то,что мне нужно и важно


Перевір себе! 8 КЛАС:
Будова атома. Періодичний закон Д.І. Менделєєва
І рівень
Завдання 1-30 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.
1. Виберіть сучасне формулювання періодичного закону:
а) властивості елементів і утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від електронних конфігурацій атомів;
б) електронна будова атомів і властивості елементів, які від неї залежать, знаходяться у періодичній залежності від атомних мас елементів;
в) властивості елементів і утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від атомних мас елементів;
г) властивості елементів і утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від величини заряду ядер їхніх атомів.
2. Виберіть відповідь, яка розкриває фізичний зміст хімічної періодичності:
а) періодична зміна конфігурації валентних електронів зі збільшенням заряду ядер атомів;
б) періодична зміна атомних мас елементів зі збільшенням заряду ядер атомів;
в) періодична зміна заряду ядер атомів зі збільшенням атомних мас елементів;
г) періодична зміна електронних конфігурацій атомів зі збільшенням радіуса атомів.
3. Виберіть s-елемент:
а) Мn; б) S; в) Na; г) Al. 4. Виберіть р-елемент:
a) V; б) Fe; в) Li; г) As. 5. Виберіть d-елемент:
а) Мn; б) Ne; в) Na; г) Вr. 6. Виберіть електронну формулу Магнію:
а) 1s22s22p63s23p3; б) 1s22s22p63s2; в) 1s22s22p1; г) 1s22s2.
7. Виберіть, чим відрізняються ізотопи елемента:
а) числом нейтронів; б) атомним номером;
в) числом валентних електронів;г) числом протонів.
8. Виберіть характеристику, яка для елементів періодично змінюється:
а) заряд ядра атома;
б) відносна атомна маса;
в) число енергетичних рівнів в атомах;
г) число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів.
9. Виберіть електронну формулу Феруму:
а) 1s22s22p63s23p64s13d7;б) 1s22s22p63s23p64s03d8;
в) 1s22s22p63s23p64s23d6;г) 1s22s22p63s23p64s24p6.
10. Виберіть електронну формулу Сульфуру:
а) 1s22s22p63s23p4;б) 1s22s22p63s03p6;
в) 1s22s22p4;г) 1s22s22p63s23p64s23d8.
11. Виберіть визначення енергії йонізації:
а) кількість енергії, що виділяється при відриві електронів від атомів;
б) кількість енергії, необхідної для відриву електронів від атомів;
в) кількість енергії, що виділяється при приєднанні електронів до атомів;
г) кількість енергії, що поглинається при приєднанні електронів до атомів.
12. Виберіть визначення спорідненості атома до електрона:
а) кількість енергії, що виділяється або поглинається при відриві електронів від атомів;
б) кількість енергії, необхідної для відриву електронів від атомів;
в) кількість енергії, що виділяється або поглинається при приєднанні електронів до атомів;
г) кількість енергії, що поглинається при приєднанні електронів до атомів.
13. Виберіть визначення електронегативності елемента;
а) здатність атомів елемента віддавати електрони;
б) здатність атомів елемента приєднувати електрони;
в) здатність атомів елемента відтягувати на себе електронну густину;
г) загальний негативний заряд всіх електронів атома.
14. Виберіть атомну орбіталь, яка має форму сфери:
a) s; б) р; в) d; г) f. 15. Виберіть атомну орбіталь, яка має форму гантелі:
а) s; б) р; в) d; г) f. 16. Вкажіть фрагмент періодичної системи, де розташовані елементи з подібними хімічними властивостями:
а) малий період; б) група; в) підгрупа; г) великий період.
17. Виберіть характеристику, яка збігається із порядковим номером елемента:
а) значення відносної атомної маси;б) значення відносної електронегативності;
в) кількість електронів в атомі;г) кількість нейтронів у ядрі.
18. Виберіть твердження щодо зарядів протона й електрона:
а) чисельно рівні, але протилежні за знаком;
б) різні, але однакові за знаком;
в) протилежні за знаком та різні за величиною;
г) чисельно рівні й однакові за знаком.
19. Виберіть характерну властивість нейтронів:
а) не мають маси;б) не мають заряду;
в) мають заряд +1;г) мають заряд -1.
20. Вкажіть максимальну кількість електронів на другому енергетичному рівні:
а) 8; б) 2; в) 18; г) 6. 21. Вкажіть максимальну кількість електронів на першому енергетичному рівні:
а) 8; б) 2; в) 18; г) 32. 22. Вкажіть підрівні, з яких складається третій енергетичний рівень:
а) s та d; б) s, p та d; в) s та р; г) s, p, d та f. 23. Вкажіть, чому дорівнює заряд ядра атома елемента:
а) номеру групи, в якій він знаходиться;б) відносній атомній масі;
в) номеру періоду, в якому він знаходиться;г) порядковому номеру елемента.
24. Вкажіть форму р-орбіталі:
а) гантелі;б) кулі;
в) дві перпендикулярно розміщені гантелі;
г) три перпендикулярно розміщені гантелі.
25. Виберіть елементи, з яких починаються і закінчуються періоди у періодичній системі:
а) лужні та інертні;б) інертні та металічні;
в) неметалічні і галогени;г) лужні і галогени.
26. Виберіть елементи, що знаходяться у головних підгрупах III-VIII груп періодичної системи:
а) s; б) р; в) f; г) d. 27. Виберіть характеристику, на яку вказує номер періоду, де розташований елемент:
а) загальна кількість електронів;
б) радіус атома;
в) загальна кількість протонів та нейтронів;
г) кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома.
28. Виберіть твердження щодо атомів ізотопів одного елемента:
а) мають однакову відносну атомну масу;
б) різняться кількістю електронів;
в) мають однакову кількість протонів;
г) мають однакову кількість нейтронів.
29. Виберіть визначення атомної орбіталі:
а) область простору, в якому велика ймовірність перебування електрона;
б) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;
в) область простору, в якому розташоване ядро атома;
г) форма існування атома.
30. Виберіть елемент, що має найбільшу електронегативність:
а) Флуор; б) Хлор; в) Бром; г) Йод. Завдання 31-35 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.
31. Виберіть частинки, які містяться в ядрі атома:
а) електрони; б) протони; в) йони; г) нейтрони. 32. Виберіть електронні типи елементів, які містяться в II періоді:
а) d-елементи; б) р-елементи; в) s-елементи; г) f-елементи. 33. Виберіть підгрупи елементів, які складаються тільки з s-елементів:
а) III A; б) II А; в) II Б; г) І А. 34. Виберіть ізотопи:
а) 39К; б) 40Са; в) 39Са; г) 40Аr. 35. Виберіть s-елементи:
а) 1s22s22p63s1; б) 1s22s22p63s23p1; в) 1s22s2; г) 1s22s22p6. II рівень
Завдання 36-65 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.
36. Виберіть електронну будову частинки, яка утворюється при втраті двох електронів атомом Сu:
а) 1s22s22p63s23p64s23d7;б) 1s22s22p63s23p64s°3d9;
в) 1s22s22p43s23p64s13d8;г) 1s22s22p63s23p64s23d8.
37. Виберіть електронну будову частинки, яка утворюється при приєднанні двох електронів атомом S:
а) 1s22s22p63s23p4;б) 1s22s22p63s23p6;
в) 1s22s22p63s23p2;г) 1s22s22p63s03p4.
38. Виберіть електронну конфігурацію йона Сl:
а) 1s22s22p63s2;б) 1s22s22p63s23p4;
в) 1s22s22p63s23p5;г) 1s22s22p63s23p6.
39. Вкажіть елемент, що має найбільше значення енергії йонізації:
а) Бром; б) Йод; в) Флуор; г) Хлор. 40. Вкажіть елемент, що має найменше значення енергії йонізації:
а) Карбон; б) Нітроген; в) Флуор; г) Оксиген. 41. Вкажіть елемент, що має найбільшу електронегативність:
а) Бром; б) Селен; в) Германій; г) Галій. 42. Виберіть тип оксидів, які утворюють елементи головної підгрупи VI групи періодичної системи:
а) кислотні; б) основні; в) амфотерні; г) несолетворні.
43. Вкажіть номер групи у періодичній системі, в якій розташовані найбільш активні неметали:
а) VI А; б) VIII А; в) І А; г) VII А. 44. Вкажіть номер групи у періодичній системі, в якій розташовані найбільш активні метали:
а) VI А; б) VIII А; в) І А; г) VII А. 45. Виберіть тип оксидів, які утворюють елементи головної підгрупи II групи періодичної системи:
а) кислотні;б) основні;в) амфотерні;
г) один амфотерний, а решта - основні.
46. Вкажіть характер зміни властивостей оксидів при збільшенні ступеня окиснення елемента:
а) посилюються кислотні властивості;б) посилюються основні властивості;
в) змінюються залежно від типу елемента;г) змінюються не закономірно.
47. Вкажіть характер зміни властивостей при збільшенні атомної маси елементів у періоді:
а) властивості елементів змінюються від металічних до неметалічних;
б) зменшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;
в) збільшується радіус атома;
г) збільшується кількість заповнених енергетичних рівнів.
48. Визначте електронну конфігурацію атома, яка існує:
а) 1s22s42p4; б) 1s22s22p8; в) 1s22s2; г) 1s22s22p63s13p1.
49. Вкажіть кількість та тип орбіталі, що існує на всіх енергетичних рівнях:
а) лише дві орбіталі;б) дві р-орбіталі;
в) одна s-орбіталь;г) дві s-орбіталі.
50. Виберіть підрівні, з яких складається другий енергетичний рівень:
а) s та d; б) р та d; в) s та р; г) d та f. 51. Вкажіть, чому дорівнює кількість нейтронів у ядрі атома:
а) сумі масового числа та кількості протонів;
б) різниці між масовим числом та номером групи;
в) сумі масового числа та номера періоду;
г) різниці між масовим числом елемента і кількістю протонів.
52. Вкажіть елементи, які знаходяться у головних підгрупах І і II груп періодичної системи:
а) р-елементи; б) s- та р-елементи; в) s-елементи; г) d-елементи.
53. Вкажіть характер зміни властивостей елементів у періодах зліва направо:
а) змінюються від типових металічних до типових неметалічних;
б) змінюються від типових неметалічних до типових металічних;
в) не змінюються;
г) змінюються, але залишаються типово металічними або неметалічними.
54. Визначте формулу сполуки, яка утворена елементом X, що належить до І А групи, та елементом Y, що належить до VI А групи:
а) Х2Y; б) ХY2; в) ХY; г) Х2Y3. 55. Виберіть пару частинок, що мають однакову електронну будову:
а) Мg2+ і Аr; б) Na+ і Аr; в) К+ і Аr; г) Сl і Ne. 56. Визначте формулу сполуки, яка утворена елементом X, що належить до II А групи, та елементом Y, що належить до VII А групи:
а) Х2Y; б) ХY2; в) ХY; г) Х3Y. 57. Визначте формулу сполуки, яка утворена елементом X, що належить до І А групи, та елементом Y, що належить до V А групи:
а) Х3Y; б) ХY2; в) ХY; г) Х2Y3. 58. Вкажіть характер зміни властивостей при збільшенні порядкового номера елемента в головній підгрупі періодичної системи:
а) збільшується кількість електронів на зовнішньому електронному рівні атома;
б) зменшується радіус атома;
в) зменшується кількість заповнених енергетичних рівнів;
г) збільшується радіус атома.
59. Визначте характерну ознаку елемента, розташованого у III періоді і V групі періодичної системи:
а) має електронну конфігурацію атома 1s22s22p63s23p5;
б) здатний утворювати сполуку типу RH3;
в) належить до металів;
г) утворює кислоту типу H2RO4.
60. Виберіть твердження щодо атома елемента, який знаходиться у III періоді та VI групі періодичної системи:
а) має оболонку, що складається з трьох електронних шарів;
б) має ядро, що складається з 16 нуклонів;
в) має ядро, в якому 12 протонів;
г) містить 32 електрони.
61. Вкажіть характеристику Флуору за місцем розташування у періодичній системі:
а) в атомі електрони перебувають на двох енергетичних рівнях;
б) ядро атома складається з 19 протонів;
в) на зовнішньому енергетичному рівні атома знаходиться 9 електронів;
г) вища валентність у сполуках дорівнює 2.
62. Вкажіть характеристику елемента, в ядрі атома якого міститься 13 протонів:
а) відноситься до неметалів;
б) знаходиться у другому періоді;
в) утворює оксид, що має амфотерні властивості;
г) утворює сполуку типу R(OH)2.
63. Вкажіть характер зміни властивостей при збільшенні номера групи:
а) зменшується кількість енергетичних рівнів в атомах;
б) збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні;
в) збільшується кількість енергетичних рівнів в атомах;
г) зменшується кількість протонів у ядрах атомів.
64. Вкажіть характеристику елемента, в ядрі атома якого міститься 12 протонів:
а) утворює водневу сполуку типу RH;
б) має в електронній оболонці 10 електронів;
в) знаходиться в другому періоді періодичної системи;
г) знаходиться у II А групі.
65. Вкажіть характеристику елемента, в ядрі атома якого міститься 10 нейтронів, а на зовнішньому енергетичному рівні є неспарений електрон:
а) здатний утворювати сполуку типу R2O;
б) здатний утворювати сполуку типу RH3;
в) є інертним газом;
г) утворює просту речовину, яка виявляє тільки відновні властивості.
Завдання 66-77 містять чотири або п'ять відповідей, які необхідно розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.
66. Розташуйте елементи у порядку зростання атомного радіуса:
а) В; б) С; в) Be; г) Li; д) F.
67. Розташуйте елементи у порядку зменшення атомного радіуса:
а) Аl; б) Si; в) Мg; г) Na; д) Сl.
68. Розташуйте елементи у порядку зменшення атомного радіуса:
а) Вe; б) Мg; в) Ва; г) Sr; д) Са.
69. Розташуйте елементи у порядку зменшення неметалічних властивостей:
а) Сl; б) Мg; в) Р; г) S; д) Na.
70. Розташуйте елементи у порядку зростання металічності:
a) Be; б) Мg; в) Ва; г) Sr; д) Са.
71. Розташуйте елементи у порядку зростання металічності:
а) Be; б) В; в) С; г) Li; д) N.
72. Розташуйте елементи у порядку зростання неметалічних властивостей:
a) F; б) At; в) І; г) Вr; д) Сl.
73. Розташуйте елементи у порядку зростання неметалічних властивостей:
а) Р; б) N; в) S; г) О; д) В.
74. Встановіть послідовність вищих оксидів у періоді (І-IV групи):
а) ЕО; б) Е2О; в) ЕО2; г) Е2О3. 75. Встановіть послідовність вищих оксидів у періоді (IV-VII групи):
а) Е2О5; б) ЕО2; в) Е2О7; г) ЕО. 76. Встановіть послідовність гідратів вищих оксидів у періоді зліва направо:
а) Е(ОН)2; б) Н2ЕО3; в) ЕОН; г) Н2ЕО4; д) Е(ОН)3; є) НЕО3; е) НЕО4.
77. Встановіть послідовність летких сполук з Гідрогеном у групах IV-VII:
а) Н2Е; б) НЕ; в) ЕН4; г) ЕН3. Завдання 78-85 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.
78. Встановіть відповідність між видом частинки та її характеристикою.
Частинка: Характеристика:
1) ядро; а) позитивно заряджена частина атома, в якій зосереджена
2) протон; практично вся його маса;
3) електрон; б) частинка з масою спокою 9,110-31 кг і негативним зарядом
4) нейтрон. 1,610-19 Кл;
в) електронейтральна частинка з масою спокою 1,6710-27кг;
г) частинка з масою спокою 1,6710-27 кг і позитивним зарядом
1,610-19 Кл;
д) область простору, в якому велика ймовірність перебування
електрона.
79. Встановіть відповідність між електронною формулою та атомом елемента.
Електронна формула: Атом елемента:
1) 1s22s22p3; a) Al;
2) 1s22s22p6; б) Мg;
3) 1s22s22p63s1; в) N;
4) 1s22s22p63s23p1. г) Na;
д) Ne.
80. Встановіть відповідність між фрагментом періодичної системи та сукупністю елементів.
Фрагмент періодичної системи: Сукупність елементів:
1) головна підгрупа І групи; a) Mg - Sr;
2) головна підгрупа II групи; б) N - Sb;
3) головна підгрупа IV групи; в) S - Те;
4) головна підгрупа VI групи. г) Li - К;
д) С - Sn.
81. Встановіть відповідність між електронною родиною елемента та елементом.
Електронна родина: Елемент:
1) s; a) Mn;
2) р; б) Rb;
3) d. в) Sn;
г) Pu.
82. Встановіть відповідність нукліду елемента кількості протонів та нейтронів.
Нуклід: Кількість протонів та нейтронів:
1) 23Na; a) 9 та 10;
2) 39Са; б) 19 та 20;
3) 19F. в) 20 та 19;
г) 10 та 9;
д) 11 та 12.
83. Встановіть відповідність кількості протонів нукліду елемента.
Кількість протонів: Нуклід:
1) 13; а) 40Аr;
2) 20; б) 27Аl;
3) 8; в) 19F;
4) 18. г) 16О;
д) 40Са.
84. Встановіть відповідність кількості нейтронів нукліду елемента.
Кількість нейтронів: Нуклід:
1) 13; а) 38К;
2) 19; б) 27Аl;
3) 8; в) 24Na;
4) 18. г) 15N;
д) 38Са.
85. Встановіть відповідність кількості електронів нукліду елемента.
Кількість електронів: Нуклід:
1) 11; а) 39К;
2) 19; б) 27Аl;
3) 8; в) 23Na;
4) 13. г) 15О;
д) 40Са.
Завдання 86-95 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.
86. Виберіть електронні формули атомів, що належать до d-елементів:
а) 1s22s42p63s23p63d84s2;б) 1s22s22p63s23p63d54s2;
в) 1s22s22p63s23p63d104s1;г) 1s22s22p63s23p63d104s24p3;
д) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s2.
87. Виберіть електронні формули атомів, що належать до р-елементів:
а) 1s22s42p63s23p63d104s24p6;б) 1s22s22p6Зs2Зp63d54s2;
в) 1s22s22p63s23p63d104s1;г) 1s22s22p63s23p63d104s24p3;
д) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s24d1.
88. Виберіть електронні формули атомів, що належать до s-елементів:
а) 1s22s42p63s23p63d104s2;б) 1s22s22p63s23p64s2;
в) 1s22s22p63s23p63d104s1;г) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1;
д) 1s22s22p63s2.
89. Виберіть електронні формули елементів, у яких всі атомні орбіталі завершені:
а) 1s22s22p63s2;б) 1s22s22p63s23p63d104s2;
в) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1;г) 1s22s22p63s23p63d84s2;
д) 1s22s22p63s23p63d104s24p5.
90. Виберіть електронні формули елементів, у яких є незавершені атомні орбіталі:
а) 1s22s22p63s2;б) 1s22s22p63s23p63d104s2;
в) 1s22s22p63s23p63d104s24p65s1;г) 1s22s22p63s23p63d84s2;
д) 1s22s22p63s23p63d104s24p5.
91. Виберіть елементи, у яких є незавершені атомні орбіталі:
a) Na; б) Zn; в) N; г) Аr; д) Сl.
92. Виберіть елементи, у яких всі атомні орбіталі завершені:
а) Na; б) Zn; в) N; г) Аr; д) Сl.
93. Виберіть елементи, у яких є вільні атомні орбіталі:
а) Be; б) Аl; в) N; г) Не; д) Аr.
94. Виберіть елементи, у яких немає вільних атомних орбіталей:
а) С; б) Ne; в) N; г) Не; д) Аr.
95. Виберіть d-елементи:
а) Pt; б) Ві; в) Nb; г) Sn; д) Rn.
III рівень
Завдання 96-104 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.
96. Вкажіть атом елемента, який має електронну будову йону Сl:
a) Na; б) Аr; в) Мg; г) Ne. 97. Вкажіть йон елемента, який має електронну будову атома Аr:
а) Li+; б) N3-; в) Se2-; г) К+. 98. Вкажіть електронну конфігурацію атома в основному стані:
а) 1s22s12p3; б) 1s22s22p63s13p1; в) 1s22s22p53s2; г) 1s22s22p5.
99. Визначте ряд елементів, розташованих за зменшенням енергії йонізації:
а) Na, Mg, Ne, Ar; б) Аr, Na, Mg, Ne; в) Ne, Ar, Mg, Na; г) Ne, Ar, Na, Mg.
100. Визначте ряд елементів, розташованих за збільшенням енергії йонізації:
а) Аl, Р, Ar, Mg; б) Mg, Аl, Р, Аr; в) Р, Аl, Mg, Ar; г) Аr, Р, Аl, Mg.
101. Встановіть характеристику елемента, який утворює летку сполуку типу HR:
а) належить до галогенів;б) має електронну формулу атома 2s22p6;
в) є типовим металічним елементом;г) розташований у І групі.
102. Вкажіть характеристику елемента R, який утворює сполуку HRO3:
а) розташований у IV групі;б) є типовим металічним елементом;
в) має електронну формулу атома 3s23p3;
г) у сполуці HRO3 має найнижчий ступінь окиснення.
103. Встановіть характеристику елемента R, який утворює летку сполуку RH4:
а) розташований у VII групі, побічній підгрупі;
б) розташований у IV групі, головній підгрупі;
в) має електронну формулу 1s22s22s1;
г) є металічним елементом.
104. Встановіть характеристику елемента R, який утворює сполуку ROH:
а) розташований у І групі, головній підгрупі;
б) розташований в IV групі, головній підгрупі;
в) має електронну формулу атома 1s22s22p4;
г) є неметалічним елементом.
Завдання 105-107 містять чотири або п'ять відповідей, які необхідно розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.
105. Розташуйте елементи у порядку зростання енергії йонізації;
а) Na; б) Rb; в) Li; г) К; д) Cs.
106. Розташуйте елементи у порядку зростання енергії йонізації:
а) Аl; б) Si; в) Мg; г) Na; д) Сl.
107. Розташуйте елементи у порядку зменшення енергії йонізації:
а) Аl; б) In; в) В; г) Тl; д) Ga.
Завдання 108-114 містять п'ять відповідей, з яких необхідно вибрати три, що задовольняють умову, та розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.
108. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, що відповідає схемі перетворення Сl0 Сl Сl+:
а) 1s22s22p63s23p4;б) 1s22s22p63s23p3;в) 1s22s22p63s23p6;
г) 1s22s22p63s23p5;д) 1s22s22p63s13p6.
109. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, що відповідає схемі перетворення N3+ N3- N0:
а) 1s22s22p6; б) 1s22s22p0; в) 1s22s22p2; г) 1s22s22p3; д) 1s22s22p5.
110. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, що відповідає схемі перетворення Р3- Р0 Р3+:
а) 1s22s22p63s23p3;б) 1s22s22p63s23p4;в) 1s22s22p63s23p6;
г) 1s22s22p63s23p0;д) 1s22s22p63s13p6.
111. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, що відповідає схемі перетворення Fe3+ Fe0 Fe2+:
a) 4s23d6; б) 4s13d7; в) 4s03d5; г) 4s03d6; д) 4s23d3.
112. Із запропонованих електронних структур частинок побудуйте послідовність, що відповідає схемі перетворення Сu+ Сu2+ Сu0:
a) 4s23d9; б) 4s13d10; в) 4s03d10; г) 4s03d9; д) 4s03d12.
113. Із запропонованих схем процесів окиснення або відновлення частинок вкажіть такі, що відповідають перетворенням Fe2+ Fe3+ Fe0:
a) 4s23d6 - ē = 4s13d6; б) 4s23d6 + 2ē = 4s13d7;в) 4s03d5 + 3ē = 4s23d6;
г) 4s03d6 - ē = 4s03d5; д) 4s03d4 + 3е = 4s13d4.
114. Із запропонованих схем процесів окиснення або відновлення частинок вкажіть такі, що відповідають перетворенням Сl+ Сl0 Сl:
а) 1s22s22p63s23p4 + 2ē = 1s22s22p63s23p6;
б) 1s22s22p63s23p5 + ē = 1s22s22p63s23p6;
в) 1s22s22p63s23p6 - ē = 1s22s22p63s23p5;
г) 1s22s22p63s23p5 - ē = 1s22s22p63s23p4;
д) 1s22s22p63s23p4 + ē = 1s22s22p63s23p5.
Завдання 115-125 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.
115. Встановіть відповідність між фрагментом періодичної системи та сукупністю елементів, які в ній розташовані.
Фрагмент періодичної системи: Сукупність елементів:
1) головна підгрупа; a) Mn - Re;
2) побічна підгрупа; б) Li - Ne;
3) малий період; в) С - Рb;
4) великий період. г) К - Кr;
д) Аr - Хе.
116. Встановіть відповідність між валентними електронами в атомі елемента та фрагментом періодичної системи.
Фрагмент періодичної системи: Валентні електрони в атомі елемента:
1) III період, група V A; a) 3s23p2;
2) III період, група IV А; б) 4s23d1;
3) IV період, група III Б; в) 3s23p3;
4) IV період, група VI Б; г) 4s13d5.
5) IV період, група V А. 117. Встановіть відповідність між типом елемента та валентними електронами в атомі.
Тип елемента: Валентні електрони в атомі елемента:
1) s-елемент; a) 3s23p2;
2) р-елемент; б) 3d14s2;
3) d-елемент. в) 5f77s2;
г) 3s2.
118. Встановіть відповідність між елементом та валентними електронами в атомі.
Елемент: Валентні електрони в атомі елемента:
1) Аr; a) 3s23p3;
2) Na; б) 3s23p6;
3) Р; в) 3s1;
4) Cu. г) 4s13d10;
д) 3s23p5.
119. Встановіть відповідність між формулою оксиду та валентними електронами в атомі елемента.
Формула оксиду елемента: Валентні електрони в атомі елемента:
1) Е2О3; a) 3s23p3;
2) Е2О5; б) 3s23p2;
3) ЕО2; в) 3s23p5;
4) ЕО. г) 3s23p1;
д) 3s2.
120. Встановіть відповідність між валентними електронами в атомі елемента та формулою оксиду.
Формула оксиду елемента: Валентні електрони в атомі елемента:
1) Е2О3; a) 4s23d3;
2) Е2О5; б) 4s23d2;
3) ЕО2; в) 4s2;
4) ЕО; г) 4s23d1.
5) Е2О. 121. Встановіть відповідність зміни формули валентних електронів в атомі елемента та процесом, який відбувся.
Зміна формули валентних електронів: Процес, який відбувся:
1) 3s23p3 3s23p0; а) Е0 + 3ē - Е3-;
2) 3s23p3 3s23p6; б) Е0 - 3ē = Е3+;
3) 4s23d3 4s03d3; в) Е0 + 1ē = Е;
4) 4s24p5 4s24p6. г) Е0 + 2ē = Е2-;
д) Е0 - 2ē = Е2+.
122. Встановіть відповідність електронної формули йону елемента.
Електронна формула йона: Йон елемента:
1) 2s22p0; а) Р3-;
2) 3s23p6; б) N3+;
3) 4s03d3; в) Вr;
4) 4s24p6. г) S2-;
д) V2+.
123. Встановіть відповідність елемента радіуса його атома, якщо в другому періоді радіус атома змінюється в межах 0,159 нм - 0,035 нм.
Елемент: Радіус, нм:
1) Li; а) 0,104;
2) Be; б) 0,078;
3) В; в) 0,062;
4) С. г) 0,035;
д) 0,159.
124. Встановіть відповідність елемента енергії йонізації його атома.
Елемент: Енергія йонізації, еВ:
1) Li; a) 5,1;
2) К; б) 13,6;
3) Rb; в) 4,2;
4) Na. г) 4,3;
д) 5,4.
125. Встановіть відповідність елемента величині його електронегативності.
Елемент: Електронегативність за Полінгом:
1) Li; a) 0,9;
2) F; б) 3,5;
3) О; в) 2,1;
4) Na. г) 1;
д) 4.
Перевір себе! Хімічний зв'язок
І рівень
Завдання 1-25 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.
1. Виберіть поняття, яке визначає здатність елемента утворювати певну кількість зв'язків у сполуці:
а) гібридизація; б) валентність; в) полярність; г) електронегативність.
2. Вкажіть валентність Сульфуру у сполуках:
а) дорівнює нулю;б) дорівнює VI;
в) може бути II, IV або VI;г) дорівнює IV або VI.
3. Виберіть твердження щодо валентності елементів у кальцій сульфіді:
а) валентність Кальцію дорівнює валентності Сульфуру;
б) валентність Кальцію дорівнює І;
в) валентність Сульфуру дорівнює III;
г) валентність Кальцію дорівнює валентності Сульфуру і дорівнює І.
4. Виберіть твердження щодо валентності елементів в оксиді SiO2:
а) Оксигену та Силіцію однакова;б) Силіцію дорівнює IV;
в) Оксигену дорівнює IV;г) Силіцію дорівнює II.
5. Виберіть твердження щодо валентності Оксигену в оксидах:
а) дорівнює II;б) дорівнює валентності другого елемента;
в) може бути різною;г) дорівнює ступеню окиснення другого елемента.
6. Виберіть твердження щодо валентності металічних елементів в оксидах:
а) завжди дорівнює II;б) дорівнює валентності Оксигену;
в) може бути різною;г) однакова.
7. Виберіть сполуку, в якій ступені окиснення елементів чисельно збігаються:
а) магній хлорид;б) натрій сульфід;
в) ферум(ІІІ) оксид;г) кальцій оксид.
8. Виберіть сполуку, в якій ступінь окиснення та валентність Нітрогену чисельно не збігаються:
а) NO; б) HNO3; в) NH3; г) NO2.
9. Виберіть визначення хімічного зв'язку:
а) сили, що зв'язують ядра і електрони між собою;
б) енергетично вигідна взаємодія між атомами, молекулами, йонами в речовині;
в) сили, що діють між протонами і нейтронами в ядрі атома;
г) зміни, що відбуваються з атомом одного елемента під впливом атома іншого елемента.
10. Виберіть тип хімічного зв'язку, утвореного за рахунок спільної пари електронів:
а) йонний; б) ковалентний; в) електронний; г) металічний.
11. Виберіть тип хімічного зв'язку, утвореного за рахунок спільної пари електронів, зміщеної до одного з атомів:
а) йонний;б) ковалентний полярний;
в) ковалентний неполярний;г) металічний.
12. Виберіть тип хімічного зв'язку, утвореного за рахунок спільної пари електронів, розташованої на однаковій відстані від обох атомів:
а) йонний;б) ковалентний полярний;
в) ковалентний неполярний;г) водневий.
13. Виберіть тип хімічного зв'язку в речовинах, що мають високу електропровідність та ковкість:
а) йонний;б) ковалентний полярний;
в) ковалентний неполярний;г) металічний.
14. Вкажіть процес, що відбувається при утворенні йонного зв'язку:
а) перерозподіл електронної густини між атомами;
б) передавання електронів від одного атома до другого;
в) зміщення електронної густини від одного атома до другого;
г) передавання пари електронів донором на вільну орбіталь акцептора.
15. Вкажіть процес, що відбувається при утворенні ковалентного неполярного зв'язку:
а) зміщення електронної густини від одного атома до другого;
б) передавання електронів від одного атома до другого;
в) усуспільнення неспарених електронів і рівномірний розподіл електронної густини між атомами;
г) передавання пари електронів донором на вільну орбіталь акцептора.
16. Вкажіть процес, що відбувається при утворенні ковалентного полярного зв'язку:
а) усуспільнення неспарених електронів і зміщення електронної густини до більш електронегативного атома;
б) передавання електронів від одного атома до другого;
в) усуспільнення неспарених електронів і рівномірний розподіл електронної густини між атомами;
г) повна делокалізація електронної густини.
17. Вкажіть процес, що відбувається при утворенні металічного хімічного зв'язку:
а) спарювання електронів, що належать різним атомам;
б) надання вільної орбіталі одним атомом та неподіленої пари електронів іншим;
в) електростатична взаємодія йонів;
г) усуспільнення валентних електронів, що вільно переміщуються у кристалі.
18. Виберіть визначення електронегативності:
а) сили, що зв'язують ядра і електрони між собою;
б) здатність атомів відтягувати на себе електронну густину;
в) енергія приєднання електронів до атома;
г) енергія відриву електронів від атома.
19. Вкажіть частинку, що утворюється при відриві електронів від атома:
а) аніон; б) катіон; в) збуджений атом; г) радикал.
20. Вкажіть частинку, що утворюється при приєднанні електронів до атома:
а) аніон; б) катіон; в) збуджений атом; г) радикал.
21. Виберіть тип хімічного зв'язку, для якого характерні напрямленість та насичуваність:
а) йонний; б) ковалентний; в) міжмолекулярний; г) металічний.
22. Виберіть характеристику донорно-акцепторного механізму утворення ковалентного зв'язку за:
а) усуспільнення неспарених електронів, що належать різним атомам;
б) надання вільної орбіталі одним атомом та неподіленої пари електронів іншим;
в) електростатичної взаємодії протилежно заряджених йонів;
г) усуспільнення валентних електронів, що вільно переміщуються у кристалі.
23. Виберіть чинник, що впливає на довжину хімічного зв'язку:
а) електронегативність атомів, що утворюють зв'язок;
б) радіуси атомів, що утворюють зв'язок;
в) ефективні заряди атомів, що утворюють зв'язок;
г) полярність зв'язку.
24. Виберіть твердження, яке характеризує співвідношення між довжиною та енергією хімічного зв'язку:
а) чим довший зв'язок, тим менша його енергія;
б) чим довший зв'язок, тим більша його енергія;
в) чим коротший зв'язок, тим менша його енергія;
г) довжина зв'язку не впливає на його енергію.
25. Виберіть хімічний елемент, який більше здатний віддавати електрони, ніж приєднувати:
а) Азот; б) Кисень; в) Неон; г) Натрій.
Завдання 26-30 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.
26. Виберіть твердження щодо ковалентного полярного зв'язку:
а) зв'язок ґрунтується на електростатичному механізмі;
б) зв'язок утворюється за рахунок спільної електронної пари;
в) спільна електронна пара зміщена до одного з елементів;
г) спільна електронна пара симетрична відносно обох елементів.
27. Виберіть твердження щодо ковалентного неполярного зв'язку:
а) зв'язок ґрунтується на електростатичному механізмі;
б) зв'язок утворюється за рахунок спільної електронної пари;
в) спільна електронна пара зміщена до одного з елементів;
г) спільна електронна пара симетрична відносно обох елементів.
28. Виберіть твердження щодо йонного зв'язку:
а) зв'язок ґрунтується на електростатичному механізмі;
б) зв'язок утворюється за рахунок спільної електронної пари;
в) спільна електронна пара зміщена до одного з елементів;
г) зв'язок утворюється між катіоном і аніоном.
29. Виберіть критерії, за якими хімічний зв'язок відносять до йонного:
а) електронегативності елементів однакові;
б) електронегативності елементів значно відрізняються;
в) зв'язок утворено між лужним металом та галогеном;
г) зв'язок утворено між будь-яким елементом і Оксигеном.
30. Виберіть критерії, за якими хімічний зв'язок відносять до ковалентного полярного:
а) електронегативності елементів однакові;
б) електронегативності елементів значно відрізняються;
в) зв'язок утворено між атомами одного й того ж елемента;
г) зв'язок утворено між атомами неметалічних елементів.
II рівень
Завдання 31-62 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.
31. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Нітрогену в молекулі N2:
а) 3 та 0; б) 1 та +1; в) 1 та +3; г) 3 та +3.
32. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Нітрогену в молекулі NH3:
а) 3 та -3; б) 3 та -1; в) 3 та 3; г) 4 та -3.
33. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Карбону в молекулі СО2:
а) 4 та +4; б) 4 та +2; в) 4 та +3; г) 4 та -4.
34. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Нітрогену в молекулі HNO3:
а) 4 та +5; б) 5 та +5; в) 3 та +5; г) 4 та +3.
35. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Сульфуру в молекулі H2S:
а) 4 та -2; б) 6 та +2; в) 6 та -2; г) 2 та -2.
36. Вкажіть зміну радіуса частинки при приєднанні електрона до нейтрального атома:
а) зменшується;б) збільшується;
в) змінюється по-різному;г) не змінюється.
37. Вкажіть міру здатності атома віддавати електрони:
а) спорідненість атома до електрона;б) енергія йонізації атома;
в) атомний радіус;г) заряд ядра атома.
38. Виберіть поняття щодо міри здатності атома приєднувати електрони:
а) спорідненість атома до електрона;б) енергія йонізації атома;
в) здатність атома до поляризації;г) атомний радіус.
39. Виберіть рядок, в якому перелічені сполуки з йонним типом зв'язку:
а) Р2О5, НСl, SiO2, СО2;б) КСl, CaBr2, Na2O, K2S;
в) N2, Сl2, Н2, О2;г) HBr, PH3, NH3, H2S.
40. Виберіть рядок, в якому перелічені сполуки з ковалентним неполярним типом зв'язку:
а) Р2О3, H2S, SO3, SO2;б) NaCl, CaCl2, CaO, K2S;
в) N2, Cl2, H2, O2;г) PH3, NH3, H2S, H2O.
41. Виберіть рядок, в якому перелічені сполуки з ковалентним полярним типом зв'язку:
а) РН3, NH3, CO2, SO2;б) NaCl, CaCl2, CaO, K2S;
в) N2, Cl2, Н2, О2;г) КСl, CaBr2, Na2O, CaS.
42. Вкажіть зміну міцності зв'язків у ряду молекул Сl2 - Вr2 - І2:
а) зростає;б) зменшується;
в) спочатку зростає, потім зменшується;г) спочатку зменшується, потім зростає.
43. Вкажіть зміну полярності хімічного зв'язку в вищих оксидах у ряду елементів Сl - S - Р - Si:
а) зростає;
б) зменшується;
в) від Хлору до Сульфуру зменшується, потім не змінюється;
г) не змінюється від Хлору до Фосфору, потім зменшується.
44. Вкажіть зміну полярності хімічного зв'язку в ряду молекул НСl - НВr - НІ:
а) зростає;б) зменшується;
в) спочатку зменшується, а потім зростає;г) спочатку зростає, а потім зменшується.
45. Виберіть чинник, від якого залежить полярність зв'язків у ряду однотипних молекул:
а) тип електронної орбіталі;
б) радіуси атомів, які беруть участь в утворенні зв'язків;
в) електронегативність атомів, які беруть участь в утворенні зв'язків;
г) довжина зв'язків.
46. Виберіть частинку з ковалентним зв'язком, утвореним за донорно-акцепторним механізмом:
а) HSO4; б) NH4+; в) Н2О; г) СО2.
47. Виберіть найполярнішу молекулу:
а) сірководень; б) хлор; в) хлороводень; г) сульфур(ІV) хлорид.
48. Виберіть характеристику, яка визначає міцність зв'язку:
а) заряди ядер атомів, що утворюють молекулу;
б) радіуси атомів, що утворюють молекулу;
в) здатність атомів, що утворюють молекулу, до поляризації;
г) ступінь окиснення атомів, що утворюють молекулу.
49. Виберіть тип хімічного зв'язку, що характеризується ненасичуваністю і ненапрямленістю у просторі:
а) йонний; б) ковалентний полярний; в) ковалентний неполярний; г) водневий.
50. Виберіть молекулу, в якій існує потрійний зв'язок:
а) N2; б) О2; в) F2; г) Н2.
51. Виберіть молекулу, в якій існує подвійний зв'язок:
а) N2; б) О2; в) Сl2; г) Н2.
52. Виберіть молекулу з найполярнішим хімічним зв'язком:
а) Н-Вr; б) Н-І; в) Н-Сl; г) Н-F.
53. Виберіть сполуку, в якій валентність та ступінь окиснення Карбону чисельно не збігаються:
а) СН4; б) СО2; в) С2Н2; г) Н2СО3.
54. Порахуйте кількість зв'язків у молекулі Сl2О7:
а) 14; б) 28; в) 7; г) 9.
55. Вкажіть максимальне число ковалентних зв'язків, що може утворити незбуджений атом Фосфору за рахунок неспарених електронів:
а) 2; б) 3; в) 1; г) 5.
56. Вкажіть максимальне число ковалентних зв'язків, які може утворити збуджений атом Сульфуру за рахунок неспарених електронів:
а) 2; б) 3; в) 4; г) 6.
57. Вкажіть максимальне число ковалентних зв'язків, які може утворити незбуджений атом Хлору за рахунок неспарених електронів:
а) 2; б) 3; в) 7; г) 1
58. Вкажіть форму молекули води:
а) трикутник; б) кутова; в) тетраедр; г) лінійна.
59. Виберіть сполуку з йонним типом зв'язку:
а) ССl4 (рідина); б) SiO2 (тверда речовина); в) КСl (тверда речовина); г) NH3 (газ).
60. Виберіть полярну молекулу:
а) СО2; б) N2; в) H2S; г) О2.
61. Вкажіть кількість сполук, що мають ковалентні полярні зв'язки ССl4(рідина), SiO2(тверда речовина), КСl(тверда речовина), NH3(газ), Н2(рідина), СО2(газ):
а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.
62. Вкажіть кількість сполук, що мають ковалентні неполярні зв'язки N2(газ), О2(газ), Н2О (газ), NH3 (газ), ССl4(рідина):
а) 2; б) 3; в) 4; г) 1.
Завдання 63-70 містять чотири або п'ять відповідей, які необхідно розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.
63. Розташуйте речовини у порядку збільшення полярності зв'язку у молекулі:
а) НВr; б) НІ; в) НСl; г) HF.
64. Розташуйте речовини у порядку зменшення полярності зв'язку у молекулі:
а) H2S; б) Н2О; в) H2Se; г) К2О.
65. Розташуйте речовини у порядку зростання основних властивостей:
а) FeO; б) Fe2O3; в) Fe3O4. 66. Розташуйте речовини у порядку зростання кислотних властивостей:
а) СrO; б) Сr2О3; в) СrO3. 67. Розташуйте частинки у порядку збільшення радіуса йону:
а) Na+; б) Мg2+; в) Аl3+; г) Н+.
68. Розташуйте частинки у порядку зменшення радіуса йону:
а) Li+; б) Н+; в) Са2+; г) Ве2+.
69. Розташуйте частинки у порядку збільшення радіуса йону:
а) F; б) І; в) Сl; г) Вr.
70. Розташуйте частинки у порядку зменшення радіуса йону:
а) F; б) Se2-; в) О2-; г) S2-.
Завдання 71-75 містять кілька правильних відповідей. Вкажіть усі правильні відповіді.
71. Виберіть речовини, до складу яких входять одновалентні частинки:
а) Al(NO3)3; б) Na2CO3; в) FeSO4; г) Са3(РО4)2; д) NaOH.
72. Виберіть речовини, до складу яких входять двовалентні елементи:
а) АlСl3; б) Na2O; в) FeS; г) СаВr2; д) Na3N.
73. Виберіть речовини, до складу яких входять елементи з найвищою валентністю:
а) OsO4; б) Сr2О3; в) Мn2О7; г) СаВr2; д) СО2.
74. Виберіть процеси, які відповідають металам:
а) 1s22s22p63s23p4 - 4ē = 1s22s22p63s23p0;
б) 1s22s22p63s23p5 + ē = 1s22s22p63s23p6;
в) 1s22s22p63s2 - 2ē = 1s22s22p63s0;
г) 1s22s22p63s23p5 - 5ē = 1s22s22p63s23p0;
д) 1s22s22р63s23р64s23d2 - 3ē = 1s22s22p63s23p64s03d1.
75. Виберіть процеси, які відповідають неметалам:
а) 1s22s22p63s23p4 - 4ē = 1s22s22p63s23p0;
б) 1s22s22p63s23p5 + ē = 1s22s22p63s23p6;
в) 1s22s22p63s2 - 2ē = 1s22s22p63s0;
г) 1s22s22p63s23p5 - 5ē = 1s22s22p63s23p0;
д) 1s22s22p63s23p64s23d2 - 3ē = 1s22s22p63s23p64s03d1.
Завдання 76-80 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.
76. Встановіть відповідність елемента електронній формулі його катіона.
Елемент: Електронна формула однозарядного катіона:
1) Na; a) 1s0;
2) К; б) 1s22s22p63s23p64s0;
3) Li; в) 1s22s22p63s0;
4) H. г) 1s22s22p63s23p5;
д) 1s22s0.
77. Встановіть відповідність елемента електронній формулі його аніона.
Елемент: Електронна формула однозарядного аніона:
1) Br; a) 1s22s22p6;
2) F; б) 1s22s22p63s23p64s24p6;
3) Сl; в) 1s22s22p63s2;
4) Н. г) 1s22s22p63s23p6;
д) 1s2
78. Встановіть відповідність йона елемента електронній формулі.
Йон елемента: Електронна формула:
1) Сl; a) 1s22s22p63s23p1;
2) F; б) 1s22s22p63s23p64s24p6;
3) Вr; в) 1s22s22p6;
4) Н. г) 1s22s22p63s23p6.
д) 1s2.
79. Встановіть відповідність йона елемента електронній формулі.
Йон елемента: Електронна формула:
1) Na+; a) 1s2;
2) К+; б) 1s22s22p63s23p64s24p6;
3) Li+; в) 1s22s22p6;
4) Н+. г) 1s22s22p63s23p6;
д) 1s0.
80. Встановіть відповідність типу кристалічної ґратки формулі сполуки.
Тип кристалічної ґратки: Формула сполуки:
1) йонна; a) Fe;
2) атомна; б) СО2;
3) молекулярна в) С(ГРАФІТ);
г) КВr.
III рівень
Завдання 81-94 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.
81. Виберіть молекулу, яка утворена за рахунок S-S зв'язку:
а) Сl2; б) H2S; в) НСl; г) Н2.
82. Виберіть молекулу, яка утворена за рахунок S-P зв'язку:
a) F2; б) Н2; в) N2; г) НСl.
83. Виберіть молекулу, яка утворена за рахунок P-P зв'язку:
a) H2S; б) Н2; в) Сl2; г) НСl.
84. Виберіть молекулу, яка має -зв'язок:
а) Вr2; б) О2; в) F2; г) Н2.
85. Виберіть варіант можливого подвійного перекривання орбіталей при утворенні хімічного зв'язку:
а) s і р; б) р і р; в) s і s; г) s і d.
86. Вкажіть відмінне для - і -зв'язків:
а) число електронів, які утворюють зв'язок;
б) зміщення електронної пари до одного з атомів;
в) полярність зв'язку;
г) розташування області підвищеної електронної густини.
87. Виберіть процес вирівнювання атомних орбіталей за енергією та формою:
а) поляризація; б) йонізація; в) структуризація; г) гібридизація.
88. Виберіть тип гібридизації орбіталей атома Карбону у молекулі метану:
а) sp3; б) sp2; в) sp; г) sp3d.
89. Виберіть тип гібридизації орбіталей атома Бору у молекулі ВСl3:
а) sp3; б) sp3d2; в) sp; г) sp2.
90. Виберіть тип гібридизації орбіталей атома Сульфуру у молекулі H2S:
а) sp; б) sp2; в) sp3; г) гібридизація не відбувається.
91. Вкажіть просторову будову молекули СН4:
а) куб; б) трикутник; в) октаедр; г) тетраедр.
92. Вкажіть просторову будову молекули BF3:
а) квадрат; б) трикутник; в) лінійна; г) тетраедр.
93. Виберіть неполярну молекулу, що має полярні ковалентні зв'язки:
а) ССl4; б) О2; в) Н2О; г) NH3.
94. Виберіть неполярну молекулу, що має полярні ковалентні зв'язки:
а) НСl; б) CF4; в) NH3; г) H2S.
Завдання 95-108 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінацій цифр і букв.
95. Встановіть відповідність між типом кристалічної ґратки та речовиною.
Тип кристалічної ґратки: Речовина:
1) йонна; а) С;
2) молекулярна; б) КСl;
3) атомна; в) Мg;
4) металічна. г) СО2;
д) Не.
96. Встановіть відповідність між ізоелектронними частинками.
Йон: Ізоелектронний атом:
1) Р3+; а) Са;
2) Сl; б) Ne;
3) О2-; в) Аr;
4) В3+. г) Мg;
д) Не.
97. Встановіть відповідність між молекулою та типом гібридизації орбіталей центрального атома.
Молекула: Тип гібридизації орбіталей центрального атома:
1) СН4; а) гібридизації не відбувається;
2) С2Н2; б) sp2;
3) С6Н6; в) sp3;
4) Н2. г) sp;
д) sp3d2.
98. Встановіть відповідність між характером речовини та типом хімічного зв'язку.
Тип хімічного зв'язку: Характер речовини:
1) йонний; а) металічний;
2) ковалентний; б) солеподібний;
3) металічний; в) леткий або нелеткий.
4) водневий. 99. Встановіть відповідність між кількістю протонів і електронів та частинкою.
Кількість протонів та електронів: Частинка:
1) 17р+ і 18ē; a) S2-;
2) 11р+ і 10ē; б) Сl;
3) 16р+ і 18ē; в) С4+;
4) 6р+ і 2ē. г) Na+;
д) N3-
100. Встановіть відповідність між електронною конфігурацією валентних електронів та вищою валентністю елемента.
Електронна конфігурація валентних електронів: Вища валентність:
1) 2s22p3; a) VI;
2) 3s23p1; б) І;
3) 2s22p5; в) IV;
4) 3s23p4. г) III;
д) V.
101. Встановіть відповідність між частинкою та кількістю протонів і електронів.
Частинка: Кількість протонів та електронів:
1) Вr; а) 19р+ і 18ē;
2) К+; б) 24р+ і 26ē;
3) Аl3+; в) 35р+ і 36ē;
4) Fe2+. г) 13р+ і 10ē;
д) 26р+ і 24ē.
102. Встановіть відповідність між молекулою та типом гібридизації орбіталей центрального атома.
Молекула: Тип гібридизації орбіталей центрального атома:
1) СО2; а) гібридизації не відбувається;
2) ССl4; б) sp2;
3) ВСl3; в) sp3;
4) О2. г) sp;
д) sp3d2.
103. Встановіть відповідність між молекулою та типом гібридизації орбіталей центрального атома.
Молекула: Тип гібридизації орбіталей центрального атома:
1) СОСl2; а) гібридизації не відбувається;
2) С2Н6; б) sp2;
3) SCl6; в) sp3;
4) С2Н2. г) sp;
д) sp3d2.
104. Встановіть відповідність між просторовою будовою частинки та типом гібридизації орбіталей центрального атома.
Просторова будова: Тип гібридизації орбіталей центрального атома:
1) трикутник; a) sp3d;
2) лінія; б) sp2;
3) тетраедр; в) sp3;
4) октаедр. г) sp;
д) sp3d2.
105. Встановіть відповідність між просторовою будовою частинки та типом гібридизації орбіталей центрального атома.
Просторова будова: Тип гібридизації орбіталей центрального атома:
1) трикутник; a) sp2d;
2) лінія; б) sp2;
4) піраміда; в) sp3;
5) квадрат. г) sp;
д) sp3d2.
106. Встановіть відповідність між просторовою будовою частинки, типом гібридизації орбіталей центрального атома та кількістю -зв'язків.
Просторова будова: Тип гібридизації орбіта лей центрального атома та кількість -зв'язків:
1) кут; a) sp2 та 3;
2) трикутник; б) sp2 та 2;
3) піраміда; в) sp3 та 4;
4) тетраедр. г) sp та 2;
д) sp3 та 3.
107. Встановіть відповідність між ізоелектронними частинками.
Атом: Ізоелектронний йон:
1) Na; a) Ca+;
2) Аr; б) Si2+;
3) Mg; в) Аl3+;
4) Сl. г) Аr+;
д) Сl.
108. Встановіть відповідність перетворення речовин зміні типу гібридизації атомних орбіталей центральних атомів.
Перетворення речовин: Зміна типу гібридизації:
1) SO3 SO42-; a) sp2 sp;
2) 3С2Н2 С6Н6; б) sp2 sp3;
3) СО32- СО2; в) sp3 sp3d2;
4) [АlСl4] [AlCl6]3-. г) sp sp2;
д) sp3d2 sp2.

Приложенные файлы

  • docx 26641581
    Размер файла: 123 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий