питання соц страх

Перелік орієнтовних питань для складання іспиту

Сутність та об’єктивна необхідність соціального страхування як складової соціального захисту населення.
Виникнення та етапи розвитку соціального страхування в Україні.
Принципи соціального страхування.
Види соціального страхування та джерела їх фінансування.
Особи, що підлягають загальнодержавному соціальному страхуванню.
Відмінність комерційного страхування від соціального страхування.
Законодавчо встановлені параметри соціальних гарантій в Україні.
Складові соціального захисту населення та джерела їх фінансування.
Гранична сума основної і додаткової заробітної плати з якої утримується єдиний соціальний внесок.
Необхідність, мета та інструменти державного регулювання страхової діяльності.
Моделі соціального страхування в промислово-розвинутих країнах.
Накопичувальні та розподільчі пенсійні системи у світі.
Державні програми соціального захисту населення.
Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Платники єдиного соціального внеску.
Порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску .
Розмір єдиного соціального внеску та його залежність від класів професійного ризику.
Пропорції розподілу єдиного соціального внеску за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування .
Роль Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань у визначенні класу професійного ризику для страхувальників.
Повноваження Державної казначейської служби України в роботі з фондами соціального страхування.
Робота Державної казначейської служби України з органами соціального страхування.
База нарахування єдиного соціального внеску та вимоги для його достатності.
Персоніфікований облік платників єдиного соціального внеску.
Відповідальність страхувальників за несвоєчасну та неповну сплату єдиного соціального внеску.
Необхідність і зміст соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Суб’єкти, об’єкти, страховий стаж у соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності.
Особи, які підлягають соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності.
Види матеріального забезпечення за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;порядок їх розрахунку.
Механізм нарахування та отримання допомоги на підставі лікарняного листа.
Порядок отримання оздоровчих послуг з фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
Поняття, цілі та завдання медичного страхування.
Суб’єкти обов’язкового медичного страхування(ОМС): страхувальник, страховик, медична установа, їх права та обов’язки.
Об’єкти обов’язкового медичного страхування.
Види договорів в сфері обов’язкового медичного страхування.
Добровільне медичне страхування та його схема.
Завдання та основні принципи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.
Функції МСЕК при соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.
Роль Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань у визначенні єдиного соціального внеску для платника залежно від класів професійного ризику виробництва.
Порядок отримання одноразової допомоги у разі стійкої втрати професійної непрацездатності або смерті потерпілого з Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.
Порядок отримання щомісячної грошової виплати у разі часткової або повної втрати працездатності з Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.
Порядок і розміри отримання пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання з Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.
Порядок проведення слідства при виникненні нещасного випадку на виробництві , профзахворювання.
Відповідальність платників перед Фондом соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.
Характеристика ринку праці в Україні.
Економічна сутність та необхідність соціального страхування на випадок безробіття.
Особи, які підлягають страхуванню на випадок безробіття.
Умови призначення допомоги по безробіттю.
Розміри та тривалість виплат по безробіттю.
Види соціальних послуг, що надають центри зайнятості.
Поняття системи пенсійного забезпечення та її принципи.
Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.
Відмінності страхового і трудового стажу.
Персоніфікований облік страхових внесків.
Пенсії за віком.
Пенсії по втраті годувальника.
Пенсії по інвалідності загального захворювання.
Пільгові пенсії.
Визначення розміру та порядок виплати соціальних пенсій.
Індексація та перерахунок пенсій.
Порядок надання позички Пенсійному фонду України на покриття касових розривів.
Сутність , умови та принципи недержавного соціального страхування.
Організаційні схеми недержавного соціального страхування.
Учасники недержавного Пенсійного фонду: Компанія з управління НПФ, Рада НПФ Компанія з управління пенсійними активами, Банк – зберігач НПФ.
Пенсійні внески та види виплат з недержавного Пенсійного фонду.

Центральна спілка споживчих товариств
Укоопспілка
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут


ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректора Хмельницького
кооперативного торговельно-
економічного інституту
________ Л.М. Коваль
«____» ____________ 2011 р


Екзаменаційні білети
з дисципліни «Соціальне страхування»
Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Розроблено викладачем: Соввою А.І.

Обговорено і схвалено
на засіданні кафедри фінансів
Протокол №___ від _______ 2011 р.
Завідувач кафедри фінансів
_____________ к.е.н., Антонюк О.І.

Хмельницький - 2011
Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 1
І. Теоретична частина
Сутність та об’єктивна необхідність соціального страхування як складової соціального захисту населення.
Види договорів в сфері ОМС
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Страхова пенсійна система має базуватись на відносинах:
реальної вартості найманої праці;
різних форм власності;
адміністративно розподільчому характеру
Форми соціального страхування в Україні:
загальнодержавне обов’язкове;
добровільне;
професійне;
корпоративне
ІІІ Практична частина
У працівника заробітна плата становить 2000 грн., а за сумісництвом 1000 грн. . Він працює 5 днів в неділю, хворів з 4 по 14 червня 2006 року, страховий стаж 5 років Нарахуйте лікарняні

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва


Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 2
І. Теоретична частина
Сутність та об’єктивна необхідність соціального страхування як складової соціального захисту населення.
Види договорів в сфері ОМС
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Об’єктом загальнообов’язкового соціального страхування є:
страховий випадок;
форс мажорні обставини;
непередбачені економічні втрати
Суб’єктом загальнообов’язкового соціального страхування є:
застраховані громадяни;
фонди соціального страхування;
страхові компанії;
недержавні пенсійні фонди
ІІІ Практична частина
Оператором стільникового зв’язку за січень 2011 року надано послуг споживачам на суму
15000,00 тис грн. з ПДВ. Визначить суму збору у пенсійний фонд з його послуг
Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва

Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 3
І. Теоретична частина
Види соціального страхування та джерела їх фінансування
Завдання та основні принципи соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
До страхових випадків по соціальному страхуванню належать:
хвороба;
вагітність і пологи;
догляд за малолітньою дитиною;
інвалідність дитини;
досягнення пенсійного віку;
безробіття;
Страховий стаж – це :
період протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому соціальному страхуванню;
період протягом якого особа безпосередньо у пенсійний фонд сплачує достатній соціальний внесок на страхування;
весь період трудової діяльності людини, включаючи навчання, службу в армії тощо.
ІІІ Практична частина
Працівник Д на підприємстві працює з 1 січня 1999 року. Хворів з 15 червня по 25 червня 2011 року (4 дні вихідні). Нарахуйте лікарняні при умові , що його зарплата становила :
Місяць
Сума

Вересень 2010 р
2000

Жовтень 2010 р
3000

Листопад 2010 р
2500

Грудень 2010 р
4200

Січень 2011 р
5240

Лютий 2011 р
2500

Березень 2011 р
2500

Квітень 2011 р
4220Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.СовваХмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 4
І. Теоретична частина
Відмінність комерційного страхування від соціального страхування
Функції МСЕК при соціальному страхуванні від нещасного випадку і профзахворювання
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Період страхового стажу це:
Перебування на лікарняному;
Перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
Час перебування застрахованої особи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку;
час перебування у трудових відносинах по угодах;
час перебування у відпустці за свій рахунок
Учасники правовідносин у загальнодержавному обов’язковому соціальному страхуванні у сфері пенсійних та інших виплат
застраховані особи;
Пенсійний фонд України та інші фонди ;
Комерційні банки;
Організації зв’язку

ІІІ Практична частина
Визначить суму доходу до отримання працівниками підприємства при наступній умові :
ПІБ
Нараховано всіх видів доходу
Утримано
До отриманняЄВ
Податок


Климчук ВФ
10500
Морнюк Ю С
21000

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва

Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 5
І. Теоретична частина
Законодавчо встановлені параметри соціальних гарантій в Україні
Роль ФССНВ і ПЗ у визначенні розміру ЄВС для платника залежно від класів професійного ризику виробництва.
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Учасники правовідносин у загальнодержавному обов’язковому соціальному страхуванні у сфері управління:
Президент України;
Кабінет Міністрів України;
Фонди соціального страхування ;
Міністерство фінансів
Джерелами надання соціальної допомоги населенню є:
Кошти фондів соціального страхування;
Кошти Державного і місцевих бюджетів;
Кошти роботодавців
ІІІ Практична частина
Визначить суму доходу до отримання працівниками підприємства,якому присвоєний 1 клас професійного ризику при наступній умові :
ПІБ
Нараховано всіх видів доходу
Утримано
До отриманняЄСВ
Податок


Копчунов І.Г.
9500
Мартинова В К
20000


Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.СовваХмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 6
І. Теоретична частина
Складові соціального захисту населення та джерела їх фінансування
Порядок отримання одноразової допомоги у разі стійкої втрати професійної непрацездатності або смерті потерпілого у ФССНВ і ПЗ.
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Основним документом, в якому закріплені державні гарантії по соціальному захисту громадян є:
Конституція України;
Закон України "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
Закон України «Про Державний бюджет» на відповідний рік
Державні соціальні гарантії це встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами:
мінімальні розміри оплати праці;
доходів громадян;
пенсійного забезпечення;
соціальної допомоги,
ІІІ Практична частина
Визначить суму збору до Пенсійного фонду і його платника за таких умов:
Фірма «Колос» продала авто вартістю 200,0 тис грн., в т ч ПДВ – 40 тис грн. фірмі «Овен


Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва
Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 7
І. Теоретична частина
Гранична сума основної і додаткової заробітної плати з якої утримується ЄСВ
Порядок отримання щомісячної грошової суми у разі часткової або повної втрати працездатності з ФССНВ і ПЗ ;
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Документом, яким розпочато формування законодавчої і нормативної бази соціального страхування є:
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Закон України “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Закон України «Про бюджет...» на відповідний рік
Концепція з формування соціального забезпечення населення України
Мета державного регулювання соціального страхування це :
проведення єдиної політики держави в цій сфері;
забезпечення реалізації прав громадян на З О Д СС;
створення умов ефективного функціонування системи соцстраху;
забезпечення дотримання суб’єктами соцстрах законів;
адаптація системи соціального страхування України до міжнародних стандартів
ІІІ Практична частина
Визначить базу для нарахування і утримання ЄВС по підприємству А за січень 2011 року
ПІБ
Нараховано


Оклад
одноразова допо мога в зв’язку з виходом на пенсію

матеріальна допомога на лікування
Надбавка за ранг
всього

Кривий
3200,00
12000,00
2000,00
500,00
17700,00

Магдабура
2000,00


300,00
2300,00

Цвігнун
1500,00


150,00
2650,00

Цимбал
1500,001500,00


Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.СовваХмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 8
І. Теоретична частина
Необхідність , мета та інструменти державного регулювання діяльності в області соціального страхування
Порядок і розміри отримання пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання у ФССНВ і ПЗ
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
В чому саме виражається державне регулювання:
В розробці та прийнятті системи законодавчих актів, що стосуються цієї сфери;
щорічному перегляді та затвердженні розмірів страхових внесків, норм, нормативів, перегляді видів та розмірів соціальних виплат;
встановлені обов’язкової вимоги щодо створення страхових резервів;
контролі та нагляді за діяльністю органів державних фондів;
встановлені обмежень страхових виплат
Соціальна політика України у сфері соціального страхування спрямована на підтримку
малозабезпечених і багатодітних сімей;
охорону материнства та дитинства;
на захист та профілактику умов праці громадян;
на підтримання достойного рівня пенсій у перспективі
ІІІ Практична частина
Магазин здійснює комісійну торгівлю золотими виробами Ціна золотого виробу включає виплату комітенту за сам виріб – 800 грн. і комісійну винагороду комісіонера – 200 грн. Визначить суму пенсійного збору та ПДВ?

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва


Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 9
І. Теоретична частина
Моделі соціального страхування в промислово-розвинутих країнах.
Порядок проведення слідства при виникненні нещасного випадку, профзахворювання
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Виконання правових норм у питаннях соціального захисту населення покладається на:
Міністерство праці і соціальної політики;
фонди соціального страхування;
пенсійний фонд;
облдержадміністрації
Склад механізму регулювання соціального страхування урядом це:
фінансові методи ;
фінансові важелі;
правове забезпечення;
нормативне забезпечення;
інформаційне забезпечення
ІІІ Практична частина
Магазин здійснює торгівлю золотими виробами Ціна золотого виробу з ПДВ 1500 грн.
Визначить суму пенсійного збору при його продажу?


Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва

Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 10
І. Теоретична частина
Характеристика ринку праці в Україні.
Накопичувальні та розподільчі пенсійні системи у світі
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
У світовій практиці пенсійного забезпечення прийнято розглядати кілька основних моделей пенсійної системи :
У промислово розвинених країнах;
У латиноамериканських країнах ;
Швеції;
4. Пострадянських країнах
Моделі систем соціального забезпечення в промислово розвинутих країнах це:
соціально-демократична модель (скандинавська) ;
ліберальна;
консервативна ;
комуністична ;
республіканська
ІІІ Практична частина
Працівник Сом працювала за контрактом на фірмі «А» з 15 січня 2000 року.
З 1 березня 2007 року пішла у декретну відпустку по 6 липня 2007 року, з 7 липня 2007 р оформила відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку, 8 липня 2010 року вийшла на роботу і працювала до 1 січня 2011 року, коли була звільнена з фірми в зв’язку з її банкрутством. З 2 січня 2011 року знаходилась на обліку в центрі зайнятості і отримувала допомогу по безробіттю. 15 червня 2011 року знову влаштувалась на роботу у фірму «Б». Вирахуйте страховий стаж Сом до влаштування її на роботу у фірму «Б».

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва
Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 11
І. Теоретична частина
Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Економічна сутність та необхідність соціального страхування на випадок безробіття.
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Соціально-демократична модель (скандинавська) соціального забезпечення передбачає:
право всіх громадян країни на соціальний захист і забезпечується державним бюджетом;
залежність від страхових внесків, а не від соціального ризику;
що, праця визначає подальше соціальне існування.
Консервативна модель соціального забезпечення передбачає:
залежність від страхових внесків, а не від соціального ризику;
розподіл витрат на внески між працівниками і працедавцями;
публічно-правову форму страхування
ІІІ Практична частина
Яким чином Державне казначейство України проведе розподіл 620485,40 грн. єдиного внеску , якщо фірма В відноситься до 15-го класу професійного ризику (роздатковий матеріал додається)Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва
Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 12
І. Теоретична частина
Платники єдиного внеску
Умови призначення допомоги по безробіттю
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Реформи пенсійного забезпечення в багатьох країнах світу на сучасному етапі визнані наступними чинниками:
1) Демографічними показниками;
2) Макроекономічною ситуацією;
3) Фінансовою кризою;
4) Тінізацією економіки
Програми, що фінансуються державою це:
соціальна допомога, що надається біднякам по різним напрямкам;
житлова субсидія;
різного роду пільги зорієнтовані на індивідуальну потребу громадянина.
ІІІ Практична частина
Яким чином Державне казначейство України проведе розподіл 15255,45 грн. єдиного внеску , якщо фірма Б відноситься до 8-го класу професійного ризику (роздатковий матеріал додається)

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва


Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 13
І. Теоретична частина
Порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску
Розміри та тривалість виплат по безробіттю
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Система добровільного пенсійного забезпечення передбачає:
солідарну систему пенсійного забезпечення;
накопичувальну систему пенсійного забезпечення;
індивідуальну систему пенсійного забезпечення
Накопичу вальна система пенсійного забезпечення передбачає
капіталізацію внесків ;
персоніфікацію рахунків;
сплату податків у бюджет
ІІІ Практична частина
Визначить сум суму єдиного внеску у пенсійний фонд фірмою В за січень 2011 року , при умові, що їй встановлений 15 клас професійного ризику з розміром внеску 37%, утримання з працівників 3,6%
Фамілія Сума основної і додаткової заробітної плати за листопад 2011 р
Сазонов 7850,00
Чорно бай 3550,00
Жовта люк 9750,00
Подобна 3025,00
Березовська 3150,00
Козина 5005,00
Литовська 5250,00

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва
Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 14
І. Теоретична частина
Розмір єдиного внеску та його залежність від класів професійного ризику
Розміри та тривалість виплат по безробіттю
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Пенсійна система України згідно Закону складається з :
солідарної системи;
обов’язкової накопичу вальної системи;
системи недержавного пенсійного забезпечення
Розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування встановлюються:
Міністерством праці і соціальної політики;
Верховною Радою України.;
Міністерством фінансів України
ІІІ Практична частина
Визначить суму єдиного внеску у пенсійний фонд фірмою Б за липень 2011 року , при умові, що їй встановлений 8 клас професійного ризику з розміром внеску 36,85%, утримання з працівників -3,6% за таких умов:
Фамілія Сума основної і додаткової заробітної плати за липень 2011 р
Гедзь 4200,00
Назаров 6850,00
Заяць 19750,00
Мізарник 16185,00
Лицар 8020,00
Нефедова 5045,00
Яремчук 2500,00


Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва
Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 15
І. Теоретична частина
Особи, що підлягають загальнодержавному соціальному страхуванню
Види соціальних послуг, що надають центри зайнятості
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
До бази для справляння ЄСВ включаються такі виплати:
нарахована заробітна плата за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі;
оплата перших п'яти днів тимчасової втрати працездатності за рахунок коштів роботодавця;
допомога по тимчасовій непрацездатності;
винагорода фізичних осіб за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Мінімальний страховий внесок - сума коштів, що визначається :
Розрахунково;
Встановлена Законом України «Про державний бюджет»;
Встановлюється Пенсійним фондом
ІІІ Практична частина
Визначить суму єдиного внеску у пенсійний фонд фірмою А за січень 2011 року , при умові, що їй встановлений 1 клас професійного ризику з розміром внеску 36,76%, утримання з працівників – 3,6% за таких умов:
Фамілія Сума основної і додаткової заробітної плати за січень 2011 р
Іванов 2200,00
Петров 3500,00
Сидоров 9750,00
Кут 3025,00
Князь 3014,00
Федоров 5005,00
Серов 1250,00


Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.СовваХмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 16
І. Теоретична частина
Пропорції розподілу ЄСВ за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування
Поняття системи пенсійного забезпечення та її принципи
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Управління праці і соціального захисту населення є страхувальником щодо таких осіб:
найманих працівників, які одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
найманих працівників, які одержують допомогу по тимчасовій непрацездатності;
Днем сплати ЄСВ вважається :
день списання банком або Держказначейством суми платежу з рахунка страхувальника-роботодавця ;
день зарахування платежу на рахунок Пенсійного фонду;
день нарахування ЄВС бухгалтером підприємства, установи
ІІІ Практична частина
Задача Приватний підприємець , що знаходиться на спрощеній системі оподаткування , сплатив за лютий 2011 року - 300 грн. Розмір єдиного внеску відповідно класу професійного ризику виробництва __34,7____ %
Визначити тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.СовваХмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 17
І. Теоретична частина
Роль Фонду соціального страхування від нещасного випадку та професійного захворювання у визначенні класу професійного ризику для страхувальників
Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Для зарахування ЄСВ відповідному територіальному органу Пенсійного фонду відкрито рахунки в органах :
Державного казначейства України;
Ощадного банку;
Національного банку .
Вкажіть черговість платежів за наявності у роботодавця одночасно наступних зобов’язань:
зобов’язань зі сплати ЄСВ;
зобов'язань зі сплати податків;
інших обов'язкових платежів.
ІІІ Практична частина
Розрахуйте суму допомоги по вагітності і пологам і вкажіть джерело виплати за таких умов :У працівника заробітна плата становить 2000 грн. в місяць без ніяких доплат Він працює 5 днів в неділю, страховий стаж жінки 1 рік ..

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва


Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 18
І. Теоретична частина
Робота Державного казначейства з органами соціального страхування
Відмінності страхового і трудового стажу
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо сплати ЄСВ покладено:
на Пенсійний фонд;
на Державне казначейство ;
інші фонди соціального страхування.
Сплата ЄСВ у частині нарахувань проводиться :
при кожній виплаті банком заробітної плати одночасно з видачею зазначених Сум;
за результатами звірення платника з територіальним органом Пенсійного фонду ;
при проведені виплат зарплати через касира підприємства, установи
ІІІ Практична частина
У працівника заробітна плата становить 5000 грн. Він працює 5 днів в неділю, хворів з 5 по 15 червня 2006 року (4 дні вихідні) страховий стаж 10 років . Нарахуйте лікарняні

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва


Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 19
І. Теоретична частина
База нарахування єдиного соціального внеску та вимоги для його достатності
Персоніфікований облік страхових внесків
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Клас професійного ризику виробництва , від якого залежить ставка ЄВС, встановлює:
Пенсійний фонд;
Фонд соціального страхування від нещасного випадку і професійного захворювання;
Державне казначейство
Перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ проводить:
Пенсійний фонд;
Фонд соціального страхування на випадок безробіття;
Фонд соціального страхування від нещасного випадку і профзахворювання;
ІІІ Практична частина
Визначити розрахунковий період для обрахунку лікарняного :
працівник , якого прийняли на роботу 12.01.06 р хворів з 16.04 по 20.04.2007 р.
працівник , якого прийняли на роботу 27.11.06 захворів з 3.04.по 10.04.07


Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.СовваХмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 20
І. Теоретична частина
Відповідальність страхувальників за несвоєчасну та неповну сплату ЄСВ
Пенсії за віком
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Відповідальність за порушення чинного законодавства по обліку, нарахуванню і сплаті ЄВС передбачає:
1. фінансові санкції;
2. Адміністративну відповідальність;
3 .Кримінальна відповідальність.
Розподіл коштів єдиного внеску та фінансових санкцій здійснюється ДКУ відповідно до:
визначених Законом пропорцій;
розпорядження Пенсійного фонду ;
реєстрів платежів платників ЄВС.
ІІІ Практична частина
Потерпілому 22 червня 2009 року установлено МСЕК стійку втрату працездатності 30% у зв’язку з профзахворюванням. Середня зарплата перед настанням страхового випадку становила - 4200грн. Потерпілий звернувся з заявою 11.08.2009 року про нарахування йому одноразової допомоги. Довідка про середню зарплату йому надали в розмірі 4600 грн. Визначить суму допомоги потерпілому

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.СовваХмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 21
І. Теоретична частина
Необхідність і зміст страхування від тимчасової втрати працездатності
Пенсії по втраті годувальника
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Виплата допомоги непрацездатному, по догляду за дитиною проводиться залежно від:
строку страхового стажу;
строку трудового стажу;
без усякої залежності
Допомога по вагітності і пологам виплачується :
залежно від строку страхового стажу;
незалежно від строку страхового стажу ;
залежно від розміру доходу фізичної особи
ІІІ Практична частина
Потерпілому встановлено стійку втрату проф..працездатності 60% . Середньомісячна заробітна плата перед настанням страхового випадку складала 2000 грн,. Визначить вид виплат з ФССТВП і ПЗ та їх розмір

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва


Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 22
І. Теоретична частина
Суб’єкти, об’єкти, страховий стаж у соціальному страхуванні з ТВП.
Пенсії по інвалідності загального захворювання
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Види матеріального забезпечення за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:
допомога по непрацездатності , догляду за дитиною;
допомога по вагітності і пологам;
допомога при народжені дитини;
Допомога із догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку;
Допомога на поховання;
Санаторно-курортне лікування
Страхувальники при медичному страхуванні це:
роботодавці;
місцеві органи влади;
фізичні особи
ІІІ Практична частина
У висновку МСЕК зазначено переведення потерпілого Сич на легшу роботу . Середньомісячний заробіток його до ушкодження здоров’я становив 2000 грн. Хто і в яких сумах буде виплачувати йому страхові виплати у зв’язку із пониженням заробітної плати ?


Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва


Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 23
І. Теоретична частина
Види матеріального забезпечення за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та порядок їх розрахунку
Пільгові пенсії
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Виплати з фонду соціального страхування від нещасного випадку і професійного захворювання це:
одноразова допомога;
щомісячна страхова виплата;
грошова сума за моральну шкоду ;
страхова виплата потерпілому під час його професійної реабілітації;
виплата одноразової допомоги членам сім’ї, які перебували на утриманні потерпілого;
відшкодування витрат на поховання.
МСЕК робить висновок про:
про стан працездатності, групу інвалідності;
про ступінь втрати працездатності – у відсотках;
про необхідність додаткових видів відшкодування ;
про медичні показання на отримання авто з ручним керуванням;
дату виплат
ІІІ Практична частина
Середня заробітна плата робітника Б - 2500 грн., страховий стаж 7 років. Він був звільнений з роботи 5 липня 2010 року в зв’язку з ліквідацією підприємства. Розрахувати строк призначення та розмір допомоги з безробіття і визначити терміни її виплати

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва

Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 24
І. Теоретична частина
Механізм нарахування та отримання допомоги на підставі лікарняного листка
Визначення розміру та порядок виплати соціальних пенсій.
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Пенсійна система це гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян:
у старості;
на випадок хвороби;
втрати працездатності;
по догляду за дитиною;
при професійному захворюванні
Солідарна система пенсійного забезпечення в Україні це:
мінімальна пенсі1йна виплата;
виплата, що залежить від трудового внеску (заробітку і стажу);
виплати , що проводяться в залежності від коштів, що знаходяться на персоніфікованих рахунках громадян
ІІІ Практична частина
Яку суму допомоги по безробіттю і в який термін отримує громадянин , якщо він звертається у Центр зайнятості вперше після закінчення навчального закладу ?


Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.СовваХмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 25
І. Теоретична частина
Індексація та перерахунок пенсій
Порядок надання позички ПФУ на покриття касових розривів
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Персоніфікований облік страхових внесків передбачає:
накопичу вальна пенсійна система;
солідарна пенсійна система;
професійна пенсійна система
Середньо місячна заробітна плата обчислення пенсій береться за будь-які :
60 календарних місяців підряд протягом усієї трудової діяльності;
45 календарних місяців підряд протягом усієї трудової діяльності;
вибірково
ІІІ Практична частина
Середня заробітна плата робітника С - 1800 грн., страховий стаж 15 років. Він був звільнений з роботи 1 січня 2010 року в зв’язку з реорганізацією установи. Розрахувати строк призначення та розмір допомоги з безробіття і визначити терміни її виплати

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.СовваХмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 26
І. Теоретична частина
Порядок отримання оздоровчих послуг з ФССТВП
Сутність , умови та принципи недержавного страхування.
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Пенсії за віком , що надаються громадянам поділяються на пенсії :
на загальних підставах ;
на пільгових підставах;
на спеціальних підставах ;
на умовних підставах;
на професійних підставах
Умовами призначення пенсії за віком у солідарній системі є:
Досягненням особи 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.
Досягненням особи 62 років та наявності страхового стажу не менше 35 років.
Досягненням особи 60 років та наявності страхового стажу не менше 30 років
ІІІ Практична частина
Федорчук, народився 4.04.1965 р , помер 4 листопада 2002 року, мав 19 років та 10 повних місяців страхового стажу , на його утриманні знаходилась жінка та дитина. Визначить чи має право жінка і діти на отримання пенсії по втраті годувальника , якщо так – то Розрахуйте стаж, який буде врахований громадянину Федорчук

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва
Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 27
І. Теоретична частина
Поняття, цілі та завдання медичного страхування
Організаційні схеми недержавного соціального страхування.
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
За яких умов пенсія за віком призначається в мінімальному розмірі?
За наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу.
За наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу.
За наявності у чоловіків 15 років, а у жінок 15 років страхового стажу
В яких розмірах передбачено підвищення розміру пенсій за віком у разі відстрочки часу її призначення?
0,1% за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
0,75% - за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.
ІІІ Практична частина
Розрахуйте стаж, який буде врахований громадянину Коломієць , який звернувся в ПФУ за пенсією по інвалідності загального захворювання і її величину за таких умов:
Коломієць народився 1 травня 1979 року , визнаний інвалідом 2 групи у 24 роки з 1 серпня 2003 року до настання інвалідності він мав страховий стаж 3 роки та 4 повних місяці( або 40 повних місяців )

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва
Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 28
І. Теоретична частина
Суб’єкти обов’язкового медичного страхування: страхувальник, страховик, медична установа, їх права та обов’язки.
Учасники недержавного пенсійного фонду.
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Непрацездатними особами, що претендують на отримання пенсії по втраті годувальника, є:
діти ,які не досягли 18 річного віку і старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до виповнення їм 18 років
один з подружжя ,якщо він зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами, онуками померлого годувальника, які не досягли 8 річного віку
дід і баба – за відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати
брати, сестри
Виберіть термін страхового стажу , який вибирається для обчислення цього виду пенсії:
період до смерті годувальника;
період його страхового стажу до смерті і час , який залишився до виходу на пенсію за віком
встановлений законодавством термін
ІІІ Практична частина

Ювелірний магазин 10 вересня 2006 року продав населенню золотих виробів на суму 5 тис грн з ПДВ. Розрахуйте суму збору у пенсійний фонд з його операцій.

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.СовваХмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 29
І. Теоретична частина
Об’єкти ОМС
Пенсійні внески та види виплат з НПФ
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
На кого призначається пенсія по втраті годувальника, якщо утриманцями годувальника були дружина і 2 дітей:
на дружину;
на дітей;
на всіх членів родини
Пенсії за інвалідністю в загальнообов’язковій солідарній системі пенсійного страхування призначають за умови:
1. трудового каліцтва
2. професійного захворювання
2. загального захворювання
ІІІ Практична частина
Громадянин С продав громадянину В автомобіль вартістю 100 тис грн. В т ч ПДВ. Вирахуйте суму відрахувань у пенсійний фонд і вкажіть хто фінансовим агентом ПФУ ?


Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.СовваХмельницький кооперативний торгово-економічний інститут
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Предмет «Соціальне страхування»
Екзаменаційний білет 30
І. Теоретична частина
Виникнення та етапи розвитку соціального страхування в Україні
Повноваження ДКУ в роботі з фондами соціального страхування
ІІ. Тести Правильна відповідь може бути подана в 1, 2, 3,.. і всіх пунктах
Пенсію за вислугу років отримують:
1.Військовослужбовці та службовці органів внутрішніх справ
2.Працівники цивільної авіації та льотно-випробувального складу
3.Державні службовці, судді, працівники прокуратури та митних органів
4.Окремі категорії працівників національної економіки
Особи, які мають право на одержання соціальної пенсії це:
Інваліди 1,2 груп, в т ч інваліди з дитинства, інваліди 3 гр.
Особи, які досягли пенсійного віку і не мають трудового стажу
Діти, які не досягли 18 річного віку чи старші за цей вік, якщо вони стали інвалідами до виповнення їм 18 років, у разі втрати годувальника
Діти інваліди у віці до 16 років
Особи окремих категорій професій
ІІІ Практична частина
Підприємство А продає підприємству Б будівлю , оціночна вартість якої 200,0 тис грн. з ПДВ. Визначить суму збору в ПФУ, платника і фінансового агента ПФУ

Зав. Кафедрою О.І.Антонюк
Викладач А.І.Совва
15

Приложенные файлы

  • doc 26652191
    Размер файла: 289 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий