Студентам (2)

Рівень I. Виберіть правильну відповідь:
(завдання з вибором 1 правильної відповіді)
1. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких приведе до отримання економічних вигод у майбутньому, – це:
1. Активи 2. Господарська операція 3. Зобов’язання 4. Економічна вигода
2. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства, – це:
1. Активи 2. Господарська операція 3. Зобов’язання 4. Економічна вигода
3. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється:
1. Міністерством фінансів України 2. Національним банком України
3. Державним казначейством України 4. Міністерством аграрної політики України
4. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції:
1. Керівника підприємства 2. Головного бухгалтера
3. Вищої організації 4. Матеріально відповідальної особи
5. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є:
1. Первинні документи 2. Регістри бухгалтерського обліку
3. Журнали-ордери 4. Усне повідомлення

6. Приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів – це:
1. Каса 2. Картковий рахунок 3. Банк 4. Бухгалтерія
7. Граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в поза- робочий час – це:
1. Переказ готівки 2. Готівкові розрахунки
3. Ліміт залишку готівки в касі 4. Депонована заробітна плата
8. Усі операції з надходження та видачі готівки в національній валюті касир записує на підставі первинних документів у...
1. Касову книгу 2. Журнал-ордер № 1с.-г.
3. Книгу реєстрації видаткових і прибуткових касових ордерів 4. Звіт касира
9. Другий примірник, що є відривною частиною касової книги, – це:
1. Звіт бухгалтера 2. Звіт касира
3. Звіт про наявність готівки в касі 4. Звіт про рух грошових коштів
10. Синтетичний облік касових операцій ведеться в
1. Касовій книзі
2. Журналі-ордері № 1 с.-г., відомості 1.1 с.г. та в Головній книзі
3. Журналі-ордері № 2 с.-г. та в Головній книзі
4. Журналі-ордері № 3А с.-г. та в Головній книзі

11. Для зберігання коштів і здійснення безготівкових розрахунків в установі банку у національній валюті за місцем реєстрації підприємства відкривається...
1. Поточний рахунок 2. Депозитний рахунок
3. Картковий рахунок 4. Валютний рахунок
12. Синтетичний облік банківських операцій ведеться у ...
1. Журналі-ордері № 3Б с.-г. та в Головній книзі
2. Журналі-ордері № 1 с.-г., відомості 1.2 с.г. та в Головній книзі
3. Журналі-ордері № 2 с.-г. та в Головній книзі 4. Виписці банку
13. Періодичність формування банківської виписки:
1. Один раз у місяць
2. Один раз у тиждень
3. За кожен день, коли відбувався рух грошових коштів на поточному рахунку
14. Як читається виписка банку:
1.Оборот по дебету означає надходження коштів на поточний рахунок, а по
кредиту їх списання.
2. Оборот по дебету означає списання коштів, а по кредиту надходження
15. Строк дії платіжних доручень:
1. 5 днів 2. 10 днів 3. 15 днів

16. Який граничний термін подання Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт при поверненні з відрядження:
1. Наступного дня 2. До закінчення п’ятого банківського дня
3. Протягом 10 днів 4. Останнього робочого дня місяця
17.Норми добових по Україні згідно ПКУ ст.
ановлять:
0,2 МЗП на 01 січня поточного року
0,2 МЗП на момент відрядження
0,75 МЗП на 01 січня поточного року
0,2 МЗП на момент відрядження
18.Норми добових за кордон згідно ПКУ становлять:
0,2 МЗП на 01 січня поточного року
0,2 МЗП на момент відрядження
0,75 МЗП на 01 січня поточного року
0,2 МЗП на момент відрядження
19.Сальдо кредитове по рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” означає:
1. Заборгованість підприємства перед підзвітними особами
2. Заборгованість підзвітних осіб перед підприємством
20.Сальдо дебетове по рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” означає:
1. Заборгованість підприємства перед підзвітними особами
2. Заборгованість підзвітних осіб перед підприємством


21. Господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, – це:
1. Фінансові інвестиції 2. Інвестиції
3. Капітальні інвестиції 4. Реінвестиції
22. Господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів, – це:
1. Фінансові інвестиції 2. Грошові кошти
3. Дебіторська заборгованість 4. Капітальні інвестиції
23.Фінансові інвестиції з періодом погашення більше одного року, а також інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь, який момент називаються:
1. Довгостроковими фінансовими інвестиціями
2. Поточними фінансовими інвестиціями
3. Еквівалентами грошових коштів
24. Фінансові інвестиції з періодом погашення до одного року, а також інвестиції, які можуть бути вільно реалізовані в будь, який момент(крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів) називаються:
1. Довгостроковими фінансовими інвестиціями
2. Поточними фінансовими інвестиціями
3. Еквівалентами грошових коштів
25. Синтетичний облік капітальних інвестицій ведуть у...
1. Журналі-ордері № 4Б с.г. 2. Журналі-ордері № 4А с.г.
3. Журналі-ордері № 8 с.г. 4. Журналі-ордері № 7 с.г.

26. За яким методом річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний строк корисного використання об’єкта основних засобів:
1. Прямолінійним 2. Зменшення залишкової вартості
3. Прискореного зменшення залишкової вартості 4. Кумулятивним
27. Ліквідаційна вартість необоротного активу – це ...
1. історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів;
2. сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплата зобов`язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;
3. сума коштів або вартість інших активів, які підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов`язаних із продажем (ліквідацією).
28. Первісна вартість необоротного активу – це ...
1. історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів;
2. сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплата зобов`язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;
3. сума коштів або вартість інших активів, які підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов`язаних із продажем (ліквідацією).
29. Справедлива вартість необоротного активу – це ...
1. історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів;
2. сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплата зобов`язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;
3. сума коштів або вартість інших активів, які підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов`язаних із продажем (ліквідацією).
30.Залишкова вартість основного засобу визначається:
1. добутком індексу переоцінки та первісної вартості основного засобу;
2. різницею первісної вартості та суми нарахованого зносу;
3. різницею первісної вартості та ліквідаційної вартості.

31. Для оформлення відпуску виробничих запасів (крім запасних частин) зі складу використовується:
1. Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин
2. Акт витрати насіння та посадкового матеріалу
3. Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей
4. Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин
32. Для оформлення операції на списання внесених добрив призначено:
1. Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин
2. Накладна внутрігосподарського призначення
3. Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей
4. Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин
33. Для оформлення списання насіння та садивного матеріалу на посів використовується:
1. Матеріальний звіт
2. Акт витрати насіння і садивного матеріалу
3. Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей
4. Накладна внутрігосподарського призначення
34. Урожай зернових культур оприбутковують ...
1. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції
2. Реєстром приймання зерна вагарем
3. Накладною внутрігосподарського призначення
4. Актом на оприбуткування грубих та соковитих кормів
35. Оприбуткування молока, одержаного від надою, оформляється первинним документом:
1. Відомістю руху молока
2. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції
3. Журналом обліку надою молока
4. Накладною внутрігосподарського призначення

36. Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства, – це:
1. Статутний капітал 2. Власний капітал
3. Пайовий капітал 4. Додатковий капітал
37. Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу – це:
1. Вилучений капітал 2. Неоплачений капітал
3. Резервний капітал 4. Додатковий капітал
38. Сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності, – це:
1. Вилучений капітал 2. Пайовий капітал
3. Резервний капітал 4. Додатковий капітал
39. Сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку, – це:
1. Вилучений капітал 2. Пайовий капітал
3. Резервний капітал 4. Додатковий капітал
40. Установіть регістри для ведення синтетичного обліку по рахунках: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48:
1. Журнал-ордер № 6 с.-г. та Головна книга
2. Журнал-ордер № 8 с.-г. та Головна книга
3. Журнал-ордер № 7 с.-г. та Головна книга
4. Журнал-ордер № 1 с.-г. та Головна книга

41. На рахунках якого класу ведеться облік довгострокових зобов’язань:
1. 4 класу 2. 5 класу 3. 6 класу 4. 3 класу
42. Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, у балансі відображаються за
1. Залишковою вартістю 2. Чистою реалізаційною вартістю
3. Теперішньою вартістю 4. Сумою погашення
43. Надходження товарів від постачальників оформляється документами...
1. Товарно-транспортною накладною, вимогою-накладною, видатковою накладною
2. Актом виконаних робіт
3. Накладною внутрігосподарського призначення
4. Лімітно-забірною карткою на отримання матеріальних цінностей
44. Аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться у.
1. Журналі-ордері № 3В с.-г. та відомості аналітичного обліку по рахунку 63
2. Головній книзі
3. Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками і підрядниками (ф. № 3.3 с.г.)
4. Товарно-транспортній накладній
45. Синтетичний облік розрахунків за короткостроковими кредитами ведеться у
1. Журналі-ордері № 1 с.-г. та Головній книзі
2. Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі
3. Журналі-ордері № 2 с.-г. та Головній книзі
4. Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та Головній книзі

46. Основним документом по обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є.
1. Табель обліку робочого часу 2. Обліковий лист праці та виконаних робіт
3. Обліковий лист тракториста-машиніста 4. Наряд на відрядну роботу
47. Для обліку та нарахування оплати праці на ручних та кінно-ручних роботах застосовують
1. Табель обліку робочого часу 2. Обліковий лист праці та виконаних робіт
3. Обліковий лист тракториста-машиніста 4. Наряд на відрядну роботу
48. Для обліку відпрацьованого часу та нарахування оплати праці трактористам-машиністам застосовується
1. Табель обліку робочого часу 2. Обліковий лист праці та виконаних робіт
3. Обліковий лист тракториста-машиніста 4. Наряд на відрядну роботу
49 Працівникам тваринництва заробітна плата нараховується у первинному документі
1. Табелі обліку робочого часу 2. Обліковому листі праці та виконаних робіт
3. Розрахунку нарахування оплати праці працівникам тваринництва
4. Наряді на відрядну роботу
50. Для обліку роботи вантажного автотранспорту та нарахування оплати праці водіям використовується.
1. Табель обліку робочого часу 2. Обліковий лист тракториста-машиніста
3. Обліковий лист праці та виконаних робіт 4. Дорожній лист вантажного автомобіля

51. Дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг – це ...
1. Дохід від реалізації 2. Інші операційні доходи
3. Фінансові доходи 4. Інші доходи
52. Дохід від реалізації іноземної валюти, від операційної курсової різниці – це :
1. Дохід від реалізації 2. Інші операційні доходи
3. Фінансові доходи 4. Інші доходи
53. Операція на списання продукції в реалізацію покупцям підприємства оформляється
1. Товарно-транспортною накладною 2. Приймальною квитанцією
3. Накладною внутрігосподарського призначення 4. Лімітно-забірною карткою
54. Для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової та надзвичайної діяльності призначені рахунки класу.
1. 3 2. 9 3. 7 4. 4
55. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків відносяться до витрат операційної діяльності, а саме:
1. Загальновиробничих 2. Адміністративних
3. Витрат на збут 4. Інших витрат


56. До якого виду виробництв відносяться: ремонтні майстерні, автомобільний та гужовий транспорт, електро-, водо- і газопостачання:
1. Рослинництво 2. Допоміжне виробництво
3. Промислове виробництво 4. Тваринництво
57. Аналітичний облік по субрахунку 234 “Допоміжні виробництва” ведеться у:
1. Зведеній відомості № 5.10 с.г. до Журналу-ордеру № 5В с.г.
2. Журналі-ордері №5В с.г.
3. Звіті № 5.6 с.г. про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв
4. Звіті № 5.5 с.г. про витрати та вихід продукції основного виробництва
58. Які з наведених витрат включаються до складу загальновиробничих витрат:
1. Витрати на управління виробництвом (галузями) 4. Представницькі витрати
2. Плата за розрахунково-касове обслуговування
3. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання адміністративних приміщень
59. У якому регістрі ведеться аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва:
1. Звіті про витрати та вихід продукції основного виробництва № 5.5 с.г.
2. Звіті про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв № 5.6 с.г.
3. Звіті про загальновиробничі витрати № 5.7 с.г.
4. Звіті про адміністративні витрати № 5.8 с.г.
60. Синтетичний облік по рахунку 23 ведеться у
1. Звіті про витрати та вихід продукції основного виробництва № 5.5 с.г
2. Журналі-ордері 5В с.г. та Головній книзі
3. Журналі-ордері 5Б с.г. та Головній книзі
4. Журналі-ордері 5А с.г. та Головній книзі

61.Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначає
62.Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси визначає
63.Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість визначає
64.Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання визначає
65.Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи визначає

66.Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є
67.В якому розмірі надається допомога з тимчасової непрацездатності особам, страховий стаж яких менше 5 років
68.В якому розмірі надається допомога з тимчасової непрацездатності особам, страховий стаж яких від 5 до 8 років
69.В якому розмірі надається допомога з тимчасової непрацездатності особам, страховий стаж яких понад 8 років
70.Яка кількість днів допомоги по тимчасовій непрацездатності оплачується підприємством

71. Сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяті місяців з дати балансу – це
72.язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу – це
73.Біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі – це
74.Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців – це
75.Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій – це

Рівень II . Доберіть з правої колонки вірні відповіді до поданих понять :
(завдання з перехресною відповіддю)
1.
Принципи бухгалтерського обліку:


1. Обачність

2. Повне висвітлення

3. Автономність

4. Послідовність

5. Безперервність


Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
Постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обгрунтована та розкрита у фінансовій звітності;
Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;
Оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;2.
Принципи бухгалтерського обліку:1. нарахування та відповідність доходів і витрат

2. превалювання сутності над формою

3. історична (фактична) собівартість

4. єдиний грошовий вимірник

5. періодичність


Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
Вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;
Операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
Можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.
3.
Порядкові номери класів рахунків
Назви класів

Клас 1
Клас 2
Клас 3
Клас 4
Клас 5

Запаси
Позабалансові рахунки
Власний капітал та забезпечення зобов’язань
Кошти, розрахунки та інші активи

Довгострокові зобов’язання
Необоротні активи


4.
Порядкові номери класів рахунків
Назви класів

Клас 6
Клас 7
Клас 8
Клас 9
Клас 0
Довгострокові зобов’язання
Витрати за елементами
Поточні зобов’язання
Витрати діяльності
Позабалансові рахунки
Доходи і результати діяльності


5.
Вид нарахувань або утримань із заробітної плати
Розмір

Нарахуваня ЄСВ на заробітну плату
Утримання ЄСВ із заробітної плати
Нарахування ЄСВ на заробітну плату інвалідів
Нарахування ЄСВ на лікарняні
Утримання ЄСВ із лікарняних

2%
37,19% (для с.г. підприємств)
8,41 %
3,6%
15%
33,2%
6.
ПСП
Мають право

Звичайна ПСП
ПСП на дітей
Підвищена ПСП (150% від звичайної)
Максимальна ПСП (200% від звичайної)
Межа застосування ПСП


Дорівнює розміру ПМПО (прожитковий мінімум для працездатної особи) , що діє на 1 січня звітного податкового року, помноженому на 1,4 і округленому до найближчих 10 гривень
Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, з розрахунку на кожну дитину
Особи, які є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави або ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма та більше медалями «За відвагу»;
Особи, які утримують дитину-інваліда з розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років
Будь-який працівник, чий дохід у вигляді зарплати за місяць не перевищує граничний розмір доходу для застосування ПСП
Дорівнює 50 % від розміру ПМПО (прожитковий мінімум для працездатної особи)


7.
Термін
Приклад

Довгострокові зобовязання
Поточні зобовязання
Забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Витрати майбутніх періодів
Дебіторська заборгованість по довгострокових векселях отриманих
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Передплата періодичних видань на рік
Довгострокові фінансові зобов’язання по векселях виданих
додаткове пенсійне забезпечення
Отримана орендна плата наперед за квартал8.
Термін
Приклад

Основні засоби
Інші необоротні матеріальні активи
Нематеріальні активи
Довгострокові біологічні активи
Довгострокова дебіторська заборгованість
Автомобіль
Офісні меблі (вартість яких менше 2500 грн.)
Програма «1С: Підприємство 8.2.»
Яблуневий сад
Довгострокові векселі одержані
Довгостроковий кредит9.
Термін
Приклад

Поточні біологічні активи рослинництва
Поточні біологічні активи тваринництва
Довгострокові біологічні активи рослинництва
Довгострокові біологічні активи тваринництва
Додаткові біологічні активи

Посіви озимої пшениці
Яблуневий сад
Основне стадо овець
Вівці на вирощуванні та відгодівлі
Приплід овець
Саджанці яблунь10.
Термін
Приклад

Виробничі запаси
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Готова продукція рослинництва
Готова продукція тваринництва
Готова продукція промислових виробництв

Насіння цукрового буряка (придбане)
Спец. одяг
Корені цукрового буряка
Яйця
Цукор
Кури - несучкиРівень III. Дати визначення:
(завдання, що вимагають розгорнутої відповіді)
Бухгалтерський облік це
Облікова політика підприємства це
План рахунків бухгалтерського обліку це
Дебітори це
Дебіторська заборгованість це
Основні засоби це
Нематеріальні активи це
Біологічний актив це
Амортизація це
Готова продукція це
Власний капітал це
Зобов’язання це
Заробітна плата
Витрати це
Доходи це

Рівень IV. Виберіть правильні відповіді:
(завдання з кількома правильними відповідями)
1. Склад річної фінансової звітності:
1. звіт про рух грошових коштів
2. баланс
3. звіт про рух ТМЦ
4. звіт про фінансові результати
5. звіт про рух тварин і птиці на фермі
6. звіт про власний капітал
7. примітки до річного фінансового звіту
8. головна книга
2. Для відкриття рахунку в банку необхідно надати в установу банку слідуючи документи:
1. заяву на відкриття рахунку
2. копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства завірену нотаріально
3. баланс підприємства
4. копію належним чином зареєстрованого статуту підприємства засвідчену нотаріально
5. річний звіт підприємства про виробничу діяльність
6. довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.
7. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду осіб, що мають право першого та другого підпису
3. До витрат на відрядження відносять:
вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів
витрати на проїзд
суми «чайових», за винятком випадків, коли суми таких «чайових» уключаються до рахунка відповідно до законів країни перебування
плата за видовищні заходи
витрати на проживання
добові
4. Якими методами здійснюють нарахування амортизації, згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку:
зменшення залишкової вартості
метод FIFO
прямолінійний метод
прискореного зменшення залишкової вартості
метод LIFO
кумулятивний метод
метод середньої вартості (середньозваженої собівартості)
виробничий метод
5. Якими методами здійснюють списання запасів, згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку:
метод середньої вартості (середньозваженої собівартості)
метод ідентифікованої собівартості
виробничий метод
ціни продажу
зменшення залишкової вартості
метод FIFO
прямолінійний метод
нормативних затрат
6. До власного капіталу належать :
статутний капітал;
резервний капітал;
банківські кредити;
нерозподілений прибуток ( непокритий збиток).
кошти в касі
зобов`зання по розрахунках з бюджетом.
додатковий капітал;
неоплачений капітал;
7. Фінансова оренда здійснюється на слідуючих умовах:
1. орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;
2. активи, що були передані в оренду, повертаються орендодавцю, після закінчення строку оренди
3. строк оренди не перевищує строку повної амортизації активів, що передані в оренду
4. строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди
5. теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди.
6. переданий об’єкт в оренду знаходиться на балансі орендаря, яким нараховується амортизація на орендований об’єкт.
7. переданий об’єкт в оренду знаходиться на балансі орендодавця, яким нараховується амортизація на орендований об’єкт.
8. Операційна оренда здійснюється на слідуючих умовах:
1. орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;
2. активи, що були передані в оренду, повертаються орендодавцю, після закінчення строку оренди
3. строк оренди не перевищує строку повної амортизації активів, що передані в оренду
4. строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди
5. теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди.
6. переданий об’єкт в оренду знаходиться на балансі орендаря, яким нараховується амортизація на орендований об’єкт.
7. переданий об’єкт в оренду знаходиться на балансі орендодавця, яким нараховується амортизація на орендований об’єкт
9. До загально виробничих витрат рослиництва відносять:
вартість запасних частин, які використані на поточний ремонт автомобіля агронома підприємства
вартість мінеральних добрив, що використані на підживлення цукрового буряка
заробітна плата секретаря підприємства
заробітна плата бригадира рільничої бригади
нарахована амортизація на зерносклад
нарахована амортизація на ремонтну майстерню
витрати на відрядження ветлікаря
10. До загально виробничих витрат тваринництва відносять:
вартість ветпрепаратів, що використані на лікування молодняку тварин ВРХ
заробітна плата зоотехніка підприємства
нарахована амортизація на офіс підприємства
витрати на відрядження ветлікаря
витрати на освітлення зерноскладу
вартість спец. одягу виданого працівникам тваринництва
вартість кормів використаних кормокухнею для приготування їжі молодняку тварин
11. Послідовність проведення записів в бухгалтерські документи та реєстри бухгалтерського обліку по касовим операціям (відповіді розмістити послідовно)
касова книга (звіт касира)
головна книга
ПКО та ВКО
журнал – ордер №1 с.г. та відомість № 1.1 с.г.
баланс
журнал реєстрації ПКО та ВКО
12.Послідовність проведення записів в бухгалтерські документи та реєстри бухгалтерського обліку по банківським операціям (відповіді розмістити послідовно)
банківська виписка
головна книга
первинні документи по руху коштів на рахунках в банку
журнал – ордер №1 с.г. та відомість № 1.2 с.г.
баланс
13.Послідовність проведення записів в бухгалтерські документи та реєстри бухгалтерського обліку по виробничим запасам (відповіді розмістити послідовно)
1. книга складського обліку
2. журнал-ордер № 5А та відомість
3. первинні документи з обліку руху виробничих запасів
4. баланс
5. звіт про рух продуктів та матеріалів (матеріальний звіт)
6. головна книга
14. Послідовність проведення записів в бухгалтерські документи та реєстри бухгалтерського обліку по поточним біологічним активам тваринництва (відповіді розмістити послідовно)
відомість аналітичного обліку 8.2. с.г.
звіті про рух тварин і птиці на фермі
баланс
первинні документи з обліку руху поточних біологічних активів
журнал – ордер № 8 с.г
звіт про рух худоби і птиці на фермі.
книга обліку руху тварин і птиці на фермі
головна книга
15.Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом здійснюють в такій послідовності /варіанти відповідей розташувати послідовно/:
накопичувальна відомість обліку роботи вантажного автотранспорту
звіт № 5.6. с.г.
Подорожні листи вантажного автомобіля
Зведена накопичувальна відомість Обліку роботи вантажного автотранспорту
журнал – ордер № 5 – В с.г.

Рівень V (практичні завдання, задачі)
1. Скласти кореспонденцію рахунків:
Виплачена з каси за депонована заробітна плата.
Оприбутковані надлишки готівки в касі за результатами інвентаризації
Надійшли на поточний рахунок кошти від покупців за реалізовану продукцію.
Сплачено плату за розрахунково – касове обслуговування з поточного рахунка
Перераховано грошовий аванс постачальнику з каси підприємства.
Утримано із заробітної плати працівника збиток нанесений підприємству
Введено в експлуатацію придбаний автомобіль у постачальника
Списано залишкову вартість ліквідованого основного засобу
Нарахована амортизація на програмне забезпечення для 1С «Бухгалтерія»
Нарахована амортизація на вантажний автомобіль
Списані будівельні матеріали на будівництво корівника
Безоплатно отримані саджанці
Оприбутковано приплід тварин від продуктивної худоби.
Списано молодняк тварин на забій.
Оприбутковано від урожаю зерно озимої пшениці.
Списано молоко на випоювання телят
Внесено засновником до статутного капіталу підприємства грошові кошти на поточний рахунок.
Використано прибуток звітного періоду для поповнення резервного капіталу.
Отримано довгостроковий кредит банку на поточний рахунок
Отриманий об’єкт основних засобів у довгострокову фінансову оренду
Оприбутковані придбані у постачальника запасні частини
Придбано у постачальника племінних корів
Нарахована оплата праці працівникам рослинництва
Утримано із заробітної плати ПДФО
Проведено нарахування ЄСВ на заробітну плату трактористів


2. Задачі
1) Провести утримання із заробітної плати працівниці, якщо нарахована заробітна плата за місяць становить 2665 грн., в т.ч. допомога по тимчасовій непрацездатності – 475 грн. Працівниця має двох дітей віком до 18 років. Працівниця є членом профспілкової організації, до якої відраховуються внески в розмірі 1%.

2) Працівник, який відпрацював на підприємстві 7 років, іде у відпустку з 16 липня поточного року на 14 календарних днів. Виплати за розрахунковий період становлять:
заробітна плата – 37700 грн.
компенсація за невикористану відпустку за попередній рік – 1590 грн.
лікарняні – 650 грн.
Вказати розрахунковий період для нарахуваня відпускних та провести розрахунок нарахування відпусних.

3) Провести розподіл загально виробничих витрат рослинництва в сумі 21985 грн., якщо прямі витрати на вирощування с.г. культур за місяць становили:
Озима пшениця - 135800 грн., в т.ч. насіння – 5950 грн.
Цукровий буряк - 81600 грн., в т.ч. насіння – 4895 грн.
Соняшник - 66300 грн., в т.ч. насіння – 3770 грн.

Відомість розподілу загально виробничих витрат
Об’єкти обіку
Прямі витрати, грн..
Вартість насіння, грн..
Прямі витрати, без вартості насіння, грн..
Коефіцієнт розподілу ЗВВ
ЗВВ, грн..
Кореспонденція рахунківД-т
К-т4)Фактичні витрати на вирощування озимої пшениці становлять 880150 грн. , від урожаю оприбутковано:
зерна озимої пшениці 6500 ц по справедливій вартості 130 грн. за 1ц
зерно відходів 1200 ц по справедливій вартості 46 грн. за 1 ц. ( вміст повноцінного зерна 35 %)
соломи 800 ц по справедливій вартості 8 грн. за 1 ц

Визначити фактичну собівартість 1ц зерна, 1 ц зерно відходів та суму доходу (втрат) від первісного визнання продукції рослинництва.

5) Фактичні витрати на вирощування та догляд основного стада ВРХ становлять 2105500 грн. , було оприбутковано:
молока 3900 ц по справедливій вартості 525 грн. за 1ц
приплід 42 гол по справедливій вартості 650 грн. за 1 гол.
гній по справедливій вартості на суму 10500 грн.
Середньорічне поголів’я корів –50 гол
Визначити фактичну собівартість 1ц молока, 1гол. приплоду та суму доходу (втрат) від первісного визнання продукції тваринництва.

Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 26694856
    Размер файла: 215 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий