Раб.пр.СП 2015-2016

Н - 3.04
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Приазовський державний технічний університет»
Кафедра «Технологія машинобудування»


« Затверджую»
Декан механіко - машинобудівного
факультету Суглобов В. В.


«___»_____________2015 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Верстатні приладдя»
Спеціальність:
7.05050201 - «Технології машинобудування»
8.05050201 - «Технології машинобудування»
Механіко-машинобудівний факультет2015 – 2016 навчальний рік
Робоча програма навчальної дисципліни «Верстатні приладдя» для студентів за напрямом підготовки: 6.05 05 02 – «Інженерна механіка», спеціальністю: 7.05050201 - «Технології машинобудування», 8.05050201 - «Технології машинобудування», 2015 рок - 24 с.

Розробник: О.В. Радіоненко, к. т. н., доцент.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Технологія машинобудування».
Протокол від 28. 08. 2015 року № 1

Завідувач кафедри «Технологія машинобудування»

______________ (Анділахай О. О.)

« »______________ 2015 року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка».
Протокол від 31. 08. 2015 року № 1


Голова __________ (Буцукин В.В.)

«___»______________ 2015 року( ДВНЗ «ПДТУ», 2015 рік
( О.В. Радіоненко, 2015 рік

1 Опис навчальної дисципліни

Форма навчання
Кредитів
ECTS
Годин
Аудиторних годин
Самост. .робота
Розподіл за семестрами
Всього
Лекції
Практичні
Лабораторні

Іспитів
Заліків
Курс. робіт
Курс.проектів

Денна
3,0
90
36
18
18
-
54
9
-
-
-

Заочна
3,0
90
8
4
4
-
82
11
-
-
-2 Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1 Мета викладання дисципліни

В результаті вивчення дисципліни «Верстатні приладдя» студент повинен освоїти теоретичні основи, принципи і методику проектування пристосувань, що дозволить йому, працюючи в машинобудуванні, свідомо і творчо, здійснювати створення працездатною, сучасної високопродуктивної і технологічної оснастки.

2.2 Завдання вивчення дисципліни

Студент повинен оволодіти сучасними методами розрахунку та проектування технологічної оснастки відповідно до поставлених технологічними завданнями; освоїти методику обгрунтування доцільності застосування технологічної оснастки; отримати навички застосування стандартів; оволодіти навичками, необхідними для самостійного вирішення завдань в галузі проектування технологічної оснастки в процесі виконання дипломного проекту.
Студент повинен знати: класифікацію технологічної оснастки і області застосування; принципи базування і закріплення заготовок у пристосуванні; пред'являеми вимоги, конструкцію і принцип роботи основних складових частин пристосувань - настановних елементів, затискних пристроїв, силових приводів, базових та допоміжних елементів пристосувань, конструкцію і принцип роботи основних типів пристроїв (токарних, фрезерних, свердлильних і т.д.), що застосовуються в умовах одиничного, серійного і масового виробництва; методику розрахунку похибок, пов'язаних з пристосуванням; методику знаходження необхідної сили закріплення заготовки; принципи розрахунку затискних механізмів і силових приводів; методику проектування і конструювання спеціальних та спеціалізованих верстатних пристосувань.
Студент повинен вміти: на підставі теоретичної схеми базування заготовки і умов обробки вибрати нормалізовані або спеціальні настановні елементи і розробити схему установки заготовки в пристосуванні; скласти розрахункову схему і вивести розрахункове рівняння для знаходження необхідної сили закріплення заготовки в пристосуванні; використовуючи типову або оригінальну схему затискного механізму і силового приводу зобразити кінематичну схему пристосування і розрахувати її, знайшовши зусилля приводу і, потім, параметри приводу; розрахувати пристосування на точність.
Поставлена мета досягається шляхом роз'яснення основних положень і принципів на лекціях і на практичних заняттях; за рахунок самостійного вивчення літератури і при виконанні практичних робіт, а також при проектуванні і конструюванні верстатного пристосування в дипломному проекті.

Перелік дисциплін, які є базовими
«Теоретична механіка», «Теорія механізмів і машин», «Опір матеріалів», «Матеріалознавство», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Теорія різання», «Теоретичні основи технології машинобудування», «Ріжучий інструмент», «Обладнання и транспорт механоскладальних цехів», «Галузева технологія машинобудування ».

Перелік забезпечуваних дисциплін
«Галузева технологія машинобудування», «Механоскладальне виробництво, точність і продуктивність», «Механоскладальні ділянки і цехи в машинобудуванні»,«Сучасні технології обробки».
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Тема 1. Вступ. пристосування, як один із видів технологічного оснащення
Мета і завдання проектування технологічної оснастки. Поняття про технологічне оснащення механоскладального виробництва. Класифікація пристроїв за цільовим призначенням, за ступенем спеціалізації, за ступенем механізації та автоматизації і за джерелом енергії приводу. Роль і значення пристосувань в машинобудуванні.
Тема 2. Принципи базування заготовок у пристосуванні
Принципи установки заготовок в пристосуваннях. Поняття про бази і види баз. Характеристика технологічних баз по позбавляємим степеням свободи, характером прояву.
Схема базування, позначення баз на схемі базування. Правило шести точок.
Тема 3. Похибки базування і закріплення
Похибка базування - основні поняття. Шляхи зменшення похибки базування. Похибка базування при установці по плоских баз, при установці по отвору, при установці за зовнішнім циліндричним поверхнях і установці за центровим отворам. Похибка закріплення та шляхи її зменшення.
Тема 4. Типові схеми установки заготовок у пристосуванні і конструкції настановних елементів
Класифікація настановних елементів (опор). Основні та допоміжні опори. Призначення основних опор, конструкція та область застосування. Допоміжні опори, їх призначення, конструкція, принцип роботи та область застосування. Вимоги до опор.
Установка заготовок по плоских базах. Постійні, регульовані і самоустановлювальні основні опори.
Установка заготовок по зовнішнім циліндричним поверхнях. Опорні призми: призначення, конструкція, область застосування.
Призми, застосовувані в орієнтувальних і самоцентруючих механізмах.
Установка заготовок у втулку.
Установка заготовок по внутрішній циліндричній поверхні і центровим отворам. Різновиди оправок, їх конструкція та застосування. Точність установки на оправках. Установчі пальці. Призначення та конструкція. Постійні, змінні і висувні пальці. Циліндричні і зрізані.
Установка заготовок по двом отворам і площини. Установка на два циліндричних пальця і на один циліндричний і один зрізаний палець. Умова можливості встановлення на два пальці. Установка заготовок по центровим отворам. Призначення, конструкція і область застосування центрів.
Змістовий модуль 2
Тема 5. Затискні механізми пристосувань
Призначення затискних механізмів. Вимоги, що пред'являються до затискних механізмів. Класифікація затискних механізмів.
Методика розрахунку необхідної сили закріплення заготовки.
Прості або елементарні затискні механізми.
Призначення, конструкція, область застосування і розрахунок. Гвинтові (різьбові); клинові механізми, умова самогальмування клину. Кліноплунжерні механізми; ексцентрикові затискачі; важільні механізми; важільно-шарнірні механізми. Призначення, конструкція, область застосування і розрахунок.
Центруючії затискні механізми пристосувань.
Конструктивні особливості, точність центрування. Гвинтові, рейково-зубчасті, спірально-рейкові, клинові, важільні затискні механізми.
Центрируюче затискні механізми з пружінно-деформуючимися елементами: цанги, мембранні механізми, механізми с гидропластмассою. Розрахунок цангових механізмів.
Тема 6. Силові приводи
Призначення і класифікація силових приводів. Пневматичний привід, достоїнства і недоліки Види пневмодвигунів. Поршневі пневмодвигуни, їх конструкція і розрахунок.
Мембранні (діафрагмові) пневмодвигуни, їх особливості, конструкція і розрахунок.
Гідравлічний привід, переваги і недоліки. Особливості гідроприводу.
Пневмогідравлічний привід (ПГП). ПГП з перетворювачем тиску прямої і послідовної дії. Переваги і недоліки. Особливості конструкції, принцип роботи.
Механогідравлічний, електромеханічний, відцентрово-інерційний, електромагнітний і магнітний приводи, приводи від сил різання і від рухомих частин верстата.
Тема 7. Направляючі, настроечні, допоміжні і базові елемети пристосувань
Кондукторні втулки. Призначення, види, конструктивні особливості.
Копіри. Побудова профілю копіру.
Деталі пристосувань для настройки ріжучого інструменту на розмір: шаблони і встановить.
Допоміжні елементи та пристрої пристроїв; поворотні і ділильні пристрої, виштовхувачі, фіксатори.
Базові елементи пристосувань
Тема 8. Методика проектування та конструювання верстатніх пристосувань
Вихідні дані для конструювання пристосувань. Завдання, які вирішуються при конструюванні верстатного пристосування послідовність проектування пристосування. Розробка загального вигляду пристосування, вимоги до креслення загального вигляду пристосування.
Тема 9. Пристосування для автоматичних ліній.
Стаціонарні пристосування супутники; переваги і недоліки. Пристосування для верстатів з ЧПУ: вимоги до пристосувань та їх класифікація.
Конструкції та особливості пристосувань: УБП, УПП, УСП, УСПМ-ЧПУ, СРП-ЧПУ.
Тема10. Розрахунок верстатніх пристосуваннь на точність
Похибка обробки та її складові. Похибка пристосування; похибка виготовлення та складання опор пристосування; похибка, пов'язана з зносом опор; похибка внаслідок неточності установки пристосування на верстаті.
Підсумовування похибок. Приклад розрахунку.

4 Структура та технологічна карта
навчальної дисципліни «Верстатні приладдя»
на 9 семестр 2015-2016 навч.року, групи ТМ


Види занять
Всього
Навчальні тижні1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Аудиторні
Лекції
18
2

2

2

2

2

2

2

2

2Практичні
18

2

2

2

2

2

2

2

2

2


Лабораторні

Семінарські

Поточн.контр


+

+

+++


Контр.роботи

Модул.контр

Захист самост.
+

+++


+Захист лабор

Консутації

Атестації

№1
№2


Всього
36
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Самостійні
Курсов.проек

Підгот.до зан
34

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2


Розрах.-граф

Консутації
20

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2


Екскурсії

Всього
54

5
3
4
3
5
4
6
4
5
3
4
3
5
3
4
5
6

Навчальне навантаження студентів
90
2
7
5
6
5
7
6
8
6
7
5
6
5
7
5
6
7
8


Підсумковий контроль – іспит
П.І.Б. викладачів.

Група
Лекції
Практичні
Лабораторні роботи
Курсове проектув.

ІМ
Радіоненко О.В доц., к.т.н.
Радіоненко О.В доц., к.т.н.
-
-


Номер модуля
Навчальний тижд.
Вид занять
ТЕМА І ЗМІСТ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
Контроль
Материал на модуль
Література,
стор.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
Лекція 1
Поняття про технологічне оснащення механоскладального виробництва. Призначення пристосувань*. Классіфікація пристосувань за цільовим призначенням і ступеня спеціалізації*. Роль і значення пристосувань в машинобудуванні*.
Принципи базування заготовок у пристроях. Поняття про бази і види баз. Характеристика технологічних баз по позбавляємо ступенями свободи, характером прояву*. Схема базування, позначення баз на схемі базування*.
2
К.Р.№ 1
Мульт. мед. обесп.
Консп.,[1]стр.7-9, [2]стр.6-14,630-645, [3]стр.6-11, [4].

1
2
Пр.1
Розробка технічного завдання на проектування верстатного пристосування.
2
Опит.

[12]

1
3
Лекція 2
Похибка базування - основні поняття. Шляхи зменшення похибки базування. Похибка базування при установці по плоских базах, при установці по отвору, при установці за зовнішнім циліндричним поверхнях і установці за центровим отворам.
Похибка закріплення, її розрахунок і шляхи її зменшення. Класифікація настановних елементів (опор)*. Основні та допоміжні опори. Вимоги до настановних елементів, до їх якості і розташуванням щодо заготовки*.
2
К.Р.№ 2
Мульт. мед. обесп.
Консп.,[1]стр.16-23, [2]стр.14-27, [3]стр.13-18

1
4
Пр.2
Розробка теоретичної схеми базування.
2


[13]


* Примітка. Зірочками відмічені питання для самостійного вивчення студентами.
1
2
3
4
5
6
7
8

1
5
Лекція 3
Установка заготовок по плоским базовим поверхням: опорні штирі, опорні пластини, опорні шайби; регульовані опори; самоустановлювальні опори; допоміжні опори. Установка заготовок по циліндричної поверхні: призми, втулки.
Установка заготовок по внутрішній циліндричній поверхні: оправки; настановні пальці. Установка заготовок по двом отворам. Умова можливості встановлення на два циліндричних пальця. Установка заготовок по центровим отворам.
2
К.Р.№ 3
Мульт. мед. обесп.
Консп.,[1]стр.23-60,[2]стр.28-43,[3]стр.18-31

1
6
Пр.2
Розробка теоретичної схеми базування.
2
Опит.

[13]

2
7
Лекція 4
Вимоги, що пред'являються до затискним механізмам*. Методика розрахунку сил закріплення заготовки в пристосуванні. Визначення коефіцієнта запасу*. Класифікація затискних механізмів*.
Гвинтові механізми (різьбові) та їх розрахунок. Клинові механізми. Умови самогальмування клину. Розрахунок клинових механізмів. Кліноплунжерні механізми та їх розрахунок.
2

Мульт. мед. обесп.
Консп.,[1]стр 61-111,[2]стр.44-150,[3]стр.32-71

1
8
Пр.3
Розробка схеми установки і вибір опор.
2


[14]

2
9
Лекція 5
Важільні механізми та їх розрахунок. Важільно-шарнірні механізми та їх розрахунок: одноважільного і двохважільного. Центрирующії затискні механізми пристроїв; гвинтові, рейково-зубчасті, спірально-рейкові, клинові, важільні, з упругодеформіруемимі елементами.
Цангові механізми. Розрахунок зусилля затиску заготовки в цанговому патроні. Мембранні механізми: різновиди і конструкція, точність центрування заготовок*. Механізми з гідропластмассой, пристрій, точність центрування*.
2
К.Р.№ 4
Мульт. мед. обесп.
Консп.,[1]стр 61-111,[2]стр.44-150,[3]стр.32-71

2
10
Пр.3
Розробка схеми установки і вибір опор.
2
Опит.

[14]


1
2
3
4
5
6
7
8

2
11
Лекція 6
Класифікація силових приводів*. Пневматичний привід: переваги і недоліки*. Структура приводу. Класифікація пневмодвигунів*. Поршневі двигуни (пневмоциліндри) та їх розрахунок.
Мембранні (діафрагмові) пневмодвигатели: принцип роботи, переваги і недоліки, розрахунок параметрів.
2

Мульт. мед. обесп.
Консп.,[1]стр.112-155,[2]стр.200-354,[3]стр.76-127

2
12
Пр.4
Розробка розрахункової схеми і визначення сили затиску заготівки.
2


[15]

2
13
Лекція 7
Гідравлічний привід, принцип роботи, переваги і недоліки, розрахунок параметрів*.
Пневмогідравлічний привід, принцип дії. Різновиди пневмопривода: з перетворювачем тиску прямої дії і послідовної дії. Приводи: механогідравлічним, електромеханічний, відцентрово-інерційний, магнітний електромагнітний, та інші*.
2
К.Р. № 5
Мульт. мед. обесп.
Консп.,[1]стр.112-155,[2]стр.200-354,[3]стр.76-127

2
14
Пр.4
Розробка розрахункової схеми і визначення сили затиску заготівки.
2
Опит.

[15]

2
15
Лекція 8
Кондукторні втулки: призначення та різновиди. Копіри: призначення та побудова профілю*. Шаблони і встанови*. Поворотні і ділильні пристро*ї. Базові елементи (корпуса) пристосувань: призначення та різновиди*.
Початкові дані і мета конструювання верстатного пристосування*. Розробка загального виду пристосування. технічні вимоги до пристосування.
2

Мульт. мед. обесп.
Консп.,[1]стр.156-189,[2]стр.151-198,[3]стр.72-76,171-173,231-235

2
16
Пр.5
Розрахунок затискних механізмів, визначення сили приводу і його параметрів.
2


[16]

1
2
3
4
5
6
7
8

2
17
Лекція 9
Пристосування для автоматичних ліній: стаціонарні пристосування супутники*. Пристосування для верстатів з чпу: вимоги до пристосувань і їх класифікація*. Конструкції і особливості пристосувань.
Розрахунок верстатних пристосувань на точність. Погрішність пристосування; погрішність виготовлення і збірки опор пристосування; погрішність, пов'язана із зносом опор; погрішність унаслідок неточності установки пристосування на верстаті
2

мульт. мед. обесп.
Консп.[1]стр.16-59,250-266, .[2]стр.17-24, .[3]стр.13-18, .[6]стр.283-285, .[8]стр.8-302

2
18
Пр.5
Розрахунок затискних механізмів, визначення сили приводу і його параметрів.
2
Опит.

[16]


4.1 Теми практичних робіт

Робота 1. Розробка технічного завдання на проектування верстатного пристосування - .... ..................................... 2 години.
Робота 2. Розробка теоретичної схеми базування заготовки в пристосуванні - ................................................................. 4 години.
Робота 3. Вибір настановних елементів і розробка схеми установки заготовки в пристосуванні - .......................... 4 години.
Робота 4. Розробка розрахункової схеми і визначення сили затиску заготовки - ......................................... ................. 4 години.
Робота 5. Розрахунок затискних механізмів, визначення сили приводу і його параметрів - ........................................ ... 4 години.

5 Самостійна робота

Самостійна робота полягає в самостійному вивченні студентом матеріалу описового характеру за рекомендованою літературою з роз'ясненням викладачем незрозумілих запитань на консультаціях.
Самостійно студент готується до практичних занять і контрольних робіт.

5.1 Матеріал для самостійного вивчення

Конструкція і принцип роботи токарних пристосувань [2], с.366 - 442; [3], с.128 -
· Конструкція і принцип роботи фрезерних пристосувань[2], с.529 - 580, 592 - 624; [3], с. 204 - 218.
Конструкція і принцип роботи свердлильних пристроїв [2], с.444 - 528; [3], с.171 - 204.
Конструкція і принцип роботи пристроїв для обробки зубів [3], с.226 - 229.
Конструкція і принцип роботи пристроїв для багатоцільових верстатів з ЧПУ [8], с.44 - 75; [11], с.281 - 298.
Конструкція і принцип роботи пристроїв для токарних верстатів з ЧПУ [8], с.8 – 44.

6 Індивідуальні завдання

На практичному зайнятті кожен студент отримує індивідуальне завдання по наступних темах:
1. Розробка теоретичної схеми базування заготовки в пристосуванні. 2. Вибір настановних елементів і розробка схеми установки заготовки в пристосуванні. 3. Розробка розрахункової схеми і визначення сили затиску заготовки. 4. Розрахунок затискних механізмів, визначення сили приводу і його параметрів

7 Методи навчання

Методи навчання полягають в роз'ясненні матеріалу на лекціях, практичних зайнятях і консультаціях. Студенти закріплюють матеріал при виконанні індивідуальних практичних завдань і підготовці до контрольних робіт і екзамену, а також при виконанні дипломного проекту.
Контроль знань студента при опитуваннях, захисту індивідуальних завдань і за результатами контрольних робіт дозволяє оцінити їх підготовку по цій дисципліні у балах відповідно до прийнятих критеріїв оцінки знань.
8 Методи контролю

Контроль знань у семестрі здійснюється відповідно за модульною системою контролю.
Захист індивідуальних практичних робот, поточний контроль, контроль знань по модулю, іспит.

8.1 Контрольні питання

1. Призначення верстатних пристосувань.
2. Класифікація верстатних пристосувань за цільовим призначенням.
3. Класифікація пристосувань по мірі спеціалізації.
4. Похибка базування (визначення) і особливості.
5. Похибка базування при установці на площину, на палець з зазором, пояснити на малюнку.
6. Похибка базування при установці на призму і за центровими отворами, пояснити на малюнку.
7. Похибка закріплення (визначення). Від чого залежить похибка закріплення.
8. Шляхи зменшення похибки базування і похибки закріплення.
9. Опори для установки по площинах. Призначення та область застосування.
10. Призначення основних і допоміжних опор. Навести приклад.
11. Регульовані опори, призначення: приклад з малюнком. Допоміжні опори: приклад з малюнком.
12. Самоустановлювальні опори. Призначення, приклад з малюнком.
13. Опори для установки на зовнішні циліндричні поверхні.
14. Опори для установки по отвору. Призначення та область застосування.
15. Установка на два отворі. Способи встановлення і схеми базування. Умови можливості установки на два циліндричних пальця; на циліндричний і зрізаний пальці.
16. Опори для установки на зовнішні циліндричні поверхні.
17. Установка по центровим отворам: різновиди опор і застосування.
18. Призначення затискних механізмів (З.М.).
19. Класифікація затискних механізмів.
20. Основні вимоги до З.М.
21. Вихідні дані для розрахунку необхідної сили затиску і на підставі якого рівняння вона знаходиться.
22. Як розраховується коефіцієнт запасу? Що він враховує?
23. Гвинтові (різьбові) З.М. Привести малюнок. Вихідні дані для розрахунку гвинтового З.М. і шукана величина.
24. Приклад клинового З.М.Умови самогальмування клину.
25. Привести розрахункову схему і формулу для розрахунку клинового З.М. (з роликами і без).
26. Малюнок клиноплунжерного З.М. Вихідні дані і шукана величина.
27. Ексцентрикові З.М. Достоїнства й недоліки. Малюнок З.М. Вихідні дані і шукана величина.
28. Основні схеми важільних З.М. Малюнок прихвата з позначенням назв основних деталей. Формули знаходження потрібної величини.
29. Важільно -шарнірні З.М. Привести схеми. Вихідні дані і шукана величина.
30. Класифікація центрирующих З.М. Привести схеми цих З.М.
31. Цанги. Види цанг. Матеріал цанг. Привести схеми цанг. Точність центрування у цангах.
32. Мембранні З.М. Привести схеми. Точності центрування.
33. З.М. з гидропластмассой. Точність центрування. Схема З.М. з гидропластмассой.
34. Дати визначення «силовий привід».
35. Класифікація силових приводів.
36. Класифікація пневмодвигуна по конструкції і методів компонування.
37. Привести схему пневматичного приводу включаючи двигун.
38. Привести малюнок пневмоциліндра і перелічити основні його деталі.
39. Гідність і недоліки пневматичного приводу.
40. Гільза пневмоциліндра і кришки. Конструкції, матеріал, посадки, ущільнення між ними..
41. Поршень і шток пневмоциліндра. Конструкції, матеріал, посадки, ущільнення між ними.
42. Типи ущільнень у пневмоцилиндрах. Матеріал, особливості й області застосування.
43. Розрахунок пневмоциліндрів. Вихідні дані. Шукані величини. Формули для розрахунку зусилля.
44. Мембранні (діафрагмові) пневмодвигуни. Схеми конструкцій.
45. Гідність і недоліки діафрагменних пневмодвигунов .
46. Основні деталі діафрагменних пневмодвигунов. Матеріал, конструкції.
47. Особливості розрахунку діафрагменних пневмодвигунов (формули не приводити). Вихідні дані, потрібні величини.
48. Привести схему гідроприводу і перелічити основні вузли, що входять у нього.
49. Достоїнства й недоліки гідроприводу. За рахунок чого зусилля, що розвивається гідроприводом більше, ніж у пневмопривода.
50. Пневмогідравлічний привід. Гідність і недоліки. Основний принцип дії. Основні типи.
51. Привести схему пневмогідравлічного приводу прямої дії. Перерахувати вузли і деталі.
52. Привести схему пневмогідравлічного приводу послідовного дії. Описати принцип роботи.
53. Вивести формулу для зусилля W пнєвмогідравлічного привода прямої дії.
54. Привести схематичний малюнок механогидравлического приводу. Принцип роботи.
55. Привести кінематичну схему електромеханічного приводу. Основні вузли і деталі. Принцип роботи.
56. Привести кінематичну схему відцентрово-інерційного приводу. Принцип роботи.
57. Привести схематичний малюнок приводу, що працює від сили різання.
58. Призначення будь-яких кондукторних втулок, їх різновид й область застосування. Матеріал втулок.
59. Постійні кондукторные втулки. Привести малюнки з позначенням посадок. Область застосування.
60. Змінні та спеціальні втулки. Привести малюнки з позначенням посадок. Область застосування.
61. Швидкозмінні кондукторные втулки. Привести малюнки з позначенням посадок. Область застосування.
62. Установы. Призначення і різновиди. привести малюнки. Область застосування.
63. Шаблони. Призначення і різновиди. Привести малюнки. Область застосування.

8.2 Екзаменаційні питання по курсу
«верстатні пристосування»

1. Поняття «Технологічне оснащення» механо-складального виробництва. Пристосування, як один з видів технологічного оснащення. Роль і значення пристосувань в машинобудуванні.
2. Класифікація пристосувань за цільовим призначенням, по ступеню спеціалізації, по ступеню механізації і автоматизації.
3. Поняття про бази і види баз. Схема базування.
4. Погрішності базування і закріплення. Шляхи зменшення цих погрішностей.
5. Погрішності пристосування в результаті неточності положення настановних елементів, їх зносу і погрішності установки пристосування на верстаті. Шляхи зменшення цих погрішностей.
6. Класифікація настановних елементів. Вимоги до настановних елементів.
7. Установка заготовок по плоских базових поверхнях. Основні настановні елементи, сфера застосування і конструкція.
8. Установка заготовок по плоских базових поверхнях, допоміжні опори.
9. Установка заготовок по зовнішніх циліндрових поверхнях. Настановні елементи, їх сфера застосування і конструкція.
10. Настановні елементи для самоцентрірующих і орієнтуючих механізмів.
11. Установка заготовок по внутрішній циліндровій поверхні. Оправки і настановні пальці.
12. Умова можливості установки заготовок на два пальці.
13. Установка заготовок по центрових отворах. Конструкція і призначення центрів.
14. Призначення затискних механізмів. Вимоги, що пред'являються до затискних механізмів.
15. Методика розрахунку необхідної сили закріплення заготівки. Визначення коефіцієнта запасу.
16. Класифікація затискних механізмів. Приклади затискних механізмів.
17. Гвинтові затискні механізми, їх розрахунок.
18. Клинові механізми. Умова самоторможенія клину.
19. озрахунок клинових затискних механізмів з роликами і без роликів.
20. Кліноплунжерні механізми, їх розрахунок.
21. Механізми важелів і їх розрахунок.
22. Важельно-шарнірні механізми одноричажні, їх розрахунок.
23. Важельно-шарнірні механізми двохважельні, їх розрахунок.
24. Цангові затискні механізми, їх розрахунок.
25. Мембранні затискні механізми ріжкові і з тарілчастими пружинами. Принцип роботи, точність центрування.
26. Механізми з гидропластмассой. Принцип роботи, точність центрування.
27. Пневматичний привід. Достоїнства і недоліки. Структура пневмопрівода.
28. Види пневмодвігунов. Пристрій пневмодвігуна поршневого типу.
29. Види ущільнень, вживаних в пневмоциліндрах, призначення, достоїнства і недоліки.
30. Розрахунок пневмоциліндров.
31. Діафрагмові (мембранні) пневмодвіуни. Види, конструкція, достоїнства і недоліки. Особливості розрахунку.
32. Гідравлічний привід. Достоїнства і недоліки. Розрахунок гідроприводу.
33. Пневмогідравлічний привід з перетворювачем тиску прямої дії. Принцип дії і розрахунок. Достоїнства і недоліки.
34. Пневмогідравлічний привід з перетворювачем тиску послідовної дії. Принцип дії. Достоїнства і недоліки.
35. Принцип дії електромеханічного приводу, відцентрово-інерційного, електромагнітного, магнітного що приводиться в дію від сил різання і від рухомих частин верстатів.
36. Кондукторні втулки. Види, призначення і конструкція.
37. Деталі пристосувань для настроювання ріжучого інструменту на розмір. Види, призначення і конструкція.
38. Поворотні і ділильні пристрої пристосувань. Пальці витяжні, фіксатори, виштовхувачі. Призначення і конструкція.
39. Вимоги до базових елементів пристосувань.
40. Методика проектування пристосувань. Початкові дані для проектування.
41. Послідовність проектування і конструювання пристосування. Розробка загального виду пристосування.
42. Центруючі затискні механізми. Принцип роботи, точність центрування.

9 Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання
Від заняття або контрольного заходу
Балів за одно заняття або контрольний захід
За семестр
До 1-й атестаціїКількість занять або контрольних заходів
Сума балів
Кількість занять або контрольних заходів
Сума балів

Практичні роботи


виконання


здача звіту
6
5
30
2
12

Поточний контроль
6
5
30
3
18

Сума поточного контролю

60

30

Здача екзамену

40Усього

100

Розподіл балів, які отримують студенти заочній та дистанційній форм навчання

Від заняття або контрольного заходу
Балів за одно заняття або контрольний захід
Заочна форма
ДистанційнаКількість занять або контрольних заходів
Сума балів
Кількість занять або контрольних заходів
Сума балів

Практичні роботи


виконання


здача звіту
6
5
30
5
30

Контр. робота
30
1
30
1
30

Сума поточного контролю

60

60

Здача екзамену

40

40

Здача тестів

Усього

100

100

За участь у науковій роботі, призові місця в олімпіаді студенту можуть призначатися додаткові бали.

10 Критерії оцінки
відповідей на письмовому екзамені з дисципліни
«Верстатні пристосування»

Екзаменаційний квиток містить чотири питання по різним темам курсу. За відповідь на кожне питання нараховуються бали 10 або 5. Крім того, враховується робота студентів протягом семестру, за що може бути додано або забрано до 5 балів при округленні.
Десять балів за відповідь нараховується в тому випадку, якщо студент не допустив при відповіді принципових помилок, досить повно відповів на питання і показав розуміння питання по даній темі.
Сім балів нараховується, якщо допущені непринципові помилки або помилки, що не змінюють докорінно суті відповіді, а також, якщо немає помилок, але питання висвітлено недостатньо в повному обсязі.
Не нараховуються бали, якщо є хоча б одна принципова помилка, що показує, що студент не розуміє суті питання, хоча й докладно відповів на другорядні питання. Якщо відповідь на поставлене питання не містить помилок, але висвітлений менш ніж на 30% від повної відповіді бали не нараховуються.
Робота протягом семестру враховується таким чином: додається при округленні 5 балів, якщо всі завдання виконані і зараховані у встановлені терміни; віднімається 5 бала, якщо на заняттях студент не працював, завдання виконував і захищав з великим запізненням, має велике число пропусків занять без поважних причин.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка за національною шкалою


для екзамену, курсового проекту (роботи), практики, діфзаліку
для заліку

90 - 100
відмінно
зараховано

82 - 89
добре


74 - 8164 - 73
задовільно


60 - 6335 - 59
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання

1 - 34
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисц.
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисц.


11 Рекомендована література

Базова
1Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений: Учебник для вузов. – М.: Машиностроение, 1983. – 277 с.
2. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. – Л.: Машиностроение, 1975. – 656 с. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3. Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений. – М.: Высш. Шк., 1980. –240 с.
http://lib-bkm.ru/load/38-1-0-528
4. ГОСТ 21495-76. Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. Введен 01.01.77.
5. Терликова Т.Ф., Мельников А.С., Баталов В.И. Основы конструирования приспособлений. – М.: Машиностроение, 1980. – 119 с. http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181275562-osnovy-konstruirovaniya-prisposoblenij.html

Допоміжна
6. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков: справочник. – М.: Машиностроение, 1979. – 303 с. http://dgtop.ru/load/6-1-0-23
7.Антонюк В.Е. Конструктору станочных приспособлений: Справ. пособие. – Минск: Из-во «Беларусь», 1991. – 400 с. http://lib-bkm.ru/load/38-1-0-1883
8. Ю.И. Кузнецов, А.Р. Маслов, А.Н. Байков. Оснастка для станков с ЧПУ: Справочник. – М.: Машиностроение, 1990. – 512 с.
9. Станочные приспособления: Справочник. В 2х томах/ Ред. совет: Вардашкин Б.Н. и др. – М.; Машиностроение, 1980. http://lib-bkm.ru/load/38-1-0-665
10. Боженко Л.І. Технологія машинобудування. Проектування технологічного спорядження: Посібник. – Львів: Світ, 2001.–296 с.
11. Андреев Г.Н., Новиков В.Ю., Схиртладзе А.Г. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства: Учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов/ Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш. шк.,1999 – 415 с. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Методичне забезпечення
12. А.В. Радионенко. Методические указания к выполнению практической работы №1 «Разработка технического задания на проектирование станочного приспособления» по дисциплине "Станочные приспособления" для студентов специальности «Технология машиностроения» дневной и заочной форм обучения / А.В. Радионенко – Мариуполь: ПГТУ, 2011. – 17 с.
13. Методические указания к выполнению практической работы № 2.«Разработка теоретической схемы базирования» по дисциплине "Станочные приспособления» для студентов специальности 7.05050201 и 8.05050201 «Технология машиностроения» дневной и заочной формы обучения / М.Н. Норец, А.В. Радионенко – Мариуполь: ПГТУ, 2010 – 12 с.
14. Методические указания к выполнению практической работы № 3. «Выбор базирующих устройств и разработка схемы установки заготовки в приспособлении» по дисциплине "Станочные приспособления" для студентов специальности 7.05050201 и 8.05050201 «Технология машиностроения» дневной и заочной форм обучения / А.В. Радионенко – Мариуполь: ПГТУ, 2010. – 8 с.
15. Методические указания к выполнению практической работы №4 «Расчет сил закрепления заготовки в приспособлении» по дисциплине “Станочные приспособления” для студентов специальности 7.05050201 и 8.05050201«Технология машиностроения» дневной и заочной форм обучения / А.В. Радионенко – Мариуполь: ПГТУ, 2010. – 8 с.
16. А.В. Радионенко. Методические указания к выполнению практической работы № 5 «Выбор и расчет зажимного механизма, определение усилия привода и его параметров» по дисциплине "Станочные приспособления" для студентов специальности 7.05050201 и 8.05050201«Технология машиностроения» дневной и заочной форм обучения / А.В. Радионенко – Мариуполь: ПГТУ, 2011. – 9 с.
17. Методические указания к изучению курса «Станочные приспособления» для студентов специальности 7.05050201 и 8.05050201 «Технология машиностроения» дневной и заочной формы обучения – 2010, 15 с.
18. Методичні вказівки до самостійної роботи по курсу «Верстатні приладдя» для студентів за напрямом підготовки 6.05 05 02 - інженерна механіка, спеціальність: 7.05050201 - «Технологія машинобудування», 8.05050201 - «Технології машинобудування». О.В. Радіоненко. – Маріуполь: ДВНЗ ПГТУ, 2012. – 17 с.
19. Радионенко А. В. Конспект лекций по курсу: «станочные приспособления»для студентов специальности «технология машиностроения», Мариуполь, 2011 г.
20. Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине "Станочные приспособления": для студентов специальности «Технология машиностроения» заочной формы обучения / А.В. Радионенко, М.Н. Норец – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2010. – 31 с.
11.1 Інформаційні ресурси

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (вільна енциклопедія)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (методичне забезпечення ДВНЗ «ПДТУ»)
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (матеріали дистанційної освіти ДВНЗ «ПДТУ»)

13PAGE 15


13PAGE 142015

Приложенные файлы

  • doc 26684175
    Размер файла: 347 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий