Історія соц.пед.роботи

X. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Основна:
1. Андреева И.ІІ. Антология по истории и геории социальной педагогики. - М.:
Академа. 2000. - 176 с.

2. Горілий А.Г. Історія соціальної роботи в Україні (конспект лекцій). - Тернопіль: ТАНГ, 2001.-68 с.
3. Доброчинність в Україні: минуле, сучасність, майбутнє. - К.. 1998.
Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці : 36. наук, праць - Івано-Франківська : [б.в.]. 2005. -115 с.
Карпенко О.Г. Янченко Т.В. Соціально-педагогічна підтримка дітей в Україні в історичному контексті: Монографія. - К.: НПУ, 2006. - 159 с.
Кузьмин К.В.. Сутьірин Б.А. История социальной работьі за рубежом и в России (є древности до начала XX века). - М.: Академический Проект. 2002. - 480 с.
Ромм Т.А. История социальной педагогики : учеб. пособие / Т.А. Ромм. - Ростов н/Д :Феникс. 2010. -346 с.
Сейко Н.А. Доброчинність у сфері освіти України (XIX - поч. XX ст.): Київський учбовий округ / Наталя Сейко : монографія. - Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2006. - 448 с.
Социальная педагогика : курс лекций / под общ. ред. М. А. Галагузовой. - М. : 1 уманит. изд. центр ВЛАДОС. 2000. -416 с.
10.Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [Т. Ф. Алєкссснко, Т. П. Баеюк. О. В. Безпалько та ін.| : за ред. І. Д. Звсрсвої. - ЬС. : Центр учбової літератури, 2008. -336 є.
І [.Соціальна педагогіка : теорія і технології: Підручник / За ред. І.Д. Звєрєвої. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. -316 с.
12.Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько. С. Я. Харченко та ін. ]: за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Дактіонової. - К. : Наук. світ. 2003. -
ІЗ.Штефан Л. А. Соціально-педагогічна теорія та практика в Україні (20-90-ті рр. XX ст.) / Штефан Д. А. - Харків : ТОВ «ТО Ексклюзив», 2002.
14.Якса її.В. Історія соціальної педагогіки: Методичний посібник. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. 1.Франка. 2006. - 156 с.
І5.Янкович ().. Поліщук В.А. Історія соціальної педагогіки / соціальної роботи. -Тернопіль. 2004.
Семінар І. Історичні перед) мови роївні к\ соціальної роботи в > країні та свії і (до XV сі.)
План.
Основні форми допомоги г а взаємодопомоги в стародавніх слов'янських громадах
Передумови виникнення соціальної роботи в Київській Русі..
Розвиток ідей соціальної справедливості у писемних пам'ятках Київської Русі.
Соціальна спрямованість діяльності Київських князів
Становлення соціально-педагогічної роботи н сільських громадах
Приклади доброчинності Петра Могили. Івана Мазепи, Г.Г. Маразлі.
Розвиток монастирської системи допомоги та підтримки нужденних
Завдання для самостійної роботи
1.1. Підготувати інформацію про діяльність у сфері соціального захисту: (Івана Вишенського .
Герасима Смотрицького. Мелетія Смотрицького. Іова Борецького, Памво Беринди)
Семінар 2. Соціальне виховання епохи Просвітництва
Основні ідеї епохи Просвітництва (кінець XVII - початок ХУПІст.).
Т. Джефферсон. Дж. Вашингтон. Б. Франклін щодо соціального виховання молоді.
Демократична система освіти і виховання Англії (Дж.Мільгон. Дж.Беллерс. Г.ІІейп. Дж.І Іріетлі).
Погляди німецьких вчених на соціальне виховання підростаючого покоління (І.Г. Фіхте. Ф.А. Вольф. І.Г.Кампс).
Громадсько-педагогічна думка провідних науковців Франції (Ш.Монтеск'є. Д.Дідро. К.Гельвецій, Ж.Ж.Руссо).
Семінар 3. Соціальна спрямованість діяльності церковних, козацьких та братських громад
Братства та філантропічні функції братств в Україні.
Роль братських шкіл у соціальному вихованні дітей.
Виховання гумапізмч і милосердя як одне з основних завдань козацької педагогіки.
Соціальна допомога нужденних за часів козацтва. Завдання для самостійної роботи
1. Підготувати інформацію про діяльність трьох українських чи російських благодійників та/або благодійних організацій 5 балів. Модульна контрольна робота
ШІОТОВПГі МОДУЛЬ II
Семінар 4,5 Історія становлення церковно-монаетирської та приватної благодійності в
Україні у XV III - XIX сі. та соціальна спрямованість діяльності земських установ у сфері
громадської опіки
Церковно-монастирська благодійність в ХУПІ-періпій половині XIX ст.
Характеристика меценатства та приватної благочинності у XVIII ст.
Розвиток традицій українського благодійництва і меценатства у XIX ст.
Вплив земської реформи на становлення соціальної підтримки та захисту незахишених категорій населення.
Соціально-педагогічна підтримка дітей в освітній діяльності земств.
Діяльність земських установ щодо опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Освітньо-виховна діяльність громадських організацій в Україні у другій половині XIX Завдання для самостійної роботи
Здійснити порівняльний аналіз систем суспільної опіки за часів Петра І та Катерини II 5 балів
Семінар 6. Соціа.іьно-недагогічні погляди зарубіжних дослідників (кінець XIX - ноч XX ст.)
Соціально-педагогічні погляди Дж. Дьюі.
Ідеї ..трудової школи" 1 . Кершенштейнера.
Експериментальна педагогіка В. Лай.
Ідеї вільною виховання VI. Монтессорі, Е. Кей га Р. Штейнера. Модульна контрольна робота


Приложенные файлы

  • doc 26651515
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий