Список методик — пізнавальні процеси

Перелік діагностичних методик обстеження сприймання


Назва, мета методики
Вік обстежув.
Короткий зміст методики
Література

1.
„Чого не вистачає на цих малюнках”: оцінка точності і цілісності сприймання
дошкіль ники
Серія малюнків, на яких не вистачає зображення окремих деталей. Вказати, яких саме. Враховується час і точність відповідей
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.66-68.

2.
“Впізнай, хто це”: оцінка точності і цілісності сприймання
дошкіль ники
Чотири малюнки, на яких послідовно зростає кількість зображених фрагментів. Останній – повне зображення. Назвати, що зображено, починаючи із малюнка з найменшою кількістю фрагментів
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.68 – 70.

3.
„Які предмети сховані у малюнках ?”: визначення точності і предметності сприймання
дошкіль ники
Три малюнки, з контурним зображенням предметів, накладених один на один. Назвати всі предмети. Враховується час і точність відповідей
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.70 - 71

4.
“Чим залатати килимок ?”: визначення точності сприймання (матриці Равена)
дошкіль ники
2 матриці з фоновими візерунками, з яких вилучені фрагменти. До кожної додається 6 варіантів фрагментів, з яких потрібно вибрати відповідний фону. Враховується час і правильність відповідей.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.71 - 73

5.
“ Окомір”: оцінка точності окоміру

молодші школярі, підлітки
Плакат з відрізками різної довжини: вертикальні – зразки і розташовані в різних положеннях. Знайти відповідність між зразками та іншими відрізками. Враховується кількість правильних відповідей.
Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2003. – с.17.
Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и уче-нических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – с.87-88.

6.
Визначення обсягу сприймання
молодші школярі, підлітки
Обстежувані протягом 1 хв. розглядають таблицю з картинками (кількість – 30-40) Потім словами записати, що зображено на таблиці.
Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2003. – с.20-21.

7.
Діагностика міжпредметної спостережливості
молодші школярі
Обстежуваному пропонується розглянути картинку та описати її (усно або письмово). Визначається елементний або системний рівень між предметної спостережливості.
Гильбух Ю.З. Темперамент и познава-тельные способности школьника – К.:Ин-т психологии АПН Украины, 1993. – с.125.


8.
Оцінка рівня спостережливості
молодші школярі, підлітки
Дві таблиці з наборами ідентичних геометрич-них фігур (по16), позначених цифрами і літерами. Знайти ідентичні на двох таблицях. Враховується кількість правильних і помилкових відповідей.
Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2003. – с.17-18.

9
Визначення рівня розвит-ку спостережливості
(за малюнками)

молодші школярі, підлітки
Демонструються два малюнки, які мають 10 відмінностей. Назвати ці відмінності за 1-2 хвилини.
Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. Загальнопедаг. газет, 2003. – с.20.
Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.: Просвещение, 1988. – с.88.

10
Сприймання часу

молодші школярі, підлітки, старшокл.
Оцінка точності сприймання часових проміжків, початок і кінець яких задаються експеримента-тором. Обстежуваний визначає, яка тривалість часу між першим і другим сигналом.
Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопедагогічних газет, 2003. – с.18.
Практические занятия по психологии. / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1972. – с.79-80


Перелік діагностичних методик обстеження уваги


Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література

1
“Знайди і викресли”: визначення продуктивності і стійкості уваги
Задана матриця з фігурками (предмети або геом. фігури). Викреслювати дві з них заданими способами. Враховується кількість оброблених фігур і помилок.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.73-79
Увага дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – с.46

2
“Простав значки”: оцінка переключення і розподілу уваги.
Пред’являється бланк тесту П’єрона-Рузера; в геометричні фігури бланку проставити задані знаки. Час роботи - 2 хвилини. Враховується кількість оброблених фігур і помилок.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.79-81
Увага дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – с.51 - 52

3
„Запам’ятай і розстав крапки”: визначення об’єму уваги.
Стим. матеріал: 8 квадратів з різною кількістю крапок. Бланк – аналогічні пусті квадрати. Кожен квадрат демонструється 1-2 сек., у бланках відтворюються крапки. Враховується кількість правильно відтворених крапок.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.81-83; 178-179
Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе./ Сост. Гришин В.В., Лушин П.В. – М.: ИКА «Москва», 1990. –с.41-42

4
Дослідження обсягу уваги
Пред’являється малюнок з 12 предметами 3 – 4 сек. Перелічити предмети
Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд.: С.Максименко, В.Маценко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.35-36

5
Визначення продуктивності і стійкості уваги
Пред’являється бланк з кільцями Ландольта. Викреслювати протягом 5 хв. кільця із заданим отвором. Враховується кількість оброблених фігур і помилок
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.176-177

6
Оцінка розподілу уваги
Пред’являється бланк з кільцями Ландольта. Викреслювати одночасно два види кілець з різними отворами різними способами протягом 5 хв. Враховується кількість оброблених фігур і помилок.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.177-178

7
Оцінка переключення уваги
Пред’являється бланк з кільцями Ландольта. По черзі викреслювати кільця одного типу (1 хв), потім –іншого (1 хв.) і т.д. протягом 5 хв. Враховується кількість оброблених фігур і помилок по кожній хвилині
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.178

8
Оцінка сформованості довільної уваги, розподілу: „Розстановка чисел”
Дана таблиця з числами, розташованими у довільному порядку. І вар.: Записати ці ж числа у порядку зростання у пустому бланку. Час – 2 хвилини.
ІІ вар.: Закреслити у контрольному бланку числа, яких немає в таблиці.
Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд.: С.Максименко, В.Маценко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.37-38
Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе./ Сост. Гришин В.В., Лушин П.В. – М.: ИКА «Москва», 1990.
Увага дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – с.54 - 55

9
Оцінка розподілу і стійкості уваги
Пред’являються 5 бланків – таблиць Шульте (числа від 1 до 25). Рахувати і показувати числа в порядку зростання окремо по кожній таблиці. Час фіксується. Вираховується середній показник і різниця часу, витраченого на кожну таблицю.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.278-280
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.44-45
Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе./ Сост. Гришин В.В., Лушин П.В. – М.: ИКА «Москва», 1990. – с.45


10
Оцінка переключення і концентрації уваги
Пред’являється бланк таблиці Платонова-Горбова (49 червоно-чорних чисел). Рахувати чорні числа в порядку зростання, червоні – в порядку спадання. Спочатку окремо, потім – разом. Час виконання кожного завдання фіксується.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.280-281
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 43-47
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.

11
„Коректурна спроба”:
оцінка продуктивності і стійкості уваги;
оцінка розподілу і переключення уваги.
Пред’являється бланк коректурної проби (Коректурні таблиці Б.Бурдона або В.Анфімова).
Продуктивність і стійкість – викреслюється одна задана літера.
Розподіл і переключення – викреслюються дві літери двома різними способами.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.419-420
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.42-44
Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд.: С.Максименко, В.Маценко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.33-34

12
Оцінка переключення уваги (підлітки, старшокласники)
Додавання однозначних чисел, записаних парами одне під одним. 1 спосіб –сума записується вгорі, верхнє число внизу; 2 спосіб – навпаки.
Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе./ Сост. Гришин В.В., Лушин П.В. – М.: ИКА «Москва», 1990. – С.42-44
Практические занятия по психологии / Под ред. А.В.Петровского – М.: Просвещение, 1972. – с.

13
Дослідження вибірковості уваги
Пред’являється бланк Мюнстенберга. Серед літер знайти і підкреслити слова. Час виконання завдання фіксується.
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 38-41.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.

14
Дослідження концентрації уваги
Пред’являється бланк тесту П’єрона-Рузера; в геометричні фігури бланку проставити задані знаки. Час роботи - 1 хв. Враховується кількість оброблених фігур і помилок.
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 41-43

15
Дослідження концентрації уваги та її стійкості: „Переплутані лінії”
Стим. матеріал – малюнок переплутаних ліній (25). Прослідкувати кожну лінію за допомогою зорового контролю. Час – 10 хвилин. Підраховується кількість правильно визначених початків та кінців ліній.
Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд.: С.Максименко, В.Маценко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.36, 87

16
Визначення точності уваги та працездатності-втомленості.
Дається бланк методики Є.Крепеліна. Додавати однозначні числа, записані в парах. Суми записуються під парами.
Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003. – с.24, 69
Практикум по экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А.Крылова. –Л.: ЛГУ, 1990. – с.125Перелік діагностичних методик обстеження пам’яті


Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література


“Впізнай фігури”: визначення ефективності впізнавання
10 залікових задач і 1 тренувальна. В кожній задачі одна геометрична фігура – зразок, чотири – набір для впізнання. Серед чотирьох знайти таку ж, як зразкова.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.88-90


“Запам’ятай малюнки”: визначення об’єму короткочасної зорової пам’яті.
Демонструється плакат з набором 9 геометричних фігур (10-30 сек.); потім другий плакат з набором 15 фігур. За 1,5 хвилини відшукати на другому плакаті фігури з першого.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.91-93
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.51.
Пам’ять дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – с.27 – 28, 48 - 49


Визначення об’єму короткочасної зорової пам’яті.
Демонструються по черзі дві ламані лінії (по 9 відріз-ків), зображені на площині з крапками. Відтворити кожну ламану на такій же площині. Враховується кількість правильно відтворених відрізків.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.181-182


“Пам’ять на числа”: визначення об’єму короткочасної зорової пам’яті
Пред’являється таблиця з 12 двоцифровими числами (20 сек). Відтворити числа.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.49-50


“Пам’ять на образи”: визначення об’єму короткочасної зорової пам’яті
Пред’являється таблиця з 16 зображеннями предметів (20 сек). Відтворити малюнки (записати або замалювати) за 1 хв.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.50-51
Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003. – с.31


Визначення об’єму короткочасної зорової пам’яті (геометричні фігури)
Дві таблиці з простими геометричними фігурами (7+7) По черзі по 30 сек демонструється кожен плакат, 45 сек на відтворення. Підраховується сума правильно відтворених фігур, переводиться у стени.
Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003. – с.31


Оцінка оперативної зорової пам’яті
По черзі демонструються чотири таблиці по 6 трикут-ників з різною штриховкою. Їх треба відшукати на загальній таблиця з 24 трикутниками. Враховується кількість правильно вказаних трикутників і час викон.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.182-185


Оцінка оперативної слухової пам’яті.
По черзі пропонується чотири набори слів по 6 в кожному. Після пред’явлення зачитується загальний список (36 слів), в якому треба впізнати слова з кожного набору.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.187-189


“Запам’ятай цифри”: визначення об’єму короткочасної слухової пам’яті.
Пред’являються на слух числові ряди довжиною від 1 до 8 чисел в порядку зростання (2 ряди); потім – в порядку спадання (2 ряди). Кожен рід по черзі відтворюється. Оцінка результатів – середнє арифметичне найдовших правильно відтворених рядків.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.93-95; 185-187.
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 24-27


Визначення ефективності запам’ятовування двозначних чисел (механічна пам’ять)
12 двозначних чисел спочатку пред’являються на слух, а у другому етапі – демонструються на плакаті (12 пар).

Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003. – с.29


“Вивчи слова”: визначаються особливості динаміки процесу заучування.
Прослуховується і відтворюється ряд з 10-12 слів. Кількість спроб – 6. По кожній спробі фіксується кількість правильно відтворених слів, будується графік процесу запам’ятовування.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.95-96; 190-193.
Пам’ять дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – с.24


Слухове механічне запам’ятання (Г. Ебінгауз)
Зачитується 10 безглуздих звукосполучень. Необхідно відтворити в довільному порядку.

Головань Н. Ми готові до школи? – Кіровоград, 1994. – с.26


Оперативна (смислова) пам’ять
Зачитуються 10 числових рядів по 5 однозначних чисел. Завдання – запам’ятати їх, а потім записати суми: 1+2; 2+3; 3+4; 4+5. Для кожного ряду –15 сек.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.52-53“Мимовільна пам’ять”
Зачитуються 32 слова, які треба класифікувати за 5 групами. Потім виконується інше завдання, після якого необхідно записати ті слова, які класифікувались (5-7 хв). Визначається обсяг мимовільного запам’ятання за кількістю відтворених слів.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.47-48


Осмисленість сприймання та запам’ятання
Два набори слів по 15 пар: 1 серія – логічно пов’язаних між собою; 2 серія – без логічного зв’язку. Зачитуються пари слів. При відтворення зачитується лише перше слово, друге потрібно відтворити.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.52
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 29-31


Діагностика опосередкованої пам’яті
На слух пред’являються слова і короткі речення (3 і 7). Під час читання обстежуваний виконує будь-які зображення, на основі яких потім відтворює матеріал.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.189-190Визначення рівня опосередко-ваного запам’ятання (О.М.Леонтьєв)
Пропонується 15 слів для запам’ятовування і 24-30 карток із зображенням різних предметів. До кожного слова добирається картка; слова за допомогою карток відтворюються через 40-60 хв.
Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003. – с.27-28
Пам’ять дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. –с.26-27


Визначення переважаючого типу запам’ятовування
Чотири серії: запам’ятати і відтворити по 10 слів. 1 – слухове запам’ятання, 2 – зорове, 3 – моторно-слухове; 4 - комбіноване. Визначається рівень продуктивності в кожній серії.
Терлецька Л. Шкільна психодіагностика. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2003. – с.28
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 34 - 37


Безпосереднє та опосередко-ване запам’ятовування абстрактних понять
1 тест: сприймання на слух та відтворення 20 абстрактних понять; 2 тест: проводиться аналогічно першому, обстежуваний замальовує поняття.
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 31-34


Дослідження мимовільного запам’ятання на текстовому матеріалі
Обстежуваним зачитується розповідь і задаються питання за текстом. Серед питань – контрольні. Підраховується кількість правильних відповідей.
Практические занятия по психологии / Под ред. А.В.Петровского – М.: Просвещение, 1972. – с.87-89.


Дослідження обсягу смислової пам’яті
Пред’являється на слух текст, який включає 12-13 смислових одиниць та 3-4 числа. Відтворити письмово або усно. Фіксується кількість смислових одиниць.
Пам’ять дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Терлецька, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – с.44 – 45
Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе./ Сост. Гришин В.В., Лушин П.В. – М.: ИКА «Москва», 1990. –с.46
Перелік діагностичних методик обстеження мислення


Назва, мета методики
Вік обстежув.
Короткий зміст методики
Література

1.
„Формування понять”: визначення рівня словесно-логічного мислення
Мол.школярі, мол. підлітки
За допомогою геом. фігур (3 форми, 3 розміру, 3 кольори) визначити зміст задуманих експериментатором штучних понять.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.201-206.


2.
“Уміння рахувати усно”: визначення математичних здібностей
Учні IV кл., мол. підлітки
На слух обстежуваним пропонуються арифметичні приклади на 4 математичні дії. Підраховується кількість правильно вирішених задач за 5 хвилин.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.206 – 208.


3.
„Кубик Рубіка”: визначення рівня розвитку наочно-дійового мислення
Мол.школярі
9 задач – збирання стовпчиків і граней кубика Рубіка. На кожну задачу – по 1 хв.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.208-210

4.
“Матриці Равена”: оцінка наочно-образного мислення
Мол.школярі,
підлітки
10 матриць (мол. шк.), 30 матриць (підлітки)
Кожна матриця містить 8 фігур, розташованих у певній закономірності; дев’яту необхідно підібрати із запропонованих.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.210-216 (мол. шк.),
Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. – К.: Освіта, 1993. – с. 72-97 (підлітки)

5.
“Логіко-кількісні відношення”: оцінка логіки мислення
Підлітки,старшокл.
Задачі на порівняння трьох величин: А, Б, В: подаються відношення між А – Б, Б – В; встановити відношення між А та В.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.282-284
Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.141-142

6.
Тест Айзенка (лінгвіс-тичний , числовий): оцінка рівня розвитку здібностей
Підлітки,старшокл.
По 50 логічних задач на словесному та числовому матеріалі. Знайти правильні відповіді. 30 хв. на кожний субтест.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.284-305

7.
Шкільний тест розумового розвитку
(ШТРР)
Підлітки,старшокл.
Субтести:
Обізнаність - 1 4. Класифікації
Обізнаність – 2 5. Узагальнення
Аналогії 6. Числові ряди

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Кн.1. – М.; ВЛАДОС, 2003. – с.160 – 183 (рос.)
Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. – К.: Освіта, 1993. – с. 120-131, 196-224 (укр.)

8.
„Логічні закономірності”: рівень розвитку аналітичності, логіки мислення
Підлітки,старшокл.
Ряди чисел, розташованих у певній закономірності. Продовжити ряди. Час фіксується і враховується при оцінці результатів
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.58-59, 79-80
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 55 – 57
Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.139-140

9.
„Прості аналогії”: оцінка логіко-понятійного мислення.
Підлітки, старшокл.
Зміст завдання: подано зразки логічного зв’язку між поняттями, добрати пару до даного поняття з п’яти запропонованих за зразком.
Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.127-130
Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. – К.: Освіта, 1993. – с. 109-111 (укр.)

10.
„Складні аналогії”: оцінка логіко-понятійного мислення.
Підлітки,старшокл.
20 пар понять, принцип зв’язку між якими треба встановити за ключем.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.59-60, 80-81
Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.131-133

11.
“Логічність умовиводів”: оцінка логіки мислення.
Підлітки,старшокл.
14 логічних суджень і висновків з них. Визначити, які з них правильні, а які – хибні. Результати співставляються з ключем.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.60-61, 82


12.
„Інтелектуальна лабільність”: оцінка рівня гнучкості мислення, навченості
Старші підлітки, старшокл.
40 завдань, які пред’являються на слух і повинні виконуватись дуже швидко. Результати вписуються у спеціальний бланк. Враховується кількість помилок.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.66-70
Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.120-124

13.
„Істотні ознаки понять”: визначення здатності виділяти істотні ознаки понять
Підлітки,старшокл.
20 завдань, в яких подано узагальнююче слово і по 5 слів, пов’язаних з ним. Серед п’яти знайти два, які включають істотні ознаки узагальнюючого слова. Час роботи – 3 хв.
Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.136-138
Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. – К.: Освіта, 1993. – с. 108 (укр.)

14.
„Вилучення зайвого поняття”: визначення здатності до узагальнення
Підлітки,старшокл.
20 рядків по 5 понять, серед яких чотири об’єднані загальним родовим поняттям. Визначити слово, яке не належить до даної групи.
Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.144-146
Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. – К.: Освіта, 1993. – с. 109 (укр.)


Перелік діагностичних методик обстеження уяви


Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література


“Придумай розповідь”: оцінка вербальної фантазії
Завдання: придумати розповідь (історію, казку) за 1 хв. Оцінка: швидкість придумування; оригінальність сюжету; різноманітність образів; деталізація образів, наявність їх характеристик; емоційність розповіді.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.83-85; 193-196.


“Намалюй що-небудь”: оцінка невербальної фантазії
Завдання: намалювати будь-який малюнок за 4 хв. Враховується ступінь оригінальності сюжету та деталізація намальованих образів.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.85-86; 196.„Придумай гру”: визначення рівня розвитку уяви.
Завдання: придумати будь-яку гру за 5 хв. і розказати про неї за питаннями психолога. Оцінюється зміст гри, а також параметри: оригінальність, новизна; продуманість умов; наявність різних ролей; наявність правил; наявність критеріїв оцінки результатів.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.86-87„Скульптура”: дослідження рівня розвитку творчості
Завдання: виліпити будь-що з пластиліну за 5 хв. Оцінюється оригінальність, новизна та якість виробу.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.196-197


„Речення”: виявлення дивергентної продуктивності
Завдання: скласти якомога більше осмислених речень з трьох слів, які починаються літерами Д, М, Т. Час роботи 8 хв. За кожне осмислене речення – 1 бал.
Головей Л.А., Рибалко Є.Ф. Практикум по возрастной психологии. – СПб: Речь, 2001.
Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини/ Упоряд. С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.27-28


„Класифікація”: виявлення дивергентної продуктивності на семантичному матеріалі
Пред’являється бланк з 6 словами. Завдання: Згрупувати слова бланку в різні групи за будь-якою ознакою. Доберіть якнайбільше способів групування. .За кожну класифікацію – 1 бал.
Головей Л.А., Рибалко Є.Ф. Практикум по возрастной психологии. – СПб: Речь, 2001.
Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини/ Упоряд. С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.28-29


„Віддалені асоціації” Л.Кондратенко: дослідження здатності до творчого пере комбінування елементів зображення
Пред’являється бланк з геометричними фігурами (коло і ромб). Завдання: домалювати зображені елементи так, щоб вийшла картинка. Час виконання – не регламенту-ється. Оцінка – ступінь врахування форми заданих елементів та оригінальність одержаного зображення.
Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини/ Упоряд. С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.29-30


„Картинки Давида”: виявлення розвитку аналітичної фантазії (Е.Д.Клапаред)
Матеріал: два набори по дві картинки („Хлопчик і пес”, „Мандрівник і пес”). У кожному наборі одна картинка – початок історії, друга – кінець. Завдання: розказати історію; час не регламентується. За ключем нараховуються бали. Кількість балів – свідчення рівня аналітичної фантазії.
Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини/ Упоряд. С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.30-32


„Творча оригінальність”: встановлення рівня оригінальності мальованих образів
Матеріал: 10 аркушів з елементами малюнків. Завдання: домалювати до заданого елементу такі, щоб утворився малюнок. Час не регламентується. Оцінювання – за ключем.
Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини/ Упоряд. С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.32-33


„Короткий тест творчого мислення” (КТТМ) Субтест П.Торренса.
Матеріал: бланк з 10 фрагментами малюнків. Завдання: домалювати до заданих фрагментів такі, щоб утворились картини. До кожної картини придумати назву. Час – 10 хв. Оцінювання – за ключем.
Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини/ Упоряд. С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – с.32-38


Тест П.Торренса: Діагностика творчої обдарованості
3 завдання невербального буклету; 7 завдань вербального буклету. Оцінюються швидкість, продуктивність, гнучкість, оригінальність відповідей.
Калашникова Л.В. та інш. Психологія розвитку: Навч.-метод. Посібник. – Кіровоград: КДПУ, 1999. – с.275-279
Исследование творческой одаренности с использованием тестов П.Торренса у младших школьников // Вопр. психологии. – 1991. - №1


Дослідження продуктивності уяви
Матеріал: бланк тесту Роршаха (5-9 картинок-плям). Завдання: назвати якнайбільше образів, на які схожі зображення. Час не регламентується. Підраховується загальна кількість образів, знаходиться середній показник. Оцінюються також зміст та оригінальність образів.
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 62-64
Изучение психологи личности «трудного» младшего школьника: Метод. рекомендации / Сост. Н.А.Головань, - Кировоград.: КГПИ, 1988.


Дослідження індивідуальних особливостей уяви
Пропонується три бланки з зображенням кола, трикутника, квадрата. Завдання: зробити малюнок, використовуючи зображену геометричну фігуру. Час для кожної серії – 1 хв. Оцінюється ступінь складності, гнучкості, стереотипності уяви
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 64-68
Психологическая служба в педагогическом институте / Под ред П.В.Лушина. – Кировоград, КГПИ, 1993.


Дослідження творчої уяви (на вербальному матеріалі)
Задається три слова, з якими потрібно скласти якнайбільше речень. Час – 10 хв. Оцінка рівня творчості – за шкалою, яка враховує ступінь оригінальності комбінації слів.
Пашукова Т.І. та інш. Практикум із загальної психології. – К.: Знання, 2000. – с. 69-71
Практические заняття по психологи / Под ред А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1972. – С.128-129

Перелік тестів інтелекту


Назва, мета методики
Короткий зміст методики
Література


Тест Р.Кеттела (культурно-вільний тест інтелекту)
Графічні завдання, в яких потрібно підібрати потрібне зображення з п’яти запропонованих. Тест складається з двох частин, в кожній – по 4 субтести.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.120-152
Альманах психологических тестов / Сост. Римские Р.Р. и С.А. – М.: КСП, 1996 – с.47-84


Тест Дж.Равена
Чорно-білі або кольорові матриці –графічні зображення, розташовані в певній послідовності з пропущеним елементом. Всього 60 матриць, розділених на 5 серій.
Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання. – К.: Освіта, 1993.
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.115-119


Тест Д.Векслера
12 субтестів, різних за змістом: 1.Загальна обізнаність; 2.Загальна зрозумілість; 3. Арифметичний; 4. Знаходження подібності; 5.Словник; 6. Відтворення числових рядів; 7.Завершення малюнків; 8.Встановлення послідовності карток; 9. Складання орнаменту з кубиків; 10. Складання фігур з деталей; 11.Кодування; 12 Лабіринти.
Измерение интеллекта детей / Под ред. Ю.З.Гильбуха. – К.: «Укрвузполіграф», 1992.


Тест Р.Амтхауера
9 субтестів, різних за змістом: 1.Логічний відбір; 2. Визначення загальних рис; 3. Аналогії; 4.Класифікація – узагальнення; 5.Арифметичні задачі; 6.Числові ряди; 7.Вибір фігур; 8.Завдання з кубиками; 9.Запам’ятання вербального матеріалу.
Тест структуры интеллекта Амтхауэра: Учебно-методическое пособие / Сост. Ж.А.Балашина. – СПб.: «Речь», 2002 – 46 с.Тест Айзенка
Лінгвістичний, числовий: По 50 логічних задач на словесному та числовому матеріалі. Знайти правильні відповіді.
Дослідження загальних здібностей: 40 завдань.
Немов Р.С. Психология. Кн.3. – М.; ВЛАДОС, 2002. – с.284-305
Основы психологии: Практикум / Сост. Л.Д.Столяренко. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. – с.108-115


Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 26666715
    Размер файла: 205 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий