Список методик — Личность

Перелік діагностичних методик обстеження рис особистості


Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література

Діагностика конституційних диспозицій

1.
„Характеристика типу нервової діяльності”: тест Я.Стреляу
134 питання: 43 – сила процесів збудження; 43 – сила процесів гальмування; 64 – рівень рухливості нервових процесів. Обстежуваний відповідає „так”, „ні” або „не знаю”.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.327 – 333.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.22 – 29
- Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.183-189

2.
Визначення властивостей темпераменту: опитувальник В.М.Русалова
105 питань. Шкали (по 12 питань): ергічність; соціальна ергічність; пластичність; соціальна пластичність; темп; соціальний темп; емоційність; соціальна емоційність; контрольна шкала – 9 питань. Обстежуваний відповідає „так” або „ні”.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.321-328.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.; ВЛАДОС, 1996. – с.131 – 138.
Гришин В.В., Лушин П.В.Методики психодиагностики в учебно-виспитательном процессе. – М., 1990. - с.12 - 16

3.
Moudsley Personality Inventory (MPI) Г.Айзенка
70 питань: 24- нейротизм; 24 – екстраверсія; 2 – маскувальні; 20 – шкала достовірності. Обстежуваний відповідає „так” або „ні”.
Альманах психологических тестов / общ. ред Римские Р.Р. и С.А. – М.: «КСП», 1996. – С.224-228

4.
Eysenck Personality Inventory (EPI) Г.Айзенка (адаптація О.Г.Шмельова)
57 питань: 24 – нейротизм; 24 – інтро-екстраверсія; 9 – шкала достовірності. Обстежуваний відповідає „так” або „ні”. Графічне представлення результатів –„Коло” Айзенка
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.133 – 141
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.176-180
Альманах психологических тестов / общ. ред Римские Р.Р. и С.А. – М.: «КСП», 1996. – С.217-223

5.
Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) Г.Айзенка
101 питання: 25 – психотизм; 25 – інтро-екстраверсія; 25 – нейротизм; 25 –шкала достовірності; 1 – маскувальне. Обстежуваний відповідає „так” або „ні”.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.121 – 131.
Альманах психологических тестов / общ. ред Римские Р.Р. и С.А. – М.: «КСП», 1996. – С.206-216


6.
«Формула темперамента»
А.Бєлов
4 списки по 20 тверджень характеристик типів темпераментів. З кожного списку вибрати ті характеристики, які притаманні обстежуваному. Обробка – за формулою
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.180-183


Діагностика соціально обумовлених диспозицій

7.
Визначення рівня тривожності: опитувальник Ч.Д.Спілбергера
Шкала ситуаційної тривожності (20 тверджень); шкала особистісної тривожності (20 тверджень). Кожне твердження оцінити за 4-бальною шкалою. Показники СТ і ОТ вираховуються за формулами.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.353 – 356.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.343 – 346
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 84-88
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.59 – 63.

8.
Методика виміру рівня тривожності Дж. Тейлор
50 тверджень, з якими обстежуваний погоджується або ні. Підраховується кількість тверджень, що співпадають з ключем.
Модифікація В.Г.Норакідзе – доповнено 10 твердженнями шкали достовірності.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.64 – 69
Гришин В.В., Лушин П.В.Методики психодиагностики в учебно-виспитательном процессе. – М., 1990. - с.53 – 54
Альманах психологических тестов / общ. ред Римские Р.Р. и С.А. – М.: «КСП», 1996. – С.159-164

9.
Оцінка рівня шкільної тривожності Філліпса (для підлітків, мол. школярів)
58 питань, на які обстежуваний відповідає „так” або „ні”. 8 шкал: загальна тривожність у школі і часткові прояви тривожності у різних сферах життєдіяльності.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.133 – 139
Альманах психологических тестов / общ. ред Римские Р.Р. и С.А. – М.: «КСП», 1996. – С.165-171
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.69 – 76

10.
„Шкала тривожності”: модифікація шкали соціально-ситуаційної тривожності О. Кондаша
30 описових ситуацій, кожну з яких треба оцінити за 5-бальною шкалою (від 0 до 4) за ступенем неприємності. Визначаються види тривожності: загальна, шкільна, само оціночна, міжособистісна.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.183 – 188.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.; ВЛАДОС, 1996. – с.126 – 131
Терлецька Л. Дослідження особистісних рис підлітків // Психолог. – 2003. - № 34 (вересень)

11.
„Агресивність”: модифікація тесту С.Розенцвейга
24 малюнки-комікси. Необхідно запропо-нувати репліку за одного з героїв зображених ситуацій. Підраховується кількість агресивних реакцій.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.357-371

12.
Діагностика стану агресії: опитувальник Басса-Даркі (для підлітків)
75 тверджень, з якими обстежуваний погоджується або ні. 8 шкал, які відповідають проявам агресії: фізична, непряма, роздратування, негативізм, образа, підозрілість, вербальна агресія, почуття провини.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.; ВЛАДОС, 1996. – с.167 – 172.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райго-родский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.174 – 180
Энциклопедия психологических тестов. Общение, лидерство, межличностные отношения / Ред. А.Карелин. – М.: „АСТ”, 1997. – С.90 – 100

13.
Методика діагностики агресивності А.Ассінгера (для дорослих)
20 питань з трьома варіантами відповідей. Обстежуваний обирає один із запропонованих. Порядковий номер означає кількість балів. Сума – показник агресивності.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райго-родский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.180 – 184
Энциклопедия психологических тестов. Общение, лидерство, межличностные отношения / Ред. А.Карелин. – М.: „АСТ”, 1997. – С.101 – 106Перелік діагностичних методик обстеження комунікативних властивостей особистості


Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література

1.
Методика діагностики типу ставлення до інших Т.Лірі
Список 128 рис особистості. Позначити „+”, якщо властивість відповідає особливостям обстежуваного. Обробка результатів: за сумою набраних балів визначається рівень 8 показників (шкал): авторитарність; егоїстичність; агресивність; підозріливість; підкорення, залежність; дружелюбність; альтруїстичність.
Практическая психодиагностика /Ред.-сост. Д.Я.Рай-городский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.408 – 418
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.632-640
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 141-149

2.
Тест К.Томаса: визначення способу поведінки в конфлікті
30 пар тверджень, з яких треба вибрати одне. Час виконання завдання обмежений. За ключем визначається домінуючий тип поведінки в конфлікті з 5 можливих: конкуренція (боротьба); уникнення; пристосування (поступка); компроміс; співробітництво (кооперація)
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.470 – 475
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.603-606

3.
КОС: Комунікативні та організаторські схильності
40 питань, на які необхідно дати відповідь „так” чи „ні”. Час відповідей обмежений. Підраховується кількість відповідей, що збіглись із ключем. Ключ містить 2 шкали: комунікативні та організаторські схильності.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.629-631
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.581 – 583
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.; ВЛАДОС, 1996. – с.245 – 248.


4.
„Q –сортування” В.Стефансона. Діагностика основних тенденцій поведінки у групі
60 тверджень, записані на окремих картках. Розкласти картки на дві групи: „так” та „ні”. Результати обробки: 6 шкал – тенденцій поведінки особистості у групі: залежність – незалежність; комунікабельність – замкненість; прийняття “боротьби”– уникнення “боротьби”.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.465 – 469.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.618-621


5.
Дослідження егоцентризму: тест егоцентричних асоціацій.
40 незакінчених речень. Кожне доповнити. Підраховується кількість письмових вказівок на самого суб’єкта обстеження.
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 179-184

6.
Опитувальник діагностики здатності до емпатії А.Мехрабіана, Н.Епштейна
33 твердження, на які необхідно відповісти „так” чи „ні”. Підрахувати суму набраних балів.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.671-673
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 88-93

7.
Методика діагностики рівня емпатичних здібностей В.В.Бойко
36 тверджень, на які необхідно відповісти „так” чи „ні”. Підрахувати суму набраних балів за 6 шкалами.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.486 – 490
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.673-676

8.
Тест В.Ряховського: оцінка комунікабельності
16 питань. Дати відповіді „так”, „ні”, “іноді”. Підрахувати суму набраних балів.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.666-668


9.
Методика оцінки самоконтролю у спілкування М.Снайдера
3 експрес-методики (опитувальники), які визначають рівень комунікативного контролю
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.558 – 562
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.668-669, 678-679

Комплексні методики обстеження рис особистості


Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література

1.
Стандартизована методика дослідження особистості (СМИЛ) Л.М.Собчик – модифікація ММРІ
566 тверджень, з якими обстежуваний погод-жується або ні (у викл. випадках – „не знаю”). 10 шкал: іпохондрії, депресії, істерії, психо-патії, чоловічості-жіночності, паранойяль-ності, психастенії, шизоїдності, гіпоманії, соціальної інтроверсії. 3 шкали оціночні.
Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности. – СП.: Речь, 2001. – 219 с.

2.
Міні- мульт (скорочений варіант ММРІ) Адаптація Ф.Б. Березіна, М.П.Мірошнікова
71 пункт (питання-твердження). Обстежу-ваний відповідає „так” або „ні”. 8 шкал: : іпохондрії, депресії, істерії, психопатії, паранойяльності, психастенії, шизоїдності, гіпоманії. 3 шкали оціночні.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райго-родский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.261 – 269
Энциклопедия психологических тестов. Личность, мотивация, потребность / Ред. А.Карелин. – М.: „АСТ”, 1997. – С.196 – 206

3.
16 Personality Factor Questionnaire (16 PF) Р.Б.Кеттелл
187 пунктів з 3 варіантами відповідей: а, в, с. Обстежуваний вибирає один. 16 шкал - особистісних характеристик. Графічне представлення результату – „профіль” особистості
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райго-родский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.192 – 239.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.243-268

4.
Психодіагностичний тест (ПДТ) – Л.Т.Ямпольський
174 твердження, з якими обстежуваний погоджується або ні (у викл. випадках – „не знаю”). 10 шкал нижнього рівня; 4 шкали верхнього рівня.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.2. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.
Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в эксперимен тальную психологию личности. – М.: Просвещение, 1985.

5.
Тест ЧХТ (риси характеру і темпераменту)
10 розділів - шкал, які містять від 10 до 20 пунктів, з якими обстежуваний погоджується або ні.
Гришин В.В., Лушин П.В.Методики психодиагностики в учебно-виспитательном процессе. – М., 1990. - с.6 – 12
Методики визначення акцентуацій характеру

1
Методика визначення акцентуацій характеру Леонгарда-Шмішека
88 питань, з якими обстежуваний погоджується або ні. 10 шкал акцентуацій: гіпертимний, ригідний, лабільний, педантичний, тривожний, циклотимний, демонстративний, неврівноважений, дистимічний, екзальтований
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райго-родский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.274 – 281
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.236 - 240
Альманах психологических тестов / общ. ред Римские Р.Р. и С.А. – М.: «КСП», 1996. – С.190-205

2
Методика ауто ідентифікації акцентуацій характеру Е.Г.Ейдеміллера
13 карток з описами характерологічних типів. Обстежуваний обирає одну або декілька карток з описом, який найбільш відповідає його особливостям
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.297 - 304


3
ПДО: патохарактерологічний діагностичний опитувальник (А.Є.Лічко)
25 тематичних переліків тверджень від 10 до 19 пунктів. З кожної теми обрати не більше трьох висловлювань, які підходять і не більше трьох, які не підходять обстежуваному. За кожне твердження за шкалою нараховуються бали певного типу акцентуацій. 11 типів: гіпертимний, циклоїдний, лабільний, сенситивний, шизоїд ний, епілептоїдний, істероїдний, нестійкий, астено-невротичний, психастенічний, конформний.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.208 - 236Перелік діагностичних методик обстеження станів особистості


Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література

Методики діагностики емоційних станів

1.
Опитувальник САН (самопочуття, активність, настрій)
30 пар протилежних характеристик емоційних станів. Позначити ступінь вираженості кожного за 7-бальною оцінкою. Шкали: самопочуття, рівень активності, настрій.
- Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейноъ жизни. – М.: Просвещение, 1991. – С.20-21.
- Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – С.454-455
- Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.454-456
- Энциклопедия психологических тестов: Личность. Мотивация. Потребность / Ред. А.Карелин – М.: Изд-во АСТ, 1997. – С.86-88.

2.
Опитувальник „Оцінка настрою”
21 твердження, які необхідно оцінити за ступенем відповідності обстежуваному: „так”, „ні”, „навпаки”. Оцінюється настрій, рівень астенічного стану, стану ейфорії.
- Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейноъ жизни. – М.: Просвещение, 1991. – С.21-23.
- Энциклопедия психологических тестов: Личность. Мотивация. Потребность / Ред. А.Карелин – М.: Изд-во АСТ, 1997. – С.89-91.

3.
Опитувальник „Самооцінка емоційних станів”. Розроблений А.Уессманом, Д.Ріксом.
4 групи по 10 тверджень, розташованих у порядку вираженості емоційних станів:
спокій-тривожність;
енергійність – втомленість;
піднесений настрій – пригнічений настрій;
почуття впевненості – безпорадності.
З кожної групи вибрати одне твердження.
- Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейноъ жизни. – М.: Просвещение, 1991. – С.23-24.
- Энциклопедия психологических тестов: Личность. Мотивация. Потребность / Ред. А.Карелин – М.: Изд-во АСТ, 1997. – С.91-94.

4.
Опитувальник „Самооцінка емоційних станів”. Розроблений Г.Айзенком
40 тверджень, кожне з яких треба оцінити за ступенем відповідності обстежуваному (підходить – підходить, але не зовсім – не підходить). Визначається кількість набраних балів за шкалами:
І – тривожність; ІІ – фрустрація; ІІІ – агресивність; IV – ригідність.

- Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.462-463
- Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.141 – 145.
Терлецька Л. Дослідження особистісних рис підлітків // Психолог. – 2003. - № 34 (вересень)

5.
„Шкала кольорового діапазону” Методика О.М.Лутошкіна
Обстежуваному повідомляється 8 кольорів шкали діапазону настроїв, які позначають певний емоційний стан. Обстежуваний фіксує власний настрій за допомогою кольору у таблиці (матриці)
- Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – С. 80-84.
- Диагностика личности учащегося в коллективе: Методические рекомендации для учителей и студентов педагогических институтов / Сост. Т.И.Пашукова. – Кировоград, КГПИ, 1989. – С. 10-12.

6.
„Шкала оцінки значущості емоцій” Методика Б.І.Додонова
Подаються 10 коротких описів емоційних станів. Проранжувати за ступенем значущості.
- Психология личности: тесті, опросники, методики / Сост. Н.В.Киршева, Н.В.Рябчикова. – М.: Гелікон, 1995. – С.94-95.
- Энциклопедия психологических тестов: Личность. Мотивация. Потребность / Ред. А.Карелин – М.: Изд-во АСТ, 1997. – С.70-71.

Методики вияву депресивних та невротичних станів особистості

1.
Оцінка нервово-психічного напруження (НПН) Методика Т.А.Немчина
30 параметрів нервово-психічного напруження, кожен містить по 3 описи-ступеня вираженості (а, б, в). Вибрати по одному твердженню на кожний пункт. Загальна сума балів – показник нервово-психічного напруження.
-Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – СПб: Питер, 2003. – С.415-416, 418-423.
- Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – С.


2.
Шкала ступеня вираженості астенічного стану (ШАС). Методика Малкової Л.Д.
30 тверджень – характеристик астенічного стану. Кожне оцінити за 4-бальною шкалою (ні, не вірно – абсолютно вірно). Підраховується загальна сума набраних балів.
-Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – СПб: Питер, 2003. – С.416-417, 423-424.
- Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – С.


3.
Шкала зниженого настрою – субдепресії (ШСНС) Методика В.Зунга
20 тверджень – характеристик проявів зниженого настрою-субдепресії. Кожне оцінити за 4-бальною шкалою (ні, не вірно – абсолютно вірно). Підраховується загальна сума набраних балів (за прямою та непрямою шкалами).
- Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – С.
- Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.82 –83
- Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.475-476.
- Энциклопедия психологических тестов: Личность. Мотивация. Потребность / Ред. А.Карелин – М.: Изд-во АСТ, 1997. – С.78-81.

4.
Методика диференціальної діагностики депресивних станів В.А.Жмурова.
44 пункти по 4 твердження – описів станів особистості. З кожного вибрати по одному пункту. Номер твердження – кількість балів, сума яких є показником рівня депресії.
- Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.84 –91


5.
Методика діагностики рівня емоційного вигорання В.В.Бойко
84 твердження. Варіанти відповіді: „так” або „ні”. За ключем підраховується сума балів, причому кожний пункт оцінюється різною кількістю балів.
Шкали: 1.напруження; 2.резистенція; 3.виснаження.
- Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.497-503.
- Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.161 –169.


6.
Методика експрес-діагностики неврозу К.Хека і Х.Хесса
40 тверджень. Варіанти відповіді: „так” або „ні”. Підраховується кількість ствердних відповідей, яка є показником невротизації.
- Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.503-505.
- Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.169-171.


7.
Методика діагностики рівня невротизації Л.І.Вассермана
40 тверджень. Варіанти відповіді: „так” або „ні”. Підраховується кількість ствердних відповідей, яка є показником невротизації
- Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.171-173.


Методики діагностики дезедаптованості

1.
Карта спостережень Д.Стотта
Протокол стандартизованого спостере-ження: 198 параметрів дезадаптованості, згрупованих у 16 синдромів. За кожний параметр нараховується 1 - 2 бали.
Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник. – К.: Мікрос – СВС, 2003. – С. 4 – 11 (Психол. інструментарій)
Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – С.168 -178.

2.
Анкета для вчителів «Вивчення особливостей дезадаптованості учнів» М.Шюрер, В.Смекал
Перелік – 30 питань, на які відповідають педагоги після проведення спостереження за учнями
Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991. – С.178 -179.
Шванцара Й. и др. Диагностика психического развития. – Прага, 1978


Перелік діагностичних методик обстеження мотиваційної сфери особистості


Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література

Методики діагностики окремих форм спрямованості

1.
Методика діагностики ступеня задоволеності основних потреб
15 тверджень, які потрібно попарно оцінити за ступенем привабливості для обстежуваного. Підраховується частота кожного твердження.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.511-513.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.624-626.

2.
Методика дослідження ціннісних орієнтацій М.Рокіча
2 списки по 16 цінностей: термінальні та інструментальні. Завдання: проранжувати за ступенем значущості. Аналіз – якісний.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.527-530.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.637-641.

3.
Методика діагностики спрямованості особистості Б.Басса
27 пунктів по 3 варіанта тверджень. Вибрати по одному щодо кожного пункту. За ключем підрахувати кількісний показник спрямованості: „на себе”, „на справу”, „на спілкування”.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.563-569.
Альманах психологических тестов / Общ. ред. Римские Р.и С. – М.: „КСП”, 1996. – С.172-178.
Практическая психология в тестах или как научиться понищать себя и других/ Сост. Римские Р.и С. – М.:АСТ-ПРЕСС, 1997. – С.140-148

Опитувальники мотивації

4.
Методика оцінки мотивації схвалення Д.Марлоу, Д.Крауна
20 тверджень, з якими обстежуваний погоджується або ні. Загальна кількість позитивних відповідей – рівень мотивації схвалення.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.519-521.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.635-636.
Терлецька Л. Дослідження особистісних рис підлітків // Психолог. – 2003. - № 34 (вересень)

5.
Тест-опитувальник мотивації афіліації. (А.Мехрабіан; модифікація М.Ш.Магомед-Емінова)
Дві шкали: оцінка сили прагнення до прийняття (30 тверджень); оцінка страху бути знехтуваним (32 твердження). Кожне твердження оцінюється за 7-бальною системою. Підраховується сума балів окремо за кожною шкалою.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.490-496
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.315 – 319.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.; ВЛАДОС, 1996. – с.207 – 211.

6.
Опитувальник для оцінки мотивації досягнення успіхів. (А.Мехрабіан; модифікація М.Ш.Магомед-Емінова)
Чоловічий варіант -32 твердження; жіночий варіант – 30 тверджень. Кожне твердження оцінюється за 7-бальною системою. Підраховується сума балів. Визначається домінуючий мотив: прагнення до успіху або уникнення невдач.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.497-502
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.310 – 315.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.; ВЛАДОС, 1996. – с.202 – 206.

7.
Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху Т.Елерса
41 твердження, з яким обстежуваний погоджується або ні. Кількість збігів з ключем – показник рівня мотивації до успіху.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.513-515.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.626-629.


8.
Методика діагностики особистості на мотивацію уникнення невдач Т.Елерса
30 пунктів по 3 поняття-характеристики в кожному. З кожної трійки вибрати те поняття, яке відповідає особистості. За ключем підраховується кількість балів.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.515-517.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.630-632.


9.
Методика діагностики ступеня готовності до ризику Шуберта
25 питань, на які потрібно відповідати, визначивши міру згоду з твердженням за п’ятибальною шкалою: від „2” до „-2”. Сума балів – показник готовності до ризику
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.517-519.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.632-635.

Проективні методики дослідження мотивації

10.
Проективна методика вимірювання мотивації досягнення успіхів та уникнення невдач (модифікація методики Х.Хекхаузена)
По черзі демонструється 4 малюнки. По кожному обстежуваний пише коротку розповідь (6 речень). В обробці текстів виділяються свідчення про прагнення до успіху у праці. Підраховуються бали за змістові ознаки розповідей.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – С.371-380


11.
Тест гумористичних фраз: визначення домінуючої мотивації особистості (О.Г.Шмельов, В.С.Бабіна)
Стимульний матеріал – 100 фраз гумористичного характеру. Завдання – розкласти на 10 груп у відповідності із заданими темами. Кількість фраз по кожній темі – показник вираженості мотивації відповідного змісту.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – С.485-490
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – С.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.; ВЛАДОС, 1996. – С.211 – 215.

12.
Методика вивчення реакцій фрустрації особистості С.Розенцвейга
Стимульний матеріал: 24 малюнки-комікси із зображенням особистості в ситуації фрустрації. Обстежуваний повинен дати відповідь партнеру від імені діючої особи. Аналіз відповідей визначає тип і напрям реакції.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – С.543-564.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгород-ский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.386-408.


Перелік діагностичних методик обстеження професійних схильностей


Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література

1.
„Карта інтересів” А.Є.Голомштока
Перелік питань „Чи любите ви?”, „Чи подобається вам?”, „Чи хотіли б ви?” Час на відповіді обмежено .За сумою набраних балів визначається домінуюча сфера інтересів.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.573 – 580
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.; ВЛАДОС, 1996. – с.237 – 244.

2.
Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) Є.О.Клімова
20 пар – описів видів діяльності. Обстежуваний з кожної пари має вибрати один. Підрахунок результатів – за ключем п’яти типів професій.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.569 - 573

3.
Опитувальник професійних переваг Є.О.Клімова
30 тверджень, з якими обстежуваний погоджується або ні. За ключем встановлюється тип переважаючої професії.
Лабораторные занятия по общей психологии: Методические рекомендации / Сост. И.Ю.Шуранова. – Кировоград, КГПИ, 1988. – с.13-15
Готовність учня до профільного навчання / За ред. С.Максименка, О.Главник. – К.: Мікрос СВС, 2003. – С.79-83

4.
Опитувальник професійної спрямованості Д.Голланда
42 пари професій, з яких необхідно вибрати одну, якій надається більша перевага. За кожний вибір нараховується один бал одному з шести типів професій
Професійні здібності учня / Упоряд.: С.Максименко, О.Главник, М.Левтик. – К.: Главник, 2004. – С.11-18Перелік діагностичних методик обстеження самосвідомості


Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література

Самозвіти

1.
Тест двадцяти тверджень
За 12 хвилин потрібно дати 20 відповідей на питання „Хто я такий?”. Обробка - якісний, змістовий аналіз; виділення приєднуючи і диференціюючи тверджень
Общая психодиагностика / Под ред А.А.Бодалева, В.В.Столина. – М.: МГУ, 1987. – с.257-259.
Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991. – С.58-59.

2.
Особистісний диференціал Ч.Осгуда
21 пара дихотомічних особистісних рис. Кожну пару оцінити за 7-бальною шкалою (від -3 до +3). Інтерпретація результатів за трьома шкалами: оцінка, сила, активність.
Энциклопедия психологических тестов: Личность, мотивация, потребность / Ред. А.Карелин – М.: Изд-во АСТ, 1997. – С.230-235.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – С.269 – 274.

3.
„Q –сортування” В.Стефансона.
60 тверджень, записані на окремих картках. Розкласти картки на дві групи: „так” та „ні”. Результати обробки: 6 шкал – тенденцій поведінки особистості у групі.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.465 – 469.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.618-621.

4.
Шкала самоповаги М.Розенберга
10 тверджень, які необхідно оцінити за 4-бальною шкалою.
Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейноъ жизни. – М.: Просвещение, 1991. – с.35.


Опитувальники самосвідомості

5.
Опитувальник суб’єктивної локалізації контролю (ОСЛК). Модифікація шкали Дж.Роттера (С.Р.Пантілєєв, В.В.Столін)
32 пари тверджень – 26 значущих і 6 маскувальних. З кожної пари вибрати одне твердження. За ключем обраховується кількість обраних інтернальних (екстернальних) альтернатив.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.; ВЛАДОС, 1996. – с.215 – 219.


6.
Опитувальник „Рівень суб’єктивного контролю” (УСК) Адаптація А.М.Еткінда, Є.Ф.Бажина, Є.А.Голинкіної
44 твердження; кожне оцінити за 6-бальною шкалою (-3 „не згоден” – +3 „згоден”). За ключем підраховується значення загальної інтернальності і 6 показниками інтернальності у різних сферах життєдіяльності.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райго-родский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.288 – 297.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.332-339
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.480-482 (спрощ. варіант)

7.
Тест опитувальник само відношення (В.В.Столін, С.Р.Пантілєєв)
57 тверджень, з якими обстежуваний погоджується або ні. За ключем підраховуються дані за шкалами: 7 базових: самовпевненість, ставлення інших, само-прийняття, самокерівництво, самозвинува-чення, самозацікавленість, саморозуміння;
4 другого порядку: самоінтерес, самоповага, аутосимпатія, очікування позитивного ставлення інших; S – інтегральне почуття „за” або „проти” власного Я.
Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – №8. – с.23-25.

Проективні техніки

8.
Методика „Незавершені речення” Дж.Сакса
60 незакінчених речень. Кожне доповнити. За змістом речення поділяються на 15 груп-параметрів оцінки ставлення особистості до інших людей та явищ оточуючого життя. Аналіз – якісний.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райго-родский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.117 – 121.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.477-479


9.
Символічні завдання на виявлення соціального „Я” (Б.Лонг, Р.Циллер, Р.Хендерсон)
Завдання на зображення кружечків, які символізують обстежуваного та інших осіб з його оточення. Виявляються відношення до себе і до інших.
Общая психодиагностика / Под ред А.А.Бодалева, В.В.Столина. – М.: МГУ, 1987. – с.260-261.


10.
„Автопортрет” Р.Бернс (модифікація Є.С.Романової, С.Ф.Потьомкіної)
Завдання – намалювати свій портрет. Якісний аналіз. Інтерпретація – елементна або інтегративно-оцінна.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.572-574
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.; ВЛАДОС, 1996. – с.190 – 195.

Діагностика індивідуальної свідомості

11.
Тест рольових конструктів Дж. Келлі
Заповнити матрицю „репертуарних решіток”: задати елементи; визначити конструкти, порівнявши елементи між собою. Аналіз – якісно-кількісний.
- Энциклопедия психологических тестов: Личность, мотивация, потребность / Ред. А.Карелин – М.: Изд-во АСТ, 1997. – С.236-274.


Перелік діагностичних методик обстеження самооцінки та рівня домагань


Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література

1.
Дослідження самооцінки особистості
Перелік рис особистості. Проранжувати двічі: з погляду приналежності рис ідеальній особистості та власному Я. Рангові місця у першому і другому списках поставити у формулу обрахунку рангової кореляції. Одержаний результат –показник самооцінки.
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 167-174
Калашникова Л. та інш. Психологія та аспекти розвитку особистості. – Кіровоград, 2000. –с.86-88
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.279-284

2.
Дослідження самооцінки: шкала Т.Дембо,
С. Рубінштейн
4 графічні шкали, на яких треба позначити власний рівень розвитку
Гришин В.В., Лушин П.В.Методики психодиагностики в учебно-виспитательном процессе. – М., 1990, с.35-36

3.
„Сходинки” В.Щур: визначення самооцінки
Схематичне зображення сходинок, які позначають ступінь розвитку певних властивостей особистості. Позначити, на якому рівні вбачає себе обстежуваний
Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003. – с.58


4.
„Намалюй себе”: визначення самооцінки А.М.Прихожан, З.Василяускайте
Пропонується намалювати три малюнки: хорошу дитину, погану дитину і себе. Попередня установка – розмір малюнка і колір зображення. Аналіз – порівняння автопортрету з іншими портретами
Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного психолога // В кн. Научно-методические основы использования в школьной психологической службе конкретных психодиагностических методик. – М., 1988.

5.
Дослідження рівня домагань: моторна проба Шварцландера
Завдання на моторну координацію (швидкість письма). Обстежуваний попередньо визначає (планує) кількість знаків, які він зможе написати за певний час. Після виконання завдання порівнюється кількість запланованих і написаних знаків.
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 174-178
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.285-286
Гришин В.В., Лушин П.В.Методики психодиагностики в учебно-виспитательном процессе. – М., 1990. - с.26-27

6.
Оцінка рівня домагань Ф.Хоппе
12 карток із завданнями різного ступеня труднощів, які повідомляються обстежуваному. Обстежуваний обирає по черзі завдання, самостійно визначаючи рівень труднощів (до 6 спроб). Порядок вибору картки – показник рівня домагань.
Гришин В.В., Лушин П.В.Методики психодиагностики в учебно-виспитательном процессе. – М., 1990. - с.25 – 26
Практические занятия по психологи. / Под ред.А.В.Петров-сого. Сост. Н.Б.Берхин, С.Ф.Спичак. – М.: Просвещение, 1972. – С.26-30


Перелік діагностичних методик дослідження міжособистісних стосунків


Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література

1.
Соціометрія: виявлення міжособистісних стосунків.
Проводиться опитування щодо суб’єктивних переваг членів групи. Обробка даних – соціоматриця і соціограма.
Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – С.173-176
Практические занятия по психологии/Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1972.- С.38-41.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.586-596

2.
„Вибір у дії”: виявлення міжособистісних стосунків
Члени групи роблять один одному „подарунки”, роздаючи по три листівки (предмета). Обробка даних – соціоматриця і соціограма.
Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – С.176
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.147-148

3.
„Оцінка другу”: виявлення міжособистісних стосунків
Кожен член групи виставляє усім іншим оцінку за 7 шкалою, в якій кожен бал подається у вигляді характеристики. Обробка даних – соціоматриця і соціограма.
Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – С.176-178.

4.
„Семантичний диференціал” (модифікація): визначення ставлення до конкретної особи в групі
Матеріал: 10 пар протилежних характеристик. По кожній за 7-бальною шкалою оцінити одного (кількох) членів групи
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.381-382

5.
„Що важливо”: визначення ціннісно-орієнтаційної єдності групи (ЦОЄ)
Перелік із 35 властивостей, які характеризують особистість. Вибрати 5 найважливіших для спільної діяльності. Заповнюється матриця, підраховується частота збігів.
Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – С.151-153.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.600-601

6.
„Ідеальний клас”: вивчення еталонності класного колективу
Список з 30 якостей, які характеризують колектив, двічі проран жувати. 1 раз – ідеальний клас; 2 – реальний. Обраховується коефіцієнт кореляції – показник оцінки класного колективу його членами.
Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – С.163-165

7.
„Який у нас колектив”: виявлення ступеня задоволеності власним колективом.
Опис 5 стадій розвитку колективу зачитуються членам групи. Кожен визначає на якій стадії знаходиться даний колектив. Обраховується середній бал.
Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – С.165-167

8.
„Наші стосунки”: виявлення ступеня задоволеності учнів класом
Три серії по 6 тверджень, які характеризують колектив: взаємоприй-нятність, взаємовідповідальність, взаємодопомога. З кожної серії вибрати одне твердження, яке позначається відповідним балом. Обраховується середній бал.
Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – С.167-172

9.
„Наш клас”: виявлення ступеня задоволеності учнів класом
Анкета – 23 запитання або твердження. Відповідь на кожне виразити у балах за 7-бальною шкалою. Обраховується середній бал.
Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – С.168-171

10.
Експрес-методика по вивченню соціально-психологічного клімату в трудовому колективі О.Михалюка і О.Шалито
Анкета – 8 питань-характеристик колективу. Кожну характеристику оцінити за окремою шкалою. Аналіз результатів – сумарна оцінка 3 компонентів: емоційного, когнітивного, поведінкового.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.649-654
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.2 – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.108 – 114.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.624-629

11.
Вивчення психологічного клімату групи (карта-схема Л.Н.Лутошкіна)
Матеріал – 13 (14) протилежних пар-характеристик; за кожною парою оцінити клімат колективу за 7-бальною шкалою [3210123]. Підрахувати середній бал.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.601-603
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.2 – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.106 – 108.
Энциклопедия психологических тестов: Общение, лидерство, межличностные отношения / Ред. А.Карелин – М.: Изд-во АСТ, 1997. – С.28-31.

12.
Методика оцінки психологічної атмосфери в колективі О.Ф.Фідпера.
Список антонімів – понять, які характеризують взаємостосунки у групі. Кожну пару оцінити за шкалою, виставивши відповідний бал. Загальний результат: середній бал по кожному обстежуваному та групі в цілому.
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.654-655
Энциклопедия психологических тестов: Общение, лидерство, межличностные отношения / Ред. А.Карелин – М.: Изд-во АСТ, 1997. – С.33.
Ковалев С.В. Підготовка старшеклассников к семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991. – С.64-65


13.
Визначення індексу групової згуртованості Сішора
Матеріал – 5 питань; на кожне подаються варіанти відповідей (4-6). За кожен варіант нараховується певна кількість балів. Загальна сума – показник суб’єктивної оцінки згуртованості.
Энциклопедия психологических тестов: Общение, лидерство, межличностные отношения / Ред. А.Карелин – М.: Изд-во АСТ, 1997. – С.26-27.
Ковалев С.В. Підготовка старшеклассников к семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991. – С.61-62

14.
Соціально-психологічна самоатестація групи як колективу
Анкета – 75 суджень, що характеризують членів групи. Кожне оцінити за словесною шкалою. Підраховується середній результат за 7 параметрами.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.389-401

15.
Методика Рене Жиля: дослідження міжособистіс-них стосунків і відносин у сім’ї (для дітей)
42 пункти: малюнки і текстові завдання. За виконання кожного нараховується відповідна кількість балів, підраховується загальна кількість (12 параметрів).
Практическая психодиагностика / Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: «Бахрах», 2000. – с.418 – 436
Энциклопедия психологических тестов: Общение, лидерство, межличностные отношения / Ред. А.Карелин – М.: Изд-во АСТ, 1997. – С.198-218.
Практическая психология в тестах / Сост. Римские Р.и С. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. – С.316-33810.
Методика керованої проекції (В.В.Столін)
Обстежуваному пропонується дві характер-ристики – ідентична йому і протилежна. Щодо кожної задається ряд питань про особистості, описані в характеристиках.
Общая психодиагностика / Под ред А.А.Бодалева, В.В.Столина. – М.: МГУ, 1987. – с.267-278.
15.
Методика вивчення привабливості роботи як одного з показників соціально-психологічного клімату
56 тверджень, кожне оцінити за 10-бальною шкалою двічі: 1 раз – реальний стан, 2 раз – бажаний стан
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.2 – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.114 – 118.

Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література

2.
Виявлення типу темпера-менту: особистісний опитувальник Г.Айзенка
60 питань. Шкали: екстра - інтроверсія, нейротизм, контрольна шкала.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.188 – 203.


6.
Опитувальник ОТКЛЕ – Н.І.Рейнвальд
115 тверджень, з якими обстежуваний погод-жується або ні. 5 шкал: організованість, працелюбність, колективізм, допитливість, естетичний розвиток; шкала достовірності.
Гришин В.В., Лушин П.В.Методики психодиагностики в учебно-виспитательном процессе. – М., 1990. - с.6 – 12
Рейнвальд Н.И. Психология личности – М.: Изд-во УДН, 198715

Приложенные файлы

  • doc 26666729
    Размер файла: 269 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий