Методичні рекомендації для керівників лікарів — інтернів на базах стажування

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для керівників лікарів-інтернів на базах стажування

за спеціальністю
«ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»2014 Методичні рекомендації підготували:
викладачі кафедр Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика
д.мед.н., професор
д.мед.н.
Л.Ф. Матюха
О.Г. Шекера

д.мед.н., доцент
Л.В. Хіміон

к.мед.н., доцент
О.Б. Ященко

д.мед.н., професор
О.Є. Коваленко

д.мед.н., професор
Т.М. Сіліна

к.мед.н., доцент
С.В. Данилюк

к.мед.н., доцент
Т.А. Титова

к.мед.н., доцент
В. І. Ткаченко

к.мед.н., асистент
Т.М. Бухановська

к.мед.н., асистент
О.В. Процюк

к.мед.н., асистент
О.В. Маяцька

асистент
Т.В. Веселова

асистент
Л.Г. Матвієць

Викладачі кафедри загальної пратики – сімейної медицини ХМАПО

професор
О. М. Корж

доцент
І. О. ГовбахРецензенти:
Э.Э. Латишев, професор кафедри управлыння охорони здоров’я НМАПО імені П.Л. Шупика
-О.М. Гиріна, завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Методичні рекомендації обговорені і затверджені на засіданні комісії вченої ради НМАПО імені П.Л. Шупика з навчально – меиодичної роботи. Протокол № 3 від 11.03 2014 р.
ЗМІСТ
РОЗДІЛ
стор

Вступ
4

Розділ 1. Основні завдання компетенції лікаря загальної практики – сімейного лікаря
7

Розділ 2. Підготовка лікарів-інтернів за фахом «загальна практика – сімейна медицина»
10

2.1. Організація навчального процесу
10

2.2. Обов’язки установ, відомств та посадових осіб, які відповідають за підготовку лікарів-інтернів зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина»
12

2.3. Вимоги до заочних баз стажування лікарів-інтернів
20

2.4. Перелік документів та матеріалів, який має бути наявним в базових установах стажування лікарів-інтернів загальної практики сімейних лікарів
22

2.5. Обов’язки лікаря-інтерна
23

2.6. Документація лікаря-інтерна на базах стажування
24

2.7. Контрольні заходи
26

Рекомендована література
30

Додатки
38

ВСТУП
Загальна практика сімейна медицина є науковою і клінічною спеціальністю зі своїми власними науковими дослідженнями, доказовою базою та клінічною діяльністю, орієнтованою на надання первинної медичної допомоги. Положення про спеціальність «загальна практика – сімейна медицина», що викладені в документі, базуються на Законі України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 07.07.2011 року № 3611, рекомендаціях ВООЗ (1998) та Світової Асоціації сімейної медицини (WONCA 2002, 2005, 2011).
Методичний посібник (рекомендації) для керівників баз стажування лікарів-інтернів створений відповідно до п. 31.2 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, та рішення Колегії МОЗ України від 11 – 12 червня 2012 року № 6 «Про підготовку медичних кадрів, у тому числі для первинної ланки»; наказів МОЗ України від 19.09.1996 р. № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів»; 23.02.2005р. № 81 «Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів»; від 25.11.2005 р. № 621 «Про внесення змін до наказу МОЗ України № 81»; від 07.05.2007 р. № 226 «Про розробку матеріалів передатестаційних циклів та циклів спеціалізації»; від 10.12.2010 р. № 1088 «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів» та від 07.02.2012 р. № 96 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 07.12.98 № 346»; наказу міністерства праці та соціальної політики від 05.08.2013 р. № 686 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 78 «Охорона здоров’я»; та відповідно до Навчального плану та уніфікованої програми інтернатури (спеціалізації) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина» (затверджена МОЗ України 15.09.2011р.).
Навчання лікарів-інтернів на циклах інтернатури «загальна практика – сімейна медицина» проводиться за очно-заочною формою на кафедрах сімейної медицини та спеціалізованих кафедрах у ВМНЗО ІІІ-ІУ рівнів акредитації та на базах стажування – в амбулаторіях Центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі – ЦПМСД), які є переважно постійним місцем роботи лікарів - інтернів/слухачів та в закладах ІІ рівня медичної допомоги з якими укладено Угоди про співпрацю кафедрами сімейної медицини та/або ЦПМСД. Лікарям-інтернам контрактної форми навчання, які не мають бази для проходження заочної форми навчання кафедра повинна забезпечити таку можливість на своїх практичних базах з якими укладено Угоди про співпрацю.
Навчально-методичний посібник створено для керівників інтернатури за фахом «загальна практика-сімейна медицина» на базах стажування для набуття, удосконалення та поглиблення знань, умінь та практичних навичок з питань організації навчального процесу та методики викладання сімейної медицини, які будуть достатніми для самостійного виконання організаційної, навчальної та учбово-методичної роботи при підготовці лікарів-інтернів/слухачів на заочних циклах навчання.
Згідно чинної на сьогоднішній день програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина» (затверджена 15.09.2011) основною метою роботи на базах стажування є засвоєння професійних практичних навичок і вмінь, вивчення основних особливостей організації роботи лікаря загальної практики-сімейного лікаря та підготовки лікаря до самостійної роботи в амбулаторії (відділенні) сімейної медицини. Виконання навчальної програми на базі стажування досягається шляхом їх практичної лікарської діяльності під керівництвом безпосереднього керівника інтернів в амбулаторії (відділенні) сімейної медицини протягом всього періоду перебування на базі.
Якщо в амбулаторії сімейної медицини на базі стажування неможливо забезпечити умови для виконання всього обсягу роботи, передбаченого програмою навчання лікаря-інтерна за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина», керівнику на заочній базі стажування рекомендується забезпечити можливість отримання лікарем-інтерном необхідних знань та вмінь на базі спеціалізованих кабінетів багатопрофільних поліклінік.
Метою первинної спеціалізації є підготовка до роботи в якості лікаря загальної практики сімейного лікаря. Основними завданнями є удосконалення практичної підготовки випускників вищих медичних закладів освіти з усіх основних розділів загальної практики сімейної медицини, підвищення їх професійного рівня та ступеня готовності до самостійної роботи в амбулаторіях сімейного типу. Лікар-інтерн на момент закінчення має знати клінічну картину хвороб, проводити їх діагностику відповідно до програми, оволодіти практичними навичками згідно з кваліфікаційною характеристикою лікаря загальної практики сімейного лікаря. Після закінчення навчання лікар повинен самостійно надавати необхідну медичну допомогу хворому в амбулаторії та вдома, проводити профілактичні заходи.

Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
Визначення Положення про спеціальність «загальна практика – сімейна медицина» та спеціаліста – лікаря загальної практики – сімейного лікаря повинні прямо вказувати на основні завдання компетенції лікаря загальної практики сімейного лікаря. Основні характеристики спеціальності співвідносяться зі здібностями, які повинен мати кожен сімейний лікар. Це шість незалежних категорій основних компетенцій.
Організація (менеджмент) надання первинної медичної допомоги прикріпленому населенню.
Включає уміння:
- управляти первинним контактом з пацієнтами, мати справу з невизначеними проблемами;
- охоплювати весь спектр проблем із здоров’ям;
- координувати допомогу з іншими фахівцями в первинній ланці охорони здоров’я та іншими спеціалістами;
- ефективно і належним чином надавати допомогу, використовуючи ресурси охорони здоров’я;
- здійснювати моніторинг, оцінку і удосконалення якості та безпечності медичної допомоги;
- зробити доступними для пацієнтів належні послуги в рамках системи охорони здоров’я;
- виступати в якості захисника пацієнта на його прохання.
2) Зосереджена на особистості (пацієнтові) допомога.
Включає уміння:
- засвоїти людино-орієнтований підхід в роботі з пацієнтами та розглядати проблеми пацієнта в контексті існуючих обставин;
- розробити і застосовувати в практиці такий процес консультації, який дозволяв би будувати ефективні відносини лікаря і пацієнта з повагою до автономії пацієнта;
- спілкуватися, встановлювати пріоритети і діяти в партнерстві з пацієнтом;
- сприяти розширенню власних можливостей пацієнта;
- надавати тривалу і безперервну допомогу, яка визначається потребами пацієнта, здійснюючи безперервну координацію і управління допомогою.
3) Спеціальні навички вирішення проблем.
Включає уміння:
- пов’язати специфічні процеси прийняття рішень з поширеністю хвороб та захворюваності прикріпленого населення;
- вибірково збирати й інтерпретувати інформацію з анамнезу, огляду та досліджень і застосовувати її при розробці плану діагностики та лікування у співпраці з пацієнтом;
- засвоїти відповідні принципи роботи (наприклад, поетапні дослідження, правильне використання часу, прийняття невизначеності);
- терміново втрутитися в разі необхідності;
- надавати допомогу при захворюваннях на ранніх і недиференційованих стадіях;
- ефективно та раціонально використовувати діагностичні і лікувальні заходи.
4) Комплексний підхід.
Включає уміння:
- працювати з пацієнтами, що мають кілька проблем і багато скарг, вирішення як гострих, так і хронічних проблем зі здоров’ям окремих пацієнтів;
- застосовувати відповідні стратегії для зміцнення здоров’я та профілактики захворювань;
- управляти та координувати зміцнення здоров’я, профілактичні заходи, лікування, догляд, паліативну допомогу та реабілітацію.
5) Орієнтація на громаду.
Включає уміння:
- узгодити з наявними ресурсами медико-санітарні потреби окремих пацієнтів і медико-санітарні потреби суспільства, в якому вони живуть.
6) Холістичний (цілісний) підхід.
Включає уміння:
використовувати біо-психо-соціальну модель, яка враховує культурні та екзистенціальні виміри.Розділ 2. ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА ФАХОМ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»
2.1. Організація навчального процесу

Підготовка лікарів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типових навчальних планів і програм післядипломної підготовки зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», у відповідності з Кваліфікаційною характеристикою лікаря загальної практики-сімейного лікаря.
Початок навчання в інтернатурі з 1 серпня. Тривалість навчання 2 роки.
Тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих закладів освіти та стажування в базових закладах та установах охорони здоров’я регламентується наказом Міністерства охорони здоров’я України від 6.03.1996р. N 50 ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) «Про затвердження Переліку та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів» навчальними планами та програмами інтернатури. Для лікарів-інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частини інтернатури на кафедрах вищих закладів освіти подовжується на 3 місяці за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони здоров’я.Графік навчального процесу ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

Роки навчання
Місяці


VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII

1-й рік
Б
К
К
К
К
К
К
Б
Б
Б
Б
В

2-й рік
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
К
К
К
К
В

Примітка: Б – стажування на базі
К – навчання на кафедрі та суміжних кафедрах
В – відпустка
Практична підготовка лікарів-інтернів на базі стажування

1-й рік ( тривалість: 5 місяців - 780 год.)

Назва відділення (кабінету)
Кількість навчальних годин
Число тижнів практичної роботи

Амбулаторія (відділення) сімейної медицини
708
18,7

Кабінет функціональної діагностики
36
1

Кабінет жіночого здоров’я
36
1

Рентгенологічний кабінет
36
1


2-й рік (тривалість: 7 місяців - 1092 год.)

Назва відділення (кабінету)
Кількість навчальних годин
Число тижнів практичної роботи

Амбулаторія (відділення) сімейної медицини
984
27,3

Фізіотерапевтичний кабінет
36
1

Кабінет жіночого здоров’я
36
1

СЕС
36
1


Розподіл робочого часу лікаря-інтерна в амбулаторіях ЦПМСД та в закладах ІІ рівня медичної допомоги (з якими укладено Угоди про співпрацю) проводить керівник бази стажування відповідно до особливостей організації роботи базової установи.
Зважаючи на актуальність підготовки лікарів-інтернів з питань педіатрії, під час навчання на заочному циклі рекомендовано окрім роботи в амбулаторії сімейної медицини (де не завжди є в наявності достатній контингент хворих) працювати в умовах педіатричного стаціонару, при цьому: 36 год. – відділення патології новонароджених; 36 год. відділення дітей раннього віку; 36 год. відділення дітей старшого віку; 48 год. відділення дитячої анестезіології та інтенсивної терапії для забезпечення належного рівня практичної підготовки на протязі 1-го місяця (156 год.). Під час проходження заочного циклу у структурах первинної медико-санітарної допомоги бажано також протягом 1-го місяця (156 год.) працювати у дитячих поліклініках або дитячих відділеннях міських або районних поліклінік.
Під час проходження заочного етапу навчання можуть застосовуватись елементи дистанційного навчання. Матеріали для дистанційного навчання традиційно можуть бути у вигляді друкованих видань. Також для цього можуть застосовуватись відео та аудіокасети, телемедицина, Інтернет.

2.2. Обов’язки установ, відомств та посадових осіб, які відповідають за підготовку лікарів-інтернів зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина»
2.2.1. Організація, загальне керівництво навчальним процесом в інтернатурі та контроль за його проведенням покладається на Головне управління закладів освіти Міністерства охорони здоров’я України, вищі заклади освіти та на Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій.
2.2.2. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації
Визначає перспективну потребу підвідомчих закладів у лікарях-спеціалістах і направляє щорічно до 1 травня до Головного управління державної служби і медичних кадрів Міністерства охорони здоров’я України заявки на підготовку лікарів зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина».
Разом з деканатом (відділом) інтернатури вищого закладу освіти здійснює добір і затверджує перелік баз стажування і персональний склад керівників лікарів-інтернів на базах стажування, а також визначає допустиму кількість лікарів-інтернів, яка може навчатись на конкретній базі стажування зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина».
Розподіляє випускників вищих медичних закладів освіти за підпорядкованими закладами (установами) охорони здоров’я і наказом направляє їх для зарахування на посади лікарів - інтернів на бази стажування. Не допускається направлення на базу стажування більшого числа лікарів-інтернів, ніж це передбачено спільним наказом Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації та вищого закладу освіти.
Після розподілу випускників вищих медичних закладів освіти на бази стажування і їх зарахування закладами (установами) охорони здоров’я на посади лікарів-інтернів інформує відповідні закріплені вищі заклади освіти про кількість лікарів зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина, що проходитимуть підготовку в інтернатурі в поточному навчальному році.
Планує заходи щодо удосконалення рівня підготовки спеціалістів загальної практики-сімейних лікарів в інтернатурі на навчальний рік і контролює їх виконання.
Тиражує і направляє на бази стажування навчальні плани і програми, навчально-методичні матеріали та необхідну документацію (бланки індивідуальних навчальних планів, щоденників тощо) для лікарів-інтернів і їх керівників на базах стажування, розроблену Міністерством охорони здоров’я України або вищим закладом освіти.
Разом з вищим закладом освіти проводить навчально-методичні і науково-практичні конференції для лікарів-інтернів і їх керівників на базах стажування.
Бере участь у проведенні підсумкового контролю та атестації лікарів-інтернів на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря спеціаліста за фахом «загальна практика-сімейна медицина».
На засіданнях колегії щороку заслуховує результати атестації лікарів-інтернів, звіти головних спеціалістів, керівників та головних лікарів установ та закладів охорони здоров’я, які є базами стажування, керівників інтернатури про їх роботу щодо удосконалення практичної підготовки випускників вищих медичних закладів освіти і підвищення ефективності інтернатури.
Щороку, протягом місяця після атестації лікарів-інтернів, Управління обласної державні адміністрації охорони здоров’я готує і подає Головному управлінню закладів освіти Міністерства охорони здоров’я України звіт про підготовку спеціалістів в інтернатурі.
Для здійснення організаційних заходів та керівництва і контролю підготовки в інтернатурі призначає відповідального за інтернатуру по області, місту Київ та Севастополь.
2.2.3. Головний спеціаліст зі спеціальності «Загальна практика сімейна медицина» Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, департаментів охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Бере участь у розробці та реалізації організаційних заходів по підготовці лікарів-загальної практики-сімейних лікарів на базах стажування, у доборі баз стажування, керівників лікарів-інтернів на базах стажування, розподілі лікарів-інтернів за базами стажування, визначає порядок проходження стажування в спеціалізованих установах та закладах (підприємствах). Разом з профільними кафедрами вищого закладу освіти проводить регулярні перевірки баз стажування, заходи щодо усунення виявлених у підготовці лікарів-загальної практики – сімейних лікарів недоліків, вносить пропозиції з удосконалення навчання. Приймає участь у проведенні піврічного підсумкового контролю та атестації. Головний спеціаліст за фахом «загальна практика сімейна медицина» обов’язково бере участь у плануванні підвищення кваліфікації і удосконалення професійних знань та умінь керівників лікарів-інтернів на базах стажування.
2.2.4. Головний лікар базової установи (закладу) охорони здоров’я
Видає наказ про зарахування на посади лікарів-інтернів зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина» на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації про направлення на навчання в інтернатурі випускників вищих медичних закладів на базу стажування.
Забезпечує знайомство лікарів-інтернів з напрямками діяльності базового закладу, районом обслуговування населення, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці і техніки безпеки, правами та обов’язками.
Головний лікар разом із завідуючим профільною кафедрою затверджує індивідуальні навчальні плани підготовки лікарів в інтернатурі, розроблені на основі типових навчальних планів та програм.
Для планування та здійснення організаційно-методичних заходів, поточного контролю за їх виконанням призначає відповідального за загальне керівництво лікарями-інтернами на базі стажування.
Для підвищення рівня діагностичної, лікувальної (санітарно-профілактичної, протиепідемічної) роботи у базовій установі чи закладі охорони здоров’я, вживає заходів до забезпечення їх всім необхідним згідно з вимогами до бази стажування лікарів-інтернів.
Забезпечує залучення лікарів-інтернів до участі в культурно-масовій, спортивній і санітарно-освітній роботі.
На підставі наказу МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації та путівки вищого закладу освіти відряджає лікарів-інтернів у відповідний вищий заклад освіти на очну частину навчання.
Щорічно на засіданні медичної ради (трудового колективу) проводить обговорення стану стажування лікарів-інтернів і виконання завдань МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації та рекомендацій вищого закладу освіти щодо удосконалення роботи бази стажування лікарів-інтернів.
2.2.5. Відповідальний за інтернатуру на базі стажування
Організує стажування лікарів-інтернів у відповідності з типовими навчальними планами і програмами, працюючи в тісній взаємодії з деканатом (відділом) інтернатури та кафедрами вищого закладу освіти та головними спеціалістами зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина».
Згідно з індивідуальним планом складає графік роботи лікарів-інтернів в ЦПМСД, в амбулаторіях, в спеціалізованих відділеннях та інших структурних підрозділах бази стажування (другий рівень медичної допомоги).
Разом з викладачами профільних кафедр вищого закладу освіти знайомить керівників лікарів-інтернів на базах стажування з вимогами навчальних планів та програм, забезпечує їх необхідними програмами та методичними матеріалами з інтернатури.
Залучає лікарів-інтернів до активної участі в клінічних, патолого-анатомічних та науково-практичних конференціях, в т.ч. із застосуванням телемедицини, які проводяться в базовій установі (закладі) охорони здоров’я.
Систематично здійснює контроль за роботою керівників лікарів-інтернів на базах стажування, бере участь у прийманні заліків, які передбачені програмою, вживає заходів до поліпшення фахової підготовки в інтернатурі.
Готує матеріали на раду установи (закладу) охорони здоров’я з питань стажування лікарів-інтернів.
2.2.6. Керівник лікарів-інтернів на базі стажування
Призначається наказом МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з деканатом (відділом) інтернатури вищого закладу освіти з числа спеціалістів вищої або першої кваліфікаційної категорії за фахом «загальна практика – сімейна медицина» з розрахунку на одного керівника не більше 7 лікарів-інтернів.
На початку стажування визначає рівень знань і умінь у лікарів-інтернів, результати якого враховуються при складанні індивідуальних навчальних планів їх підготовки.
Разом з викладачем профільної кафедри вищого закладу освіти на підставі типового навчального плану і програми складає індивідуальний навчальний план підготовки лікаря-інтерна і подає на затвердження головному лікарю бази стажування та завідувачу профільною кафедрою.
Забезпечує умови для виконання лікарями-інтернами індивідуальних навчальних планів проходження стажування, можливість роботи з різними контингентами хворих (педіатричного, терапевтичного, неврологічного, хірургічного тощо профілів), курацію хворих, яка передбачена типовим планом та програмою.
Залучає лікарів-інтернів до систематичної активної участі в діагностичній, лікувальній (санітарно-профілактичній, протиепідемічній) роботі, виконання всіх видів діяльності, передбачених вимогами кваліфікаційної характеристики та індивідуальними навчальними планами підготовки лікарів-інтернів.
Створює належні умови для набуття лікарями-інтернами необхідних умінь, професійних знань та практичних навиків і здійснює контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів підготовки лікарів-інтернів.
Проводить з лікарями-інтернами планові й тематичні клінічні обходи/клінічні рпозбори тематичних хворих, аналіз історій хвороб/амбулаторних карток, інших облікових документів, співбесіди, семінари, практичні заняття для здобуття практичних навичок, передбачених індивідуальним навчальним планом.
Залучає лікарів-інтернів до обговорення діагностичних і тактичних помилок при наданні швидкої та невідкладної допомоги хворим, до участі в консиліумах.
Допомагає лікарям-інтернам оволодіти необхідними навичками роботи в лікарських комісіях (ЛКК, МСЕК тощо).
Залучає лікарів-інтернів до роботи по веденню обліково-звітної документації, складанню планів, звітів і аналізу лікувально-профілактичної роботи амбулаторії.
Контролює оформлення і якість ведення лікарями-інтернами щоденника встановленого зразку.
Систематично контролює вивчення та реферування лікарями-інтернами спеціальної медичної літератури (передбаченої типовим планом); приймає заходи до систематичного поповнення бібліотеки ЦПМСД виданнями за спеціальністю.
Навчає лікарів-інтернів безпечним методам і прийомам роботи, проводить з ними інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.
Контролює та несе відповідальність за самостійну лікарську діяльність лікарів-інтернів і якість оформлення ними службової документації, бере участь у проведенні рубіжного та підсумкового контролю.
Проводить з лікарями-інтернами індивідуальну виховну роботу, прищеплює їм повагу до колег по роботі, принципи медичної етики і деонтології.
Заслуховує та затверджує разом із колегами звіт лікаря-інтерна за заочний етап навчання.
Складає характеристику лікаря-інтерна (характеристика повинна відображати ступінь готовності лікаря-інтерна, рівень професійних знань, умінь і навичок, активність у виконанні завдань, ділових та комунікативних якостей), для надання на базову кафедру.
Відповідає за роботу навчального тренінгового центру на базі ЦПМСД, якщо такий створено.
Систематично підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, у тому числі й шляхом навчання на циклах тематичного удосконалення для керівників баз стажування зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина».
Підтримує постійний зв’язок з професорсько-викладацьким складом профільної кафедри, бере участь у роботі навчально-методичних конференцій, які проводяться вищим закладом освіти.
2.2.7. Вищий навчальний заклад
Вищий заклад освіти надає МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінню охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, базам стажування методичну та консультативну допомогу з питань підготовки спеціалістів з питань первинної спеціалізації.
Знайомить своїх випускників з Положенням про первинну спеціалізацію (інтернатуру) вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, з правами і обов’язками лікарів-інтернів.
Щорічно до 1 червня надсилає в закріплені за закладом освіти територіальні органи управління охорони здоров’я: МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій – календарні плани проведення навчання та путівки, на підставі яких лікарі-інтерни направляються на очну частину навчання у вищий заклад освіти.
Вищий навчальний заклад призначає профільні кафедри сімейної медицини та керівників груп, відповідальних за підготовку в інтернатурі зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина» та надання методичної і консультативної допомоги базам стажування.
Розробляє навчально-методичні рекомендації з питань інтернатури та надсилає їх для впровадження на бази стажування. Організовує науково-практичні та навчально-методичні конференції для лікарів-інтернів та їх керівників.
Деканат (відділ) інтернатури вищого закладу освіти. Керівництво і контроль за підготовкою спеціалістів в інтернатурі здійснює деканат (відділ) інтернатури вищого закладу освіти. Приймає участь в роботі комісії по персональному розподілу лікарів та координує діяльність профільних кафедр в організації і проведенні навчального процесу. Складає розклад занять на суміжних кафедрах. Забезпечує взаємний зв’язок у роботі профільних кафедр і МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації та баз стажування, аналізує, узагальнює матеріали та вносить пропозиції щодо покращання організації та проведення підготовки спеціалістів. Здійснює контроль за якісним проведенням викладачами профільних кафедр методичної та консультативної допомоги. Веде облік і звітність з інтернатури, контролює ведення необхідної документації на кафедрах, базах стажування та у лікарів-інтернів.
Профільні кафедри вищого закладу освіти здійснюють регулярний контроль за роботою баз стажування лікарів-інтернів, які закріплені за даною кафедрою, систематично інформують керівників баз стажування, головних спеціалістів МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, деканати (відділи) інтернатури про організацію та якість практичної підготовки лікарів-інтернів для вжиття відповідних заходів, спрямованих на покращання їх підготовки.
Розробляють навчальні посібники / методичні рекомендації для лікарів-інтернів і керівників інтернів на базах стажування.
Організовують за згодою сторін виїзні цикли при наявності на базах стажування територіальних навчальних тренінгових центрів. Кафедра сімейної медицини проводить підготовку керівників баз стажування на циклах тематичного удосконалення. Співробітники кафедри мають постійний контакт з заочною базою стажування, її керівником, призначають при погодженні з керівником базового закладу дні рубіжних і заключних заліків для лікарів – інтернів.
У кінці циклу навчання на кафедрі проводиться контроль рівня підготовки лікарів-інтернів та беруть участь у проведенні атестації лікарів – інтернів.
Протягом 3-х днів після завершення навчання та атестації лікарів-інтернів відповідний за навчальний процес подає в деканат (відділ) інтернатури звіт про навчальну роботу з лікарями-інтернами, методичну і консультативну допомогу на базах стажування, аналіз результатів атестації лікарів-інтернів.

2.3. Вимоги до заочних баз стажування лікарів-інтернів
Бази стажування лікарів-інтернів – це базові установи та заклади охорони здоров’я, які використовуються з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних закладів освіти. На сьогоднішній день основними базами стажування для лікарів-інтернів за фахом «загальна практика – сімейна медицина» є центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), а також заклади другого рівня надання медичної допомоги: міські і центральні районні лікарні, міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, жіночі консультації, пологові будинки, кабінети/центри репродуктивного здоров’я, багатопрофільні консультативні заклади для дорослих і дітей, пункти екстреної медичної допомоги, приймальні відділення багатопрофільних лікарень, реанімаційні відділення, диспансери, лікарні, підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, діагностичні центри, що мають у своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена навчальним планом та програмою інтернатури зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина».
Бази стажування лікарів-інтернів повинні відповідати таким вимогам:
амбулаторії ЦПМСД сільської місцевості та міських поселень, які визначено базами стажування повинні бути оснащені відповідно до Табелю оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу (Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 132);
мати у своєму складі лікувально-діагностичні відділення, лабораторні та діагностичні кабінети, інші виробничі підрозділи, навчання лікарів-інтернів в яких передбачене навчальним планом і програмою інтернатури зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина»;
бути забезпечені медичним обладнанням, апаратурою та інструментарієм, необхідними для здійснення діагностичної, лікувальної, санітарно-профілактичної роботи на сучасному рівні і відповідно до завдань даного закладу чи установи (підприємства);
мати можливість надати лікарям-інтернам робочі місця і обсяг роботи відповідно до вимог навчальних планів та програм інтернатури зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина»;
мати навчальні приміщення (територіальний тренінговий центр) для лікарів-інтернів, обладнані необхідними навчально-методичними посібниками, таблицями, макетами, стендами, сучасними технічними засобами навчання тощо;
мати можливість забезпечення лікарів-інтернів гуртожитком.

2.4. Перелік документів та матеріалів, який має бути наявним в базових установах стажування лікарів-інтернів загальної практики – сімейних лікарів
Положення про спеціалізацію вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації.
Накази, розпорядження, вказівки, інструктивні документи з інтернатури МОЗ України, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, вищого медичного закладу освіти, деканату (відділу) інтернатури.
Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина».
Наказ про зарахування на посади лікарів-інтернів зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина» до базової установи (закладу) охорони здоров’я.
Список лікарів-інтернів, які проходять стажування в базовій установі (закладі) охорони здоров’я.
Графік роботи лікарів-інтернів із деталізацією дат та місця проходження навчання в різних структурних підрозділах ЦПМСД та закладах ІІ рівня медичної допомоги згідно з індивідуальними планами лікарів-інтернів.
Річні плани роботи з підготовки інтернів і звіти по них.
Журнал зауважень і пропозицій за результатами перевірки роботи базової установи стажування лікарів-інтернів та їх реалізації.
Журнал результатів перевірки знань та умінь лікарів-інтернів загальної практики – сімейних лікарів (залікова відомість, що містить результати базисного, рубіжного і заключного контролю знань та навичок лікарів-інтернів).
Журнал проведення семінарських занять, клінічних та патологоанатомічних конференцій, клінічних розборів у базовому лікувальному закладі.
Зразок типового індивідуального плану лікаря-інтерна заочного етапу навчання.
Зразок типового щоденника лікаря-інтерна.
Зразок типової форми звіту лікаря-інтерна заочного етапу навчання.
Копії індивідуальних планів лікарів-інтернів.
Копії характеристик лікарів-інтернів за результатами навчання на заочному етапі.
Копії звітів лікарів-інтернів.
Список рекомендованих тем для написання рефератів.
Список рекомендованої літератури для самостійного вивчення.
Методичні посібники/рекомендації та вказівки з підготовки лікарів-інтернів загальної практики – сімейних лікарів.
Навчально-методичні та ілюстративні матеріали: тестові комп’ютерні програми (на паперових носіях); підбірки рентгенограм, ЕКГ, ситуаційних задач.
План роботи Асоціації лікарів загальної практики – сімейної медицини.
План проведення санітарно-просвітницької роботи лікарями-інтернами загальної практики – сімейними лікарями серед закріпленого населення.
Локальні протоколи ведення хворих.

2.5. Обов’язки лікаря – інтерна
Лікар-інтерн за фахом «загальна практика – сімейна медицина» на базі стажування зобов’язаний:
набувати, поглиблювати і удосконалювати професійні знання, вміння і навики;
у повному обсязі та своєчасно виконувати навчальний план і програму інтернатури згідно власного індивідуального плану;
виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку в установах і закладах охорони здоров’я, правила проживання в гуртожитках;
вести щоденник обліку роботи лікаря – інтерна;
підготувати визначену кількість рефератів і презентувати їх на профільній кафедрі та базі стажування;
розробити у складі робочої групи ЦПМСД, де він працює, визначену кількість локальних протоколів (10-12) на основі затверджених МОЗ України Уніфікованих протоколів. Локальні протоколи мають бути завізовані керівником лікарів-інтернів на базі стажування та надані разом із щоденником обліку роботи до атестаційної комісії для проведення атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста;
відвідувати за згодою керівника базового закладу семінари, науково-практичні та клінічні конференції, що організовує профільна кафедра/навчальний заклад;
своєчасно здавати заліки, які передбачені програмою та індивідуальним планом.

2.6. Документація лікаря-інтерна на базах стажування
Результати діяльності лікарів-інтернів на заочному етапі навчання повинні бути повно відображені у відповідній документації.
Індивідуальний план роботи лікарів-інтернів повинен включати: практичну, теоретичну підготовку, участь слухача у клінічних, клініко-анатомічних, науково-практичних конференціях, в науковій, санітарно-просвітницькій роботі тощо. Наявність індивідуального плану-графіка із зазначенням термінів і послідовності роботи в амбулаторії, кабінетах функціональної діагностики, жіночій консультації, пологових будинки, кабінетах/центрах репродуктивного здоров’я, багатопрофільних консультативних закладах для дорослих і дітей, пунктах екстреної медичної допомоги, приймальних відділеннях багатопрофільних лікарень, реанімаційних відділеннях.
В індивідуальному плані, щоденнику, звіті та характеристиці лікаря-інтерна детально висвітлюються:
а) клінічна підготовка:
ступінь засвоєння сучасних методів діагностики та лікування;
ступінь засвоєння елементів швидкої та невідкладної допомоги;
ступінь засвоєння лікарських маніпуляцій;
ступінь засвоєння методів лабораторної і функціональної діагностики;
об’єм самостійних оперативних втручань;
профілактична робота;
робота в кабінеті жіночого здоров’я, пологових будинках, кабінетах/центрах репродуктивного здоров’я, багатопрофільних консультативних закладах для дорослих і дітей, пунктах екстреної медичної допомоги, приймальних відділеннях багатопрофільних лікарень, реанімаційних відділеннях; комісіях ЛКК і ЛТЕК;
диспансеризація закріпленого населення;
знання основних форм обліку та звітності тощо.
б) теоретична підготовка:
відповідна кількість якісно зареферованої літератури за тематиками, відповідними до типового плану і програми; вміння довести ці дані до інших слухачів; якість реферування і знання її лікарями-інтернами (провести співбесіду по зареферованій літературі та дати оцінку ступеню засвоєння питання, що вивчається);
знання основ законодавства України про охорону здоров’я, постанов Уряду; наказів, вказівок, рішень, що регламентують охорону здоров’я населення, роботу медичних працівників, впровадження сімейної медицини.
Щоденник лікаря-інтерна ведеться згідно рекомендованого зразка, контролюється безпосереднім керівником лікаря-інтерна 1 раз на тиждень.
Звіт лікаря-інтерна містить інформацію щодо всіх видів діяльності, в яких він приймав участь на заочному етапі навчання відповідно до індивідуального плану. Звіт складається самостійно лікарем-інтерном, заслуховується безпосереднім керівником лікаря-інтерна та його колегами і затверджується керівником бази стажування.
В характеристиці лікаря-інтерна дається оцінка повноти та якості виконання індивідуального навчального плану. Характеристика затверджується керівником бази стажування та надається на кафедру сімейної медицини ВНМЗ.

2.7. Контрольні заходи
З метою перевірки засвоєння лікарями-інтернами розділів навчальної програми, оволодіння відповідними практичними навиками проводиться скрізний контроль на базі стажування.
Підсумковий контроль проводиться при завершенні циклу навчання на базі стажування перед направленням лікаря-інтерна на очну частину навчання на кафедру вищого закладу освіти. Склад і графік роботи комісії затверджуються наказом головного лікаря базової установи охорони здоров’я. До складу комісії включаються відповідальний за інтернатуру на базі стажування (голова), безпосередні керівники лікарів-інтернів, головний спеціаліст МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, по можливості – викладачі профільних кафедр вищих закладів освіти.
Підсумковий піврічний контроль проводиться і при завершенні першого циклу очної частини навчання на кафедрі вищого закладу освіти.
Підсумковий контроль включає перевірку професійної практичної підготовки лікаря-інтерна згідно з планом і програмою, тестовий контроль рівня знань та умінь, співбесіду.
Підсумковий контроль проводиться при завершенні циклу навчання на базі стажування перед направленням інтерна на очну частину навчання на кафедру вищого закладу освіти. Склад і графік роботи комісії затверджуються наказом головного лікаря базової установи охорони здоров’я. До складу комісії включаються головний лікар бази стажування, безпосередній керівник слухачів, головній спеціаліст Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, по можливості – викладачі профільних кафедр вищих закладів освіти. Підсумковий контроль включає перевірку професійної практичної підготовки слухача згідно з планом і програмою.
Організація і проведення атестації слухачів на визначення знань та практичних навиків:
Атестація включає в себе:
контроль знань та вмінь за комп’ютерними тестуючими
програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
оцінка державною атестаційною комісією знань та вмінь, в тому числі володіння практичними навиками;
співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми спеціалізації.
Комп’ютерний контроль знань та вмінь провадиться в комп’ютерному класі вищого закладу освіти за тестовими комп’ютерними програмами зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина», затвердженої МОЗ України, в присутності членів атестаційної комісії.
Оцінка підготовки слухачів за результатами комп’ютерного тестування здійснюється за бінарною системою: «атестований», «не атестований». Атестованим вважається слухач, який має не менше 75% правильних відповідей. При негативних результатах комп’ютерного тестового контролю слухач вважається таким, який за рівнем підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики лікаря зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина». У такому разі слухач до подальших етапів атестації не допускається і вважається неатестованим.
При проведенні оцінки вмінь та володіння практичними навиками слухачі підлягають обов’язковому контролю вміння провести обстеження хворого, тлумачити результати допоміжних досліджень, провести диференційний діагноз, виставити клінічний діагноз, призначити лікування конкретному хворому, надати невідкладну допомогу (включаючи проведення серцево-легеневої реанімації на тренажері), вирішити питання експертизи працездатності.
При незадовільній оцінці вмінь і оволодіння практичними навиками слухач вважається таким, що не засвоїв практичні навики, передбачені навчальною програмою, і за рівнем підготовки не відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста. В цьому разі слухач до подальших етапів атестації не допускається і вважається неатестованим.
Співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми спеціалізації проводиться з кожним слухачем (за білетною чи безбілетною методикою). За результатами співбесіди з урахуванням оцінок попередніх етапів приймається рішення про рівень підготовки слухача і присвоєння йому звання лікаря – спеціаліста за фахом «загальна практика – сімейна медицина».
За результатами атестації атестаційна комісія може прийняти рішення:
- присвоїти звання лікаря-спеціаліста відповідної за фахом «загальна практика-сімейна медицина».
- відмовити в присвоєнні звання лікаря-спеціаліста.
Особі, якій за результатами атестації для визначення знань та практичних навиків присвоєно звання лікаря-спеціаліста спеціальності «загальна практика-сімейна медицина», видається вищим закладом освіти сертифікат встановленого зразка, а якій відмовлено в цьому, – витяг з протоколу засідання комісії, засвідчений печаткою вищого закладу освіти, не пізніше трьох днів з моменту затвердження протоколу засідання атестаційної комісії.
5.11.7. Термін дії сертифіката лікаря-спеціаліста встановлюється на 5 років – до чергової атестації на кваліфікаційну категорію після проходження відповідного передатестаційного циклу навчання на кафедрі вищого закладу освіти.


Список літератури
Вороненко Ю.В., Бойченко Т.С. Стратегії і методи навчання в післядипломній медичній освіті: Навч.-метод. посібник. – К., 2004. – 160 с.
Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики-сімейної медицини (навчально-методичний посібник) /під ред. академіка НАМН України проф.. Вороненка Ю.В., проф. Лисенка Г.І. –К.-2013.- 624 с.
Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», який є основним законодавчим актом, що визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулює суспільні відносини у цій сфері.
Матюха Л. Ф. Лехан В.М. Гойда Н. Г. та ін. Порядок організації надання медичної допомоги та забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем при різних клінічних станах та захворюваннях (методичні рекомендації). – К., 2011.- 43с.
Медицинское образование в мире и в Украине: Додипломное образование, последипломное образование; непрерывное профессиональное развитие. Учебное пособие / Ю.В.Поляченко и др. – К., 2005. – 464 с.
Методичні рекомендації “Модель надання первинної медичної допомоги міському населенню”, погоджені заступником Міністра охорони здоров’я Толстановим О.К. 23.02.2012 р.
Методичні рекомендації “Модернізація мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу”, погоджені заступником Міністра охорони здоров’я Толстановим О.К. (2012р.)
Методичні рекомендації “Організація надання невідкладної медичної допомоги у центрі первинної медико - санітарної допомоги”, затверджені Першим заступником Міністра охорони здоров’я України Моісеєнко Р.О. 01.03.2012
Методичні рекомендації « Модернізація мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу» погоджені заступником Міністра охорони здоров’я Толстановим О.К. 18.04.2012 р.
Методичні рекомендації « Щодо визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров’я та напрямків їх використання» погоджені заступником Міністра охорони здоров’я Толстановим О.К. 31.05.2013 р.
Методичні рекомендації щодо визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров’я та напрямків її модернізації (2013 рік);
Модель надання первинної медико-санітарної допомоги міському населенню (методичні рекомендації). – К., 2012. - 18 с.
Навскрізна програма підготовки студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та лікарів інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для роботи на посадах лікарів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» (затверджена МОЗ України 7.04.2011).
Наказ № 597 МОЗ України від 06.09.2006 «Про затвердження методичних рекомендацій «Діагностика позалегеневого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД».
Hаказ МОЗ України від 02.04.2013 № 259 “Про затвердження Державних санітарних норм і правил “Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу.
Наказ МОЗ від 23.11.2011 № 816 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини",
Наказ МОЗ № 682 від 16.08.2010 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
Наказ МОЗ від 02.11.2012 № 866 “Про оцінку оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу, та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги”.
Наказ МОЗ від 04.11.2011 № 756 “Про Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу”
Наказ МОЗ від 15.07.2011 № 415 “Про затвердження переліку тем клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги для опрацювання в 2011 році”
Наказ МОЗ від 15.07.2011 № 420 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку потреби населення у медичній допомозі”.
Наказ МОЗ від 20.05.2011 № 301 “Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2011 за №676/19414)
Наказ МОЗ від 20.07.2011 № 428 “Про створення робочої групи з інформаційного супроводу реформ за напрямом “Реформа медичного обслуговування”.
Наказ МОЗ від 30.08.11 № 550 “Про створення мультидисциплінарних робочих груп з опрацювання медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги на засадах доказової медицини”.
Наказ МОЗ Украіни № 382 від 02.06.2009 «Про затвердження Тимчасових стандартів надання медичної допомоги підліткам та молоді».
Наказ МОЗ України N 291 від 19.09.96 «Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів (Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 47 ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) від 07.02.2001).
Наказ МОЗ України № 108 від 15.02.2010 Про затвердження клінічних протоколів («Програмно-цільове обслуговування дітей з розладами зі спектру аутизму» та «Програмно-цільове обслуговування дітей з гіперкінетичним розладом»).
Наказ МОЗ України № 110 від 14.02.2012 р. «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від їх форм власності та підпорядкування».
Наказ МОЗ України № 432/496 від 30.08.2005 р. «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».
Наказ МОЗ України № 540 від 04.08.2006 «Про затвердження принципів грудного вигодовування, критеріїв та порядку оцінки закладу охорони здоров’я на відповідність статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини».
Наказ МОЗ України № 555 від 01.09.2011 р. «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві».
Наказ МОЗ України № 384 від 29.06.2011 р. «Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги».
Наказ МОЗ України № 743 від 02.11.2011 р. «Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги» (зареєстровано Міністерством юстиції за №1328/20066 від 22.11.2011).
Наказ МОЗ України від 01.11.2011 № 742 “Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування населення”.
Наказ МОЗ України від 02.11.2011 р. № 743 «Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги» (зареєстровано Міністерством юстиції за №1328/20066 від 22.11.2011).
Наказ МОЗ України від 04.11.2011 № 755 “Про затвердження Положення про Центр первинної медико-санітарної допомоги та примірних положень про його підрозділи”.
Наказ МОЗ України від 05.08.11 № 484 «Про затвердження порядку справляння плати за надання медичної допомоги, що надається іноземним громадянам та особам без громадянства державними та комунальними закладами охорони здоров’я України».
Наказ МОЗ України від 05.08.2009 № 574 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги пацієнтам з ендокринними захворюваннями».
Наказ МОЗ України від 05.08.2013 № 686 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я».
Наказ МОЗ України від 05.10.2011 № 646 Наказ МОЗ України від 05.10.2011 р. № 646 «Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України від 7 липня 2011 року № 3612 – VI «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».
Наказ МОЗ України від 05.10.2011 р. № 645 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.09.2011 № 556 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві».
Наказ МОЗ України від 06.12.2011 № 882 “Про затвердження змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян”.
Наказ МОЗ України від 10.09.2013 № 793, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за № 1587/24119 «Про затвердження Нормативів забезпеченості мережею амбулаторій – підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».
Наказ МОЗ України від 12.07.2010 № 551 «Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків».
Наказ МОЗ України від 15.03.2012 № 166 «Про забезпечення профільного супроводу державних централізованих закупівель на виконання державних цільових програм і комплексних заходів».
Наказ МОЗ України від 15.07.2011 № 417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».
Наказ МОЗ України від 15.08.2011 р. № 507 «Про затвердження комплексу показників для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров’я у пілотних регіонах».
Наказ МОЗ України від 15.12.11 № 911 «Про затвердження Плану заходів щодо подальшого впровадження замісної підтримувальної терапії для споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків».
Наказ МОЗ України від 17.05.11 № 188 «Про затвердження інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором».
Наказ МОЗ України від 19.07.2012 № 532 “Про затвердження Тимчасового порядку ведення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва”.
Наказ МОЗ України від 19.09.11 № 597 «Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року».
Наказ МОЗ України від 20.07.11 № 4272 «Про затвердження Єдиного термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги».
Наказ МОЗ України від 20.10.2010 № 897 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги при гострих отруєннях».
Наказ МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу»».
Наказ МОЗ України від 22.03.13 № 232 “Про організацію контролю за цільовим та раціональним використанням матеріальних цінностей, отриманих централізовано за бюджетними програмами та заходами”
Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 129 “Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”.
Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 130 “Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню”.
Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 131 “Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної ( медико-санітарної ) допомоги та примірних положень про його підрозділи”.
Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 132 “Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу”.
Наказ МОЗ України від 24.07.2013 № 629 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації лабораторних та інших досліджень за направленнями лікарів, які надають первинну медичну допомогу».
Наказ МОЗ України від 27.03.2013 № 241 «Про затвердження Переліку станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги лікарями загальної практики – сімейними лікарями».
Наказ МОЗ України від 27.03.2013 р. № 240 «Про затвердження Примірного положення про територіальний навчально-тренінговий центр сімейної медицини».
Наказ МОЗ України від 27.08.2010 № 728 «Про диспансеризацію населення».
Наказ МОЗ України від 28.01.2009 № 44 «Про затвердження клінічного Протоколу з діагностики та лікуваня краснухи у дітей».
Наказ МОЗ України від 28.07.11 № 443 «Про Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу».
Наказ МОЗ України від 30.12.2011 № 1008 “Про затвердження положень про заклади охорони здоров’я”.
Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 735 “Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні інтенсивного лікування”.
Наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 736 “Про затвердження табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів лікарні відновного лікування”.
Наказ МОЗ України від 31.12.2010 № 1177 «Про затвердження клінічного протоколу «Комплексна допомога під час небажаної вагітності»».
Наказ МОЗ України та міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 N 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».
Наказ МОЗ України№ 646 від 05.10.2011 «Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України від 7 липня 2011 року № 3612 – VI «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».
Постанова від 05.03.2012 № 209 “Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я”.
Постанова від 06.06.2012 № 546 “Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів”.
Постанова від 08.02.2012 № 86 “Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (щодо спрощеного механізму фінансування закладів охорони здоров’я первинної ланки пілотних регіонів)
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1115 «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1117 «Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1118 «Про затвердження Порядку інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місце події».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1119 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1120 «Про соціальні пільги та гарантії медичних працівників системи екстреної медичної допомоги, залучених до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1121 «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, що входять до системи екстреної медичної допомоги, з аварійно-рятувальними службами та підрозділами центральних та інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків».
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1122 «Про затвердження Порядку надання екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення волі».
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 907 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.12 № 982 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 № 548 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення».
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 1113 “Про затвердження Порядку створення госпітальних округів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».
Примірне положення про підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (затверджено МОЗ України 2013).
Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини: Наказ МОЗ України № 72 від 23.02.2001 р.// www. zakon1. rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
Про затвердження тимчасових державних соціальних нормативів надання медичної допомоги за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина»: Наказ МОЗ України № 191 від 05.05.2003 р.//www.moz/gov/ua/ua/main docs/?docID = 2180.
Про схвалення Концепції Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року: Розпорядження КМУ № 421-р від 24 липня 2006 р.htpp:\\ www. zakon1. rada.
Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікацію відповідної облікової медичної документації: Наказ МОЗ № 1 від 08.01.2004 р. // Збірник нормативно – директивних документів з охорони здоров`я. – 2004. - № 1 (36).– С.57-67.
Рекомендації щодо вдосконалення системи управління якістю медичної допомоги в Україні: інструменти управління якістю / Проект ЄС «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» // Представництво Європейської Комісії в Україні. – К., 2009. – 44 с.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 978-р «Про забезпечення системи екстреної медичної допомоги телекомунікаційним ресурсом».
Розпорядження від 06.06.2012 № 368-р “Про затвердження плану заходів щодо створення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва”.
Розпорядження від 31.10.11 №1078-р “Про підготовку та запровадження у пілотних регіонах програмно-цільового методу”
Розпорядження від 31.10.2011 № 1164-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми “Здоров’я 2020: український вимір”
Сімейна медицина: у 5 т. Т І. Внутрішні хвороби: у 2 кн. Кн. І: Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби. Хвороби органів дихання. Хвороби ендокринної системи/ Є.Х.Заремба, Ю.Г. Кияк, О.О. Сергієнко та ін.; За ред. В.Г.Передерія, Є.Х.Заремби. – К.: Здоров’я, 2005. – 768 с. Т.2. Дитячі хвороби. Інфекційні хвороби. Основні принципи лікування хворих.- К.: Здоров’я, 2008. – 736 с.
Спільний наказ МОЗ України та Мінфіну України від 21.09.2012 № 728/1015 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та їх результативних показників у галузі “Охорона здоров’я” для пілотних регіонів”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 1650/21962 від 25.09.2012.
Спільний наказ МОЗ України та НАМН від 11.03.2011 № 141 "Про затвердження Методичних рекомендацій “Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги”
Типовий навчальний план та програма циклу спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина» (затверджена МОЗ України 15.09.2011).


Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
05.08.2013 N 686


ЗМІНИ
до Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників
Випуск 78 "Охорона здоров’я"
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


1. Пункт 20 “Лікар загальної практики – сімейний лікар“ підрозділу “ПРОФЕСІОНАЛИ В ГАЛУЗІ ЛІКУВАЛЬНОЇ СПРАВИ (КРІМ СТОМАТОЛОГІЇ)” розділу “ПРОФЕСІОНАЛИ” викласти у такій редакції:
20. ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНИЙ ЛІКАР
Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію медико-санітарної допомоги, орієнтується на міжнародні вимоги щодо основних компетенцій лікаря загальної практики – сімейного лікаря. Надає населенню первинну медичну допомогу; координує надання допомоги з іншими фахівцями первинної, вторинної і третинної медичної допомоги; організовує доступ до послуг у сфері охорони здоров’я, обирає ефективні та раціональні медичні маршрути пацієнта. Організовує медичну допомогу пацієнту з урахуванням усіх обставин, що впливають на стан здоров’я та/або перебіг захворювання, у тому числі, контексту сім’ї та громади; формує ефективні стосунки з пацієнтом на основі партнерства та поваги до особистості; забезпечує безперервність медичної допомоги з урахуванням потреб пацієнта; сприяє розширенню власних можливостей пацієнта. Оцінює епідеміологічні характеристики захворюваності населення та приймає відповідні рішення. Аналізує та враховує інформацію щодо обстеження пацієнта; розробляє план медичного обслуговування та узгоджує його з пацієнтом. Надає допомогу на ранніх недиференційованих стадіях захворювань, використовує фактор часу як інструмент дослідження пацієнта. Організовує та надає невідкладну медичну допомогу на догоспітальному етапі. Надає медичну допомогу пацієнту з декількома захворюваннями, у тому числі, при поєднанні гострих і хронічних захворювань, визначає тактику лікування кожного з цих захворювань; узгоджує рекомендації лікарів-спеціалістів різних профілів та добирає індивідуальний комплекс лікувально-профілактичних заходів; враховує взаємодії лікарських засобів та пріоритетність проблем зі здоров’ям; забезпечує дотримання принципів раціональної фармакотерапії. Визначає тимчасову непрацездатність та забезпечує своєчасне направлення пацієнта на експертизу тимчасової та стійкої непрацездатності. Веде роботу щодо поширення медичних знань серед населення, зокрема, щодо запобігання захворюванням та їх ускладненням. Організовує проведення профілактичних щеплень. Пропагує здоровий спосіб життя. Координує процеси профілактики, лікування, догляду, паліативної та реабілітаційної допомоги. Приймає участь в організації медико-соціальної і психологічної допомоги одиноким, людям похилого віку, інвалідам та пацієнтам з хронічними захворюваннями. Використовує біо-психо-соціальну модель діяльності з урахуванням культурних та екзистенціальних характеристик пацієнта. Захищає у разі необхідності інтереси пацієнта у сфері охорони здоров’я. Дотримується принципів медичної деонтології та етики. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я первинного рівня; основи соціальної гігієни, організації охорони здоров’я, медичної психології та економіки відповідно до завдань управління охороною здоров’я населення своєї громади; основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення професійних завдань; анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дорослих, дітей та осіб старшого віку; особливості розвитку дітей та підлітків; сучасну класифікацію хвороб; фактори ризику виникнення та перебіг найбільш поширених захворювань залежно від статі та віку; сучасні методи профілактики, діагностики та лікування цих захворювань у дорослих та дітей; основи медичної генетики; питання асептики та антисептики; методи протиепідемічного захисту населення; методи організації та надання невідкладної медичної допомоги; клініку, діагностику та принципи лікування невідкладних станів; медикаментозні методи лікування та профілактики, засновані на принципах доказової медицини; немедикаментозні методи лікування та профілактики; принцип медичної деонтології та етики; методи та організацію експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності; основи медичної, професійної, соціальної та психологічної реабілітації; основи медичної інформатики; форми і методи санітарно-освітньої роботи; правила оформлення медичної документації; сучасні джерела медичної інформації, методи її аналізу та узагальнення.
Кваліфікаційні вимоги:
Лікар загальної практики – сімейний лікар вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа” або “Педіатрія”. Спеціалізація за фахом "Загальна практика – сімейна медицина" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси тематичного удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
Лікар загальної практики – сімейний лікар I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа” або “Педіатрія”. Спеціалізація за фахом “Загальна практика – сімейна медицина” (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси тематичного удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
Лікар загальної практики – сімейний лікар II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа” або “Педіатрія”. Спеціалізація за фахом “Загальна практика – сімейна медицина” (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси тематичного удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 3 роки.
Лікар загальної практики – сімейний лікар: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа” або “Педіатрія”. Спеціалізація за фахом “Загальна практика – сімейна медицина” (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.”Додаток 2
Перелік рекомендованих тем рефератів
Ведення хворих всіх вікових груп із хронічними захворюваннями органів дихання. Диференційна діагностика при кашлі.
Дисеміновані захворювання легень. Ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (фіброзуючий альвеоліт), саркоїдоз. Рання діагностика. Скерування на ІІ рівень.
Особливості перебігу і лікування захворювань органів дихання у хворих дитячого, похилого і старечого віку.
Профілактика серцево-судинних захворювань. Фактори серцево-судинного ризику, їх виявлення і корекція. Диференційна діагностика і ведення хворих з болем у грудній клітці.
Кардіоміопатії (дилятаційна, гіпертрофічна, рестриктивна та ін.). Рання діагностика. Скерування на ІІІ рівень.
Міокардити у дітей та дорослих. Рання діагностика. Скерування на ІІІ рівень.
Набуті вади серця (мітральні, аортальні, трикуспідальні, легеневої артерії). Рання діагностика. Скерування на ІІІ рівень. Ведення пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання.
Особливості перебігу і лікування захворювань серцево-судинної системи у хворих раннього, похилого та старечого віку.
Ведення хворих із системними захворюваннями сполучної тканини, запальними захворюваннями суглобів, остеоартрозом.
Профілактика онкологічних захворювань. Скринінгові програми. Ведення хворих, які одержують хіміотерапію, променеву терапію.
Ведення хворих після перенесеного порушення мозкового кровообігу.
Невідкладна допомога хворим всіх вікових груп при:
шлунково-кишкових кровотечах;
гострій печінковій недостатності;
гострому панкреатиті;
жовчній, нирковій кольці;
коматозному стані;
гіпертермії;
гіпертонічному кризі;
гострому коронарному синдромі;
непритомності;
астматичному статусі;
харчовому отруєнні.
Правові основи та форми організації амбулаторії сімейного лікаря; ресурси і можливості первинного, вторинного та третинного рівнів медичної допомоги громади/регіону/країни; організація роботи амбулаторно-поліклінічних та лікарняних закладів, швидкої та невідкладної допомоги. 
Особливості перебігу і лікування нефрологічних захворювань у хворих дитячого, похилого, старечого віку та у вагітних.
Ожиріння. Метаболічний синдром. Інші хвороби асоційовані з ожирінням у дітей та дорослих.
Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання. Експертиза працездатності.
Особливості перебігу і лікування ендокринологічних захворювань у хворих дитячого, похилого, старечого віку та у вагітних.
Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів різних вікових груп із захворюваннями ендокринної системи.
Екстрагенітальна патологія у вагітних: первинна і вторинна профілактика, ведення вагітної з екстрагенітальними захворюваннями в різні періоди вагітності; ведення вагітних з цукровим діабетом, артеріальною гіпертензією, хронічною ревматичною хворобою серця, хронічною хворобою нирок, ожирінням, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією та ін. Покази до переривання вагітності, скерування до акушер-гінеколога, на госпіталізацію.
Гестози. Ранні і пізні гестози, їх клінічна характеристика та особливості ведення вагітної з наявністю гестозу; покази до переривання вагітності, скерування до акушер-гінеколога, на госпіталізацію.
Невідкладне акушерство. Ознаки початку пологової діяльності, травматизм пологових шляхів, маткова кровотеча, розвиток шоку, «гострий живіт», прееклампсія і еклампсія, коматозні стани. Надання допомоги вагітним при невідкладних станах згідно клінічних протоколів; консультування зі спеціалістами 2-го і 3-го рівнів і отримання від них вичерпної інформації щодо клінічної ситуації; організація транспортування на вищий рівень (за потреби), ретельне документування наданої допомоги; негайне скерування до спеціаліста при прогностично важких несприятливих ускладненнях вагітності.
Вагітність у підлітків. Ознаки вагітності у підлітків. Особливості перебігу та тактика ведення вагітності в підлітковому віці. Надання психологічної та соціальної допомоги.
Динамічне спостереження за породіллями: отримання від фахівців 2-го і 3-го рівнів вичерпної інформації щодо стану породіллі і новонародженого; виконання призначень фахівців 2-го і 3-го рівнів та контроль за дотриманням їх рекомендацій породіллями; організація патронажу згідно чинних клінічних протоколів; консультування з питань гігієни післяпологового періоду та підтримки грудного вигодовування; консультування з питань післяпологової контрацепції.

Додаток 3

Оволодіння практичними навичками (маніпуляціями)


Назва навичок та умінь
Ступінь оволодіння


Оформлення обліково-звітної медичної документації
+++


Складання річного звіту про роботу дільниці та його аналіз
+++


Здійснення експертизи тимчасової та постійної непрацездатності, заповнення необхідних документів на ЛКК і МСЕК
+++


Розрахунок демографічних показників та оцінка демографічної ситуації
+++


Підбір статистичного матеріалу для розрахунку показників захворюваності населення (за звертаннями, даними медичних оглядів, госпіталізації (в стаціонарах, денних стаціонарах поліклініки та домашніх стаціонарах тощо)
+++


Організація і проведення невідкладних заходів в осередках інфекції, при техногенних і природних катастрофах
+++


Проведення диспансеризації різних груп хворих
+++


Проведення експрес-аналізів крові та сечі
+++


Проведення діагностики глюкозурії, кетонурії, протеїнурії за допомогою експрес-методів
+++


Запис і розшифровка ЕКГ у дітей та дорослих
+++


Вимірювання артеріального тиску на верхніх і нижніх кінцівках використовуючи набір манжет для дітей і дорослих
+++


Тест з 6-ти хвилинною ходьбою
+++


Визначення груп крові та резус приналежності
+++


Проведення пікфлуометрії
+++


Небулайзерна терапія
++


Пункція периферійних вен, внутрішньовенні інфузії
+++


Клінічна інтерпретація результатів досліджень у дітей і дорослих:


17.1
загального аналізу крові
+++

17.2
біохімічних показників крові
+++

17.3
системи зсідання крові
+++

17.4
тестів для виявлення цукрового діабету
+++

17.5
загального аналізу сечі, аналізів сечі за Нечипоренком, Зимницьким
+++

17.6
мокротиння
+++

17.7
калу, копрограми
+++

17.8
шлункової секреції
+++

17.9
дуоденального вмісту
+++

17.10
біологічних рідин перикарду, плеври, черевної порожнини
+++

17.11
цитологічного
+++

17.12
виділень жіночих та чоловічих статевих органів
++

17.13
гормонів
++

17.14
серологічного
+++

17.15
імунологічного
++

17.16
рентгенологічного
+++

17.17
ендоскопії
+++

17.18
ультразвукового
+++

17.19
функції зовнішнього дихання
+++

17.20
газів крові і кислотно-лужної рівноваги
+++


Забезпечення прохідності дихальних шляхів
+++


Стабільна позиція на боці
+++


Потрійний прийом визначення дихання
+++


Ручне очищення порожнини рота та горла
+++


прийом Хеймліка
+++


Очищення ротоглотки за допомогою аспіратора
+++


Введення повітроводу
+++


Введення стравохідного зонду, проведення шлункової аспірації
+++


Ендотрахеальна інкубація
+++


Санація трахеобронхіального дерева
+++


Крікотомія (пункція)
+++


Конікотомія
+++


Трахеотомія
+++


Дихання з «роту в рот», з «роту в ніс»; рот + допоміжний засіб; маска + мішок «Амбу» без О2; маска + мішок «Амбу» з О2;
+++


Непрямий масаж серця
+++


Механічне здавлення грудної клітки
+++


Застосування протишокового одягу
+++


Дефібриляція
+++


Інкубація трахеї
+++


Лапарацентез
+++


Плевральна пункція
+++


Промивання шлунку
+++


Оцінка функціонального стану новонародженого і немовляти (до 1 року)
+++


Догляд за пупковим залишком, станом шкіри новонародженого
+++


Оцінка ефективності смоктання новонародженого
+++


Техніка прикладання до грудей новонародженого
+++


Оцінка фізичного розвитку немовляти (вимірювання основних антропометричних показників і визначення норм фізичного розвитку)
+++


Оцінка психо-емоційного розвитку немовляти
+++


Огляд, визначення рефлексів немовляти
+++


Оцінка результатів параклінічних досліджень немовляти (лабораторні показники)
+++


Володіння прийомами масажу і методами загартування немовляти
+++


Оцінка вікових показників маси тіла, росту, психічного та фізичного розвитку дітей різних вікових груп
+++


Оцінка загальної та місцевої реакції на щеплення.
+++


Отримання інформованої згоди (в т.ч. батьків неповнолітніх дітей) на проведення щеплення, або документованої відмови від імунізації
+++


Оцінка стану вагітної, показників життєво важливих функцій, визначення ступеню невідкладності випадку та визначення ступеня ризику у вагітних, оцінка параклінічних методів досліджень вагітних
+++


Огляд у дзеркалах
+++


Здійснення бімануального гінекологічного обстеження; забір матеріалу для цитологічного та бактеріологічного дослідження
+++


Пальцьовеве дослідження матки через пряму кишку
+++


Огляд і пальпаторне обстеження молочної залози
+++


Проведення і оцінка експрес-методу на вагітність
+++


Вимірювання висоти стояння дна матки, обводу живота
+++


Визначення терміну вагітності і терміну пологів за датами останньої менструації та першого руху плода
+++


Визначення положення плода
+++


Оцінка стану плода (аускультація серцебиття, ведення гравідограми)
+++


Визначення ступеню зрілості шийки матки
+++


Проведення діаскопії
+++


Проведення консультування з питань планування сім’ї
+++


Призначення різних методів контрацепції
+++


Проведення консультування з профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом
+++


Первинна хірургічна обробка ран
+++


Шов шкіри і підшкірної тканини
+++


Обробка опікової поверхні
+++


Обробка інфікованих ран
+++


Вскриття поверхневих наривів шкіри і підшкірних тканин
+++


Зупинка зовнішньої кровотечі (накладання джгута, тугої пов’язки, притиснення артерій)
+++


Місцева анестезія (інфільтраційна, провідникова та новокаїнові блокади)
+++


Введення зонда Блекмора – Сингстекена
+++


Пальцьове обстеження прямої кишки
+++


Огляд прямої кишки ректальним дзеркалом
+++


Діагностика вроджених вивихів та аномалій розвитку у дітей в ранні терміни
+++


Транспортна іммобілізація
+++


Накладання шин
+++


Накладання шийного комірця
+++


Накладання джгутів
+++


Вправлення вивихів
+++


Блокади при радикулярному синдромі, невралгії
+++


Катетеризація сечового міхура еластичним катетером у дітей та дорослих
+++


Надлобкова пункція сечового міхура у дітей та дорослих
+++


Пальцьове дослідження простати
+++


Визначення рефлексів, чутливості, координації
+++


Визначення менінгіальних знаків
+++


Проведення вакцинації та ревакцинації проти туберкульозу
+++


Проведення та оцінка туберкулінових проб
+++


Проведення антисептичної обробки порожнини рота
+++


Блокада при зубному болі
+++


Визначення гостроти зору, поля зору за допомогою оптичних таблиць, набора лінз
+++


Визначення кольоросприйняття
+++


Вимірювання та оцінка внутрішньоочного тиску пальпаторним методом та методом тонометрії
+++


Дослідження очного дна методом прямої офтальмоскопії
+++


Огляд повік та кон’юнктиви
+++


Промивання кон’юнктивальної порожнини та рогівки
+++


закрапування крапель та закладання мазі в кон’юнктивальний мішок
+++


Видалення поверхневих сторонніх тіл з кон'юнктиви
+++


Огляд зовнішнього вуха та барабанної перетинки з рефлектором і отоскопом
+++


Оцінка гостроти слуху мовою і пошепки
+++


Видалення неускладненого стороннього тіла з вуха, горла, носа
+++


Передня риноскопія
+++


Фарингоскопія
+++


Визначення дихальної та нюхової функції носа
+++


Передня тампонада носа
+++


Пальцьове обстеження носоглотки
+++


Промивання лакун піднебінних мигдаликів
+++


Взяття мазка з носу та горла на бактеріологічне та вірусологічне дослідження
+++


Проведення заходів при виявленні хворого з особливо небезпечною інфекцією
+++


Вдягання протичумного костюму
+++


Профілактика правця
+++


Профілактика сказу
+++


Видалення кліща, що всмоктався
+++


Проведення освідчення на предмет алкогольного сп’яніння
+++
Запоріький державний медичний університет
Додатки кафедри сімейної медицини і терапії ФПО
до
МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

для керівників лікарів-інтернів на базах стажування


Запоріжжя
2014
Додаток 1
Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації
Запорізький державний медичний університет
Кафедра сімейної медицини та терапії ФПО
_________________________________________
Назва базового закладуЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний лікар______________ Завідувач кафедри сімейної
медицини та терапії ЗДМУ
__________________________ професор
ПІБ головного лікаря базового закладу ______________ В.І. Кривенко
_____ ________________ 20__ _____ ________________ 20__
ЩОДЕННИК

лікаря-інтерна ______________________________________
зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина»
________________________________________________
(Дата початку – дата закінчення навчання в інтернатурі)Запоріжжя

20___
(див. окремий документ)

Додаток 2
Чисельна характеристика оволодіння практичними навичками
лікаря-інтерна __________________________________
зі спеціальності “загальна практика-сімейна медицина” у 20___-20_____ н.р.

Практичні навички
Очний
Заочний
Загальний

І. Курація хворих (кількість)

у стаціонарі
на прийомі в поліклініці
ІІ. Діагностичні та лікувальні маніпуляції

реєстрація:
ЕКГ
оцінка результатів:
ЕКГ
ЕЕГ
добового моніторування АТ
добового моніторування ЕКГ
велоергометрії
УЗС серця
УЗС нирок
фонокардіографії
рентгенографії органів грудної порожнини
комп’ютерна спірографії
реовазографії
ехоенцефалографії
реоенцефалографії
проведення гемотрансфузій
бронхомоторного тесту
бронхоскопії
ФГДС
ректороманоскопії
пікфлуометрії
визначення групи крові та резус-фактору
ІІІ. Лабораторні методи дослідження та їх трактування

загальний аналіз крові
загальний аналіз сечі
аналіз сечі за Нечипоренком
аналіз сечі за Зимницьким
проба Реберга-Тареєва
мокроти
коагулограма
ліпідограма
показники зондування шлунку
протеїнограма
електроліти крові
ревмопроби
печінкові проби
сечовина, креатинін
діастаза сечі
копрограма
ІV. Надання допомоги при невідкладних станах

дефібриляція серця (на фантомі)
штучний масаж серця
штучне дихання
трахеотомія
лапароцентез
гіпертонічний криз
набряк легенів
гіпотензивний криз
гіпертермія
діареї, закрепи
ниркова колька
кровотеча
носова кровотеча
отруєнні
опіках
промивання шлунку
V. За спеціальностями

Психіатрія
оцінка розумового стану пацієнту
проведення освідчення на предмет алкогольного сп'яніння
забір аналізів для діагностики алкогольного сп'яніння
рахунок за Крепеліним
дослідження асоціативного мислення
невідкладна допомога при:
алкогольному та наркотичному отруєнні
епілептичному статусі та судомних синдромах
психомоторному збудженні, суїцидальних спробах
Неонатологія
Кліно-ортостатична проба
антропометрія
алергопроби
обробка пуповидної ранки
сповивання
туалет новонародженого
встановлення газовивідної трубки
Акушерство та гінекологія
пельвіометрія
зовнішнє та внутрішнє акушерське обстеження
обстеження молочних залоз
інтерпретація кольпоскопічного дослідження
УЗД плоду
взяття мазків на АК та флору
встановлення строку вагітності
розрахунок дати пологів
визначення положення та маси плоду
оцінка серцебиття плоду
визначення фази перебігу пологів,
визначення ступеню зрілості шийки матки,
оцінка стану новонародженого по шкалі Апгар
ведення фізіологічних пологів в стаціонарі та поза стаціонаром
методи реанімації новонародженого, проведення первинного туалету новонародженого
огляд та пальпація грудних залоз
огляд шийки матки в дзеркалах
ЛОР
диференціальна діагностика між справжнім і несправжнім крупом
визначення дихальної та нюхової функції носа
передня та задня риноскопія
отоскопія
фарингоскопія
непряма ларингоскопія
взяття мазків з носа та глотки
пневматичний масаж носу
визначення гостроти слуху
догляд за трахеотомічною трубкою
видалення пробки з вуха
видалення неускладненого стороннього тіла з вуха, горла, носа
передня тампонада носа
діагностика та оцінка викривлення носової перегородки
діагностика та оцінка викривлення фурункулу носа
діагностика та оцінка хронічного риніту та синуситу
невідкладна допомога при:
травмах
сторонніх тілах
кровотечах з ЛОР-органів
Офтальмологія
визначення гостроти зору
визначення полів зору
непряма офтальмоскопія
визначення чутливості рогівки
вивертання повік для огляду кон’юнктиви
визначення очного тиску (пальпаторний метод)
обстеження очного дна (тонометрія)
вимірювання внутрішньо очного тиску
закладання мазі у кон’юнктивальну порожнину
видалення поверхневих сторонніх тіл з кон’юнктиви
накладання пов’язки
масаж повік
закапування крапель в очі
підбір окулярів
Фтизіатрія
інтерпретація даних бронхоскопії
проведення та оцінка результатів туберкулінової проби Манту з 2 ТО
виявлення в сім’ях осіб з підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз
організація і забір харкотиння для бактеріологічного дослідження
організувати щеплення БЦЖ дітям, які не були вакциновані в пологовому будинку
здійснювати контроль за розвитком після вакцинної реакції
діагностувати та надати екстрену допомогу при невідкладних станах: спонтанному пневмотораксі, кровохарканні та легеневій кровотечі
разом з фтизіатром і епідеміологом проводити протиепідемічні заходи в сім’ї хворого-бактеріовиділювача
Анестезіологія
плевральна пункція
Хірургія
первинна хірургічна обробка рани
спостереження за хірургічними хворими в післяопераційному періоді в амбулаторних умовах
накладання та зняття швів, скобок
обробка операційного поля та рук
перев’язка
обробка опікової поверхні, інфікованих ран
розтин абсцесу
місцева анестезія (інфільтраційна, провідникова та новокаїнова блокада)
діагностика гострого живота
діагностика кровотечі
тимчасова зупинка кровотечі
накладання джгутів
Проктологія:
пальцеве обстеження прямої кишки
спостереження за хворими у післяопераційному періоді
показання до проведення, підготовка хворого та оцінка результатів ректороманоскопії
Урологія
огляд урологічного хворого (пальпація органів сечостатевої системи (нирок у двох положеннях тіла, сечового міхура, органів калитки, передміхурової залози)
надлобкова пункція сечового міхура
інтерпретація даних ретроградної пієлографії
накладання суспензорію
фіксація постійного уретрального катетера
катетеризація сечового міхура
перев'язка хворих після операції на нирці, сечовому міхурі, зовнішніх статевих органах
Травматологія
накладання гіпсової пов’язки
накладання еластичних пов'язок
невідкладна допомога при вивихах кінцівок
туге бинтування суглобів,
транспортна іммобілізація
ушивання ран
догляд за спицею
діагностика вроджених вивихів та аномалії розвитку у дітей в ранні терміни
Дерматовенерологія
огляд та обробка хворих на педикульоз
огляд та оцінка стану шкіри та видимих слизових оболонок
забір матеріалу для виявлення коростяного кліща, кліща демодекса, спор грибів
забір крові для серологічного дослідження на сифілітичну інфекцію
накладання пов’язок, примочок
визначення псоріатичних феноменів
визначення симптому Нікольського
накладання дерматологічних компресів, паст, пластирів, лаків, аерозолів
Інфекційні хвороби
збирання епіданамнезу
забір матеріалів для підтвердження етіологічного діагнозу (виявлення збудника та відповіді на нього)
клінічна оцінка результатів спеціальних (бактеріологічного, вірусологічного, паразитологічного та серологічного) досліджень
діагностика і лікування інфекційних хворих в амбулаторних умовах
заповнення термінового повідомлення та облікової документації
невідкладні діагностичні та терапевтичні заходи в момент госпіталізації інфекційних хворих
диспансеризація і реабілітація реконвалесцентів
діагностика і невідкладна терапія дегідратаційного шоку
діагностика і невідкладна терапія інфекційно-токсичного шоку
проведення заходів при виявленні хворого з особливо небезпечною (карантинною) інфекцією. вдягання протичумного костюму
профілактика правця і сказу ( планова і екстрена при травмі
організація та визначення терміну карантину при різних інфекційних захворюваннях
організація медичного спостереження за контактними особами в епідемічному осередку при різних інфекційних захворюваннях
організація лабораторного обстеження хворих з тривалою гарячкою
організація поточної дезінфекції
складання індивідуального календаря щеплень
Ендокринологія
антропометрія з оцінкою фізичного та статевого розвитку
пальпація щитовидної залози
оцінка глікемії та глюкозурії
оцінка гормонального статусу
розрахунок інсуліну
розрахунок пероральних СЗП
складання дієти для хворих на цукровий діабет
Педіатрія
об’єктивне обстеження дітей
збір загального анамнезу і його оцінка у дітей
оцінка вікових показників фізичного і нервово-психічного розвитку дитини
оцінка ступеня важкості дитини
оцінка постави та ходи
оцінка поствакцинального рубчика
розрахунок дози препаратів
розрахунок дитячого харчування
імунізація дітей, календар щеплень, протипоказання та ускладнення при щепленнях
планування диспансерного спостереження і реабілітаційних заходів у дітей різних вікових груп
заходи первинної реанімації дітей (штучне дихання, внутрішньо-серцеве введення ліків)
Надання невідкладної допомоги дітям:
гіпертермія
круп
напад бронхіальної астми
пароксизмальна тахікардія
гострі алергози
менінгококцемія
закритий масаж серця
нейротоксикоз
судоми
набряк легень
коматозні стани
гостра наднирникова недостатність
кишковий токсикоз
Неврологія
неврологічне обстеження хворих:
діагностика парезів та паралічів – виявлення ознак центрального та периферичного парезу (паралічу)
діагностика розладів чутливості (поверхневої, глибокої та складної).
діагностика менінгеального синдрому
визначення показань до проведення люмбальної пункції.
виявлення ознак бульбарного синдрому
діагностика симптомів ураження лицьового, трійчастого та окорухових нервів
проведення тестів на координацію
діагностика симптомів ураження мозочка
діагностика мовних розладів
оцінка результатів рентгенограм черепа та хребта
діагностика вертеброгенного синдрому
блокада при радикулярному синдромі, невралгії
надання невідкладної допомоги при:
набряку мозку
гострих порушеннях мозкового кровообігу
при мозковій комі
Нейрохірургія
обстеження хворих з ЧМТ та пухлинами мозку
оцінка результатів КТ головного мозку
Стоматологія
проведення антисептичної обробки ротової порожнини
огляд порожнини рота за допомогою дзеркала, зонду, пінцету
навчання пацієнтів правилам особистої гігієни ротової порожнини
18. Онкологія
пальпація молочних залоз
пальпація лімфовузлів
пальпація щитовидної залози
рання діагностика злоякісних новоутворень
V. Ведення документації

оформлення документації на МСЕК

·оформлення акту медичного стану призовника

·VІ. Науково-дослідна робота

написання наукових статей
тез

·

·


оволодіння методами комп’ютерного статичного опрацювання результатів лабораторно-інструментальних досліджень

·

·


VІІ. Робота з літературою

Зреферовано
Написання узагальнюючого аналізу літератури з певного напрямку терапії


Лікар-інтерн
підпис, ПІБ

Керівник на базі стажування
підпис, ПІБ

Куратор циклу (від ВНМЗ)
підпис, ПІБ
Печатка лікувально закладу


Управління охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації
________________________________________________
Запорізький державний медичний університет
Кафедра сімейної медицини та терапії ФПОЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний лікар (заклад) Зав. каф. сімейної медицини
і терапії
____________________ (ПІБ) ________________ В.І.Кривенко
____ _____________ 20______ ______ ______________ 20______


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження інтернатури за спеціальністю
“загальна практика – сімейна медицина”
лікаря-інтерна

____________________________
прізвище, ім’я, по-батькові__________________________________
(Дата початку – дата закінчення інтернатури)

Запоріжжя
20____
Індивідуальний план адаптований з рекомендаціями НМАПО ім. П.Л. Шупика за 2014
І рік навчання
№ п/п
Курс навчальної програми
Строк виконання
Відмітка про виконання

Очний період

1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Графік навчання на кафедрах за спеціальностями:
Організація охорони здоров’я (3 дні)
Внутрішні хвороби (39 днів)
Онкологія (1 тиждень)
Охорона здоров’я жінки та репродуктивне здоров’я (2 тижні)
Охорона здоров’я дитини (20 днів)
Дитяча реаніматологія та ІТ (3 дні)
Інфекційні хвороби, ОНІ (12 днів)
СНІД та вірусні гепатити (1 день)
Нервові хвороби (2 тижні)
Фтизіатрія (1 тиждень)
Реанімація та ІТ (7 днів)

вказати конкретні терміни навчання за розкладом


2
Участь
у тематичних клінічних розборах
в клініко-анатомічних конференціях
у засіданнях лікарських товариств


3
Теми рефератів:


4
Реферування:
журнальних статей
монографій

5
Участь у науково-дослідній роботі
Тема роботи:

6
Санітарно-просвітня робота
Щоденно


7
Робота у комп’ютерному класі
Згідно з графіком


8
Складання заліків: базового, проміжного, річногоКерівник очного навчання _________________
підпис, ПІБ

Лікар-інтерн _________________
підпис, ПІБ
І рік навчання
№ п/п
Курс навчальної програми
Місце роботи
Строк виконання
Відмітка про виконання

Заочний період навчання


Графік роботи за спеціальностями у амбулаторії сімейного лікаря, відділенні сімейної медицини, кабінетах вузьких спеціалістів поліклініки:
1
Організація охорони здоров’я (1 тиждень)
2
Робота з пацієнтами всіх вікових груп із захворюваннями вуха, горла, носа (2 тижні)
3
Робота з пацієнтами з інфекційними захворюваннями всіх вікових груп (робота у КІЗ) (2 тижні)
4
Робота з пацієнтами онкологічного профілю всіх вікових груп (2 тижні)
5
Робота з пацієнтами офтальмологічного профілю всіх вікових груп (2 тижні)
6
Робота з хворими із захворюваннями шкіри всіх вікових груп (1,5 тижнів)
7
Робота з хворими на туберкульоз всіх вікових груп (2 тижні)
8
Робота з дорослими пацієнтами терапевтичного профілю: (всього 8 тижнів):
-з хворобами органів дихання (1,5 тижнів)
-з хворобами серцево-судинної системи (1,5 тижнів)
-з ревматичними хворобами (1 тиждень)
-з хворобами органів травлення (1 тиждень)
-з хворобами нирок і сечовивідних шляхів (1 тиждень)
-з хворобами органів кровотворення (1 тиждень)
-з ендокринними хворобами (1 тиждень)
9
Робота у кабінетах функціональної діагностики (1 тиждень):
дослідження органів дихання
дослідження нирок
ультразвукові методи дослідження внутрішніх органів
10
Участь у засіданнях ЛКК
участь у засіданнях МСЕК
11
Участь
у тематичних клінічних розборах
в клініко-анатомічних конференціях
у засіданнях лікарських товариств
Згідно з графіком


12
Теми рефератів:13
Реферування, кількість:
журнальних статей
монографій

14
Санітарно-просвітня робота
Щоденно


15
Складання заліків: проміжнийБазовий керівник _________________
підпис, ПІБ

Керівник очного навчання _________________
підпис, ПІБ

Лікар-інтерн _________________
підпис, ПІБ
ІІ рік навчання

№ п/п
Курс навчальної програми
Місце роботи
Строк виконання
Відмітка про виконання

Заочний період навчання


Графік роботи за спеціальностями у амбулаторії сімейного лікаря, відділенні сімейної медицини, кабінетах вузьких спеціалістів поліклініки, жіночій консультації, дитячій амбулаторії, протитуберкульозному диспансері:
1
Робота з пацієнтами хірургічного профілю всіх вікових груп (3 тижні)
2
Робота з пацієнтами акушерсько-гінекологічного профілю, консультування з питань репродуктивного здоров’я (4 тижні):
здоров’я вагітної жінки (2 тижні)
гінекологія (1 тиждень)
репродуктивне здоров’я (1 тиждень)
3
Робота з пацієнтами неврологічного профілю всіх вікових груп (3 тижні)
4
Робота з пацієнтами всіх вікових груп із емоційними та психічними розладами (2 тижні)
5
Робота з пацієнтами урологічного профілю всіх вікових груп (1 тиждень)
6
Робота з пацієнтами травматологічного профілю всіх вікових груп (2 тижні)
7
Охорона здоров’я дітей (8 тижнів)
профілактична робота і контроль за станом здоров’я і розвитку дітей (1 тиждень)
основи догляду за новонародженими та грудне вигодування (1 тиждень)
фізіологія та патологія пренатального періоду та новонароджених (1 тиждень)
хвороби ендокринної системи (3 дні)
хвороби органів кровотворення (2 дні)
хвороби органів дихання (1 тиждень)
хвороби серцево-судинної системи, ревматичні хвороби (1 тижні)
дитяча урологія (1 тиждень)
хвороби органів травлення (1 тиждень)
8
Робота з хворими із захворюваннями, що передаються статевим шляхом (0,5 тижнів)
9
Робота із хворими всіх вікових груп, які потребують невідкладної допомоги (5 тижнів)
10
Робота у фізіотерапевтичному кабінеті (1 тиждень)
11
Робота у рентгенологічному кабінеті (1 тиждень)
12
Участь у засіданнях ЛКК
Участь у засіданнях МСЕК


13
Участь
у тематичних клінічних розборах
в клініко-анатомічних конференціях
у засіданнях лікарських товариств
Згідно з графіком


14
Захист науково-дослідної роботи15
Реферати
Теми:

16
Реферування, кількість:
журнальних статей
монографій

17
Санітарно-просвітня робота
Щоденно


18
Складання заліківБазовий керівник _________________
підпис, ПІБ

Керівник очного навчання _________________
підпис, ПІБ

Лікар-інтерн _________________
підпис, ПІБ

ІІ рік навчання
№ п/п
Курс навчальної програми
Строк виконання
Відмітка про виконання

Очний період навчання

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
Графік навчання на кафедрах за спеціальностями:
ЛОР (5 днів)
Травматологія та ортопедія (3 дні)
Офтальмологія (5 днів)
Хірургія. Проктологія (10 днів)
Внутрішні хвороби (24 дні)
Педіатрія (11 днів)
Дитячі інфекційні хвороби (4 дні)
Урологія (3 дні)
Стоматологія (1 день)
Психіатрія (5 днів)
Дерматовенерологія (2 тижні)2
Участь
у тематичних клінічних розборах
в клініко-анатомічних конференціях
у засіданнях лікарських товариств
Згідно з графіком


3
Реферати
Теми:

4
Реферування, кількість:
журнальних статей
монографій

5
Санітарно-просвітня робота
Щоденно


6
Робота у комп’ютерному класі
Згідно з графіком


7
Складання заліків:
проміжний
річний
Крок 3
державна атестація
Керівник очного навчання _________________
підпис, ПІБ

Лікар-інтерн _________________
підпис, ПІБ

Додаток 313PAGE 15


13PAGE 14215


13PAGE 15


13PAGE 144415
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 26686689
    Размер файла: 727 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий