тести з мови


4.1. Слово чи словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з будь-якої галузі знання і має функціональну стійкість:
а) термін,
б) дефініція,
в) жаргонізм,
г) лексема.
4.2. У якому рядку є зайве слово у синонімічному ряду:
а) їсти, жувати, жерти, запихатися, ковтати;
б) іти, плентатися, чвалати, пересуватися, повзти;
в) завірюха, хурделиця, хуга, заметіль, завія;
г) дім, будинок, повітка, оселя, хата.
4.3. Виберіть рядок з якісними прикметниками:
а) гострий, запорізький, чорний, багатий;
б) веселий, теплий, гарний, світлий;
в) міцний, чорноморський, ніжний, високий;
г) лисий, білий, гострий,свіжий.
4.4. Від якої особи викладається текст документів: автобіографії:
а) першої,
б) другої,
в) третьої,
г) безособової.
4.5. Назва документа, заголовок, текст, підпис, дата – це реквізити:
а) звіту,
б) пояснювальної записки,
в) заяви,
г) розписки.
4.6. Наказ щодо особового складу оформляє:
а) внесення змін до плану роботи,
б) ліквідацію структурного підрозділу,
в) переведення,
г) умови вступу до університету.
4.7. У якому рядку подано правильний варіант Р.в. числівника 587:
а) п’ятисот восьмидесятьох сімох,
б) п’ятисот восьмидесяти сімох,
в) п’ятсот вісімдесяти семи,
г) п’ятисот вісімдесяти семи .
4.8. Вкажіть варіант, в якому всі числівники записано правильно:
а) 4 год. дня 25 хв., Стаття №45, на початку 80-х р.,
б) 16 год 25 хв, Стаття 45, на початку 80-х років,
в) 16 год. 25 хв., Стаття 45, на початку 80-х рр.,
г) 16:25, Стаття 45, на початку 80 рр.
4.9. У звертаннях з двох власних імен, обидва слова мають закінчення:
а) називного,
б) знахідного,
в) орудного,
г) кличного.
4.10. Короткий влучний вислів, глибока, узагальнена думка, висловлена у стислій формі:
а) фразеологізм,
б) прислів’я,
в) приказка,
г) афоризм.
4.11. Виберіть правильний варіант:
а) по довіреності,
б) поїхати в справах,
в) в кишеню,
г) в завісимості.
4.12. В якому вислові допущена посилка:
а) згідно з рішенням,
б) вибачте мені,
в) скласти іспит,
г) заключити договір.
4.1. Форми літературної мови:
а) первинна і вторинна,
б) усна і писемна,
в) діалогічна і монологічна,
г) усна, писемна, імпровізована.
4.2. Усталені мовні формули звертань і вітань, які прийнято вживати під час спілкування з людьми, та правила їх поведінки:
а) культура мови,
б) мовна норма,
в) літературна мова,
г) мовленнєвий етикет.
4.3. Орфографічна норма – це
а) правильна вимова звуків,
б) правильна передача звуків на письмі,
в) правильний запис тексту у фонетичній транскрипції,
г) правильне вживання слів.
4.4. Сукупність обов’язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили –
а) реквізити,
б) компоненти,
в) складові,
г) номінали.
4.5. Правовий акт управління для вирішення нагального питання:
а) наказ,
б) довідка,
в)доручення,
г) розпорядження.
4.6. Документ, що відбиває процес і результати постійно діючих та тимчасових колегіальних органів, фіксує проведення різних зборів, засідань, нарад:
а) протокол,
б) звіт,
в) розпорядження,
г) посадова інструкція.
4.7. У якому рядку правильно узгоджено іменник гектар з числівником 2,5:
а) два з половиною гектари,
б) два з половиною гектара,
в) два і п’ять гектарів,
г) два і п’ять гектари.
4.8. Виберіть варіант, де всі іменники записані в Р.в.:
а) суб’єкту, пакету, заклада, вокзала, терміна,
б) студента, комерсанта, коледжу, акта, штампу,
в) проспекта, ліцею, документу, інститута, листу,
г) факультету, листопаду, плаца, квадрату, табу.
4.9. У якому рядку правильно оформлено звертання:
а) шановна Наталія Олександрівна,
б) шановна Наталія Олександрівно,
в) шановна Наталіє Олександрівно,
г) шановна Наталію Олександрівно.
4.10. Виберіть правильний варіант:
а) відповідно до виводів комісії,
б) у відповідності до виводів комісії,
в) відповідно до висновків комісії,
г) у відповідності до висновків комісії.
4.11. Виберіть рядок, де всі фразеологізми мають значення «гордовито триматися»:
а) бити байдики, як кіт наплакав, велике цабе, з легким серцем;
б) високо нести голову, не показувати очей, птах високого польоту;
в) нестися вгору, жити чужим розумом, мести від воріт, темний ліс;
г) дерти кирпу, піднімати носа, задирати голову, відставляти губу.
4.12. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є слова універсальний – локальний, інтроверт – екстраверт:
а) паронімами,
б) антонімами,
в) омонімами,
г) синонімами.
4.1. Вища форма загальнонародної (загальнонаціональної) мови – це
а) територіальні діалекти,
б) система стилів сучасної мови,
в) літературна мова,
г) граматика.
4.2. Документ, що містить повідомлення про виконану роботу за певний період часу:
а) акт,
б) наказ,
в) звіт,
г) відомість.
4.3. Яку інформацію вказують у заголовку характеристики:
а) домашню адресу,
б) дату народження, освіту, національність,
в) склад сім’ї,
г) дані про організацію.
4.4. Службовий лист, у якому висловлюється невдоволення з приводу порушення умов укладеної угоди:
а) претензія,
б) запит,
в) відповідь,
г) прохання.
4.5. У якому рядку всі організаційні документи:
а) резюме, заява, статут, положення;
б) правила, контракт, договір, постанова;
в) інструкція, правила, статут, положення;
г) угода, розпорядження, характеристика, наказ.
4.6.Документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами про взаємні зобов’язання:
а) контракт,
б) угода,
в) статут,
г) договір.
4.7. Вкажіть правильний варіант звертання:
а) пане Андрійчуку,
б) колега Бойчук,
в) сусіде Гураку,
г) міністре Вакарчук.
4.8. Вкажіть варіант, в якому всі слова записані правильно:
а) не бачити, недосипляти, недорахувати,
б) небачено, не спати, нездужати,
в) нездужати, недовиконувати, не доторкатися,
г) не хтувати, не стямитися, не дочекатися.
4.9. Вкажіть варіант, в якому доцільно вживати прийменник по:
а) діяти по закону,
б) черговий по коледжу,
в) відправити по пошті,
г) відсутній по хворобі.
4.10. Укажіть рядок, у якому правильно утворено форми дієприкметників:
а) панівний, руйнівний, гальмівний, керований;
б) відмінюваний, пізнаваємий, управляє мий, навколишній;
в) пануючий, руйнуючий, оточуючий, виробляємий;
г) недосяжний, незгасний, координуючий, лежачий.
4.11. Укажіть речення, в якому немає помилок у слововживанні:
а) голова проголосив порядок денний зборів;
б) акт вияляється документом, який ґрунтується на конкретних доказах;
в) більшість абітурієнтів, які успішно склали екзамени, будуть прийняті до інституту;
г) у місті розпочалася підписка на газети та журнали.
4.12. Укажіть рядок, в якому всі слова є синонімами:
а) хворий, хворобливий, хоровий;
б) плести, вити, скручувати;
в) адреса, адресат, адресант;
г) лісник, лісничий, лісовод.
4.1. Який документ оформляють завжди від руки?
а) заяву,
б) автобіографію,
в) протокол,
г) характеристику.
4.2. Документ, що видається підприємством особі для подання в інше підприємство при здійсненні яких-небудь юридичних дій, отриманні грошових або матеріальних цінностей:
а) довідка,
б) розпорядження,
в) доручення,
г) пояснювальна записка.
4.3. Які виділяють документи за походженням:
а) вхідні й вихідні;
б) стандартні та індивідуальні;
в) службові й особисті;
г) прості й складні.
4.4. Якими бувають доручення і розписки за походженням:
а) особистими та службовими;
б) стандартними та індивідуальними;
в) простими та складними;
г) чинними та не чинними.
4.5. Які дані обов’язково зазначають в автобіографії:
а) прохання про зарахування на посаду;
б) місце і дату народження;
в) особисті якості людини;
г) хід та результати засідання.
4.6. Правовий акт управління державного органу про прийняття на роботу:
а) наказ,
б) довідка,
в) доручення,
г) розпорядження.
4.7. Іменники на означення статусу, фаху, посади, звання у діловому мовленні використовуються у формі:
а) чоловічого роду;
б) жіночого роду;
в) середнього роду;
г) спільного роду.
4.8. Яку форму дієслова вживають, коли є потреба наголосити на дії, а не на ознаці:
а) інфінітив,
б) безособову,
в) пасивні дієприкметники,
г) предикативну.
4.9. Виберіть правильний варіант:
а) завідуючий відділу виступив з пропозицією;
б) ми повинні вирішити наступні питання;
в) слідуючого разу будемо вирішувати найголовніші проблеми;
г) лише зробивши діло, ти можеш відпочити.
4.10. Вкажіть варіант, в якому правильно записано всі звертання:
а) Світлано Юрівна, Олеже Павловичу, колего Миколо, друже Сергію,
б) Маргарито Олегівно, Павле Петровичу, товаришу Віталію, колего Чумак,
в) Марино Іванівно, Василю Сергійовичу, колего Карпів, сестро Оксана,
г) Інокентій Петровичу, Іда Карпівно, пане директор, брате Василю.
4.11. Вкажіть варіант з українським висловом:
а) сімейне положення,
б) звести на ні,
в) видатки по бюджету,
г) розходи по бюджету.
4.12. Зазначте речення, де є помилка при вживанні дієприслівників:
а) Ми відчули апетит, відвідавши кондитерську фабрику;
б) Відпочивая, треба час проводити з користю;
в) Висловлюючись, треба дбати про красу і точність слова;
г) Вам, мамо, довелося працювати все життя не покладаючи рук.
4.1. Форма реалізації мови, що виражається за допомогою знаків і являє собою процес писання:
а) писемне мовлення,
б) усне мовлення,
в) ділове мовлення,
г) розумове мовлення.
4.2. Стилістична норма – це…
а) відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування,
б) правильне слововживання,
в) правильна вимова,
г) усталені зразки побудови словосполучень, речень.
4.3. Головна ознака літературної мови:
а) стандартність,
б) унормованість,
в) розвинена система стилів,
г) висока граматична організація.
4.4. Документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні дані особи:
а) заява,
б) автобіографія,
в) резюме,
г) відомість.
4.5. За призначенням наказ буває:
а) із загальних питань,
б) з індивідуальних питань,
в) констатуючі,
г) розпорядчі.
4.6. Вкажіть правильний варіант запису документів, що додаються до заяви:
а) До заяви даю,
б) Додаються такі документи,
в) Додаю,
г) Додаток.
4.7. Вкажіть правильний варіант звертання:
а) пане Андрійчуку,
б) колего Бойчук,
в) сусіде Гураку,
г) міністре Вакарчуку.
4.8. Вкажіть варіант, в якому всі слова записано правильно:
а) не бачити, недосипляти, недорахувати,
б) небачено, не спати, нездужати,
в) нездужати, недовиконувати, не доторкатися,
г) не хтувати, не стямитися, не дочекатися.
4.9. Вкажіть варіант, в якому доцільно вживати прийменник по:
а) діяти по закону,
б) вода по коліно,
в) відправити по пошті,
г) відсутній по хворобі.
4.10. Укажіть визначення, що відповідає суті фразеологізму глянути одним оком:
а) подивитися ретельно,
б) подивитися з корисливими намірами,
в) подивитися заздрісно,
г) подивитися мимохідь.
4.11. Яке словосполучення є офіційно-діловими:
а) дати розпорядження,
б) протокол ухвалили,
в) відсутній, бо захворів,
г) дайте мені відпустку.
4.12. Виберіть правильний варіант:
а) до руководства,
б) слідуючий розпорядок,
в) працюючі в колективі,
г) трапляються помилки.
4.1. Семантика – це:
а) стійкі словосполучення слів,
б) крилаті висловлювання,
в) розділ мовознавства, що вивчає фразеологізми,
г) розділ мовознавства, що вивчає значення слова.
4.2. Спілкування, що пов’язане з організацією виробництва, виконанням службових та посадових обов’язків, укладанням договорів, оформленням документів:
а) офіційне,
б) індивідуальне,
в) ділове,
г) діалогічне.
4.3. Стиль, що регулює стосунки мовців у державо-правовій і суспільно-виробничій сферах:
а) науковий,
б) офіційно-діловий,
в) публіцистичний,
г) художній.
4.4. Лист , у якому адресанта запрошують взяти участь у певному заході:
а) запрошення,
б) нагадування,
в) прохання,
г) запит.
4.5. Документ, який фіксує відповідальність особи за отримані цінності:
а) розпорядження,
б) розписка,
в) доручення,
г) довідка.
4.6. У скількох примірниках пишеться заява?
а) одному,
б) двох,
в) трьох,
г) чотирьох.
4.7. Інформація про майбутній масовий захід:
а) запрошення,
б) оголошення,
в) положення,
г) інструкція.
4.8. Вкажіть варіант, в якому записано словосполучення сто днів в О.в.:
а) ста днями,
б) стома днями,
в) сто днями,
г) ста днів.
4.9. Вкажіть варіант, в якому всі абревіатури записано правильно:
а) п. Софія, 2 год. 30 хв., тов-во «Просвіта», ім. Т.Шевченка,
б) п. Вітик, 100 м./хв., вид-во «ЗПС-інформ», пн.-сх.
в) і теде, Київська обл., гр. Сірко, 23 т.т.
г) в-во «Ластівка», і т. д., 5 год 30 хв, 45 тт., п. Ольга.
4.10. Виберіть правильний переклад словосполучення крайняя необходимость:
а) крайня необхідність,
б) крайня потреба,
в) гостра необхідність,
г) важлива потреба.
4.11. Зазначте рядок, де всі пари слів є паронімами:
а)комунікативний – комунікабельний, веселий – сумний, недолік – дефект;
б)тактовний– тактичний, поверховий – поверхневий, абонент – абонемент;
в)людний – людяний, лінгвістика – мовознавство, ефективний – ефектний;
г)засвоювати – освоювати, задача – завдання, юрист – правник.
4.12. Виберіть правильний варіант речення чи словосполучення:
а) притягнений до відповідальності,
б) система їх роботи сама досконала,
в) скарга про неправильність у списку виборців,
г) цей документ наділений законною силою.
4.1. Яким формам загальнонародної мови властиві норми:
а) сучасній українській літературній мові,
б) мові творів українських письменників,
в) усній формі загальнонародної мови,
г) писемній формі загальнонародної мови.
4.2. Акцентуаційна норма – це…
а) правила вживання графічних знаків,
б) правила вживання знака переносу,
в) правила вживання розділових знаків,
г) правила наголошування.
4.3. Культура усного і писемного мовлення полягає в тому, щоб …
а) використовувати в мовленні правила,
б) вживати різні мовні варіанти,
в) послідовно дотримуватися мовних,
г) норм вивчати мовні норми.
4.4. Позначка на документі про погодження документа:
а) віза,
б) гриф,
в) герб,
г) штамп.
4.5. Копія офіційного документа, що відтворює його частину і завірена у встановленому порядку:
а) відгук,
б) витяг,
в) пояснювальна записка,
г) акт.
4.6. Обліково-фінансовий документ про прийняття, відправлення чи видачу матеріальних цінностей:
а) накладна,
б) акт,
в) відомість,
г) заява.
4.7. Вкажіть варіант, в якому правильно записано слова:
а) кур’єр, інтерв’ю, прем’єр, священний, цвях, підвялений,
б) бурян, Лукян, Гюго, кювет, різьбяр, дит’ясла, ін’єкція,
в) зв'язок, торф’яний, Мін’юст, транс’європейський,
г) півяблука, міжгір’я, бюро, під’їзд, морквяний.
4.8. Вкажіть правильний варіант жителів Івано-Франківська:
а) іванофранківець, іванофранківка;
б) івано-франковець, івано-франківка;
в) іванофранківчанин, іванофранківчанка;
г) іванофранковець, іванофранківка.
4.9. Вкажіть варіант, в якому у словосполученнях правильно вжитий прийменник по:
а) піти по воду, відправити по пошті, діяти по закону,
б) по цей день, черговий по коледжу, читати по складах,
в) жити по правді, відсутній по хворобі, по поводу реклами,
г) заходи по поліпшенню, плаття по коліна, зв’язати по руках і ногах.
4.10. Визначте речення, в якому порушено логічність мовлення:
а) мене не тільки цікавлять тварини, а й собаки;
б) ці квіти пахнуть ніжно і духмяно;
в) повернувшись додому, у мене знову з’явився настрій;
г) усі студенти які вчилися у другу зміну, вже повернулися із занять,.
4.11. Назвіть рядок, у якому порушено точність мовлення в словосполученні:
а) громадський шлюб,
б) особливий характер,
в) показник зрілості,
г) передплата журналів.
4.12. Виберіть рядок, де всі конструкції є етикетними формулам вибачення:
а) пробачте, вибачте, перепрошую, даруйте на слові;
б) дуже прошу, прийміть моє прохання, будь ласка, будьте добрі;
в) добрий день, прощавайте, зичу вам щастя, будьте люб’язні;
г) до побачення, доброго здоров’я, щиро дякую, доброго вечора.
4.1. Слово чи словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з будь-якої галузі знання і має функціональну стійкість:
а) термін,
б) дефініція,
в) жаргонізм,
г) лексема.
4.2. Законодавчий, дипломатичний і адміністративно-канцелярський підстилі властиві стилю:
а) науковому,
б) публіцистичному,
в) офіційно-діловому,
г) конфесійному.
4.3. У якому рядку всі слова в Р.в. однини мають закінчення -а, -я:
а) знаменник, пісок, ромб, ансамбль;
б) коридор, карниз, ураган, чернець;
в) долар, кістяк, спорт, прогрес;
г) студент, портфель, місяць, конус.
4.4. Від якої особи викладається текст документів: заяви, автобіографії, наказу:
а) першої,
б) другої,
в) третьої,
г) безособової.
4.5. Зведення правил , що регулюють основи організації і діяльності установ:
а) інструкція,
б) контракт,
в) угода,
г) статут.
4.6. Текст акта має дві частини констатуючу і …
а) вступну,
б) основну,
в) описову,
г) висновки.
4.7. Хто підписує витяг з протоколу:
а) колегіальний орган,
б) відповідально особа,
в) директор установи,
г) секретар зборів.
4.8. Вкажіть варіант, в якому записано правильно всі слова:
а) пів Києва, прем’єр-міністр,завод-велетень, біохімія,
б) півкуля, з діда-прадіда, день-два, турбодвигун,
в) пів-дині, купівля-продаж, приватдоцент, краєзнавство,
г) п’ятимісячний, постачально збутовий, хімік-органік, піввідра.
4.9. У розпорядчих документах треба вживати дієслівні конструкції у формі:
а) наказового способу,
б) дійсного способу,
в) умовного способу,
г) безособові.
4.10. У якому рядку правильно вжито відмінкові форми дієслів:
а) полюють, скажеть, літають;
б) роблять, малюють, ходять;
в) возять, пускають, куплють;
г) біжуть, розкажуть, дадуть.
4.11. Визначте пару слів, які є паронімами:
а) лікар – лікарня,
б) сім – сім’я,
в) диктант – диктатура,
г) контракт – контакт.
4.12. Виберіть правильний варіант:
а) займатися в університеті,
б) вносити вклад,
в) чинне законодавство,
г) скрутне положення.
4.1. Основний вид ділового писемного мовлення, що містить достовірну інформацію і має юридичну силу:
а) документ,
б) норма,
в) реквізит,
г) правило.
4.2. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на документі як єдиний блок:
а) печатка,
б) штамп,
в) формуляр,
г) бланк.
4.3. Погляд, жести, міміка – це засоби:
а) вербального спілкування,
б) інтонації,
в) невербального спілкування,
г) писемного спілкування.
4.4. Позначка про затвердження документа:
а) віза,
б) гриф,
в) герб,
г) штамп.
4.5. Копія офіційного документа, що відтворює його частину і завірена у встановленому порядку:
а) відгук,
б) акт,
в) пояснювальна записка,
г) витяг.
4.6. Обліково-фінансовий документ про прийняття, відправлення чи видачу матеріальних цінностей:
а) накладна,
б) акт,
в) відомість,
г) заява.
4.7. Вкажіть варіант, в якому правильно записано слова:
а) кур’єр, інтерв’ю, прем’єр, священник, цвях, підв’ялений,
б) бурян, Лукян, Гюго, кювет, різьбяр, дит’ясла, ін’єкція,
в) зв'язок, торф’яний, Мінюст, трансєвропейський,
г) пів’яблука, міжгір’я, бюро, під’їзд, морквяний.
4.8. Вкажіть варіант, в якому записано порядковий числівник 654 у Р.в.:
а) шестисот п’ятдесяти чотирьох,
б) шістсот п’ятдесят четвертого,
в) шестисот п’ятдесят четвертого,
г) шестисот п’ятдесят четвертий.
4.9. У словосполученнях за останньою модою, працювати за спеціальністю, за вашою згодою, за прикладом прийменник за вказує на:
а) напрямок руху,
б) час,
в) призначення,
г) згідно з чим відбувається дія.
4.10. Який правильний варіант перекладу словосполучення текущий счет:
а) текучий рахунок,
б) поточний рахунок,
в) нинішній рахунок,
г) теперішній рахунок.
4.11. Яке словосполучення є правильним:
а) губити час,
б) утрачати час,
в) витрачати час,
г) марнувати час.
4.12. Виберіть правильний варіант:
а) з готовністю,
б) ринкові відношення,
в) учбовий рік,
г) брати участь.
4.1. Назвіть ознаку терміна:
а) складність,
б) дефініція,
в) стандартність,
г) лексема.
4.2. Трудова угода не укладається між:
а) приватними особами та організацією;
б) організацією та людиною, яка не працює в цій установі;
в) керівником і підлеглим;
г) двома установами.
4.3. Поняття «культура мови» включає в себе два ступені опанування літературної мови: правильність мови і …
а) лексичний запас,
б) мовленнєвий етикет,
в) мовне чуття,
г) мовна майстерність.
4.4. Від якої особи викладається текст характеристики:
а) першої,
б) другої,
в) третьої,
г) безособової.
4.5. Розпорядчий документ, який видає керівник підприємства, організації, установи на правах Єдиноначальності і відповідно до своєї компетенції:
а) розпорядження,
б) наказ,
в) доручення,
г) положення.
4.6. У скількох примірниках складається угода?
а) одному,
б) двох,
в) трьох,
г) чотирьох.
4.7. Інформація про майбутній масовий захід:
а) запрошення,
б) оголошення,
в) положення,
г) інструкція.
4.8. Вкажіть варіант, в якому правильно записано словосполучення:
а) одержувати платню,
б) отримати навички,
в) дістати перемогу,
г) здобути досвід.
4.9. Вкажіть варіант, в якому всі абревіатури записано правильно:
а) п. Софія, 2 год 30 хв, т-во «Просвіта», ім. Т.Шевченка,
б) п. Вітик, 100 м.хв., в-во «ЗПС-інформ», пн.-сх.
в) і теде, Київська обл., гр. Сірко, 23 т.т.
г) вид-во «Ластівка», і т. д., 5 год. 30 хв., 45 т, п. Ольга.
4.10. Укажіть рядок, в якому правильно утворено форми прикметників:
а) наймиліший, коротший, важчий, найбільш чистий;
б) солодший, якнайкращий, прудкий, найбільш невдалий;
в) найменш розкішний, тепліший, менш свіжіший, вищий від усіх;
г) бездарніший, м’якший, золотіший, самий доглянутіший.
4.11. Зазначте, у якому рядку є синоніми до слова «горизонт»:
а) виднокіл, кругозір, гостинець;
б) крайнебо, довгота, кругогляд;
в) обрій, овид, небокрай;
г) орбіта, плесо, плай.
4.12. З’ясуйте, яким не може бути лист:
а) супровідним,
б) наказним,
в) запитом,
г) запрошення.
4.1. Мова – це…
а) мова творів художньої літератури,
б) мова, якою спілкується еліта,
в) унормована форма національної мови, що вживається у діяльності державних, культурних, освітніх установ, засобах масової інформації,
г) визначальна ознака духовної культури і форма активного освоєння універсаму людського буття, передача новим поколінням соціально-культурного досвіду.
4.2. У лексикології слово називають:
а) морфемою,
б) фонемою,
в) лексемою,
г) основою.
4.3. Правила слововживання – це…
а) лексична норма,
б) орфографічна норма,
в) стилістична норма,
г) синтаксична норма.
4.4. Рукописні, відтворені механічним способом – це види документів за:
а) носієм,
б) технікою відтворення,
в) походженням,
г) місцем виникнення.
4.5. Про відкриття рахунка – це різновид:
а) звіту,
б) довідки,
в) заяви,
г) доручення.
4.6. Службовий документ, що містить повідомлення про діяльність особи чи організації або її підсумок, виконання дорученої роботи, справи, узагальнення зробленого:
а) звіт,
б) пояснювальна записка,
в) характеристика,
г) положення.
4.7. Вкажіть правильний варіант Р.в. – Бойко Ігор Васильович:
а) Бойко Ігоря Васильовича,
б) Бойко Ігор Васильович,
в) Бойка Ігоря Васильовича,
г) Бойка Ігора Васильовича.
4.8. Вкажіть варіант, в якому всі числівники записано правильно:
а) сто двадцять одна гривня, три чотири місяці;
б) п’ятнадцять на шосту, двох львів’ян;
в) півтори гектара, два томи;
г) одна друга площі, п’ять гривнів.
4.9. У звертаннях з двох власних імен закінчення відмінка:
а) називного,
б) знахідного,
в) орудного,
г) кличного.
4.10. У якому рядку неправильно записано слово:
а) батько, жовч, уманьський;
б) сопілка, бджілка, вість;
в) сільський, кузня, вістря;
г) нянька, посильний, пізня.
4.11. Визначте, який варіант правильний:
а) лист на замовлення.
б) на обратній дорозі,
в) питання вияснене,
г) живу по адресу.
4.12. Виберіть правильний варіант:
а) приймати міри,
б) вживати заходів,
в) вживати міри,
г) приймати заходів.
4.1. Вища форма загальнонародної (загальнонаціональної) мови – це
а) територіальні діалекти,
б) система стилів сучасної мови,
в) літературна мова,
г) граматика.
4.2. Орфографічна норма – це
а) правильна вимова звуків,
б) правильна передача звуків на письмі,
в) правильний запис тексту у фонетичній транскрипції,
г) правильне вживання слів.
3.3. Дотримання усталених норм літературної мови на всіх мовних рівнях, в усній та писемній формі, уміння користуватися мовностилістичними засобами і прийомами залежно від мети й обставин спілкування – це
а) культура мови,
б) мовна норма,
в) літературна мова,
г) мовленнєвий етикет.
4.4. Виберіть зайвий варіант серед видів документів за терміном виконання:
а) безстрокові,
б) строкові,
в) термінові,
г) дуже термінові.
4.5. Правовий акт, що видається з метою вирішення оперативних питань:
а) наказ,
б) довідка,
в) доручення,
г) розпорядження.
4.6. Документ, що відбиває процес і результати постійно діючих та тимчасових колегіальних органів, фіксує проведення різних зборів, засідань, нарад:
а) протокол,
б) звіт,
в) розпорядження,
г) посадова інструкція.
4.7. У розпорядчих документах треба вживати дієслівні конструкції у формі:
а) інфінітиву,
б) безособові дієслова,
в) наказового способу,
г) умовного способу.
4.8. Виберіть варіант, де всі іменники записані в Р.в.:
а) суб’єкту, пакету, заклада, вокзала, терміна;
б) студента, комерсанта, коледжу, акта, штампу;
в) проспекта, ліцею, документу, інститута, листу;
г) факультету, листопаду, плаца, квадрату, табу.
4.9. Виберіть варіант, де всі числівники записані правильно:
а) 53-мільйонний, з 8-ї ранку, 2-а, І квартал;
б) 53-мільйонний, з 8-ї ранку, 2-а, І-й квартал;
в) 53-мільйонний, з 8 ранку, 2-га, І квартал;
г) 53 мільйонний, з 8-ї ранку, друга, І квартал.
4.10. Зазначте рядок, у якому всі назви спеціальностей утворено правильно:
а) апаратник, двірник, закройщик, заправник;
б) каменщик, кружевниця, мотальник, швачка;
в) шпалерник, мармурник, формувальник, різьбяр;
г) підрядчик, розкатчик, зборщик, сушильник.
4.11. Знайдіть рядок, де всі слова вжито правильно:
а) слід відмітити, що в публікації йде мова про факти з життя рослин;
б) до особового листка обліку кадрів додається довідка з місця роботи;
в) моя автобіографія дуже цікава;
г) дякую всіх, що прийняли участь у цікавому заході.
4.12. Укажіть український відповідник до слова «ексклюзивний»:
а) ідеальний,
б) винятковий,
в) пишний,
г) розкішний.
4.1. Форми літературної мови:
а) первинна і вторинна,
б) усна і писемна,
в) діалогічна і монологічна,
г) усна, писемна, імпровізована.
4.2. Усталені мовні формули звертань і вітань, які прийнято вживати під час спілкування з людьми, та правила їх поведінки:
а) культура мови,
б) мовна норма,
в) літературна мова,
г) мовленнєвий етикет.
4.3. Лексична норма – це
а) правильна вимова звуків,
б) правильна передача звуків на письмі,
в) правильний запис тексту у фонетичній транскрипції,
г) правильне вживання слів.
4.4. Контракт укладають…
а) тільки на певний термін,
б) на період виконання певної роботи,
в) на невизначений термін,
г) на все життя.
4.5. Який документ оформляють завжди від руки?
а) заяву,
б) автобіографію,
в) протокол,
г) характеристику.
4.6. Документ, що видається підприємством особі для подання в інше підприємство при здійсненні яких-небудь юридичних дій, отриманні грошових або матеріальних цінностей:
а) довідка,
б) розпорядження,
в) доручення,
г) пояснювальна записка.
4.7. Сукупність обов’язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили –
а) реквізити,
б) компоненти,
в) складові,
г) номінали.
4.8. Вкажіть варіант, в якому правильно записано всі звертання:
а) Світлано Юрівно, Олеже Павловичу, колего Миколо, друже Сергію;
б) Маргарита Олегівна, Павло Петрович, товаришу Віталій, колего Чумак;
в) Марино Іванівна, Василю Сергійович, колего Карпенко, сестро Оксана;
г) Інокентій Петровичу, Іда Карпівно, пане директор, брате Василю.
4.9. Яку форму дієслова вживають, коли є потреба наголосити на дії, а не на ознаці:
а) інфінітив,
б) безособову,
в) предикативну,
г) активні дієприкметники.
4.10. Вкажіть варіант, в якому всі сполучники мети:
а) як, що, мов, наче, ніби, нібито;
б) щоб, для того щоб, задля того щоб, аби;
в) як, скоро, ледве, щойно, тимчасом як;
г) бо, тому що, затим що, оскільки, позаяк.
4.11. Визначте рядок, у якому немає помилок у вживанні прийменників:
а) по дорученню, по непорозумінню, по ініціативі;
б) за бажанням, з питання, на замовлення;
в) з алгебри, з примусу, по адресу;
г) по вимозі, через помилку, по закінченню.
4.12. Укажіть, в якому рядку допущено помилку:
а) складати екзамен,
б) складати шану,
в) складати конструктор,
г) складати більшість.
4.1. Літературна мова – це…
а) мова творів художньої літератури;
б) мова, якою спілкується еліта;
в) унормована форма національної мови, що вживається у діяльності державних, культурних, освітніх установ, засобах масової інформації;
г) визначальна ознака духовної культури і форма активного освоєння універсуму людського буття, передача соціально-культурного досвіду.
4.2. У лексикології слово називають:
а) морфемою,
б) фонемою,
в) лексемою,
г) основою.
4.3. Правила побудови словосполучень та речень – це…
а) лексична норма,
б) орфографічна норма,
в) стилістична норма,
г) синтаксична норма.
3.4. За юридичною силою документи поділяють на:
а) істинні та фальшиві,
б) оригінали і підроблені,
в) таємні та звичайні,
г) конфіденційні та загальні.
4.5.Цивільний кодекс передбачає такий договір:
а) купівлі-продажу,
б) торгівельний,
в) трудовий,
г) економічний.
4.6. Службовий документ, що містить повідомлення про діяльність особи чи організації або її підсумок, виконання дорученої роботи, справи, узагальнення зробленого:
а) звіт,
б) пояснювальна записка,
в) відомість,
г) положення.
4.7. Вкажіть правильний варіант Д.в. – Бойко Ігор Васильович:
а) Бойко Ігорю Васильовичеві,
б) Бойку Ігореві Васильовичу,
в) Бойко Ігорю Васильовичу,
г) Бойку Ігореві Васильовичеві.
4.8. Вкажіть варіант, в якому всі числівники записано правильно:
а) 70-й номер, Стаття №26, на початку 80-х р.,
б) №70-й, Стаття 26-а, на початку 80-х років,
в) №70, Стаття 26, на початку 80-х рр.,
г) №70, Стаття 26, на початку 80 рр.
4.9. У звертаннях, що складаються з двох власних імен, обидва слова мають закінчення відмінка:
а) називного,
б) знахідного,
в) орудного,
г) кличного.
4.10. Визначте іменник, з яким прикметник «товарний» утворює словосполучення:
а) погляд,
б) знак,
в) характер,
г) склад.
4.11. Виберіть рядок, у яком всі слова є паронімами:
а) дипломант, дипломник, динаміка;
б) комунікабельний, комунікативний, комунікаційний;
в) значення, знаменитий, знаменний;
г) одинокий, ординарний, одноосібний.
4.12. Виберіть рядок, в якому всі слова є синонімами:
а) кохати, дбайливо доглядати, любити;
б) кооперувати, кооперація, кооператив;
в) корисний, корисливий, корінний;
г) звичайний, звичний, звичаєвий.
4.1. Форма реалізації мови, що виражається за допомогою звуків і являє собою процес говоріння:
а) писемне мовлення,
б) усне мовлення,
в) ділове мовлення,
г) розумове мовлення.
4.2. Стилістична норма – це…
а) відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування,
б) правильне слововживання,
в) правильна вимова,
г) усталені зразки побудови словосполучень, речень.
4.3. Головна ознака літературної мови:
а) стандартність,
б) унормованість,
в) розвинена система стилів,
г) висока граматична організація.
4.4. Документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні дані особи:
а) заява,
б) автобіографія,
в) резюме,
г) відомість.
4.5. Наказами з особового складу оформляють:
а) затвердження річних планів,
б) створення структурних підрозділів;
в) внесення змін до плану;
г) відпустки.
4.6. Вкажіть неправильний варіант запису документів, що додаються до заяви:
а) До заяви додаю,
б) До заяви додаються такі документи,
в) Додаю,
г) Додаток.
4.7. Вкажіть правильний варіант звертання:
а) пане Андрію,
б) колега Бойчук,
в) сусіде Максим,
г) міністре Вакарчуку.
4.8. Вкажіть варіант, в якому всі слова записані правильно:
а) не бачити, недосипляти, недорахувати,
б) небачено, не спати, нездужати,
в) нездужати, недовиконувати, не доторкатися,
г) не хтувати, не стямитися, не дочекатися.
4.9. Вкажіть варіант, в якому доцільно вживати прийменник по:
а) діяти по закону,
б) черговий по коледжу,
в) відправити по пошті,
г) відсутній по хворобі.
4.10. Укажіть рядок, у якому правильно утворено форму дієприкметника:
а) займана посада,
б) заключний договір,
в) висвітлений у пресі,
г) записуваний протокол.
4.11. Укажіть речення, в якому немає помилок у слововживанні:
а) голова оголосив порядок денний зборів;
б) акт виявляється документом, який ґрунтується на конкретних доказах;
в) більшість абітурієнтів успішно здали екзамени;
г) у місті розпочалася підписка на газети та журнали.
4.12. Укажіть рядок, в якому всі слова є синонімами:
а) хворий, хворобливий, хоровий;
б) плести, вити, скручувати;
в) адреса, адресат, адресант;
г) лісник, лісничий, лісовод.
4.1. Слово чи словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з будь-якої галузі знання і має функціональну стійкість:
а) термін,
б) дефініція,
в) жаргонізм,
г) лексема.
4.2. Унормованість – основна ознака:
а) діалекту,
б) літературної мови,
в) писемної форми мови,
г) усної форми мови.
4.3. Від якої особи викладається текст документів: заяви, розписки:
а) першої,
б) другої,
в) третьої,
г) безособової.
4.4. У скількох примірниках пишеться заява?
а) одному,
б) двох,
в) трьох,
г) чотирьох.
4.5. Інформація про майбутній масовий захід:
а) запрошення,
б) оголошення,
в) положення,
г) інструкція.
4.6. Поняття «культура мови» включає в себе два ступені опанування літературної мови: правильність мови і …
а) лексичний запас,
б) інтонація,
в) мовне чуття,
г) мовна майстерність.
4.7. Розпорядчий документ, який видає керівник підприємства, організації, установи на правах Єдиноначальності і відповідно до своєї компетенції:
а) розпорядження,
б) наказ,
в) доручення,
г) положення.
4.8. Вкажіть варіант, в якому словосполучення сто днів записано в О.в.:
а) ста днів,
б) стома днями,
в) сто днями,
г) ста днями.
4.9. Вкажіть варіант, в якому всі абревіатури записано правильно:
а) п. Софія, 2:30, т-во «Просвіта», ім. Т.Шевченка;
б) п. Вітик, 100 м.хв., в-во «ЗПС-інформ», пн.-сх.;
в) і т.д., Київська обл., о.Світязь, № 25, пд.-зах.;
г) вид-во «Ластівка», і т. д., 5 год 30 хв, 45 тт., п. Ольга.
4.10. Укажіть рядок, в якому правильно утворено форми прикметників:
а) наймиліший, самий короткий, важчий, найбільш чистий;
б) солодший, якнайкращий, прудкіший, найневдалий;
в) найменш розкішний, тепліший, менш свіжий, найвищий;
г) бездарніший, м’якший, золотіший, самий доглянутіший.
4.11. Зазначте, у якому рядку всі слова є синонімами до слова тракт:
а) трактир, ресторан, кафе;
б) дорога, шосе, путь;
в) трактор, автомобіль, мотоцикл;
г) лан, плесо, плай.
3.12. З’ясуйте, з яким словом може сполучатися прийменник по:
а) закон,
б) адреса,
в) справа,
г) дорога.
4.1. Яким формам загальнонародної мови властиві основні мовні норми:
а) сучасній українській літературній мові,
б) мові творів українських письменників,
в) усній формі загальнонародної мови,
г) писемній формі загальнонародної мови.
4.2. Пунктуаційна норма – це…
а) правила вживання графічних знаків,
б) правила вживання знака переносу,
в) правила вживання розділових знаків,
г) правила вживання стилістичних фігур.
4.3. Культура усного і писемного мовлення полягає в тому, щоб …
а) використовувати в мовленні правила,
б) вживати різні мовні варіанти,
в) вивчати мовні норми,
г) послідовно дотримуватися мовних норм.
4.4. Позначка на документі про ступінь важливості чи терміновості документа:
а) віза,
б) гриф,
в) герб,
г) штамп.
4.5. Копія офіційного документа, що відтворює його частину і завірена у встановленому порядку:
а) відгук,
б) витяг,
в) пояснювальна записка,
г) акт.
4.6. Обліково-фінансовий документ про прийняття, відправлення чи видачу матеріальних цінностей:
а) накладна,
б) акт,
в) відомість,
г) заява.
4.7. Вкажіть варіант, в якому правильно записано всі слова:
а) кур’єр, інтерв’ю, прем’єр, священий, цвях, підв’ялений,
б) бурян, Лукян, Гюго, кювет, різьбяр, дит’ясла, ін’єкція,
в) зв'язок, торф’яний, Мін’юст, транс’європейський,
г) півяблука, міжгір’я, бюро, під’їзд, морквяний.
4.8. Вкажіть варіант, в якому порядковий числівник 654 записано у Р.в.:
а) шестисот п’ятдесяти чотирьох,
б) шістсот п’ятдесят четвертого,
в) шестисот п’ятдесят четвертого,
г) шестисот п’ятдесят четвертий.
4.9. У словосполученнях за останньою модою, працювати за спеціальністю, за вашою згодою, за прикладом прийменник за вказує на:
а) напрямок руху,
б) час,
в) призначення,
г) згідно з чим відбувається дія.
4.10. Визначте речення, в якому порушено логічність мовлення:
а) мене не цікавлять тварини, просто я люблю собак;
б) ці квіти дуже ароматні;
в) повернувшись додому, у мене знову з’явився настрій;
г) усі студенти вже повернулися із занять, які вчилися у першу зміну.
4.11. Назвіть рядок, у якому порушено точність мовлення в словосполученні:
а) громадянський шлюб,
б) особовий характер,
в) показник зрілості,
г) передплата журналів.
4.12. Виберіть рядок, де всі конструкції є етикетними формулам прохання:
а) пробачте, вибачте, до побачення, дякую, доброго здоров’я;
б) дуже прошу, прийміть моє прохання, будь ласка, будьте добрі;
в) добрий день, прощавайте, зичу вам щастя, будьте люб’язні;
г) перепрошую, даруйте на слові, щиро дякую, доброго вечора.
4.1. Фразеологія – це:
а) стійкі словосполучення слів,
б) крилаті висловлювання,
в) розділ мовознавства, що вивчає фразеологізми,
г) розділ мовознавства, що вивчає значення слова.
4.2. Стиль, що обслуговує всі галузі наукових знань, сферу науки:
а) науковий,
б) офіційно-діловий,
в) публіцистичний,
г) художній.
4.3. Лист , у якому доводиться до чийого-небудь відома певна інформація:
а) звернення,
б) нагадування,
в) прохання,
г) повідомлення.
4.4. Текст акта має частини:
а) констатуючу і розпорядчу,
б) основну і описову,
в) вступну і констатуючу,
г) вступ, основу і висновки.
4.5. Доручення поділяють на:
а) особисті та офіційні,
б) разові та багаторазові ,
в) спеціальні і неспеціальні,
г) особисті та загальні.
4.6. Правовий документ, що засвідчує певну домовленість між партнерами про засади виробничої і творчої діяльності:
а) договір,
б) контракт,
в) угода,
г) правила.
4.7. Спілкування, що пов’язане з організацією виробництва, виконанням службових та посадових обов’язків, укладанням договорів, оформленням документів:
а) офіційне,
б) індивідуальне,
в) ділове,
г) діалогічне.
4.8. Вкажіть варіант, в якому записано правильно всі слова:
а) пів Києва, прем’єр-міністр,завод-велетень, біохімія,
б) півкуля, з діда прадіда, день-два, турбодвигун,
в) пів-дині, купівля-продаж, приватдоцент, краєзнавство,
г) п’ятимісячний, постачально-збутовий, хімік-органік, піввідра.
4.9. У розпорядчих документах треба вживати дієслівні конструкції у формі:
а) наказового способу,
б) дійсного способу,
в) умовного способу,
г) безособові.
4.10. Назвіть рядок, у якому порушено точність мовлення:
а) орендні відношення,
б) безоплатно видати,
в) бути вимушеним,
г) вірча грамота.
4.11. Визначте рядок, у якому всі слова мають наголос на другому складі:
а) книжки, ополудні, поновлений, вимога, етнічний, єпископ;
б) читання, вимова, дванадцять, корисний, пишу, Василько;
в) трилітній, соціум, спасибі, спонтанний, текстолог, беремо;
г) монолог, селити, сейсмограф, вимова, випадок, перевертень.
4.12. Зазначте рядок, де всі пари слів є синонімами:
а) юрист – правник, інцидент – випадок, демократія – монархія;
б) ватажок – отаман, відсоток – залишок, дикція – диктант;
в) в’язень – невольник, воля – неволя, друг – недруг;
г) недолік – вада, аварія – катастрофа, адвокат – оборонець.
4.1. Різновид, видозміна літературної мови, що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості щодо добору та використання мовних засобів:
а) стиль,
б) норма,
в) етикет,
г) правило.
4.2. Пунктуаційна норма – це…
а) правила вживання графічних знаків,
б) правила вживання знака переносу,
в) правила вживання розділових знаків,
г) правила вживання стилістичних фігур.
4.3. Різновиди ділових бесід:
а) проблемні та інструктивні,
б) оперативні та привалі,
в) кадрові та дисциплінарні,
г) оглядові та товариські.
4.4. Спосіб засвідчення документа після його підписання, який санкціонує поширення дії документа на визначене коло структурних підрозділів:
а) віза,
б) гриф обмеження доступу,
в) гриф погодження,
г) гриф затвердження.
4.5. Вкажіть варіант, в якому правильно записано слова:
а) кур’єр, інтерв’ю, прем’єр, священний, цвях, підв’ялений,
б) бурян, Лукян, Гюго, кювет, різьбяр, дит’ясла, ін’єкція,
в) зв'язок, торф’яний, Мінюст, трансєвропейський,
г) півяблука, міжгір’я, бюро, під’їзд, морквяний.
4.6. Повна копія офіційного документа:
а) відгук,
б) витяг,
в) відпуск,
г) дублікат.
4.7. Обліково-фінансовий документ, який надає право на отримання матеріальних цінностей:
а) накладна,
б) доручення,
в) відомість,
г) заява.
4.8. Вкажіть правильний варіант невідмінюваних іменників:
а) півдня, Алла Кухаренко, ЖЕК, Таїсія Повалій;
б) «Руде право», Анна Моріц, Дідро, Антон Кухаренко;
в) ДАІ, СТО, «Таймс», табу, тире, Євген Коломієць;
г) пенальті, Дюма, какао, ООН, метро, шоу, Петраш.
4.9. У словосполученнях чинити по правді, обслуговувати по черзі, читати по складах прийменник по вказує на:
а) місце дії,
б) час дії,
в) спосіб дії,
г) відношення до іншого придмета.
4.10. Зазначте, у якому рядку збережено логічність мовлення в словосполученні:
а) дуже далеченько,
б) цукрова сіль,
в) дуже приємний,
г) моя автобіографія.
4.11. Зазначте рядок, де всі пари слів є паронімами:
а)комунікативний – комунікабельний, веселий – сумний, недолік – дефект;
б)тактовний– тактичний, поверховий – поверхневий, абонент – абонемент;
в)людний – людяний, лінгвістика – мовознавство, ефективний – ефектний;
г)засвоювати – освоювати, задача – завдання, юрист – правник.
4.12. Виберіть правильний варіант речення:
а) притягнений до юридичної відповідальності,
б) система їх роботи сама досконала,
в) скарга про неправильність у списку виборців,
г) цей документ наділений законною силою.
4.1.Спеціальне слово, яке має дефініцію:
а) термін,
б) дефініція,
в) жаргонізм,
г) лексема.
4.2. Мовна норма, яка охоплює правила творення та вживання форм слів:
а) стилістична,
б) словотвірна,
в) лексична,
г) граматична.
4.3. Поняття «культура мови» включає в себе два ступені опанування літературної мови: мовна майстерність і …
а) лексичний запас,
б) правильність мови,
в) мовне чуття,
г) інтонація.
4.4. Від якої особи викладається текст автобіографії:
а) першої,
б) другої,
в) третьої,
г) безособової.
4.5. Зазначте документи, які виділяють за місцем укладання:
а) вхідні й вихідні,
б) складні й прості,
в) внутрішні та зовнішні,
г) індивідуальні та стандартні.
4.6. У скількох примірниках укладається контракт?
а) одному,
б) двох,
в) трьох,
г) чотирьох.
4.7. Правовий акт, який складають під час створення нових установ:
а) правила,
б) вказівки,
в) положення,
г) інструкція.
4.8. Вкажіть варіант, в якому правильно записано словосполучення:
а) слідує відзначити,
б) слідуючий місяць,
в) я слідуючий,
г) слідуючи за Учителем.
4.9. Вкажіть варіант, в якому всі абревіатури записано правильно:
а) Юнеско, ЛАЗ, ЖЕК, завгосп, вуз;
б) НАТО, Укрінбанк, ПП, ЗАТ, загс;
в) жек, Донбас, ВАТ, УЄФА, МВС;
г) ДАІ, ВО, снід, КПУ, УРП.
4.10. Зазначте, у якому рядку збережено логічність мовлення:
а) забагато добрий,
б) змалював образ,
в) сильно смугастий,
г) солодкувата кислота.
4.11. Виберіть рядок, де всі фразеологізми мають значення «гордовито триматися»:
а) бити байдики, як кіт наплакав, велике цабе, з легким серцем;
б) дерти кирпу, піднімати носа, задирати голову, відставляти губу;
в) нестися вгору, жити чужим розумом, мести від воріт, темний ліс;
г) високо нести голову, не показувати очей, птах високого польоту;
4.12. Якими лексичними одиницями є слова зброя – збруя:
а) паронімами,
б) антонімами,
в) омонімами,
г) синонімами.
4.1. Інструкція може бути:
а) колективною,
б) трудовою,
в) посадовою,
г) загальною.
4.2. У лексикології слово називають:
а) морфемою,
б) фонемою,
в) лексемою,
г) основою.
4.3. Правила побудови словосполучень та речень – це…
а) лексична норма,
б) орфографічна норма,
в) стилістична норма,
г) синтаксична норма.
4.4. За напрямом документи поділяють на:
а) вхідні та вихідні,
б) оригінали і підроблені,
в) зовнішні та внутрішні,
г) службові та особисті.
4.5. Виберіть правильний варіант вислову:
а) він привіз на згадку про подорож пам’ятний сувенір,
б) необхідно взаємно допомагати один одному,
в) діюче законодавство,
г) зараз виступатимуть такі депутати.
4.6. Державна мова – це…
а) мова творів художньої літератури,
б) мова, якою спілкується еліта,
в) унормована форма національної мови, що вживається у діяльності державних, культурних, освітніх установ, засобах масової інформації,
г) це «закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах, ЗМІ.
4.7. Вкажіть правильний варіант Р.в. – Бойко Ігор Васильович:
а) Бойко Ігоря Васильовича,
б) Бойко Ігор Васильович,
в) Бойка Ігоря Васильовича,
г) Бойка Ігора Васильовича.
4.8. Вкажіть варіант, в якому всі числівники записано правильно:
а) 4 год. дня 25 хв., Стаття №26, на початку 80-х р.,
б) 16 год. 25 хв., Стаття 26, на початку 80-х років,
в) 16 год 25 хв, Стаття 26, на початку 80-х рр.,
г) 16:25, Стаття 26-а, на початку 80 рр.
4.9. У звертаннях, що складаються з двох власних імен, обидва слова мають закінчення відмінка:
а) називного,
б) знахідного,
в) орудного,
г) кличного.
4.10. Документ, що підтверджує певні факти життя чи діяльності особи:
а) звіт,
б) пояснювальна записка,
в) відомість,
г) довідка.
4.11. Який фразеологізм вжито у значенні «сердитися»:
а) копилити губи,
б) розв’язати язика,
в) мовити до діла,
г) бити по кишені.
4.12. В якому рядку всі іменники жіночого роду:
а) глазур, дідуньо, доповідь, сім’я, староста;
б) Наталка, дівчина, путь, матуся, дошка;
в) Катруся, Дніпро, донька, Англія, княжна;
г) Україна, батьківщина, Київ, життя, річка.
4.1. Гриф обмеження доступу – це:
а) внутрішнє узгодження документа;
б) відмітка про конфіденційну інформацію;
в) затвердження документа;
г) реєстрація документа.
4.2. Які виділяють документи за походженням:
а) вхідні й вихідні;
б) стандартні та індивідуальні;
в) службові й особисті;
г) прості й складні.
4.3. Лист, що додається до основного документа та інформаційно супроводжує його:
а) супровідний,
б) підтвердження,
в) повідомлення,
г) відповідь.
4.4. Які дані обов’язково зазначають в автобіографії:
а) прохання про зарахування на посаду;
б) місце і дату народження;
в) особисті якості людини;
г) хід та результати засідання.
4.5. Правовий акт управління державного органу щодо вирішення оперативних питань:
а) наказ,
б) довідка,
в)доручення,
г) розпорядження.
4.6. Іменники на означення статусу, фаху, посади, звання у діловому мовленні використовуються у формі:
а) чоловічого роду;
б) жіночого роду;
в) середнього роду;
г) спільного роду.
4.7. У розпорядчих документах треба вживати дієслівні конструкції у формі:
а) інфінітиву,
б) безособові дієслова,
в) наказового способу,
г) умовного способу.
4.8. Виберіть правильний варіант:
а) завідуючий відділенням виступив з пропозицією;
б) ми повинні вирішити слідуючі питання;
в) наступного разу будемо рішати найголовніші проблеми;
г) лише зробивши завдання, ти можеш відпочити.
4.9. Виберіть варіант, де всі числівники записані правильно:
а) 53-мільйонний, з 8-ї ранку, 2-а, І квартал,
б) 53-мільйонний, з 8-ї ранку, 2-а, І-й квартал,
в) 53-мільйонний, з 8 ранку, 2-га, І квартал,
г) 53 мільйонний, з 8-ї ранку, друга, І квартал.
4.10. У якому рядку всі слова є синонімами до слова «говорити»:
а) казочка, говір, розмова, мова, мовний;
б) казати, мовити, розмовляти, балакати;
в) балабонити, балакливий, казкар, казна-хто;
г) оповідати, подейкувати, підказувати, мовлення, балачка.
4.11. Виберіть рядок, в якому всі іменники ІІ відміни у Р.в. однини мають закінчення -у,-ю:
а) тиждень, Лондон, стіл, учень, квартет;
б) депутат, кіловат, рік, гараж;
в) штаб, жаль, Ужгород, сад, квиток;
г) футбол, банк, мед, вітер, барвінок.
4.12. Яке речення потребує редагування:
а) Головне, що потрібно звернути увагу, -- це якість знань;
б) У школі письменника тепло вітали учні та вчителі;
в) Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні;
г) Складіть, будь ласка, свою автобіографію.
4.1. Форми літературної мови:
а) первинна і вторинна,
б) усна і писемна,
в) діалогічна і монологічна,
г) усна, писемна, імпровізована.
4.2. Які документи виділяють за місцем укладання:
а) внутрішні і зовнішні,
б) складні і прості,
в) вхідні і вихідні,
г) індивідуальні і стандартні.
4.3. Орфоепічна норма – це
а) правильна вимова звуків,
б) правильна передача звуків на письмі,
в) правильний запис тексту у фонетичній транскрипції,
г) правильне вживання слів.
4.4. Що таке віза:
а) зовнішнє узгодження документа,
б) реєстрація документа,
в) затвердження документа,
г) внутрішнє узгодження документа.
4.5. Накази розрізняють:
а) колективні,
б) трудові,
в) з загальних питань,
г) з нагальних питань.
4.6. Службовий документ, що містить повідомлення про діяльність особи чи організації або її підсумок, виконання роботи, узагальнення зробленого:
а) звіт,
б) пояснювальна записка,
в) відомість,
г) положення.
4.7. Вкажіть правильний варіант Д.в. – Бойко Ігор Васильович:
а) Бойко Ігорю Васильовичеві,
б) Бойку Ігореві Васильовичу,
в) Бойко Ігорю Васильовичу,
г) Бойку Ігореві Васильовичеві.
4.8. Вкажіть варіант, в якому всі числівники записано правильно:
а) 80-й номер, Стаття №16, на початку 90-х р.,
б) №80-й, Стаття 16-а, на початку 90-х років,
в) № 80, Стаття 16, на початку 90-х рр.,
г) №80, Стаття 16, на початку 90-х рр.
4.9. Звертання, що складається із загальної назви та імені, має закінчення:
а) називного відмінка,
б) знахідного відмінка,
в) орудного відмінка ,
г) кличного відмінка.
4.10. На які види поділяються листи за кількістю адресатів:
а) прості і складні;
б) звичайні, циркуляційні, колективні;
в) внутрішні та зовнішні;
г) стандартні та індивідуальні.
4.11. У якому рядку неправильно поєднано числівники з іменниками:
а) шістдесят чотири кілометри, сімсот тонн, три професори;
б) семеро рядів, півтори доби, двоє разів;
в) тридцять два зошити, обидві жінки, двадцятеро гравців;
г) восьмеро воріт, перші заморозки, обидві подруги.
4.12. У якому реченні допущено помилки при вживанні дієслів:
а) Автобус ходе тепер до нас два рази в день;
б) Я посаджу коло криниці калину;
в) Ми правильно порахували витрати палива за звітний період;
г) Телевізор заважає мені зосередитись.
4.1. Назвіть не обов’язковий реквізит листа:
а) адресат,
б) гриф затвердження,
в) віза,
г) гриф обмеження доступу.
4.2. У морфології слово називають:
а) морфемою,
б) фонемою,
в) лексемою,
г) основою.
4.3. Правила побудови словосполучень та речень – це…
а) лексична норма,
б) орфографічна норма,
в) стилістична норма,
г) синтаксична норма.
4.4. Функція, яка визначає мову як основний засіб спілкування:
а) пізнавальна,
б) державотворча,
в) комунікативна,
г) мисле творча.
4.5. Який документ надає право на користування матеріальними цінностями:
а) заява,
б) розписка,
в) акт,
г) доручення.
4.6. Документ, що підтверджує певні факти життя чи діяльності особистості:
а) довідка,
б) розпорядження,
в) доручення,
г) пояснювальна записка.
4.7. Вкажіть варіант, в якому правильно записано всі звертання:
а) Світлана Юрівно, Олеже Павловичу, колего Миколо, друже Сеогію,
б) Маргарита Олегівна, Павло Петрович, товаришу Віталій, колего Чумак,
в) Марино Іванівна, Василю Сергійович, колего Карпенко, сестро Оксана,
г) Інокентію Петровичу, Ідо Карпівно, пане директор, брате Василю.
4.8. Яку форму дієслова вживають, коли є потреба наголосити на дії, а не на ознаці:
а) предикативну,
б) безособову,
в) пасивні дієприкметники,
г) активні дієприкметники.
4.9. Вкажіть правильний вислів:
а) ведучий спеціаліст,
б) складати екзамен,
в) на протязі дня,
г) не виключено.
4.10. Що належить до реквізитів пояснювальної записки:
а) адресат,
б) гриф затвердження,
в) відмітка про завірення копії,
г) печатка.
4.11. Назвіть частину протоколу, яка потрібна для вирішення окремого питання:
а) дублікат,
б) витяг,
в) довідка,
г) ухвала.
4.12. Визначте пару слів, які є паронімами:
а) казати – мовити,
б) вверх – вниз,
в) шеф – керівник,
г) чисельний -- численний.
4.1. Форма реалізації мови, що виражається за допомогою звуків і являє собою процес говоріння:
а) писемне мовлення,
б) усне мовлення,
в) ділове мовлення,
г) розумове мовлення.
4.2. Стилістична норма – це…
а) відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування,
б) правильне слововживання,
в) правильна вимова,
г) усталені зразки побудови словосполучень, речень.
4.3. Головна ознака літературної мови:
а) стандартність,
б) унормованість,
в) розвинена система стилів,
г) висока граматична організація.
4.4. Документ, який містить прохання особи щодо здійснення своїх прав:
а) заява,
б) автобіографія,
в) резюме,
г) відомість.
4.5. Комерційний лист, що містить прохання надати інформацію про певні товари, послуги, або уточнити попередню інформацію:
а) лист-прохання,
б) лист-відповідь,
в) лист-запит,
г) гарантійний лист.
4.6. Вкажіть не правильний варіант запису документів, що додаються до заяви:
а) До заяви додаю,
б) До заяви додаються такі документи,
в) Додаю,
г) Додаток.
4.7. Вкажіть правильний варіант звертання:
а) Ви, Наталю Петрівно, згодні з такою думкою?;
б) Марія Василівна, Ви здали відомість?;
в) Сьогодні Ви якийсь пригнічений, Ігоре Іванович;
г) Ви, татусь, раді нам?
4.8. Вкажіть варіант, в якому всі слова записані правильно:
а) не бачити, недосипляти, недорахувати,
б) небачено, не спати, нездужати,
в) нездужати, недовиконувати, не доторкатися,
г) не хтувати, не стямитися, не дочекатися.
4.9. Вкажіть варіант, в якому доцільно вживати прийменник по:
а) діяти по закону,
б) пальто по коліно,
в) відправити по пошті,
г) відсутній по хворобі.
4.10. Визначте, що містить кожен розділ протоколу:
а) констатуючу та розпорядчу частини,
б) підставу для написання,
в) додаткові дані про організацію,
г) три частини: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ.
4.11.Назвіть правильний варіант:
а) по хворобі,
б) через хворобу,
в) із-за хвороби,
г) у зв’язку з хворобою.
4.12.Назвіть правильне словосполучення:
а) я рахую, що Ви;
б) у порядку виключення,
в) півтори відсотки,
г) відбиток печатки.
4.1. Слово чи словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з будь-якої галузі знання і має функціональну стійкість:
а) термін,
б) дефініція,
в) жаргонізм,
г) лексема.
4.2. На які види поділяються довідки за змістом:
а) особисті та службові,
б) прості й складні,
в) індивідуальні та стандартні,
г) секретні та несекретні.
4.3. У якому рядку всі документи довідково-інформаційні:
а) резюме, лист, наказ, розписка;
б) характеристика, автобіографія, розпорядження4
в) довідка, протокол, звіт, лист;
г) договір, доручення, акт, оголошення.
4.4. Від якої особи викладається текст документів: заяви, автобіографії:
а) першої,
б) другої,
в) третьої,
г) безособової.
4.5.Другий примірник документа, виданий у зв’язку з втратою оригіналу:
а) відгук,
б) витяг,
в) відпуск,
г) дублікат.
4.6. Обліково-фінансовий документ про результати перевірки:
а) накладна,
б) акт,
в) відомість,
г) звіт.
4.7. Вкажіть варіант, в якому правильно записано слова:
а) кур’єр, інтерв’ю, прем’єр, священий, цвях, підв’ялений,
б) бур’ян, Лук’ян, Гюго, кювет, різьбяр, дит’ясла, ін’єкція,
в) зв'язок, торф’яний, Мінюст, трансєвропейський,
г) півяблука, міжгір’я, бюро, під’їзд, морквяний.
4.8. Вкажіть варіант правильного запису цифр в ділових паперах:
а) ХХ-ше століття,
б) 5 студентів,
в) 3-й примірник,
г) 3.06.2010.
4.9. Виберіть правильний варіант утворених прикметників:
а) Прага – празький,
б) Прага – пражський,
в) Прага – праський,
г) Прага – прагський.
4.10. Що подають до тексту у складних заявах:
а) резолюцію,
б) гриф затвердження,
в) список додатків,
г) засвідчення підпису.
4.11.Назвіть правильний варіант
а) в рядку,
б) в порядку виключення,
в) в строк,
г) в соответствію.
4.12. Назвіть правильний варіант словосполучення:
а) бути в курсі справи,
б) я вибачаюсь,
в) піти за водою,
г) поточний рік.
4.1. Форма документа з надрукованою постійною інформацією і місцем, відведеним для змінної інформації:
а) документ,
б) віза,
в) штамп,
г) бланк.
4.2. Пунктуаційна норма – це…
а) правила вживання графічних знаків,
б) правила вживання знака переносу,
в) правила вживання розділових знаків,
г) правила вживання стилістичних фігур.
4.3. Культура усного і писемного мовлення полягає в тому, щоб …
а) використовувати в мовленні правила,
б) вживати різні мовні варіанти,
в) вивчати мовні норми,
г) послідовно дотримуватися мовних норм.
4.4. З яких частин складається текст розпорядження?
а) констатуючої та розпорядчої,
б) вступної та констатуючої,
в) вступної та розпорядчої,
г) констатуючої та описової.
4.5. Розпорядчий документ, який видає керівник підприємства, організації, установи на правах Єдиноначальності і відповідно до своєї компетенції:
а) розпорядження,
б) наказ,
в) доручення,
г) положення.
4.6. Публічний виступ, присвячений злободенній, суспільно значущій темі:
а) доповідь,
б) виступ,
в) промова,
г) повідомлення.
4.7. Документ, у якому особа подає опис свого життя і діяльності:
а) резюме,
б) характеристика,
в) звіт,
г) автобіографія.
4.8. Вкажіть варіант, в якому правильно записано власні назви:
а) Карпати, Марко Вовчок, ріка південний Буг;
б) ріка Дністер, Чумацький шлях, Буковина;
в) Кирило Кожум’яка, Черкаси, сузір’я водолія;
г) Азовське море, сузір’я Великого Пса, Ярослав Мудрий.
4.9. Вкажіть варіант, в якому всі абревіатури записано правильно:
а) п. Софія, 2 год. 30 хв., т-во «Просвіта», ім. Т.Шевченка,
б) п. Вітик, 100 м.хв., в-во «ЗПС-інформ», пн.-сх.
в) і теде, Київська обл., гр. Сірко, 23 т.т.
г) вид-во «Ластівка», і т. д., 5 год 30 хв, 45 тт., п. Ольга.
4.10. У якому рядку неправильно записано слово:
а) батько, жовч, уманський;
б) сопілка, бджілка, вість;
в) сільський, кузьня, вістря;
г) нянька, посильний, пісня.
4.11. Визначте, який варіант правильний:
а) лист на замовлення.
б) на обратній дорозі,
в) питання вияснене,
г) живу по адресу.
4.12. Яке словосполучення є офіційно-діловим:
а) повідомляю вас,
б) прошу звільнити мене,
в) розглядаємо питання,
г) оплата через касу.
4.1. Лексикологія – це:
а) наука про значення слова,
б) крилаті висловлювання,
в) розділ мовознавства, що вивчає фразеологізми,
г) розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови.
4.2. Стиль, що обслуговує всі галузі наукових знань, сферу науки:
а) науковий,
б) офіційно-діловий,
в) публіцистичний,
г) художній.
4.3. Лист , у якому висловлюється подяка за надану допомогу:
а) звернення,
б) нагадування,
в) прохання,
г) подяка.
4.4. Правовий документ, що засвідчує певну домовленість між партнерами про засади виробничої і творчої діяльності:
а) договір,
б) контракт,
в) угода,
г) правила.
4.5. Особа, яка відправляє документ:
а) адресат,
б) адресак,
в) адресант,
г) адресувальник.
4.6. Укажіть заголовок акта:
а) про перевірку готелю «Надія» станом на 01.01.2010 комісією готельного господарства Івано-Франківська,
б) про порушення навчальної дисципліни;
в) про надання матеріальної допомоги;
г) про технологічну практику в ПП «Азимут» з 04.04.10 по 04.05.10 Пас О.Г.
4.7. Наказ набуває чинності з моменту:
а) написання,
б) підписання,
в) ознайомлення,
г) видання.
4.8. Якими бувають протоколи відповідно до обсягу зафіксованої інформації:
а) стислими, повними, стенографічними;
б) стандартними та індивідуальними;
в) службовими та особистими;
г) чинними й не чинними.
4.9. Вкажіть варіант, в якому записано правильно всі слова:
а) пів Києва, прем’єр-міністр,завод-велетень, біохімія,
б) півкуля, з діда прадіда, день-два, турбодвигун,
в) пів-дині, купівля-продаж, приватдоцент, краєзнавство,
г) п’ятимісячний, постачально-збутовий, хімік-органік, піввідра.
4.10. У якому рядку слова записано правильно:
а) сказати, зорієнтуватися, сфотографувати;
б) сціпити, з’єднати, скоротити;
в) змазати, зхлипнути, стулити;
г) ставити, зкомпонувати, змазати.
4.11. Виберіть правильний варіант:
а) по частному ділу,
б) проводити міроприємства,
в) надалі,
г) жосткий диск.
4.12. У якому рядку правильно записано всі посади та спеціальності:
а) кассир, кравець, діловод, завідувач кафедри;
б) архіваріус, товарознавець, мерчендайзер, токарь;
в) супервайзер, парикмахер, нотаріус, суддя;
г) економіст, продавець, логіст, юрисконсульт.
4.1. У якій послідовності оформляють текст запрошення:
а) дата та місце народження, навчання в школі, інших навчальних закладах;
б) назва заходу, дата, місце, час, порядок денний, прізвища доповідачів, умови проїзду до місця зібрання;
в) порядок денний, слухали, виступили, ухвалили;
г) констатувальна частина, слово «наказую», розпорядча частина.
4.2. Що зазначають у службових довідках:
а) особисті дані про особу,
б) довідкові дані про організацію,
в) резолюцію,
г) гриф затвердження.
4.3. Зазначте рядок, в якому всі документи обліково-фінансові:
а) лист, доповідна записка, акт, заява;
б) відомість, протокол, контракт; наказ;
в) накладна, розписка, доручення, акт;
г) відомість, чек, доручення, довідка.
4.4. Позначка на документі про ступінь важливості чи терміновості документа:
а) віза,
б) гриф,
в) герб,
г) штамп.
4.5. Копія офіційного документа, що відтворює його частину і завірена у встановленому порядку:
а) відгук,
б) витяг,
в) пояснювальна записка,
г) акт.
4.6. Обліково-фінансовий документ про прийняття, відправлення чи видачу матеріальних цінностей:
а) накладна,
б) акт,
в) відомість,
г) заява.
4.7. Вкажіть варіант, в якому правильно записано слова:
а) кур’єр, інтерв’ю, прем’єр, священий, цвях, підв’ялений,
б) бур’ян, Лук’ян, Гюго, кювет, різьбяр, дитясла, ін’єкція,
в) зв'язок, торф’яний, Мінюст, трансєвропейський,
г) пів’яблука, міжгір’я, бюро, під’їзд, морквяний.
4.8. Вкажіть правильний варіант запису числівників:
а) 1см 5мм, 1г 500мл, одна четверта аркуша паперу;
б) 1см. 5мм., 1г. 500мл., ¼ аркуша;
в) 1,5 см, 1,5 г, чвертка паперу;
г) один сантиметр п’ять міліметрів, один грам п’ятсот міліграм.
4.9. У розпорядчих документах треба вживати дієслівні конструкції у формі:
а) наказового способу,
б) дійсного способу,
в) умовного способу,
г) безособові.
4.10. У якому рядку допущено помилку:
а) суспільно корисний, сільськогосподарський, м'ясо-молочний;
б) північно-західний, одноразовий, фінансово-кредитний;
в) кисло-солодкий, червоночорний, нафтопереробний;
г) загальнодоступний, жовтогарячий, фінансово-валютний.
4.11. Виберіть правильний варіант:
а) відсторонити від должності,
б) користуюсь случаем,
в) обопільна згода,
г) по неприродності.
4.12. Які словосполучення є офіційно-діловими:
а) договір підписано,
б) не дозволили працювати,
в) хочу привітати,
г) пояснили б Ви свою відсутність.
4.1. Назвіть комунікативні ознаки культури мовлення:
а) правильність, точність, доречність, нормативність,діалогічність;
б) логічність, багатство, монологічність,ввічливість, образність;
в) правильність, стислість, точність, логічність, чистота, виразність;
г) чистота, змістовність, різноманітність,усна і писемна форма.
4.2. У лексикології слово називають:
а) морфемою,
б) фонемою,
в) лексемою,
г) основою.
4.3. Правила побудови словосполучень та речень – це…
а) лексична норма,
б) орфографічна норма,
в) стилістична норма,
г) синтаксична норма.
4.4. Короткий виклад принципових положень, які не містять полеміки:
а) тези,
б) виступ,
в) повідомлення,
г) текст.
4.5. Розпорядчий документ, який видає керівник підприємства, організації, установи на правах Єдиноначальності і відповідно до своєї компетенції:
а) розпорядження,
б) наказ,
в) доручення,
г) положення.
4.6. Сукупність послідовно об’єднаних змістом і побудованих за правилами мовної системи речень:
а) бланк,
б) текст документа,
в) назва виду документа,
г) заголовок до тексту.
4.7. Назвіть документ, який пишеться від першої особи:
а) протокол,
б) довідка,
в) розписка,
г) характеристика.
4.8. З якою метою складаються акти:
а) для висловлення прохань, пропозицій;
б) при прийманні-здаванні справ, після ревізій;
в) для запрошення взяти участь у заходах;
г) для повідомлення про подію.
4.9. Вкажіть варіант, в якому всі абревіатури записано правильно:
а) п. Марта, 5 год. 35 хв., т-во «Просвіта», ім. І.Франка,
б) п. Вітик, 100 м/хв, вид-во «ЗПС-інформ», пн.-зх.
в) і теде, Київська обл., гр. Сірко, 23 т.т.
г) в-во «Ластівка», і т. д., 5 год 30 хв, 45 т.т., п. Ольга.
4.10. У якому варіанті правильно утворено назви жителів місцевості:
а) житомирянин, житомирянка;
б) житомірець, житомірка;
в) житомирівець, житомирянка;
г) житомирян, житомирячка.
4.11. Назвіть правильний варіант:
а) текучі справи,
б) в текучому році,
в) на текучій неделі,
г) протічна річка.
4.12. Якому фразеологізму відповідає визначення «бути правим»:
а) мати рацію,
б) мати розум,
в) мати серце,
г) мати силу.

Приложенные файлы

  • docx 26617624
    Размер файла: 86 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий