сурактар инф

Информатика

/\ Бас аріпті енгізу пернесі:
-INSERT
-ENTER
-END
-HOME
- SHIFT
\/
/\ Сухбат терезесіндегі “Болдырмау” батырмасын шерткенде, мынадай арекет аткарылады:
-орнатылган параметрлер озгертілмей, терезе жабылады;
-орнатылган параметрлер озгертіледі де, терезе жабылмайды;
-орнатылган параметрлер іске косылып, терезе жабылады;
-орнатылган параметрлер іске косылады;
-тек терезе жабылады
\/
/\ Компьютерлік вирус - ол:
-компьютерді іске косатын багдарлама
-матіндік редактор
-компьютерлік багдарламаларды жане деректерді бузатын багдарлама
-графикалык редактор
-багдарлама тілі
\/
/\ Жумыс столынын кай жерінде Windows-тын іске косылган косымшаларынын (программалардын) аттары беріледі?
-есептер панелінде
-программалар Диспетчерінін терезесінде
-бумада
-“проводник” терезесінде
-“проводник” программасынын калпын корсететін жолынын терезесінде
\/
/\ Кажет файлдарды, программаларды, кужаттарды, бумаларды, жарлыктарды іздестіру:
-Пуск-Найти-Файлы и папки
-Файл-Открыть
-Контекстік меню-Найти
-Мундай мумкіншілік жок
-Жуйелік меню-Найти
\/
/\ Word редакторында матінді ерекшелеп алып, (Ctrl -B) -(Ctrl -I) пернелер комбинациялардын басканда орындалатын іс-арекет:
-Ж каріпті енгізеді
-Матін жартылай кою каріпке ауысады
-кою шрифт ауысады
-Матін курив каріпке ауысады
-Матін жартылай кою курсивті каріпке ауысады
\/
/\ MS WORD.Абзацты келесі абзацпен косу ушін:
- курсорды абзацтын сонына койып, Enter басу керек
- курсорды абзацтын сонына койып, Esc басу керек
- курсорды абзацтын сонына койып, Delete басу керек
- курсорды абзацтын сонына койып, End басу керек
- курсорды абзацтын басына койып, Delete басу керек
\/
/\ Exсel. 10-шы жолда жане 1-ден 4-ке дейінгі багандарда орналаскан сандардын косындасын табатын формула:
- =СУММ(A1:D10)
- =СУММ(10,1: 4)
- =СУММ(A1:А4)
- =СУММ(1:4)
- =СУММ(А10:D10)
\/
/\ Уяшык адресінін дурыс белгілеуін танданыз:
-А1:В4
-А1
-А1-В4
-В4:А1
-В0
\/
/\ Word редакторында тізімді ерекшелеп алып, «Пішімдеу» тактасынын тізімдерді номірлеу жане маркерлеу пернелерін катар басса, онда:
-Жуйе берілген тізімнін турін аныктауды сурайды.
-Тізімге ен алдымен номір койылып, содан сон маркер танбасы койылады
-Тізімге тек кана маркер танбасы койылады
-Бул екі пернені катар басуга болмайды
-Тізімде ен алдымен маркер танбасы, содан сон номір койылады
\/
/\ Процессор дегеніміз не?
-Жыпылыктап туратын тік сызыкша тарізді енгізілетін символ орнын корсетіп туратын танба
-Ешкандай кызмет аткармайтын, компьютердін жумысына катысы жок электрондык микросхема
-Деректер базаларын баскару жуйелері
-Коптеген жартылай откізгішті элементтермен туратын жане компьютерде барлык есептеулер мен акпарат ондеу жумыстарын жургізетін электрондык микросхема
-Матіндік жане графикалык акпаратты кескіндеуге арналган курылгы
\/
/\ Аналык такша дегенміз не?
- Процессер, жедел жад микросхемалары, шина жане баска да курылгылар орналаскан дербес компьютердін негізгі такшасы
-Компьтер курылгыларын байланысытратын откізгіштер тобы
-Коптеген жартылай откізгішті элементтерден туратын жане компьютерден барлык есептеулер мен акпарат ондеу жумыстардын жургізетін электрондык микросхема
-Матіндік жане графикалык акпараттарды компьютердін жедел жадынан кагазга басып шыгаруга арналган курылгы
-Матіндік жане графикалык акпараттагы кескіндеуге арналган курылгы
\/
/\ Жалпы пайданылатын конданбалы программалар-бул:
-ДК-ді пайдалына отырып белгілі бір саланын есептерінін шешуге арналган колданбалы программалардын жиынтыгы
-Сервистік колданудагы программалардын жыинтыгы
-Белгілі бір мамандык саласында накты есептер шыгаратын программа
- Бул ДК-ді пайдалана отырып кез-келген саланын есептерін шешуге арналган программалар
- Жуйелі программаларды куруга арналган программаны камтамасыздандыруынын болігі
\/
/\ ДК-де информация кай торапта сакталынады?
-Мониторда
-Сканерде
-Аталык кондыргыда
-катты магниттік дискіде
-Микропроцессорда.
\/
/\ Егер компьютер, «турып калса», онда оны кайта жуктемей-ак жумысты жалгастыру ушін:
-Ctrl-Del пересін басу керек.
-Reset пернесін басу керек.
-Ctrl-Alt-Del пернелерінін комбинициясын басу керек.
-Esc пересін басу керек.
-Power пернесін басу керек.
\/
/\ «?» белгісі бар мазір командасынын кызметі:
-Жумысты женілдететін мумкіндіктерді іске оосу ушін.
-Желі аркылы малімет сурау ушін.
-Комек беретін аныктамалык маліметті экранга шакырып алу ушін.
-Сурак белгісін жылдам енгізу ушін.
-Windows жуйесіне сурак беру ушін.
\/
/\ Барлык іске косылган багдарламалардын пиктограммасын корсетіп туратын Windows элементі:
- Жагдай жолы
-Терезе пернелері
-Меню жолы
-Есептер тактасы
-Инструменттер тактасы
\/
/\ Вертикальды жане горзонтальды сызгыштар Word редакторы терезесінін кай болігінде орналаскан?
-Он жане томегі жагында
-Сол жане жогаргы жагында
- Сол жане томен жагында
-Он жане жогаргы жагында
-Енгізу орісінін айналасында
\/
/\ Бума терезесінде бума куру:
-Файл-создать-папку
-Правка-создать папку
-Формат-создать папку
-Пуск-Программы-Папка
-Пуск-Формат-Создать папку
\/
/\ Word редакторында Тузету менюіндегі Кошіру, киып алу командалары сур туспен боялган болса:
-кужатта ерекшеленген фрагмент жок. Алмастыру буфері бос.
-кужатта ерекшеленген фрагментті кошіру жургізіліп жатыр.
-Word программасы жумыс істеуін токтатуда.
-Онда ен сонгы орындалатын команда ошіру болганы.
-Онда ен сонгы орындалатын команда Кірістіру болганы.
\/
/\ «Excel» багдарламасы келесі багдарламалардын кай турінде жатады
- Программалау тілдері
-Матіндік процессор
-Операциялык жуйе
-Программа кабыршыктары
-Кестелік процессор
\/
/\ Электронды кестелерде уяшыктар тобы белгіленген (А1:В3). Бул топка канша уяшык кіреді:
-3
-1
-5
-4
-6
\/
/\ Интернетке косылу ушін кай курылгыны колдануга болады?
- Термопринтер
-Диджитайзер
- Плоттер
-Модем
-Сканер
\/
/\ Экраннын жеке программалар орындалатын, маліметтер тузетілетін тортбурышты коршаулы аумагы калай аталады?
-жарлык
-белгіше
-жумыс столы
-бума
-терезе
\/
/\ Файлдын атауы томендегі боліктерден турады:
-Файлдын атауы мен кенейтілуі
- Кенейтілуі
- Кенейтілуі жане файлдын узындыгы
- Файлдын узындыгы
- дурыс жауап жок
\/
/\ MS Word-тын «Вставка» мазірі мынадай кызмет аткарады:
-Кужаттарды форматтау
-Кужаттарды ашады, сактайды жане беттердін парамертлерін орнатады
- Экранда кужаттарды корсету формаларын тандау
-Ашылган бір терезеден екіншісіне кошу
-Матінге артурлі объектілерді жане матіндік элементтерді кірістіреді
\/
/\ Негізгі менюді шакыру...аркылы орындалады.
- Эламанттер панелі
- Баскару панелі
-Инструменттер панелі
-Контексті меню
-Пуск батырмасы
\/
/\ Word редакторында ерекшеленген тизимдердин немесе абзацтардын номірлерін кірістіру ушін орындалатын команда:
- Пішім-Тізім-Коп денгейлі
- Тузету -Тізім-Номірленген
- Кірістіру -Тізім- Номірленген
-Пішім-Тізім- Номірленген
- Кірістіру -Тізім- Номірленген
\/
/\ Word-та бір созді баска созбен ауыстыру ушін колданылады:
-Правка- Заменить
-Файл-Заменить
-Формат-Найти
-Правка-Перейти
-Вставка-Заменить
\/
/\ Word редакторында кужаттагы матінді тугел ерекшелейтін пернелер комбинациясы:
-Ctrl -C
-Ctrl -A
-Ctrl -P
-Ctrl -S
-Ctrl -F
\/
/\ А1:А10 уяшыктаранын ен кіші санын тап:
- = МАКС(А1:А10).
- = МАК(А1:А10).
- = МАХ(А1:А10).
- = МИН(А1:А10).
- = МINIMUM (А1:А10).
\/
/\ Word редакторында матін болігін кошіру командасы (Дурыс емес нусканы танданыз!)
-Жанама менюдін «Кошіру» жане «Кірістіру» командалары аркылы.
-Ctrl -Insert жане Shift - Insert пернелер комбинациялары аркылы.
-«Тур» менюі аркылы.
-Саймандар тактасынын «Кошіру» жане «Кірістіру» батырмалары аркылы.
-Тышканнын комегімен матінде экран бетінде жылжыту аркылы.
\/
/\ Бір байт неден турады?
-32 биттен
-1биттен
-16 биттен
-8 биттен
-4 биттен
\/
/\ Акпаратты басып шыгаратын курылгы:
-Монитор
-Пернетакта
-Принтер
-Тышкан
-Модем
\/
/\ Архивтелген файылдын кенейткіші:
-*.rip
-*.arj жане .rar
-*.dat жане .com
-*.xcl
-*.exe
\/
/\ Word. Парак параметрін онату ушін мынадай арекеттерді орындау кажет:
-Тур(Вид) -Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК
-Сервис- Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК
- Файл- Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК
-Кірістіру(Вставка) Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК
-Кесте(Таблица) Парак параметрі (Параметры страницы)-кажет параметрлерді тандау-ОК
\/
/\ КБК-дын колданбалы багдарлама пакетінін кандай кужаты жумыс кітабы деп аталады?
- Microsoft Outlook
- Microsoft Excel
- Microsoft Access
- Microsoft Power Point
-1:С-Бухгалтерия
\/
/\ Word редакторында матінді ондеу кезінде бір абзацтан екі абзац жасау ушін орындалатын арекеттер:
-Мензерді ондеушіге кажетті орынга койып, Enter пернесін басу керек
-Мензерді абзацтын сонына койып, Delete пернесін басу керек
-Мензерді абзацтын сонына койып, Home пернесін басу керек
-Мензерді екінші абзацтын басына койып, Tab пернесін басу керек
-Мензерді абзацтын сонына койып, Insert пернесін басу керек
\/
/\ Матіндік кужаттардын кенейтулері:
- .txt., exe., bmp
- .doс, .rtf, .txt
- .doс. bmp
- .doс. rtf., dic
- .doс., pex
\/
/\ Word редакторында «Пішімдеу» саймандар тактактасынын курамына келесі батырмалар кіреді:
-Батырма формасы, маркерлер,айыргыштар
-Линия турі, надпись, рамка
-куру, сактау, ашу,баспа,киып алу, тегістеу, маркерлер
-Баскару батырмалары, терезе турлері, вертикаль жане горизонталь сызгыштар
-Сызу, стиль, каріп олшемі, тегістеу, маркерлеу
\/
/\ Excel-де санды пайыздык катынаста беру ушін кандай буйрыкты орындау кажет:
-Формат-уяшык-сан-пайыздык
-Тур-уяшык-формат-пайыздык
-Сервис-параметрлер-сан-пайыздык
-Тур-саймандар тактасы-сан-пайыздык
-Кірістіру-уяшык-сан- пайыздык
\/
/\ Excel.Берілген функциялардын кайсысы статистикалык болады?
-ПЛпроц
-DATA
-COS
-ЕСЛИ
-МИН
\/
/\ Excel. Книга1 кітабынын Лист1 парагындагы А1уяшыгында 9 саны, ал Лист2 парагындагы 2 саны жазылган. Егер Лист3 парагынын С1 уяшыгында = [Книга1] Лист1!$А$1 / [Книга 1] Лист 2!$А$1 формуласы жазылган болса, онда онын мані нешеге тен болады:
-81
-14
-18
-11
-4,5
\/
/\ Word редакторында ерекшеленген матінді, санды жане объектіні он жак шеті бойынша тегістеу ушін (Дурыс емес нусканы танданыз!):
-Пішімдеу саймандар тактасынын «он жакка туралау» батырмасын басу керек
-Ctrl -R пернелер комбинациясын басу керек
- «Пішім-абзац» командасынын «Шегіністер мен интервалдар» буктемесінен «он жак шеті бойынша» тегістеуді тандау керек
- Ctrl -L пернелер комбинациясын басу керек
-Жанама менюден «Абзац» катарын тандап, « Шегіністер мен интервалдар» буктемесінен «он жак шеті бойынша» тегістеуді тандау керек
\/
/\ Word редакторында ерекшеленген матінді алмастыру буферіне кошіру адістірі: (Дурыс емес нусканы танданыз!)
-<Тузету-Кошіру> командасын орындау керек
-Саймандар тактасындагы «кошірме» батырмасын басу керек
-Ctrl -Ins пернелер комбинациясын басу керек
-Shift -Ins пернелер комбинациясын басу керек
-Жанама менюден «Киып алу» командасын тандау керек
\/
/\ Акпарат деп нені тусінеміз?
-Кез-келген сигналдар, деректер немесе маліметтер
-Тек сандык жане матіндік деректерді гана
-Кужаттар турінде усынылган деректерді гана
-Тек сандык деректерді гана
-Тек матіндік деректерді гана
\/
/\ NumLock пернесінін жумысы:
-Уакытша программаны токтату
-Курсордын алдындагы символды жояды
-Улкен аріптерді теру режимін іске косады
- Сандарды теру немесе сілтемені баскару режимдерін ауыстыру
- Барлыгы дурыс
\/
/\ Антивирустык программалар кандай программалар болып табылады?
-Жуйелік программалар
-Программалау жуйелері
-Аспаптык куралдар
-Кестелік процессор
-колданбалы программалар
\/
/\ Жарлык - бул:
-Белгілі бір объектімен тікелей катынас жасауды іске асыратын командалык файл
-Саймандар панелінін адресі
-Компьтерді іске косканнан кейін экран бетіне шыгатын бейне
-Файлдарды коруге арналган программа
-Файлдармен жумысты ынгайлату ушін арналган шагын сурет
\/
/\ Windows жуйесінде Бас менюдегі Документы катарында не сакталады?
-Суреттермен жумыс істеу ушін кажет косымшалар
-Деректер корымен жумыс істеу ушін кажет косымшалар
-Пайдаланушынын барлык кужаттары
-Сонгы ашылган 15 кужат тізімі
-Кужаттармен жумыс істеу ушін кажет косымшалар
\/
/\ Word редакторында «Сурет» командасы орналаскан меню:
-Пішім
-Терезе
-Кірісріту
-Сервис
-Тузету
\/
/\ Word редакторында кужатты сактау пернелер комбинациясы:
-Ctrl -Ins
-Shift -F12
-Ctrl -P
-Shift -Ins
-Shift -Del
\/
/\ Килобайт:
- 1024 байт
-1000 байт
-256 байт
-1000000 байт
-512 байт
\/
/\ Контекстік меню шакырылады:
-тышканнын сол жак кнопкасын басып
-скролланы басып
-F10 пернесін басып
-тышканнын он жак кнопкасын басып
-F1 пернесін басып
\/
/\ Процессордін ішінде орналаскан «оте жылдам жады» турі кайсысы?
-Туракты
-Узак уакытты
- Кэш-жад
-Жедел
-Сырткы
\/
/\ Windows. Word-де файл атынын максималды узындыгы?
-12 символ
-Word-де шексіз
-16 символ
-255 символ
-8 символ
\/
/\ Томендегі жазудын кайсысы файлдын аты болуы мумкін?
- 1 acd. dos
-< abcd.dos
-\ abcd.dos
-? abcd.dos
- : abcd.dos
\/
/\ Экранга Форматтау куралдар тактасын калай шыгаруга болады?
-Правка-Панели инструментов
-Файл-Панели инструментов
-Формат Настройка-Панели инструментов Форматирование
-Сервис Параметры-Форматирование
-Вид-Панели Инструментов-Форматирование
\/
/\ Куту режимінде тышкан сілтемесі кандай турге айналады?
-Багыттауыш туріне
-Кум сагат туріне
-Вертикаль туріне
-Горизонталь туріне
-Крест туріне
\/
/\ Жумыс кітабына жана паракты калай косамыз?
-Сервис-Добавить-Лист
-Вставка-Лист
-Правка-Добавить-Лист
-Данные-Лист
-Файл-Добавить-Лист
\/
/\ MS Excel. Графиктерді салу ушін...шеберін колданамыз:
-функция
-форма
-сурет
-есеп беру
-диаграмма
\/
/\ MS Excel. Баганалар мынадай ретпен белгіленеді:
-1А-1Z содан сон 1АА-1АZ содан сон 1ВА-1ВZ жане т.с.с.
-1-256, содан сон 257-500 содан сон 501-1000 жане т.с.с.
-А1- Z1 содан сон В2- Z2 содан сон ВА3-ВZ3 жане т.с.с.
-А-Я содан сон АА-АЯ, содан сон БА-БЯ жане т.с.с.
-А-Z содан сон АА-АZ, содан сон ВА-ВZ жане т.с.с.
\/
/\ EXCEL.Уяшыктагы деректерді редактерлеу режиміне кошу ушін кандай арекетті орындау керек:
- «Правка»-«Очистить» командасын орындау керек
-Уяшыкты белгілеп алып, Del батырмасын басу керек
-F2 пернесін басу керек немесе осы уяшыкта екі рет шерту керек
-Уяшыкты белгілеп алып, CTRL батырмасын басу керек
-Уяшыкты белгілеп алып, ALT, батырмасын басу керек
\/
/\ End пернесінін аткаратын кызметі:
-Символдык пернелермен бірге басылса, жогаргы регистр танбалары (бас аріп) теріледі:
-Бас аріптерді туракты теру режимін енгізеді немесе алып тастайды
-Сонгы орындалган команданы кайтарады
-Курсорды жолдын сонына жылжытады
-Баска пернелермен бірге басылып компьютермен жумысын баскарады
\/
/\ Компьютерді іске косу ушін пайдалынылатын батырма:
-SLEEP
-WAKE UP
-RESET
-PAUSE BREAK
-POWER
\/
/\ Томендегілердін кайсысы Windows-тін стандартты программалар тобына жатпайды:
-Калькулятор
-Paint
-Блокнот
-Power Point
-Word Pad
\/
/\ Архиватор не ушін арналган?
- Файлдарды кысу
- zip-жинактагышты косу
-Вируска тексеру
-Курылгыларды аныктау
-Матінді редакциялау
\/
/\ Word редакторында кесте куру ушін:
-Пішім-Кірістірукомандасын тандау керек
-Кірістіру менюіндегі Алан командасын тандау керек
-Кесте-Кесте Автопішімі-Кестенін стилінен «Тізім1» командасын тандау керек
- Кесте-Кірістіру-Кесте командасын тандау керек
-Стандартты саймандар тактасындагы баганалар батырманы басу керек
\/
/\ «Выход» командасын кай перне комегімен шакыруга болады(EXCEL):
-F7-Alt
-F4
-F10
-F5-Alt
- Alt-F4
\/
/\ Excel-де кандай орнек тендік танбасынан басталады:
-Уяшыктын бастапкы мані
-Баска паракка катынау
-Формула
-Матін
-Символдарды кайталау
\/
/\ fx батырмасы мынадай кызмет аткарады:
-Диаграмма шеберін іске косу;
-Автоматты турде косынды табу;
-Функция шеберін іске косу;
-Формула символын енгізу;
-Арифметикалык ортаны табу;
\/
/\ Word редакторында колденен менюдін кай болімінде келесі паракка мажбурлі турде ауыстыратын буйрык орналаскан:
-CTRL-F1 пернелер комбинациясын басу, Вставка- Разрыв тізбегін колдану аркылы.
-CTRL-ЕNTER пернелер комбинациясын басу, Вставка- Разрыв тізбегін колдану аркылы
-Клавиш SHIFT-онга пернелер комбинациясын басу, Вставка-Страница тізбегін колдану аркылы
-Формат-Табуляция
-ЕNTER пернесін басу аркылы.
\/
/\ Такырып жолы кайда орналаскан:
-Терезенін томенгі болігінде
-Саймандар такталарынан кейін
-Меню катарынын астында
-Терезенін жогаргы болігінде
-Пуск батырмасын басканда пайда болады
\/
/\ Орналастыру (Вставить) командасы кай мазірде орналаскан?
-Пішімдеу (Формат)
-Кесте (Таблица)
-Тузету (Правка)
-Кірістіру (Вставка)
-Тур (Вид)
\/
/\ Томендегінін кайсысы ДББЖ-га жатады?
-PAINT
-WINDOWS 2000
-EXCEL
-ACCESS
-WORD
\/
/\ MS Excel. Менюді белсенділендіру (активизация) ушін...пернені басу кажет:
-Ctrl немесе Shift
-Ctrl немесе Num Lock
-Home немесе End
-Shift немесе Del
-Alt немесе F10
\/
/\ Компьютер жумысы мына санау жуйесіне негізделген:
-сезіздік
-16-лык
-екілік
-кез-келген
-10-дык
\/
/\ Коржын (Корзина) дегеніміз...
-Жана файлдарды туракты сактауга арналган бума
-Архивтік фалдарды сактауга арналган бума
-Операциялык жуйемен жузеге асырылатын буманы баскару
-Компьютер дискілерінен ошірілген маліметтерді уакытша сактайтын арнайы бума
-Пайдаланушыга усынылатын экран бетінде корсетілген варианттар тізімі
\/
/\ Информацияны енгізу курылгыларына ... жатады:
-Сканер, монитор, тышкан
-Монитор, принтер, сканер
-Монитор, модем, пернетакта
-Пернетакта, сканер
-Принтер, пернетакта,модем
\/
/\ Томендегілердін кайсысы графикалык информацияны ондеу программасына жатады?
-SCAN
-AIDSTEST
- Adobe Photoshop
-ANTISTAT
-DOSTOR WEB
\/
/\ Жарлыкты калай курамыз?
-Файл-Создать ярлык
-Вид-Создать ярлык
-Сервис-Создать ярлык
-Справка-Создать ярлык
-Вставка-Создать ярлык
\/
/\ Word-та матін тізімінін келесі турлері бар:
-Маркерленген, графиктік
-Араб сандар, рим сандар, маркерлер
-Маркерленген, номірленген, графиктік
-Маркерленген, сандык
- Маркерленген, номірленген, бірнеше денгейлік
\/
/\ MS WORD. Кестеде алфавит бойынша тізімді сорттау:
-Уяшыктагы матінді ерекшелеп, Формат-Сортировка
-Таблица-Сортировка
-Уяшыктагы матінді ерекшелеп, Сервис-Сортировка
-Уяшыктагы матінді ерекшелеп, Вид-Панель инструментов
-Уяшыктагы матінді ерекшелеп, Правка-Сортировка
\/
/\ Алгашкы компьютер кай елде шыкты?
-АКШ
-Жапония
-КСРО
-Германия
-Англия
\/
/\ Кагазга жазылган акпараттын кез-келген турін оптикалык негізге суйене отырып компьютерге жылдам енгізетін курылгы не?
-Пернетакта
-Модем
-Плоттер
-Сканер
-Принтер
\/
/\ ДК программалык камтамасыздандыру курамына жататындар:
- Жуйелік, колданбалы, саймандык программалар куралдары.
-Жуйелік, саймандык программалар куралдары.
-Саймандык программалар куралдары.
-Жуйелік, проблемалык, колданбалы программалар куралдары.
- Колданбалы, проблемалык жане саймандык программалар куралдары.
\/
/\ Саймандар тактасы деген не?
-Курсордын агымдагы позициясы жонінде маліметтер бейнеленетін терезенін томенгі болігіндегі жолак.
-Компьютердын артурлі баптауларын орындауга арналган такта.
- Косымшанын функцияларын тез орындауга арналган батырмалар мен артурлі шарт белгілерден туратын жолак.
-Барлык ашык программалардын аттары орналаскан такта.
-Барлык кужаттар мен программалар сакталатын орын.
\/
/\ Кай терезенін комегімен компьютердегі дискілер туралы маліметті карап алуга болады:
- «Менін компьютерім»
-Желілік орта
-Портфель
- «Менін кужыттарым»
-Коржын
\/
/\ Word-та кесте уяшыктарын біріктіру ушін:
-Іргелес уяшыкты ерекшелеп Delete батырмасын жою керек
-Тек кана Excel программасында уяшыктарды біріктіруге болады
-Іргелес уяшыктарды ерекшелеп тышканнын он жак батырманы екі рет шерту керек
- Іргелес уяшыктарды ерекшелеп Меню Таблица-Объеденить ячейки
-Іргелес уяшыктарды ерекшелеп Меню Формат- Ячейки –Объеденить
\/
/\ Word редакторынын Ctrl-P пернелер комбинациясын басканда орындалатын ис-арекет:
- Кужат жабылады
- Матин бетинин ортасына орналасады
- Матин сол жак шекарасы бойынша тегистеледи
- Кужат баспадан шыгады
- Матин багандарга (колонкаларга) болинеди
\/
/\ Сегіздік санау жуйесін пайдаланып, 47 ондык санын екілік санау жуйесіне аударыныз
- 101101
-101111
-10001
-111110
-101011
\/
/\ 49 ондык санын он алтылык санау жуйесине аударыныз
- 3А
- 7ВА
-31
-78
-42
\/
/\ Екілік сандардын косындысын табыныз 10111(2)-1111(2)=?
- 100011
- 1111101
- 111101101
- 10101110
- 100110
\/
/\ Берілген екілік сандарга азайту амалын орынданыз 10100(2)-1011(2)=?
-1001
-1010
-1111
-1011
-10110
\/
/\ 101101 екілік санын ондык санга аударыныз
- 44
-45
-87
-24
-72
\/
/\ 77 ондык санын екілік санга аударыныз
- 1110101
-1110101
-1011111
-1001101
-1011001
\/
/\ 10101111 екілік санын он алтылык санга аударыныз
- EC
-89F
-125
- AF
-5BCF
\/
/\ 9AD он алтылык санын екілік санга аударыныз
- 100110101101
-1111011010111
-1001011110100
-1010111011001
-1001110111110
\/
/\ 0,5 ондык санын сегіздік санау жуйесіне аударыныз
- 0,7
-0,25
-0,8
-0,4
-0,2
\/
/\ 0,5 ондык санын екілік санау жуйесіне аударыныз
- 0,7
-1,0
-0,8
-0,4
-0,1
\/
15

Приложенные файлы

  • doc 26672982
    Размер файла: 132 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий