Тесты_2016_студ


Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації
Запитання Визначити поняття «електричний струм»
Відповідь Вiдношення потенцiйної енергiї w, яку має заряд q, що перебуває в данiй точцi, до цього заряду
Відповідь Явище напрямленого руху носiїв зарядiв (заряджених часток)
Відповідь Явище змiни електромагнiтного поля в часiВідповідь Різниця електричних потенціалів двох точок
Відповідь Скалярна величина, що дорівнює похідній за часом від електричного заряду, який переноситься носіями заряду через дану поверхню
Запитання Визначити поняття «схема кола»
Відповідь Графічне зображення кола
Відповідь Кресленик (рисунок), який відображає взаємозв’язок елементів кола
Відповідь Умовне графічне подання кола
Відповідь Графічна модель електричного кола, що зображує його за допомогою ідеальних елементів
Відповідь Подання кола у вигляді сукупності умовних графічних зображень елементів
Запитання Сформулювати закон Ома
Відповідь Величина струму в замкненому електричному колi прямо пропорційна електрорушiйнiй силі та обернено пропорційна опору кола
Відповідь Величина струму в замкненому електричному колi прямо пропорційна опору кола i обернено пропорційна електрорушiйнiй силі
Відповідь Алгебраїчна сума ЕРС, дiючих у контурі схеми, дорiвнює алгебраїчний сумі спадів напруг на всiх дiлянках цього контуру в будь-який момент часу
Відповідь Алгебраїчна сума струмiв, якi збiгаються у вузлi, в будь-який момент часу дорiвнює нулю
Відповідь Величина струму в замкненому електричному колi прямо пропорцiйна електрорушiйнiй силi та обернено пропорцiйна провідності кола
Запитання Сформулювати перший закон КірхгофаВідповідь Сума струмiв, якi входять у вузол, дорiвнює сумi струмiв, що виходять із вузла
Відповідь Величина струму в замкненому електричному колi прямо пропорцiйна електрорушiйнiй силi i обернено пропорцiйна опору кола
Відповідь Алгебраїчна сума ЕРС, дiючих у контурi схеми, дорiвнює алгебраїчнiй сумi спадів напруг на всiх дiлянках цього контуру в будь-який момент часу
Відповідь Алгебраїчна сума струмiв, якi сходяться у вузлi, в будь-який момент часу дорiвнює нулю
Відповідь Сума ЕРС, дiючих у контурi схеми, дорiвнює сумi спадів напруг на всiх дiлянках цього контуру в будь-який момент часу
Запитання Сформулювати другий закон КірхгофаВідповідь Сума спадiв напруг у контурi дорiвнює нулю
Відповідь Алгебраїчна сума струмiв, якi збiгаються у вузлi, в будь-який момент часу дорiвнює нулю
Відповідь Алгебраїчна сума ЕРС, дiючих у контурi схеми, дорiвнює алгебраїчнiй сумi спадів напруг на всiх пасивних дiлянках цього контуру в будь-який момент часу
Відповідь Величина струму в замкненому електричному колi прямо пропорцiйна електрорушiйнiй силi та обернено пропорцiйна опору кола
Відповідь Cума ЕРС, дiючих у контурi схеми, дорiвнює сумi спадів напруг на всiх дiлянках цього контуру в будь-який момент часу
Запитання Скільки незалежних рівнянь складають на підставі першого закону Кірхгофа, якщо у колі M вузлів і N віток?
Відповідь M – N
Відповідь M + N
Відповідь M – 1
Відповідь M + 1
Відповідь M – N +1
Запитання Який вигляд має аналітичний вираз синусоїдного струму ?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Яке співвідношення існує між діючим значенням синусоїдного струму та амплітудою ?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Яке значення має комплексна амплітуда , що відповідає коливанню В?
Відповідь В
Відповідь В
Відповідь В
Відповідь В
Відповідь В
Запитання Який вид резонанса спостерігається у паралельному контурі?
Відповідь Резонанс опорів
Відповідь Резонанс струмів
Відповідь Резонанс напруг
Відповідь Резонанс провідностейВідповідь Резонанс фаз
Запитання Яка формула визначає резонансний опір послідовного контуру?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання У послідовному резонансному контурі умовою резонанса є:
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Яка формула визначає добротність контуру ?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Назвати умови виникнення перехідних процесів
Відповідь Наявність у колі реактивних елементів
Відповідь Наявність процесу комутації
Відповідь Наявність джерел енергії
Відповідь Наявність джерел коливань довільної форми
Відповідь Різка зміна параметрів або структури кола, що містить реактивні елементи
Запитання Які формули виражають закони комутації?
Відповідь ;
Відповідь ;
Відповідь ;
Відповідь ;
Відповідь ;
Запитання Який зв’язок існує між практичною тривалістю перехідного процесу і сталою часу кола?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Який закон описує змінювання вільної складової відгуку у колі першого порядку?
Відповідь Гіперболічний
Відповідь Експоненційний
Відповідь Логарифмічний
Відповідь Параболічний
Відповідь Синусоїдний
Запитання Яка формула визначає струм на виході кола з перехідною характеристикою та імпульсною характеристикою , якщо на вході діє напруга ?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Визначити перехідну характеристику кола, якщо дія , а відгук – .

Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Яка формула встановлює зв’язок між перехідною характеристикою та операторною передатною функцією кола ?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Якщо струм двополюсника дорівнює  А, а напруга на його затискачах  В, яке значення має комплексний опір ?
Відповідь Ом
Відповідь Ом
Відповідь Ом
Відповідь Ом
Відповідь Ом
Запитання Яка формула визначає комплексний опір кола?

Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Яка формула визначає АЧХ кола, якщо дія – напруга , а відгук – напруга ?

Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання КПФ кола . Який вираз визначає ФЧХ, якщо – індуктивний опір?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Обчислити сталу часу кола, якщо ; ; ; .
Відповідь 1 мсВідповідь 1,75 мсВідповідь 3,75 мсВідповідь 2,5 мсВідповідь 3,15 мсЗапитання Обчислити сталу часу R, L кола, якщо ;
Відповідь 1 мсВідповідь 2 мсВідповідь 0,5 мсВідповідь 2 нс
Відповідь 2 мксЗапитання Знайти , якщо ; ; ; ; .

Відповідь 0,66 мА
Відповідь 0,2 мА
Відповідь 0,5 мА
Відповідь 0,4 мА
Відповідь 1 мА
Запитання Яка формула визначає ?
Відповідь
Відповідь
Відповідь 0
Відповідь
Відповідь
Запитання Знайти струм , якщо ; ; ; ; .
.
Відповідь 5 мА
Відповідь 4,5 мА
Відповідь 7,5 мА
Відповідь 2,5 мА
Відповідь 8,5 мА
Запитання Визначити еквівалентний опір кола відносно точок 1-2, якщо ; ;

Відповідь 3 кОмВідповідь 4 кОмВідповідь 5 кОмВідповідь 6 кОмВідповідь 11 кОмЗапитання Графік якого сигналу зображено на рисунку?

Відповідь Неперервний
Відповідь Дискретний
Відповідь КвантованийВідповідь Цифровий
Відповідь Періодичний
Запитання Коефіцієнти узагальненого ряду Фур’є xt=k=0∞Ckϕkt за умови ϕkt2=1, k=0, 1, 2,… розраховуються за виразом:
Відповідь Ck=-∞∞xtϕktdtВідповідь Ck=-∞∞xtϕktdtВідповідь Ck=-∞∞ϕktxtdtВідповідь Ck=ϕkt-∞∞xtdtВідповідь Ck=xt-∞∞ϕktdtЗапитання Яка з наступних форм запису ряду Фур’є для довільного періодичного сигналу з періодом T є вірною?
Відповідь st=n=-∞∞Cne-jcos2πntTВідповідь st=n=-∞∞Cne-j2πntВідповідь st=n=-∞∞Cnej2πntTВідповідь st=n=-∞∞Cnejsin2πtnTВідповідь st=n=-∞∞Cne-j2πtnTЗапитання Амплітудно-частотний спектр якого сигналу зображено на рисунку?

Відповідь Поодинокий відеоімпульсВідповідь Періодична послідовність відеоімпульсівВідповідь Поодинокий радіоімпульс
Відповідь Гармонічне коливання
Відповідь Даний спектр не відповідає жодному з каузальних, тобто таких, що можна реалізувати фізично, сигналів
Запитання За допомогою якого з наступних виразів можна розрахувати спектральну густину неперіодичного сигналу st?
Відповідь Sf=-∞∞ste-j2πftdtВідповідь Sf=-∞∞e-j2πftstdtВідповідь Sf=-∞∞st2πfdtВідповідь Sf=-∞∞e-j2πft2πfdtВідповідь Sf=-∞∞ste-j2πftdtЗапитання Задано сигнал st, якому відповідає спектральна густина Sf, до того ж Sf=0 при f>Fm. Відповідно до теореми Котельникова такий сигнал можна представити відліками миттєвих значень sk∆t, де інтервал дискретизації ∆t визначається наступним чином:
Відповідь ∆t≤1/2FmВідповідь ∆t≥1/2FmВідповідь ∆t≤1/FmВідповідь ∆t≥1/FmВідповідь ∆t=FmЗапитання Щоб відновити неперервний сигнал st з дискретного skΔt потрібно дискретний сигнал пропустити через
Відповідь фільтр низьких частот
Відповідь фільтр високих частот
Відповідь смуговий фільтр
Відповідь режекторний фільтр
Відповідь цифро-аналоговий перетворювач
Запитання Сигнал зветься вузькосмуговим, якщо його спектральна густина відмінна від нуля лише в межах смуги частот Δf в околі частот ±f0, причому виконується умова:
Відповідь Δff0=1Відповідь Δff0>10Відповідь 1<Δff0<2Відповідь 0.5<Δff0<1Відповідь Δff0<0.1Запитання Яка з наступних властивостей узагальненого ряду Фур’є є вірною?
Відповідь Коефіцієнти узагальненого ряду Фур’є не складають оптимальний за критерієм мінімуму енергії (потужності) похибки набір
Відповідь Коефіцієнти узагальненого ряду Фур’є залежать один від одного, тобто кожен з коефіцієнтів ряду обчислюється залежно від усіх останніх
Відповідь Якщо сигнал s(t) задано на скінченному інтервалі a≤t≤b, відповідний ряд Фур`є збігатиметься до s(t) цьому інтервалі. Поза цим інтервалом ряд Фур`є збігається до сигналу, який періодично продовжує сигнал s(t)Відповідь Для ряду Фур`є виконуються рівності Бесселя та ПарсеваляВідповідь Якщо базисна система функцій є повною для даного класу сигналів, то при кількості членів ряду N→∞ відносна похибка апроксимації прямує до одиниці
Запитання Яка з наступних властивостей спектрів періодичних сигналів є вірною?
Відповідь Амплітудно-частотний спектр повністю визначає відображення періодичного сигналу в частотній області
Відповідь Спектр періодичного сигналу дискретний. Він складається з окремих ліній на відповідних частотах …, -2f1, -f1, 0 , f1, 2f1, …, де f1 – частота першої гармоніки
Відповідь Якщо періодичний сигнал s(t) є дійсною й парною функцією часу, то дійсна частина коефіцієнтів ряду Фур`є Cn дорівнює нулю, а фази коефіцієнтів ряду Фур`є Cn можуть набувати лише двох значень: π/2 або -π/2Відповідь Якщо періодичний сигнал s(t) є дійсною і непарною функцією часу, то уявна частина коефіцієнтів ряду Фур`є Cn дорівнює нулю, а фази коефіцієнтів ряду Фур`є Cn можуть набувати лише двох значень: π або - π
Відповідь Середня потужність періодичного сигналу завжди є меншою за потужність відповідного цьому сигналу ряду Фур`є
Запитання Задано сигнал s1t зі спектральною густиною S1f, який подається на лінійне коло з постійними параметрами, що має коефіцієнт передачі Kf. За допомогою якого з наступних шляхів можна визначити сигнал s2t на виході кола?
Відповідь s2t=-∞∞S1fKt-fdfВідповідь s2t=S1f-∞∞KfdfВідповідь s2t=-∞∞S1fKfej2πftdfВідповідь s2t=-∞∞S1fKff-tdfВідповідь s2t=-∞∞S1fKfdfЗапитання Задано сигнал s1t, який подається на лінійне коло з постійними параметрами, що має імпульсну характеристику ht. За допомогою якого з наступних шляхів можна визначити сигнал s2t на виході кола?
Відповідь s2t=s1th(t)Відповідь s2t=-∞∞s1μh(t-μ)dμВідповідь s2t=-∞∞s1μh(μ)μ-tdμВідповідь s2t=-∞∞s1th(t)dtВідповідь s2t=h(t)-∞∞s1tdtЗапитання Який з наступних виразів є умовою каузальності, тобто умовою фізичної реалізації, радіотехнічного кола з коефіцієнтом передачі Kf та імпульсною характеристикою h(t)?
Відповідь ht=0, якщо t<0Відповідь -∞∞h(t)dt=1Відповідь Kf=0, якщо f<0Відповідь -∞∞Kfdf=1Відповідь limt→∞h(t)=0Запитання Який з наступних виразів є умовою лінійного радіотехнічного кола, яке не вносить спотворень, з коефіцієнтом передачі Kf та імпульсною характеристикою h(t)?
Відповідь Kf=A∙1(f), де A – деяка додатна константа, 1(f) – одинична функція Хевісайда
Відповідь h(t)=A, де A – деяка додатна константа
Відповідь Kf=A, де A – деяка додатна константа
Відповідь h(t)=A∙1(t), де A – деяка додатна константа, 1(t) – одинична функція Хевісайда
Відповідь Kf=Ae-j2πft0, де A і t0 – деякі додатні константи
Запитання Ідеальний фільтр низьких частот має наступну амплітудно-частотну характеристику:
Відповідь Kf=1, f≤f10, інакше , де f1 – деяка додатна частота
Відповідь Kf=1, f≥f10, інакше , де f1 – деяка додатна частота
Відповідь Kf=1, f1≤f≤f21, -f2≤f≤-f10, інакше , де f1 і f2 – деякі додатні частоти,
причому f1<f2Відповідь Kf=1, f≤f11, f≥f20, інакше , де f1 і f2 – деякі додатні частоти,
причому f1<f2Відповідь Kf=1f-f1 , де f1 – деяка додатна частота
Запитання Довільний сигнал s(t) задано на скінченному інтервалі часу
a≤t≤b. За допомогою якого виразу можна визначити енергію сигналу s(t)?
Відповідь E=abs(t)2dtВідповідь E=abs(t)dtВідповідь E=abs(t)2dtВідповідь E=1b-aabs(t)2dtВідповідь E=1b-aabs(t)2dtЗапитання Яка з наступних властивостей автокореляційної функції (АКФ) R(τ) сигналу s(t) є вірною?
Відповідь АКФ дійснозначного сигналу зі скінченною енергією є дійснозначною непарною функцією, тобто Rτ=-R(-τ)
Відповідь Значення АКФ дійснозначного сигналу зі скінченною енергією при τ=0 дорівнює повній енергії сигналу, тобто R0=EВідповідь АКФ сигналу зі скінченною енергією і тривалістю T набуває максимального значення при τ=T, тобто R(τ)≤R(T)
Відповідь АКФ сигналу зі скінченною енергією та його спектральна густина енергії пов’язані парою перетворень
Gf=1π-∞∞R(τ)f-τdτ Rτ=-1π-∞∞G(f)τ-fdf Відповідь АКФ дійснозначного сигналу зі скінченною енергією є додатною функцією, тобто Rτ≥0Запитання Який з наступних виразів є умовою ортогональності на інтервалі часу a≤t≤b двох сигналів s1(t) і s2(t) з енергіями E1 та E2 відповідно?
Відповідь abs1ts2tdt=0, s1(t)≠s2(t)E1, s1t=s2(t)Відповідь abs1ts2tdt=-1, s1(t)≠s2(t)1, s1t=s2(t)Відповідь abs1ts2tdt=E1=E2Відповідь abs1ts2tdt=0Відповідь abs1ts2tdt=1Запитання Яким чином при інтегруванні сигналу змінюється його спектр в околі нульової частоти (НулЧ), в області низьких частот (НЧ) та в області високих частот (ВЧ)?
Відповідь Співвідношення між амплітудами спектральних складових не змінюються
Відповідь Амплітуди НулЧ зменшуються, амплітуди НЧ зменшуються, амплітуди ВЧ зменшуються
Відповідь Амплітуди НулЧ зростають, амплітуди НЧ зростають, амплітуди ВЧ зростають
Відповідь Амплітуди НулЧ зменшуються, амплітуди НЧ зростають, амплітуди ВЧ зростають
Відповідь Амплітуди НулЧ зростають, амплітуди НЧ зменшуються, амплітуди ВЧ зменшуються
Запитання Що змінюється в спектрі сигналу при зсуві його у часі
Відповідь Уявна частина спектру
Відповідь Дійсна частина спектру
Відповідь Модуль спектру (амплітудно-частотний спектр)
Відповідь Аргумент спектру (фазо-частотний спектр)
Відповідь Змінюються усі спектральні складові
Запитання Що не змінюється в спектрі сигналу при зміні його амплітуди
Відповідь Уявна частина спектру
Відповідь Дійсна частина спектру
Відповідь Модуль спектру (амплітудно-частотний спектр)
Відповідь Аргумент спектру (фазо-частотний спектр)
Відповідь Змінюються усі спектральні складові
Запитання Яка з наступних властивостей коливань з амплітудною модуляцією є вірною?
Відповідь Якщо ширина спектру модулюючого коливання дорівнює F, то спектр АМ коливання має ширину 2MF, де M – індекс амплітудної модуляції
Відповідь Амплітуди бічних складових у спектрі тонального АМ коливання мають парну симетрію
Відповідь Тональні АМ коливання мають значно більшу ширину спектру, ніж тональні ЧМ і ФМ коливання
Відповідь Тональні АМ коливання більш енергетично вигідні, ніж тональні ЧМ і ФМ коливання, їх ККД може становити до 90%
Відповідь Фази бічних складових у спектрі тонального АМ коливання мають парну симетрію
Запитання Яка з наступних властивостей коливань з кутовою модуляцією не є вірною?
Відповідь ЧМ коливання для модулюючого сигналу e(t) можна отримати за допомогою фазового модулятора, якщо подати на його вхід коливання etdtВідповідь Зростання девіації частоти для коливання з ЧМ призводить до зростання ширини його спектру
Відповідь Якщо ширина спектру модулюючого коливання дорівнює F, то спектр тонального ФМ коливання має ширину 2(F+fd), де fd – частота девіації
Відповідь ФМ коливання для модулюючого сигналу e(t) можна отримати за допомогою частотного модулятора, якщо подати на його вхід коливання de(t)dtВідповідь Сигнали з фазовою і частотною модуляцією більш перешкодостійкі, ніж сигнали з амплітудною модуляцією
Запитання Який з наступних виразів встановлює зв'язок між спектром S1(f) поодинокого імпульсу s(t) та спектром S2(f) періодичної послідовності імпульсів s(t) з періодом слідування T?
Відповідь S2(f) =n=-∞∞S1n(f-nf1), де f1=1T, n – ціле
Відповідь S2(f) =S1nf1, де f1=1T, n – ціле
Відповідь S2f=0.5S1f-f1+0.5S1(f-f1), де f1=1TВідповідь S2f=f1∙S1nf1, де f1=1T, n – ціле
Відповідь S2f=S1f1-f+S1(f1+f), де f1=1TЗапитання Яке з наступних тверджень не є вірним?
Відповідь Збільшення частоти дискретизації зменшує ступінь відмінності відновленого з дискретного і вихідного безперервного сигналів
Відповідь Зменшення інтервалу дискретизації зменшує ступінь відмінності відновленого з дискретного і вихідного безперервного сигналів
Відповідь Збільшення тривалості сигналів, за допомогою яких беруть вибірки, зменшує ступінь відмінності відновленого з дискретного і вихідного безперервного сигналів
Відповідь Всі фізичні сигнали є сигналами з необмеженим спектром. Це призводить до того, що накладання копій спектра вихідного сигналу при формуванні спектра дискретного сигналу неминуче, що спотворює відновлений сигнал
Відповідь При дискретизації реальних сигналів з'являються спотворення за рахунок скінченної кількості відліків за обмежений час тривалості сигналу, в той час як їх має бути нескінченно багато, бо обмеження спектру сигналу відповідає збільшенню його тривалості до нескінченності
Запитання Якою операцією в частотній області відображується підсумовування сигналів s1(t) та s2(t) у часовій області?
Відповідь Згорткою спектрів сигналів
Відповідь Добутком спектрів сигналів
Відповідь Сумою спектрів сигналів
Відповідь Згорткою дійсних частин спектрів сигналів
Відповідь Добутком дійсних частин спектрів сигналів
Запитання Яким типом спектру відображається у частотній області сигнал, що можна реалізувати фізично
Відповідь Скінченним
Відповідь Періодичним
Відповідь Дискретним
Відповідь Нескінченним
Відповідь КвантованимЗапитання Розрахувати потужність прмякутного відеоімпульсу з амплітудою A та тривалістю 2a.
Відповідь P=2a2A2Відповідь P=A2Відповідь P=2aA2Відповідь P=AВідповідь P=2a2AЗапитання Графік сигналу s(x) наведено на рисунку. Який з наступних виразів є математичною моделлю сигналу?

Відповідь sx=A1x+1x-1-1x-3-1(x-4),
де 1(x) – одинична функція Хевісайда
Відповідь sx=Ax1(x)∙1(4-x)-2A1x-2∙1(4-x),
де 1(x) – одинична функція Хевісайда
Відповідь sx=-Ax1x-11x-2+2A1x-1(x-4),
де 1(x) – одинична функція Хевісайда
Відповідь sx=Ax1x∙1(2-x)+A1x-2∙1(4-x),
де 1(x) – одинична функція Хевісайда
Відповідь sx=-A1x∙14-x+Ax1x-2∙1(4-x),
де 1(x) – одинична функція Хевісайда
Запитання Графік однотонального АМ коливання з Umax=3 В та Umin=1 В наведено на рисунку. Чому дорівнюють коефіцієнт модуляції M та амплітуда носійного коливання Um?

Відповідь M=0,5, Um=2 B
Відповідь M=2, Um=1 B
Відповідь M=0,75, Um=1,5 B
Відповідь M=1,5, Um=2 B
Відповідь M=0,25, Um=1 B
Запитання Лінійне частотновибіркове коло охоплено від’ємним зворотнім зв’язком. Як при цьому зміняться максимальне значення коефіцієнту передачі Kmax та ширина смуги пропускання Δf?
Відповідь Kmax зросте, Δf зменшиться.
Відповідь Kmax зросте, Δf зросте.
Відповідь Kmax зменшиться, Δf зменшиться.
Відповідь Kmax зменшиться, Δf зросте.
Відповідь Kmax не зміниться, Δf не зміниться.
Запитання Амплітудно-частотний спектр сигналу st зображено на рисунку. Тривалість сигналу було збільшено в 2 рази, який з наступних амплітудно-частотних спектрів буде відповідати новому сигналу?

Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Характеристика нелінійної системи має вигляд:
y=1+x+0,25x2, В.
На систему діє коливання:
xt=2cosωt, В.
Знайти амплітуду другої гармоніки сигналу ytВідповідь 0,25 В
Відповідь 0,50 B
Відповідь 0,75 B
Відповідь 1,25 B
Відповідь 1,75 B
Запитання Чому дорівнює значення на нульовій частоті спектру сигналу, зображеного на рисунку?

Відповідь 7
Відповідь 5
Відповідь 3
Відповідь 4
Відповідь 6
Запитання Спектр сигналу st дорівнює нулю поза смугою f≤100 Гц. Знайти частоту дискретизації для сигналу s(10t).
Відповідь 200 Гц
Відповідь 1000 Гц
Відповідь 20 Гц
Відповідь 2000 Гц
Відповідь 10 Гц
Запитання Який з наступних виразів відповідає спектру сигналу, зображеного на рисунку?

Відповідь 23sincf3e-jπ23fВідповідь 6sinc3fВідповідь 23sincf3ejπ23fВідповідь 6sinc3fe-j5πfВідповідь 23sincf3Запитання Однотональне ЧМ коливання має такі параметри: несуча частота f0 = 1 МГц, частота модулюючого гармонічного сигналу F = 10 кГц. В яких межах [fmin; fmax] змінюється миттєва частота цього коливання, якщо індекс модуляції m дорівнює 5?
Відповідь 0,99; 1,01 МГц
Відповідь 0,998; 1,002 МГц
Відповідь 0,95; 1,05 МГц
Відповідь 0,19; 0,21 МГц
Відповідь 0,90; 1,10 МГц
Запитання На якому рисунку зображено графік автокореляційної функції фізичного сигналу зі скінченною енергією?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Визначити максимальну та мінімальну частоту модульованого сигналу
st=20cos2π∙107t+6sin2π∙3∙105t, В.
Відповідь fmax=107+6∙105 Гц, fmin=107-6∙105 Гц.
Відповідь fmax=107+18∙105 Гц, fmin=107-18∙105 Гц.
Відповідь fmax=9∙105 Гц, fmin=3∙105 Гц.
Відповідь fmax=18∙105 Гц, fmin=2∙105 Гц.
Відповідь fmax=107+3∙105 Гц, fmin=107-3∙105 Гц.
Запитання При впливі на нелінійний елемент гармонічної напруги кут відсікання струму становить

Відповідь 900Відповідь 1800Відповідь 600Відповідь 450Відповідь 3600Запитання Скільки спектральних складових має однотональне АМ коливання
st=10cos2π∙103t+π3++2sin⁡(2π∙2∙103t)cos2π∙105t-π2?
Відповідь 3
Відповідь 7
Відповідь 4
Відповідь 6
Відповідь 5
Запитання На рисунку зображено амплітудно-частотний спектр сигналу, з якого беруться відліки з частотами 30, 40 і 60 Гц. Яка (або які) з трьох частот відліків відповідає теоремі відліків?

Відповідь 40 Гц, 60 Гц
Відповідь 30 Гц, 40 Гц
Відповідь 60 Гц
Відповідь 30 Гц
Відповідь 40 Гц
Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації
Запитання Вектор напруженості магнітного поля вібратора, зображеного на рисунку, має такі складові

Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Вектор напруженості електричного поля вібратора, зображеного на рисунку, має такі складові

Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Область називається хвильовою зоною випромінювання якщо виконується умова
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Для якої зони випромінювання справедлива ця нерівність
Відповідь проміжної зони випромінювання
Відповідь хвильової зони випромінювання
Відповідь ближньої зони випромінювання
Відповідь квазістатичної зони випромінювання
Відповідь дальньої та проміжної зон випромінювання
Запитання При якій умові випромінювач можна вважати елементарним електричним випромінювачем
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання У ближні зоні диполя Герца вектори електричного і магнітного полів мають зсув за фазою один відносно одного
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання У ближній зоні
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання У ближній зоні
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Амплітуда поля в хвильовій зоні зменшується обернено пропорційно
Відповідь першому ступеню відстані
Відповідь другої ступені відстані
Відповідь відносній діелектричній проникності середовища
Відповідь відносній магнітній проникності середовища
Відповідь питомої провідності середовища
Запитання Вектори і в хвильовій зоні
Відповідь паралельні і змінюються у фазі
Відповідь перпендикулярні один одному і змінюються у фазі
Відповідь перпендикулярні один одному і змінюються у квадратурі
Відповідь паралельні і змінюються у квадратурі
Відповідь перпендикулярні один одному і змінюються у протифазіЗапитання У електричній і магнітній площинах нормована ДС вібратора має вигляд
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Діаграма спрямованості елементарного електричного вібратора у горизонтальній площині в декартовій системі координат має вигляд
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання КСД елементарного електричного вібратора дорівнює
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання КСД ізотропної антени дорівнює
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання дифракція це –
Відповідь залежність фазової швидкості від частоти
Відповідь викривлення траєкторії радіохвилі при її поширенні
Відповідь явище складання когерентних хвиль
Відповідь обгинання хвилею перешкоди
Відповідь поширення радіохвилі за лінію горизонту
Запитання Метод геометричної оптики при розв’язанні задач дифракції застосовують, коли характерні розміри об'єкта
Відповідь L>>λ
Відповідь L<<λ
Відповідь L~λ
Відповідь L<λ
Відповідь L>λ
Запитання На отвір S в нескінченній ідеально провідній площині відбувається нормальне падіння пласкої однорідної хвилі з лівого півпростору. Комплексні амплітуди падаючого поля з напрямку z<0 задаються у вигляді

Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Результуюче поле дифракції у правому півпросторі знаходиться згідно до принципу Гюйгенса – Френеля
Відповідь з рівнянь Лапласа
Відповідь шляхом строго вирішення рівнянь Максвелла
Відповідь за наближенням, що кожен елемент поверхні тіла можна вважати пласким, для якого справедливі закони Снелліуса.
Відповідь з хвильових рівнянь
Відповідь як сума полів, що збуджуються всіма елементами площини S
Запитання Явище складання когерентних хвиль, які приходять в точку спостереження з декількох джерел, називають
Відповідь дисперсією
Відповідь дифракцією
Відповідь рефракцією
Відповідь інтерференцією
Відповідь суперпозицією
Запитання Коефіцієнт спрямованої дії ідеальних поверхневих антен дорівнює
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання На рисунку наведено дві задачі дифракції: задача А – дифракція ЕМП , на отворі в нескінченному екрані (рис. а) і задача В – дифракція того самого поля на взаємно доповнючому екрані (рис. б). Тоді згідно до принципу Бабіне
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання На рисунку наведено нормоване поле дифракції Френеля на прямокутному отворі. Чому дорівнює амплітуда поля у точці А?

Відповідь 0,25
Відповідь 0,5
Відповідь 0,707
Відповідь 1
Відповідь 1,175
Запитання Зони Френеля – такі зони , що фаза поля вторинних джерел, розміщених на границях кожної зони, змінюється на
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Границі зон являють собою концентричні кола (див рис.), відстані до яких задовольняють умовам:
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Суттєва область для поширення радіохвиль займає
Відповідь 2 – 5 перших зон ФренеляВідповідь 4 – 9 перших зон ФренеляВідповідь 6 – 8 перших зон ФренеляВідповідь 5– 10 перших зон ФренеляВідповідь 6 – 12 перших зон ФренеляЗапитання Амплітуда напруженості електричного поля в точці прийому дорівнює
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Потужність на вході приймача дорівнює
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Відстань прямої видимості дорівнює
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання При яких значеннях коефіцієнта відбиття від поверхні Землі модуль інтерференційного множника досягає максимального значення?
Відповідь 0
Відповідь 0,5
Відповідь 1
Відповідь 1,5
Відповідь 2
Запитання Прийом земної хвилі на значних відстанях від передавальної антени (за лінію горизонту) можливе
Відповідь у діапазонах середніх та довгих хвиль
Відповідь у діапазоні коротких хвиль
Відповідь у діапазоні ультракоротких хвиль
Відповідь у оптичному діапазоні
Відповідь у рентгенівському діапазоні
Запитання У іоносфері можна виділити чотири регулярних шари
Відповідь A, B, C, D
Відповідь D1, D2, E, F
Відповідь D, E1, E2, F
Відповідь D, E, F1, F2
Відповідь D1, D2, D3, D4
Запитання Поглинання в іоносфері буде малим на частотах
Відповідь f >100 МГцВідповідь f < 100 МГцВідповідь f > 10 МГцВідповідь f > 100 кГц
Відповідь f >1000 МГцЗапитання Явище викривлення траєкторії поширення радіохвилі називають
Відповідь дисперсією
Відповідь дифракцією
Відповідь рефракцією
Відповідь інтерференцією
Відповідь суперпозицією
Запитання Негативна тропосферна рефракція зображена на рисунку
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Критична тропосферна рефракція зображена на рисунку
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Надрефракція зображена на рисунку
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Максимальні частоти хвиль, що відбиваються від іоносфери дорівнюють
Відповідь 10 – 20 МГцВідповідь 5 – 15 МГцВідповідь 30 – 40 МГцВідповідь понад 100 МГцВідповідь вище 100 МГцЗапитання Чим обмежена верхня межа частоти радіохвиль, що відбиваються від іоносфери?
Відповідь діелектричною проникністю іоносфери
Відповідь питомою провідністю іоносфери
Відповідь електронною концентрацією NeВідповідь інтегральним коефіцієнтом поглинання
Відповідь показником заломлення іоносфери
Запитання Залежність фазової швидкості від частоти називають
Відповідь дисперсією
Відповідь дифракцією
Відповідь рефракцією
Відповідь інтерференцією
Відповідь суперпозицією
Запитання Інтерференційна формула Введенського має вигляд
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Ефектом Доплера називається
Відповідь збільшення напруженості поля у точці прийому за рахунок перешкоди
Відповідь на відстанях від передавача, що відповідають діаметрально протилежним точкам земної кулі, спостерігається істотне збільшення напруженості поля
Відповідь явище зміни частоти електромагнітної хвилі при відбитті її від межі поділу двох середовищ, що рухається вздовж напрямку поширення хвилі
Відповідь поворот площини поляризації
Відповідь подвійне променезаломлення
Запитання Людське вухо може сприймати звуки частотою від 20 Гц до 20 000 Гц. Який діапазон довжин хвиль відповідає цьому інтервалу звукових коливань? Швидкість звуку в повітрі прийняти 340 м/с.
Відповідь від 20 м до 20 000 мВідповідь від 6 800 м до 6 800 000 мВідповідь від 0,06 м до 58,8 мВідповідь від 0,017 м до 17 мВідповідь від 0,17 м до 170 мЗапитання Як зміниться довжина звукової хвилі при зростанні частоти коливань її джерела в 2 рази?
Відповідь збільшиться в 2 рази
Відповідь зменшиться в 2 рази
Відповідь не зміниться
Відповідь зменшиться в 4 рази
Відповідь збільшиться в 4 рази
Запитання Спостерігач знаходиться на відстані 240 м від людини, що вдарила у дзвін. Через який проміжок часу після удару спостерігач почує звук? Швидкість звуку в повітрі прийняти 340 м/с.
Відповідь 0,7 с
Відповідь 1,36 с
Відповідь 2,5 с
Відповідь 25 с
Відповідь миттєво
Запитання Визначте швидкість звуку у воді, якщо джерело звуку коливається з періодом 0, 002 с і збуджує у воді хвилі довжиною 2, 9 м.
Відповідь 1450 км/с
Відповідь 1450 м/с
Відповідь 1800 м/с
Відповідь 2900 м/с
Відповідь серед відповідей немає вірної
Запитання Звукові коливання поширюються у воді зі швидкістю 1480 м/с, а в повітрі – зі швидкістю 340м/с. У скільки разів зміниться довжина звукової хвилі при переході звуку з повітря у воду?
Відповідь зросте в 4,35 рази
Відповідь зменшиться в 4,35 рази
Відповідь зросте в 2,5 рази
Відповідь зменшиться в 2,5 рази
Відповідь залишиться незмінною
Запитання Швидкість звуку у воді 1450 м/с. На якій відстані знаходяться найближчі точки, що коливаються в протилежних фазах, якщо частота коливань 725Гц?
Відповідь 4 мВідповідь 2 мВідповідь 1 мВідповідь 0,8 мВідповідь 0,5 мЗапитання Коливальна швидкість частинок
Відповідь співпадає зі швидкістю поширення акустичної хвилі
Відповідь несуттєво менша за швидкість поширення акустичної хвилі
Відповідь несуттєво більша за швидкість поширення акустичної хвилі
Відповідь суттєво менша за швидкість поширення акустичної хвилі
Відповідь суттєво перевищує швидкість поширення акустичної хвилі
Запитання Як людина визначає напрямок звуку?
Відповідь за довжиною хвилі
Відповідь за різницею фаз
Відповідь за швидкістю хвилі
Відповідь за інтенсивністю хвилі
Відповідь за частотою хвилі
Запитання Об’єктивними фізичними характеристиками звуку є: а) гучність; б) висота; в) частота; г) інтенсивність; д) тембр; е) гармонічний спектр.
Виберіть вірну комбінацію відповідей:
Відповідь а, б, д
Відповідь б, в, г
Відповідь а, в, д
Відповідь в, г, е
Відповідь а, г, е
Запитання Назвіть суб’єктивні характеристики звуку:
а) гучність; б) висота; в) частота; г) інтенсивність; д) тембр: е) гармонічний спектр. Виберіть вірну комбінацію відповідей:
Відповідь а, б, д
Відповідь б, в, г
Відповідь а, в, д
Відповідь б, г, д, е
Відповідь а, г, е
Запитання Поріг чутливості – це:
Відповідь максимальна інтенсивність звуку на даній частоті, при якій виникає слухове відчуття
Відповідь мінімальна інтенсивність звуку на даній частоті, при якій виникає слухове відчуття
Відповідь мінімальна частота, що сприймається вухом людини
Відповідь максимальна частота, що сприймається вухом людини
Відповідь серед відповідей немає вірної
Запитання Поріг больового відчуття виникає при:
Відповідь мінімальній частоті звуку (16 Гц)
Відповідь максимальній частоті звуку (20 000 Гц)
Відповідь інтенсивності звуку 10 Вт/м2
Відповідь інтенсивності звуку 10-12 Вт/м2
Відповідь інтенсивності звуку 102 Вт/м2
Методи та засоби захисту інформації
Запитання Демаскуючими ознаками об’єктів захисту називаються:
Відповідь ознаки об’єкта при демаскуванні від засобів знімання (зняття) інформації
Відповідь ознаки, які дозволяють систематизувати об’єкти в класи, групи
Відповідь всі ознаки об’єкта при його маскуванні
Відповідь ознаки, які дозволяють відрізнити один об’єкт від іншого
Відповідь ознаки об’єкта при демаскуванні від засобів захисту інформації
Запитання Демаскуючими ознаками зовнішнього вигляду радіоакустичних закладених пристроїв є:
Відповідь невеликі розміри і вага предмета прямокутної форми невизначеного призначення
Відповідь пластмасовий корпус предмета круглої або прямокутної форми невизначеного призначення
Відповідь наявність в предметі невизначеного призначення отворів і короткого проводу
Відповідь бляклий колір предмета невизначеного призначення за наявності елементів комуфляжу
Відповідь наявність на предметі невизначеного призначення елементів неметалевого кріплення
Запитання Явище реверберації виникає:
Відповідь на межі двох середовищ, густини яких приблизно рівні
Відповідь за рахунок спотворення акустичної хвилі в середовищі
Відповідь за рахунок багаторазових відбиттів акустичної хвилі в замкненому просторі
Відповідь якщо різко змінюються параметри середовища поширення
Відповідь за наявності другого когерентного джерела звуку
Запитання Мову людини при середній зашумленості вулиці можна прослуховувати без застосування спеціальних засобів зловмисником на відстані:
Відповідь 3-5 метрів
Відповідь 5-7 метрівВідповідь 10-13 метрівВідповідь 12-17 метрівВідповідь 18-21 метрівЗапитання Виберіть правильне визначення поняття технічний захист інформації згідно з ДСТУ 3396.2-97
Відповідь діяльність направлена на захист інформації технічними засобами
Відповідь діяльність направлена на запобігання витоку информаци по технічних каналах, її блокування і (або) порушення целосностиВідповідь діяльність направлена на захист інформації передавану з використанням технічних засобів
Відповідь протидія технічним засобам призначеним для несанкціонованого знімання або блокування інформації
Відповідь виявлення і нейтралізація технічних засобів несанкціонованого знімання інформації (закладних пристроїв)
Запитання Який елемент чи елементи використовуються для захисту телефонного апарата від знімання інформації з використанням мікрофонного ефекту?
Відповідь зустрічно-паралельне включення діодів в обидва проводи телефонної лінії
Відповідь резистор і ємність
Відповідь індуктивність
Відповідь ємність
Відповідь варистор
Запитання В яких одиницях вимірюється акустична чутливість мікрофонів
Відповідь дБ
Відповідь В
Відповідь Па
Відповідь В/Па
Відповідь Гн/м
Запитання За якою формулою можна визначити візуальний контраст?
Відповідь К=(В0-ВФ)/В0
Відповідь К=(В0+ВФ)/В0
Відповідь К=В0/(В0-ВФ)
Відповідь К=В0/(В0+ВФ)
Відповідь К=(В0-ВФ)/(В0+ВФ)
Запитання Чому дорівнює кутова роздільна здатність ока людини за умови нормальної денної освітленості
Відповідь 2 кутових секунди
Відповідь 120 кутових секунд
Відповідь 240 кутових секунд
Відповідь 360 кутових секунд
Відповідь 60 кутових секунд
Запитання Який частотний діапазон найчастіше використовується радіоакустичними закладеними пристроями
Відповідь 20-80 МГцВідповідь 420-450 МГцВідповідь 60-100 МГцВідповідь 220-320МГц
Відповідь 880-920МГц
Запитання В яких одиницях вимірюється рівень гучності
Відповідь Па
Відповідь Фон
Відповідь Сон
Відповідь дБ
Відповідь Вт/м2
Запитання Чому дорівнює поріг чутності вуха людини, виражений в Па
Відповідь 3,14*10^-5 Па
Відповідь 2*10^-5 Па
Відповідь 2,7*10^-3 Па
Відповідь 7,07*10^-2 Па
Відповідь 5*10^-2 Па
Запитання Який тип мікрофона можна віднести до вузькоспрямованихВідповідь акустичний приймач тиску
Відповідь акустичний приймач градієнта тиску асиметричний
Відповідь акустичний приймач градієнта тиску симетричний
Відповідь комбінований акустичний приймач
Відповідь акустичний приймач органного типу
Запитання Який з нижчеперелічених способів захисту інформації належить до інформаційного приховування:
Відповідь Звукова ізоляція акустичного сигналу
Відповідь Звукопоглинання акустичної хвилі
Відповідь Технічне закриття і шифрування семантичної інформації
Відповідь Глушіння акустичних сигналів
Відповідь Зашумлення приміщення або твердого середовища
Запитання Яка мінімальна тривалість кадра необхідна для забезпечення нерозбірливості мови у скремблері з інверсією кадраВідповідь 100мс
Відповідь 200мс
Відповідь 350мс
Відповідь 250мс
Відповідь 500мс
Запитання Який із засобів радіоконтролю являє собою широкосмуговий приймач із пороговим пристроєм
Відповідь Індикатор електромагнітного поля
Відповідь Селективний мікровольтметрВідповідь ІнтерсепторВідповідь СпектроаналізаторВідповідь Скануючий приймач
Запитання Який із засобів радіоконтролю являє собою широкосмуговий приймач з автоматичним настроюванням на радіосигнал з найбільшим рівнем
Відповідь Виявляч електромагнітного поля
Відповідь Селективний мікровольтметрВідповідь Спектроаналізатор
Відповідь Скануючий приймач
Відповідь інтерсепторЗапитання Принцип пошуку закладених пристроїв нелінійним локатором базується на
Відповідь відбитті зондуючого сигналу нелінійними елементами закладених пристроїв
Відповідь Затримуванні зондуючого сигналу за часом при опроміненні нелінійних елементів закладених пристроїв
Відповідь Доплеровскому зсуві частоти зондуючого сигналу при опроміненні нелінійних елементів
Відповідь Перевипромінюванні гармонік зондуючого сигналу нелінійними елементами закладених пристроїв
Відповідь Повному або частковому поглинанні зондуючого сигналу нелінійними елементами закладених пристроїв
Запитання Пристрій, що забезпечує інформаційну прихованість телефонних розмов, має назву:
Відповідь закладки
Відповідь скремблераВідповідь транспондераВідповідь транскрайбераВідповідь інтерсептораЗапитання Яка напруга має бути на затискачах телефонного аппарата при піднятій трубці?
Відповідь 12-15 В
Відповідь 18-20 В
Відповідь 32-40В
Відповідь 48-60 В
Відповідь 90-110 В
Запитання Який елемент чи елементи використовуються для захисту телефонного аппарата від знімання інформації методом високочастотного нав’язування?
Відповідь зустрічно-паралельне включення діодів в обидва проводи телефонної лінії
Відповідь резистор і ємність
Відповідь індуктивність
Відповідь ємність
Відповідь варистор
Запитання Виберіть правильне визначення поняття технічний канал витоку інформації згідно з ДСТУ 3396.2-97
Відповідь канал передавання інформації, який використовує спеціальні технічні засоби
Відповідь сукупність носіїв інформації, середовище їх поширення і технічних засобів розвідки
Відповідь канал передавання інформації, в якому відбувається витік інформації, з використанням технічних засобів
Відповідь сукупність технічних засобів, які безпосередньо спричинюють витік інформації по каналу передавання інформації
Відповідь Будь-який канал, по якому відбувається витік технічної інформації
Запитання Знайти рівень звукового тиску, виражений в дБ, для звукового тиску, який дорівнює 0,2 Па
Відповідь 44 дБ
Відповідь 100дБ
Відповідь 74 дБ
Відповідь 80 дБ
Відповідь 34 дБ
Запитання Знайти рівень інтенсивності звуку, виражений в дБ, для інтенсивності звуку, який дорівнює 10^-4 Вт/м2
Відповідь 100 дБ
Відповідь 60 дБ
Відповідь 80 дБ
Відповідь 90 дБ
Відповідь 120 дБ
Запитання Знайти інтенсивності звуку в Вт/м2 для рівня інтенсивності звуку, який дорівнює 120 дБ
Відповідь 20 Вт/м2
Відповідь 12 Вт/м2
Відповідь 1 Вт/м2
Відповідь 2 Вт/м2
Відповідь 4 Вт/м2
Запитання Знайти звуковий тиск в Па для рівня тиску звуку, який дорівнює 120 дБ
Відповідь 10 Па
Відповідь 20 Па
Відповідь 30 Па
Відповідь 40 Па
Відповідь 2 Па
Запитання В кімнаті лунає мова із звуковим тиском 0.2 Па. Рівень звукоізоляції вікна 20 дБ. Знайти звуковий тиск мови за вікном.
Відповідь 0,002 Па
Відповідь 0,02 Па
Відповідь 0,04 Па
Відповідь 0,4 Па
Відповідь 0,01Па
Запитання Рівень інтенсивності звуку в кімнаті дорівнює 60 дБ. Знайти рівень інтенсивності звуку в дБ за стеною, яка ослаблює звук у 100 разів
Відповідь 50 дБ
Відповідь 40 дБ
Відповідь 30 дБ
Відповідь 20 дБ
Відповідь 10 дБ
Запитання Визначити роздільну здатність (у кутових секундах) для об’ективу з діаметром вхідного отвору 35 мм:
Відповідь 3 кут. секунди
Відповідь 4 кут. cекундиВідповідь 5 угл. секунд
Відповідь 3,5 кут. секунди
Відповідь 2,5 кут. cекундиЗапитання Рівень тиску джерела звуку дорівнює 100 дБ. Знайти рівень тиску звуку на відстані 10 метрів від джерела звуку в дБ
Відповідь 10 дБ
Відповідь 80 дБ
Відповідь 90 дБ
Відповідь 70 дБ
Відповідь 60 дБ
Запитання Визначити покажчики селективного вольтметра при вимірюванні напруженості електромагнітного поля при смузі пропускання 25 кГц, якщо покажчики приладу при смузі 100 кГц складають 12 мВ/м
Відповідь 4 мВ/м
Відповідь 6 мВ/м
Відповідь 3 мВ/м
Відповідь 48 мВ/м
Відповідь 24мВ/м
Запитання Знайти густину потоку потужності створюваного передавачем перешкод з ненаправленою антенною потужністю 125,6 мВт на відстані 100 м
Відповідь 1 мВт/м2
Відповідь 1 мкВт/м2
Відповідь 10 мкВт/м2
Відповідь 10 Вт/м2
Відповідь 0,707 мкВт/м2
Запитання Розрахувати ширину основної пелюстки (по нульовому рівню) вузьконаправленого мікрофону типу лінійної групи з характеристикою спрямованості

для наступних параметрів: - мікрофони в групі не направлені;
- кількість мікрофонів в групі 6 шт.
- відстань між мікрофонами 60 мм;
- частота 3,4 кГц.
Відповідь 20 градусів
Відповідь 32 градуса
Відповідь 48 градусів
Відповідь 52 градуса
Відповідь 60 градусів
Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації
Запитання: Які сигнали є безперервними функціями часу та іх параметри можуть приймати довільне значення?
Відповідь Аналогові
Відповідь Дискретні
Відповідь КвантованіВідповідь Цифрові
Запитання: Які сигнали визначені тільки в певні моменти часу?
Відповідь Аналогові
Відповідь Дискретні
Відповідь КвантованіВідповідь Цифрові
Запитання: Які сигнали мають параметри, що приймають тільки певні значення?
Відповідь Аналогові
Відповідь Дискретні
Відповідь КвантованіВідповідь Цифрові
Запитання: Які сигнали представлені цифровими кодами вибірок сигналів у визначені моменти часу, що прив'язані до певних рівнів?
Відповідь Аналогові
Відповідь Дискретні
Відповідь КвантованіВідповідь Цифрові
Запитання: Які з перелічених електронних компонентів є активними підсилювальними елементами?
Відповідь Резистори
Відповідь Конденсатори
Відповідь Дроселі
Відповідь Трансформатори
Відповідь Транзистори
Запитання: У якому порядку нумеруються однотипні елементи на схемах.
Відповідь Зверху - вниз, зліва - направо
Відповідь Зліва - направо, зверху - вниз
Відповідь Довільно
Запитання: Де на схемі рекомендується вказувати позиційні позначення елементів з вертикальною і горизонтальною орієнтацією?
Відповідь Справа і зверху
Відповідь Зліва і зверху
Відповідь Справа і знизу
Відповідь Зліва і знизу
Відповідь Довільно
Запитання: Визначте зсув фази вихідного сигналу підсилювача в градусах, якщо при подачі на вхід гармонійного сигналу з частотою 10 кГц, вихідний сигнал має затримку 12,5 мкс.
Відповідь 30
Відповідь 45
Відповідь 60
Відповідь 75
Відповідь 90
Запитання: Визначте підсилення в дБ, якщо при подачі на вхід лінійного підсилювача гармонійного сигналу амплітудою 10мВ, діюче значення вихідного сигналу склало 707мВ.
Відповідь 27
Відповідь 40
Відповідь 51
Відповідь 70
Відповідь 80
Запитання: Визначте коефіцієнт гармонік підсилювача у %, якщо при подачі на вхід гармонійного сигналу, амплітуда значущих гармонік вихідної напруги склала U1 = 10В; U2 = 200 мВ; U3 = 100 мВ; U4 = 50 мВ; U5 = 10 мВ.
Відповідь 1.5
Відповідь 2
Відповідь 2.1
Відповідь 2.3
Відповідь 2.7
Запитання: Який підсилювач змінює фазу вхідного гармонійного сигналу на 180 °?
Відповідь Інвертуючий;
Відповідь Операційний;
Відповідь Масштабуючий;
Відповідь Резонансний;
Відповідь Інструментальний.
Запитання: Як називається підсилювач постійного струму з диференціальним входом, великим диференціальним коефіцієнтом посилення, і близькою до нуля вхідною диференціальною напругою при нульовій вихідній напрузі?
Відповідь Електрометричний;
Відповідь Інструментальний;
Відповідь Вимірювальний;
Відповідь Операційний;
Відповідь Диференціальний.
Запитання: Яку роль виконує транзистор в схемі найпростішого підсилювального каскаду?
Відповідь Керований регулятор напруги
Відповідь Керований регулятор струму
Відповідь Керований опір
Запитання: Для якого класу роботи підсилювального каскаду струм вихідного ланцюга активного елементу (транзистора) протікає на протязі всього періоду дії вхідного синусоїдального сигналу?
Відповідь А
Відповідь В
Відповідь АВ
Відповідь С
Запитання: Для якого класу роботи підсилювального каскаду струм вихідного ланцюгу активного елементу (транзистора) протікає в перебігу половини періоду дії вхідного синусоїдального сигналу?
Відповідь А
Відповідь В
Відповідь АВ
Відповідь С
Запитання: Для якого класу роботи підсилювального каскаду струм вихідного ланцюгу активного елементу (транзистора) протікає протягом часу менше періоду, але більше півперіоду дії вхідного синусоїдального сигналу?
Відповідь А
Відповідь В
Відповідь АВ
Відповідь С
Запитання: Для якого класу роботи підсилювального каскаду струм вихідного ланцюгу активного елементу (транзистора) протікає протягом часу менше півперіоду дії вхідного синусоїдального сигналу?
Відповідь А
Відповідь В
Відповідь АВ
Відповідь С
Запитання: Який клас роботи підсилювального каскаду має максимальний коефіцієнт гармонік?
Відповідь А
Відповідь В
Відповідь АВ
Відповідь С
Запитання: Яке із з'єднань каскадів посилення забезпечує найменше посилення по напрузі багатокаскадного підсилювача?
Відповідь Каскадне;
Відповідь Послідовне;
Відповідь Паралельне.
Запитання: Які елементи дозволяють забезпечити зв'язок підсилюючих каскадів по постійному струму з гальванічною розв'язкою між собою:
Відповідь Трансформатори
Відповідь Конденсатори
Відповідь Стабілітрони
Відповідь Оптрони
Запитання: Які елементи дозволяють забезпечити узгодження і зв'язок підсилюючих каскадів з гальванічною розв'язкою між собою тільки для змінного струму?
Відповідь Трансформатори
Відповідь Конденсатори
Відповідь Стабілітрони
Відповідь Оптрони
Запитання: Який негативний зворотній зв'язок збільшує вхідний і вихідний опір підсилювача?
Відповідь Паралельний по напрузі
Відповідь Паралельний по струму
Відповідь Послідовний по напрузі
Відповідь Послідовний по току
Відповідь Комбінований.
Запитання: Який негативний зворотній зв'язок зменшує вхідний і вихідний опір підсилювача?
Відповідь Паралельний по напрузі
Відповідь Паралельний по струму
Відповідь Послідовний по напрузі
Відповідь Послідовний по току
Відповідь Комбінований.
Запитання: Який негативний зворотній зв'язок збільшує вхідний і зменшує вихідний опір підсилювача?
Відповідь Паралельний по напрузі
Відповідь Паралельний по струму
Відповідь Послідовний по напрузі
Відповідь Послідовний по току
Відповідь Комбінований.
Запитання: Який негативний зворотній зв'язок зменшує вхідний і збільшує вихідний опір підсилювача?
Відповідь Паралельний по напрузі
Відповідь Паралельний по струму
Відповідь Послідовний по напрузі
Відповідь Послідовний по току
Відповідь Комбінований.
Запитання: У якому режимі працює npn - транзистор, якщо UBC > 0 і UBE > 0?
Відповідь Блокування
Відповідь Активному
Відповідь Зворотному
Відповідь Насичення.
Запитання: У якому режимі працює npn - транзистор, якщо UBC > = 0 і UBE <= 0?
Відповідь Блокування
Відповідь Активному
Відповідь Зворотному
Відповідь Насичення.
Запитання: У якому режимі працює npn - транзистор, якщо UBC <0 і UBE < 0?
Відповідь Блокування
Відповідь Активному
Відповідь Зворотному
Відповідь Насичення.
Запитання: У якому режимі працює npn - транзистор, якщо UBC < 0 і UBE > 0?
Відповідь Блокування
Відповідь Активному
Відповідь Зворотному
Відповідь Насичення.
Запитання: Вкажіть вираз для визначення крутизни S біполярного транзистора.
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання: Як називається схема на рисунку?
Відповідь Схема із загальним емітером (ЗЕ);
Відповідь Схема з загальним колектором (ЗК, емітерний повторювач);
Відповідь Схема з загальною базою (ЗБ);
Відповідь Схема з ЗЕ і негативним зворотним зв'язком (НЗЗ) по струму;
Відповідь Схема з ЗЕ і НЗЗ по напрузі
Запитання: Як називається схема на рисунку?
Відповідь Схема із загальним емітером (ЗЕ);
Відповідь Схема з загальним колектором (ЗК, емітерний повторювач);
Відповідь Схема з загальною базою (ЗБ);
Відповідь Схема з ЗЕ і негативним зворотним зв'язком (НЗЗ) по струму;
Відповідь Схема з ЗЕ і НЗЗ по напрузі
Запитання: Як називається схема на рисунку?
Відповідь Схема із загальним емітером (ЗЕ);
Відповідь Схема з загальним колектором (ЗК, емітерний повторювач);
Відповідь Схема з загальною базою (ЗБ);
Відповідь Схема з ЗЕ і негативним зворотним зв'язком (НЗЗ) по струму;
Відповідь Схема з ЗЕ і НЗЗ по напрузі
Запитання: Як називається схема на рисунку?
Відповідь Схема із загальним емітером (ЗЕ);
Відповідь Схема з загальним колектором (ЗК, емітерний повторювач);
Відповідь Схема з загальною базою (ЗБ);
Відповідь Схема з ЗЕ і негативним зворотним зв'язком (НЗЗ) по струму;
Відповідь Схема з ЗЕ і НЗЗ по напрузі
Запитання: Як називається схема на рисунку?

Відповідь Схема із загальним емітером (ЗЕ);
Відповідь Схема з загальним колектором (ЗК, емітерний повторювач);
Відповідь Схема з загальною базою (ЗБ);
Відповідь Схема з ЗЕ і негативним зворотним зв'язком (НЗЗ) по струму;
Відповідь Схема з ЗЕ і НЗЗ по напрузі
Запитання: У якої схеми на рисунку найбільше посилення по напрузі?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання: У якої схеми на рисунку найменше посилення по напрузі?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання: У якої схеми на рисунку найбільший вхідний опір?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання: У якої схеми на рисунку найменший вхідний опір?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання У якої схеми на рисунку найбільший вихідний опір?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання У якої схеми на рисунку найменший вихідний опір?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Чому дорівнює коефіцієнт посилення по напрузі A = dUa/dUe схеми на рисунку, якщо: IС = 5мА, RС = 1кОм; β = 100, UT = 25мВ; UY = 100 В?
Відповідь -190
Відповідь -200
Відповідь -210
Відповідь -220
Відповідь -230
Запитання Чому дорівнює вхідний опір схеми на рисунку, якщо: IС = 5мА, RС = 1кОм; β = 100, UT = 25мВ; UY = 100 В?
Варіанти відповідей (Ом):
Відповідь 480
Відповідь 550
Відповідь 600
Відповідь 660
Відповідь 700
Запитання Чому дорівнює вихідний опір схеми на рис. 1,а, якщо: IС = 5мА, RС = 1кОм; β = 100, UT = 25мВ; UY = 100 В?
Відповідь 0.9
Відповідь 0.92
Відповідь 0.95
Відповідь 0.98
Відповідь 1
Запитання Чому дорівнює максимальне посилення схеми на рис. 1,а, якщо: IС = 5мА, β = 100, UT = 25мВ; UY = 100 В?
Відповідь 2000
Відповідь 2500
Відповідь 3000
Відповідь 4000
Відповідь 5000
Запитання Яка зі схем установки робочої точки на рис. 2 має найгіршу температурну стабільність?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Яка зі схем установки робочої точки на рис. 2 має найкращу температурну стабільність?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Визначити номінал CE для наведеної схеми на рис.2, в, якщо нижня межа смуги пропускання каскаду 20 Гц, всі ланцюги формують АЧХ в області нижніх частот і мають однакову частоту зрізу, RE = 1кОм, IC = 2mA; UT = 25 мВ.
Варіанти відповідей (мкФ):
Відповідь 6.8
Відповідь 15
Відповідь 100
Відповідь 1200
Відповідь 2200
Запитання Чому дорівнює коефіцієнт посилення по напрузі A = dUa / dUe схеми на рис. 3,а, якщо: IDА = 3 мА; IDS = 10 мА; Up = -2 В; RD = 2 кОм, rDSmax = 100 кОм.
Відповідь 9
Відповідь 9.2
Відповідь 10
Відповідь 10.6
Відповідь 12
Запитання Чому дорівнює коефіцієнт нелінійних спотворень схеми на рис. 3,а при амплітуді вхідного сигналу Uem = 0.1В, якщо: IDА = 3 мА; IDS = 10 мА; Up = -2 В; RD = 2 кОм, rDSmax = 100 кОм?Варіанти відповідей (%):
Відповідь 1.5
Відповідь 2
Відповідь 2.3
Відповідь 3
Відповідь 4.2
Запитання Чому дорівнює коефіцієнт посилення по напрузі A = dUa / dUe схеми на рис. 3,б, якщо: IDА = 3 мА; IDS = 10 мА; Up = -2 В; RS = 2 кОм, rDSmax = 100 кОм?
Відповідь 0.905
Відповідь 0.914
Відповідь 0.921
Відповідь 0.928
Відповідь 0.93
Запитання Чого дорівнює вихідний опір ra = dUa / dIa схеми на рис. 3,б, якщо:
IDА = 3 мА; IDS = 10 мА; Up = -2 В; Rs = 2 кОм, rDSmax = 100 кОм?
Варіанти відповідей (Ом):
Відповідь 80
Відповідь 90
Відповідь 100
Відповідь 130
Відповідь 170
Запитання Який генератор стабільного струму на рис.4 має найкращу температурну стабільність?
Відповідь
Відповідь
Відповідь
Запитання Що це за схема?
Відповідь Інвертуючий підсилювач
Відповідь Неінвертуючий підсилювач
Відповідь Підсилювач віднімання
Відповідь Біполярний підсилювач
Запитання Що це за схема?
Відповідь Неінвертуючий підсилювач
Відповідь Ненвертуючий підсилювач
Відповідь Підсилювач віднімання
Відповідь Біполярний підсилювач
Запитання Що це за схема?
Відповідь Підсилювач віднімання
Відповідь Інвертуючий підсилювач
Відповідь Неінвертуючий підсилювач
Відповідь Біполярний підсилювач
Запитання Що це за схема?
Відповідь Біполярний підсилювач
Відповідь Інвертуючий підсилювач
Відповідь Неінвертуючий підсилювач
Відповідь Підсилювач віднімання
Запитання Що це за схема?
Відповідь Неінвертуючий підсилювач змінної напруги
Відповідь Інвертуючий підсилювач змінної напруги
Відповідь Підсилювач змінної напруги з компенсацією вхідного струму
Запитання Що це за схема?
Відповідь Неінвертуючий підсилювач змінної напруги
Відповідь Інвертуючий підсилювач змінної напруги
Відповідь Підсилювач змінної напруги з компенсацією вхідного струму
Запитання Що це за схема?
Відповідь Підсилювач змінної напруги з компенсацією вхідного струму
Відповідь Інвертуючий підсилювач змінної напруги
Відповідь Неінвертуючий підсилювач змінної напруги
Відповідь Електрометричний підсилювач
Запитання Що це за схема?
Відповідь Перетворювач струм-напруга
Відповідь Перетворювач заряд-напруга
Відповідь Інвертуючий підсилювач змінної напруги
Відповідь Неінвертуючий підсилювач
Запитання Що це за схема?
Відповідь Багатовходовий суматор
Відповідь Багатовходова схема віднімання
Відповідь Диференціальний підсилювач
Відповідь Електрометричний підсилювач
Запитання Що це за схема?
Відповідь Схема віднімання
Відповідь Суматор
Відповідь Перетворювач напруга-струм
Відповідь Електрометричний підсилювач
Запитання Що це за схема?
Відповідь Схема віднімання
Відповідь Суматор
Відповідь Перетворювач напруга-струм
Відповідь Електрометричний підсилювач
Запитання Що це за схема?

Відповідь Схема, що підсумовує і віднімає велике число сигналів
Відповідь Багатовходовий суматор
Відповідь Електрометричний перетворювач
Відповідь Диференціатор
Запитання Що це за схема?
Відповідь Інвертуючий інтегратор
Відповідь Підсумовуючий інтегратор
Відповідь Неінвертуючий інтегратор
Відповідь Інвертуючий диференціатор
Запитання Що це за схема?
Відповідь Підсумовуючий інтегратор
Відповідь Інвертуючий інтегратор
Відповідь Неінвертуючий інтегратор
Відповідь Диференційний інтегратор
Запитання Що це за схема?

Відповідь Неінвертуючий інтегратор
Відповідь Інвертуючий інтегратор
Відповідь Неінвертуючий диференціатор
Відповідь Інвертуючиий диференціатор
Відповідь Фазовий фільтр
Запитання Що це за схема?

Відповідь Диференційний інтегратор
Відповідь Підсумовуючий інтегратор
Відповідь Диференціатор
Відповідь Фільтр нижніх частот
Відповідь Схема подвійного інтегрування
Запитання Що це за схема?
Відповідь Інтегратор із запам'ятовуванням і початкової установкою
Відповідь Диференційний інтегратор
Відповідь Підсумовуючий інтегратор
Відповідь Комутатор
Запитання Що це за схема?

Відповідь Інвертуючиий диференціатор
Відповідь Неінвертуючий диференціатор
Відповідь Інвертуючий інтегратор
Відповідь Неінвертуючий інтегратор
Відповідь Інвертуючий підсилювач змінної напруги
Запитання Що це за схема?

Відповідь Неінвертуючий диференціатор
Відповідь Схема подвійного диференціювання
Відповідь Неінвертуючий інтегратор
Запитання Що це за схема?

Відповідь Перетворювач струм-напруга з плаваючим навантаженням
Відповідь Ізолюючий підсилювач
Відповідь Інвертуючий підсилювач
Відповідь Неінвертуючий підсилювач
Запитання Що це за схема?

Відповідь Перетворювач струм-напруга з плаваючим навантаженням
Відповідь Ізолюючий підсилювач
Відповідь Інвертуючий підсилювач
Відповідь Неінвертуючий підсилювач
Запитання Що це за схема?
Відповідь Джерело струму, керований напругою, із заземленим навантаженням
Відповідь Перетворювач струм-напруга з плаваючим навантаженням
Відповідь Неінвертуючий підсилювач
Відповідь Ізолюючий підсилювач
Запитання Що це за схема?

Відповідь ЛогарифматорВідповідь АнтилогарифматорВідповідь КвадраторВідповідь Підсилювач-обмежувач
Запитання Що це за схема?

Відповідь ЛогарифматорВідповідь АнтилогарифматорВідповідь КвадраторВідповідь Підсилювач-обмежувач
Запитання Що це за схема?

Відповідь АнтилогарифматорВідповідь ЛогарифматорВідповідь КвадраторВідповідь Схема, що витягує корінь
Запитання Що це за схема?

Відповідь Фільтр нижніх частот
Відповідь Фільтр верхніх частот 1-го порядку
Відповідь Фазовий фільтр 1-го порядку
Відповідь Інтегратор
Відповідь Диференціатор
Запитання Що це за схема?
Відповідь Фільтр нижніх частот
Відповідь Фазовий фільтр
Відповідь Фільтр верхніх частот
Відповідь Смуговий фільтр
Відповідь Загороджувальний фільтр
Запитання Що це за схема?
Відповідь Фільтр нижніх частот
Відповідь Фазовий фільтр
Відповідь Фільтр верхніх частот
Відповідь Смуговий фільтр
Відповідь Загороджувальний фільтр
Запитання Що це за схема?

Відповідь Фільтр верхніх частот
Відповідь Фазовий фільтр
Відповідь Фільтр нижніх частот
Відповідь Смуговий фільтр
Відповідь Загороджувальний фільтр
Запитання Що це за схема?

Відповідь Фільтр верхніх частот
Відповідь Фільтр нижніх частот
Відповідь Фазовий фільтр
Відповідь Смуговий фільтр
Відповідь Загороджувальний фільтр
Запитання Що найбільше впливає на верхню межу смуги пропускання каскаду за схемою з ЗЕ?
Відповідь Ємність монтажу
Відповідь Ємність емітер -базаВідповідь Ємність колектор -базаВідповідь Ємність колектор -емітерВідповідь Коефіцієнт підсилення схеми по напрузі
Запитання Що найбільше впливає на верхню межу смуги пропускання каскаду за схемою з ЗБ?
Відповідь Ємність монтажу
Відповідь Ємність емітер -базаВідповідь Ємність колектор -базаВідповідь Ємність колектор -емітерВідповідь Коефіцієнт підсилення схеми по напрузі
Запитання Який основний недолік схеми із загальною базою виправляє каскодна схема ЗЕ-ЗБ?
Відповідь Низький коефіцієнт підсилення
Відповідь Відсутність посилення по струму
Відповідь Вплив ефекту Міллера
Відповідь Мале вхідний опір
Відповідь Низьку крутизну транзистора
Запитання Чим можна істотно зменшити тривалість заднього фронту імпульсу в схемі емітерного повторювача при роботі на ємнісне навантаження?
Відповідь Збільшити β транзистора
Відповідь Зменшити емітерний резистор
Відповідь Збільшити напругу живлення
Відповідь Застосувати замість резистора повторювач на комплементаріїв транзисторі
Відповідь Застосувати замість емітерного резистора схему генератора стабільного струму
Запитання Що це за схема?

Відповідь Смуговий фільтр
Відповідь Фільтр верхніх частот
Відповідь Фільтр нижніх частот
Відповідь Фазовий фільтр
Відповідь Загороджувальний фільтр
Запитання Що це за схема?

Відповідь Смуговий фільтр
Відповідь Фільтр верхніх частот
Відповідь Фільтр нижніх частот
Відповідь Фазовий фільтр
Відповідь Загороджувальний фільтр
Запитання Що це за схема?

Відповідь Загороджувальний фільтр
Відповідь Смуговий фільтр
Відповідь Фільтр верхніх частот
Відповідь Фільтр нижніх частот
Відповідь Фазовий фільтр
Запитання Що це за схема?

Відповідь Загороджувальний фільтр
Відповідь Смуговий фільтр
Відповідь Фільтр верхніх частот
Відповідь Фільтр нижніх частот
Відповідь Фазовий фільтр
Запитання Вкажіть, чому має дорівнювати R3C2, щоб частотна характеристика підсилювача на схемі в області нижніх частот мала нахил
-20дБ/декаду.

Відповідь (R1+R2)C1
Відповідь R1C1
Відповідь R2C1
Відповідь (R1||R2)C1
Відповідь (R2-R1)C1
Запитання Яке з'єднання каскадів на рисунку?

Відповідь Каскадне
Відповідь Послідовне
Відповідь Паралельне
Відповідь Послідовно-паралельне
Відповідь Паралельно-послідовне
Запитання Яке з'єднання каскадів на рисунку?

Відповідь Каскадне
Відповідь Послідовне
Відповідь Паралельне
Відповідь Послідовно-паралельне
Відповідь Паралельно-послідовне
Запитання Яке з'єднання каскадів на рисунку?

Відповідь Каскадне
Відповідь Послідовне
Відповідь Паралельне
Відповідь Послідовно-паралельне
Відповідь Паралельно-послідовне
Запитання Яке з'єднання каскадів на рисунку?

Відповідь Каскадне
Відповідь Послідовне
Відповідь Паралельне
Відповідь Послідовно-паралельне
Відповідь Паралельно-послідовне
Запитання Яке з'єднання каскадів на рисунку?

Відповідь Каскадне
Відповідь Послідовне
Відповідь Паралельне
Відповідь Послідовно-паралельне
Відповідь Паралельно-послідовне
Запитання Чому має дорівнювати номінал резистора Rк в схемі на рисунку?

Схема компенсації впливу вхідних струмів
Відповідь R1
Відповідь R2
Відповідь R1+ R2
Відповідь R1|| R2
Засоби приймання та обробки інформації в системах технічного захисту інформації
Запитання Які з перелічених елементів відносяться до додетекторного тракту
Відповідь Підсилювач звукової частоти
Відповідь Приймальна антена
Відповідь Стабілізатор напруги живлення
Відповідь Підсилювач проміжної частоти
Відповідь Генератор лінійно-змінної напруги
Запитання Для якого типу модуляції придатний детекторний приймач
Відповідь Імпульсно-кодова
Відповідь Широтно-імпульсна
Відповідь Частотна
Відповідь Амплітудна
Відповідь Цифрова
Запитання Супергетеродинний приймач базується на принципі
Відповідь Перетворення частоти
Відповідь Прямого підсилення
Відповідь Використанні енергії сигналу для живлення
Відповідь Перешкодостійких кодів
Відповідь Цифрового перетворення сигналів
Запитання Детектором (демодулятором) амплітудно-модульованого сигналу може бути
Відповідь Конденсатор
Відповідь Котушка індуктивності
Відповідь Резистор
Відповідь Діод
Відповідь Трансформатор
Запитання Яке призначення елемента L1 у детекторному приймачі?
Відповідь Перетворення електромагнітної хвилі у коливання струму
Відповідь Демодуляція сигналу
Відповідь Утворення селекторного тракту
Відповідь Фільтрування звукової частоти
Відповідь Перестроювання селекторного тракту
Запитання Яке призначення елемента С1 у детекторному приймачі?
Відповідь Перетворення електромагнітної хвилі у коливання струму
Відповідь Демодуляція сигналу
Відповідь Утворення селекторного тракту
Відповідь Фільтрування звукової частоти
Відповідь Перестроювання селекторного тракту
Запитання Яке призначення елемента VD1 у детекторному приймачі?
Відповідь Перетворення електромагнітної хвилі у коливання струму
Відповідь Демодуляція сигналу
Відповідь Утворення селекторного тракту
Відповідь Фільтрування звукової частоти
Відповідь Перестроювання селекторного тракту
Запитання Яке призначення елемента C2 у детекторному приймачі?
Відповідь Перетворення електромагнітної хвилі у коливання струму
Відповідь Демодуляція сигналу
Відповідь Утворення селекторного тракту
Відповідь Фільтрування звукової частоти
Відповідь Перестроювання селекторного тракту
Запитання Яке призначення елемента WA1 у детекторному приймачі?
Відповідь Перетворення електромагнітної хвилі у коливання струму
Відповідь Демодуляція сигналу
Відповідь Утворення селекторного тракту
Відповідь Фільтрування звукової частоти
Відповідь Перестроювання селекторного тракту
Запитання Навушник BF1 має опір 1.5 кОм та відтворює частоти до 3 кГц. Розрахувати ємність С2 (найближчу з ряду Е24)
Відповідь 36 пФ
Відповідь 360 пФ
Відповідь 3,6 нФВідповідь 36 нФВідповідь 360 нФЗапитання Індуктивність котушки L1 150 мГн., її опір 1 Ом, ємність С1 змінюється у межах 25-250 пФ. Який діапазон частот охоплює приймач?
Відповідь 25-80 кГц
Відповідь 160-500 кГц
Відповідь 4-40 МГцВідповідь 4-40 ГГц
Відповідь 25-250 ГГц
Запитання Ємність конденсатора С1 може змінюватися у 9 разів. Обчислити відношення максимальної та мінімальної частоти, що приймається
Відповідь 1/9
Відповідь 1/3
Відповідь 3
Відповідь 9
Відповідь 81
Запитання Які одиниці вимірювання можуть використовуватись для характеристики чутливості радіоприймача?
Відповідь В (мВ, мкВ)
Відповідь А (мА, мкА)
Відповідь Вт/м (мВт/м, мкВт/м)
Відповідь Дж (мДж, мкДж)
Відповідь В/Па (мВ/Па, мкВ/Па)
Запитання Динамічний діапазон радіоприймача характеризує межі зміни, за умови не перевищення заданого рівня спотворень,
Відповідь Гучності приймача
Відповідь Частоти сигналу, що приймається
Відповідь Робочої температури
Відповідь Смуги пропускання додетекторного тракту
Відповідь Рівня вхідного сигналу
Запитання Частотна вибірковість радіоприймача характеризує здатність приймача
Відповідь Змінювати частоту настроювання вхідних контурів додетекторного тракту
Відповідь Виділяти частоту інформативного сигналу з модульованого радіосигналу
Відповідь Послабляти дію завади залежно від величини відхилення її частоти відносно частоти настроювання приймача
Відповідь Створювати проміжну частоту за допомогою вбудованого гетеродину
Відповідь Керувати частотами звукового сигналу, що відтворюється у процесі приймання
Запитання Смуга пропускання приймача по основному каналу обмежена двома частотами, на яких ослаблення рівня сигналу дорівнює
Відповідь -10 дБ.
Відповідь -3 дБ.
Відповідь 0 дБ.
Відповідь 3 дБ.
Відповідь 10 дБ.
Запитання Коефіцієнт прямокутності КХ характеризує ступінь близькості реальної і ідеальної (прямокутної) характеристик вибірковості і дорівнює
Відповідь Ширині смуги пропускання радіоприймача на рівні Х дБ
Відповідь Відношенню ширини смуги частот на рівні X дБ до ширини смуги пропускання на рівні 3 дБ
Відповідь Відношенню ширини смуги частот на рівні X дБ до ширини смуги пропускання на рівні 10 дБ
Відповідь Відношенню ширини смуги частот на рівні X дБ до ширини смуги пропускання на рівні 2Х дБ
Відповідь Відношенню ширини та висоти смуги частот на рівні Х дБ
Запитання Побічним каналом прийому називається
Відповідь смуга частот, що перебуває за межами смуги пропускання основного каналу, у якій сигнал, може проходити на вихід приймача
Відповідь альтернативний до основного спосіб одержати корисний сигнал з радіоефіру
Відповідь додатковий до основного частотний діапазон, у якому здатний працювати приймач
Відповідь проникнення на вихід приймача інформації через побічні е/м випромінювання чи наведення
Відповідь одержання корисного сигналу бічним пелюстком діаграми спрямованості приймальної антени.
Запитання Нехай fh –частота гетеродину, fs – частота сигналу. Сигнал якої частоти не буде спостерігатись на виході гетеродинного змішувача
Відповідь fh/2 + fsВідповідь fh + fsВідповідь 2fh + fsВідповідь fh + 2fs
Відповідь 2fh + 2fs
Запитання Нехай fh –частота гетеродину, fs – частота сигналу. Сигнал якої частоти не буде спостерігатись на виході гетеродинного змішувача
Відповідь fh - fsВідповідь fh + fsВідповідь 2fh + fs/2
Відповідь fh - 2fs
Відповідь 2fh - 2fs
Запитання Нехай fh –частота гетеродину, fs – частота сигналу. Сигнал якої частоти не буде спостерігатись на виході гетеродинного змішувача
Відповідь fh/3 + fsВідповідь fh + fsВідповідь 3fh + fsВідповідь fh + 3fsВідповідь 3fh + 2fs
Запитання Нехай fh –частота гетеродину, fs – частота сигналу. Сигнал якої частоти не буде спостерігатись на виході гетеродинного змішувача
Відповідь fh/2 - fs/2
Відповідь fh - fsВідповідь 2fh - fsВідповідь fh - 2fs
Відповідь 2fh - 2fs
Запитання Нехай fh –частота гетеродину, fs – частота сигналу. Сигнал якої частоти не буде спостерігатись на виході гетеродинного змішувача
Відповідь fh + fsВідповідь fh - fsВідповідь 2fh + fs/2
Відповідь fh - 2fs
Відповідь 2fh + 2fs
Запитання Нехай частота вхідного сигналу для радіоприймача fs = 150 МГц, частота гетеродину fh =100 МГц, проміжна частота fр = 50 МГц. Прийом сигналу частоти fs2 =50 МГц через схему змішування |fh - fs2|= fр є побічним каналом на проміжній частоті з порядком
Відповідь 1
Відповідь 2
Відповідь 3
Відповідь 4
Відповідь 5
Запитання Нехай частота вхідного сигналу для радіоприймача fs = 150 МГц, частота гетеродину fh =100 МГц, проміжна частота fр = 50 МГц. Прийом сигналу частоти fs2 =250 МГц через схему змішування |fs2 - 2fh|= fр є побічним каналом на проміжній частоті з порядком
Відповідь 1
Відповідь 2
Відповідь 3
Відповідь 4
Відповідь 5
Запитання Нехай частота вхідного сигналу для радіоприймача fs = 150 МГц, частота гетеродину fh =100 МГц, проміжна частота fр = 50 МГц. Прийом сигналу частоти fs2 =350 МГц через схему змішування |fs2 - 3fh|= fр є побічним каналом на проміжній частоті з порядком
Відповідь 1
Відповідь 2
Відповідь 3
Відповідь 4
Відповідь 5
Запитання Нехай частота вхідного сигналу для радіоприймача fs = 150 МГц, частота гетеродину fh =100 МГц, проміжна частота fр = 50 МГц. Прийом сигналу частоти fs2 =75 МГц через схему змішування |2fs2 - fh|= fр є побічним каналом на проміжній частоті з порядком
Відповідь 1
Відповідь 2
Відповідь 3
Відповідь 4
Відповідь 5
Запитання Нехай частота вхідного сигналу для радіоприймача fs = 150 МГц, частота гетеродину fh =100 МГц, проміжна частота fр = 50 МГц. Прийом сигналу частоти fs2 =125 МГц через схему змішування |2fs2 - 2fh|= fр є побічним каналом на проміжній частоті з порядком
Відповідь 1
Відповідь 2
Відповідь 3
Відповідь 4
Відповідь 5
Запитання Приймач налаштований на частоту 100 МГц. Проникнення у вихідні кола інформації через взаємодію у вхідних колах завад з частотами 150 МГц і 50 МГц є
Відповідь Побічним каналом прийому на частоті 150 МГцВідповідь Побічним каналом прийому на частоті 50 МГцВідповідь Інтермодуляцією 1 порядку
Відповідь Інтермодуляцією 2 порядку
Відповідь Інтермодуляцією 3 порядку
Запитання Приймач налаштований на частоту 100 МГц. Проникнення у вихідні кола інформації через взаємодію у вхідних колах завад з частотами 125 МГц і 25 МГц є
Відповідь Побічним каналом прийому на частоті 125 МГцВідповідь Побічним каналом прийому на частоті 25 МГцВідповідь Інтермодуляцією 1 порядку
Відповідь Інтермодуляцією 2 порядку
Відповідь Інтермодуляцією 3 порядку
Запитання Приймач налаштований на частоту 100 МГц. Проникнення у вихідні кола інформації через взаємодію у вхідних колах завад з частотами 125 МГц і 150 МГц є
Відповідь Побічним каналом прийому на частоті 150 МГцВідповідь Побічним каналом прийому на частоті 125 МГцВідповідь Інтермодуляцією 1 порядку
Відповідь Інтермодуляцією 2 порядку
Відповідь Інтермодуляцією 3 порядку
Запитання Приймач налаштований на частоту 100 МГц. Проникнення у вихідні кола інформації через взаємодію у вхідних колах завад з частотами 120 МГц і 140 МГц є
Відповідь Побічним каналом прийому на частоті 140 МГцВідповідь Побічним каналом прийому на частоті 120 МГцВідповідь Інтермодуляцією 1 порядку
Відповідь Інтермодуляцією 2 порядку
Відповідь Інтермодуляцією 3 порядку
Запитання Приймач налаштований на частоту 100 МГц. Проникнення у вихідні кола інформації через взаємодію у вхідних колах завад з частотами 40 МГц і 60 МГц є
Відповідь Побічним каналом прийому на частоті 40 МГцВідповідь Побічним каналом прийому на частоті 60 МГцВідповідь Інтермодуляцією 1 порядку
Відповідь Інтермодуляцією 2 порядку
Відповідь Інтермодуляцією 3 порядку
Запитання Радіоприймач реєструє корисний сигнал з напруженістю поля 100 мкВ/м та заваду 10 мкВ/м. Обчислити відношення сигнал-шум
Відповідь -20 дБ
Відповідь -10 дБ
Відповідь 0 дБ
Відповідь 10 дБ
Відповідь 20 дБ
Запитання Радіоприймач реєструє корисний сигнал з напруженістю поля 100 мкВт та заваду 10 мкВт. Обчислити відношення сигнал-шум
Відповідь -20 дБ
Відповідь -10 дБ
Відповідь 0 дБ
Відповідь 10 дБ
Відповідь 20 дБ
Запитання Відповідь Відповідь Відповідь Відповідь Відповідь Засоби передавання інформації в системах ТЗІ
Запитання На рисунку подана електрична принципова схема підсилювального каскаду на біполярному транзисторі.
Яка роль елемента С2?
Відповідь Видалення постійної складової сигналу
Відповідь Зменшення ступеня зворотного зв’язку на високих частотах
Відповідь Амплітудне (пікове) детектування сигналу
Відповідь Фільтрування живлення від ВЧ складових
Відповідь Зсув фаз для утворення негативного зворотного зв’язку
Запитання На рисунку подана електрична принципова схема підсилювального каскаду на біполярному транзисторі.
Яка роль елемента R4?
Відповідь Обмеження струму розряду конденсатора С2
Відповідь Утворення амплітудного (пікового) детектора (разом з С2)
Відповідь Утворення позитивного зворотного зв’язку
Відповідь Утворення негативного зворотного зв’язку
Відповідь Відв’язування транзистора від «землі»
Запитання На рисунку подана електрична принципова схема підсилювального каскаду на біполярному транзисторі.
Яка роль елемента R3?
Відповідь Утворення подільника напруги для формування вихідного сигналу
Відповідь Утворення подільника напруги для формування зміщення «бази»
Відповідь Розподіл живлення на колекторну та базову ланки
Відповідь Формування вихідного опору каскаду
Відповідь Утворення зворотного зв’язку у підсилювачі
Запитання На рисунку подана електрична принципова схема підсилювального каскаду на біполярному транзисторі.
Яка роль елемента R1?
Відповідь Утворення подільника напруги для формування вихідного сигналу
Відповідь Утворення подільника напруги для формування зміщення «бази»
Відповідь Розподіл живлення на колекторну та базову ланки
Відповідь Формування вихідного опору каскаду
Відповідь Утворення зворотного зв’язку у підсилювачі
Запитання На рисунку подана електрична принципова схема підсилювального каскаду на біполярному транзисторі.
Яка роль елемента R2?
Відповідь Утворення подільника напруги для формування вихідного сигналу
Відповідь Утворення подільника напруги для формування зміщення «бази»
Відповідь Розподіл живлення на колекторну та базову ланки
Відповідь Формування вихідного опору каскаду
Відповідь Утворення зворотного зв’язку у підсилювачі
Запитання Генератор зібрано за схемою Колпітца. Вважаючи деталі кола ідеальними встановити частоту сигналу, що генерується.
Відповідь 18 кГц
Відповідь 21 кГц
Відповідь 30 кГц
Відповідь 134 кГц
Відповідь 189 кГц
Запитання Генератор зібрано за схемою Колпітца. Вважаючи деталі кола ідеальними встановити частоту сигналу, що генерується.
Відповідь 8,9 кГц
Відповідь 21 кГц
Відповідь 30 кГц
Відповідь 134 кГц
Відповідь 189 кГц
Запитання Генератор зібрано за схемою Колпітца. Вважаючи деталі кола ідеальними встановити частоту сигналу, що генерується.
Відповідь 10 кГц
Відповідь 16 кГц
Відповідь 23 кГц
Відповідь 103 кГц
Відповідь 146 кГц
Запитання Генератор зібрано за схемою Колпітца. Вважаючи деталі кола ідеальними встановити частоту сигналу, що генерується.
Відповідь 22 кГц
Відповідь 34 кГц
Відповідь 45 кГц
Відповідь 151 кГц
Відповідь 213 кГц
Запитання Генератор зібрано за схемою Колпітца. Вважаючи деталі кола ідеальними встановити частоту сигналу, що генерується.
Відповідь 22 кГц
Відповідь 31 кГц
Відповідь 56 кГц
Відповідь 136 кГц
Відповідь 193 кГц
Запитання Під дією інформаційного сигналу (Інф) ємності варікапів (D1 та D2) змінюються від 6 до 10 пФ. Встановити діапазон зміни фази вихідного сигналу (по відношенню до вхідного) у фазовому модуляторі при частоті несучого сигналу (Нес) 100 кГц.
Відповідь 12°
Відповідь 15°
Відповідь 29°
Відповідь 58°
Відповідь 70°
Запитання Під дією інформаційного сигналу (Інф) ємності варікапів (D1 та D2) змінюються від 3 до 5 пФ. Встановити діапазон зміни фази вихідного сигналу (по відношенню до вхідного) у фазовому модуляторі при частоті несучого сигналу (Нес) 200 кГц.
Відповідь 12°
Відповідь 15°
Відповідь 29°
Відповідь 58°
Відповідь 70°
Запитання Під дією інформаційного сигналу (Інф) ємності варікапів (D1 та D2) змінюються від 12 до 20 пФ. Встановити діапазон зміни фази вихідного сигналу (по відношенню до вхідного) у фазовому модуляторі при частоті несучого сигналу (Нес) 50 кГц.
Відповідь 12°
Відповідь 15°
Відповідь 29°
Відповідь 58°
Відповідь 70°
Запитання Під дією інформаційного сигналу (Інф) ємності варікапів (D1 та D2) змінюються від 30 до 50 пФ. Встановити діапазон зміни фази вихідного сигналу (по відношенню до вхідного) у фазовому модуляторі при частоті несучого сигналу (Нес) 20 кГц.
Відповідь 12°
Відповідь 15°
Відповідь 29°
Відповідь 58°
Відповідь 70°
Запитання Під дією інформаційного сигналу (Інф) ємності варікапів (D1 та D2) змінюються від 15 до 25 пФ. Встановити діапазон зміни фази вихідного сигналу (по відношенню до вхідного) у фазовому модуляторі при частоті несучого сигналу (Нес) 40 кГц.
Відповідь 12°
Відповідь 15°
Відповідь 29°
Відповідь 58°
Відповідь 70°
Запитання Яке функціональне призначення блоку з наведеною принциповою електричною схемою?
Відповідь Генератор імпульсів
Відповідь Подвоювач напруги
Відповідь Подвоювач частоти
Відповідь Амплітудний модулятор
Відповідь Амплітудний демодулятор
Запитання Яке функціональне призначення блоку з наведеною принциповою електричною схемою?
Відповідь Генератор імпульсів
Відповідь Подвоювач напруги
Відповідь Подвоювач частоти
Відповідь Амплітудний модулятор
Відповідь Амплітудний демодулятор
Запитання Яке функціональне призначення блоку з наведеною принциповою електричною схемою?
Відповідь Генератор імпульсів
Відповідь Подвоювач напруги
Відповідь Подвоювач частоти
Відповідь Амплітудний модулятор
Відповідь Амплітудний демодулятор
Запитання Яке функціональне призначення блоку з наведеною принциповою електричною схемою?
Відповідь Генератор імпульсів
Відповідь Подвоювач напруги
Відповідь Подвоювач частоти
Відповідь Амплітудний модулятор
Відповідь Амплітудний демодулятор
Запитання Яке функціональне призначення блоку з наведеною принциповою електричною схемою?
Відповідь Генератор імпульсів
Відповідь Подвоювач напруги
Відповідь Подвоювач частоти
Відповідь Амплітудний модулятор
Відповідь Амплітудний демодулятор
Запитання Генератор імпульсів налаштований на частоту слідування імпульсів 10 кГц. Якою буде частота слідування імпульсів, якщо R3 буде встановлено на 75 %?
Відповідь 3,3 кГц
Відповідь 5 кГц
Відповідь 10 кГц
Відповідь 20 кГц
Відповідь 30 кГц
Запитання Генератор імпульсів налаштований на частоту слідування імпульсів 10 кГц. Якою буде частота слідування імпульсів, якщо R3 буде встановлено на 50 %?
Відповідь 3,3 кГц
Відповідь 5 кГц
Відповідь 10 кГц
Відповідь 20 кГц
Відповідь 30 кГц
Запитання Генератор імпульсів налаштований на частоту слідування імпульсів 10 кГц. Встановити шпарність вихідного сигналу, якщо R3 встановлено на 25 %?
Відповідь 1:5 (20:100)
Відповідь 1:4 (25:100)
Відповідь 1:2 (50:100)
Відповідь 1:1.33 (75:100)
Відповідь 1:1,25 (80:100)
Запитання Генератор імпульсів налаштований на частоту слідування імпульсів 10 кГц. Встановити шпарність вихідного сигналу, якщо R3 буде встановлено на 75 %?
Відповідь 1:5 (20:100)
Відповідь 1:4 (25:100)
Відповідь 1:2 (50:100)
Відповідь 1:1.33 (75:100)
Відповідь 1:1,25 (80:100)
Запитання Генератор імпульсів налаштований на частоту слідування імпульсів 10 кГц. Якою буде частота слідування імпульсів, якщо R3 буде встановлено на 50 %?
Відповідь 1:5 (20:100)
Відповідь 1:4 (25:100)
Відповідь 1:2 (50:100)
Відповідь 1:1.33 (75:100)
Відповідь 1:1,25 (80:100)

Приложенные файлы

  • docx 26694820
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 6

Добавить комментарий