СУРАКТАР


1 тақырып сұрақтары: ҚР азаматтық іс жүргізу құқығының ұғымы, пәні, жүйесі. ҚР азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымы.
1.Азаматтық іс жүргізу құқық (АІЖҚ) ұғымы, жүйесі.
2. ҚР құқықтық реформасының мемлекеттік бағдарламасындағы орны
3. АІЖҚ заңнамалары, уақыт, кеңістік, тұлғалар тарапыны таратылуы
2 тақырып сұрақтары: ҚР азаматтық іс жүргізу құқығының кағидалары.
1. ҚР конституциясына сәйкес азаматтық іс жүргізу қағидалары
2.АІЖ қағидаларының ұғымы, маңызы және жүйесі.
3. АІЖҚ принциптерінің топтасу мәселелрі. АІЖҚ конституциялық қағидалары. АІЖҚ салааралық қағидалары
4. АІЖ клодексінің қағидалары
3 тақырып сұрақтары: Азаматтық іс жүргізушілік қатынастар және олардың субъектілері
1.Азаматтык іс жүргізушілік құқыктык қатынастардын түсінігі және олардың ерекшеліктері
2. Азаматтык іс жүргізушілік кұкыктық қатынастардың субъектілері және оларды жіктеу
3.Іске катысушы тұлғалар (түсінігі, белгілері және құрамы). Іске катысушы түлгалардын күқыктары мен міндеттері.
4тақырып сұрақтары: Азаматтқ процестегі тараптар
1.АІЖҚ тараптарының ұғымы, жіктелуі.
2.АІЖ тараптарының құқық қабілеттігі және әрекет қабілеттігі.
3.Тараптардың азаматтық процестегі қатысуы.
4.Тиісті емес тараптарды тиісті тараптармен ауыстыру
5 тақырып сұрақтары: Азаматтык процестегі үшінші тұлғалар
1.Азаматтық іс жургізуге үшінші тұлғалардың қатысуы, олардың процестегі орны, маңыздылығы.
2.Азаматтық іс жүргізудегі дербес талаптар қоятын үшінші жақтың мәртебесі, құқықтары.
3. Азаматтық іс жүргізудегі дербес талап қоймайтын үшінші жақ ұғымы, ерекшеліктері.
6 тақырып сұрақтары: Азаматтык процеске прокурордын қатысуы
1. ҚР Конституциясындағы прокуратура міндеттері және «Прокуратура туралы» Жарлық.
2.Азаматтық сот өндірісіне прокурордың қатысуы, негізгі және формалды.
3.Покурордың құқықтары мен міндеттері.
4.Прокурордың соттың 1интанциясында және басқа да сатылардағы азаматтық сот өндірісіне қатысуы.
7 тақырып сұрақтары: Басқа тұлғалардың құқықтарын қорғау үшін мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, ұйымдардын және жекелеген азаматтардың азаматтық процеске катысуы
1.Басқа адамдардың құқықтарын қорғау үшін мемлекеттік басқару органдарының, кәсіпорындарының, ұйымдардың және жеке азаматтардың азаматтық сот өндірісіне қатысуы негізі мен мақсаты.
2.Іске қатысу
8 тақырып сұрақтары: Сотта өкілдік ету
Соттағы өкілдік: түсінігі, негізгі түрлері.
Соттағы өкілдің өкілеттілігі.
3. Өкіл бола алмайтын адамдар.
9 тақырып сұрақтары: Іс жүргізу мерзімдері
1. Процессуалды мерзімдердің түсінігі және түрлері.
2. АІЖҚ мерзімдері.
3. Процессуалды мерзімдердің есептелуі.
4. Сот тағайындаған мерзімді соттың ұзартуы (128 бап)
10 тақырып сұрақтары: Сот шығындары
Сот шығындарының түсінігі.
Мемлекеттік баж.
Мемлекеттік баждың түрлері.
Мемлекеттік баж төлеуден босату.
Төленген мемлекеттік баж. Іс жүргізуге байланысты шығындар.
6. Талап қоюдан бас тарту және бітімгершілік келісім кезінде сот шығындарын бөлу.
7. Сот шығындарын мемлекетке өте
11 тақырып сұрақтары: Мәжбүрлеу шаралары
1. Мәжбүрлеу шараларының ұғымы және түрлері
2. Еріксіз келтіру
3. Сот залынан шығарып жіберу.
12 тақырып сұрақтары: Азаматтык істердің ведомстволық бағыныстылығы.
1.Азаматтық істердің қай ведомствоның құзыретіне жататынын айқындау, оның ұғымы және маңыздылығы.
2. Азаматтар мен ұйымдардың субъективті құқықтарын қоргау органдары.
13 тақырып сұрақтары: Азаматтык істердін соттылығы
Азаматтық істердің сот қарауына жататынының ұғымы, мақсаттары, маңыздылығы.
Тектік және аумақтық соттылық.
3. Азаматтық істі бір сот қарауынан екінші сот қарауына аудару.
14 тақырып сұрақтары: Дәлелдемелер мен дәлелдеу.
Дәлелдемелік фактілер.
Нақты азаматтық істер бойынша дәлелдеу.
Дәлелдеуге жатпайтын фактілер.
Тараптар арасында дәлелдеу міндеттілігінің болуы.
Дәлелдемелердің қатыстылығы және дәлелдеу құралдарының керектілігі.
Дәлелдеу құралдарының түрлері. Тараптардың түсінігі, үшінші жақтардың түсінігі, куәлардың жауабы, жазбаша длелдемелер және айғақтық заттар, сарапшының қорытындысы, маманның қорытындысы.
Дәлелдемелерді қамтамасыз ету. Сот тапсырмасы. Сот тапсырмасын орындаудың процессуалдық тәртібі.
15 тақырып сұрақтары: Талап (қуыным)
Талап. Талап өндірісінің түсінігі және маңызы.
Талап түсінігі, элементтері, түрлері.
Талап құқығы және талап қоюға құқық.
Талаптарды қосу және бөлу.
Жауапкердің қорғану құралы: қарсы пікір, қарсы талап.
Қарсы талапты қабылдау тәртібі және қамтамасыз етуді өзгерту.
16 тақырып сұрақтары: II ТАРАУ. Бірінші сатыдагы сотта іс жүргізу. 1-бөлімше. Талап қою бойынша іс жүргізу.Сотта азаматтык істі қозгау
Талап беру тәртібі және оны сақтамаудың салдары.
Талап арыз және оның мазмұны.
Талап арызда кеткен кемшіліктерді түзету жлдары.
Талап арызды қабылдау, қабылдаудан бас тарту негіздері. Талап қоюдың процессуалдық-құқықтық және материалдық құқықтық салдары
17тақырып сұрақтары: Істі сотта карауға әзірлеу
1. Азаматтық істерді сот талқылаына дайындау түсінігі, мақсаты, мәні.
2.Азаматтық істерді сот мәжілісіне дайындау.
3.Соттың дайындау әрекеттері.
18тақырып сұрақтары: Бірінші сатыдагы сотта азаматтык істерді қарау
1. Сот талқылауының мәні, оны басқарудағы төрағалық етушінің рөлі.
2. Сот талқылауы және оның бөлімдері
3. Сот талқылауына шақырылған адамдардың келмей қалу салдары.
4. Сотқа отвод жариялау, оны кейінге қалдыру немесе тоқтата тұру
19 тақырып сұрақтары: Бірінші сатыдағы соттың актілері
Бірінші инстанция сот актілерінің түсінігі және түрлері.
Сот шешімінің ұйғарымнан айырмашылығы.
Сот шешімі- әділсот актісі, маңызы, мәні, оған қойылатын талаптар.
Шешім шығарған соттың өзінің жіберген қателерін түзету.
Қосымша шешім.
20 тақырып сұрақтары: Сырттай іс жургізу және сырттай шешім
1. Сырттай өндіріс ұғымы және сарттай шешім шығару.
2. Сырттай іс жүргізудің негіздері.
3. Сырттай шешімнің мазмұны.
4. Сырттай шешімге шағым жасау.
5. Шағым жасау әдістері.
21тақырып сұрақтары: 2-бөлімше. Ерекше талап қоюмен іс жүргізу
1. Ерекше талап өндірісінің ұғымы.
2. Ерекше талап өндірісінің ерекшеліктері.
3. Ерекше талап өндірісінің түрлері
22 тақырып сұрақтары: Соттардын ерекше іс жүргізу тәртібімен істерді карауы
Ерекше өндіріс түсінігі, мазмұны.
Оның талап өндірісінен және әкімшілік құқықтық қатынастан туындайтын өндірістерденайырмашылығы.
Ерекеше өндірістегі істерді қарау тәртібі, заңдылық маңызы бар фактілерді бекіту істері.
23 тақырып сұрақтары: Бұйрық арқылы іс жүргізу және сот бұйрығы
Бұйрық өндірісінің түсінігі.
Сот бұйрығы қандай жағдайларды шығарылады.
Арыздың нысаны мен мазмұны.
Судья қандай жағдайда арызды қайтарады.
5. Сот бұйрығының мазмұны.
24 тақырып сұрақтары: Апелляциялык сатыдағы сотта іс жүргізу
1. Сот қаулыларын қайта қарау ұғымы
2. Сот қауылыларын қайта қарау тәртібі
3. Аппеляциялық инстанция ұғымы, оны жүзеге асыру тәртібі
25 тақырып сұрақтары: Соттық кадағалау тәртібімен іс жүргізу
1. Қадағалау инстанциясының пайда болу негіздері.
2. Қадағалауды жүзеге асыру тәртібі
Жаңадан ашылғанмән-жайлар ұғымы, түрлері
4. Жаңадан ашылғанмән-жайлар бойынша істерді қарастыру
26 тақырып сұрақтары: Занды күшіне енген сот актілерін жанадан аныкталган мән-жайлар бойынша кайта қарау жөнінде іс жүргізу
1.Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша сот актілерін кайта караудың негіздері
2.Жаңадан анықталган мән-жайлар бойынша сот шешімдерін, ұйғарымдарын және қаулыларын қайта карайтын соттар.
3. Соттың істі кайта қарау туралы ұйғарымы
27 тақырып сұрақтары: VI ТАРАУ. Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру
1.Соттың жойылған сот ісін немесе аткару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарауы.
2. Арыздың мазмұны. Арызды козғалыссыз қалдыру. Арызды қабылдаудан бас тарту. Арызды қабылдау.
3. Арызды караудың іс жүргізушілік тәртібі. Іс бойынша іс жүргізуді қысқарту.
4. Арызды караусыз қалдыру. Жойылған сот ісін немесе аткару ісін жүргізуді калпына келтіру туралы соттың шешімі.
28 тақырып сұрақтары: V ТАРАУ. Халықаралық процесс Шетелдік құқық субъектілері қатысатын істер бойынша іс жүргізу.
1.Шетелдік тұлгалар қатысатын істер бойынша Казақстан Республикасы соттарының құзыреті.
2.Шетелдік азаматтардын және азаматтығы жок тұлғалардың, шетелдік және халыкаралық ұйымдардың азаматтык іс жүргізу құқыктары мен міндеттері
3.Азаматтык істердін сотгылыгы. Шетелдік сотта іс жүргізудін манызы.
4. Шет мемлекеттерге талап кою. Соттық иммунитет.
29 тақырып сұрақтары: VI ТАРАУ. Атқарушылык іс жүргізу Сот актілерінің және өзге органдар актілерінің орындалуы
1.Аткарушылык іс жүргізудің органдары.
2. Аткару кұжаттарының түрлері.
3.Аткарушылык іс жүргізуді токтата тұру және кыскарту, ондіріп алушыга аткару құжатын кайтару.

Приложенные файлы

  • docx 26672895
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий