стажування

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
національна академія внутрішніх справ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПРОГРАМА

проходження стажування для студентів 6-го курсу
для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство»
галузі знань 0304 «Право»КИЇВ
2014 рік

Програма проходження стажування для студентів 6 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» навчально-наукового інституту права та психології НАВС.РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Нескороджена Лариса Леонідівна –завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ


Програму схвалено на засіданні кафедри господарсько-правових дисциплін ННІПП НАВС
Протокол від 05.12.2013р. № 22Завідувач кафедри господарсько - правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС
Л.Л. Нескороджена
Схвалено науково-методичною радою НАВС

Протокол від _____ _________2013 року №____.


___._________ 2013 Голова __________________ В.В. Чернєй

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·© Л.Л. Нескороджена, 2013 рік

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·© НАВС, 2013 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення практики є основним навчально-методичним документом, який визначає проведення практики студентів спеціальності „Право” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
Програма стажування студентів розроблена згідно з вимогами Положення про практичну підготовку студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 08 квітня 1993 р.
Посади, які будуть дублюватися практикантами: молодший спеціаліст, фахівець, юрисконсульт, спеціаліст тощо.
Розподіл студентів за базами стажування оформлюється наказом по академії.
Навчально-науковий інститут права та психології забезпечує бази стажування шляхом укладання прямих договорів з відповідними закладами за 2 місяці до початку практики.
Мета стажування:
оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії;
формування у студентів на базі одержаних в академії знань, професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень, потреби систематично поновлювати свої знання, правову культуру та професійну правову свідомість;
закріпити і поглибити знання, отримані студентами в академії при вивченні правничих дисциплін, застосовувати набуті знання в практичній діяльності, набути практичний досвід роботи.
ґрунтовно вивчити правові питання, зібрати необхідний практичний матеріал, зокрема для написання магістерської роботи.
Завдання стажування:
формування професійних навичок застосування знань у галузі правознавства.
формування навичок підготовки огляду джерел, аналітичної записки, наукової статті, доповіді з проблематики правознавства;
виявлення ділових та моральних якостей кожного майбутнього спеціаліста у сфері правознавства;
сприяння студентові у виборі напрямку майбутньої професійної діяльності.
Строки проведення стажування, курси, на яких проводиться стажування, визначаються у навчальних планах підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та деталізуються у робочих навчальних планах. Стажування проводиться в одному базовому органі (органи внутрішніх справ, прокуратури, суду, нотаріату, адвокатські об’єднання, органи державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, органи юстиції, органи державної виконавчої влади, інші юридичні особи незалежно від форми власності).
Програма стажування

Мета стажування (в місцевій державній адміністрації):
Ознайомитися з питаннями відання місцевої державної адміністрації щодо:
забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
соціально-економічного розвитку відповідних територій;
бюджету, фінансів та обліку;
управління майном, приватизації та підприємництва;
промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;
науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;
використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
зовнішньоекономічної діяльності;
соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.
Зміст стажування – ознайомитися:
з формуванням та компетенцією місцевих державних адміністрацій;
зі структурою, організацією та порядком діяльності місцевої державної адміністрації;
з регулюванням організаційно-процедурних питань діяльності місцевої державної адміністрації: розподілом обов'язків між посадовими особами та плануванням основних напрямків роботи місцевої державної адміністрації, організацією кадрової роботи, порядком внесення та розгляду проектів розпоряджень голови місцевої державної адміністрації, організацією роботи з документами і контролю за їх виконанням, порядком підготовки та проведення нарад, роботою консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів місцевої державної адміністрації, повноваженнями апарату місцевої державної адміністрації;
з організацією роботи організаційного, загального відділу, відділу по роботі зі зверненнями громадян, відділу житлово-комунального господарства, відділу субсидій, управління соціального захисту населення та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації прямого та подвійного підпорядкування.
з практикою роботи юридичної служби; взяти участь у прийомі громадян, які проводять посадові особи місцевої державної адміністрації та працівники юридичної служби;
з практикою взаємодії державної адміністрації з органами місцевого самоврядування;
із загальними питаннями щодо організації діяльності районного центру зайнятості, з практикою реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки, порядком подання матеріальної допомоги у зв'язку з безробіттям;
з практикою бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, організації та проведення оплачуваних громадських і сезонних робіт;
загальними питаннями щодо організації діяльності районного відділу освіти, його структурою, основними завданнями, компетенцією; роботою по охороні прав і законних інтересів неповнолітніх.
з роботою опікунської ради; організацією правового виховання учнівської молоді, взаємодією установ освіти з правоохоронними органами; з практикою атестації педагогічних працівників; з практикою ліцензування та акредитації установ освіти;
із загальними питаннями щодо організації діяльності служби у справах неповнолітніх, вивчити практику її взаємодії з іншими державними, правоохоронними органами, освітніми закладами і громадськими організаціями щодо забезпечення прав неповнолітніх;
з організацією роботи з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади;
з практикою призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів місцевих державних адміністрацій.
Підготувати макети документів, що стосуються правової роботи.
Мета стажування (в управлінні юстиції): ознайомитися з основними напрямками та змістом роботи управління юстиції.
Зміст стажування – взяти участь:
з формуванням та компетенцією місцевих державних адміністрацій;
зі структурою, організацією та порядком діяльності місцевої державної адміністрації;
в організаційному забезпеченні та координації роботи установ нотаріату, реалізації основних завдань, визначених Міністерством юстиції, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції щодо розвитку нотаріату в Україні;
Підготувати макети документів, що стосуються правової роботи.
Мета стажування (в органах місцевого самоврядування): ознайомитися з основними напрямками та змістом роботи органів місцевого самоврядування.
Зміст стажування – ознайомитися:
з функціями і повноваженнями місцевого самоврядування;
з порядком розподілу повноважень між державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування;
з порядком взаємодії місцевої влади та населення;
з діяльністю депутатів ради, виконавчих комітетів, порядком їх утворення, структурою, повноваженнями;
з порядком формування органів територіальної самоорганізації громадян;
зі структурою органів місцевого самоврядування;
з принципами формування підрозділів органів місцевого самоврядування;
з напрямками вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування у процесі проведення реформ;
економічною та фінансовою базою місцевого самоврядування.
А також вивчити порядок:
формування територіальних громад як основи місцевого самоврядування;
діяльності районних рад як представницьких органів місцевого самоврядування: порядок утворення, структура, форми діяльності, повноваження.
Підготувати макети документів, що стосуються правової роботи.
Мета стажування (в органах внутрішніх справ): ознайомитися з основними напрямками та змістом роботи органів внутрішніх справ.
Зміст стажування:
ознайомитися з практичною діяльністю органів внутрішніх справ, роботою слідчого, його функціональними обов’язками, організацією роботи з кадрами;
опрацювати кримінальні справи, які знаходяться у провадженні слідчого, а також ознайомиться з матеріалами, які надходять на розгляд;
вивчення правила обліку та зберігання речових доказів, впровадження й оформлення кримінальних справ;
виїзд зі слідчим на місця події, участь у виконанні слідчих дій;
підготовка проектів постанов, протоколів, планів розслідування кримінальних справ, обвинувальних висновків;
ознайомлення з науково-технічними засобами і криміналістичною технікою та їх застосуванням при розслідуванні кримінальних справ;
з дозволу слідчого брати участь в допитах підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, при виконанні інших слідчих дій; може бути присутнім при доповіді слідчим по матеріалах справи прокуророві;
знайомитися із методами вивчення та узагальнення слідчої практики, складає огляди слідчої практики.
За період проходження навчальної практики в слідчих підрозділах Міністерства внутрішніх справ України студент зобов’язаний ознайомитися з діяльністю співробітників дізнання, кримінального розшуку, експертно-криміналістичних підрозділів, підрозділів по боротьбі зі злочинами в сфері економіки, охорони громадського порядку, організацією розкриття та профілактики злочинів.
Мета стажування (в органах прокуратури): ознайомитися з основними напрямками та змістом роботи органів прокуратури.
Зміст стажування:
ознайомитися з практичною діяльністю органів прокуратури України, роботою помічника прокурора, організацією роботи з кадрами;
проаналізувати організацію роботи з розгляду заяв і скарг про порушення прав громадян та юридичних осіб і здійсненням нагляду за додержанням вимог законодавства всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами;
ознайомитися з практикою проведення особистого прийому громадян прокурором; бути присутнім на прийомі громадян помічником прокурора, підготувати проекти відповідей на звернення громадян;
ознайомитися з повноваженнями прокурора при здійсненні загального нагляду; взяти участь у перевірці відповідності законодавству правових актів організацій; підготувати проекти документи прокурорського реагування: протест прокурора, припис прокурора, подання прокурора, постанову прокурора;
ознайомитися з організацією прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
вивчити практику участі прокурора в розгляді справ у кримінальному, цивільному та господарському судочинстві, разом з помічником прокурора взяти участь у судових засіданнях, підготувати тези промови в судовому засіданні зі справи;
ознайомитися з організацією прокурорського нагляду за додержанням законодавства про права неповнолітніх;
проаналізувати практику розгляду звернень відносно виселення громадян і порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду;
ознайомитися з організацією праці слідчого прокуратури, практикою підготовки і проведення слідчих дій, планування розслідування кримінальних справ, продовження строків слідства; проаналізувати матеріали кримінальних справ, взяти участь у проведенні слідчих дій, підготувати проекти документів;
ознайомитися з порядком ведення первинного обліку роботи прокурорів і слідчих та формами такого обліку, порядком закриття кримінальних справ, зупиненням провадження внаслідок не встановлення винних осіб, закінченням указаних у законі строків давності та їх відображенням у статистичній звітності;
ознайомитися з роботою канцелярії, порядком ведення діловодства в органах прокуратури.
Мета стажування (в суді): ознайомитися з основними напрямками та змістом роботи місцевого суду.
Зміст стажування:
В канцелярії суду студент повинен ознайомитися:
з порядком документування діяльності суду; методикою складання документів із цивільних і кримінальних справ та порядком роботи з ними від моменту надходження до суду та передачі їх в архів;
з компетенцією працівників канцелярії та інших працівників суду зі складанням повісток, листів, виконавчих листів та інших повідомлень суду;
з інструкціями про порядок документування;
з порядком прийняття, обліку і зберігання речових доказів;
з організацією архіву, а також практикою ведення судової статистики, вивчити інструкцію статистичної звітності.
Під час проходження стажування у секретаря судового засідання суду студент повинен:
ознайомитися з обов'язками секретаря судового засідання під час прийому суддею громадян, а також у період підготовки справ, призначених для розгляду в судовому засіданні;
разом із секретарем судового засідання вести протокол розпорядчих і судових засідань;
ознайомитися з порядком оформлення справ після їх розгляду та ведення журналу судових засідань із цивільних та кримінальних справ;
виконувати за дорученням судді іншу роботу, яка в компетенції секретаря судового засідання.
Під час проходження стажування у судді суду студент повинен:
ознайомитися з організацією та змістом роботи районного (місцевого) суду, з розподілом обов'язків між суддею та іншими працівниками суду і їх обов'язками;
ознайомитися з організацією і змістом роботи судді; з практикою та порядком прийняття, позовних заяв, скарг до суду;
бути присутнім при прийомі суддею громадян, представників організацій і виконувати його завдання;
брати участь у підготовці справ до розгляду в судовому засіданні;
ознайомитися з основними методами проведення профілактичної та суспільної роботи;
ознайомитися з методами вивчення й узагальнення судової практики;
ознайомитися з практикою застосування чинного законодавства України у справах з деяких категорій спорів, що виникають з цивільних кримінальних, трудових, сімейних, житлових, земельних, адміністративно-правових правовідносин.
При проходженні стажування в суді студент повинен скласти такі процесуальні документи, один екземпляр яких додасться до звіту:
з цивільних справ проекти ухвал про відмову у прийняті позовної заяви, ухвал про забезпечення позову, ухвал про скасування забезпечення позову, ухвал про підготовку справи до судового розгляду, ухвал про відкладення розгляду справи, ухвал про зупинення провадження по справі; ухвал про припинення провадження по справі; ухвал про залишення позову без розгляду; рішення суду, протоколи судового засідання;
Робоче місце та порядок переміщення студента під час стажування в суді визначає керівник бази стажування.
Під час стажування студент повинен виконувати доручення голови суду, судді, завідувача канцелярії та безпосереднього керівника стажування.
Мета стажування (в юридичній службі та структурних підрозділах міністерства, іншого органу державної виконавчої влади, підприємства, установи, організації): ознайомитися з основними напрямками та змістом роботи юридичної служби та структурних підрозділів міністерства, іншого органу державної виконавчої влади, підприємства, установи, організації.
Зміст стажування:
ознайомитися з правовими й організаційними основами діяльності юридичної служби, підставами надання правової допомоги, підпорядкування та взаємодії юридичної служби з іншими структурними підрозділами міністерства (підприємства);
вивчити практику прийняття на роботу, стажування, підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, законодавчими й іншими нормативними актами та довідковими матеріалами, посібниками, літературою з правових питань;
ознайомитися з практикою застосування законодавства, підготовкою пропозиції щодо його удосконалення;
ознайомитися з організацією обліку й зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів або підтримання їх у контрольному стані, проведенням інформаційно-довідкової роботи із законодавства;
взяти участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, підготувати правові висновки за фактами виявлених правопорушень;
вивчити практику організації та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів;
взяти безпосередню участь у підготовці проектів наказів та інших актів підприємства, у перевірці відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівникові підприємства, у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дати правову оцінку їх проектам, підготувати проекти письмових висновків або зауважень до них;
ознайомитися зі здійсненням контролю за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів;
ознайомитись з організацією претензійної та позовної роботи; з порядком пред'явлення і розгляду претензій; проаналізувати наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів), розробити макети претензій, позовів, договорів та інших процесуальних документів;
ознайомитися з матеріалами про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної ш
·коди;
взяти участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в міністерстві, на підприємстві у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.
Мета стажування (в державних нотаріальних конторах, у приватних нотаріусів): ознайомитися з основними напрямками та змістом роботи державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса.
Зміст стажування:
Під час проходження стажування в державних нотаріальних конторах та приватних нотаріусів студент має:
Ознайомитися:
з організацією роботи нотаріальної контори чи приватного нотаріуса;
з організацією прийому громадян у нотаріальній конторі чи приватним нотаріусом;
з вимогами щодо ведення нотаріальних реєстрів.
Вивчити:
права й обов'язки нотаріуса;
нотаріальні дії у державних і приватних нотаріальних конторах;
нотаріальні дії, що вичиняються посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних рад;
нотаріальні дії, вчинювані консульськими установами України;
порядок вчинення нотаріальних дій;
використання державних нотаріальних архівів;
ведення діловодства в нотаріальній конторі чи приватним нотаріусом;
основні вимоги щодо фінансових документів та звітності нотаріусів;
порядок здійснення нотаріальних дій по місцю проживання фізичної особи, у лікарнях тощо.
Навчитися:
правильно оцінювати факти, які потребують нотаріального посвідчення;
складати проекти угод, що підлягають нотаріальному посвідченню;
засвідчувати вірність копій;
ознайомитися із законодавством щодо вчинення нотаріальних дій та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність державних і приватних нотаріусів;
брати участь у прийомі нотаріусом громадян і представників юридичних осіб.
Під час стажування безпосередньо у приватного нотаріуса, студент повинен чітко з'ясувати питання щодо компетенції приватних нотаріусів щодо вчинення нотаріальних дій, відмінності їх діяльності від діяльності державних нотаріусів.
Мета стажування (в адвокатських об'єднаннях): ознайомитися з основними напрямками та змістом роботи адвокатських об'єднань.
Зміст стажування:
В адвокатських об'єднаннях студент повинен:
ознайомитися з порядком утворення і реєстрації адвокатських об'єднань, з організацією та функціями їх діяльності, порядком надходження й витратами коштів, правами й обов'язками керівних органів, порядком їх виборів;
ознайомитися із законодавством, що регулює адвокатську діяльність, у тому числі в кримінальному та цивільному провадженні;
ознайомитися з професійними правами й обов'язками та принципами діяльності адвокатів, передбаченими законодавством України, гарантією їх діяльності, вимогами щодо збереження таємниці адвокатської діяльності;
брати участь у роботі адвокатів, пов'язаній з наданням юридичних консультацій, усних і письмових довідок щодо законодавства;
брати участь у здійсненні адвокатом представництва в суді інтересів фізичних і юридичних осіб;
бути присутнім на підприємствах, установах, організаціях при ознайомленні адвокатом з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами;
ознайомлюватися зі справами адвокатів, які вони ведуть, при здійсненні правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб; із обов'язками адвокатів відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства;
приділити увагу питанням організації роботи помічників адвоката, умовами оплати праці адвоката та його помічника, їх соціальними правами;
з'ясувати питання щодо дисциплінарної відповідальності адвоката у зв'язку з порушеннями в його роботі та підставами припинення адвокатської діяльності.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО СТАЖУВАННЯМ

Організацію та керівництво стажуванням студентів здійснюють директор інституту, заступник директора – начальник відділу навчально-методичної та наукової роботи, кафедра. Навчально-методичне керівництво стажуванням студентів забезпечують викладачі кафедри господарсько-правових дисциплін ННІПП НАВС. Керівник від кафедри надає методичну допомогу студенту у оформленні щоденника та в підготовці звіту про проходження стажування.
Безпосереднє керівництво стажуванням студентів покладається на керівника від бази стажування, з яким студент погоджує індивідуальний календарний план проходження стажування згідно з її програмою та базою стажування. Керівник від бази стажування контролює виконання студентом програми стажування. Всі зауваження щодо виконання доручених завдань студентами, порушень трудової дисципліни заносяться керівником бази стажування у щоденник студента. Керівник стажування дає письмовий висновок про виконання та засвоєння програми стажування студентом, характеризує здатність студента до самостійної роботи за фахом і спеціалізацією, характеристику про проходження стажування, яка друкується на бланку організації та завіряється печаткою.
Перед стажуванням проводяться загальні збори студентів, на яких доводиться мета і завдання стажування, бази і термін стажування, видається направлення на стажування, програма стажування і щоденник стажування й інші методичні матеріали.
Послідовність і порядок роботи студента визначає керівник стажування. Робоче місце студента визначає керівник бази стажування. Це може бути юридична служба чи інший підрозділ установи, організації, підприємства.
Режим роботи, встановлений для працівників бази стажування, є обов'язковий для студента, що проходить стажування.
Керівництво інституту подає у встановлені строки до ректорату проект наказу про проведення стажування студентів та призначення керівників стажування від факультету.
Завідувач кафедр господарсько-правових дисциплін, що відповідає за організацію та проведення стажування:
розробляє всі організаційні питання проведення стажування: графік, методичне забезпечення, керівництво, контроль, звітність і строки;
контролює вчасну розробку програм стажування.
Кафедра зобов'язана:
щорічно переглядати та при необхідності вносити зміни в програму зі стажування;
призначити керівників стажування для кожної групи студентів;
проводити організаційно-інструктивні збори студентів перед початком стажування, а після її завершення – проводити захист стажування;
заслуховувати звіти керівників про підготовку, проведення та завершення стажування, а також пропозиції щодо її удосконалення.
Керівник стажування від академії зобов'язаний:
перед направленням студентів на стажування провести інструктаж про порядок проходження стажування та з техніки безпеки, надати студентам необхідні документи;
ознайомити студентів з програмою, цілями та завданнями стажування;
здійснювати керівництво стажування відповідної групи, консультувати, контролювати та забезпечувати повне виконання програми стажування всіма студентами;
встановлювати контакти з керівниками базових закладів проведення стажування;
в разі виявлення недоліків в організації стажування та своєчасно їх усувати;
повідомити студентів про систему звітності зі стажування, а саме: подання щоденника стажування та письмового звіту з додатками правничої документації, розробленої студентом;
сприяти студенту у проходженні стажування згідно з її програмою, забезпеченню належних умов праці;
приймати залік із захисту стажування;
подати письмовий звіт з підсумками, зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення умов стажування студентів.
Керівник стажування від бази стажування зобов'язаний:
організувати проходження стажування студентів у відповідності до календарного плану стажування у співпраці з керівником стажування від академії;
ознайомити студентів з організацією та практикою роботи установи - бази стажування;
провести зі студентом обов'язкові інструктажі з охорони праці та техніки безпеки;
забезпечити студента робочим місцем, необхідними документами для виконання програми та індивідуального завдання стажування;
здійснювати керівництво стажування студента, надавати студентам всебічну практичну допомогу у виконанні програми стажування;
контролювати ведення щоденника, підготовку звіту про стажування та проектів правничої документації.
Права та обов’язки студентів, що проходять стажування:
Звертатись до керівників стажування, завідувачів профільних кафедр з усіх питань, які виникають під час її проходження.
Користуватись технічною базою, матеріалами та літературою архівів і бібліотек базових установ проведення стажування.
Своєчасно прибути на базу стажування.
Виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб базових установ та групового керівника стажування.
Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку установи - бази стажування.
Вивчати і дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки й виробничої санітарії.
Нести відповідальність за виконану роботу.
Виконати програму стажування в повному обсязі.
Своєчасно звітувати про підсумки стажування.
Вести щоденник стажування, а після її завершення подавати щоденник разом із звітом керівнику стажування.
Контроль за проведенням стажування
Метою контролю є виявлення та усунення можливих недоліків, надання практичної допомоги студентам у виконанні програми стажування. З боку академії контроль здійснює призначений кафедрою керівник стажування від академії, завідувач кафедр, заступник директора – начальник відділу навчально-методичної та наукової роботи, директор ННІПП НАВС.

СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ЗАХИСТУ

Порядок складання й оформлення щоденника стажування та звіту про проходження стажування.

Після завершення практичної підготовки студент складає та подає на кафедру заповнений та завірений щоденник стажування, звіт про проходження стажування та характеристику з місця проходження стажування.
ЩОДЕННИК СТАЖУВАННЯ (приклад оформлення наведений у додатку Б) відображає щоденну хронологію проходження стажування, які складені студентом самостійно під час стажування. Щоденник стажування повинен містити:
прізвище, ім’я та по батькові студента, курс;
базова установа стажування;
прізвище, ім’я, по батькові та посада працівника базової установи;
перелік конкретних щоденних завдань зі стажування та їх виконання.
ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ має містити: місце та термін проходження стажування; послідовність та види виконаних робіт за всіма розділами програми стажування; зміст і аналіз виконаних робіт, їх короткі характеристики; практику застосування чинного законодавства та нормативно-правових актів у практичній діяльності; висновки щодо вирішення спірних питань, власна обґрунтована точка зору з цих питань; висновки та пропозиції щодо покращення та вдосконалення стажування; список використаної літератури, нормативно-правових актів.
До звіту обов'язково додаються макети процесуальних та інших правничих документів, складених студентом під час проходження стажування, а також інші матеріали, зібрані під час стажування для використання у практичній діяльності студента і навчальному процесі академії. У звіті студент висвітлює спірні питання застосування чинного законодавства, які виникли під час проходження стажування.
Загальний обсяг звіту до 20 аркушів формату А4. Сторінки звіту необхідно пронумерувати (приклад оформлення титульної сторінки звіту наведений у додатку А).
Матеріали стажування необхідно прошити.

Порядок захисту матеріалів стажування.

Оформлений звіт і щоденник студент подає на перевірку керівнику бази стажування. Керівник бази стажування, ознайомившись з матеріалами, видає студенту характеристику про її проходження в певній організації. Характеристика містить оцінку виконання програми стажування.
Після завершення стажування студенти захищають звіт про стажування (з виставленням диференційованої оцінки).
Результати захисту стажування оформляються відомістю і подаються до деканату.
Студенти, які не пройшли стажування у визначений термін, направляються, з дозволу адміністрації академії та за погодженням з посадовими особами приймаючої організації, на індивідуальну практику.
Студент, який отримав негативну оцінку зі стажування, відраховується з навчального закладу.
Після завершення стажування кафедра готує звіт про стажування. Її підсумки обговорюються на засіданні кафедри, Вченої ради інституту та академії, науково-методичних семінарах.
Матеріали стажування зберігаються протягом 1 навчального року, крім характеристики, яка зберігається в особовій справі студента.


3.3. Критерії оцінювання знань, навичок, умінь студентів
При захисті поданих матеріалів про проходження стажування оцінюється: знання норм Конституції України, інших нормативно-правових актів з питань організації та діяльності бази стажування; вміння орієнтуватись в системі чинного законодавства України; аналізувати зміст правових документів, з'ясувати для себе та роз'яснити іншим зміст закону, застосовувати на практиці норми права; аргументовано висловлювати свою думку, користуватися юридичною літературою, складати тези, готувати короткі повідомлення; правильно користуватися юридичною термінологією; організовувати претензійно-позовну роботу, представляти інтереси організацій у судах, інших органах під час розгляду практичних юридичних питань і спорів; консультувати з різноманітних правових питань; узагальнювати практику застосування чинного законодавства, організовувати юридичну роботу в організації, надавати практичну допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям; готувати матеріали для передачі в судові органи; оформлювати матеріали про притягнення працівника до дисциплінарної та матеріальної відповідальності тощо; оформлювати укладання договорів, готувати висновки щодо їх юридичної обґрунтованості, розробляти умови колективного договору, розглядати питання дебіторської та кредиторської заборгованості; вести довідково-інформаційну роботу щодо законодавства; надавати довідки з організаційно-правових та інших юридичних питань, консультувати з питань застосування чинного законодавства України.
Оцінюються практичні навички роботи з правничим матеріалом, навички щодо розробки юридичних документів (накази, договори, угоди, претензії, позовні заяви, відповіді на звернення громадян тощо); використання знань, отриманих при вивченні юридичних і соціально-економічних дисциплін, різних джерел знань (навчальної, наукової, художньої літератури, матеріалів газет, журналів, радіо, телебачення); архітектоніка та логіка викладу звіту про практику (послідовність викладу матеріалу, виокремлення головного та суттєвого, доказовість, висновки, пропозиції й узагальнення, наявність та обсяг розроблених практикантом додатків до звіту).
Оцінку „відмінно” (від 90 до 100 балів ) студент одержує, коли відповідь повна, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні; виклад логічний, доказовий (обґрунтований нормами права), висновки і узагальнення точні; студент орієнтується в системі чинного законодавства і права; використання юридичної термінології правильне. Характеристика про проходження стажування студентом позитивна. Матеріали про проходження стажування оформлені відповідно до вимог.
Оцінку „добре” (від 75 до 89 балів) студент отримує, коли відповідь задовольняє зазначеним вимогам, але виклад недостатньо систематизовано, у визначенні понять, термінології та узагальненнях мають місце окремі неточності, які легко виправляються за допомогою додаткових питань викладача. Характеристика про проходження стажування студентом позитивна. Мають місце неістотні зауваження щодо змісту й оформлення матеріалів про проходження стажування.
Оцінку „задовільно” (від 60 до 74 балів) студент отримує, коли відповідь свідчить про розуміння основних питань програми стажування, поміж тим спостерігаються значні прогалини в знаннях: визначення понять нечіткі, неточні, недостатньо, висновки і узагальнення аргументовані слабо, в них допускаються помилки, знання студента фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з документами, джерелами права. Характеристика про проходження стажування студентом позитивна. Недбале оформлення звіту і щоденника про проходження стажування.
Оцінку „незадовільно” (до 59 балів) студент отримує, коли характеристика про проходження стажування студентом негативна. На запитання студент не дає правильні відповіді. Програма стажування виконана не в повному обсязі.
ДОДАТКИ
Додаток А
Титульна сторінка звіту про проходження практики


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

ЗВІТ


ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ

студентом групи денної форми навчання

________________________________________________
(прізвище, ім 'я, по-батькові)

База стажування_______________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень________________________
(спеціаліст, магістр)
Керівник стажування:
від бази стажування:
_________________________________________ _______________
(ПІБ, посада, організація) (підпис)
М.П.

Звіт захищений з оцінкою
______________________
(прописом)


Київ – 2013
Додаток Б
Оформлення щоденника


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ


ЩОДЕННИК


ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ

студентом групи денної форми навчання

________________________________________________
(прізвище, ім 'я, по-батькові)

База стажування____________________________________________________

_________________________
(підпис студента)
Керівник стажування:
від бази стажування:
_____________________________________________ _________________
(ПІБ , посада, організація) (підпис)


М.П.


Київ – 2013

Дата
Зміст роботи
Відмітки про виконання

1
2
3


Приложенные файлы

  • doc 26686785
    Размер файла: 159 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий