Теперішній час дійсного способу активного та па..

Тема: Теперішній час дійсного способу активного та пасивного стану.
( Praesens indicativi activi et passivi ).
Предмет: латинська мова
Курс: II, спеціальність: лікувальна, сестринська, акушерська, стоматологія.
I. Актуальність геми.
В медичній термінології дієслово вживається в основному у рецептурі і здебільшого із значенням наказу та прохання. Однак часто в художній літературі чи в певних організаціях зустрічаються крилаті латинські вислови, афоризми, прислів’я, в яких мають місце дієслівні форми.
Для правильного оформлення рецептів та у реченнях і текстах медичного профілю вживаються деякі форми дієслова теперішнього часу активного та пасивного стану.
Необхідно також запам'ятати закінчення третьої особи однини та множини активного й пасивного стану в теперішньому часі дійсного способу та форми дієслова бути (esse) в третій особі однини та множини теперішнього часу.
II. Навчальні цілі заняття.
Мати загальні уявлення про дієслово як частину мови, (L =I)
Знати граматичні категорії дієслова. (L=II)
Вміти знаходити основу дієслова, записати словникову форму. (L=III)
Знати правила утворення наказового способу. (L=II)
Знати основні рецептурні формулювання у наказовому способі. (L=II)
6. Знати закінчення 3-ї особи однини та множини в теперішньому часі активного та пасивного стану; форми дієслова бути (esse) в теперішньому часі у 3-й особі однини і множини. (L=П)
Вміти утворювати наказовий спосіб. (L=III).
8.Вміти грамотно вживати в рецептах дієслова в наказовому способі. (L=П)
9.Вміти перекладати речення з дієсловами у 3-й особі однини і множини в теперішньому часі активного та пасивного стану і з дієсловами у наказовому способі, та з дієсловом бути (esse).(L=III).

III. Виховні цілі
Сформувати навички грамотного письма.
Сформувати почуття відповідальності за правильність оформлення рецепта, звертаючи увагу на дієслівні форми.
IV. Міжпредметна інтеграція
Дисципліни
Попередні: Українська мова


Наступні:
1. фармакологіяВнутрішньопредметна інтеграція:
1) попередня тема: "Дієслово. Наказовий спосіб.".


2) наступна "Дієслово. Умовний спосіб."
Знати

Граматичні категорії дієслова


Основні форми дієслова, які застосовуються у рецепті.
Правила виписування дієслова та іменника у рецепті (яка форма іменника вживається після дієслова у наказовому способі).
Рецептурні вирази, що вживаються в умовному способі.
Вміти

Утворювати наказовий спосіб дієслова, теперішній час
Грамотно вживати дієслова у рецепті.


Грамотно писати й читати терміни.


Порівняти граматичні категорії іменника та дієслова
Утворювати форми умовного способу.


.


V. Зміст теми попереднього заняття.

Структурно-логічні схеми.
Граматичні категорії дієслова.


Словникова форма дієслова

І ІІ

Дієвідміни
Форми наказового способу дієслова
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Дієвідміна
Infinitivus
І форма
ІІ форма

І
Dare
Signare
curare
Da
Signa
cura
Date
Signate
curate

ІІ
Miscere
docere
Misce
doce
Miscete
docete

ІІІ
Repetere
Coquere
recipere
Repete
Coque
recipe
Repetite
Coquite
recipite

IV
Audire
finire
Audi
fini
Audite
finite

Структурно – логічна схема граматичного аналізу дієслова
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Структурно – логічна схема граматичного аналізу перекладу
Medicus in clinica feminam aegrotam attente auscultat
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Вірний переклад: Лікар у клініці уважно вислуховує хвору жінку.
VI. План і організаційна структура заняття.

№ п\п
Основні етапи заняття, їх функції та зміст.
Учбові
цілі в
рівнях

Методи
контролю та
навчання
Матеріали
метод. забезпе-чення
Час1.

2.3.
І. Підготов-чий етап
Організація заняття
Постановка навчальних цілей та мотивація.
Контроль вихідного рівня рівня знань, навичок, вмінь. Формування професійних вмінь і навичок:
1. Знання граматичних категорій дієслова.
2. Знання правил утворення форм наказового способу .
вирази, що містять форми наказового способу.
4. Вміння утворювати форми наказового способу.

5. Вміння відмінювати дієслово „ esse.”
6. Крилаті вислови.


L = ІL=П


L=ІІL=ІІ

L=ІІ


усне опитування


індивідуальне усне опитуваннявиконання типових вправ
тестовий
контроль

практичний тренінг при виконанні вправ
виконання типових вправ
усне
опитування

п.2 «Навчальні цілі»
п.1 «Актуальність теми»питання,тести ІІ рівня з множинним виборомрівня

тест ІІ рівня


вправи ІІ рівнявправи ІІ рівня

питання


1-3 хв


50 хв

1.
1.


2.

3.


3. Вміння визначати дієвідміну дієслова.
4. Рецептурні вирази, що містять форми наказового способу.
5. Вміння утворювати форми наказового способу.
6. Вміння відмінювати дієслово „ esse.”
7. Крилаті вислови.
II. Основний етап.
Викладення теоретичного матеріалу за планом:
1. Правило утворення теперішнього часу.
2. Особові закінчення активного стану.
3. Особові закінчення пасивного стану.
4. Особливості відмінювання дієслів в теперішньому часі.
III. Заключний етап.
Закріплення теоретичного матеріалу.
1. Знати правило утворення теперішнього часу.
2. Знати особові закінчення активного та пасивного стану.
3. Знати особливості утворення форм дієслова в теперішньому часі.
4. Вміти утворювати форми дієслова в теперішньому часі.

5. Крилаті вислови.

Підведення підсумків заняття.
Домашнє завдання по темі " Теперішній час дійсного способу активного та пасивного стану.".


L=ІІL=ІІ

L=ІІ
L=ІІL=ІІ
L=ІІ


L=ІІL=ІІ

L=ІІ


L=ІІ


L=ІІ


L=ІІL=ІІL=ІІ

виконання типових вправ

тестовий
контроль
практичний тренінг при виконанні вправ
виконання типових вправ
усне
опитуванняТематична лекція
з елементами проблемності.

індивідуальне усне опитування
виконання типових вправ

тестовий
контроль


практичний тренінг при виконанні вправ
усне опитування
вправи ІІ рівня


тест ІІ рівня

вправи ІІ рівнявправи ІІ рівня

питання
Структурно – логічна схемапитання .


вправи II рівня.


тести II рівня з множинним вибором.

вправи II рівня.питанняОрієнтована карта самостійної роботи з літературою


15хв


10хв

1.2.


3.


3. Особові закінчення пасивного стану.
4. Особливості відмінювання дієслів в теперішньому часі.
III. Заключний етап.
Закріплення теоретичного матеріалу.
1. Знати правило утворення теперішнього часу.
2. Знати особові закінчення активного та пасивного стану.
3. Знати особливості утворення форм дієслова в теперішньому часі.
4. Вміти утворювати форми дієслова в теперішньому часі.

5. Крилаті вислови.


Підведення підсумків заняття.
Домашнє завдання по темі " Теперішній час дійсного способу активного та пасивного стану.".


L=ІІ

L=ІІ


L=ІІ


L=ІІ


L=ІІL=ІІL=ІІ


індивідуальне усне опитування
виконання типових вправ
тестовий
контроль


практичний тренінг при виконанні вправ
усне опитування

питання .


вправи II рівня.

тести II рівня з множинним вибором.
вправи II рівня.


питання


Орієнтована карта самостійної роботи з літерату-рою10хв
VІІ. Матеріали методичного забезпечення .
VІІ. 1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.

Контрольні запитання:
1.Які граматичні ознаки характеризують дієслово?
2.По чому і як визначають дієвідміну дієслів?
3.По чому і як визначають основу дієслів?
4.Як записуються дієслова в словниках?
5.В якій особі (-ах) вживається наказовий спосіб?
6.Як утворюється наказовий спосіб однини ?
7.Як утворюється наказовий спосіб множини ?

Тести:

1. Основа дієслова визначається:
відкидаючи закінчення - ге – у I, II, III, IV дієвідмінах
відкидаючи закінчення - еге – у I, II, III, IV дієвідмінах
відкидаючи закінчення - ге – у I, II, IV дієвідмінах,
закінчення – е ге – у III дієвідміні.

2.Вкажіть дієслова І дієвідміни:
а) filtrare
б) venire
в) laborare
г) scire
д) formare

3.Вкажіть дієслова II дієвідміни:
а) formare
б) sperare
в) vivere
г) videre
д) miscere


4.Вкажіть дієслова III відміни:
а) repetere
б) recipere
в) preparare
г) finire
д) sumere

5.Які спільні граматичні категорії для даних слів?
Misce. Da. Signa. Sterilisa. Repete.
а) неозначена форма
б) наказовий спосіб

6. З поданих дієслів виберіть ті, які вжиті у Modus imperativus:
Signa
Do
Divide
Solvite
Recipo

Auscultamus
Forma
Repetitis
Signamus
Palpate7. Наказовий спосіб у латинській мові вживається:
а) в 2 особі однини
б) в З особі однини
в) в 2 особі множини

1. palpare
2. miscere
3. vivere
4. finirе.

a) I
б) III
в) IV
г) II


Встановіть логічні пари: ( дієслово – дієвідміна, до якої воно належить )9. До якої дієвідміни належать подані дієслова:

дієвідміна дієвідміна
I
II
III
IV

дієслово

Dare

Vertere

Signare

Finire

Dividere

Videre

Habere

Praeparare

Recipere

Audire

10.Заповніть пропуски в реченнях.
а) Дієвідміна латинського дієслова визначається за його ...
б) Основа дієслів 1,2,4 дієвідмін закінчується на голосну,
а 3 дієвідміни на ...

11.Встановіть логічні пари.
I.
1.Collegae medicinam student.
2. Repete bis.
3.Сіto praepara mixturam.
4. Pone tabulettam sub linguam.
5.Praeparate et date .
а) Поклади таблетку під язик
б) Товариші вивчають медицину.
в) Повтори двічі.
г) Швидко приготуй мікстуру.
д) Приготуйте й видайте.

II.
1.Fini legeге.
2.Amate et defindite Patriam.
3.Vive, vale
4.Labora сіto

а)Закінчуй читати.
б)Живи і будь здоровий.
в)Любіть і захищайте Вітчизну.
г)Швидко працюй.Вправи:
1. Визначте основу дієслів та їх дієвідміну:
videre бачити, dividere ділити, dare давати, finiге закінчувати; miscere змішувати, signare позначати, servare зберігати, repetere повторювати, гесіреге приймати, брати, tegere - вкривати, nutrire -годувати.

2.Визначте дієвідміну дієслів і утворіть форми наказового способу однини і множини:
sumere брати, agitare збовтувати, vertere повертати, dividere ділити, sterilisare стерилізувати, infundere наливати, formare утворювати, addere додавати.

3. Перекладіть українською мовою:
1. Divide et impere. 2. Sterilisa. 3. Ausculta aegrotam. 4. Misce. Da. Signa. 5. Repete bis. 6. Infunde aquam in lagenam. 7. Collega medicus est. 8. Belladonna et Convallaria plantae sunt. 9. Sume tabulettam. 10. Praepara, praeparate.

4.Перекладіть латинською мовою:
1. Візьми. 2. Повторіть. 3. Уважно слухайте. 4. Розчини таблетку у воді. 5.Сформуй пілюлі з пілюльної маси. 6. Будьте здорові. 7. Уважно аускультуйте, пальпуйте та вислуховуйте хворих. 8. Змішайте настойку валеріани з настойкою конвалії. 9. Старанно вчіться. 10. Перегорни. 11. Добре працюйте. 12. Вивчайте латинську мову.
13. Профільтруй. 14. Прийми краплі настойки м’яти. 15. Не нашкодь.

5.У поданому рецепті виділіть дієслова і зробіть їх граматичний аналіз: неозначена форма, дієвідміна, час, стан, спосіб, особа та перекладіть.
Re с і ре : Mentholі 0,1
Olei Vaselini 10ml.
Міsce. Da. Sіgna.

6. Переписати дієслова, підкреслити основу визначити дієвідміну:
filtrare фільтрувати; construere будувати; habere мати; laborare працювати; repetere повторяти; ambulare прогулюватися; servare зберігати; studeге вчитися; sentire відчувати; praeparare приготовляти; vivere жити; sterilisare стерилізувати; гесіреге брати; spirare дихати.
7. Утворити наказовий спосіб від таких дієслів:
macerare вимочувати; praeparare приготовляти; dividere розділяти; agitare збовтувати; sanare оздоровляти; diluere розбавляти; nutrireгодувати.
8. Перекласти латинською мовою:
1. Фільтруй. Фільтруйте. 2. Вислухай. Вислухайте. 3. Розітри. Розітріть. 4. Поверни. Поверніть. 5. Налий. Налийте. 6. Прийми. Прийміть. 7. Змішай. Видай. Познач.
9. Перекласти українською мовою:
1. Auscultare disce. 2. Filtra infusum. 3. Praepara medicamentum. 4. Date emplastrum. 5. Attente curate.

VII. 2. Матеріали методичного забезпечення для основного етапу заняття. Зміст теоретичного матеріалу по темі: „Теперішній час дійсного способу активного та пасивного стану.” ( Praesens indicativi activi et passivi ).

Теперішній час дійсного способу утворюється шляхом приєднання до основи дієслова теперішнього часу особових закінчень активного чи пасивного стану.
Особові закінчення активного стану Singularis pluralis

Persona 1 -о -mus
Persona 2 -s -tis
Persona 3 -t -ntОсобові закінчення пасивного стану
Singularis pluralis
Persona 1 -or -mur
Persona 2 -ris -mini
Persona 3 -tur -ntur
Загальне правило відмінювання дієслів: до основи додаються особові закінчення.
Особливості відмінювання
а) активний стан
І дієвідміна. Закінчення основи -а зливається з особовим закінченням -о в один голосний -о.
III дієвідміна. У 2 і 3 особі однини та у 1 і 2 особі множини між основою і закінченням ставиться з’єднувальна голосна -і, а в 3 особі множини -u.
IV дієвідміна. У 3 особі множини між основою і закінченням ставиться з’єднувальна голосна -u.
б)пасивний стан:
1. І дієвідміна. У 1 особі однини закінчення основи теперішнього часу -а зливається з голосною -о особового закінчення -or (sanare - sanor).
2. III дієвідміна. Закінчення з'єднуються з основою за допомогою сполучних голосних:
2 oс. oдн. - e
3 ос. одн., 1 і 2 ос. мн. - і
З ос. мн. - u.

Зразок відмінювання дієслів у praesens indicativi
curare - лікувати, основа cura-
docere - навчати, основа doce-
tegere - вкривати, основа teg-
audire - слухати, основа audi-
Activum

Дієвідміни
Число
особи
І

II
III
IV


1.
curo

doce -o
teg -o
audi -o

singularis
2.
cura
-s
doce -s
teg -i-s
audi -s


3.
cura
-t
doce -t
teg -i-t
audi -t


1.
cura
-mus
doce -mus
teg -i-mus
audi -mus

pluralis
2.
cura
-tis
doce -tis
teg -i-tis
audi -tis


3.
cura
-nt
doce -nt
teg -u-nt
audi -u-nt

Passivum
Дієвідміни
Число
особи
І

II
III
IV


1.
curor

doce –or
teg -or
audi -or

singularis
2.
cura
-ris
doce -ris
teg -e-ris
audi -ris


3.
cura
-tur
doce -tur
teg -i-tur
audi -tur


1.
cura
-mur
doce -mur
teg -i-mur
audi -mur

pluralis
2.
cura
-mini
doce -mini
teg -i-mini
audi -mini


3.
cura
-ntur
doce -ntur
teg -u-ntur
audi -u-ntur

У латинській мові особові займенники в ролі підмета, як правило, не вживаються, але при перекладі дієслівних форм українською мовою їх слід додавати, напр.: curat - він (вона) лікує; docent - вони навчають; audit - він, (вона, воно) слухає.

VII. 2.2. Матеріали активізації студентів під час викладання теоретичного матеріалу.
Структурно-логічна схема

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
VII. 3. Матеріали методичного забезпечення заключного етапу заняття:

Контрольні запитання:

Як утворюються форми теперішнього часу дійсного способу активного і пасивного стану?
2.Назвіть особові закінчення активного і пасивного станів.
3.Назвіть особливості відмінювання дієслів I, II, III, IV дієвідмін в активному стані.
4.Назвіть особливості відмінювання дієслів I, II, III, IV дієвідмін в пасивному стані.
5.Провідміняйте дієслово esse (бути) в теперішньому часі.
Тести:
1.Вкажіть дієслова, які стоять в Praesens indicativi activi :
а) videte
б) miscet
в) fini
г) lege
д) sterilisant
е) repetatur
2.Вкажіть дієслова, які стоять Praesens indicativi passivi :
а) videre
б) videntur
в) miscet
г) curamini
д) sano
3.Виберіть особові закінчення дійсного способу активного стану:
1.-о
2. –s
3. -t
4.-or
5.-ris
6.-tur


4. Виберіть особові закінчення дійсного способу пасивного стану:
- or 4.- mur
- ris 5.- ris
- tur 6.- ntur
5.Вказати дієслова, які стоять в 3 особині однини теперішнього часу
А) 1.Pharmaceuta 2.tincturam 3.Valerianae 4.cum 5.tinctura 6.Convallariae 7.miscet.
Б) 1.Medicus 2.fracturam 3.costae 4.curat.
6.Допишіть особові закінчення дієслівних форм.
Зверніть увагу на переклад речення.
I.
Praepara da... / Приготуйте і видайте
Bene stude /Добре вчися /
Medicus fracturam costae сига /Лікар лікує перелом ребра/
Collega male vide /Товариш погано бачить/
II.
Divid... et solv... /Вона поділяє і розчиняє/
Tincturae misc... /Настойки змішуються/
Aegrotus auscult... et palpa .... /Хворий вислуховується і пальпується/
Collega medicus .... /Товариш є лікар/
7.Встановіть логічні пари.
1.Ausculta aegrotam
2.Collega medicus est
3. Infunde aquam in lagenam
4.Sume tabulettam
5.Medicus medicamentum dat

а) Вислухай хвору.
б) Прийми таблетку.
в) Лікар видає ліки.
г) Товариш є лікар.
д) Налий воду в пляшку.Вправи:
1.Перекладіть дієслова, утворіть 3 особу однини та множини активного та пасивного стану :
-лікувати, вивчати, приймати, брати, закінчувати, слухати, мати, бачити, формувати, ділити, видавати, розчинити, готувати, терти, розбавляти.
(Наприклад: фільтрувати - filtrare
activum - filtrat, filtrant
passivum - filtratur, filtrantur).
2.Провідміняйте дієслова в Praesens indicativi activi et passivi:
auscultare вислухувати, diluere розводити, nutrire годувати, dividere ділити, habere мати, dignoscere розпізнавати.
3.Поясніть дієслівні форми і перекладіть українською мовою:
Наприклад: cura – дієслово curare – лікувати, наказовий спосіб однини.
praeparat, valete, dormiunt, student, infunde, signo, signa, miscete, vivit, repete, tere, terit, verte, videmus, solvunt, da, date, formantur, nominant, praescribe, student.

4.Перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на вживання дієслів у активному та пасивному стані.
Cellulae telam formant. Tela cellulis formatur.
Diaeta aegrotas sanat. Aegrotae diaeta sanatur.
Pharmaceuta aquam destillat. Aqua a pharmacenta destillatur.
Puella mixturam sumit. Mixtura a puella sumitur.
Studiosae linguam Latinam student. Lingua Latina a studiosis studetur.
5. В поданих реченнях виділіть дієслова зробіть їх граматичний аналіз: дієвідміна, неозначена форма, час, стан, спосіб, особа та перекладіть.
А. Recipe massam pilularum.
Medici auscultant et palpant.
Collegae pharmaceutae sunt.
Б. Medicus bene dignoscit, bene curat.
Collega medicus est.
Fini legere.
Labora cito.
6. Провідміняйте дієслова в praesens indicativi activi et passivi:
auscultare вислухувати, diluere розводити,, nutrire годувати, dividere ділити, habere мати, dignoscere розпізнавати.
7.Поясніть дієслівні форми і перекладіть українською мовою:
сuга, praeparat, valete, dormiunt, student, infunde, signo, signa, miscete, vivit, repete, tere, terit, verte, videmus, solvunt, da, date, formantur, nominant, praescribe, student, vivit, teguntur, solvitur.

8.Прочитайте і перекладіть українською мовою: ausculta feminam femina auscultatur, massam pilularum praeparat massa pipularum praeparatur, herbas macerat herbae macerantur, sume guttas guttae sumuntur, fracturas curant fracturae curantur, repete mixturam bis mixtura bis repetitur.
9.Перекладіть українською мовою:
l. Misce. Da. Signa. 2. Ausculta feminam. 3. Vale. Valete. 4. Discite linguam Latinam. 5. Audite attente. 6. Cito praepara mixturam. 7. Auscultare disce.
8. Substantia ossea in substantiam compactam et substantiam spongiosam dividitur. 9. Vertebrae thoracicae cum costis coniunguntur. 10. Bene dignoscit, bene curat.
11. Professor medicinae studiosis vertebras et costas monstrat. 12. Collegae medicinae student. 13. Pharmacopola Camphoram tritam cum tinctura Valerianae miscet. 14. Diaeta aegrotas sanat. 15. Chirurgi fracturas vertebrarum in clinicis curant. 16. Finimus laborare.
10.Перекладіть латинською мовою:
1.Візьми: Камфори 1,0
Ефірної настойки валеріани 10 мл
Змішай. Видай. Познач.
2.Візьми: М'ятної води 200 мл
Видай. Познач.
3.Візьми: Настойки алое ЗО мл
Видай. Познач.
VII. 4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.
Орієнтовна карта для самостійної роботи
студентів з літературою по темі:
„Теперішній час дійсного способу активного та пасивного стану.”
( Praesens indicativi activi et passivi ).

Завдання
Вказівки до виконання

Вивчити:
1. Відмінювання дієслова в теперішньому часі дійсного способу.
2. Відмінювання допоміжного дієслова бути (sum, esse).
3. Утворення 3-ї особи однини і множини дієслів активного і пасивного стану.
4. Особливості відміню-
вання дієслів І і ІІ дієвідміни.
5. Граматичні категорії.
6. Словникову форму.

7. Утворення наказового способу.
8.Відмінювання дієслова „esse.”

Назвати особові закінчення дієслова в Sing. i Plur.

Охарактеризувати функцію дієслова esse в латинській мові.
Зробити порівняльну схему активного і пасивного стану.

Заповнити німу структурно – логічну схему.
Знати граматичні категорії
Знати, як записується дієслово
в словник.
Знати утворення наказового способу.

Знати відмінювання дієслова „esse.”

VIII. Література :
а) основна (навчальна):
1. М.М. За калюжний, А.В. Янков, В.В. Чолач «Латинська мова і основи медичної термінології» - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.
2. Р.Олійник, В. Кінаш «Латинська мова» - Львів: Дивосвіт, 2001.
3. Городкова Ю.Н. «Латинский язык» - Москва, «Медицина», 1988.
б) додаткова (навчальна):
1. Є.М. Шевченко «Латинська мова та основи медичної термінології» - Київ: Вища школа, 1992.
2. Козовик І.Й., Шипайло Л.Д. «Латинська мова» - Київ «Вища школа», 1993.
в) методична
В.Є, Мілерян «Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах» - Київ: Хрещатик, 2004.


13PAGE 15


13PAGE 14415Genus passivum

Особливості відмінювання

Особові закінчення

Стан
(genus)

І дієвідміна. У 1 ос. одн. закінчення основи теперішнього часу -а зливається з голосною -о особового закінчення -or (sanare - sanor).
III дієвідміна. Закінчення з'єднуються з основою за допомогою сполучних голосних:
2 oс. oдн. - e
3 ос. одн., 1 і 2 ос. мн. - і
З ос. мн. - u.
IV дієвідміна. У 3 ос.мн. між основою і закінченням ставиться з’єднувальна голосна -u.


І дієвідміна. Закінчення основи -а зливається з особовим закінченням -о в один голосний -о.
III дієвідміна. У 2 і 3 особі однини та у 1 і 2 особі множини між основою і закінченням ставиться з’єднувальна голосна -і, а в 3 особі множини -u.
IV дієвідміна. У 3 особі множини між основою і закінченням ставиться з’єднувальна голосна -u.Singularis Pluralis
Persona 1 - оr - mur
Persona 2 - ris - mini
Persona 3 - tur - ntur


Singularis Pluralis
Persona 1 - о - mus
Persona 2 - s - tis
Persona 3 - t - nt

Genus activum

Теперішній час
( Praesens indicativi activi et passivi).

14

Хто?
medicus

Де?
in clinica

Як?
attente

Яку?
aegrotam

Кого?
feminam

auscultat

Словникова форма

Стан

Спосіб

Дієвідміна

Число

Особа

Час

Дієслово

Додовання
-te (ite) до основи

Віднімання –re
від неон. форми

2 особа множини

2 особа однини13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415

ІІ

І

Дві форми

miscere
videre
docere

audire
nutrire
finiresolvere
dividere
diluere
coquere

curare dare
signare
filtrare

1 особа однини теперішнього часу (запис. повн.)

неозначена форма (запис. скороч. – re)
Приложенные файлы

  • doc 26622807
    Размер файла: 479 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий