Тести спец. МВ б.п.в.

Теорія різання


1. Основні вимоги, що висуваються до інструментальних матеріалів, наступні:

Правильна відповідь: Висока твердість, міцність, ударна в'язкість, теплостійкість, хімічна інертність
2. Назвіть недоліки вуглецевої інструментальної сталі

Правильна відповідь: Низька теплостійкість

3. Інструментальна вуглецева сталь використовується для виготовлення

Правильна відповідь: Ручного інструмента, свердел малого діаметру, мітчиків

4. У12А – це позначення

Легованої інструментальної сталі

5. ХВГ – це позначення

Легованої інструментальної сталі

6. Р6М5 – це позначення

Швидкорізальної сталі


7. ВК4 – це позначення
Твердого сплаву

8. ТТ7К12 – це позначення

Твердого сплаву
9. Вкажіть назву поверхні 2, вказаної на рисунку
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
головна задня поверхня

10. Кут між проекцією головної різальної кромки на основну площину і напрямом подачі це

головний кут в плані


11. Кут між проекцією допоміжної різальної кромки на основну площину і напрямом подачі це
допоміжний кут в плані12. Кут між дотичною до головної задньої поверхні леза і площиною різання це

головний задній кут


13. Кут між дотичною до передньої поверхні леза і перпендикуляром до площини різання це

головний задній кут

14. Кут між передньою та задньою поверхнями це

кут загострення

15. Який параметр не відноситься до режимів різання

період стійкості інструменту

16. Які одиниці вимірювання подачі

мм/об

17. Що призначається найперше при виборі елементів режимів різання

швидкість різання
глибина різання
подача
стійкість
частота обертання

18. Твердження, що глибина різання впливає на силу різання Pz:

вірне

19. На потужність різання найбільш впливає складова сили різання:

Pz
Pn20. Вкажіть цифрою кількість типів стружки, що утворюється при різанні конструкційних матеріалів

4

21. Який тип стружки зображено на рисунку
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

Суглобиста
Зливна
Надлому
Елементна
Ступінчаста

22. Який тип стружки зображено на рисунку
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

Суглобиста
Зливна
Надлому
Елементна
Ступінчаста

23. Який тип стружки зображено на рисунку
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

Суглобиста
Зливна
Надлому
Елементна
Ступінчаста

24. Який тип стружки утворюється при обробці більшості сталей з малою швидкістю різання

елементна

25. Який тип стружки утворюється при обробці сірих чавунів:

надлому
26. Утворення якої стружки пов’язане з розтягуючи ми навантаженнями?

елементної
суглобистої
зливної
надлому
ступінчастої

27. Тип стружки залежить від:

механічних властивостей оброблюваного матеріалу, переднього кута інструменту, глибини і швидкості різання
механічних властивостей оброблюваного матеріалу, переднього кута інструменту, подачі
переднього кута інструменту, глибини і швидкості різання, подачі
глибини і швидкості різання
подачі і глибини

28. Утворення застійного накопичення деформованих частинок оброблюваного металу на передній поверхні різця називається:

наростом

29. Деформація обробленої поверхні, внаслідок якої збільшується її твердість називається

наклепом

30. В якому інтервалі швидкостей різання наріст зменшується:

V < 3 м/хв.
V = 3 ... 50 м/хв.
V = 50 ... 80 м/хв.
V > 80 м/хв.
V > 120 м/хв.

31. Для усунення процесу утворення наросту необхідно:

працювати в зоні швидкостей 3...50 м/хв.
по можливості збільшити передній кут
·
по можливості зменшити кут в плані
·
використати МОР
зменшити шорсткість передньої поверхні різального інструменту

32. Вкорочення і потовщення стружки порівняно з довжиною і товщиною шару, що зрізається, називається:
усадкою

33. Відношення довжини зрізаного шару до довжини стружки називається:

коефіцієнтом вкорочення
коефіцієнтом потовщення
коефіцієнтом поширення
коефіцієнт використання матеріалу
коефіцієнт стійкості

34. Зовнішній якісний і кількісний показник процесів деформації, що відбуваються в зрізаному шарі при різанні це

Коефіцієнт усадки


35. Застосування МОР

зменшує усадку стружки

36. Як перерозподіляється кількість тепла при різанні, якщо швидкість різання збільшити:

більшість тепла іде у стружку

37. Найбільша кількість тепла виділяється:

в результаті деформації зрізаного шару

38. На перерозподіл тепла в зоні обробки найбільше впливає:

швидкість різання
подача
глибина різання
стійкість інструменту
геометрія інструменту

39. Мастильно-охолоджуючі рідини застосовують для:

зменшення тертя і охолодження інструменту

40. Зношування, що проходить при високих температурах при взаємному проникненні атомів оброблюваного матеріалу і матеріалу інструменту, називається:

абразивним
адгезійним
дифузійним
окислювальним
температурним

41. Час машинної роботи інструмента до затуплення при заданому режимі це:

період стійкості

42. Стійкість інструменту залежить від:

матеріалу різального інструменту і заготовки, режиму різання, умов охолодження
43. Який фактор найбільше впливає на стійкість інструменту:

швидкість різання

44. Який період стійкості Т рекомендується для різців з швидкорізальної сталі?

30...60 хв.

45. Головний задній кут
· призначений:

для забезпечення кращих умов відведення тепла від різальної кромки
для забезпечення необхідної шорсткості поверхні
для зменшення тертя між оброблюваною деталлю і інструментом
для кращого відводу стружки
для забезпечення точності розміру

46. З підвищенням швидкості різання стійкість інструменту:

зменшується

47. Вкажіть основні механізми зношування інструменту при різанні:

адгезійний, абразивний, дифузійний

48. Назвіть процеси зношування, які мають найбільший вплив при різанні на високих швидкостях:

дифузійний та адгезійний
49. Найбільш істотний вплив на шорсткість поверхні чинить

Подача

50. Зі збільшенням швидкості різання параметр шорсткості поверхні

Зростає
Знижується
Залишається без змін
Коливається
Такого параметра немає

51. Вкажіть усі координатні площини, які вводять для визначення кутів інструменту

Основна, площина різання, головна січна, допоміжна січна;

52. Основна площина

Проходить через різальну кромку і є дотичною до поверхні різання;
Паралельна направленням повздовжньої і поперечної подач;
Перпендикулярна до головної та допоміжної різальної кромки;
Проходить через головну різальну кромку і передню поверхню
Дотична до передньої поверхні

53. Площина різання:

Проходить дотично різальній кромці перпендикулярно до основної площини


54. В головній січній площині вимірюються кути:

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415 +
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

55. Кути різця в плані вимірюються:

В основній площині

56. Кут різання 13 EMBED Equation.3 1415дорівнює сумі двох кутів:

13 EMBED Equation.3 1415 +
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

57. До елементів режиму різання відносяться:

Швидкість різання V, подача S, глибина різання t;

58. Швидкість різання при токарній обробці визначається за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415 +
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

59. При зменшенні кута 13 EMBED Equation.3 1415:

Збільшується довжина ріжучої кромки свердла
Краще відводиться стружка
Зменшується довжина ріжучої кромки свердла
Підвищується стійкість інструмента
Зменшується тертя

60. Літерою 13 EMBED Equation.3 1415 позначається:

Глибина різанняРізальний інструмент


1. Спіральне свердло має різальних кромок:

П’ять

2. Величина кута при вершині свердла 13 EMBED Equation.3 1415 залежить від:

Матеріалу заготовки

3. Кут при вершині 13 EMBED Equation.3 1415 застосовують для різання:

Крихких і твердих матеріалів
Сталей і чавунів
В’язких і пластичних матеріалів
Для обробки пластмас
Для обробки міді та її сплавів

4. Кут при вершині 13 EMBED Equation.3 1415 застосовують для різання:

Крихких і твердих матеріалів
Сталей і чавунів
В’язких і пластичних матеріалів
Для обробки сталей
Для обробки чавунів

5. Формулою t=D/2, мм визначається глибина різання при:

Свердлуванні

6. Головний рух різання при фрезеруванні це

Обертання інструменту навколо своєї осі


7. За формулою 13 EMBED Equation.3 1415 розраховується

величина робочого ходу заготовки
величина врізання при фрезеруванні торцевою фрезою
величина врізання при фрезеруванні циліндричною фрезою
величина перебігу заготовки
величина робочого ходу інструменту

8. За формулою 13 EMBED Equation.3 1415 розраховується  

величина робочого ходу заготовки
величина врізання при фрезеруванні торцевою фрезою
величина врізання при фрезеруванні циліндричною фрезою
величина перебігу заготовки
величина робочого ходу інструменту

9. Існують такі схеми різання при фрезеруванні: 

зустрічного, попутного фрезерування
10. Прошивки від протяжок відрізняються:

Довжиною робочої частини
11. Із яких умов розраховується глибина стружкової канавки?

Із умови вільного розташування стружки в западині


12. Як призначити кількість калібрувальних зубців?
В залежності від точності та шорсткості поверхні

13. За якою формулою розраховується кількість різальних зубців круглої протяжки?
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415 +
13 EMBED Equation.3 1415

14. Від чого залежить кількість різальних зубців протяжки?

Від припуску на обробку та від подачі на зуб


15. Розміри передньої напрямної протяжки вибираються в залежності:

Від отвору, що обробляється

16. Розміри задньої напрямної протяжки вибираються в залежності:

Від обробленого отвору

17. Назвіть причину, за якою задній кут 13 EMBED Equation.3 1415 на калібрувальних зубцях круглої протяжки не перевищує 1,50?

Щоб забезпечити необхідну шорсткість поверхні
Щоб зменшити зусилля протягування
Щоб при переточках не зменшувався діаметр зубців
Щоб зменшити тертя при обробці18. За якою формулою розраховується протяжка на міцність?
13 EMBED Equation.3 1415 +
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


19. На який характер навантаження розраховується хвостовик протяжки?

На розтягування


20. При протягуванні розрізняють схеми різання:

Профільна, генераторна, групова (прогресивна)


21. Вкажіть середню швидкість головного руху при протягуванні:

2...15 м/с
2...15 м/хв.
20...40 м/с
30...60 м/хв.
10...20 м/хв.

22. Яку точність розміру та шорсткість поверхні можна отримати при протягуванні?

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415 +
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

23. Машинний час при протягуванні розраховується за формулою
13 EMBED Equation.3 1415, хв
13 EMBED Equation.3 1415, хв
13 EMBED Equation.3 1415, хв
13 EMBED Equation.3 1415, хв. +
13 EMBED Equation.3 1415, хв

24. Із яких матеріалів виготовляють протяжки?

Вуглецевих інструментальних сталей, легованих інструментальних сталей
Швидкорізальних сталей, твердих сплавів
Легованих інструментальних сталей, швидкорізальних сталей
Композиційних матеріалів, швидкорізальних сталей
Твердих сплавів

25. Скільки стружколомних канавок треба поставити на зубі протяжки (30 мм для обробки чавуну?

жодної


26. Ви протягуєте довгий отвір невеликого діаметру. Не виконується умова вільного розташування стружки. Які конструкторські дії ви застосуєте?

Обробку отвору буду проводити двома протяжками

27. Чому продуктивність обробки при протягуванні вища, ніж при інших методах обробки, хоча швидкість різання набагато менша?
Тому що сумарна довжина різальної кромки велика


28. Назвіть схему профілювання, зображену на рисунку
13 EMBED AutoCAD.Drawing.15 1415

Профільна
Генераторна
Прогресивна
Групова
Комбінована

29. Назвіть схему профілювання, зображену на рисунку
13 EMBED AutoCAD.Drawing.15 1415

Профільна
Генераторна
Прогресивна
Групова
Комбінована

30. Назвіть схему різання, зображену на рисунку
13 EMBED AutoCAD.Drawing.15 1415
Профільна
Генераторна
Прогресивна
Комбінована
Роздільна

31. Назвіть схему різання, за якою оброблено вказаний на рисунку шпонковий паз


Профільна
Генераторна
Прогресивна
Комбінована
Роздільна

32. Назвіть схему різання, за якою оброблено вказаний на рисунку шпонковий паз


Профільна
Генераторна
Прогресивна
Комбінована
Роздільна

33. Назвіть схему різання, за якою оброблено вказаний на рисунку кутовий паз

Профільна
Генераторна
Прогресивна
Комбінована
Роздільна

34. Назвіть схему різання, за якою оброблено вказаний на рисунку кутовий паз

Профільна
Генераторна
Прогресивна
Комбінована
Роздільна

35. Шевінгування – це

Процес чистової обробки бокових робочих поверхонь зубців шляхом зрізання тонких стружок

Процес чистової обробки посадочних отворів зубчастих коліс шляхом зрізання тонких стружок
Процес нарізання зубчастого колеса шевером на шевінгувальному верстаті методом огинання
Процес нарізання зубчастого колеса шевером на шевінгувальному верстаті методом копіювання
Процес попереднього нарізання зубчастого колеса

36. Головний рух різання при шліфуванні це

Обертання шліфувального круга
37. Номер зернистості означає:
Розмір зерна в сотих долях міліметра

38. Вкажіть одиниці вимірювання подачі при фрезеруванні:
мм/зуб, мм/об, мм/хв
39. Вкажіть тип різців, які використовується для чорнового стругання:


Відігнуті

40. Вкажіть назву інструменту, що використовується для шевінгування зубчастих коліс

Шевер

Технологія машинобудування для МВ


1. Якщо деталь не має точних поверхонь, то із типової схеми обробки виключається етап:

Отримання заготовки, попередня термічна обробка і очищення заготовки
Попередня механічна обробка
Кінцева термічна обробка
Викінчувальна обробка
Нанесення захисних і декоративних покриттів

2. Якщо матеріал деталі не потребує зміцнення, то із типової схеми обробки виключається етап:

Кінцева термічна обробка
3. Принцип концентрації операцій означає:
Виконання на одній операції якомога більшого обсягу робіт

4. Виберіть правильний маршрут обробки вала:
Точіння торців - центрування – точіння ступенів - чистова обробка
5. Чорнова база повинна відповідати таким вимогам:


Повинна залишатись необробленою після закінчення обробки або мати найменший припуск

6. Штучні бази призначені для таких цілей:
Для надійного затиску деталі і забезпечення принципу постійності баз

7. Для зручності обробки більшості поверхонь вала створюють спеціальні поверхні:

Лиски
Шийки
Канавки
Центрові отвори
Фаски

8. З якої кількості операцій, установів та переходів складається обробка деталі, якщо при обробці на токарному верстаті деталь закріплюється і обробляється торець 1, точиться циліндрична поверхня 2, свердлується отв.6. Далі заготовка перевертається і обробляється торець 3, циліндрична поверхня 4, торець 5.


1 операція, 2 установи, 5 переходів.

9. Який технологічний документ містить опис однієї операції із вказанням переходів і режимів різання?
Операційна карта

10.:
Бази, що використовуються на першій технологічній операції, називаються
Штучні
Установочні
Чорнові
Технологічні
Допоміжні

11. Технологічний процес, що відноситься до виробів одного найменування, типорозміру і виконання, незалежно від типу виробництва називається:

Типовим12. Деталь, розмір якої змінюється (при використанні методу регулювання або припасування) називається:

Прокладка
Шайба
Компенсатор
Регулятор
Гвинт

13. До технологічної документації відносяться:

Маршрутні карти
План робочого місця
Топографічні карти
План дільниці
План цеху
Груповим

14. Операція розмітки корпусних деталей застосовується при при обробці заготовок:

Дрібних великими партіями
Крупногабаритних та важких
У крупносерійному виробництві
У масовому виробництві
У середньосерійному виробництві

15. Яка конструкція машини є технологічною?

Конструкція, яка має найменшу масу
Це така конструкція, яка має просту принципову схему, високий рівень уніфікації і низьку матеріаломісткість
Це конструкція, яка є простою в виготовленні та ремонті
Це конструкція, яка має найменшу собівартість виготовлення
Це конструкція із найбільшим життєвим циклом

16. Принцип концентрації операцій означає:

Використання на одній операції кількох верстатів
Виконання на одній операції якомога більшого обсягу робіт
Розподілення обробки між кількома верстатами
Виконання операції кількома робітниками
Використання на одній операції найбільшої кількості інструментів

17. Організаційна форма виробництва може бути:

Потокова
Подетальна
Верстатна
Змінна
Професійна


18. При проектуванні технологічного процесу вирішуються задачі:

Оперативні
Професійні
Економічні
Загальні
Технологічні

19. Точність обробки на верстатах забезпечується методом:

Пробних хідів та вимірів
Нормативним
Прямого вимірювання
Експериментальним
Розрахунковим

20. До вихідних даних при проектуванні технологічного процесу механічної обробки відносять:
Робоче креслення деталі
Технічні характеристики верстата
Технічні характеристики пристрою
Припуски на обробку поверхонь
Норми часу на обпробку поверхонь

21. Точність обробки на верстатах забезпечується методом:

Автоматичним
Нормативним
Прямого вимірювання
Експериментальним
Одиничним

22. Які елементи входять до складу технологічної системи?

Заготовка, інструмент, пристрій і верстат
Заготовка, інструмент, робітник і верстат
Деталь, інструмент, пристрій і верстат
Заготовка, мірний інструмент, пристрій і верстат
Робітник, верстат, верстатний пристрій, контрольний пристрій

23. Дайте визначення поняття «Технологічний процес»

Це сукупність операцій обробки деталей на металорізальних верстатах
Процес механічної обробки заготовки
Це частина виробничого процесу, яка містить у собі дії, що змінюють і послідовно визначають стан предмета виробництва
Послідовне наближення заготовки за допомогою операцій механічної обробки до готової деталі
Зміна розмірів, форми та властивостей предмету виробництва24. Які є методи визначення припуску на механічну обробку

Нормативні
Заводські
Прямого вимірювання
Експериментальні
Цехові
25. Що називають припуском?

Шар матерiалу, який належить видалити з поверхнi заготовки пiд час її обробки рiзанням
Шар матерiалу, який належить здеформувати на поверхнi заготовки пiд час її обробки
Шар матерiалу, який добавляють на найбільш відповідальні ділянки деталі
Припуск – шар матеріалу , що утворюється на поверхні заготовки при її виготовленні
Припуск – шар матеріалу на поверхні заготовки , що має велику шорстість

26. На дільниці механічного цеху із 17 робочих місць протягом місяця виконується 85 операцій. Якого типу є виробництво на дільниці?

Масове
Крупносерійне
Середньосерійне
Дрібносерійне
Одиничне

27. Під час обробки на свердлувальному верстаті інструмент та заготовка здійснюють рухи:

Заготовка- обертальний, інструмент – поступальний
Заготовка- поступальний, інструмент – обертальний
Заготовка- нерухома, інструмент – обертальний і поступальний
Заготовка- поступальний, інструмент – поступальний
Заготовка- обертальний, інструмент – обертальний

28. Що таке "операція технологічного процесу"?

Це обробка однотипних поверхонь деталі при постійному затискові деталі
Це закінчена частина технологічного процесу, що виконується одним інструментом
Це послідовна обробка деталі на одному верстаті
Це закінчена частина технологічного процесу, яка виконується на одному робочому місці.
Це закінчена частина технологічного процесу, що виконується одним робітником

29. На верстатах якого типу найбільш характерним є застосування пристроїв, що відносяться до патронів?
Стругальних
Фрезерувальних
Плоскошліфувальних
Токарних
Протягувальних
30. Що означає поняття "Машинний час"?

Час знаходження заготовки на верстаті
Час на встановлення, затиск, обробку та вимірювання деталі
Час на підведення інструменту до оброблюваної поверхні
Час на врізання, обробку, вихід інструменту
Час на підготовку верстата, отримання інструменту та пристроївМеталорізальні верстати

1. На яке число груп розділені металорізальні верстати згідно із класифікацією «ЭНИИМС»?
8
11
9
10
7

2. На яке максимальне число типів поділяють верстати кожної групи?

6
8
10
11
9

3. До якого типу відносяться токарно-револьверні верстати?

2
3
6
8
0

4. Вкажіть, для обробки якого типу деталей призначені токарно-карусельні верстати?

Деталі типу валів
Деталі типу станин
Деталі типу важелів
Зубчасті колеса
Крупногабаритні диски

5. Вкажіть тип свердлувальних верстатів, що призначені для обробки значної кількості отворів з різними характеристиками у корпусних деталях в умовах одиничного виробництва
Вертикально-свердлувальні
Горизонтально-розточувальні
Горизонтально-свердлувальні
Радіально-свердлувальні
Свердлувально-відрізні

6. У який спосіб регулюється величина подачі заготовки у безцентрових круглошліфувальних верстатах?

Переміщенням стола
Поворотом шліфувальної бабки
Зміною кута повороту осі подавального круга
Не регулюється
Дроселем гідросистеми
7. Як регулюють величину конусності при обробці довгих конічних поверхонь на центрових круглошліфувальних верстатах?

Поворотом осі шліфувальної бабки
Профілюванням шліфувального круга
Перестановкою упорів
Поворотом стола із деталлю
Не регулюється

8. Який рух у внутрішньо-шліфувального верстата називають «круговою подачею»?

Обертання деталі
Обертання шліфувального круга
Переміщення стола
Поворот бабки виробу
Такого руху у верстата немає

9. З якою метою використовують радіальний супорт планшайби горизонтально-розточувальних верстатів?

Для розточування основних отворів корпусних деталей
Для обробки торців та проточування канавок
Для обробки різьб в отворах
Для фрезерування площин
Зенкерування та розвірчування отворів

10. Яку функцію виконує люнет задньої стійки горизонтально-розточувального верстата?

Напрямної стола
Такого вузла у верстаті не існує
Елемента приводу подачі
Відлікового пристрою верстата
Другої опори борштанги

11. Який із вузлів консольного вертикально-фрезерувального верстата розміщений консольно, що відображено у його назві?

Фрезерувальна голівка
Стіл
Станина
Коробка швидкостей
Такого вузла не існує

12. У приводі якого руху фрезерувальних верстатів є запобіжна муфта?

У приводі головного руху
Не використовується
У приводі повороту стола
У приводі подач стола
У приводі допоміжних рухів

13. Яку роль у приводі подач безконсольного фрезерувального чи повздовжньо-фрезерувального верстатів відіграє планетарний механізм?

З’єднувальної муфти
Проміжної передачі
Обгінної муфти
Не використовується
Коробки подач

14. Скільки видів подачі має стіл поздовжньо-фрезерувального верстата?

2
Не переміщується
3
1
4

15. Вкажіть тип механізму, який приводить у зворотно-поступальний рух повзун довбального верстата.
Кривошипно-шатунний
Важільний
Кулачковий
Храповий
Кулісний

16. Вкажіть метод формоутворення при обробці зубчастих коліс на зубодовбальних верстатах
Сліду
Дотичної
Копіювання
Формування
Обкочування

17. Який механізм забезпечує зворотно-поступальний характер руху інструменту у зубодовбального верстата мод. 514?

Синхронізуючий
Кривошипно-шатунний
Кулачковий
Кулісний
Важільний

18. Вкажіть метод формоутворення при обробці зубчастих коліс на зубофрезерувальних верстатах.

Сліду
Дотичної
Копіювання
Формування
Обкочування


19. Яку функцію у зубофрезерувальних верстатах виконує диференціал?

Розділення обертових рухів
Проміжної передачі
Такий вузол відсутній
Складання обертових рухів
Регулювання частоти обертання шпинделя

20. Вкажіть спосіб, що використовується при обробці на зубофрезерувальних верстатах черв’ячних коліс високої точності.

З вертикальною подачею супорта
З радіальною подачею стійки
З осьовою подачею фрези
Черв’ячні колеса не виготовляються
Копіювання

21. Вкажіть метод формоутворення при обробці прямозубих конічних зубчастих коліс на зубостругальних верстатах.
Сліду
Дотичної
Копіювання
Формування
Обкочування

22. У якому кінематичному ланцюзі приводу робочого руху зубостругального верстата мод. 526 використовується диференціал?

Коливання люльки
Руху ділення
Кругової подачі
Головного руху
Руху врізання

23. Які зубчасті колеса можна виготовляти на зуборізному верстаті мод. 525?

Черв’ячні
Циліндричні прямозубі
Конічні прямозубі
Циліндричні із гвинтовим зубом
Конічні з криволінійним зубом та гіпоїдні

24. Яку функцію у конструкції зуборізного верстата мод. 525 виконує складне зубчасте колесо із зовнішнім та внутрішнім вінцями?

Звичайної передачі
Елемент реверсивного механізму
Функцію диференціала
Обгінної муфти
Гітари ділення


25. На скільки груп розділені кулачкові токарні автомати?

3
4
7
8
5

26. Вкажіть повну назву верстата мод. 1240-6.

Розточувальний верстат
Токарний одношпиндельний кулачковий автомат
Токарний напівавтомат
Токарний багатошпиндельний автомат
Вертикально-свердлувальний верстат

27. Вкажіть орган багаторізцевого токарного напівавтомата мод.1730, від якого задіяний привод поперечної подачі заднього супорта.

Двигун потужністю N=1 КВт
Передній супорт
Двигун потужністю N=10 КВт
Рукоятка
Задня бабка

28. У який спосіб забезпечується формоутворення фасонних поверхонь при обробці на гідрокопіювальному токарному напівавтоматі мод. 1722?

Фасонними різцями
Фрезеруванням
Застосуванням шаблона
Зміщенням заднього центра
Вручну

29. Яку функцію у конструкції кулачкового токарно-револьверного автомата мод. 1Д118 виконує мальтійський механізм?

Диференціала
Запобіжної муфти
Регулювання подачі супорта
Фіксації позиції револьверної головки
Повороту револьверної головки

30. Вкажіть спосіб формоутворення при обробці фасонних поверхонь на токарних автоматах фасонно-поздовжнього точіння.

Застосуванням шаблонів
Вручну
Не обробляються
Поєднанням поздовжньої подачі заготовки та поперечної подачі різця
Фасонними різцями

31. Вкажіть тип системи керування верстата з ЧПК, якщо додаткове позначення в кінці індексу моделі Ф2?
Програмна
Позиційна
Контурна
Комбінована
З цифровою індикацією та попереднім набором координат

32. Як позначається вісь координат верстата з ЧПК, якщо вона збігається із віссю шпинделя?

Z
Y
X
R
W

33. Вкажіть символ, що позначає координату верстата з ЧПК, яка призначена для керування поворотом робочого органа верстата навколо осі Y?

D
B
C
A
E

34. Як називають тип привода подач верстата з ЧПК, якщо у ньому використовується гідравлічний підсилювач моментів?

Імпульсно-слідкуючий
Імпульсно-кроковий
Імпульсний гідравлічний
Імпульсно-силовий
Незалежний

35. Вкажіть тип системи ЧПК, у якій використовують датчики зворотного зв’язку?

3устрічна
Адаптивна
Розімкнена
Зворотна
Замкнена

36. Вкажіть тип системи ЧПК, у якій використовують датчики, що видають інформацію про стан верстатної системи: зношування інструменту, температуру вузла, тощо?
3устрічна
Адаптивна
Розімкнена
Зворотна
Замкнена

37. Які основні елементи забезпечують роботу автоматичної коробки швидкостей верстата з ЧПК?

Пересувні блоки
Висувні шпонки
Електромагнітні муфти
Крокові двигуни
Рукоятка

38. Яка загальна назва вузла верстата з ЧПК, що призначений для зберігання значної кількості інструменту (N>10)?

Револьверна голівка
Склад інструменту
Інструментальний магазин
Барабан
Автооператор

39. Як називають вузол багатоопераційного верстата з ЧПК, що призначений для обміну інструментом між шпинделем і накопичувачем інструменту?

Диференціал
Обмінник
Супорт
Револьверна голівка
Автооператор

40. Вкажіть тип передачі гвинт-гайка, яка використовується у переважній більшості верстатів з ЧПК у приводі поступальних переміщень робочих органів.

Гідравлічна
Точна
Ковзання
Кочення
Регульована

41. До якої групи згідно із класифікацією «ЭНИИМС» відносяться шліфувальні верстати?
5
3
4
6
8

42. Гітара змінних коліс у приводі токарно-гвинторізного верстата мод. 1А616П використовується як
Проміжна передача
Постійні зубчасті передачі
Пасова передача
Орган настроювання приводу подач
Запасні зубчасті колеса

43. Вкажіть механізм, який безпосередньо вимикає поздовжню подачу верстата мод.1336М при роботі з використанням упорів, встановлених на барабані?

Кулачковий механізм
Мальтійський механізм
Храповий механізм
Електромагнітна муфта
Механізм «падаючого черв’яка»

44. Вкажіть назву основних елементів приводу, наявність яких забезпечує автоматичне перемикання режиму роботи токарно-револьверного верстата мод. 1П326.
Електромагнітні муфти
Пересувні блоки зубчастих коліс
Гітара змінних коліс
Змінні шківи пасової передачі
Гідравлічні пристрої

45. В який спосіб в приводі головного руху токарно-гвинторізного верстата мод 1К62 забезпечується реверсування напрямку обертання шпинделя?

Застосуванням реверсивного механізму із конічних коліс
Реверсуванням напрямку обертання ротора двигуна
Застосуванням паралельних кінематичних ланцюгів
Гідравлічним пристроєм
У інший спосіб

46. Вкажіть спосіб регулювання величини подачі у приводі вертикально-свердлувального верстата мод. 2А 135?

Переміщення блоків зубчастих коліс
Варіатором
Переміщення висувних шпонок коробки подач
Гідравлічним дроселем
Гітарою змінних коліс

47. У який спосіб на радіально-свердлувальному верстаті мод. 2Е52 забезпечується обробка отворів з нахиленими осями під довільним кутом до площини стола?
Застосуванням спеціального пристрою
Поворотом правої частини траверзи та свердлувальної голівки
Нахилянням колони
Поворотом стола
Використанням підкладок під деталь

48. Вкажіть, у який спосіб регулюється величина подачі у довбального верстата мод. 743.
Коробкою подач
Зміною довжини плеча двоплечого важеля
Гітарою змінних коліс
Кулісним механізмом
Змінними шківами пасової передачі

49. У якого із вказаних нижче верстатів є кругова подача стола?

Токарного
Вертикально-фрезерувального
Поперечно-стругального
Довбального
Радіально-свердлувального

50. Вкажіть назву вузла горизонтально-протягувального верстата, який забезпечує самовстановлення деталі при протягуванні отвору.

Плита поворотна
Адаптер
Стіл
Супорт
Станина

51. Вкажіть повну відповідь на питання, які методи ділення застосовуються при використанні ділильних головок.

Безпосереднє, просте, складне
Безпосереднє, просте, диференційне
Просте, складне, диференційне
Просте, диференційне, довільне
Безпосереднє, просте, довільне

52. Як називають праву переставну опору інструментальної оправки горизонтально-фрезерувального верстата?

Підвіска
Люнет
Упор
База
Опора

53. У який спосіб регулюється частота обертання шпинделя бабки виробу у внутрішньо-шліфувальному верстаті мод. 3А252?

Клинопасовим варіатором
Коробкою передач
Гітарою змінних коліс
Змінними шківами пасової передачі
Не регулюється

54. У який спосіб здійснюється шліфування на плоскошліфувальному напівавтоматі із круглим столом?
Периферією шліфувального круга
Абразивними порошками
Абразивними пастами
Торцем шліфувального круга
Шліфувальними брусками

55. У який спосіб на зубодовбальному верстаті мод. 514 можна обробляти циліндричні зубчасті колеса із гвинтовим зубом?

Не обробляються
Із застосуванням гвинтових напрямних та косозубих довбачів
Із застосуванням косозубих довбачів
Із застосуванням гвинтових напрямних
Іншим способом

56. Вкажіть тип інструменту, що використовується при виготовленні конічних коліс із круговими зубами на зуборізному верстата мод. 525.

Черв’ячна фреза
Різцева головка
Довбач
Два різці
Модульна фреза

57. Вкажіть повну назву токарного автомата мод. 1106.

Токарний кулачковий автомат
Автомат фасонно-поздовжнього точіння
Багатошпиндельний токарний автомат
Фасонно-відрізний автомат
Токарно-револьверний автомат

58. Вкажіть число кутових швидкостей, з якими обертається розподільний вал автомата мод. 1240-6 впродовж циклу обробки деталі.

1
2
3
4
6

59. Який тип кулачків використовується у механізмі автоматичної подачі та затиску заготовки автомата мод. 1Д118?

Дискові
Торцеві
Кулачкові муфти
Циліндричні
Сферичні

60. Який закон профілювання профілю кулачка забезпечує рівномірну (постійну) подачу супорта токарного кулачкового автомата?

Коло
Спіраль Архімеда
Гвинтова поверхня
Синусоїдальний
Експотенціальний

61. Вкажіть тип системи керування верстата з ЧПК, якщо додаткове позначення в кінці індексу моделі Ф4?
Програмна
Позиційна
Контурна
З цифровою індикацією та попереднім набором координат
Комбінована

62. Вкажіть спосіб кодування номера інструменту у вертикально-фрезерувального верстата з ЧПК мод. ЛФ-260 МФ3.

З допомогою командоапарата
Кодуванням номера гнізда магазину інструментів
Встановленням кодових кілець на хвостовику оправки інструменту
Кодуванням інструменту
Закріпленням інструменту за гніздом магазину інструментів

63. Вкажіть основний елемент механізму орієнтації та фіксації револьверної голівки токарно-револьверного верстата з ЧПК мод. 1В340Ф3О.

Пневмоциліндр
Жорсткий упор
Пакет тарілчастих пружин
Пара плоских конічних зубчастих коліс
Гвинтова передача

64. Який тип пасових передач використовується у приводах токарних верстатів з ЧПК із функцією нарізання різьб різцями?

Клинопасові
Плоскозубчасті
Плоскопасові
Клинозубчасті
Інший тип

65. Вкажіть тип гідродвигуна, що використовується у гідравлічних підсилювачах моментів?
Шестеренний
Радіально-лопастний
Аксіально-плунжерний
Радіально-плунжерний
Гідроциліндр

66. Який тип електродвигунів використовують у приводах подач токарних верстатів з ЧПК?

Змінного струму із короткозамкненим ротором
Змінного струму синхронні
Змінного струму асинхронні
Постійного струму із ступінчастим регулюванням
Постійного струму із плавним регулюванням

67. Вкажіть тип приводного елементу, який використовується для переміщень стола вертикально-фрезерувального верстата з ЧПК мод. ЛФ-260 МФ3.

Силовий гідроциліндр двосторонньої дії
Передача гвинт-гайка ковзання
Передача гвинт-гайка кочення
Силовий гідроциліндр односторонньої дії
Рейкова передача

68. Вкажіть тип приводного елементу, який використовується для переміщень стола вертикально-свердлувального верстата з ЧПК мод. 2Р135Ф2.

Силовий гідроциліндр двосторонньої дії
Передача гвинт-гайка ковзання
Передача гвинт-гайка кочення
Силовий гідроциліндр односторонньої дії
Рейкова передача

69. У який спосіб забезпечується закріплення револьверної голівки вертикально-свердлувального верстата з ЧПК мод. 2Р135Ф2.

Кулачковий механізм
Пакетом тарілчастих пружин
Ексцентриковий затиск
Циліндричною пружиною стискання
Гідроциліндром

70. Вкажіть тип приводу переміщень верхнього відрізного супорта токарно-револьверного верстата з ЧПК мод. 1В340Ф3О.

Силовий гідроциліндр двосторонньої дії
Передача гвинт-гайка ковзання
Передача гвинт-гайка кочення
Силовий гідроциліндр односторонньої дії
Рейкова передача

71. Для пристрою ЧПК типу Н-33 підготовча функція G17 означає:

Кругова інтерполяція за годинниковою стрілкою
Вибір площини обробки XOY
Кругова інтерполяція проти годинникової стрілки
Витримка часу
Вибір площини обробки YOZ

72. Для пристрою ЧПК типу Н-33 підготовча функція G03 означає:

Кругова інтерполяція за годинниковою стрілкою
Вибір площини обробки XOY
Кругова інтерполяція проти годинникової стрілки
Витримка часу
Вибір площини обробки YOZ

73. Вкажіть символ, що відповідає адресі функції корекції заданого переміщення в кадрі програми для верстатів з ЧПК.
F
L
G
R
S

74. Для пристрою ЧПК типу 2П32-3 функція G91 означає:

Цикл нарізання різьби з виведенням мітчика у точку «0» деталі
Цикл розточування з виведенням різця у точку «0» верстата
Пауза для ручної заміни комплекту інструменту
Цикл свердлування з виведенням свердла у точку «0» деталі
Цикл свердлування з виведенням свердла у точку «0» верстата

75. Для пристрою ЧПК типу 2П32-3 функція G84 означає:

Цикл нарізання різьби з виведенням мітчика у точку «0» деталі
Цикл розточування з виведенням різця у точку «0» верстата
Пауза для ручної заміни комплекту інструменту
Цикл свердлування з виведенням свердла у точку «0» деталі
Цикл свердлування з виведенням свердла у точку «0» верстата

76. Для пристрою ЧПК типу 2П32-3 функція М06 означає:

Цикл нарізання різьби з виведенням мітчика у точку «0» деталі
Цикл розточування з виведенням різця у точку «0» верстата
Пауза для ручної заміни комплекту інструменту
Цикл свердлування з виведенням свердла у точку «0» деталі
Цикл свердлування з виведенням свердла у точку «0» верстата

77. Для системи керування «Електроніка НЦ-31» функція G12 означає:

Обробка дуги у 90° проти годинникової стрілки
Обробка дуги у 90° за годинниковою стрілкою
Обробка дуги менше 90° проти годинникової стрілки
Обробка дуги менше 90° за годинниковою стрілкою
Параметричний виклик підпрограми

78. Для системи керування «Електроніка НЦ-31» технологічний цикл G77 означає:

Багатопрохідний цикл обточування з поперечною подачею
Однопрохідний цикл обточування з поперечною подачею
Однопрохідний цикл обточування з поздовжньою подачею
Цикл глибокого свердлування
Багато прохідний цикл обточування з поздовжньою подачею

79. Для системи керування «Електроніка НЦ-31» функція G04 означає:

Кругова інтерполяція за годинниковою стрілкою
Кругова інтерполяція проти годинникової стрілки
Витримка часу
Цикл глибокого свердлування
Повтор частини програми

80. Для системи керування «Електроніка НЦ-31» функція G92 означає:

Зміщення початку відліку координат
Витримка часу
Цикл глибокого свердлування
Повтор частини програми
Нарізування різі мітчиком або плашкою

Експлуатація верстатів

1. Як називається подія, після якої виріб перестає повністю або частково виконувати свої функції?
відмова
надійність
безвідмовність
ремонтопридатність
міцність

2. Які з наведених літер використовують для позначення класу точності обладнання?

Д
В
К
У
Л

3. Яка із представлених на рисунку залежностей характеризує графік експлуатації обладнання?
13 EMBED PBrush 1415
1
2
3
4
5

4. На представленому графіку експлуатації по осі ординат відкладують

13 EMBED PBrush 1415
Напруження
Договічність
Частоту навантаження
Інтенсивність відмов
Температуру


5. Який вплив має чинити прискорювальний фактор в процесі “тренування” виробу?

уповільнювати процес появи потенційних дефектів
не впливати на процес появи потенційних дефектів
пришвидшувати процес появи потенційних дефектів
вичікувати
скачкоподібний

6. Як називається перехід матеріалу із квазістабільного стану в стабільний, що супроводжується зміною внутрішньої структури матеріалів і геометрії елементів виробу?
процес зношування
процес старіння
процес припрацювання
процес деформування
процес тертя

7. Якщо частота навантаження знаходиться в межах 0,1
Високочастотне навантаження
Низькочастотне навантаження
Cередньо частотне навантаження
Квазістатичне навантаження
Ультразвукове навантаження

8. Вкажіть, яка крива представлена на рисунку є кривою Веллера (кривою втоми).
13 EMBED PBrush 1415
1
3
4
5
6

9. В яких координатах представляється крива втомного руйнування?
13 EMBED PBrush 1415

·max - N

·min - N
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

·min - K
10. Напруження, яке відповідає прийнятій базі випробовувань, називається границею витривалості (втоми). Яке це напруження?

найбільше
найменше
середнє
порогове
надзвичайне

11. Як буде змінюватися границя витривалості (втоми) при перехові від випробувань в вакуумі до випробувань на повітрі? Вона буде

Незмінною
Зростатиме
Дорівнювати нулю
Зменшуватися
Наближатиметься до 1

12. Як буде змінюватися границя витривалості (втоми) при зростанні частоти навантаження з 10Гц до 50Гц? Вона буде

Незмінною
Зростатиме
Дорівнювати нулю
Зменшуватися
Наближатиметься до 1

13. Як змінюється границя витривалості (втоми) при випробуваннях у поверхнево-активних середовищах (ПАС)? Вона буде

Незмінною
Зростатиме
Дорівнювати нулю
Зменшуватися
Наближатиметься до 1

14. Розвантажувальні надрізи використовують для

підвищення зносостійкості
покращення якості поверхні
зменшення концентрації напружень
покращення доступу повітря
підведення мастила

15. Метод «додаткових надрізів» застосовують для


підвищення зносостійкості
покращення якості поверхні
зменшення концентрації напружень
зміни напрямку силового потоку
покращення якості поверхні

16. Що таке СГМ?

стандартизована гідна металопродукція
служба головного машинобудівника
середня границя міцності
служба головного механіка
служба метрології

17. Що таке ПТЕ?


правила технологічної експлуатації
правила технічної експлуатації
пристрої транспортування електроенергії
пристрої технологічної експлуатації
правила термінової евакуації

18. Яке коливання температури допускається для верстатів класу точності П?

±1о
±4о
±12о
±10о
±5о

19. Який вид опалення приміщень є найкращим для верстатів класів точності В, А і С?

повітряне
водяне опалення
центральне будь якого типу
випромінюванням
кондиційоване

20. В напрямку якої із сторін світу дозволяється облаштування вікон в приміщеннях для верстатів нормальної точності?

тільки північної
тільки південної
тільки західної
тільки східної
будь-якої

21. На яку основу рекомендується встановлювати верстати класу А?

бетонні фундаменти, оточені віброізолюючим шаром
масивні бетонні фундаменти, встановлені на пружини з демпферами
віброопори
гумові прокладки безпосередньо на бетонній підлозі
бетонні фундаменти без віброізолюючого шару

22. На яку основу рекомендується встановлювати верстати класу В з нежорсткими станинами?

бетонні фундаменти, оточені віброізолюючим шаром
масивні бетонні фундаменти, встановлені на пружини з демпферами
віброопори
гумові прокладки безпосередньо на бетонній підлозі
бетонні фундаменти без віброізолюючого шару

23. На яку основу рекомендується встановлювати важкі верстати класу В?

бетонні фундаменти, оточені віброізолюючим шаром
масивні бетонні фундаменти, встановлені на пружини з демпферами
віброопори
гумові прокладки безпосередньо на бетонній підлозі
бетонні фундаменти без віброізолюючого шару

24. На яку основу рекомендується встановлювати верстати класу П з нежорсткими станинами?

бетонні фундаменти, оточені віброізолюючим шаром
масивні бетонні фундаменти, встановлені на пружини з демпферами
віброопори
гумові прокладки безпосередньо на бетонній підлозі
бетонні фундаменти без віброізолюючого шару

25. Який термін перед монтуванням верстату необхідно витримати після укладання бетону на фундаменті, побудованому із використанням нормального портландцементу?

не менше 7 днів
не менше 10 днів
від 1 до 3 днів
від 3 до 5 днів
не менше 14 днів

26. Який термін перед пуском верстата необхідно витримати після укладання бетону на фундаменті, влаштованому із нормального портландцементу?

не менше 21 днів
не менше 14 днів
від 14 до 18 днів
від 16 до 14 днів
не менше 18 днів

27. Всі роботи із планового технічного обслуговування та ремонту виконуються в певній послідовності і утворюють

ряди чисел
арифметичну прогресію
повторювані цикли
геометричну прогресію
Диференційні ряди

28. Ремонтний цикл (Цр) – це сукупність різних видів планового ремонту, що повторюються і виконуються в передбаченій послідовності через рівні проміжки годин оперативного часу роботи устаткування. Як називають ці проміжки часу?

міжопераційним періодом
міжремонтними періодами
проміжком часу
відстанню
швидкістю

29. Структура ремонтного циклу (Сцр) - це перелік

координат
видів ремонтів
верстатів
робітників
цехів

30. Тривалість ремонтного циклу - це проміжок часу між

двома середніми ремонтами
трьома поточними ремонтами
двома капітальними ремонтами
середнім і поточним
двома поточними

31. Втома як універсальне явище зменшення несучої здатності матеріалів спостерігається в першу чергу при дії повторних циклічно змінних навантажень і в корозійних середовищах називається

термічною
високочастотною
корозійною
малоцикловою
контактною

32. Якщо частота навантаження знаходиться в межах 10100 Гц, то таке навантаження називається

Високочастотне
Низькочастотне
Середньочастотне
Квазістатичне
Ультразвукове

33. Якщо частота навантаження знаходиться в межах f > 1000 Гц, то таке навантаження називається
Високочастотне
Низькочастотне
Середньочастотне
Квазістатичне
Ультразвукове

34. Для визначення фізичної границі втоми випробування зразків провдять при базі випробувань N циклів навантаження

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

35. Як буде змінюватися границя витривалості (втоми) при перехові від випробувань на повітрі до випробувань в дистильованій воді. Вона буде

Незмінною
Зростатиме
Дорівнювати нулю
Зменшуватися
Наближатиметься до 1

36. Яка нормальна температура в приміщенні, де знаходиться устаткування?

14о
16о
18о
20о
22о

37. Яке коливання температури допускається для верстатів класу точності Н?

±1о
±4о
±12о
±10о
±5о

38. Яке коливання температури допускається для верстатів класу точності В?

±1о
±2о
±0,25о
±5о
±0,5о

39. Яке коливання температури допускається для верстатів класу точності А?

±1о
±2о
±0,25о
±5о
±0,5о

40. На яку основу рекомендується встановлювати верстати класу С?

бетонні фундаменти, оточені віброізолюючим шаром
масивні бетонні фундаменти, встановлені на пружини з демпферами
віброопори
гумові прокладки безпосередньо на бетонній підлозі
бетонні фундаменти без віброізолюючого шару
Промислові роботи

1. Якими основними обставинами визначається розмаїття моделей ПР та їх конструкцій?
типом освітлення цеху
великою кількістю типорозмірів верстатів
людськими ресурсами
великою кількістю типорозмірів об'єктів, заготовок і виробів,
якими повинний маніпулювати робот
великою кількістю типорозмірів станин

2. Де розробляються робочі органи ПР?

в проектних організаціях
в учбових закладах
для конкретних умов безпосередньо на підприємстві
у відповідному міністерстві
в відділі маркетингу

3. Які пристрої відносяться до робочих органів ПР, що призначені для взяття й утримання деталі?
супорт верстату
механізм повороту
механізм переміщення руки ПР
захватні пристрої
транспортер

4. Які пред'являються додаткові спеціальні, вимоги до захватних пристроїв ПР, що працюють в умовах серійного виробництва?

надійність захоплення й утримання об'єкта
стабільність базування
неприпустимість ушкодження чи руйнування об'єктів захоплення
широкодіапазонність
забезпечення захоплення близько розташованих деталей

5. Які пред'являються вимоги загального характеру до захватних пристроїв ПР, що працюють в умовах серійного виробництва?

широкодіапазонність
забезпечення захоплення близько розташованих деталей
стабільність базування
надійність захоплення й утримання об'єкта
легкість і швидкість заміни

6. Приклад застосування технологічних робочих органів:

кліщі для контактного точкового зварювання
стабільність базування
неприпустимість ушкодження чи руйнування об'єктів захоплення
розробка креслень
переміщення ПР

7. Захватні пристрої по числу робочих позицій поділяються на

багаторядні
багатомісні
однопозиційні і багатопозиційні
транспортування заготовок
переміщення ПР


8. Захватні пристрої по характеру керування бувають:

некеровані
ручні
командні
жорстко програмовані
адаптивні

9. Який це робочий орган?


для затиску деталі
для пресування
для фарбування
для транспортування заготовок
кліщі для контактного точкового зварювання


10. Яка система не входить в систему ПР?

робочий орган
виконавча
сенсорна
амплітудно-фазова частотна
система обробки інформації

11. Що не відноситься до навколишнього середовища промислового робота?

технологічне устаткування
міжцеховий транспорт
система видалення стружки
об'єкти маніпулювання
перешкоди в його робочій зоні

12. Що забезпечує виконавча система ПР?

кластерний аналіз
розпізнавання образів
класифікація
забезпечує можливість цілеспрямованої дії робота на навколишнє середовище
механічну обробку деталей

13. Що не забезпечує керуюча система обробки інформації ПР?

переміщення руки ПР
регулювання режимів різання
виробляє закон управління виконавчою системою на основі сигналів зворотного зв'язку від інформаційно-вимірювальної системи
організовує спілкування робота з людиною-оператором на заданій мові
планує дії робота і ухвалює цілеспрямовані рішення про поворот руки ПР

14. Що не забезпечує сенсорна система ПР?

передачу сигналу в зовнішнє середовище
служить для сприйняття про стан зовнішнього середовища
перетворення інформації
результати дії на неї виконавчої системи
стан самого робота відповідно до потреб керуючої системи

15. Що є промисловим роботом?

автоматична машина, в якій проходить процес пресування
автоматична машина, в якій проходить процес різання
автоматична машина стаціонарна або пересувна, що складається з виконавчого пристрою у вигляді маніпулятора, який має декілька ступенів рухливості, і пристрою програмного управління для виконання у виробничому процесі рухових функцій
автоматична машина, в якій проходить процес свердлування
автоматична машина, в якій проходить процес шліфування

16. Що є маніпулятором?

визначення форми відображення вимірюваних поточних (чи миттєвих) характеристик об'єкта, що спостерігається
класифікаційне угруповання в системі класифікації, що поєднує визначену групу об'єктів по деякій ознаці
керований пристрій для виконання рухових функцій, аналогічних функціям руки людини при переміщенні об'єктів в просторі, оснащений робочим органом
засіб для програмування ПР
складова частина виконавчого пристрою для безпосереднього виконання технологічних операцій і (або) допоміжних переходів

17. Що є робочим органом ПР?

засіб для програмування
складова частина його виконавчого пристрою для безпосереднього виконання технологічних операцій і (або) допоміжних переходів
керований пристрій для виконання рухових функцій, аналогічних функціям руки людини при переміщенні об'єктів в просторі, оснащений робочим органом
автоматична машина, стаціонарна або пересувна, така, що складається з виконавчого пристрою у вигляді маніпулятора, що має декілька ступенів рухливості
пристрій програмного управління для виконання у виробничому процесі рухових функцій

18. Що є пристроєм управління ПР?

складова частина робота для формування і видачі керуючих дій виконавчому пристрою відповідно до програми
складова частина його виконавчого пристрою для безпосереднього виконання технологічних операцій і (або) допоміжних переходів
керований пристрій для виконання рухових функцій, аналогічних функціям руки людини при переміщенні об'єктів в просторі, оснащене робочим органом.
автоматична машина, стаціонарна або пересувна, така, що складається з виконавчого пристрою у вигляді маніпулятора, що має декілька ступенів рухливості
служить для сприйняття інформації про стан зовнішнього середовища

19. Виконавчий пристрій це ?

складова частина робота для формування і видачі керуючих дій виконавчому пристрою відповідно до програми
один або декілька механічних маніпуляторів, які складається з опорних конструкцій, маніпуляційної системи, робочих органів, приводів кінематичних пар з поступальними або обертальними переміщеннями маніпуляційної системи, приводів пристроїв пересування і робочих органів
керований пристрій для виконання рухових функцій, аналогічних функціям руки людини при переміщенні об'єктів в просторі, оснащене робочим органом
складова частина його виконавчого пристрою для безпосереднього виконання технологічних операцій і (або) допоміжних переходів
можливість цілеспрямованої дії робота на навколишнє середовище.

20. Що таке опорні конструкції і для чого вони призначені?

призначені для розміщення заготовок
призначені для розміщення всіх пристроїв і агрегатів ПР, а також для забезпечення необхідної міцності і жорсткості маніпуляторів. Опорні конструкції виконуються у вигляді підстав, корпусів, стійкий, рам, візків, порталів і т.п.
призначені для розміщення людини біля ПР
складова частина його виконавчого пристрою для безпосереднього виконання технологічних операцій і (або) допоміжних переходів
керований пристрій для виконання рухових функцій, аналогічних функціям руки людини при переміщенні об'єктів в просторі, оснащене робочим органом

21. Для чого призначена маніпуляційна система?

призначена для розміщення людини біля ПР
призначена для розміщення всіх пристроїв і агрегатів ПР, а також для забезпечення необхідної міцності і жорсткості маніпуляторів.
призначена для перенесення і орієнтації робочого органу або об'єкту маніпулювання в заданій точці робочої зони і є багатоланковим просторовим механізмом з розімкненим кінематичним ланцюгом, визначає форму і об'єм робочої зони ПР, а також характер рухів робочого органу
призначена для розміщення опорних конструкції виконуються у вигляді підстав, корпусів, стійкий, рам, візків, порталів
призначена для розміщення людини біля ПР

22. Що відображає структурна схема?
13 EMBED AutoCAD.Drawing.15 1415

механізм повороту ПР
вібраційний ПР
механізм переміщення ПР
механізм адаптації
механізм програмування

23. Що таке механізм ПР?

сукупність кронштейнів
сукупність рухомо з’єднаних твердих тіл (ланок), що здійснюють під дією прикладених сил певні доцільні рухи
сукупність параметрів
сукупність механізмів програмування
сукупність механізмів повороту ПР

24. Для чого призначені приводи кінематичних пар маніпуляційної системи і робочого органу маніпулятора?

для механізмів програмування ПР
для сенсорних механізмів ПР
для утримання кінематичних пар
для утримання кронштейнів
для виконавчих механізмів ПР

25. Кінематичний ланцюг це ?

Система механізмів програмування
Система механізмів переміщення
Система приводів
Система ланок, сполучених між собою кінематичними парами
Система кронштейнів

26. Еквівалентом чого є показаний на рисунку механізм?еквівалентом металорізального верстата
еквівалентом руки людини - механізм здатний виконувати ту ж сукупність рухів і це є промисловий робот з шістьма основними, і одній додатковій (забезпечує рух губок захватного пристрою) ступенями рухливості
еквівалентом вимірювального пристрою
еквівалентом програмної системи
еквівалентом механізму затиску

27. Що показано на рисунку?


кардан автомобіля
вузли автомобіля
важільні системи
кінематичні пари
деталі машини

28. Що приведено на рисунку?

13 EMBED AutoCAD.Drawing.15 1415

привод вібраційного ПР
модель перколятора
суматор
пневмокамеру
затискний пристрій ПР

29. В якій системі координат працює зображений ПР?


сферична
симетрична
прямокутна
ангулярна
циліндрична

30. В якій системі координат працює зображений ПР?


сферична
циліндрична
ангулярна
прямокутна
симетрична

31. В якій системі координат працює зображений ПР?


сферична
циліндрична
ангулярна
прямокутна
симетрична

32. В якій системі координат працює зображений ПР?


сферична
циліндрична
ангулярна
прямокутна
симетрична

33. Які рухи використані в зображеному ПР?

О.О.О.О
О.П.О.П
П.П.П.О
О.П.О.П.П
П.П.П.О.О

34. Як називається наведений принцип побудови ПР?


модульний
циліндричний
сферичний
прямокутний
симетричний

35. Що є модулем ПР?

це система програмування
це конструктивно і функціонально незалежна одиниця, що містить як звичайні приводні пристрої і механізми, так і енергетичні і інформаційні комунікації. Модуль може забезпечувати одну або декілька ступенів рухливості робота
це система транспорту
це система кінематичних пар
це система важелів

36. В якій системі де проводиться поворот схвату зображених ПР маємо найбільше число ступенів його рухливості?


а) і б)
е)
д) і г)
в)
д)

37. Схема ПР?

маніпуляторна
адаптивна
комбінована
сферична
прямокутна

38. Система приводів ПР?


пневматична
електрична
комбінована
гідравлічна
сенсорна

39. Схема компоновки ПР?


сферична
циліндрична
ангулярна
прямокутна
симетрична

40. Схема компоновки ПР?


прямокутна
симетрична
сферична
циліндрична
ангулярна

41. Схема компоновки ПР?


сферична
важільна
ангулярна
прямокутна
симетрична

42. Схема компоновки ПР?


прямокутна
симетрична
сферична
прямокутна
ангулярна

43. Схема компоновки ПР?


сферична
горизонтальна
ангулярна
прямокутна
симетрична

44. Схема компоновки ПР?сферична
прямокутна
симетрична
портальна
ангулярна

45. Робоча область ПР типу ?+46. Робоча область ПР типу ?


+
47. Робоча область ПР типу ?+48. Робоча область ПР типу ?+

49. Робоча область ПР типу ?

+50. Робоча область ПР типу ?


+

51. Робоча область ПР типу ?

+52. Робоча область ПР типу ?+

53. Робоча область ПР типу ?
+54. Робоча область ПР ?


+

55. Робоча область ПР типу ?
+


56. Робоча область ПР типу ?+
57. Що потрібно врахувати при виборі типу схвату?

програму випуску деталей
властивості об’єкта маніпулювання, масу, форму і її зміна в процесі обробки на технологічному устаткуванні, вимоги до часу захвату і точності утримування, властивості захоплюваної поверхні
освітлення на дільниці цеху
наявність огорожі
шлях руху ПР

58. Як вибирають тип приводу ПР?

по умові його широкого використання
по розрахунку
виходячи з моделі верстату
виходячи з елементної бази, наявності енергоносія, вимог виробництва
виходячи з від кількості супортів верстату

59. Як визначають зусилля в кінематичних елементах схвату ПР?

виходячи з моделі верстата
виходячи з кінематичного аналізу, прикладаючи до губок схвату зусилля затиску заготовки
виходячи з типу приводу
виходячи з від кількості супортів верстату
по розрахунку

60. Із чого виходять при визначенні зусилля захвату ПР?

виходячи з моделі верстата
виходячи з від кількості супортів верстату
із наявності сил інерції
із припущення, що утримування об’єкта маніпулювання відбувається за рахунок сил тертя, що створюються цим зусиллям, тобто 13 EMBED Equation.3 1415
із типу приводуRoot EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 26658071
    Размер файла: 6 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий