўрыс жауабы =E Кїрделілігі =2 Таќырыбы =1 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$102 Емдік, спорттыќ-сауыќтыру жјне танымдыќ туризм негізгі белгілері ќандай бойынша белгіленеді? А) Туристік саяхат ўзаќтыєы бойынша; В) Маусым бойынша; С) Туристердіѕ јлеуметтік ќўрамы бойынша; D) Ќызмет кґрсету технологиясы жјне ќоєамдыќ функциясы бойынша ; Е) Аумаќты ќамту кґлемі бойынша . Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$103 «Туризм географиясыныѕ» зерттеу нысаны: A)«Ойкуменаныѕ» рекреациялыќ жїйесі; В) Аумаќ; С) Технологиялыќ орта; D) Социум; Е) Географиялыќ орта. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$104 «Туризм географиясыныѕ» зерттеу пјні: А) Јлеуметтік ќатынастар; В) Халыќтыѕ ќоныстану жїйесі; С) Јлеуметтік инфраќўрылым; D) Аймаќтыќ жїйелер; Е) Туристік іс-јрекеттерді аумаќтыќ ўйымдастыру. Дўрыс жауабы =E Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$105 Туризмніѕ негізгі јлеуметтік маќсаты: А) Халыќтыѕ ґмір сїру жаєдайын жаќсарту жјне ґмір сїру ўзаќтыєын ўлєайту; В) Ќаражатпен ќамтамасыз ету; С) Жоєаєарєы статусты ќабылдау; D) Јр тїрлі жеѕілдікті пайдалану; Е) Жаѕа жўмыс орындарын ўйымдастыру. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$106 «Туризм географиясыныѕ» аныќтамасын алєаш ўсынєан єалым: А) И. Страднер; В) Н.С.Мироненко; С) А. Геттнер; D) С. Лещицкий; Е) С. Преображенский . Дўрыс жауабы = A Кїрделілігі = 2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$107 Єылым ретінде «Туризм географиясы» ќандай сипатќа тјн? А) Јлеуметтік; В) Экономикалыќ; С) Ќоєамдыќ; D) Саяси; Е) Пјнаралыќ. Дўрыс жауабы =E Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$108 Турист дегеніміз: А) Экскурсияларєа ќатысатын адам; В) Уаќытша міндеттермен мемлекетке келетін адам; С)Т абыс табу маќсатымен шетелге баратын адам; D) Ґзініѕ туристік ґнімдерін јзірлейтін адам; Е) Ќызмет тїрлеріне тапсырыс беретін адам. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$109 Шетел туризмі дегеніміз: А) Ґз елінен басќа жерде саяхат жасайтын адам; В) Шет ел туристерініѕ басќа елге келуі ; С) Туристердіѕ ґзініѕ тўрєылыќты жеріне келуі ; D) Туристердіѕ таєайындалєан жеріне кетуі ; Е) Туристердіѕ туристік дестинациядан шыєуы . Дўрыс жауабы = B Кїрделілігі = 2 Таќырыбы = 5 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$110 Туризмніѕ эстетикалыќ функциясыныѕ негізгі белгісі: А) Таѕєажайып табиєат кґркін жјне суретші туындыларын тамашалау мїмкіндігі; В) Ауыр жўмыстан кейін адам кїшін ќалпына келтіру мїмкіндігі; С) Ќоєамдыќ мјні бар жўмысты атќару мїмкіндігі; D) Жаѕа адамдармен танысу мїмкіндігі; Е) Адам бойында адамгершілік ќасиеттерін ќалыптастыру мїмкіндігі. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$111 «Турист» жјне «туризм» сґздері ќай тілден пайда болды? А) Ф ранцуз ; В) Ає ылшын ; С) И тальян ; D) Латын; Е) Испан. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$112 «Турист» сґзі еѕ бірінші ќай елде пайда болды? А) Италия ; В) Испания ; С) Франция ; D) Англия ; Е) Германия . Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =2 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$113 Туризмніѕ маќсаты: А) Жўмыс іздеу; В) Тўраќты ґмір сїру їшін басќа жаќќа ќоныс аудару; С) Демалу жјне кґѕіл кґтеру; D) Ґз отанында репрессиядан ќашу; Е) Кґшіп жїру. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$114 «Жайлы туризм» концепциясыныѕ тўжырымы: А) Кґѕіл кґтеру жјне танып-білуге маќсатталєан іс-јрекеттер; В) Жергілікті халыќтыѕ дјстїрлерін ескермеу; С) Айналадаєы ортаны ќорєау; D) Белсенді емес (пассивті) демалысќа бейімделу; Е) Белсенді (активті) демалысќа бейімделу. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$115 «Уаќытша келушілер» ўєымына кімдерді жатќызады? А) Шетел жўмысшылары, босќындар; В) Дипломаттар, кґшпенділер; С) Туристер, экскурсанттар; D) ўзаќ сапарлы (транзитті) жолаушылар, шетел армиясыныѕ јскери ќызметкерлері; Е) Елшілік (консулдыќ) ќызметкері, ќажы. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =3 Таќырыбы =5 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$116 Ґзініѕ ґзектілігін бїгінге дейін саќтаєан «турист» жєне «экскурсант» ўєымдары ќай жылы жјне ќай форумда ќабылданєан? А) 1947 жылы Парижде МСОТО конференциясында; В) 1963 жылы Римде Біріккен ўлттар ўйымыныѕ халыќаралыќ туризм конференциясында; С) 1969 жылы Біріккен ўлттар ўйымыныѕ Бас ассамблеясында; D) 1979 жылы Торремолинседаєы Дїниежїзілік Туризм ўйымыныѕ Бас ассамблеясында; Е) 1980 ж ылы Манила конференциясында . Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =3 Таќырыбы =5 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$117 Туризмніѕ саяси функциясыныѕ ќайсысы негізгі болып табылады? А) Идеологиялыќ-саяси тјрбие; В) ўлттыќ ќарым-ќатынасты ныєайту; С) ўлтаралыќ тјрбие; D) Халыќтар арасындаєы достыќты, ынтымаќтастыќты ныєайту; Е) Адамдар арасындаєы ќарым-ќатынастыѕ дамуы. Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$118 Тґмендегі маќсаттардыѕ ішінде ќайсысы шешуші рґл атќарады? А) Танымдыќ; В) Сауыќтыру; С) Спорттыќ; D) Емдік; Е) Доминантты (басымды). Дўрыс жауабы =E Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$119 Халыќаралыќ туризм: А) Адамныѕ ґзі елінен тыс жерде саяхаты; В) Шетел азаматтарыныѕ басќа елге келуі; С) Мемлекеттер арасындаєы туристік ќызметтермен алмасу; D) Туристердіѕ ґздері келген мемлекетіне ќайтуы; Е) Туристердіѕ таєайындалєан жеріне кетуі. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =3 Таќырыбы =5 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$120 Неге туризм адамныѕ психологиялыќ шаршауын басады? А) Турист спортпен айналысады; В) Турист рекреациялыќ шаралардыѕ циклін орындайды; С) Турист таза ауада кґп уаќыт болады; D) Турист минералды суды пайдаланады; Е) Турист ґзгеше жаѕа бір танымдыќ сипаттарды ќабылдайды. Дўрыс жауабы =E Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$121 Неге туризмніѕ јлеуметтік-мјдени функциясы жетекші болып табылады? А) Туризм адамныѕ денсаулыєын жаќсартады; В) Туризм адамды сырќаттанудан ќўтќарады; С) Туризм адамныѕ жўмыс кїшін ќайта ґндіруге мїмкіншілік жасайды; D) Туризм адамныѕ рухани дїниесін кеѕейтіп, јлемдегі табиєи, мјдени-тарихи, јлеуметтік ќўндылыќтарды танып-білуге мол мїмкіндіктер ашады; Е) Туризм шетел валютасыныѕ пайда болу кґзі саналады . Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$122 Туризмні ѕ экономикалы ќ функциясыны ѕ ќ айсысы е ѕ басты орын алады ? А) Елдіѕ жеке аумаєындаєы шаруашылыќтыѕ дамуын жеделдету; В) Еѕбектіѕ пайдалану саласын кеѕейту; С) Халыќтыѕ аќша табысы мен шыєындар балансыныѕ ќўрылымына јсері; D) Шетелдік туризмніѕ ўтымдылыєын арттыру шетел валютасын алудыѕ негізгі кґзі болып табылады: Е) Жўмыс кїшініѕ ќарапайым жјне кеѕейтілген ќайта ґндірісі. Дўрыс жауабы =E Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$123 Туризмніѕ экологиялыќ функциясыныѕ еѕ негізгі баєыты? А) Ґмір сїру ортаныѕ экологиялыќ тўраќтылыєын жасау; В) Р екреация мен туризм ї шін аумаќтарды са ќ тау (резервация) ; С) Демалыс орындары мен курорт жїйлерін ќалыптастыру; D) ўлттыќ парктерді ўйымдастыру; Е) Халыќтыѕ экологиялыќ тјрбиесі. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$124 «Туризм» ўєымыныѕ алєашќы аныќтамасы ќай мемлекеттіѕ сґздігінде жјне ќашан берілді? А) Англия (XYIII є.); В) Франция (XYIII є. соѕы XIX є. басы); С) Германия ( XYI є. – XYII є. басы ) ; D) Ресей (XYIII єасырдыѕ екінші жартысынд1; Е) АЌШ (XYIII єасырдыѕ соѕы). Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =3 Таќырыбы =1 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$125 Туризм тарихында «турист» сґзін алєаш ойлап тапќан кім? А) Ф. Стендаль ; В) Ж. Дюмазедье ; С) Т. Кук ; D) М. Монтень; Е) Р. Лассел. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =3 Таќырыбы =1 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$126 Дїние жїзінде 1-ші саяхат бюросын кім жјне ќайда ќўрды? А) К. Ризель Берлинде; В) С.Штанген Гамбургте; С) Т. Кук Англияда ; D) П. Перукка Римде; Е) Г. Ланн Англи яда . Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =3 Таќырыбы =1 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$127 Туризм жјне экскурсия бойынша Орталыќ Кеѕес (ТЭОК) дегеніміз: А) КСРО-ѕ ВЦСПС шеѕберіндегі еѕ ірі туристік-экскурсиялыќ ўйым; В) КСРО-єы еѕ ірі туристік кјсіпорын; С) Ќоєамдыќ коммерциялыќ ўйым; D) Ќазіргі кездегі туристік-экскурсиялыќ ўйым; Е) Турфирмалырыныѕ аты. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$128 «Туризм географиясыныѕ» «рекреациялыќ географиядан» айырмашылыєы неде? А) Зерттеу ресурстары бойынша; В) Зерттеу аумаєы бойынша; С) Зерттеу нысаны бойынша; D) Зерттеу јдіс бойынша; Е) Зерттеу пјні бойынша. Дўрыс жауабы =E Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$129 Туризмніѕ инфраќўрылымы деген не? А) Туристік кјсіпорындар; В) Туристік ўйымдар; С) Туроператорлар; D) Турагенттер; Е) Туризмніѕ материалдыќ-техникалыќ базасы. Дўрыс жауабы =E Кїрделілігі =3 Таќырыбы =4 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$130 А. Геттнердіѕ пікірі бойынша туристік елді мекендердіѕ кеѕістіктегі дамуыныѕ негізгі ынталану себебі: А) Халыќтыѕ ќалаларда шамадан тыс шоєырлануы жјне рекреациялыќ сўраныстыѕ ўлєаюы; В) Темір жол кґлігініѕ дамуы; С) Экономикалыќ даму; D) Халыќтыѕ тыєыздыєыныѕ ґсуі; Е) Туристік ќозєалыстыѕ демократизациялануы. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$131 Негізгі туристік ќызметтерге не жатады ? А) Мјдени ойын-сауыќтар; В) Экскурсиялыќ; С) Саяхат барысында туристіѕ барлыќ ќажет ететін ќызмет тїрлері; D) Сауыќтыру; Е) Аумаќтыѕ туристік ќўндылыєын тўтыну. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =3 Таќырыбы =4 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$132 Аумаќтыѕ рекреациялыќ (туристік сыйымдылєы) дегеніміз не? А) Туристік мейманханаларда орналасуєа болатын адамдардыѕ саны; В) Туристік мейрамхана жјне асхананаларда орналасуєа болатын адамдардыѕ саны; С) Туристік инфраќўрылымдардыѕ барлыќ нысандарында орналасуєа болатын адамдардыѕ саны; D) Кґліктік ќатынас ќўралдарындаєы орындардаєы адамдардыѕ саны; Е) Аумаќтыѕ табиєи кешенінініѕ еѕ алєашќы сипатын саќтап ќалєан жаєдайында, ол жерде орналасуєа болатын адамдардыѕ саны. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =3 Таќырыбы =3 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$133 Жаяу жїру туризмі дегеніміз: А) Шаѕєымен туристік жорыќтар жасау; В) Жаяу жїріп туристік жорыќтар жасау; С) Жаяу жїріп ќыдыру; D) Жаяу жїру экскурсиялары; Е) Альпинизм. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$134 Еѕ кґпшілік туризм болып саналады: А) Жаяу жїру туризмі; В) Су туризмі; С) Тау туризмі; D) Шаѕєы туризмі; Е) Велосипед туризмі. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$135 Т уристерге ќызмет ететін жол кґрсетуші мамандардыѕ (гид) Халыќаралыќ ассоциациясы ќай жылы ќўрылды? А) 1951 ж.; В) 1961 ж.; С) 1971ж.; D) 1981 ж.; Е) 1991ж. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =3 Таќырыбы =5 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$136 Рекреациялыќ ауырлыќты реттеудіѕ жемісті јдісі болып табылады: А) Рекреациялыќ аудандастыру; В) Рекреациялыќ іс-јрекет; С) Экологиялыќ тјрбие; D) Экологиялыќ зоналау; Е) Экологиялыќ этика. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =3 Таќырыбы =3 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$137 «Тура туристік шаруашылыќ» дегеніміз не? А) Туристерге арналєан тїнеу нысандары; В) Туристерге арналєан тамаќтандыру кјсіпорындары; С) Туристерге арналєан тўрмыс ќызметтерініѕ кјсіпорындары; D) Туристерге ќызмет кґрсететін мекемелер мен объектілер; Е) Туристер анда-санда пайдаланатын мекемелер мен объектілер; . Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =3 Таќырыбы =4 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$138 «Туристік шаруашылыќтыѕ» ќосымша базасында еѕ негізгісі: А) Туристік ќозєалысты басќару; В) Туристік ќўрал-саймандары мен сувенирлерді жасау; С) Тўрмыс ќызметініѕ мекемелері; D) Туристерге саяхат жасауєа жјрдемдесетін мекемелер мен ўйымдар; Е) Туристерге туристік-рекреациялыќ ресурстарын пайдалануєа мїмкіншілік беруге арналєан ќўрал-жабдыќтар, єимараттар. Дўрыс жауабы =E Кїрделілігі =3 Таќырыбы =4 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$139 Мейрамхана жјне кафе мына мекемелердіѕ ќайсысына жатады? А) Жабдыќтау; В) Тамаќтандыру индустриясы; С) Сауда; D) Мјдени; Е) Ойын-сауыќ. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =3 Таќырыбы =4 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$140 Жолаушылар саныныѕ еѕ кґп сыйымдылыєымен ерекшеленетін јуе кґлігі: А) ИЛ-62; В) ТУ-144; С) Боинг-747; D) Аэробус А-380; Е) Конкорд. Дўрыс жауабы =D Кїрделілігі =3 Таќырыбы =4 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$141 И.В. Зорин (1974 ж.) бойынша, туристер мен рекреанттарєа ќызмет кґрсететін кјсіпорындар ќандай тїрлерге бґлінеді ? А) Орналастыру, тамаќтандыру кјсіпорындары; В) Туристік саяхаттарды материалдыќ жабдыќтау, ўйымдастыру-јдістемелік; С) Арнайы, ќосымша жјне ќосалќы ќызмет кґрсету кјсіпорындары; D) Туристік кґлік жјне ќоєамдыќ тамаќтандыру; Е) Кешенді ќызмет кґрсету жјне жеке тўлєаларєа ќызмет кґрсету кјсіпорындары. Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =3 Таќырыбы =4 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$142 Батыс елдерінде ќабылданєан туризмніѕ концептуалдыќ моделініѕ авторлары: А) В. Унцикер, Х.Криппендорф; В) Г. Ваккерман, Г. Гуибилато; С) А. Мариотти, П. Мариотт; D) Б. Барбье, Р. Баретье; Е) К. Рупперт, И. Матцнеттер. Дўрыс жауабы =B Кїрделілігі =3 Таќырыбы =5 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$143 Дїниежїзілік турист ўйымы (ДТў) ќабылдаєан «туристік жїйе» моделіне ќанша жїйеше кіреді? А) 2; В) 3; С) 4; D) 5; Е) 6. Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =3 Таќырыбы =5 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$144 «Туристік іс-јрекет субъектіге» не жатады ? А) Туристік кјсіпорын; В) Туристік ўйым; С) Туроператор; D) Турагент; Е) Турист. Дўрыс жауабы =E Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$145 « Туристік іс-јрекет объект іге» не жатады ? А) Т уристер мен экскурсанттар ; В) Т уроператорлар мен турагенттер ; С) Т уристік ресурстар, туристік к ј сіпорындар, туристік ў йымдар ; D) Т уристік к ј сіпорындар мен туристік ў йымдар ; Е) Т уристік фирмалар мен туристік агенттер . Дўрыс жауабы =C Кїрделілігі =3 Таќырыбы =2 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. $$$146 ДТў-ѕ ќай аймаєы рекреациялыќ туристерді «жеткізуші» болып табылады? А) Е у ропа ; В) Америка ; С) Африка ; D) ШАТА ; Е) Таяу Шыєыс . Дўрыс жауабы =A Кїрделілігі =3 Таќырыбы =5 Мамандыќ коды =050902 Оќулыќ =Ж.Н. Алиева «Туризмология негіздері» Алматы, «Ќазаќ университеті» 2004ж. . .

Приложенные файлы

  • rtf 26706009
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий